8.8.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 208/42


NARIADENIE RADY (EÚ) 2019/1333

z 25. júna 2019

o rozdelení rybolovných možností v rámci Protokolu vykonávaní Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Gambijskou republikou

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 3,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

V súlade s rozhodnutím Rady (EÚ) 2019/1332 (1) sa 31. júla 2019 podpísala Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Gambijskou republikou (ďalej len „dohoda o partnerstve“) a Protokol o vykonávaní Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Gambijskou republikou (ďalej len „protokol“).

(2)

Dohodou o partnerstve sa zrušuje Dohoda medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a vládou Gambijskej republiky o rybolove pri pobreží Gambie (2), ktorá nadobudla platnosť 2. júna 1987.

(3)

Protokol sa vzťahuje na obdobie šiestich rokov odo dňa jeho uplatňovania.

(4)

Rybolovné možnosti stanovené v protokole by sa mali rozdeliť medzi členské štáty na celé obdobie uplatňovania protokolu.

(5)

Protokol sa bude predbežne vykonávať od dátumu jeho podpisu v záujme urýchleného začiatku rybolovných činností plavidiel Únie. Toto nariadenie by sa preto malo uplatňovať od rovnakého dátumu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rybolovné možnosti stanovené podľa Protokolu o vykonávaní Dohody o partnerstve v odvetví rybárstva medzi Európskou úniou a Gambijskou republikou sa rozdeľujú medzi členské štáty takto:

a)

plavidlá na lov tuniakov vakovou sieťou:

Španielsko

16 plavidiel

Francúzsko

12 plavidiel

b)

lode s návnadou:

Španielsko

8 plavidiel

Francúzsko

2 plavidlá

c)

plavidlá s vlečnými sieťami na hlbokomorský lov pri dne:

Členský štát

Maximálny počet plavidiel s vlečnými sieťami na hlbokomorský lov pri dne aktívnych v akomkoľvek okamihu

Počet štvrťročných oprávnení na rybolov ročne (3)

Tony cieľového druhu podľa vymedzenia v dodatku 2b k prílohe k protokolu

Španielsko

3

10

625

Grécko

2 (v rozličných štvrťrokoch)

125

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 31. júla 2019.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 25. júna 2019

Za Radu

predseda

A. ANTON


(1)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1332 z 25. júna 2019 o podpise v mene Únie a predbežnom vykonávaní Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Gambijskou republikou a jej vykonávacieho protokolu (Pozri stranu 1 tohto úradného vestníka).

(2)  Ú. v. ES L 146, 6.6.1987, s. 3.

(3)  Dotknutý členský štát spolupracuje s Komisiou s cieľom koordinovať využívanie štvrťročných oprávnení na rybolov.