27.9.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 248/24


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1589

z 26. septembra 2019,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie obdobia platnosti schválenia účinných látok amidosulfurón, beta-cyflutrín, bifenox, chlorotolurón, klofentezín, klomazón, cypermetrín, daminozid, deltametrín, dikamba, difenokonazol, diflubenzurón, diflufenikán, fenoxaprop-P, fénpropidín, fludioxonyl, flufenacet, fostiazát, indoxakarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfurón, pikloram, prosulfokarb, pyriproxyfén, tiofanát-metyl, triflusulfurón a tritosulfurón

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 17 prvý odsek,

keďže:

(1)

V časti A prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (2) sa uvádzajú účinné látky, ktoré sa považujú za schválené podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009.

(2)

Obdobia platnosti schválenia účinných látok beta-cyflutrín, chlorotolurón, klomazón, cypermetrín, daminozid, deltametrín, fludioxonyl, flufenacet, fostiazát, indoxakarb, MCPA, MCPB, prosulfokarb a tiofanát-metyl boli vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/1262 (3) predĺžené do 31. októbra 2019.

(3)

Obdobie platnosti schválenia účinnej látky tritosulfurón bolo vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/1796 (4) predĺžené do 30. novembra 2019.

(4)

Obdobia platnosti schválenia účinných látok amidosulfurón, bifenox, klofentezín, dikamba, difenokonazol, diflubenzurón, diflufenikán, fenoxaprop-P, fénpropidín, lenacil, nikosulfurón, pikloram a pyriproxyfén boli vykonávacím nariadením (EÚ) 2018/1796 predĺžené do 31. decembra 2019.

(5)

Obdobie platnosti schválenia účinnej látky triflusulfurón uplynie 31. decembra 2019.

(6)

Žiadosti o obnovenie platnosti schválenia uvedených látok boli predložené v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 844/2012 (5).

(7)

Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotenie uvedených látok sa oneskorilo z dôvodov, na ktoré žiadatelia nemajú vplyv, platnosť schválení uvedených účinných látok pravdepodobne uplynie pred prijatím rozhodnutia o ich obnovení. Preto je potrebné predĺžiť obdobia platnosti ich schválenia.

(8)

Vzhľadom na účel článku 17 prvého odseku nariadenia (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o prípady, keď má Komisia prijatím nariadenia rozhodnúť o neobnovení schválenia účinnej látky uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu, pretože nie sú splnené kritériá schválenia, má Komisia stanoviť dátum skončenia platnosti schválenia na rovnaký dátum ako dátum pred prijatím tohto nariadenia alebo na dátum nadobudnutia účinnosti nariadenia, ktorým sa neobnovuje schválenie účinnej látky, podľa toho, ktorý z týchto dvoch dátumov nastane neskôr. Ak má Komisia prijatím nariadenia rozhodnúť o obnovení platnosti schválenia účinnej látky uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu, bude sa podľa daných okolností snažiť stanoviť čo najskorší možný dátum uplatňovania.

(9)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. septembra 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o zoznam schválených účinných látok (Ú. v. EÚ L 153, 11.6.2011, s. 1).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1262 z 20. septembra 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období platnosti schválenia účinných látok 1-metylcyklopropén, beta-cyflutrín, chlorotalonil, chlorotolurón, klomazón, cypermetrín, daminozid, deltametrín, dimeténamid-p, diurón, fludioxonyl, flufenacet, flurtamón, fostiazát, indoxakarb, MCPA, MCPB, prosulfokarb, tiofanát-metyl a tribenurón (Ú. v. EÚ L 238, 21.9.2018, s. 62).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1796 z 20. novembra 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období schválenia účinných látok amidosulfurón, bifenox, chlórpyrifos, chlórpyrifos-metyl, klofentezín, dikamba, difenokonazol, diflubenzurón, diflufenikán, dimoxystrobín, fenoxaprop-P, fénpropidín, lenacil, mankozeb, mekoprop-P, metiram, nikosulfurón, oxamyl, pikloram, pyraklostrobín, pyriproxyfén a tritosulfurón (Ú. v. EÚ L 294, 21.11.2018, s. 15).

(5)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 844/2012 z 18. septembra 2012, ktorým sa stanovujú ustanovenia potrebné na vykonávanie postupu obnovenia účinných látok podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú. v. EÚ L 252, 19.9.2012, s. 26).


PRÍLOHA

Časť A prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa mení takto:

1.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 40, deltametrín, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. októbra 2020“;

2.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 48, beta-cyflutrín, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. októbra 2020“;

3.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 65, flufenacet, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. októbra 2020“;

4.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 69, fostiazát, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. októbra 2020“;

5.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 102, chlorotolurón, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. októbra 2020“;

6.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 103, cypermetrín, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. októbra 2020“;

7.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 104, daminozid, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. októbra 2020“;

8.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 105, tiofanát-metyl, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. októbra 2020“;

9.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 107, MCPA, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. októbra 2020“;

10.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 108, MCPB, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. októbra 2020“;

11.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 119, indoxakarb, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. októbra 2020“;

12.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 160, prosulfokarb, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. októbra 2020“;

13.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 161, fludioxonyl, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. októbra 2020“;

14.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 162, klomazón, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. októbra 2020“;

15.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 169, amidosulfurón, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. decembra 2020“;

16.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 170, nikosulfurón, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. decembra 2020“;

17.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 171, klofentezín, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. decembra 2020“;

18.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 172, dikamba, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. decembra 2020“;

19.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 173, difenokonazol, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. decembra 2020“;

20.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 174, diflubenzurón, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. decembra 2020“;

21.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 176, lenacil, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. decembra 2020“;

22.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 178, pikloram, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. decembra 2020“;

23.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 179, pyriproxyfén, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. decembra 2020“;

24.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 180, bifenox, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. decembra 2020“;

25.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 181, diflufenikán, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. decembra 2020“;

26.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 182, fenoxaprop-P, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. decembra 2020“;

27.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 183, fénpropidín, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. decembra 2020“;

28.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 186, tritosulfurón, sa dátum nahrádza dátumom „30. novembra 2020“;

29.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 289, triflusulfurón, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. decembra 2020“.