9.10.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 258/11


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1685

zo 4. októbra 2019,

ktorým sa určuje referenčné centrum Európskej únie pre dobré životné podmienky hydiny a iných malých hospodárskych zvierat

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (1), a najmä na jeho článok 95 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/329 (2) sa konzorcium pod vedením Výskumného ústavu pre hospodárske zvieratá vo Wageningene (Wageningen Livestock Research), ktoré tvorí aj univerzita v Aarhuse a inštitút Friedricha Loefflera (Friedrich-Loeffler-Institut), určilo za referenčné centrum Európskej únie pre dobré životné podmienky zvierat zodpovedné za podporu horizontálnych činností Komisie a členských štátov v oblasti požiadaviek na dobré životné podmienky zvierat, ktoré sú uvedené v článku 1 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) 2017/625. Podľa úloh stanovených vo viacročnom pracovnom programe referenčných centier Európskej únie sa činnosti tohto referenčného centra Európskej únie pre dobré životné podmienky zvierat zameriavajú na dobré životné podmienky ošípaných.

(2)

V súlade s článkom 95 nariadenia (EÚ) 2017/625 Komisia následne uskutočnila verejnú súťaž na výber a určenie druhého referenčného centra Európskej únie pre dobré životné podmienky zvierat, ktoré by malo podporovať horizontálne činnosti Komisie a členských štátov v súvislosti s uplatňovaním pravidiel stanovujúcich požiadavky na dobré životné podmienky hydiny a iných malých hospodárskych zvierat.

(3)

Hodnotiaca a výberová komisia vymenovaná na účely tejto verejnej výzvy dospela k záveru, že konzorcium pod vedením agentúry Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation (Francúzsko), ktoré tvorí aj Institut de Recerca I Tecnologia Agroalimentàries (Španielsko), Aarhus Universitet – Institut for Husdyrvidenskab (Dánsko) a Istituto Zooprofililattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna (Taliansko), spĺňa požiadavky stanovené v článku 95 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/625 a mohlo by byť zodpovedné za úlohy stanovené v článku 96 uvedeného nariadenia, pokiaľ ide o hydinu a iné malé hospodárske zvieratá.

(4)

Uvedené konzorcium by sa preto malo určiť za referenčné centrum Európskej únie pre dobré životné podmienky zvierat v súvislosti s hydinou a inými malými hospodárskymi zvieratami zodpovedné za podporné úlohy, pokiaľ budú zahrnuté v ročných alebo vo viacročných pracovných programoch referenčných centier Európskej únie. Ročné alebo viacročné pracovné programy sa musia vypracovať v súlade s cieľmi a prioritami príslušných pracovných programov, ktoré prijala Komisia v súlade s článkom 36 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 652/2014 (3).

(5)

V článku 95 nariadenia (EÚ) 2017/625 sa vyžaduje, aby bolo určenie referenčného centra Európskej únie pre dobré životné podmienky zvierat časovo obmedzené alebo aby sa pravidelne preskúmavalo. Určenie referenčného centra Európskej únie pre dobré životné podmienky hydiny a iných malých hospodárskych zvierat by sa preto malo každých päť rokov preskúmať.

(6)

Určenému referenčnému centru Európskej únie pre dobré životné podmienky hydiny a iných malých hospodárskych zvierat by sa mal poskytnúť dostatok času na prípravu jeho pracovného programu na nasledujúce rozpočtové obdobie. Toto nariadenie by sa preto malo uplatňovať od 1. januára 2020,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Za referenčné centrum Európskej únie pre dobré životné podmienky zvierat zodpovedné za podporu horizontálnych činností Komisie a členských štátov v oblasti požiadaviek na dobré životné podmienky hydiny a iných malých hospodárskych zvierat sa určuje toto konzorcium:

Názov:

:

Konzorcium pod vedením agentúry Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation (Francúzsko), ktoré tvorí aj Institut de Recerca I Tecnologia Agroalimentàries (Španielsko), Aarhus Universitet – Institut for Husdyrvidenskab (Dánsko) a Istituto Zooprofililattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna (Taliansko)

Adresa:

:

14 rue Pierre et Marie Curie

94701 Maisons-Alfort Cedex

FRANCÚZSKO

2.   Určenie centra sa každých päť rokov odo dňa uplatňovania tohto nariadenia prehodnocuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2020.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. októbra 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/329 z 5. marca 2018, ktorým sa určuje referenčné centrum Európskej únie pre dobré životné podmienky zvierat (Ú. v. EÚ L 63, 6.3.2018, s. 13).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 652/2014 z 15. mája 2014, ktorým sa stanovuje hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu a ktorým sa menia smernice Rady 98/56/ES, 2000/29/ES a 2008/90/ES, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, (ES) č. 882/2004 a (ES) č. 396/2005, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 a zrušujú rozhodnutia Rady 66/399/EHS, 76/894/EHS a 2009/470/ES (Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014, s. 1).