14.10.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 261/37


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1715

z 30. septembra 2019,

ktorým sa stanovujú pravidlá fungovania systému riadenia informácií pre úradné kontroly a jeho zložiek („nariadenie o IMSOC“)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (1), a najmä na jej článok 13 ods. 1,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (2), a najmä na jeho článok 51,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 z 9. marca 2016 o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat (3) („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“), a najmä na jeho článok 23 prvý odsek písm. c),

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (4), a najmä na jeho článok 104 prvý odsek písm. a), b) a c),

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (5) (nariadenie o úradných kontrolách), a najmä na jeho článok 58 prvý odsek písm. a), článok 75 ods. 2 prvý pododsek písm. a), b) a c), článok 90 prvý odsek písm. f), článok 102 ods. 6 prvý pododsek písm. a) a b), článok 103 ods. 6 a článok 134 prvý odsek písm. a) až g),

keďže:

(1)

V nariadení (EÚ) 2017/625 sa okrem iného stanovujú pravidlá pre členské štáty na vykonávanie úradných kontrol a iných úradných činností, ktoré sa týkajú zvierat a tovaru vstupujúcich do Únie, s cieľom zabezpečiť správne uplatňovanie právnych predpisov Únie v oblasti agropotravinového reťazca.

(2)

Vyžaduje sa v ňom, aby Komisia v spolupráci s členskými štátmi zriadila a spravovala automatizovaný systém riadenia informácií pre úradné kontroly (IMSOC) na riadenie, spracúvanie a automatickú výmenu údajov, informácií a dokladov týkajúcich sa úradných kontrol. V systéme IMSOC by sa mali podľa potreby integrovať a aktualizovať určité informačné systémy spravované Komisiou a v niektorých prípadoch aj existujúce vnútroštátne systémy členských štátov a informačné systémy tretích krajín a medzinárodných organizácií (ďalej len „iné systémy“), aby sa vytvorila schéma interoperability, v ktorej sú prepojené.

(3)

Informačné systémy spravované Komisiou, ktoré sa majú integrovať do systému IMSOC, zahŕňajú systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF) na oznamovanie priameho alebo nepriameho rizika pre ľudské zdravie pochádzajúceho z potravín, materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami alebo krmív, ako je stanovené v nariadení (ES) č. 178/2002 a rozšírené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 (6), systém oznamovania a podávania informácií o chorobách zvierat (ADIS), ktorý sa má zriadiť podľa nariadenia (EÚ) 2016/429, systém oznamovania a podávania správ o výskyte škodcov na rastlinách a v rastlinných produktoch (EUROPHYT), ktorý sa má zriadiť podľa nariadenia (EÚ) 2016/2031, technické nástroje pre administratívnu pomoc a spoluprácu (AAC) a systém TRACES uvedený v nariadení (EÚ) 2017/625.

(4)

Informačné systémy spravované Komisiou boli zriadené v rôznych časových obdobiach a odvtedy boli z právnych a prevádzkových dôvodov upravené. S cieľom aktualizovať a integrovať ich tak, ako sa vyžaduje v nariadení (EÚ) 2017/625, je preto vhodné zhromaždiť v jednom akte všetky ustanovenia týkajúce sa fungovania IMSOC a jeho zložiek, a stanoviť pravidlá výmeny údajov, informácií a dokumentov s inými systémami na základe právomocí zverených Komisii nariadeniami (ES) č. 178/2002, (EÚ) 2016/429, (EÚ) 2016/2031 a (EÚ) 2017/625 a zrušiť existujúce vykonávacie akty.

(5)

V nariadení (EÚ) 2017/625 sa stanovuje, že členské štáty a Komisia by mali spracúvať osobné údaje prostredníctvom systému IMSOC a akýchkoľvek jeho zložiek iba na účely úradných kontrol a iných úradných činností vykonávaných na overenie dodržiavania príslušných pravidiel Únie v oblastiach uvedených v článku 1 ods. 2 uvedeného nariadenia, a to vrátane záznamov prevádzkovateľov z minulosti, pokiaľ ide o dodržiavanie týchto pravidiel.

(6)

Úradné kontroly a iné úradné činnosti sa musia vykonávať u prevádzkovateľov počas celého trvania ich činností a v určitých prípadoch, ako sú kontroly dobrých životných podmienok zvierat alebo úradné kontroly produktov s dlhou trvanlivosťou, ako sú konzervované potraviny alebo materiály prichádzajúce do styku s potravinami, v prípade tých istých zvierat a toho istého tovaru v rôznom čase. Na umožnenie sledovania záznamov prevádzkovateľov z minulosti je preto vhodné stanoviť maximálne obdobie uchovávania osobných údajov v trvaní desať rokov, ktoré by malo umožniť vysledovateľnosť v prípade výskytu ohnísk chorôb z potravy, ohnísk chorôb zvierat, kontrol dobrých životných podmienok zvierat a prieniku škodcov rastlín.

(7)

S cieľom vykonávať opatrenia, ktoré sú v súlade so zásadou „špecificky navrhnutej ochrany údajov“ stanovenou v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (7) a nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 (8), by sa zložkám systému IMSOC mala dať obmedzená možnosť na vkladanie neštruktúrovaných informácií. Táto možnosť by sa mala využívať iba v prípade, že sú potrebné takéto informácie a nemožno ich účinne poskytnúť štruktúrovaným spôsobom. Okrem toho aj keď na ne neexistuje výslovný odkaz, zásady ochrany osobných údajov sú zakotvené v každom ustanovení tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o identifikáciu prevádzkovateľov, obdobia uchovávania osobných údajov, prístup k osobným údajom, odosielanie a prenos osobných údajov a bezpečnosť údajov.

(8)

Na zabezpečenie toho, aby sa vývoj všeobecných riešení vzťahujúcich sa na systém IMSOC riadil jednotne a aby sa zložky systému vyvíjali a používali koherentným spôsobom, s cieľom obmedziť administratívne zaťaženie a zavádzanie odlišných postupov tam, kde to nie je nevyhnutne potrebné, sa vyžaduje viacúrovňové riadenie systému IMSOC Komisiou v spolupráci s členskými štátmi.

(9)

V tejto súvislosti je vhodné vytvoriť sieť členov vrátane Komisie a v relevantných prípadoch aj agentúr EÚ pre každú zložku systému IMSOC a je vhodné, aby Komisia vytvorila riadiace štruktúry na zhromažďovanie priebežnej spätnej väzby od členských štátov o plánovaných zmenách a nových prvkoch na usmerňovanie vývoja systému IMSOC a jeho zložiek.

(10)

Hoci každá zložka systému IMSOC má svoje vlastné špecifiká, v tomto nariadení by sa mali stanoviť všeobecné zásady, ktoré musia všetky zložky dodržiavať, pokiaľ ide o vlastníctvo údajov, informácií a dokumentov a zodpovednosť za ne, ako aj ich výmenu s inými systémami. Mali by sa v ňom stanoviť aj povinnosti a práva Komisie, pokiaľ ide o ustanovenia týkajúce sa systému IMSOC a ochrany osobných údajov v nariadení (EÚ) 2016/679, smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 (9) a nariadení (EÚ) 2018/1725.

(11)

Keďže v nariadení (EÚ) 2017/625 sa stanovuje, že systém IMSOC má integrovať systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF), mali by sa v tomto nariadení stanoviť vykonávacie opatrenia na účinné fungovanie systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá v rámci systému IMSOC na základe podmienok a postupov uplatniteľných na zasielanie oznámení, ako sa v súčasnosti stanovuje v nariadení Komisie (EÚ) č. 16/2011 (10), a to vrátane vymedzenia rôznych druhov oznámenia klasifikovaných podľa rizík.

(12)

Vzhľadom na to, že ustanovenia o administratívnej pomoci a spolupráci v hlave IV nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (11) a vykonávacie opatrenia vo vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ) 2015/1918 (12), ktorým sa zriaďuje systém administratívnej pomoci a spolupráce (systém AAC), sú teraz zahrnuté v hlave IV nariadenia (EÚ) 2017/625, mali by sa v tomto nariadení stanoviť prevádzkové pravidlá a štandardný formát pre výmenu informácií o prípadoch cezhraničného nedodržiavania pravidiel v rámci systému IMSOC v súlade s právomocou zverenou Komisii nariadením (EÚ) 2017/625.

(13)

Vzhľadom na zložitú povahu určitých prípadov nedodržiavania pravidiel, pri ktorých sa riziká nemusia zistiť okamžite, a s cieľom zabezpečiť rýchlu a náležitú koordináciu medzi rôznymi príslušnými orgánmi prostredníctvom správneho postupu, by toto nariadenie malo obsahovať pravidlá na jasné rozlíšenie medzi prípadmi nedodržiavania pravidiel, pri ktorých vznikajú riziká, a inými prípadmi nedodržiavania pravidiel na účely zjednodušenia a uľahčenia výberu medzi postupom RASFF alebo AAC zodpovedajúcim spôsobom.

(14)

Týmto nariadením by sa okrem toho mal podľa možnosti harmonizovať aj typ informácií vymieňaných prostredníctvom postupov RASFF alebo AAC s cieľom umožniť rýchlu zmenu postupu v prípade, že sa skutkovými dôkazmi preukáže prítomnosť či neprítomnosť rizika.

(15)

Na ministerskej konferencii 26. septembra 2017 (13), ktorá sa konala po prípade kontaminácie fipronilom, sa Komisia a členské štáty dohodli na konkrétnych opatreniach a koordinovanom postupe na zintenzívnenie boja proti potravinovým podvodom. Ako jedno z opatrení na zabezpečenie čo najefektívnejšej výmeny informácií určili preklenutie rozdielov medzi systémom RASFF a AAC pomocou kombinovanej platformy. Na tento účel by sa v tomto nariadení mal stanoviť spoločný počítačový nástroj (iRASFF), ktorý sa integruje do systému IMSOC a ktorý spojí systém RASFF a AAC, a to na účely výmeny informácií požadovaných v nariadení (ES) č. 178/2002 a nariadení (EÚ) 2017/625.

(16)

V záujme zabezpečenia riadneho a účinného fungovania nástroja iRASFF by kontaktné miesta členských štátov v sieťach RASFF a AAC mali byť zastúpené v subjekte nazývanom jednotné kontaktné miesto. To by malo pozostávať z osôb, ktoré spravujú obe siete, či už sa fyzicky nachádzajú v tej istej administratívnej jednotke alebo nie, malo by odovzdávať informácie príslušnému orgánu v krajine a štandardne by malo byť prvým kontaktným miestom pre Komisiu.

(17)

Okrem toho vzhľadom na výskyt trestnej činnosti v rámci potravinového a krmivového reťazca a súbežný význam týchto činností pre príslušné orgány a políciu alebo súdne orgány by Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) mal byť súčasťou siete proti potravinovým podvodom a v prípade potreby by mal informovať Európsku jednotku pre justičnú spoluprácu (Eurojust).

(18)

V tomto nariadení by sa okrem toho mali stanoviť spoločné pravidlá pre kontaktné miesta iRASFF a pre koordinačnú úlohu Komisie pri overovaní oznámení a pomoci pri identifikácii opakujúcich sa nebezpečenstiev a prevádzkovateľov, ktorí sú v nich nahlásení.

(19)

Keďže sa v nariadení (ES) č. 178/2002 ďalej vyžaduje, aby orgány verejnej moci informovali verejnosť okrem iného o rizikách pre ľudské zdravie a tretie krajiny o určitých oznámeniach, v tomto nariadení by sa mali stanoviť pravidlá informovania verejnosti a tretích krajín, pričom potreba informovať by mala byť v rovnováhe s potrebou nepoškodiť prevádzkovateľov podnikov.

(20)

V nariadení (EÚ) 2016/429 sa stanovujú pravidlá týkajúce sa chorôb zvierat, ktoré sú prenosné na zvieratá alebo ľudí, vrátane požiadaviek na oznamovanie chorôb a podávanie správ o nich. Od Komisie sa v ňom vyžaduje, aby vytvorila a spravovala počítačový informačný systém na prevádzkovanie mechanizmov a nástrojov pre tieto požiadavky (ADIS), ktorý by sa mal integrovať do systému IMSOC.

(21)

Keďže nariadenie (EÚ) 2016/429 sa začne uplatňovať od 21. apríla 2021, v tomto nariadení by sa mali stanoviť budúce pravidlá na zriadenie siete pre fungovanie systému ADIS.

(22)

V nariadení (EÚ) 2016/2031 sa stanovujú opatrenia na zabránenie preniknutiu škodcov rastlín na územie EÚ alebo ich rozširovaniu na ňom vrátane požiadaviek na oznamovanie výskytu škodcov a prijatých fytosanitárnych opatrení. Od Komisie sa v ňom vyžaduje, aby vytvorila elektronický systém, prostredníctvom ktorého majú členské štáty predkladať oznámenia a ktorý by mal byť prepojený a kompatibilný so systémom IMSOC.

(23)

Na tento účel sa uvedeným nariadením Komisia splnomocňuje, aby stanovila osobitné pravidlá týkajúce sa oznámení, najmä pokiaľ ide o položky, ktoré sa majú zahrnúť, formulár a spôsob jeho vyplnenia a lehoty na predkladanie konkrétnych položiek.

(24)

Webový oznamovací systém EUROPHYT – Zadržania (14) je systém, ktorý vyvinula Komisia s členskými štátmi na oznamovanie zadržania zásielok rastlín a rastlinných produktov z iných členských štátov alebo tretích krajín, ktoré môžu predstavovať bezprostredné nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozšírenia škodcov. Postup a štandardný formulár, ktorý sa má používať na oznamovanie zadržania takýchto zásielok z tretej krajiny, je stanovený v smernici Komisie 94/3/ES (15).

(25)

Paralelný internetový oznamovací systém EUROPHYT – Prieniky bol vyvinutý s cieľom pomôcť členským štátom oznamovať úradné potvrdenie výskytu škodcov na ich území a opatrenia na eradikáciu alebo prevenciu šírenia škodcov, či už sú na úrovni EÚ regulované ako škodlivé alebo nie. Vo vykonávacom rozhodnutí Komisie 2014/917/EÚ (16) sa stanovujú informácie, ktoré sa majú zahrnúť do týchto oznámení, ako aj lehota na ich predloženie. Zároveň sa v ňom od oznamujúceho členského štátu vyžaduje, aby čo najskôr poskytol aktuálne informácie, ak dostane nové relevantné informácie alebo prijme nové príslušné opatrenia.

(26)

Aby sa členským štátom umožnilo oznamovať zadržania a prieniky, ako sa vyžaduje v nariadení (EÚ) 2016/2031, v tomto nariadení by sa mali stanoviť pravidlá oznamovania zadržaní a prienikov podľa postupov podobných tým, ktoré sa používajú pre zadržania podľa smernice 94/3/ES a ohniská podľa vykonávacieho rozhodnutia 2014/917/EÚ.

(27)

Keďže oznámenia predložené do systému EUROPHYT – Zadržania sú podobné údajom a informáciám o dovoze zvierat a produktov živočíšneho pôvodu a obchode s nimi v rámci Únie predloženým do systému TRACES, funkcie systému EUROPHYT – Zadržania pre komodity zadržané na hranici a v rámci Únie by sa mali poskytovať skôr v rámci systému TRACES než v rámci systému EUROPHYT.

(28)

V nariadení (EÚ) 2017/625 sa okrem toho stanovuje, že systém IMSOC by mal umožniť vypracovanie, spracovanie a prenos jednotných vstupných zdravotných dokladov (ďalej len „CHED“) a úradných certifikátov a splnomocňuje sa v ňom Komisia na stanovenie pravidiel týkajúcich sa formátu jednotných vstupných zdravotných dokladov, pokynov na ich predkladanie a používanie, ako aj pravidiel vydávania elektronických certifikátov a používania elektronických podpisov.

(29)

Na zabezpečenie primeranej úrovne bezpečnosti prostriedkov elektronickej identifikácie a elektronickej certifikácie, digitalizácie a harmonizácie procesu certifikácie by vydávanie elektronických úradných certifikátov a jednotných vstupných zdravotných dokladov malo spĺňať normy pre elektronické podpisy, elektronické pečate a elektronické časové pečiatky na ich rôznych úrovniach zabezpečenia totožnosti, ako sa stanovuje v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 (17) a vo vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ) 2015/1506 (18) prijatom podľa uvedeného nariadenia, a ako základ by sa v rámci neho mali používať existujúce ustanovenia o elektronickom rastlinolekárskom osvedčovaní uvedené vo vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ) 2018/1553 (19).

(30)

Keďže sa však v nariadení (EÚ) 2016/2031 stanovuje, že elektronické rastlinolekárske osvedčenia na uvedenie rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov na územie Únie sa prijmú len v prípade, že sú poskytnuté prostredníctvom systému IMSOC alebo sa prostredníctvom tohto systému vymieňajú, mali by sa v tomto nariadení stanoviť pravidlá vydávania takýchto osvedčení v súlade s týmito ustanoveniami.

(31)

Okrem toho s cieľom zachovať nadväznosť na súčasné prevádzkové postupy by ako základ na stanovenie polí jednotných vstupných zdravotných dokladov pre príslušné kategórie zvierat a tovaru v rámci tohto nariadenia mali slúžiť polia spoločného veterinárneho vstupného dokumentu (CVED) pre produkty stanoveného nariadením Komisie (ES) č. 136/2004 (20), spoločného veterinárneho vstupného dokladu pre zvieratá stanoveného nariadením Komisie (ES) č. 282/2004 (21) a spoločného vstupného dokladu stanoveného nariadením Komisie (ES) č. 669/2009 (22).

(32)

Pokiaľ ide o zásielky rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov dovezených z tretích krajín, pre ktoré sa vyžaduje rastlinolekárske osvedčenie, v tomto nariadení by sa mal stanoviť aj vzor pre jednotný vstupný zdravotný doklad s poľami relevantnými pre rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, ako sa uvádza v článku 47 ods. 1 písm. c) až f) nariadenia (EÚ) 2017/625 a vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2019/66 (23). Tieto polia by sa okrem toho mali zosúladiť s položkami, ktoré sa majú zahrnúť do oznámení EUROPHYT – Zadržania.

(33)

Keďže prevádzkovatelia by mali používať jednotné vstupné zdravotné doklady, aby príslušným orgánom vopred oznámili príchod zásielky, a tieto orgány by mali používať jednotné vstupné zdravotné doklady na zaznamenanie výsledku úradných kontrol a rozhodnutia o zásielke, jednotné vstupné zdravotné doklady by sa mali rozdeliť na tri časti: časť, ktorú vyplní osoba zodpovedná za zásielku, časť, ktorú vyplní príslušný orgán prijímajúci rozhodnutie o zásielke, a časť, ktorú vyplní príslušný orgán vykonávajúci následné opatrenia týkajúce sa zásielky. V tomto nariadení by sa mali stanoviť pokyny na vyplnenie každej časti jednotného vstupného zdravotného dokladu vrátane jazykových požiadaviek.

(34)

V rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 70/2008/ES (24) sa od Komisie a členských štátov vyžaduje, aby zriadili bezpečné, integrované, interoperabilné a dostupné elektronické colné systémy na poskytovanie služieb centrálneho elektronického priečinka v záujme plynulého toku údajov medzi hospodárskymi subjektmi a colnými orgánmi, medzi colnými orgánmi a Komisiou a medzi colnými orgánmi a inými správnymi orgánmi alebo agentúrami. Keďže tieto ciele sú podobné cieľom v nariadení (EÚ) 2017/625, mali by sa v tomto nariadení stanoviť podobné opatrenia na spoluprácu medzi orgánmi zaoberajúcimi sa zvieratami a tovarom, ktoré vstupujú do Únie, a pôsobiacimi v systéme TRACES.

(35)

S cieľom zabezpečiť konzistentné zhromažďovanie informácií a predísť kontaminácii databáz členských štátov a Komisie by sa v rámci výmeny údajov medzi systémom TRACES a vnútroštátnymi systémami členských štátov mali využívať referenčné údaje poskytnuté Komisiou v systéme TRACES.

(36)

Na tento účel by členské štáty mali poskytnúť Komisii informácie potrebné na fungovanie systému TRACES, ako sú zoznamy hraničných kontrolných staníc a kontrolných miest určených v súlade s nariadením (EÚ) 2017/625, zoznamy kontrolných jednotiek určených na účely systému TRACES, zoznamy prevádzkarní potravinárskych podnikov schválených v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 (25) a zoznamy prevádzkarní, podnikov a prevádzkovateľov nakladajúcich s vedľajšími živočíšnymi produktmi alebo odvodenými produktmi schválených alebo zaregistrovaných v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 (26).

(37)

Ustanovenia smernice 94/3/ES, nariadenia (EÚ) č. 16/2011 a vykonávacích rozhodnutí 2014/917/EÚ, (EÚ) 2015/1918 a (EÚ) 2018/1553 boli preskúmané a sú už začlenené do tohto nariadenia. V záujme zrozumiteľnosti a jednotnosti by sa tieto akty mali zrušiť s účinnosťou od dátumu uplatňovania nariadenia (EÚ) 2017/625.

(38)

Rozhodnutia Komisie 92/486/EHS (27), 2003/24/ES (28), 2003/623/ES (29), 2004/292/ES (30), 2004/675/ES (31) a 2005/123/ES (32) prijaté v súvislosti so systémom TRACES v súlade so smernicou Rady 90/425/EHS (33) a rozhodnutím Rady 92/438/EHS (34) sa stali zastaranými. V záujme zrozumiteľnosti a jednotnosti by sa tieto rozhodnutia mali takisto zrušiť s účinnosťou od dátumu uplatňovania nariadenia (EÚ) 2017/625.

(39)

O tomto nariadení sa diskutovalo s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín a európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov.

(40)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Kapitola 1

Predmet úpravy, rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   V tomto nariadení sa stanovujú:

a)

osobitné podmienky a postupy uplatniteľné na odosielanie oznámení a doplňujúcich informácií pre systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF), ktorý sa má zriadiť podľa nariadenia (ES) č. 178/2002;

b)

postupy na zriadenie a používanie počítačového systému na oznamovanie a podávanie správ Únii o chorobách, ktorý má Komisia zriadiť a spravovať v súlade s článkom 22 nariadenia (EÚ) 2016/429;

c)

osobitné pravidlá vrátane lehôt na predkladanie oznámení, ktoré sa stanovia podľa nariadenia (EÚ) 2016/2031;

d)

pravidlá automatizovaného spracúvania a výmeny informácií, údajov a dokumentov v systéme riadenia informácií pre úradné kontroly (IMSOC) potrebné na vykonávanie úradných kontrol stanovených v nariadení (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o:

i)

formát jednotného vstupného zdravotného dokladu uvedeného v článku 56 nariadenia (EÚ) 2017/625 vrátane jeho elektronického ekvivalentu a pokyny na jeho predkladanie a používanie;

ii)

jednotné opatrenia na spoluprácu medzi colnými orgánmi, príslušnými orgánmi a inými orgánmi, ako sa uvádza v článku 75 nariadenia (EÚ) 2017/625;

iii)

vydávanie elektronických certifikátov a používanie elektronických podpisov pre úradné certifikáty uvedené v článku 87 nariadenia (EÚ) 2017/625;

iv)

štandardné formáty na výmenu informácií v rámci administratívnej pomoci a spolupráce, ako sa uvádza v hlave IV nariadenia (EÚ) 2017/625, týkajúce sa:

žiadostí o pomoc,

bežných a opakujúcich sa oznámení a odpovedí;

v)

špecifikácie technických nástrojov a postupov na komunikáciu medzi styčnými orgánmi určenými v súlade s článkom 103 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/625;

vi)

riadne fungovanie systému IMSOC uvedeného v hlave VI kapitole IV nariadenia (EÚ) 2017/625.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„zložka“ je elektronický systém integrovaný do systému IMSOC;

2.

„sieť“ je skupina členov, ktorí majú prístup k určitej zložke;

3.

„člen siete“ je príslušný orgán členského štátu, Komisia, agentúra EÚ, príslušný orgán tretej krajiny alebo medzinárodná organizácia, ktorá má prístup k aspoň jednej zložke;

4.

„kontaktné miesto“ je kontaktné miesto určené členom siete na jeho zastupovanie;

5.

„vnútroštátny systém členského štátu“ je počítačový informačný systém, ktorý vlastní a zriadi členský štát pred dňom nadobudnutia účinnosti nariadenia (EÚ) 2017/625 na účely riadenia, spracúvania a výmeny údajov, informácií a dokumentov o úradných kontrolách, a ktorý umožňuje elektronickú výmenu údajov s príslušnou zložkou;

6.

„medzinárodná organizácia“ je ktorýkoľvek z medzinárodne uznávaných orgánov uvedených v článku 121 písm. g) nariadenia (EÚ) 2017/625 alebo podobných medzivládnych organizácií;

7.

„iRASFF“ je elektronický systém, prostredníctvom ktorého sa vykonávajú postupy RASFF opísané v článku 50 nariadenia (ES) č. 178/2002 a postupy AAC opísané v článkoch 102 až 108 nariadenia (EÚ) 2017/625;

8.

„riziko“ je akékoľvek priame alebo nepriame riziko pre ľudské zdravie v súvislosti s potravinami, materiálmi prichádzajúcimi do styku s potravinami alebo krmivami v súlade s článkom 50 nariadenia (ES) č. 178/2002 alebo závažné riziko pre zdravie zvierat alebo životné prostredie v súvislosti s krmivom vrátane krmiva pre zvieratá, ktoré sa nedržia na výrobu potravín, v súlade s článkom 29 nariadenia (ES) č. 183/2005;

9.

„sieť RASFF“ je systém rýchleho varovania na oznamovanie rizík vymedzených v bode 8 zriadený ako sieť podľa článku 50 nariadenia (ES) č. 178/2002;

10.

„sieť AAC“ je sieť, ktorú tvoria Komisia a styčné orgány určené členskými štátmi v súlade s článkom 103 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/625 s cieľom uľahčiť komunikáciu medzi príslušnými orgánmi;

11.

„sieť proti potravinovým podvodom“ je sieť, ktorú tvoria Komisia, Europol a styčné orgány určené členskými štátmi v súlade s článkom 103 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/625 na osobitné účely uľahčenia výmeny informácií o oznámeniach o potravinových podvodoch, ako sa vymedzuje v bode 21;

12.

„sieť včasného varovania a spolupráce“ je sieť, ktorú tvoria RASFF, AAC a siete proti potravinovým podvodom;

13.

„jednotné kontaktné miesto“ je kontaktné miesto zložené z kontaktných miest RASFF a AAC v každom členskom štáte bez ohľadu na to, či sa fyzicky nachádzajú v tej istej administratívnej jednotke alebo nie;

14.

„oznámenie o nedodržiavaní“ je oznámenie v systéme iRASFF o nedodržiavaní pravidiel, ktoré nepredstavuje riziko v zmysle článku 50 nariadenia (ES) č. 178/2002 a článku 106 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/625, okrem nezávažných rizík pre zdravie zvierat a rizík pre zdravie rastlín alebo dobré životné podmienky zvierat;

15.

„varovné oznámenie“ je oznámenie v systéme iRASFF o závažnom priamom alebo nepriamom riziku pochádzajúcom z potravín, materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami alebo krmív v zmysle článku 50 nariadenia (ES) č. 178/2002 a článku 29 nariadenia (ES) č. 183/2005, ktoré vyžaduje alebo by mohlo vyžadovať rýchle konanie zo strany iného člena siete RASFF;

16.

„informatívne oznámenie“ je oznámenie v systéme iRASFF o závažnom priamom alebo nepriamom riziku pochádzajúcom z potravín, materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami alebo krmív v zmysle článku 50 nariadenia (ES) č. 178/2002 a článku 29 nariadenia (ES) č. 183/2005, ktoré nevyžaduje rýchle konanie zo strany iného člena siete RASFF;

17.

„informatívne oznámenie vyžadujúce si ďalší postup“ je informatívne oznámenie v súvislosti s produktom, ktorý sa uvádza alebo sa môže uvádzať na trh v inej krajine člena siete RASFF;

18.

„informatívne oznámenie nevyžadujúce si ďalší postup“ je informatívne oznámenie v súvislosti s produktom, ktorý:

i)

je buď prítomný iba v krajine oznamujúceho člena siete, alebo

ii)

nebol uvedený na trh, alebo

iii)

už nie je na trhu;

19.

„oznámenie o novinkách“ je oznámenie v systéme iRASFF týkajúce sa rizika pochádzajúceho z potravín, materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami alebo krmív v zmysle článku 50 nariadenia (ES) č. 178/2002 a článku 29 nariadenia (ES) č. 183/2005, ktoré má neformálny zdroj, obsahuje neoverené informácie alebo obavy ako zatiaľ neidentifikovaný produkt;

20.

„oznámenie o zamietnutí na hraničnom priechode“ je oznámenie v systéme iRASFF o zamietnutí šarže, kontajnera alebo nákladu potravín, materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami alebo krmív, ako sa uvádza v článku 50 ods. 3 písm. c) nariadenia (ES) č. 178/2002, z dôvodu rizika vymedzeného v bode 8;

21.

„oznámenie o potravinovom podvode“ je oznámenie o nedodržiavaní pravidiel v systéme iRASFF týkajúce sa podozrivých úmyselných činností podnikov alebo jednotlivcov na účely zavádzania kupujúcich a získania neoprávnenej výhody z týchto činností, a to v rozpore s pravidlami uvedenými v článku 1 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/625;

22.

„pôvodné oznámenie“ je oznámenie o nedodržiavaní pravidiel, varovné oznámenie, informatívne oznámenie, oznámenie o novinkách, oznámenie o potravinovom podvode alebo oznámenie o zamietnutí na hraničnom priechode;

23.

„dodatočné oznámenie“ je oznámenie v systéme iRASFF obsahujúce dodatočné informácie v súvislosti s pôvodným oznámením;

24.

„žiadosť“ je žiadosť o administratívnu pomoc v systéme iRASFF založená na pôvodnom alebo dodatočnom oznámení, ktorá umožňuje výmenu informácií podľa článkov 104 až 108 nariadenia (EÚ) 2017/625;

25.

„odpoveď“ je odpoveď na žiadosť o administratívnu pomoc v systéme iRASFF založenú na pôvodnom alebo dodatočnom oznámení, ktorá umožňuje výmenu informácií podľa článkov 104 až 108 nariadenia (EÚ) 2017/625;

26.

„oznamujúci člen siete alebo kontaktné miesto“ je člen siete alebo kontaktné miesto, ktoré adresuje oznámenie inému členovi siete alebo kontaktnému miestu;

27.

„upovedomený člen siete alebo kontaktné miesto“ je člen siete alebo kontaktné miesto, ktorému je adresované oznámenie zo strany iného člena siete alebo kontaktného miesta;

28.

„dožiadaný člen siete alebo kontaktné miesto“ je člen siete alebo kontaktné miesto, ktorému je adresované oznámenie zo strany iného člena siete alebo kontaktného miesta na účely získania odpovede;

29.

„ADIS“ je počítačový informačný systém na oznamovanie a podávanie správ o chorobách, ktorý má Komisia zriadiť a spravovať v súlade s článkom 22 nariadenia (EÚ) 2016/429;

30.

„sieť ADIS“ je sieť, ktorú tvorí Komisia a príslušné orgány členských štátov na účely prevádzkovania systému ADIS;

31.

„EUROPHYT“ je elektronický oznamovací systém, ktorý má zriadiť Komisia a ktorý má byť prepojený a kompatibilný so systémom IMSOC na účely predkladania oznámení EUROPHYT o prieniku zo strany členských štátov v súlade s článkom 103 nariadenia (EÚ) 2016/2031;

32.

„oznámenie EUROPHYT o prieniku“ je oznámenie, ktoré sa má predložiť v systéme EUROPHYT v súvislosti s niektorou z týchto skutočností:

a)

úradne potvrdený výskyt karanténneho škodcu Únie na území Únie, ako sa uvádza v článku 11 prvom odseku písm. a) a b) nariadenia (EÚ) 2016/2031;

b)

úradne potvrdený výskyt škodcu, ktorý nie je zahrnutý v zozname karanténnych škodcov Únie, ako sa uvádza v článku 29 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031;

c)

výskyt škodcu, ktorý nie je zapísaný v zozname karanténnych škodcov Únie, alebo bezprostredné nebezpečenstvo jeho preniknutia na územie Únie alebo šírenia v rámci neho, ako sa uvádza v článku 30 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031;

d)

úradne potvrdený výskyt karanténneho škodcu chránenej zóny, ako sa uvádza v článku 33 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031;

33.

„oznámenie EUROPHYT o zadržaní“ je oznámenie, ktoré sa má predložiť v systéme TRACES v ktorejkoľvek zo situácií opísaných v článku 11 prvom odseku písm. c), článku 40 ods. 4, článku 41 ods. 4, článku 46 ods. 4, článku 49 ods. 6 druhom, treťom a štvrtom pododseku, článku 53 ods. 4, článku 54 ods. 4, článku 77 ods. 2 a článku 95 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2016/2031;

34.

„sieť EUROPHYT pre zadržania“ je sieť pre oznámenia EUROPHYT o zadržaní, ktorú tvorí Komisia a príslušné orgány členských štátov;

35.

„sieť EUROPHYT pre prieniky“ je sieť, ktorú tvorí Komisia a príslušné orgány členských štátov na účely prevádzkovania systému EUROPHYT;

36.

„systém TRACES“ je počítačový systém uvedený v článku 133 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2017/625 na účely výmeny údajov, informácií a dokumentov;

37.

„sieť TRACES“ je sieť, ktorú tvorí Komisia a príslušné orgány členských štátov na účely prevádzkovania systému TRACES;

38.

„elektronický podpis“ je elektronický podpis vymedzený v článku 3 bode 10 nariadenia (EÚ) č. 910/2014;

39.

„zdokonalený elektronický podpis“ je elektronický podpis, ktorý je v súlade s technickými špecifikáciami stanovenými v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2015/1506;

40.

„kvalifikovaný elektronický podpis“ je elektronický podpis vymedzený v článku 3 bode 12 nariadenia (EÚ) č. 910/2014;

41.

„zdokonalená elektronická pečať“ je elektronická pečať, ktorá spĺňa technické špecifikácie stanovené v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2015/1506;

42.

„kvalifikovaná elektronická pečať“ je elektronická pečať vymedzená v článku 3 bode 27 nariadenia (EÚ) č. 910/2014;

43.

„kvalifikovaná elektronická časová pečiatka“ je elektronická časová pečiatka vymedzená v článku 3 bode 34 nariadenia (EÚ) č. 910/2014;

44.

„kontrolné miesto“ je kontrolné miesto, ako sa uvádza v článku 53 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/625;

45.

„kontrolná jednotka“ je jednotka, ktorá má technológiu a vybavenie potrebné na účinné fungovanie príslušnej zložky a na tento účel je označená takto:

a)

„ústredná kontrolná jednotka“ pre ústredný príslušný orgán členského štátu;

b)

„regionálna kontrolná jednotka“ pre akýkoľvek regionálny príslušný orgán členského štátu;

c)

„miestna kontrolná jednotka“ pre akýkoľvek miestny príslušný orgán členského štátu.

Kapitola 2

Všeobecné zásady a ochrana údajov

Článok 3

Zložky systému IMSOC

1.   Systém IMSOC je zložený z týchto zložiek:

a)

iRASFF;

b)

ADIS;

c)

EUROPHYT;

d)

TRACES.

2.   Zložky uvedené v odseku 1 fungujú v súlade so všeobecnými zásadami a pravidlami o ochrane údajov, ktoré sú stanovené v tejto kapitole.

Článok 4

Zložky, siete a kontaktné miesta

1.   Každá zložka má sieť, ktorej súčasťou je Komisia.

2.   Každý z členov siete určí aspoň jedno kontaktné miesto a oznámi ho spolu s kontaktnými údajmi kontaktnému miestu Komisie. Členovia okamžite informujú kontaktné miesto Komisie o akýchkoľvek zmenách v tejto súvislosti.

3.   Kontaktné miesto Komisie zodpovedá za vedenie a aktualizáciu zoznamu kontaktných miest a za jeho sprístupnenie všetkým členom siete.

4.   Komisia vytvorí riadiacu štruktúru na riadenie vývoja, identifikáciu priorít a monitorovanie správneho vykonávania systému IMSOC. Riadiacu štruktúru tvorí:

a)

správna rada prevádzky, ktorá v spolupráci s členskými štátmi aspoň raz ročne prerokuje priority a vývoj každej zložky;

b)

podskupiny v rámci správnej rady prevádzky, ktoré pravidelne diskutujú o prioritách a vývoji konkrétnych funkcií každej zložky.

Článok 5

Vlastníctvo a zodpovednosť za údaje, informácie a dokumenty

1.   Každý člen siete vlastní a zodpovedá za údaje, informácie a dokumenty, ktoré jeho kontaktné miesto alebo používatelia konajúci pod jeho vedením vložili do príslušnej zložky alebo ktoré v nej vytvorili.

2.   Každý podpisovateľ, príslušný orgán, ku ktorému podpisovateľ patrí, alebo príslušný orgán, ktorý vytvára elektronickú pečať, vlastní a zodpovedá za časť dokumentov, ktoré v systéme TRACES podpíše alebo zapečatí.

3.   Ak dokument v systéme TRACES podpíše viac ako jeden podpisovateľ, každý podpisovateľ vlastní a zodpovedá za tú časť dokumentu, ktorú podpísal.

Článok 6

Prepojenia medzi zložkami

1.   Prepojenia medzi zložkami sú zamerané na:

a)

doplnenie údajov, informácií alebo dokumentov v jednej alebo viacerých zložkách údajmi, informáciami alebo dokumentmi už prítomnými v inej zložke;

b)

poskytovanie relevantných a aktuálnych informácií každému členovi siete na plnenie jeho úloh v súlade s pravidlami stanovenými pre každú zložku v tomto nariadení;

c)

podporu a vykonávanie postupov pre

i)

určenie a úpravu intenzity frekvencie identifikačných kontrol a fyzických kontrol, ktoré sa majú vykonávať v prípade zásielok kategórií zvierat a tovaru uvedených v článku 47 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) 2017/625;

ii)

uplatňovanie frekvencie identifikačných kontrol a fyzických kontrol, ktoré sa majú vykonávať v prípade zásielok kategórií zvierat a tovaru uvedených v písm. d), e) a f) uvedeného článku;

iii)

koordinované vykonávanie zintenzívnených úradných kontrol príslušnými orgánmi v prípade podozrenia na nedodržiavanie pravidiel uvedeného v článku 65 ods. 6 uvedeného nariadenia.

2.   Prepojenia uvedené v odseku 1 spočívajú v prepojeniach medzi:

a)

systémami iRASFF a TRACES, ktoré umožňujú výmenu údajov týkajúcich sa oznámení o zamietnutí na hraničnom priechode a jednotných vstupných zdravotných dokladov;

b)

systémami EUROPHYT a TRACES, ktoré umožňujú výmenu údajov týkajúcich sa oznámení EUROPHYT o prieniku a o zadržaní;

c)

systémami iRASFF, EUROPHYT a TRACES, ktoré umožňujú výmenu údajov týkajúcich sa záznamov prevádzkovateľov z minulosti, pokiaľ ide o dodržiavanie pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/625.

Článok 7

Elektronická výmena údajov medzi zložkami a inými elektronickými systémami

1.   Výmena údajov medzi systémom IMSOC a inými elektronickými systémami vrátane vnútroštátnych systémov členských štátov:

a)

je založená na medzinárodných normách, ktoré sú relevantné pre príslušnú zložku a používa formáty XML, CMS alebo PDF;

b)

používa osobitné dátové slovníky a interné pravidlá stanovené v príslušnej zložke.

2.   Komisia poskytne členským štátom:

a)

frekvenciu identifikačných kontrol a fyzických kontrol uvedených v článku 6 ods. 1 písm. c) bode i);

b)

intenzity frekvencie a výsledok koordinovaného vykonávania zintenzívnených úradných kontrol príslušnými orgánmi uvedených v článku 6 ods. 1 písm. c) bode iii);

c)

dátové slovníky a interné pravidlá uvedené v odseku 1 bode b).

3.   Komisia v spolupráci s členskými štátmi vypracuje dohodu o úrovni služieb, ktorou sa bude upravovať údržba elektronickej výmeny údajov medzi príslušnou zložkou a inými elektronickými systémami vrátane vnútroštátnych systémov členských štátov.

Článok 8

Povinnosti a práva Komisie

1.   Komisia zabezpečí fungovanie, údržbu, podporu a všetky potrebné aktualizácie alebo vývoj softvéru a IT infraštruktúry zložiek.

2.   Komisia má prístup k všetkým údajom, informáciám a dokumentom v každej zložke s cieľom monitorovať výmenu údajov, informácií a dokumentov vložených do zložky alebo vytvorených v nej na účely identifikácie činností, ktoré sú alebo sa zdajú v rozpore s pravidlami uvedenými v článku 1 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/625 a

a)

buď majú, alebo môžu mať dôsledky vo viac ako jednom členskom štáte, alebo

b)

vyskytujú sa alebo sa zdá, že sa vyskytujú vo viac ako jednom členskom štáte.

Článok 9

Podmienky poskytnutia čiastočného prístupu do systému IMSOC pre tretie krajiny a medzinárodné organizácie

1.   Po prijatí riadne odôvodnenej žiadosti môže Komisia v spolupráci s členskými štátmi povoliť príslušnému orgánu tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii čiastočný prístup k funkciám jednej alebo viacerých zložiek a k špecifickým údajom, informáciám a dokumentom vloženým do zložky alebo vytvoreným v zložke, a to za predpokladu, že žiadateľ preukáže, pokiaľ ide o príslušnú zložku resp. zložky, že spĺňa tieto požiadavky:

a)

má právnu a prevádzkovú spôsobilosť bez zbytočného odkladu poskytovať pomoc potrebnú na zabezpečenie dobrého fungovania zložky, ku ktorej sa požaduje čiastočný prístup;

b)

má na tento účel určené kontaktné miesto.

2.   Čiastočný prístup uvedený v odseku 1 nezahŕňa prístup k osobným údajom spracúvaným v zložke resp. zložkách, ku ktorým sa čiastočný prístup poskytuje.

3.   Odchylne od odseku 2 môže čiastočný prístup zahŕňať prístup k osobným údajom, ak žiadajúca tretia krajina alebo medzinárodná organizácia spĺňa podmienky zákonného prenosu osobných údajov stanovené v nariadeniach (EÚ) 2016/679 a (EÚ) 2018/1725.

Článok 10

Spracúvanie osobných údajov

1.   Osobné údaje sa spracúvajú v každej zložke na účely vykonávania úradných kontrol a iných úradných činností. Osobné údaje patria najmä do jednej z týchto kategórií:

a)

kontaktné miesta, prevádzkovatelia, dovozcovia, vývozcovia, prepravcovia a laboratórni technici, ak sa osobné údaje vyžadujú na základe právnych predpisov Únie;

b)

používatelia každej zložky.

2.   Pri spracúvaní osobných údajov podľa tohto nariadenia členské štáty dodržiavajú nariadenie (EÚ) 2016/679 a smernicu (EÚ) 2016/680 a Komisia dodržiava nariadenie (EÚ) 2018/1725.

Článok 11

Prevádzkovatelia a spoločná kontrola

1.   Komisia a príslušné orgány členských štátov sú spoločnými prevádzkovateľmi operácií spracúvania údajov v každej zo zložiek.

2.   Komisia zodpovedá za:

a)

určenie a vykonávanie technických prostriedkov, ktoré umožnia dotknutým osobám vykonávať svoje práva, ako aj zabezpečenie toho, aby sa tieto práva vykonávali v súlade s nariadením (EÚ) 2018/1725;

b)

zaistenie bezpečnosti spracúvania v rámci každej zložky podľa článku 33 nariadenia (EÚ) 2018/1725;

c)

určenie kategórií svojich zamestnancov a externých poskytovateľov, ktorým sa môže povoliť prístup k zložkám;

d)

oznamovanie a informovanie o akýchkoľvek porušeniach ochrany osobných údajov v rámci zložiek európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov podľa článku 34 nariadenia (EÚ) 2018/1725 a dotknutej osobe podľa článku 35 uvedeného nariadenia;

e)

zaistenie, že jej zamestnanci a externí poskytovatelia sú primerane vyškolení na vykonávanie svojich úloh v súlade s nariadením (EÚ) 2018/1725.

3.   Príslušné orgány členských štátov zodpovedajú za:

a)

zabezpečenie toho, aby sa práva dotknutej osoby vykonávali v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 a týmto nariadením;

b)

zaistenie bezpečnosti a dôvernosti osobných údajov podľa kapitoly IV oddielu 2 nariadenia (EÚ) 2016/679;

c)

určenie zamestnancov, ktorí majú mať prístup ku každej zložke;

d)

zaistenie, že zamestnanci pristupujúci k jednotlivým zložkám sú primerane vyškolení na vykonávanie svojich úloh v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 a v prípade potreby so smernicou (EÚ) 2016/680.

4.   Príslušné orgány členských štátov môžu určiť rôznych spoločných prevádzkovateľov v rámci toho istého členského štátu na účely plnenia jednej alebo viacerých povinností uvedených v odseku 3.

Kapitola 3

Zložky, siete a kontaktné miesta

Oddiel 1

Systém iRASFF

Článok 12

Styčné orgány zodpovedné za výmenu určitých druhov informácií

Členské štáty uvedú, ktoré zo styčných orgánov určených v súlade s článkom 103 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/625 sú zodpovedné za výmenu informácií o oznámeniach o potravinových podvodoch.

Článok 13

Jednotné kontaktné miesto

1.   Jednotné kontaktné miesto v každom členskom štáte je zodpovedné za:

a)

vytvorenie účinných opatrení na bezproblémovú výmenu príslušných informácií so všetkými príslušnými orgánmi v rámci jeho právomoci, umožnenie okamžitého odosielania oznámení, žiadostí alebo odpovedí príslušným orgánom na účely prijatia primeraných opatrení a udržiavanie primeraného poriadku, pokiaľ ide o oznámenia, žiadosti alebo odpovede;

b)

určovanie svojich úloh a zodpovedností, ako aj úloh a zodpovedností dotknutých príslušných orgánov v rámci jeho právomoci, pokiaľ ide o prípravu a odosielanie oznámení, žiadostí a odpovedí, a posudzovanie a distribúciu oznámení, žiadostí a odpovedí od ostatných členov siete včasného varovania a spolupráce.

2.   Členské štáty môžu do svojho jednotného kontaktného miesta zahrnúť svoje kontaktné miesto siete proti potravinovým podvodom.

3.   Komunikácia v rámci siete RASFF sa uskutočňuje prostredníctvom jednotného kontaktného miesta.

Článok 14

Povinnosti členov siete včasného varovania a spolupráce

1.   Členovia siete včasného varovania a spolupráce zabezpečujú účinné fungovanie svojich sietí v rámci svojej vlastnej právomoci.

2.   Každé určené kontaktné miesto siete včasného varovania a spolupráce oznámi kontaktnému miestu Komisie podrobné informácie týkajúce sa osôb zodpovedných za jeho fungovanie a ich kontaktné údaje. Na tento účel použije formulár informácií o kontaktnom mieste poskytovaný Komisiou.

3.   Kontaktné miesta siete RASFF zabezpečia, aby bol pre tiesňovú komunikáciu k dispozícii zamestnanec 24 hodín denne 7 dní v týždni.

Článok 15

Informácie vymieňané v systéme iRASFF

1.   Výmena informácií medzi kontaktnými miestami siete včasného varovania a spolupráce na účely článku 50 nariadenia (ES) č. 178/2002 a hlavy IV nariadenia (EÚ) 2017/625 sa uskutočňuje iba v systéme iRASFF, a to vo forme oznámení, žiadostí a odpovedí.

2.   Kontaktné miesta siete včasného varovania a spolupráce vyplnia príslušné polia oznámenia, aby umožnili jasnú identifikáciu produktu, rizika (rizík), prípadov nedodržiavania pravidiel a podozrenia z podvodu, podľa možnosti poskytli informácie o vysledovateľnosti a určili kontaktné miesta zodpovedné za akékoľvek dodatočné informácie k oznámeniu alebo odpovedi na žiadosť.

3.   Oznámenia možno zasielať vo forme pôvodných alebo dodatočných oznámení.

4.   V žiadostiach a odpovediach sa uvedie kontaktné miesto resp. kontaktné miesta siete včasného varovania a spolupráce, ktorým je žiadosť alebo odpoveď adresovaná.

Článok 16

Oznámenia o nedodržiavaní pravidiel

1.   Kontaktné miesta siete včasného varovania a spolupráce si bez zbytočného odkladu vymieňajú oznámenia o nedodržiavaní pravidiel, ktoré zahŕňajú aspoň tieto údaje:

a)

názov príslušného orgánu, ktorý sa zaoberá oznámením, ak sa líši od kontaktného miesta;

b)

opis možného nedodržania pravidiel;

c)

identifikácia prevádzkovateľov spojených s možným nedodržiavaním pravidiel, ak je to možné;

d)

údaje o dotknutých zvieratách alebo tovare;

e)

akékoľvek informácie týkajúce sa podozrenia na riziká;

f)

údaj o tom, či sa oznámenie týka možného prípadu nedodržiavania pravidiel spáchaného prostredníctvom podvodného konania.

2.   Kontaktné miesto Komisie bez zbytočného odkladu overí každé oznámenie o nedodržiavaní pravidiel po jeho prijatí.

Článok 17

Varovné oznámenia

1.   Kontaktné miesta systému RASFF predkladajú varovné oznámenia kontaktnému miestu Komisie bez zbytočného odkladu a v každom prípade do 48 hodín od okamihu, keď boli o riziku informované.

2.   Varovné oznámenia obsahujú všetky dostupné informácie požadované podľa článku 16 ods. 1 a všetky informácie o riziku a produkte, z ktorého pochádza. Skutočnosť, že neboli zhromaždené všetky súvisiace informácie, však nesmie neprimerane zdržať zaslanie varovných oznámení.

3.   Kontaktné miesto Komisie overí varovné oznámenia a do 24 hodín od ich prijatia ich zašle kontaktným miestam siete včasného varovania a spolupráce.

4.   Mimo úradných hodín Komisie kontaktné miesta siete RASFF oznamujú zaslanie varovného oznámenia alebo dodatočných informácií k varovnému oznámeniu telefonicky na pohotovostné telefónne číslo kontaktného miesta Komisie a uvedú, o ktoré členské krajiny siete RASFF ide. Kontaktné miesto Komisie informuje príslušné kontaktné miesta siete RASFF telefonicky na ich pohotovostné telefónne čísla.

Článok 18

Informatívne oznámenia

1.   Kontaktné miesta siete RASFF predkladajú informatívne oznámenia kontaktnému miestu Komisie bez zbytočného odkladu.

2.   Informatívne oznámenia obsahujú všetky dostupné informácie požadované podľa článku 16 ods. 1 a všetky informácie o riziku a produkte, z ktorého pochádza.

3.   Kontaktné miesto Komisie overí informatívne oznámenia a po prijatí ich bez zbytočného odkladu zašle kontaktným miestam siete včasného varovania a spolupráce.

Článok 19

Oznámenia o novinkách

1.   Kontaktné miesta siete včasného varovania a spolupráce môžu predkladať oznámenia o novinkách kontaktnému miestu Komisie.

2.   Oznámenia o novinkách obsahujú všetky informácie požadované podľa článku 16 ods. 1, ak sú k dispozícii.

3.   Kontaktné miesto Komisie oznámenia o novinkách po ich prijatí bez zbytočného odkladu overí a zašle kontaktným miestam siete včasného varovania a spolupráce.

Článok 20

Oznámenia o zamietnutí na hraničnom priechode

1.   Kontaktné miesta siete RASFF bez zbytočného odkladu zasielajú oznámenia o zamietnutí na hraničnom priechode kontaktným miestam siete včasného varovania a spolupráce.

2.   Oznámenia o zamietnutí na hraničnom priechode obsahujú všetky informácie požadované podľa článku 16 ods. 1 a všetky informácie o riziku a produkte, z ktorého pochádza.

3.   Informácie uvedené v odseku 2 sa zasielajú prostredníctvom systému TRACES všetkým hraničným kontrolným staniciam.

4.   Kontaktné miesto Komisie overí každé oznámenie o zamietnutí na hraničnom priechode po jeho zaslaní.

Článok 21

Oznámenia o potravinových podvodoch

1.   Kontaktné miesta siete proti potravinovým podvodom si vymieňajú oznámenia o potravinových podvodoch, ktoré zahŕňajú aspoň tieto údaje:

a)

všetky informácie požadované podľa článku 16 ods. 1;

b)

opis podozrenia na podvodné konanie;

c)

identifikácia zapojených prevádzkovateľov, ak je to možné;

d)

informácie o tom, či prebiehajú policajné alebo súdne vyšetrovania týkajúce sa podozrenia na podvodné konanie;

e)

informácie o akomkoľvek pokyne od policajného alebo súdneho orgánu, hneď ako sú dostupné a môžu byť zverejnené.

2.   Kontaktné miesta siete proti potravinovým podvodom bez zbytočného odkladu oznámia akékoľvek informácie týkajúce sa zdravotných rizík svojmu kontaktnému miestu siete RASFF.

3.   Kontaktné miesto Komisie bez zbytočného odkladu overí každé oznámenie o potravinovom podvode po jeho prijatí.

Článok 22

Dodatočné oznámenia

1.   Ak člen siete včasného varovania a spolupráce získa akékoľvek dodatočné informácie súvisiace s pôvodným oznámením, dotknuté kontaktné miesto resp. kontaktné miesta bezodkladne zašlú tejto sieti dodatočné oznámenie.

2.   Ak kontaktné miesto uvedené v odseku 1 požiadalo o dodatočné informácie súvisiace s pôvodným oznámením, sieti včasného varovania a spolupráce sa takéto informácie poskytnú v čo najväčšom možnom rozsahu a bez zbytočného odkladu.

3.   Ak člen siete RASFF po prijatí pôvodného oznámenia prijme opatrenie podľa článku 50 ods. 5 nariadenia (ES) č. 178/2002, jeho kontaktné miesto bezodkladne zašle podrobné dodatočné oznámenie sieti včasného varovania a spolupráce.

4.   Ak opatrenie uvedené v odseku 3 pozostáva zo zadržania produktu a jeho vrátenia odosielateľovi so sídlom v krajine iného člena siete RASFF,

a)

člen siete, ktorý prijal opatrenie, poskytne príslušné informácie o vrátenom produkte prostredníctvom dodatočného oznámenia, pokiaľ už všetky tieto informácie neboli zahrnuté v pôvodnom oznámení;

b)

ďalší člen siete v dodatočnom oznámení poskytne informácie o opatreniach prijatých v súvislosti s vráteným produktom.

5.   Odchylne od odseku 1, ak dodatočné oznámenie zmení klasifikáciu pôvodného oznámenia na varovné alebo informatívne oznámenie, člen siete včasného varovania a spolupráce ho predloží kontaktnému miestu Komisie na overenie a zaslanie kontaktným miestam siete včasného varovania a spolupráce v lehotách stanovených v článku 17 alebo 18.

Článok 23

Prístup k oznámeniam systému iRASFF

1.   Všetci členovia siete včasného varovania a spolupráce majú prístup k varovným oznámeniam, informatívnym oznámeniam, oznámeniam o novinkách alebo oznámeniam o zamietnutí na hraničnom priechode.

2.   Bez toho, aby bolo dotknuté právo Komisie na prístup podľa článku 8 ods. 2, prístup k oznámeniam o nedodržiavaní pravidiel majú len oznamujúci, upovedomení a dožiadaní členovia siete včasného varovania a spolupráce. Ostatní členovia siete však majú prístup k informáciám uvedeným v článku a), b) a e) článku 16 ods. 1

3.   Bez toho, aby bolo dotknuté právo Komisie na prístup podľa článku 8 ods. 2, prístup k oznámeniam o potravinových podvodoch majú len oznamujúce, upovedomené a dožiadané kontaktné miesta siete proti potravinovým podvodom.

Článok 24

Overenie a uverejňovanie oznámení

1.   Overovanie oznámení kontaktným miestom Komisie zahŕňa:

a)

úplnosť a čitateľnosť oznámenia;

b)

správnosť právneho základu podporujúceho oznámenie; nesprávny právny základ však nebráni tomu, aby sa oznámenie zaslalo, ak bolo zistené riziko;

c)

či oznámenie patrí do rozsahu pôsobnosti siete RASFF;

d)

či sú základné informácie v oznámení poskytnuté v jazyku, ktorému bude kontaktné miesto siete včasného varovania a spolupráce ľahko rozumieť;

e)

súlad s týmto nariadením;

f)

možný opätovný výskyt rovnakého prevádzkovateľa a/alebo rizika a/alebo krajiny pôvodu.

2.   Odchylne od odseku 1 sa overovanie oznámenia o nedodržiavaní pravidiel, oznámenia o potravinových podvodoch a oznámenia o zamietnutí na hraničnom priechode vzťahuje na písmená b), c) a e) uvedeného odseku.

3.   Hneď ako kontaktné miesto Komisie overí oznámenie v súlade s odsekom 1 alebo 2, môže uverejniť súhrn varovných oznámení, informatívnych oznámení, oznámení o zamietnutí na hraničnom priechode a oznámení o nedodržiavaní pravidiel spolu s informáciami o klasifikácii a stave oznámenia, o produkte a zistených rizikách, krajine pôvodu, krajinách, v ktorých bol výrobok distribuovaný, o oznamujúcom členovi siete, základe pre oznámenie a prijatých opatreniach.

4.   Komisia uverejňuje výročnú správu o oznámeniach odoslaných v systéme iRASFF.

Článok 25

Stiahnutie oznámenia a zmeny

1.   Ak sa zdá, že opatrenia, ktoré sa majú prijať, sú založené na nepodložených informáciách alebo oznámenie bolo zaslané chybne, ktorékoľvek kontaktné miesto siete včasného varovania a spolupráce môže požiadať:

a)

oznamujúce kontaktné miesto o stiahnutie oznámenia o nedodržiavaní pravidiel, oznámenia o potravinových podvodoch alebo dodatočného oznámenia;

b)

kontaktné miesto Komisie o stiahnutie varovného oznámenia, informatívneho oznámenia, oznámenia o zamietnutí na hraničnom priechode alebo oznámenia o novinkách, a to so súhlasom oznamujúceho kontaktného miesta.

2.   Každé kontaktné miesto siete včasného varovania a spolupráce môže požiadať o zmeny oznámenia so súhlasom oznamujúceho kontaktného miesta.

3.   Dodatočné oznámenie sa nepovažuje za zmenu oznámenia, a preto ho možno zaslať bez súhlasu akéhokoľvek ďalšieho člena siete, pokiaľ sa týmto dodatočným oznámením nemení klasifikácia oznámenia.

Článok 26

Uzavretie oznámenia a obdobie uchovávania osobných údajov

1.   Oznámenie je automaticky uzavreté v systéme iRASFF ak:

a)

neexistujú žiadne nevybavené dodatočné žiadosti alebo

b)

všetky žiadosti boli zodpovedané alebo

c)

do 6 mesiacov od odoslania poslednej žiadosti sa neposkytla žiadna odpoveď.

2.   Osobné údaje z uzavretých oznámení sa uchovávajú najviac 10 rokov.

Článok 27

Výmena informácií s tretími krajinami

1.   Ak sa varovné oznámenie, informatívne oznámenie alebo oznámenie o zamietnutí na hraničnom priechode týka výrobku s pôvodom v tretej krajine alebo distribuovaného do tretej krajiny, ktorá nemá prístup k systému iRASFF alebo TRACES, Komisia o tom bezodkladne informuje túto tretiu krajinu.

2.   Ak sa oznámenie o nedodržiavaní pravidiel alebo oznámenie o potravinových podvodoch týka produktu s pôvodom v tretej krajine alebo distribuovaného do tretej krajiny, ktorá nemá prístup k systému iRASFF alebo TRACES, Komisia môže túto tretiu krajinu o tom informovať.

Článok 28

Pohotovostné opatrenia pre systém iRASFF

1.   Ak systém iRASFF nie je k dispozícii:

a)

kontaktné miesta systému RASFF oznamujú zaslanie e-mailu týkajúceho sa varovného oznámenia alebo dodatočných informácií k varovnému oznámeniu telefonicky na pohotovostné telefónne číslo kontaktného miesta Komisie. Kontaktné miesto Komisie informuje kontaktné miesta siete RASFF, ktoré sú povinné podať následné informácie, telefonicky na ich pohotovostné telefónne čísla;

b)

kontaktné miesta siete AAC si vymieňajú informácie prostredníctvom e-mailu;

c)

kontaktné miesta siete proti potravinovým podvodom si vymieňajú informácie o oznámeniach o potravinových podvodoch prostredníctvom e-mailu;

d)

výmeny uvedené v bodoch b) a c) nespúšťajú mechanizmus žiadosti a odpovede.

2.   Hneď ako je systém iRASFF opäť k dispozícii, kontaktné miesta siete včasného varovania a spolupráce doň vložia informácie vymenené mimo systému.

Oddiel 2

ADIS

Článok 29

Sieť ADIS

1.   Každý člen siete ADIS môže určiť viac ako jedno kontaktné miesto na predkladanie týchto dokumentov v systéme ADIS:

a)

oznámení o ohnisku choroby podľa článku 19 nariadenia (EÚ) 2016/429;

b)

správ v zmysle článku 20 nariadenia (EÚ) 2016/429.

2.   Každé kontaktné miesto siete ADIS zodpovedá za vedenie a aktualizáciu zoznamu regiónov pre oznamovanie a podávanie správ v systéme ADIS, pričom tento zoznam vytvorili jeho členské štáty na účely oznamovania a podávania správ podľa článku 19 a článku 20 nariadenia (EÚ) 2016/429.

Oddiel 3

EUROPHYT

Článok 30

Sieť EUROPHYT

Každý člen siete EUROPHYT určí:

a)

kontaktné miesto zodpovedné za predkladanie oznámení EUROPHYT o prieniku v sieti EUROPHYT pre prieniky;

b)

kontaktné miesto zodpovedné za:

i)

dohľad nad predkladaním oznámení EUROPHYT o zadržaní v sieti EUROPHYT pre zadržania v súlade s článkom 33, pokiaľ ide o zásielky rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov vstupujúcich do Únie;

ii)

predkladanie oznámení EUROPHYT o zadržaní príslušným tretím krajinám a medzinárodným organizáciám, pokiaľ ide o zásielky rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov vstupujúcich do Únie;

iii)

predkladanie oznámení EUROPHYT o zadržaní v sieti EUROPHYT pre zadržania, pokiaľ ide o zásielky rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, s ktorými sa obchoduje v Únii.

Článok 31

Prístup k oznámeniam EUROPHYT o prieniku a o zadržaní

Bez toho, aby bolo dotknuté právo Komisie na prístup podľa článku 8 ods. 2, prístup k oznámeniam EUROPHYT o prieniku alebo o zadržaní má iba príslušná sieť EUROPHYT.

Článok 32

Predkladanie oznámení EUROPHYT o prieniku sieti EUROPHYT pre prieniky

1.   Kontaktné miesta siete EUROPHYT predkladajú v oznámení EUROPHYT o prieniku prinajmenšom informácie uvedené v bodoch 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 5.1, 5.2, 6.4 a 8 prílohy I k tomuto nariadeniu, a to najneskôr do ôsmich pracovných dní potom, čo zodpovedný úradný orgán úradne potvrdil výskyt škodcu, ako sa uvádza v článku 11 prvom odseku písm. a) a b), článku 29 ods. 1, článku 30 ods. 1 a článku 33 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031.

2.   Ak je výskyt škodcu úradne potvrdený podľa odseku 1, oznámenie obsahuje aj informácie uvedené v bode 5.6 prílohy I.

3.   Kontaktné miesta siete predložia v systéme EUROPHYT oznámenie obsahujúce informácie uvedené v bodoch 1.2, 3.2, 4.2, 4.3, 4.4, 5.3 až 5.6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7, 7.1 až 7.6, 9 a 10 prílohy I najneskôr do tridsiatich dní po príslušnom dátume uvedenom v odseku 1.

4.   Kontaktné miesta siete EUROPHYT aktualizujú oznámenia uvedené v odsekoch 1 a 3, hneď ako overia všetky príslušné nové informácie, ktoré im boli sprístupnené alebo hneď ako príslušný orgán prijme nové opatrenia.

Článok 33

Používanie systému TRACES na predkladanie oznámení EUROPHYT o zadržaní sieti EUROPHYT pre zadržania

1.   Rastlinolekársky inšpektor, ktorý prijíma rozhodnutia týkajúce sa zásielok rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov vstupujúcich na územie Únie v súlade s článkom 55 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/625 predkladá v systéme TRACES oznámenia EUROPHYT o zadržaní súvisiace s týmito zásielkami, a to do dvoch pracovných dní od ich zadržania.

2.   Oznámenia uvedené v odseku 1 zahŕňajú tieto informácie:

a)

informácie, ktoré sa majú zaznamenať v jednotnom vstupnom zdravotnom doklade uvedenom v článku 40 ods. 1 písm. c);

b)

doplňujúce informácie o opatreniach prijatých v súvislosti so zásielkou;

c)

informácie o uloženej karanténe;

d)

akékoľvek ďalšie informácie o zadržaní, ak sú k dispozícii.

3.   Kontaktné miesta siete EUROPHYT predkladajú oznámenia EUROPHYT o zadržaní zásielok rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, s ktorými sa obchoduje v Únii, do systému TRACES, a to do dvoch pracovných dní od ich zadržania. Tieto oznámenia obsahujú informácie uvedené v odseku 2.

Článok 34

Obdobie uchovávania osobných údajov pre oznámenia EUROPHYT o prieniku

Systém EUROPHYT uchováva osobné údaje z oznámení EUROPHYT o prieniku najviac 10 rokov.

Oddiel 4

Systém TRACES

Článok 35

Sieť TRACES

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 4 ods. 2, každý člen siete TRACES určí jedno alebo viac kontaktných miest pre funkcie stanovené v článku 132 písm. d) a v článku 133 nariadenia (EÚ) 2017/625 alebo v iných právnych predpisoch Únie, ktoré sa vzťahujú na systém TRACES.

2.   Kontaktné miesta určené na predkladanie oznámení EUROPHYT o zadržaní sa považujú za kontaktné miesta pre túto funkciu aj v systéme TRACES.

Článok 36

Prístup k údajom, informáciám a dokumentom v systéme TRACES

1.   Každý prevádzkovateľ má prístup k údajom, informáciám alebo dokumentom, ktoré spracúva, vytvára alebo zasiela v systéme TRACES.

2.   Každý príslušný orgán má prístup k údajom, informáciám alebo dokumentom, ktoré sa spracúvajú, vytvárajú alebo zasielajú v rámci jeho oblasti zodpovednosti v systéme TRACES, či už prostredníctvom svojich vlastných zamestnancov alebo prevádzkovateľov, ktorých riadi v systéme TRACES.

3.   Ak informácie v systéme TRACES spracúva, vytvára alebo zasiela viac ako jeden príslušný orgán, tieto príslušné orgány majú prístup k všetkým takýmto údajom, informáciám a dokumentom.

4.   Bez toho, aby bolo dotknuté právo Komisie na prístup podľa článku 8 ods. 2, subjekty, ktoré neprispeli k spracúvaniu, vytváraniu alebo zasielaniu údajov, informácií alebo dokumentov v systéme TRACES alebo sa nezúčastňujú na uvádzaní na trh, alebo na príslušnom premiestňovaní, nemajú prístup k takýmto údajom, informáciám alebo dokumentom.

5.   Odchylne od odseku 4 tohto článku majú príslušné orgány prístup k údajom, informáciám a dokumentom týkajúcim sa rozhodnutia o zamietnutí vstupu zásielky alebo nariadenia prijať opatrenia, ktoré sú zaznamenané v systéme TRACES v súlade s článkom 66 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2017/625.

Článok 37

Výmena údajov medzi systémom TRACES a inými elektronickými systémami

1.   Výmena údajov medzi systémom TRACES a inými elektronickými systémami vrátane vnútroštátnych systémov členských štátov je synchrónna, recipročná a založená na normách UN/CEFACT, normách podľa Medzinárodného dohovoru o ochrane rastlín a normách organizácie OIE.

2.   V rámci výmeny údajov medzi systémom TRACES a vnútroštátnymi systémami členských štátov sa využívajú referenčné údaje uvedené v systéme TRACES.

Článok 38

Spolupráca medzi orgánmi v členských štátoch v súvislosti so zásielkami, ktoré vstupujú do Únie

1.   Na účely spolupráce podľa článku 75 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/625 majú colné orgány členských štátov prístup k údajom, informáciám a dokumentom, ktoré sa týkajú zvierat a tovaru vstupujúceho do Únie z tretích krajín a k rozhodnutiam prijatým na základe úradných kontrol vykonaných v súlade s hlavou II kapitolou V uvedeného nariadenia prostredníctvom:

a)

systému TRACES alebo svojich vnútroštátnych systémov členských štátov; alebo

b)

prostredia centrálneho elektronického priečinka EÚ pre colnú správu na základe elektronických colných systémov uvedených v rozhodnutí č. 70/2008/ES, ktoré sú prepojené so systémom TRACES.

2.   Ak prístup uvedený v odseku 1 nie je k dispozícii, členské štáty bez zbytočného odkladu zabezpečia, aby si ich colné orgány a príslušné orgány navzájom včasne vymieňali príslušné údaje, informácie a dokumenty.

Článok 39

Vydávanie elektronických úradných certifikátov a používanie elektronických podpisov

1.   Elektronické úradné certifikáty pre zásielky zvierat a tovaru vstupujúcich do Únie spĺňajú všetky tieto požiadavky:

a)

sú vydané v jednom z týchto systémov:

i)

systém TRACES;

ii)

vnútroštátny certifikačný systém členského štátu;

iii)

elektronický certifikačný systém tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, ktorý umožňuje výmenu údajov so systémom TRACES;

iv)

elektronický certifikačný systém tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, ktorý umožňuje výmenu údajov s vnútroštátnym systémom členského štátu;

b)

podpisuje ich oprávnený úradník zdokonaleným alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom;

c)

obsahujú zdokonalenú alebo kvalifikovanú elektronickú pečať vydávajúceho príslušného orgánu alebo zdokonalený alebo kvalifikovaný elektronický podpis jeho zákonného zástupcu;

d)

používajú kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku.

2.   Ak sa elektronické úradné certifikáty vydávajú v súlade s odsekom 1 písm. a) bodom iii) alebo iv), systém TRACES alebo vnútroštátny systém členského štátu potvrdí výmenu údajov prostredníctvom zdokonalenej alebo kvalifikovanej elektronickej pečate vydávajúceho príslušného orgánu tretej krajiny, alebo zdokonaleného alebo kvalifikovaného elektronického podpisu jeho zákonného zástupcu.

V takýchto prípadoch sa nevyžaduje podpis oprávneného úradníka uvedeného v odseku 1 písm. b).

3.   Komisii sa vopred oznámi vydanie elektronických úradných certifikátov v súlade s odsekom 1 písm. a) bodom iv).

4.   Príslušný orgán prijíma elektronické rastlinolekárske osvedčenia, ako sa vyžaduje na uvedenie rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov na územie Únie v súlade s kapitolou VI oddielom 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031, iba ak sú vydané v súlade s odsekom 1 písm. a) bodom i) alebo iii) tohto článku.

Článok 40

Formát jednotného vstupného zdravotného dokladu a pokyny na jeho predkladanie a používanie

1.   Jednotný vstupný zdravotný doklad obsahuje polia určené na uvádzanie informácií stanovených v časti 1 prílohy II k tomuto nariadeniu a používajú ho prevádzkovateľ a príslušné orgány v súlade s článkom 56 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/625 v jednom z týchto formátov v závislosti od kategórie zásielky stanovenej v článku 47 ods. 1 uvedeného nariadenia:

a)

jednotný vstupný zdravotný doklad CHED-A vystavený v súlade so vzorom v časti 2 oddiele A prílohy II k tomuto nariadeniu pre zásielky zvierat, ktoré sú:

i)

uvedené v článku 47 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/625 alebo

ii)

pri vstupe do Únie podliehajú opatreniam stanoveným v článku 47 ods. 1 písm. e) alebo f) nariadenia (EÚ) 2017/625;

b)

jednotný vstupný zdravotný doklad CHED-P vystavený v súlade so vzorom v časti 2 oddiele B prílohy II k tomuto nariadeniu pre zásielky produktov, ktoré sú:

i)

uvedené v článku 47 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/625 alebo

ii)

pri vstupe do Únie podliehajú opatreniam stanoveným v článku 47 ods. 1 písm. d), e) alebo f) nariadenia (EÚ) 2017/625;

c)

jednotný vstupný zdravotný doklad CHED-PP vystavený v súlade so vzorom v časti 2 oddiele C prílohy II k tomuto nariadeniu pre zásielky:

i)

rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov uvedených v článku 47 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/625;

ii)

rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktoré pri vstupe do Únie podliehajú jednému z opatrení alebo podmienok stanovených v článku 47 ods. 1 písm. d), e) alebo f) nariadenia (EÚ) 2017/625 alebo

iii)

konkrétnych rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov určitého pôvodu alebo proveniencie, pre ktoré je potrebná minimálna úroveň úradných kontrol s cieľom reagovať na známe jednotné nebezpečenstvá a riziká pre zdravie rastlín, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2019/66;

d)

jednotný vstupný zdravotný doklad CHED-D vystavený v súlade so vzorom v časti 2 oddiele D prílohy II k tomuto nariadeniu pre zásielky krmív a potravín neživočíšneho pôvodu, ktoré pri vstupe do Únie podliehajú ktorémukoľvek z opatrení alebo podmienok stanovených v článku 47 ods. 1 písm. d), e) alebo f) nariadenia (EÚ) 2017/625.

2.   Jednotný vstupný zdravotný doklad uvedený v odseku 1 musí byť:

a)

vyhotovený aspoň v jednom z úradných jazykov členského štátu vstupu;

b)

riadne vyplnený aspoň v jednom z úradných jazykov členského štátu vstupu v súlade s vysvetľujúcimi poznámkami uvedenými v časti 1 prílohy II k tomuto nariadeniu:

i)

prevádzkovateľom zodpovedným za zásielku, pokiaľ ide o informácie o podrobnostiach zásielky, ako sa uvádza v časti I vzorov v časti 2 oddieloch A až D tejto prílohy;

ii)

príslušným orgánom na hraničnej kontrolnej stanici alebo kontrolnom mieste, pokiaľ ide o informácie o rozhodnutí prijatom v súvislosti so zásielkou, ako sa uvádza v časti II vzorov v časti 2 oddieloch A až D tejto prílohy;

iii)

príslušným orgánom na výstupnej hraničnej kontrolnej stanici alebo na mieste konečného určenia, alebo miestnym príslušným orgánom, pokiaľ ide o informácie o nadväzujúcich opatreniach prijatých v súvislosti so zásielkou po prijatí rozhodnutia, ako sa uvádza v časti III vzorov v časti 2 oddieloch A až D tejto prílohy.

3.   Odchylne od odseku 2 písm. a) môže členský štát súhlasiť s tým, aby sa jednotný vstupný zdravotný doklad vyhotovil v inom úradnom jazyku EÚ, ako je jazyk členského štátu vstupu.

Článok 41

Používanie jednotného vstupného zdravotného dokladu

1.   Prevádzkovateľ alebo príslušný orgán používa jednotný vstupný zdravotný doklad v elektronickom formáte prostredníctvom jedného z týchto systémov:

a)

systému TRACES, za predpokladu, že jednotný vstupný zdravotný doklad spĺňa všetky tieto požiadavky:

i)

je podpísaný elektronickým podpisom prevádzkovateľa zodpovedného za zásielku;

ii)

je podpísaný zdokonaleným alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom certifikujúceho úradníka na hraničných kontrolných staniciach alebo na kontrolných miestach;

iii)

je označený zdokonalenou alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou vydávajúceho príslušného orgánu;

iv)

je zapečatený systémom TRACES zdokonalenou alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou;

b)

vnútroštátneho systému členského štátu za predpokladu, že jednotný vstupný zdravotný doklad spĺňa všetky tieto požiadavky:

i)

je podpísaný elektronickým podpisom prevádzkovateľa zodpovedného za zásielku;

ii)

je podpísaný zdokonaleným alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom certifikujúceho úradníka na hraničných kontrolných staniciach alebo na kontrolných miestach;

iii)

je označený zdokonalenou alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou vydávajúceho príslušného orgánu;

iv)

je zaslaný do systému TRACES najneskôr v čase prijatia rozhodnutia na základe úradných kontrol a prenos je zapečatený zdokonalenou alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou vydávajúceho príslušného orgánu.

2.   Systém TRACES potvrdí prenos uvedený v odseku 1 písm. b) bode iv) prostredníctvom zdokonalenej alebo kvalifikovanej elektronickej pečate.

3.   Všetky požadované kroky uvedené v odsekoch 1 a 2 sa označia časovou pečiatkou pomocou kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky.

Článok 42

Obdobia uchovávania elektronických certifikátov a jednotných vstupných zdravotných dokladov a v nich obsiahnutých osobných údajov

1.

Na účely zachovania integrity certifikátov vydaných v súlade s článkom 39 a jednotných vstupných zdravotných dokladov vydaných v súlade s článkom 41 sa príslušné údaje týkajúce sa elektronických podpisov, elektronických pečatí, časových pečiatok a elektronických výmen uchovávajú v systéme TRACES a vo vnútroštátnych systémoch členských štátov aspoň tri roky.

2.

Osobné údaje z certifikátov a jednotných vstupných zdravotných dokladov uvedených v odseku 1 sa uchovávajú v systéme TRACES a vo vnútroštátnych systémoch členských štátov najviac desať rokov.

3.

Osobné údaje z oznámení EUROPHYT o zadržaní uvedených v článku 33 ods. 2 sa uchovávajú v systéme TRACES najviac desať rokov.

Článok 43

Zoznam kontrolných jednotiek

Každé kontaktné miesto siete TRACES zodpovedá za vedenie a aktualizáciu zoznamu kontrolných jednotiek v systéme TRACES, ktoré jeho členský štát určil na účely systému TRACES.

Článok 44

Zoznam hraničných kontrolných staníc a kontrolných miest

1.   Každé kontaktné miesto siete TRACES zodpovedá za vedenie a aktualizáciu zoznamu hraničných kontrolných staníc a kontrolných miest v systéme TRACES, ktoré jeho členský štát určil v súlade s článkom 59 ods. 1 a článkom 53 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/625 na účely vykonávania úradných kontrol jednej alebo viacerých kategórií zvierat a tovaru uvedených v článku 47 ods. 1 uvedeného nariadenia.

2.   Kontaktné miesto uvedené v odseku 1 tohto článku vloží do systému TRACES informácie týkajúce sa každej určenej hraničnej kontrolnej stanice a kontrolného miesta, pričom použije:

a)

formát stanovený v prílohe I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/1014 (35) na poskytnutie informácií uvedených v článku 60 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/625;

b)

skratky a špecifikácie stanovené v prílohe II k uvedenému vykonávaciemu nariadeniu.

Článok 45

Zoznam prevádzkarní

1.   Každé kontaktné miesto siete TRACES zodpovedá za vedenie a aktualizáciu týchto zoznamov prevádzkarní v systéme TRACES:

a)

prevádzkarne potravinárskych podnikov, ktoré príslušný členský štát schválil v súlade s článkom 6 ods. 3 nariadenia (ES) č. 852/2004;

b)

prevádzkarne, závody a prevádzkovatelia nakladajúci s vedľajšími živočíšnymi produktmi alebo odvodenými produktmi, ktoré jeho členský štát schválil alebo zaregistroval v súlade s článkom 47 nariadenia (ES) č. 1069/2009.

2.   Kontaktné miesto uvedené v odseku 1 vloží do systému TRACES informácie týkajúce sa každej prevádzky uvedenej v tomto odseku, pričom použije technické špecifikácie pre formát zoznamov prevádzkarní poskytovaný Komisiou.

3.   Komisia poskytne pomoc členským štátom pri sprístupňovaní zoznamov uvedených v odseku 1 verejnosti prostredníctvom svojej internetovej stránky alebo systému TRACES.

Článok 46

Pohotovostné opatrenia pre systém TRACES a vnútroštátne systémy členských štátov v prípade neplánovanej alebo plánovanej nedostupnosti

1.   Kontaktné miesta siete TRACES vedú na internete verejný archív obsahujúci vyplniteľný vzor všetkých dokumentov, ktoré môžu byť vydané v systéme TRACES alebo vo vnútroštátnom systéme členského štátu v súlade s týmto nariadením.

2.   Ak vnútroštátny systém členského štátu, systém TRACES alebo niektorá z ich funkcií nie je k dispozícii viac ako hodinu, ich používatelia môžu na zaznamenávanie a výmenu informácií používať vyplniteľný tlačený alebo elektronický vzor uvedený v odseku 1.

3.   Hneď ako sú systémy alebo funkcie uvedené v odseku 2 opäť dostupné, ich používatelia použijú informácie zaznamenané v súlade s odsekom 2 na elektronické vytvorenie dokumentov požadovaných podľa tohto nariadenia.

4.   Ak systém TRACES, vnútroštátny systém členského štátu alebo niektorá z ich funkcií nie je k dispozícii, členské štáty môžu dočasne vytvárať a elektronicky si vymieňať všetky potrebné dokumenty v dostupnom systéme, pričom povinnosti týkajúce sa funkcií systému TRACES sa neuplatňujú. Komisia a vlastníci vnútroštátnych systémov vykonajú hromadnú výmenu ad hoc týchto dokumentov ihneď po obnovení dostupnosti.

5.   Dokumenty vytvorené v súlade s odsekmi 2 a 4 sa označia textom „vytvorené počas núdzovej prevádzky“.

6.   Komisia informuje používateľov prostredníctvom systému TRACES dva týždne vopred o každej plánovanej nedostupnosti, dĺžke jej trvania, ako aj o dôvode nedostupnosti.

Kapitola 4

Záverečné ustanovenia

Článok 47

Zrušenia

1.   Smernica 94/3/ES, rozhodnutia 92/486/EHS, 2003/24/ES, 2003/623/ES, 2004/292/ES, 2004/675/ES a 2005/123/ES, nariadenie (EÚ) č. 16/2011 a vykonávacie rozhodnutia 2014/917/EÚ, (EÚ) 2015/1918 a (EÚ) 2018/1553 sa rušia od 14. decembra 2019.

2.   Odkazy na tieto zrušené akty sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody v prílohe III.

Článok 48

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 14. decembra 2019 s výnimkou kapitoly 3 oddielu 2, ktorý sa uplatňuje od 21. apríla 2021.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. septembra 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2016, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 317, 23.11.2016, s. 4.

(5)  Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1.

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 z 12. januára 2005, ktorým sa stanovujú požiadavky na hygienu krmív (Ú. v. EÚ L 35, 8.2.2005, s. 1).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).

(9)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89).

(10)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 16/2011 z 10. januára 2011, ktorým sa stanovujú vykonávacie opatrenia pre systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (Ú. v. EÚ L 6, 11.1.2011, s. 7).

(11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1).

(12)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1918 z 22. októbra 2015, ktorým sa zriaďuje systém administratívnej pomoci a spolupráce (systém AAC) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (Ú. v. EÚ L 280, 24.10.2015, s. 31).

(13)  http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-3486_en.htm.

(14)  Systém bol pôvodne zriadený smernicou Rady 77/93/EHS z 21. decembra 1976 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva (Ú. v. ES L 26, 31.1.1977, s. 20). Táto smernica bola zrušená smernicou Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1), ktorá bola následne zrušená nariadením (EÚ) 2016/2031 k 14. decembru 2019.

(15)  Smernica Komisie 94/3/ES z 21. januára 1994 ustanovujúca postup pri oznamovaní o zadržaní zásielky alebo škodlivého organizmu z tretích krajín, ktoré predstavujú bezprostredné ohrozenie zdravotného stavu rastlín (Ú. v. ES L 32, 5.2.1994, s. 37).

(16)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/917/EÚ z 15. decembra 2014, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania smernice Rady 2000/29/ES, pokiaľ ide o oznamovanie prítomnosti škodlivých organizmov a oznamovanie opatrení, ktoré členské štáty prijali alebo zamýšľajú prijať (Ú. v. EÚ L 360, 17.12.2014, s. 59).

(17)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 73).

(18)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1506 z 8. septembra 2015, ktorým sa ustanovujú špecifikácie týkajúce sa formátov zdokonalených elektronických podpisov a zdokonalených elektronických pečatí, ktoré môžu subjekty verejného sektora uznávať, podľa článkov 27 ods. 5 a 37 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 235, 9.9.2015, s. 37).

(19)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1553 z 15. októbra 2018 o podmienkach uznávania elektronických rastlinolekárskych osvedčení vydaných národnými organizáciami tretích krajín na ochranu rastlín (Ú. v. EÚ L 260, 17.10.2018, s. 22).

(20)  Nariadenie Komisie (ES) č. 136/2004 z 22. januára 2004, ktorým sa ustanovujú postupy pre veterinárne kontroly produktov dovážaných z tretích krajín na hraničných inšpekčných staniciach (Ú. v. EÚ L 21, 28.1.2004, s. 11).

(21)  Nariadenie Komisie (ES) č. 282/2004 z 18. februára 2004, ktorým sa zavádza doklad na účely deklarovania zvierat a vykonávania veterinárnej kontroly zvierat z tretích krajín, ktoré vstupujú na územie Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 49, 19.2.2004, s. 11).

(22)  Nariadenie Komisie (ES) č. 669/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokiaľ ide o zvýšenú mieru úradných kontrol pri dovoze určitých krmív a potravín neživočíšneho pôvodu, a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/504/ES (Ú. v. EÚ L 194, 25.7.2009, s. 11).

(23)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/66 zo 16. januára 2019 o pravidlách týkajúcich sa jednotných praktických opatrení v záujme vykonávania úradných kontrol rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov s cieľom overiť dodržiavanie pravidiel Únie o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktoré sa uplatňujú na tento tovar (Ú. v. EÚ L 15, 17.1.2019, s. 1).

(24)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 70/2008/ES z 15. januára 2008 o colnom a obchodnom prostredí bez dokladov v papierovej forme (Ú. v. EÚ L 23, 26.1.2008, s. 21).

(25)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1).

(26)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 1).

(27)  Rozhodnutie Komisie 92/486/EHS z 25. septembra 1992 o založení formy spolupráce medzi hostiteľským strediskom Animo a členskými štátmi (Ú. v. ES L 291, 7.10.1992, s. 20).

(28)  Rozhodnutie Komisie 2003/24/ES z 30. decembra 2002 o vývoji integrovaného počítačového veterinárneho systému (Ú. v. ES L 8, 14.1.2003, s. 44).

(29)  Rozhodnutie Komisie 2003/623/ES z 19. augusta 2003 o rozvoji integrovaného počítačového veterinárneho systému známeho ako Traces (Ú. v. EÚ L 216, 28.8.2003, s. 58).

(30)  Rozhodnutie Komisie 2004/292/ES z 30. marca 2004 o zavedení systému Traces a o zmene rozhodnutia 92/486/EHS (Ú. v. EÚ L 94, 31.3.2004, s. 63).

(31)  Rozhodnutie Komisie 2004/675/ES z 29. septembra 2004 o ustanovení logistickej podpory pre systém TRACES (Ú. v. EÚ L 309, 6.10.2004, s. 26).

(32)  Rozhodnutie Komisie 2005/123/ES z 9. februára 2005, ktorým sa mení rozhodnutie 2004/292/ES o zavedení systému TRACES a o zmene rozhodnutia 92/486/EHS (Ú. v. EÚ L 39, 11.2.2005, s. 53).

(33)  Smernica Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúca sa veterinárnych kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29).

(34)  Rozhodnutie Rady 92/438/EHS z 13. júla 1992 o počítačovej automatizácii veterinárnych konaní pri dovoze (projekt Shift), ktorým sa menia a dopĺňajú smernice 90/675/EHS, 91/496/EHS, 91/628/EHS a rozhodnutie 90/424/EHS a ktorým sa ruší rozhodnutie 88/192/EHS (Ú. v. ES L 243, 25.8.1992, s. 27).

(35)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1014 z 12. júna 2019, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa minimálnych požiadaviek na hraničné kontrolné stanice vrátane inšpekčných stredísk a formátu, kategórií a skratiek používaných na zaradenie hraničných kontrolných staníc a kontrolných miest do zoznamu (Ú. v. EÚ L 165, 21.6.2019, s. 10).


PRÍLOHA I

Obsah oznámení uvedených v článku 32

1.   

Všeobecné informácie

1.1.

Názov – uveďte vedecké meno príslušného škodcu, ako sa uvádza v článku 11 prvom odseku písm. a) a b), v článku 29 ods. 1, článku 30 ods. 1 a článku 33 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031, miesto a to, či ide o prvý výskyt alebo nie. Vedecké meno musí byť jedno z týchto mien:

1.

vedecké meno škodcu, prípadne vrátane patovaru alebo

2.

v prípade, že bod 1 nie je uplatniteľný, vedecké meno schválené medzinárodnou organizáciou vrátane patovaru a názov príslušnej organizácie, alebo

3.

ak nie je uplatniteľný ani bod 1, ani bod 2, vedecké meno z najspoľahlivejšieho zdroja informácií s odkazom na tento zdroj.

Môžete zadať vysvetľujúce poznámky.

1.2.

Zhrnutie – súhrn informácií v bodoch 3 až 7.

1.3.

Zvoľte jednu z týchto možností:

1.

čiastočné oznámenie v súlade s článkom 32 ods. 1 a 2;

2.

oznámenie v súlade s článkom 32 ods. 3;

3.

aktualizácia oznámenia v súlade s článkom 32 ods. 4;

4.

záverečná poznámka o ukončení opatrení a odôvodnenie takéhoto ukončenia.

2.   

Jediný orgán a zodpovedné osoby

2.1.

Názov jediného orgánu, ktorý predkladá oznámenie – uveďte slová „oznámenie, ktoré predkladá“, za čím nasleduje názov jediného orgánu a jeho členského štátu.

2.2.

Úradný kontakt v jedinom orgáne – uveďte meno, telefónne číslo a e-mailovú adresu osoby, ktorú jediný orgán vymenoval ako oficiálnu kontaktnú osobu pre oznámenie. Ak sú uvedené viaceré osoby, uveďte dôvody.

3.   

Miesto výskytu škodcu

3.1.

Čo najkonkrétnejšie uveďte miesto výskytu škodcu, pričom treba uviesť aspoň administratívnu oblasť (napr. obec, mesto, prípadne provinciu).

3.2.

Pripojte jednu alebo viacero máp miesta.

4.   

Dôvod oznámenia, štatút škodcov v príslušnej oblasti a príslušnom členskom štáte

4.1.

Zvoľte jednu z týchto možností:

1.

prvý potvrdený výskyt alebo podozrenie na výskyt škodcu na území príslušného členského štátu;

2.

potvrdený výskyt škodcu alebo podozrenie naň v časti územia príslušného členského štátu, v ktorom nebola jeho prítomnosť dosiaľ známa. (Ak je to uplatniteľné, uveďte, že sa tento škodca vyskytol v časti územia, v ktorej bol v minulosti prítomný, ale bol eradikovaný).

4.2.

Štatút škodcov v oblasti (1), v ktorej bol škodca zistený, po úradnom potvrdení – uveďte s vysvetľujúcou poznámkou jednu alebo viaceré z týchto možností:

1.

prítomný vo všetkých častiach oblasti;

2.

prítomný iba v špecifických častiach oblasti;

3.

prítomný v špecifických častiach oblasti, kde sa nepestujú hostiteľské rastliny;

4.

prítomný: v procese eradikácie;

5.

prítomný: pod kontrolou;

6.

prítomný: s nízkou prevalenciou;

7.

neprítomný: zistila sa prítomnosť škodcu, ale bol eradikovaný;

8.

neprítomný: zistila sa prítomnosť škodcu, ale teraz už nie je prítomný z iných dôvodov, ako je eradikácia;

9.

prechodný (neočakáva sa, že výskyt škodcu povedie k jeho usadeniu): netreba prijať opatrenia;

10.

prechodný: treba prijať opatrenia, pod dohľadom;

11.

prechodný: treba prijať opatrenia, v procese eradikácie;

12.

iné.

4.3.

štatút škodcov v príslušnom členskom štáte pred úradným potvrdením výskytu alebo podozrenia na výskyt škodcu – uveďte s vysvetľujúcou poznámkou jednu alebo viaceré z týchto možností:

1.

prítomný vo všetkých častiach členského štátu;

2.

prítomný iba v niektorých častiach členského štátu;

3.

prítomný v špecifických častiach členského štátu, kde sa nepestuje(-ú) hostiteľská(-é) plodina(-y);

4.

prítomný: sezónne;

5.

prítomný: v procese eradikácie;

6.

prítomný: pod kontrolou (ak eradikácia nie je možná);

7.

prítomný: s nízkou prevalenciou;

8.

neprítomný: žiadne záznamy o škodcovi;

9.

neprítomný: škodca bol eradikovaný;

10.

neprítomný: škodca už nie je prítomný z iných dôvodov, ako je eradikácia;

11.

neprítomný: záznamy o škodcovi nie sú platné;

12.

neprítomný: záznamy o škodcovi nie sú spoľahlivé;

13.

neprítomný: iba zachytený;

14.

prechodný: netreba prijať opatrenia;

15.

prechodný: treba prijať opatrenia, pod dohľadom;

16.

prechodný: treba prijať opatrenia, v procese eradikácie;

17.

iné.

4.4.

Štatút škodcov v príslušnom členskom štáte po úradnom potvrdení výskytu škodcu – uveďte s vysvetľujúcou poznámkou jednu alebo viaceré z týchto možností:

1.

prítomný vo všetkých častiach členského štátu;

2.

prítomný iba v niektorých častiach členského štátu;

3.

prítomný v špecifických častiach členského štátu, kde sa nepestuje(-ú) hostiteľská(-é) plodina(-y);

4.

prítomný: sezónne;

5.

prítomný: v procese eradikácie;

6.

prítomný: pod kontrolou (ak eradikácia nie je možná);

7.

prítomný: s nízkou prevalenciou;

8.

neprítomný: škodca bol eradikovaný;

9.

neprítomný: škodca už nie je prítomný z iných dôvodov, ako je eradikácia;

10.

neprítomný: záznamy o škodcovi nie sú platné;

11.

neprítomný: záznamy o škodcovi nie sú spoľahlivé;

12.

neprítomný: iba zachytený;

13.

prechodný: netreba prijať opatrenia;

14.

prechodný: treba prijať opatrenia, pod dohľadom;

15.

prechodný: treba prijať opatrenia, v procese eradikácie;

16.

iné.

5.   

Zistenie, odber vzoriek, testovanie a potvrdenie škodcu

5.1.

Ako sa zistil výskyt škodcu alebo ako vzniklo podozrenie na jeho výskyt – zvoľte jednu z týchto možností:

1.

úradný prieskum týkajúci sa škodcov;

2.

prieskum týkajúci sa existujúceho alebo eradikovaného prieniku škodcu;

3.

fytosanitárne inšpekcie akéhokoľvek druhu;

4.

vysledovanie minulých a budúcich inšpekcií týkajúcich sa konkrétneho výskytu škodcu;

5.

úradná inšpekcia na iné ako fytosanitárne účely;

6.

informácie predložené profesionálnymi prevádzkovateľmi, laboratóriami alebo inými subjektmi;

7.

vedecké informácie;

8.

iné.

Môžete predložiť ďalšie pripomienky vo forme voľného textu alebo pripojených dokumentov.

Ak zvolíte možnosť 8, uveďte podrobnosti.

V prípade inšpekcií uveďte dátum(-y), opis metódy (vrátane podrobností o vizuálnych, prípadne iných kontrolách), stručne opíšte miesto inšpekcie a výsledky a vložte fotografiu(-e).

Ak zvolíte možnosť 3 alebo 4, uveďte dátum inšpekcie(-í) a opíšte inšpekčnú metódu (vrátane podrobností o vizuálnych, prípadne iných kontrolách). Môžete stručne opísať miesto inšpekcie a výsledky a vložiť fotografiu(-e).

5.2.

Dátum zistenia – uveďte dátum, keď zodpovedný úradný orgán zistil výskyt škodcu, začal mať podozrenie na škodcu alebo bol prvýkrát informovaný o jeho zistení. Ak škodcu našla iná osoba ako zodpovedný úradný orgán, uveďte dátum nálezu škodcu a dátum, keď daná osoba informovala zodpovedný úradný orgán.

5.3.

Odber vzoriek na laboratórnu analýzu – v prípade potreby uveďte informácie o postupe pri odbere vzoriek na laboratórnu analýzu vrátane dátumu, metódy a veľkosti vzorky. Môžete pripojiť fotografie.

5.4.

Laboratórium – v prípade potreby uveďte názov a adresu laboratória(-ií) zapojeného(-ých) do identifikácie škodcu.

5.5.

Diagnostická metóda – zvoľte jednu z týchto možností:

1.

podľa partnersky preskúmaného protokolu – (uveďte jasný odkaz na protokol a v prípade potreby na akékoľvek odchýlky od tohto protokolu);

2.

iná (uveďte metódu).

5.6.

Dátum úradného potvrdenia identity škodcu.

6.   

Informácie o zamorenej oblasti, ako aj o závažnosti a zdroji prieniku

6.1.

Veľkosť a vymedzenie zamorenej oblasti – uveďte jednu alebo viaceré z týchto možností (môžete uviesť približné hodnoty, ale vysvetlite, prečo nie je možné uviesť presné hodnoty):

1.

zamorená plocha (v m2, ha, km2);

2.

počet zamorených rastlín (kusy);

3.

objem zamorených rastlinných produktov (v tonách, m3);

4.

hlavné súradnice GPS alebo iný špecifický opis [napr. územné jednotky Eurostatu (NUTS), geografické kódy (Geocodes), letecké fotografie].

6.2.

Charakteristiky zamorenej oblasti a jej okolia – uveďte jednu alebo viaceré z týchto možností:

1.

Voľné priestranstvo – pestovateľská oblasť:

1.1.

pole (orná pôda, pasienky);

1.2.

sady/vinice;

1.3.

škôlka;

1.4.

les.

2.

Voľné priestranstvo – iné:

2.1.

súkromná záhrada;

2.2.

verejné priestranstvá;

2.3.

chránená oblasť;

2.4.

voľne rastúce rastliny v oblastiach iných ako chránené oblasti;

2.5.

iné (uveďte konkrétne).

3.

Fyzicky uzavreté podmienky:

3.1.

skleník;

3.2.

iné zimné záhrady;

3.3.

súkromný pozemok (iný ako skleník);

3.4.

verejný pozemok (iný ako skleník);

3.5.

iné (uveďte konkrétne).

Pri každej možnosti uveďte, či sa zamorenie týka jedného alebo viacerých z týchto predmetov:

rastliny na pestovanie,

iné rastliny,

rastlinné produkty alebo

iné predmety.

6.3.

Hostiteľské rastliny v zamorenej oblasti a v jej okolí – uveďte vedecké meno hostiteľských rastlín v súlade s bodom 6.4. Môžete uviesť doplňujúce informácie o hustote hostiteľských rastlín, s odkazom na pestovateľské postupy, osobitné charakteristiky biotopov alebo informácie o náchylných rastlinných produktoch v danej oblasti.

6.4.

Zamorená(-é) rastlina(-y), rastlinný(-é) produkt(-y) a iný(-é) predmet(-y) – uveďte vedecké meno zamorenej(-ých) rastliny(-ín). Môžete uviesť odrodu a pri rastlinných produktoch prípadne aj typ komodity.

6.5.

Vektory prítomné v danej oblasti – v prípade potreby zvoľte jednu z týchto možností:

1.

vedecké meno vektorov aspoň na úrovni rodu alebo

2.

v prípade, že bod 1 nie je uplatniteľný, vedecké meno schválené medzinárodnou organizáciou a názov tejto organizácie resp. organizácií, alebo

3.

ak nie je uplatniteľný ani bod 1, ani bod 2, vedecké meno z najspoľahlivejšieho zdroja informácií s odkazom na tento zdroj. Môžete uviesť doplňujúce informácie o hustote vektorov alebo o vlastnostiach rastlín dôležitých pre vektory.

6.6.

Závažnosť prieniku – opíšte súčasný rozsah zamorenia, symptómy a škodu. Ak je to vhodné, zahrňte prognózy hneď, ako sú k dispozícii.

6.7.

Zdroj prieniku – uveďte potvrdenú cestu prieniku škodcu do oblasti, prípadne predpokladanú cestu, kým sa nepotvrdí. Môžete uviesť doplňujúce informácie o potvrdenom alebo potenciálnom pôvode škodcu.

7.   

Úradné fytosanitárne opatrenia

7.1.

Prijatie úradných fytosanitárnych opatrení – zvoľte jednu z týchto možností a uveďte vysvetľujúce poznámky:

1.

prijali sa úradné fytosanitárne opatrenia vo forme chemického, biologického alebo fyzického ošetrenia;

2.

prijali sa úradné fytosanitárne opatrenia iné ako opatrenia vo forme chemického, biologického alebo fyzického ošetrenia;

3.

prijmú sa úradné fytosanitárne opatrenia;

4.

čaká sa na rozhodnutie o úradných fytosanitárnych opatreniach;

5.

neexistujú žiadne úradné fytosanitárne opatrenia (vysvetlite prečo).

Ak sa zriadila vymedzená oblasť, uveďte v rámci možností 1, 2 a 3, či sa tieto opatrenia prijali/prijmú v danej oblasti alebo mimo nej.

7.2.

Dátum prijatia úradných fytosanitárnych opatrení (uveďte očakávané trvanie akýchkoľvek dočasných opatrení).

7.3.

Identifikácia oblasti, na ktorú sa vzťahujú úradné fytosanitárne opatrenia – uveďte metódu použitú na identifikáciu oblasti, na ktorú sa vzťahujú úradné fytosanitárne opatrenia. Uveďte výsledky uskutočnených prieskumov.

7.4.

Cieľ úradných fytosanitárnych opatrení – zvoľte jednu z týchto možností:

1.

eradikácia;

2.

kontrola (ak nie je možná eradikácia).

7.5.

Opatrenia ovplyvňujúce pohyb tovaru – zvoľte jednu z týchto možností:

1.

opatrenia majú vplyv na dovoz tovaru do Únie alebo na jeho pohyb v rámci Únie (opíšte opatrenia);

2.

opatrenia nemajú vplyv na dovoz tovaru do Únie alebo na jeho pohyb v rámci Únie.

7.6.

Špecifické prieskumy – ak sa prieskumy vykonávajú v rámci úradných fytosanitárnych opatrení, opíšte ich metodiky, trvanie a rozsah.

8.   

Posúdenie rizika spojeného so škodcami

Zvoľte jednu z týchto možností:

1.

posúdenie rizika spojeného so škodcami sa nevyžaduje [v prípade škodcov uvedených v článku 11 prvom odseku písm. a) a b) alebo podliehajúcich opatreniam uvedeným v článku 30 ods. 1 druhom pododseku nariadenia (EÚ) 2016/2031];

2.

vypracúva sa posúdenie rizika spojeného so škodcami alebo predbežné posúdenie rizika spojeného so škodcami;

3.

existuje predbežné posúdenie rizika spojeného so škodcami – opíšte hlavné zistenia a pripojte predbežné posúdenie nebezpečenstva škodcu alebo uveďte, kde ho možno nájsť;

4.

existuje posúdenie rizika spojeného so škodcami – opíšte hlavné zistenia a pripojte posúdenie nebezpečenstva škodcu alebo uveďte, kde ho možno nájsť.

9.   

Pridajte odkazy na príslušné webové stránky a iné zdroje informácií.

10.   

Uveďte, či sa niektoré alebo všetky informácie v bodoch 1.1 , 1.3 , 3.1 , 4.1 4.4 , 5.1 5.6 , 6.1 6.7 , 7.1 7.6 a 8 musia zaslať Európskej a stredozemnej organizácii pre ochranu rastlín.


(1)  V súlade s koncepciou stanovenou v medzinárodných normách pre fytosanitárne opatrenia ISPM 8 (1998): Determination of pest status in an area [Určenie situácie týkajúcej sa štatútu škodcov na danom území], Rím, IPPC, FAO (https://www.ippc.int/sites/default/files/documents//1323945129_ISPM_08_1998_En_2011-11-29_Refor.pdf).


PRÍLOHA II

Jednotné vstupné zdravotné doklady (CHED)

ČASŤ 1

Polia jednotného vstupného zdravotného dokladu a vysvetľujúce poznámky

Všeobecné informácie

Polia špecifikované v časti 1 predstavujú dátové slovníky pre elektronickú verziu jednotného vstupného zdravotného dokladu.

Pokiaľ sa v právnych predpisoch Únie nestanovuje inak, všetky polia alebo kolónky sa vzťahujú na vzory jednotného vstupného zdravotného dokladu uvedené v časti 2.

Papierové kópie elektronického jednotného vstupného zdravotného dokladu musia byť označené jedinečným optickým štítkom umožňujúcim strojové čítanie, ktorý obsahuje hypertextové prepojenie na elektronickú verziu.

Vyberte jednu z kolónok I.20 až I.26 a kolónok II.9 až II.16; pri každej kolónke vyberte jednu možnosť.

Ak kolónka umožňuje výber jednej alebo viacerých možností, v elektronickej verzii jednotného vstupného zdravotného dokladu sa zobrazí len možnosť (možnosti), ktorú ste vybrali.

Ak kolónka nie je povinná, jej obsah sa zobrazí ako prečiarknutý text.

Poradie kolónok vo vzoroch jednotného vstupného zdravotného dokladu v časti 2 a ich veľkosť a tvar sú orientačné.

Ak sa vyžaduje pečiatka, jej elektronickým ekvivalentom je elektronická pečať.

Pri spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v jednotnom vstupnom zdravotnom doklade členské štáty dodržiavajú nariadenie (EÚ) 2016/679 a smernicu (EÚ) 2016/680 a Komisia dodržiava nariadenie (EÚ) 2018/1725.

ČASŤ I – OPIS ZÁSIELKY

Kolónka

Opis

I.1

Odosielateľ/vývozca

 

Uveďte názov a adresu, krajinu a kód ISO krajiny (1) fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá odosiela zásielku. Táto osoba je usadená v tretej krajine s výnimkou určitých prípadov stanovených v práve Únie, v ktorých môže byť usadená v členskom štáte.

I.2

Referenčné číslo dokladu CHED

 

Ide o jedinečný alfanumerický kód priradený systémom IMSOC (opakuje sa v kolónkach II.2 a III.2).

I.3

Miestna referencia

 

Uveďte jedinečný alfanumerický kód priradený príslušným orgánom.

I.4

Hraničná kontrolná stanica/kontrolné miesto/kontrolná jednotka

 

Vyberte názov hraničnej kontrolnej stanice, prípadne kontrolného miesta.

V prípade potreby uveďte miesto inšpekcie.

V prípade následného dokladu CHED-P pre nevyhovujúcu zásielku uveďte názov kontrolnej jednotky, ktorá zodpovedá za dohľad nad slobodným pásmom alebo osobitne schváleným colným skladom.

I.5

Kód hraničnej kontrolnej stanice/kontrolného miesta/kontrolnej jednotky

 

Ide o jedinečný alfanumerický kód priradený systémom IMSOC hraničnej kontrolnej stanici, kontrolnému miestu alebo kontrolnej jednotke.

I.6

Príjemca/dovozca

 

Uveďte názov a adresu, krajinu, kód ISO krajiny fyzickej alebo právnickej osoby, ktorej je zásielka určená a ktorá sa uvádza napríklad na úradných certifikátoch, úradných potvrdeniach alebo iných dokumentoch vrátane dokladov obchodného charakteru vydaných v tretej krajine. Ak je táto osoba rovnaká ako osoba uvedená v kolónke I.8, systém IMSOC túto kolónku automaticky vyplní na základe informácií uvedených v danej kolónke.

Táto kolónka je nepovinná v prípade prekládky alebo tranzitu.

I.7

Miesto určenia

 

Uveďte názov a adresu, krajinu a kód ISO krajiny, pokiaľ ide o miesto, kam sa zásielka doručuje na konečné vyloženie. Ak je táto adresa rovnaká ako adresa uvedená v kolónke I.6, systém IMSOC túto kolónku automaticky vyplní na základe informácií uvedených v danej kolónke.

Toto miesto sa musí nachádzať v členskom štáte, a to aj v prípade tranzitu, ako sa vymedzuje v článku 3 bode 44 nariadenia (EÚ) 2017/625, so skladovaním tovaru. V prípade tranzitu bez skladovania tovaru sa tretia krajina určenia uvedie v kolónke I.22.

V prípade potreby uveďte aj číslo registrácie alebo schválenia zariadenia určenia.

V prípade zásielok, ktoré sa majú rozdeliť na hraničnej kontrolnej stanici, uveďte hraničnú kontrolnú stanicu ako miesto určenia v prvom jednotnom vstupnom zdravotnom doklade. V následných jednotných vstupných zdravotných dokladoch uveďte miesto určenia pre každú časť rozdelenej zásielky.

V prípade zásielok, ktoré sa majú prepraviť na kontrolné miesto, uveďte kontrolné miesto ako miesto určenia. Systém IMSOC môže túto kolónku automaticky vyplniť na základe informácií uvedených v kolónke I.20.

Ak sa zásielky prepravujú do ďalšieho zariadenia na prepravu, miesto určenia sa vyžaduje iba vtedy, ak sa líši od ďalšieho zariadenia na prepravu.

I.8

Prevádzkovateľ zodpovedný za zásielku

 

Uveďte názov a adresu, krajinu, kód ISO krajiny fyzickej alebo právnickej osoby v členskom štáte, ktorá je zodpovedná za zásielku pri jej predložení na hraničnej kontrolnej stanici a ktorá ako dovozca alebo v mene dovozcu predkladá potrebné vyhlásenia príslušným orgánom. Tento prevádzkovateľ môže byť rovnaký ako prevádzkovateľ uvedený v kolónke I.6 a musí byť rovnaký ako prevádzkovateľ uvedený v kolónke I.35.

Systém IMSOC môže túto kolónku automaticky vyplniť.

V prípade následného dokladu CHED uveďte meno a adresu osoby, ktorá je zodpovedná za predloženie zásielky na ďalšie úradné kontroly na nasledujúcom mieste.

V prípade následného dokladu CHED-P pre nevyhovujúcu zásielku uveďte názov a adresu osoby, ktorá je zodpovedná za postupy po uskladnení.

I.9

Sprievodné dokumenty

 

Vyberte typ požadovaných sprievodných dokumentov: napr. úradné certifikáty, úradné potvrdenia, povolenia, vyhlásenia alebo iné dokumenty vrátane dokladov obchodného charakteru.

Uveďte jedinečný kód sprievodných dokumentov a krajinu vydania. Dátum vydania je však nepovinný. Ak bol úradný certifikát vygenerovaný v systéme IMSOC, v kolónke I.2a úradného certifikátu uveďte jedinečný alfanumerický kód.

Referenčné čísla obchodného dokladu: uveďte napríklad číslo leteckého nákladného listu, číslo nákladného listu alebo obchodné číslo vlaku alebo cestného vozidla.

I.10

Predbežné oznámenie

 

Uveďte odhadovaný dátum a čas príchodu do miesta vstupu, kde sa nachádza hraničná kontrolná stanica.

CHED-D/CHED-PP

V prípade následného dokladu CHED na presun na kontrolné miesto uveďte odhadovaný dátum a čas príchodu na kontrolné miesto.

I.11

Krajina pôvodu

 

Systém IMSOC môže túto kolónku automaticky vyplniť na základe informácií uvedených v kolónke I.31.

CHED-A

Uveďte krajinu pobytu počas požadovaného obdobia pobytu uvedeného v sprievodnom úradnom certifikáte.

V prípade registrovaných koní, ktoré opätovne vstupujú do Únie po dočasnom vývoze na obdobie kratšie ako 30, 60 alebo 90 dní na preteky, súťaže a kultúrne podujatia v určitých tretích krajinách, uveďte krajinu, z ktorej boli naposledy odoslané.

CHED-P

Uveďte krajinu, v ktorej boli produkty vyprodukované, vyrobené alebo zabalené (označené identifikačnou značkou).

V prípade produktov, ktoré opätovne vstupujú do Únie podľa článku 77 ods. 1 písm. h) nariadenia (EÚ) 2017/625 alebo opätovne vstupujú do Únie po tranzite cez tretie krajiny [ako sa vymedzuje v článku 3 bode 44 písm. b) uvedeného nariadenia], uveďte členský štát pôvodu.

CHED-PP

Uveďte krajinu(-y) pôvodu, v ktorej sa rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety pestovali, vyrábali, skladovali alebo spracúvali, ako sa uvádza v rastlinolekárskom osvedčení.

CHED-D

Uveďte krajinu pôvodu tovaru alebo krajinu, v ktorej bol pestovaný, zozbieraný alebo vyrobený.

I.12

Región pôvodu

 

Ak sa na zvieratá alebo tovar vzťahujú regionalizačné opatrenia v súlade s právom Únie, uveďte kód schválených regiónov, zón alebo kompartmentov. Systém IMSOC môže túto kolónku automaticky vyplniť na základe informácií uvedených v kolónke I.31.

CHED-PP

Ak krajina pôvodu úradne vyhlásila určité oblasti za oblasti bez výskytu špecifikovaného škodcu, uveďte oblasť pôvodu rastliny, rastlinného produktu alebo iných predmetov.

I.13

Dopravný prostriedok

 

Vyberte jeden z týchto dopravných prostriedkov pre zvieratá alebo tovar, ktoré prichádzajú na hraničnú kontrolnú stanicu, a uveďte ich identifikáciu:

lietadlo (uveďte číslo letu),

plavidlo (uveďte názov a číslo plavidla),

železnica (uveďte označenie vlaku a číslo vagónu),

cestné vozidlo (uveďte evidenčné číslo vozidla a podľa potreby aj číslo prípojného vozidla).

V prípade trajektu uveďte „plavidlo“ a okrem názvu plánovaného trajektu uveďte aj cestné vozidlo(-á) s evidenčným číslom vozidla (podľa potreby aj číslo prípojného vozidla).

CHED-PP

Identifikácia dopravného prostriedku sa nevyžaduje.

I.14

Krajina odoslania

 

CHED-P/CHED-PP/CHED-D

Uveďte krajinu, v ktorej bol tovar naložený na dopravný prostriedok na účely konečnej prepravy do Únie. V niektorých prípadoch, keď sa premiestňovanie týka viac ako jednej krajiny pred vstupom do Únie (trojuholníkový pohyb), môže ísť o tretiu krajinu, v ktorej bol vydaný úradný certifikát.

Táto kolónka sa nevzťahuje na doklad CHED-A.

I.15

Zariadenie pôvodu

 

Ak sa to vyžaduje v právnych predpisoch Únie, uveďte názov a adresu, krajinu a kód ISO krajiny zariadenia resp. zariadení pôvodu.

Ak sa to vyžaduje v právnych predpisoch Únie, uveďte číslo registrácie/schválenia zariadenia.

Systém IMSOC môže túto kolónku automaticky vyplniť na základe informácií uvedených v kolónke I.31.

I.16

Prepravné podmienky

 

CHED-P/CHED-D

V prípade potreby uveďte kategóriu požadovanej teploty počas prepravy (teplota okolia, chladenie, mrazenie). Je možné vybrať iba jednu kategóriu.

Táto kolónka sa nevzťahuje na doklad CHED-A a CHED-PP.

I.17

Číslo kontajnera/číslo plomby

 

V prípade potreby uveďte číslo kontajnera a číslo plomby (možno uviesť viac ako jedno).

V prípade úradnej plomby uveďte číslo úradnej plomby uvedené v úradnom certifikáte a označte možnosť „úradná plomba“ alebo uveďte všetky ostatné plomby, ktoré sa uvádzajú v sprievodných dokumentoch.

I.18

Predmet/účel certifikácie:

 

Vyberte účel premiestňovania zvierat, zamýšľané použitie tovaru alebo kategóriu, ako sa uvádza v úradnom certifikáte (ak sa vyžaduje) alebo obchodnom doklade:

CHED-A:

chov/produkcia, výkrm, zariadenie so špeciálnym režimom, psy/mačky/fretky (alebo ak sa premiestňuje viac ako päť psov/mačiek/fretiek na nekomerčné účely), okrasné vodné živočíchy, bitúnok, karanténa, registrované koňovité zvieratá, sádkovanie (len pre živočíchy akvakultúry), putovný cirkus/vystúpenia zvierat, výstavy, zarybňovanie a iné.

CHED-P:

ľudská spotreba, krmivo, farmaceutické použitie, technické použitie, obchodná vzorka, ďalšie spracovanie alebo iné.

CHED-D:

ľudská spotreba, ľudská spotreba po ďalšom spracovaní, krmivo, vzorka alebo položka určená na výstavu alebo iné.

Táto kolónka sa nevzťahuje na doklad CHED-PP.

I.19

Zhoda tovaru

 

Táto kolónka sa vzťahuje len na doklad CHED-P.

Označte možnosť „vyhovujúci“, ak tovar spĺňa pravidlá uvedené v článku 1 ods. 2 písm. a) a d) nariadenia (EÚ) 2017/625.

Označte možnosť „nevyhovujúci“, ak tovar:

nespĺňa pravidlá uvedené v článku 1 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/625 a

spĺňa pravidlá uvedené v písm. d) uvedeného článku a

nie je určený na uvedenie na trh.

I.20

Na prekládku/prevoz/ďalšiu prepravu do

 

CHED-A (ďalšia preprava)

Uveďte názov a kód ISO tretej krajiny určenia, v ktorej zvieratá ostávajú na tom istom plavidle alebo v tom istom lietadle a majú byť odoslané priamo do tretej krajiny bez vyloženia v inom prístave Únie alebo bez pristátia na inom letisku Únie.

Uveďte názov ďalšej hraničnej kontrolnej stanice v Únii, ku ktorej zvieratá ďalej cestujú na tom istom plavidle alebo tým istým lietadlom na účely ďalších úradných kontrol.

CHED-P (prekládka)

Uveďte názov tretej krajiny určenia a kód ISO krajiny, kde sa produkty prekladajú na iné plavidlo alebo lietadlo a majú byť odoslané priamo do tretej krajiny bez vyloženia v inom prístave Únie alebo bez pristátia na inom letisku Únie.

Uveďte názov ďalšej hraničnej kontrolnej stanice v Únii, kde sa produkty majú preložiť na účely ďalších úradných kontrol.

CHED-PP (prekládka/prevoz)

Uveďte názov ďalšej hraničnej kontrolnej stanice alebo kontrolného miesta v Únii, na ktoré sa má tovar preložiť alebo prepraviť na účely ďalších úradných kontrol.

CHED-D (presun)

Uveďte názov kontrolného miesta v Únii, na ktoré sa má tovar presunúť na účely ďalších úradných kontrol, ak je zásielka vybraná na kontrolu identity a fyzické kontroly.

I.21

Na ďalšiu prepravu

 

CHED-PP/CHED-D

Uveďte povolené zariadenie na ďalšiu prepravu, do ktorého sa má zásielka prepraviť po tom, ako bola vybraná na kontrolu identity a fyzické kontroly na hraničnej kontrolnej stanici.

I.22

Na tranzit do

 

Uveďte názov tretej krajiny určenia a kód ISO krajiny.

Uveďte názov hraničnej kontrolnej stanice výstupu pre nevyhovujúce zásielky, ktoré prechádzajú cez územie Únie cestnou, železničnou alebo vodnou dopravou (vonkajší tranzit).

Táto kolónka sa nevzťahuje na doklad CHED-D.

I.23

Na vnútorný trh

 

Túto kolónku označte, ak sú zásielky určené na umiestnenie na trh Únie.

I.24

Pre nevyhovujúci tovar

 

Táto kolónka sa vzťahuje len na doklad CHED-P.

Vyberte typ miesta určenia, na ktoré sa doručí zásielka a v prípade potreby uveďte číslo registrácie: osobitne schválený colný sklad, slobodné pásmo alebo plavidlo (vrátane jeho názvu a prístavu vyloženia).

I.25

Na opätovný vstup

 

CHED-A:

Označte kolónku v prípade opätovného vstupu registrovaných koní do Únie po dočasnom vývoze na obdobie kratšie ako 30, 60 alebo 90 dní na preteky, súťaže a kultúrne podujatia v určitých tretích krajinách.

Označte kolónku v prípade opätovného vstupu zvierat pochádzajúcich z Únie a vracajúcich sa do Únie po zamietnutí vstupu treťou krajinou.

CHED-P/CHED-PP

Označte kolónku v prípade opätovného vstupu tovaru pochádzajúceho z Únie a vracajúceho sa do Únie po zamietnutí vstupu treťou krajinou.

Táto kolónka sa nevzťahuje na doklad CHED-D.

I.26

Na dočasný vstup

 

Táto kolónka sa vzťahuje len na doklad CHED-A a len v prípade registrovaných koní.

Miesto výstupu – uveďte hraničnú kontrolnú stanicu výstupu.

Dátum výstupu – uveďte dátum výstupu (musí byť menej ako 90 dní po vstupe).

I.27

Dopravný prostriedok po hraničnej kontrolnej stanici/uskladnení

 

Táto kolónka sa môže vyplniť po predbežnom oznámení a je povinná pre:

zvieratá, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Rady (ES) č. 1/2005 (2) (CHED-A),

tovar, na ktorý sa vzťahuje prekládka, priamy tranzit, monitorovanie, opätovný vstup alebo doručenie do všetkých kontrolovaných miest určenia vrátane zariadenia na ďalšiu prepravu alebo kontrolného miesta, kde sa požadujú ďalšie úradné kontroly (CHED-P, CHED-PP, CHED-D),

nevyhovujúci tovar v tranzite (CHED-P).

Vyberte jeden z týchto dopravných prostriedkov: lietadlo, plavidlo, železnica alebo cestné vozidlo (pozri usmernenie v kolónke I.13).

CHED-PP

Ak je v kolónke I.17 uvedené číslo kontajnera, nevyžaduje sa uvedenie dopravného prostriedku.

I.28

Dopravca

 

Táto kolónka je povinná iba pre doklad CHED-A, keď sa používa kolónka I.27.

Uveďte názov a adresu, krajinu a kód ISO krajiny fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá je zodpovedná za prepravu.

V prípade potreby uveďte číslo registrácie/schválenia.

I.29

Dátum odchodu

 

Táto kolónka je povinná iba pre doklad CHED-A, keď sa používa kolónka I.27.

Uveďte predpokladaný dátum a čas odchodu z hraničnej kontrolnej stanice.

I.30

Plán prepravy

 

Táto kolónka sa vzťahuje len na doklad CHED-A a týka sa požiadaviek v nariadení (ES) č. 1/2005.

I.31

Opis zásielky

 

Vyplňte napríklad na základe úradných certifikátov, úradných potvrdení, vyhlásení alebo iných dokumentov vrátane dokladov obchodného charakteru s cieľom poskytnúť dostatočný opis tovaru umožňujúci jeho identifikáciu a výpočet poplatkov, napr. číselný znak kombinovanej nomenklatúry (KN), kód TARIC, kód EPPO, druh (taxonomické informácie), čistá hmotnosť (v kg).

Uveďte počet pejet so spermou, vajíčkami a embryami.

Podľa potreby uveďte druh a počet balení, typ balenia (podľa noriem UN/CEFACT), číslo šarže, individuálne identifikačné číslo, číslo pasu, typ produktu.

V prípade následného dokladu CHED uveďte množstvo tovaru uvedeného v predchádzajúcom doklade CHED.

CHED-P:

Označte „konečný spotrebiteľ“, ak sú produkty balené pre konečných spotrebiteľov.

I.32

Celkový počet balení

 

Uveďte prípadný celkový počet balení v zásielke.

I.33

Celkové množstvo

 

CHED-A:

Uveďte prípadný celkový počet zvierat.

CHED-P:

Uveďte prípadný celkový počet pejet so spermou, vajíčkami a embryami.

CHED-PP/CHED-D:

Uveďte prípadný počet kusov alebo objem.

I.34

Celková čistá hmotnosť/Celková hrubá hmotnosť (v kg)

 

Toto je celková čistá hmotnosť (t. j. hmotnosť samotných zvierat alebo tovaru bez bezprostredných obalov alebo iného balenia) automaticky vypočítaná systémom IMSOC na základe informácií uvedených v kolónke I.31.

Uveďte celkovú hrubú hmotnosť (t. j. súhrnnú hmotnosť zvierat alebo tovaru a ich bezprostredných obalov a všetkého balenia, ale s výnimkou prepravných kontajnerov a iného prepravného zariadenia). Tieto informácie sa nevyžadujú pre doklad CHED-PP.

I.35

Vyhlásenie

 

Vyhlásenie musí podpísať fyzická osoba zodpovedná za zásielku a môže sa upraviť podľa použitého jednotného vstupného zdravotného dokladu:

Ja, podpísaný prevádzkovateľ zodpovedný za opísanú zásielku, potvrdzujem, že podľa môjho najlepšieho vedomia a svedomia sú tvrdenia v časti I tohto dokumentu pravdivé a úplné, a súhlasím s dodržiavaním požiadaviek podľa nariadenia (EÚ) 2017/625 o úradných kontrolách vrátane platby za úradné kontroly, ako aj za presmerovanie zásielok, za karanténu alebo izoláciu zvierat alebo nákladov na eutanáziu a likvidáciu v prípade potreby.

Podpis (podpisujúca osoba sa zaväzuje, že prijme späť zásielky v tranzite, ktorým tretia krajina zamietne vstup).

ČASŤ II – KONTROLY

Kolónka

Opis

II.1

Predchádzajúci CHED

 

Ide o jedinečný alfanumerický kód, ktorý systém IMSOC priradí k jednotnému vstupnému zdravotnému dokladu použitému pred rozdelením zásielky alebo pred prekládkou (ak sa vykonávajú úradné kontroly), nahradením, zrušením alebo presunom na kontrolné miesto.

II.2

Referenčné číslo dokladu CHED

 

Ide o jedinečný alfanumerický kód uvedený v kolónke I.2.

II.3

Kontrola dokladov

 

Patria sem kontroly dodržiavania vnútroštátnych požiadaviek na zvieratá a tovar, v prípade ktorých sa v právnych predpisoch Únie neupravujú všetky podmienky na vstup do Únie.

II.4

Kontrola identity

 

Podľa potreby označte možnosť „Áno“ alebo „Nie“.

CHED-A

Označte možnosť „Nie“, ak majú zvieratá pokračovať v ceste po mori alebo letecky na tom istom plavidle alebo tým istým lietadlom v rámci ďalšej prepravy z jednej hraničnej kontrolnej stanice na druhú hraničnú kontrolnú stanicu a úradné kontroly sa majú vykonať na ďalšej hraničnej kontrolnej stanici.

CHED-P

Označte možnosť „Nie“, keď sa tovar prekladá z jednej hraničnej kontrolnej stanice na druhú hraničnú kontrolnú stanicu.

CHED-PP

Označte možnosť „Nie“, keď sa tovar presúva na kontrolné miesto alebo sa prekladá z jednej hraničnej kontrolnej stanice na druhú hraničnú kontrolnú stanicu.

Označte možnosť „Nie“, ak sa vyžaduje znížená frekvencia kontrol alebo sa nevyžaduje žiadna kontrola identity.

CHED-D

Označte možnosť „Nie“, ak sa tovar presúva na kontrolné miesto.

II.5

Fyzická kontrola

 

Podľa potreby označte možnosť „Áno“ alebo „Nie“.

CHED-A

Zahŕňa výsledok klinického vyšetrenia a úmrtnosť a chorobnosť zvierat.

Označte možnosť „Nie“, ak majú zvieratá pokračovať v ceste po mori alebo letecky na tom istom plavidle alebo tým istým lietadlom v rámci ďalšej prepravy z jednej hraničnej kontrolnej stanice na druhú hraničnú kontrolnú stanicu v súlade s príslušným právom Únie a úradné kontroly sa majú vykonať na ďalšej hraničnej kontrolnej stanici.

CHED-P

Označte možnosť „Znížená frekvencia kontrol“, ak v súlade s pravidlami, ktoré sa majú prijať podľa článku 54 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/625, zásielka nebola vybraná na fyzickú kontrolu, ale sa považuje za dostatočne skontrolovanú len na základe kontroly dokladov a identity.

Označte možnosť „Iné“, ak ide o opätovný vstup, monitorovanie a režimu tranzitu. Vzťahuje sa to aj na zvieratá a tovar, ktoré sa prekladajú z jednej hraničnej kontrolnej stanice na druhú hraničnú kontrolnú stanicu v súlade s pravidlami, ktoré sa majú prijať podľa článku 51 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/625.

CHED-PP

Označte možnosť „Znížená frekvencia kontrol“, ak v súlade s pravidlami, ktoré sa majú prijať podľa článku 54 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/625, zásielka nebola vybraná na kontrolu identity a fyzické kontroly, ale sa považuje za dostatočne skontrolovanú len na základe kontroly dokladov.

Označte možnosť „Iné“, ak ide o opätovný vstup, monitorovanie a režimu tranzitu. Vzťahuje sa to aj na tovar, ktorý sa prekladá z jednej hraničnej kontrolnej stanice na druhú hraničnú kontrolnú stanicu v súlade s pravidlami, ktoré sa majú prijať podľa článku 51 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/625.

CHED-D

Označte možnosť „Nie“, ak sa tovar presúva na kontrolné miesto.

II.6

Laboratórne skúšky

 

Označte možnosť „Áno“, ak sa vykonala skúška.

Skúška: vyberte kategóriu látky alebo patogénu, ktorých prítomnosť sa zisťovala laboratórnou skúškou.

označte možnosť „Náhodná kontrola“, ak zásielka nie je zadržaná na hraničnej kontrolnej stanici do vyhodnotenia výsledku skúšky. Neoznačujte túto možnosť, ak sa zo zásielky odobrali vzorky na laboratórne skúšky opísané v iných možnostiach v tejto kolónke,

označte možnosť „Podozrenie“, ak existuje podozrenie, že zvieratá a tovar nie sú v súlade s právom Únie a sú zadržané na hraničnej kontrolnej stanici do vyhodnotenia výsledku skúšky,

označte možnosť „Núdzové opatrenia“, ak sú zvieratá a tovar podrobené špecifickým núdzovým opatreniam a sú zadržané na hraničnej kontrolnej stanici do vyhodnotenia výsledku skúšky, pokiaľ nie je povolená ďalšia preprava.

Výsledok skúšky:

označte možnosť „Čaká sa na výsledky“, ak zásielka môže opustiť hraničnú kontrolnú stanicu bez čakania na výsledok skúšky,

označte možnosť „Vyhovujúce“ alebo „Nevyhovujúce“, ak je k dispozícii výsledok skúšky.

CHED-P

Označte možnosť „Požadovaná kontrola“, ak sa v súlade s právom Únie vyžaduje odber vzoriek a zásielka nie je zadržaná na hraničnej kontrolnej stanici do vyhodnotenia výsledku skúšky.

Označte možnosť „Zintenzívnené kontroly“, ak sa na zvieratá a tovar vzťahujú pravidlá o postupoch na zintenzívnené kontroly, ktoré sa majú prijať podľa článku 65 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2017/625, a sú zadržané na hraničnej kontrolnej stanici do vyhodnotenia výsledku skúšky.

CHED-PP

Označte možnosť „Odber vzoriek na zistenie prítomnosti latentnej infekcie“, ak sa v súlade s právom Únie vyžaduje odber vzoriek a zásielka nie je zadržaná na hraničnej kontrolnej stanici do vyhodnotenia výsledku skúšky.

CHED-D

Označte možnosť „Dočasné zintenzívnenie kontrol“, ak sa na tovar vzťahujú opatrenia vyžadujúce dočasné zintenzívnenie kontrol [článok 47 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/625] a je zadržaný na hraničnej kontrolnej stanici do vyhodnotenia výsledku skúšky, pokiaľ nie je povolená ďalšia preprava.

II.7

Kontrola dobrých životných podmienok

 

Táto kolónka sa vzťahuje len na doklad CHED-A.

Označte možnosť „Nie“, ak sa živé zvieratá nevyložia na hraničnej kontrolnej stanici uvedenej v kolónke I.4 a nie sú odoslané na ďalšiu hraničnú kontrolnú stanicu a neboli podrobené kontrole dobrých životných podmienok.

Označte kolónku „Vyhovujúce“ alebo „Nevyhovujúce“, ak sú k dispozícii výsledky kontroly zvierat a prepravných podmienok.

II.8

Vplyv prepravy na zvieratá

 

Táto kolónka sa vzťahuje len na doklad CHED-A.

Uveďte, koľko zvierat zomrelo, koľko zvierat nie je spôsobilých na cestovanie a počet narodení alebo potratov (t. j. koľko samíc v priebehu prepravy porodilo alebo potratilo).

V prípade veľkého počtu zvierat v zásielke (napr. jednodňové kurčatá, ryby alebo lastúrniky) uveďte podľa potreby približný počet mŕtvych alebo nespôsobilých zvierat.

II.9

Povolené na prekládku/presun/ďalšiu prepravu do

 

Označte túto kolónku, ak je zásielka povolená na prekládku/presun/ďalšiu prepravu.

Prekládka sa nevzťahuje na doklad CHED-A a CHED-D.

II.10

Povolené na ďalšiu prepravu

 

CHED-PP/CHED-D

Označte túto kolónku, ak je zásielka povolená na ďalšiu prepravu.

II.11

Povolené na tranzit

 

Označte túto kolónku, ak je zásielka povolená na tranzit.

Táto kolónka sa nevzťahuje na doklad CHED-D.

II.12

Povolené na vnútorný trh

 

Označte túto kolónku, ak sú vhodné úradné kontroly, bez ohľadu na to, či sa zvieratá alebo tovar na hranici alebo neskôr v rámci Únie umiestňujú do colného režimu „prepustenie do voľného obehu“.

CHED-A

Ak je povolené uvedenie zvierat na trh za osobitných podmienok (ako sa stanovuje v práve Únie alebo vo vnútroštátnom práve), uveďte kontrolované miesto určenia: bitúnok, zariadenie so špeciálnym režimom, karanténa alebo miestne použitie.

CHED-P

Označte použitie produktu.

V prípade vedľajších živočíšnych produktov, ktoré sa musia ďalej spracovať, ale na ktoré sa nevzťahujú podmienky monitorovania prepravy, ktoré sa majú prijať podľa článku 77 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/625, vyplňte kolónku II.18.

CHED-D

Označte použitie produktu: ľudská spotreba, krmivo alebo iné.

II.13

Povolené na monitorovanie

 

Táto kolónka sa vzťahuje len na doklad CHED-A a CHED-P a týka sa zásielky monitorovanej v súlade s podmienkami, ktoré sa majú prijať podľa článku 77 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/625.

II.14

Prijateľné pre tovar, ktorý nespĺňa požiadavky

 

Táto kolónka sa vzťahuje len na doklad CHED-P.

Vyberte kontrolované miesto určenia: osobitne schválený colný sklad, slobodné pásmo alebo plavidlo.

II.15

Povolené na dočasný vstup

 

Táto kolónka sa vzťahuje len na doklad CHED-A a len v prípade registrovaných koní.

Označte túto kolónku na povolenie vstupu zvierat na územie Únie do dátumu uvedeného v kolónke I.26.

II.16

Nepovolené

 

Ide o zásielky, v prípade ktorých výsledok úradných kontrol nie je priaznivý a vstup do Únie je zamietnutý. Uveďte dátum, do ktorého sa musí prijať opatrenie.

CHED-A

Označte možnosť „Eutanázia“, ak nemožno povoliť použitie mäsa zo zvierat na ľudskú spotrebu.

Označte možnosť „Spätné odoslanie“, ak sa zvieratá zasielajú späť.

Označte možnosť „Zabitie“, ak mäso zo zvierat môže byť použité na ľudskú spotrebu, na základe vyhovujúceho výsledku inšpekcie.

Označte možnosť „Zničenie“, ak sú zvieratá mŕtve pri príchode na hraničnú kontrolnú stanicu.

CHED-P/CHED-D

Označte zničenie, spätné odoslanie, osobitné zaobchádzanie alebo použitie na iné účely.

CHED-PP

Označte primerané zaobchádzanie, odopretie vstupu, uložená karanténa, zničenie, spätné odoslanie, priemyselné spracovanie alebo iné.

II.17

Dôvod zamietnutia

 

CHED-A

Označte možnosť „Doklady“ v prípade chýbajúceho certifikátu, neexistencie pôvodného certifikátu, nesprávneho vzoru, podvodného certifikátu, neplatných dátumov, chýbajúceho podpisu alebo pečiatky, neplatného orgánu, chýbajúcej laboratórnej správy, absencie dodatočných záruk alebo absencie vnútroštátnej požiadavky.

Označte možnosť „Pôvod“ v prípade nepovolenej krajiny, nepovoleného pásma alebo neschváleného zariadenia.

Označte možnosť „Identita“ v prípade nezhodnej identifikácie alebo dokladu, nezhodného dopravného prostriedku, chýbajúcej individuálnej identifikácie, nezhodného individuálneho identifikačného čísla alebo nezhodného druhu.

Označte možnosť „Fyzický“ v prípade výskytu podozrivého(-ých) zvieraťa (zvierat), zvieraťa (zvierat) nespôsobilého(-ých) na cestovanie alebo mŕtveho(-ych) zvieraťa (zvierat).

Označte možnosť „Laboratórium“ v prípade nevyhovujúceho výsledku skúšky.

Označte možnosť „Dobré životné podmienky zvierat“ v prípade nevhodných dopravných prostriedkov.

Označte možnosť „IAS“ v prípade nedodržania pravidiel platných pre invázne nepôvodné druhy, ktoré sú predmetom záujmu Únie.

Označte možnosť „Iné“, ak neplatí žiadny z uvedených dôvodov.

CHED-P

Označte možnosť „Doklady“ v prípade chýbajúceho certifikátu, neexistencie pôvodného certifikátu, nesprávneho vzoru, podvodného certifikátu, neplatných dátumov, chýbajúceho podpisu alebo pečiatky, neplatného orgánu, chýbajúcej laboratórnej správy alebo chýbajúceho ďalšieho vyhlásenia.

Označte možnosť „Pôvod“ v prípade nepovolenej krajiny, nepovoleného regiónu alebo neschváleného zariadenia.

Označte možnosť „Identita“ v prípade chýbajúceho označenia, nezhodného označenia alebo dokladu, neúplného označenia, nezhodného dopravného prostriedku, nezhodného čísla úradnej plomby, nezhodnej identifikačnej značky alebo nezhodného druhu.

Označte možnosť „Fyzický“ v prípade nedostatočnej hygieny, poruchy chladiaceho reťazca, nedostatočnej teploty, poruchy senzorickej kontroly alebo výskytu parazitov.

Označte možnosť „Laboratórium“ v prípade chemickej kontaminácie, mikrobiologickej kontaminácie, zvyškov veterinárnych liekov, ožiarenia, doplnkových látok nespĺňajúcich požiadavky alebo geneticky modifikovaných organizmov (GMO).

Označte možnosť „IAS“ v prípade inváznych nepôvodných druhov, ktoré sú predmetom záujmu Únie.

Označte možnosť „Iné“, ak neplatí žiadny z uvedených dôvodov.

CHED-PP

Označte možnosť „Doklady“ v prípade chýbajúceho alebo neplatného certifikátu alebo rastlinného pasu alebo iného dokladu poskytujúceho záruky v súlade s právom Únie.

Označte možnosť „Pôvod“ v prípade neznámeho registračného čísla spoločnosti, ak sa vyžaduje.

Označte možnosť „Identita“ v prípade nesúladu s dokumentmi, ktoré sú priložené k zásielke.

Označte možnosť „Fyzický“ v prípade výskytu škodcov, zakázaných rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov.

Označte možnosť „Iné“, ak príjemca nie je uvedený v úradnom registri výrobcov/dovozcov.

Označte možnosť „IAS“ v prípade inváznych nepôvodných druhov, ktoré sú predmetom záujmu Únie.

CHED-D

Označte možnosť „Doklady“ v prípade chýbajúceho alebo neplatného certifikátu alebo iných požadovaných sprievodných dokumentov.

Označte možnosť „Identita“ v prípade nesúladu so sprievodnými dokumentmi.

Označte možnosť „Laboratórium“ v prípade chemickej kontaminácie alebo mikrobiologickej kontaminácie.

Označte možnosť „Fyzický“ v prípade nedostatočnej fyzickej hygieny.

Označte možnosť „Iné“, ak neplatí žiadny z uvedených dôvodov.

II.18

Údaje o kontrolovaných miestach určenia

 

Uveďte názov, adresu a číslo registrácie/schválenia pre všetky kontrolované miesta určenia uvedené v kolónkach II.9 až II.16.

CHED-A

V prípade zariadení, pre ktoré príslušný orgán žiada o anonymitu, uveďte iba pridelené číslo registrácie/schválenia.

CHED-PP/CHED-D

V prípade ďalšej prepravy uveďte názov, adresu a prípadne registračné číslo zariadenia na ďalšiu prepravu.

V prípade presunu na kontrolné miesto uveďte kontaktné údaje a jedinečný alfanumerický kód, ktorý systém IMSOC pridelil tomuto kontrolnému miestu.

II.19

Zásielka opätovne zaplombovaná

 

Uveďte číslo plomby pripojenej po úradných kontrolách na hraničnej kontrolnej stanici alebo po uskladnení v osobitne schválených colných skladoch a v prípadoch, keď sa v práve Únie vyžaduje úradná plomba.

II.20

Identifikácia hraničnej kontrolnej stanice

 

Použite úradnú pečiatku hraničnej kontrolnej stanice, prípadne kontrolného miesta.

V prípade následného dokladu CHED-P pre nevyhovujúcu zásielku uveďte názov kontrolnej jednotky, ktorá zodpovedá za dohľad nad slobodným pásmom alebo osobitne schváleným colným skladom.

II.21

Certifikujúci úradník

 

Táto kolónka sa vzťahuje na vyhlásenie, ktoré má podpísať certifikujúci úradník oprávnený podpísať jednotný vstupný zdravotný doklad:

Ja, podpísaný certifikujúci úradník, týmto potvrdzujem, že uvedené kontroly zásielky boli vykonané v súlade s požiadavkami Únie a podľa potreby v súlade s vnútroštátnymi požiadavkami členského štátu určenia.

II.22

Inšpekčné poplatky

 

V tejto kolónke je možné uviesť inšpekčné poplatky.

II.23

Odkaz na colný doklad

 

Túto kolónku môže použiť colný orgán alebo po oznámení colným orgánom aj osoba zodpovedná za zásielku, a to na doplnenie relevantných informácií (napr. údaje z dokumentu T1), ak zásielky určitý čas zostávajú pod colným dohľadom.

II.24

Následný CHED

 

Uveďte alfanumerický kód jedného alebo viacerých jednotných vstupných zdravotných dokladov vydaných v prípadoch, ktoré sa majú stanoviť podľa článku 51 a článku 53 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/625 alebo po rozdelení na hraničnej kontrolnej stanici.


ČASŤ III – ĎALŠÍ POSTUP

Kolónka

Opis

III.1

Predchádzajúci CHED

Ide o jedinečný alfanumerický kód uvedený v kolónke II.1.

III.2

Referenčné číslo dokladu CHED

Ide o jedinečný alfanumerický kód uvedený v kolónke I.2.

III.3

Následný CHED

Uveďte alfanumerický kód jedného alebo viacerých jednotných vstupných zdravotných dokladov uvedených v kolónke II.24.

III.4

Údaje o spätnom odoslaní

Uveďte použitý dopravný prostriedok a jeho identifikáciu, krajinu a kód ISO krajiny.

Uveďte dátum spätného odoslania a názov hraničnej kontrolnej stanice výstupu hneď, ako sú tieto informácie známe. V prípade rozhodnutí o zamietnutí nesmie dátum spätného odoslania byť dlhší ako 60 dní odo dňa potvrdenia jednotného vstupného zdravotného dokladu.

III.5

Orgán vykonávajúci ďalší postup

Uveďte orgán zodpovedný za potvrdenie prijatia a súladu zásielky, ktorej sa týka jednotný vstupný zdravotný doklad, s požiadavkami: hraničná kontrolná stanica výstupu, hraničná kontrolná stanica konečného miesta určenia alebo kontrolné miesto.

CHED-A

Uveďte ďalšie miesto určenia a/alebo dôvody nedodržiavania pravidiel alebo zmeny štatútu zvierat [napr. neplatné miesto určenia, chýbajúci alebo neplatný certifikát, nezhoda dokumentov, chýbajúca alebo neplatná identifikácia, nevyhovujúce výsledky skúšok, podozrivé zviera (zvieratá), mŕtve zviera (zvieratá), stratené zviera (zvieratá), alebo zmena na trvalý vstup].

CHED-P

Uveďte ďalšie miesto určenia a/alebo dôvody nedodržiavania pravidiel (napr. neplatné miesto určenia, chýbajúci alebo neplatný certifikát, nezhoda dokumentov, chýbajúca alebo neplatná identifikácia, nevyhovujúce kontroly, chýbajúca, rozbitá alebo nezhodné číslo úradnej plomby).

CHED-PP

V prípade tovaru podliehajúcemu ďalšej preprave alebo presunu na kontrolné miesto označte možnosť „áno“ alebo „nie“, aby ste uviedli, či zásielka dorazila.

CHED-D

V prípade tovaru podliehajúcemu ďalšej preprave alebo presunu na kontrolné miesto označte možnosť „áno“ alebo „nie“, aby ste uviedli, či zásielka dorazila.

III.6

Certifikujúci úradník

Ide o podpis certifikujúceho úradníka príslušného orgánu v prípade spätného odoslania a následných opatrení týkajúcich sa zásielok.

ČASŤ 2

Vzory jednotného vstupného zdravotného dokladu

Oddiel A

CHED-A

[pre zvieratá uvedené v článku 47 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/625]

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5

Oddiel B

CHED-P

[pre zvieratá uvedené v článku 47 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/625]

Image 6

Image 7

Image 8

Image 9

Image 10

Oddiel C

CHED-PP

[pre rastliny, rastlinné produkty a iné predmety uvedené v článku 47 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/625]

Image 11

Image 12

Image 13

Image 14

Oddiel D

CHED-D

[pre krmivá a potraviny neživočíšneho pôvodu uvedené v článku 47 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) 2017/625]

Image 15

Image 16


(1)  Medzinárodný štandardný dvojpísmenový kód krajiny v súlade s medzinárodnou normou ISO 3166 alfa-2, http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm.

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 1/2005 z 22. decembra 2004 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia (ES) č. 1255/97 (Ú. v. EÚ L 3, 5.1.2005, s. 1).


PRÍLOHA III

Tabuľka zhody uvedená v článku 47 ods. 2

1.

Smernica 94/3/ES

Smernica 94/3/ES

Toto nariadenie

Článok 1

článok 2 bod 33

článok 2 ods. 1 a 2

článok 33 ods. 1

Článok 3

článok 33 ods. 2

Článok 4

_

Článok 5

článok 2 bod 34

Článok 6

príloha I bod 10

Článok 7

_

Článok 8

_

2.

Nariadenie (EÚ) č. 16/2011

Nariadenie (EÚ) č. 16/2011

Toto nariadenie

článok 1 bod 1

článok 2 bod 2

článok 1 bod 2

článok 2 bod 3

článok 1 bod 3

článok 2 bod 4

článok 1 bod 4

článok 2 bod 15

článok 1 bod 5

článok 2 bod 16

článok 1 bod 5 písm. a)

článok 2 bod 17

článok 1 bod 5 písm. b)

článok 2 bod 18

článok 1 bod 6

článok 2 bod 20

článok 1 bod 7

článok 2 bod 22

článok 1 bod 8

článok 2 bod 23

článok 1 bod 9

_

článok 2 ods. 1

článok 14 ods. 1

článok 2 ods. 2

článok 4 ods. 2

článok 2 ods. 3

článok 4 ods. 3

článok 2 ods. 4

článok 14 ods. 2

článok 2 ods. 5

Článok 13

článok 2 ods. 6

článok 14 ods. 3

článok 3 ods. 1

článok 17 ods. 1 a 2

článok 3 ods. 2

článok 17 ods. 3

článok 3 ods. 3

článok 17 ods. 4

článok 4 ods. 1

článok 18 ods. 1 a 2

článok 4 ods. 2

článok 18 ods. 3

článok 5 ods. 1

článok 20 ods. 1 a 2

článok 5 ods. 2

článok 20 ods. 3

článok 6 ods. 1

článok 22 ods. 1

článok 6 ods. 2

článok 22 ods. 2

článok 6 ods. 3

článok 22 ods. 3

článok 6 ods. 4

článok 22 ods. 4

článok 6 ods. 5

článok 22 ods. 5

článok 7 ods. 1

článok 15 ods. 1

článok 7 ods. 2

článok 15 ods. 2

článok 7 ods. 3

článok 15 ods. 3

článok 7 ods. 4

článok 15 ods. 4

článok 7 ods. 5

článok 8 prvý odsek písm. a) až f)

článok 24 ods. 1 písm. a) až f)

článok 8 druhý odsek

článok 9 ods. 1

článok 25 ods. 1 písm. b)

článok 9 ods. 2

článok 25 ods. 2 a 3

článok 10 ods. 1 a 2

článok 27 ods. 1

 

 

článok 11 písm. a)

článok 24 ods. 3

článok 11 písm. b)

článok 24 ods. 4

Článok 12

_

3.

Vykonávacie rozhodnutie 2014/917/EÚ

Vykonávacie rozhodnutie 2014/917/EÚ

Toto nariadenie

článok 1 ods. 1 a 2

_

článok 2 ods. 1 a 3

článok 32 ods. 1

článok 2 ods. 2 a 4

článok 32 ods. 3

 

 

článok 2 ods. 5

článok 32 ods. 4

Článok 3

_

príloha

príloha I

4.

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2015/1918

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2015/1918

Toto nariadenie

Článok 1

_

Článok 2

_

 

 

 

 

článok 3 ods. 1

_

článok 3 ods. 2

_

článok 3 ods. 3

_

článok 3 ods. 4

_

Článok 4

Článok 12

Článok 5

_

Článok 6

článok 26 ods. 1

článok 7 písm. a)

článok 8 ods. 1

článok 7 písm. b)

článok 8 ods. 2

článok 7 písm. c)

_

článok 7 písm. d)

článok 15 ods. 1

článok 8 ods. 1

článok 15 ods. 1

článok 8 ods. 2 písm. a)

článok 16 ods. 1 písm. a)

článok 8 ods. 2 písm. b)

článok 16 ods. 1 písm. b)

článok 8 ods. 2 písm. c)

článok 16 ods. 1) písm. c)

článok 8 ods. 2 písm. d)

článok 16 ods. 1 písm. d)

článok 8 ods. 2 písm. e)

_

článok 8 ods. 2 písm. f)

_

článok 8 ods. 2 písm. g)

článok 16 ods. 1 písm. f)

článok 9 ods. 1

článok 10 ods. 1

článok 9 ods. 2

článok 10 ods. 1

článok 10 ods. 2

článok 10 ods. 2 a 3

článok 11 ods. 1

článok 10 ods. 4

článok 11 ods. 3

článok 10 ods. 5

článok 11 ods. 2

Článok 11

článok 26 ods. 2

Článok 12

článok 11 ods. 2 písm. b) a ods. 3 písm. b)

Článok 13

_

Článok 14

_

5.

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2018/1553

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2018/1553

Toto nariadenie

Článok 1

_

článok 2 ods. 1

článok 39 ods. 1, 3 a 4

článok 2 ods. 2

článok 39 ods. 2

článok 2 ods. 3

_

Článok 3

_