23.7.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 195/2


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1248

z 22. júla 2019,

ktorým sa stanovujú opatrenia na zmiernenie vážneho ohrozenia ochrany populácie tresky škvrnitej (Gadus morhua) vo východnej časti Baltského mora

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (1), a najmä na jeho článok 12 ods. 1,

keďže:

(1)

V článku 12 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa stanovuje, že na základe riadne odôvodnených vážnych a naliehavých dôvodov týkajúcich sa vážneho ohrozenia ochrany morských biologických zdrojov môže Komisia prijať núdzové opatrenia. Na základe odôvodnenej žiadosti členského štátu alebo z vlastnej iniciatívy môže Komisia v záujme zmiernenia uvedeného ohrozenia prijať takéto núdzové opatrenia vo forme ihneď uplatniteľných vykonávacích aktov platných najviac šesť mesiacov.

(2)

V článku 5 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1139 (2) sa navyše uvádza, že sa majú prijať nápravné opatrenia, ak sa vo vedeckom odporúčaní uvádza, že biomasa neresiacej sa populácie rýb, na ktorú sa vzťahuje uvedené nariadenie, je pod referenčným bodom, pod ktorým môže dôjsť k zníženiu reprodukčnej kapacity. Týmito nápravnými opatreniami sa má zabezpečiť rýchly návrat dotknutej populácie nad úrovne, pri ktorých možno dosiahnuť maximálny udržateľný výnos.

(3)

Podľa vedeckého odporúčania Medzinárodnej rady pre výskum mora (ICES) má populácia tresky škvrnitej (Gadus morhua) vo východnej časti Baltského mora neudržateľne nízku biomasu z dôvodu kombinácie poklesu obnovy populácie, environmentálnych faktorov a zmien v ekosystéme, ktoré vedú k vysokej prirodzenej úmrtnosti a nadmernému úhynu rýb pri rybolove vzhľadom na stav danej populácie. Populácia je ohrozená a očakáva sa, že bude mať nižší reprodukčný potenciál. Dopĺňanie//Obnova populácie v roku 2017 bolo v časovom rade ICES na doposiaľ najnižšej úrovni a v roku 2018 mohla byť ešte nižšia. Biomasa neresiacej sa populácie je na jednej z najnižších historicky pozorovaných úrovní a biomasa tresky škvrnitej obchodnej veľkosti je v súčasnosti na najnižšej úrovni sledovanej od 50. rokov minulého storočia. ICES okrem toho odhaduje, že biomasa zostane v strednodobom horizonte pod referenčným bodom udržateľnosti aj bez akéhokoľvek prípadného rybolovu. Vo svojom odporúčaní na rok 2020 preto ICES odporúča nulové úlovky.

(4)

Zachovanie populácie tresky škvrnitej vo východnej časti Baltského mora je vážne ohrozené z dôvodu rizika vážneho poškodenia reprodukčnej schopnosti danej populácie spôsobeného prudkým poklesom biomasy neresiacej sa populácie. ICES sa navyše domnieva, že rybolov na akejkoľvek úrovni bude zameraný na zvyšné málopočetné populácie tresky obchodnej veľkosti, a preto ešte viac zhorší štruktúru populácie a zníži jej reprodukčný potenciál, ktorý je už na historickom minime. Okrem toho vrcholná sezóna neresenia vo východnej časti Baltského mora trvá od mája do augusta. Preto existujú vážne a naliehavé dôvody na to, aby sa prijali núdzové opatrenia, keďže, po prvé, biomasa tresky škvrnitej vo východnej časti Baltského mora je na takej nebezpečne nízkej úrovni, že populácia už nie je schopná obnovy, a preto jej hrozí kolaps, po druhé, akýkoľvek pokračujúci rybolov tejto populácie zvyšuje riziko jej kolapsu a, po tretie, vrcholná sezóna neresenia stále prebieha.

(5)

Núdzové opatrenia prijaté členskými štátmi podľa článku 13 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 by na riešenie situácie nepostačovali, keďže by sa nimi nezabezpečil jednotný prístup vo všetkých oblastiach, kde sa daná populácia vyskytuje. Okrem toho v tejto fáze nie všetky členské štáty prijali alebo majú v úmysle prijať takéto opatrenia. Napokon treba uviesť, že na stretnutí skupiny pobaltských členských štátov (BaltFish) 4. júna 2019 sa členské štáty nedokázali dohodnúť na spoločnom prístupe.

(6)

Keďže členské štáty nemajú k dispozícii dostatočné opatrenia a vzhľadom na naliehavú potrebu konať s cieľom zabrániť ďalšiemu zhoršovaniu štruktúry populácie a zníženiu jej reprodukčného potenciálu je vhodné stanoviť nápravné opatrenia na úrovni Únie na základe článku 12 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

(7)

Oblasť riadenia tresky škvrnitej vo východnej časti Baltského mora zahŕňa poddivízie ICES 25 – 32. V poddivízii ICES 24 sa vyskytuje populácia tresky z východnej časti Baltského mora aj tresky zo západnej časti Baltského mora, ale väčšinou ide o úlovky populácie z východnej časti Baltského mora. S cieľom zabezpečiť primeranú ochranu populácie z východnej časti Baltského mora a zabrániť koncentrácii úlovkov tresky z východnej časti Baltského mora v poddivízii ICES 24 je nevyhnutné, aby sa núdzové opatrenia vzťahovali na poddivíziu ICES 24.

(8)

Vzhľadom na vedecké odporúčanie je vhodné do konca roka zakázať výlov populácie tresky vo východnej časti Baltského mora. Toto opatrenie však musí byť primerané svojmu cieľu.

(9)

Podľa ICES sú v poddivíziách ICES 27 – 32 počty aj úlovky tresky škvrnitej ICES veľmi nízke. Keďže vykonávanie opatrení tohto nariadenia predstavuje nezanedbateľnú záťaž pre administratívu a rybárov, bolo by neprimerané do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia zahrnúť oblasti, v ktorých sa treska škvrnitá vo východnej časti Baltského mora sotva vyskytuje.

(10)

Okrem toho je v poddivízii 24 vhodné vyňať zo zákazu rybolov tresky škvrnitej do šiestich námorných míľ od pobrežia v oblastiach, kde je hĺbka vody menej ako 20 metrov, plavidlami s dĺžkou menšou než 12 metrov, ktoré používajú pasívny výstroj, pretože ide väčšinou o tresku zo západnej časti Baltského mora, ktorá sa vyskytuje v plytkých pobrežných oblastiach poddivízie 24.

(11)

Vzhľadom na potenciálne závažné sociálno-ekonomické dôsledky celkového zákazu rybolovu je okrem toho vhodné zamerať sa na cielený lov tresky, ako je cielený rybolov vlečnými sieťami na lov pri dne, ktorý predstavuje prevažnú väčšinu úlovkov tresky z východnej časti Baltského mora v poddivíziách 24, 25 a 26. Naopak je vhodné oslobodiť od zákazu nezamedziteľné vedľajšie úlovky v dôsledku tých rybolovných činností, ktoré nie sú zamerané na tresku škvrnitú a ktoré sa vykonávajú buď pomocou aktívneho výstroja s veľkosťou ôk nepresahujúcou 45 mm v poddivíziách 24, 25 a 26, alebo plavidlami s dĺžkou menšou ako 12 metrov, ktoré lovia pasívnym výstrojom v poddivíziách 25 a 26 alebo v poddivízii 24 do šiestich námorných míľ od pobrežia v oblastiach, kde hĺbka vody presahuje 20 metrov, a – bez ohľadu na hĺbku vody – viac ako šesť námorných míľ od pobrežia, vzhľadom na obmedzenú úlohu, ktorú tieto rybolovné činnosti zohrávajú na celkových úrovniach výlovu tresky a zároveň vzhľadom na ťažkosti pri love všetkých populácií v rámci zmiešaného rybolovu pri maximálnom udržateľnom výnose. ICES odhaduje, že objem takýchto úlovkov predstavuje približne 1,5 % celkových ročných vylodení tresky škvrnitej z východnej časti Baltského mora. Množstvo vedľajších vylodených úlovkov je v prípade tresky škvrnitej nízke, ale keďže presné množstvo nie je známe, vedľajšie úlovky by sa mali obmedziť na 10 % vylodení z každého rybárskeho výjazdu.

(12)

Počet plavidiel s dĺžkou menej ako 12 metrov, ktoré používajú pasívny výstroj a lovia tresku škvrnitú ako vedľajší úlovok, by sa v porovnaní s obdobím od 1. januára 2018 do 30. júna 2019 nemal zvýšiť. Keďže plavidlá Únie, ktoré lovia vlečnými sieťami, dánskymi záťahovými sieťami alebo podobným výstrojom s veľkosťou ôk najviac 45 mm, nemôžu cielene loviť tresku škvrnitú, nie je potrebné obmedziť počet týchto plavidiel.

(13)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení budú predložené Výboru pre rybolov a akvakultúru na vyjadrenie.

(14)

Z dôvodu naliehavosti by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť ihneď po jeho uverejnení,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovujú núdzové opatrenia na zmiernenie vážneho ohrozenia populácie tresky škvrnitej (Gadus morhua) vo východnej časti Baltského mora.

Článok 2

Núdzové opatrenia

1.   Rybárskym plavidlám Únie sa zakazuje loviť tresku škvrnitú v poddivíziách ICES 24, 25 a 26 a ponechávať na palube, prenášať, prekladať, spracúvať na palube alebo vyloďovať tresku škvrnitú a produkty rybolovu získané z tresky škvrnitej ulovenej v tejto oblasti.

2.   Odchylne od odseku 1 sa zákaz lovu tresky škvrnitej nevzťahuje na rybárske plavidlá Únie s celkovou dĺžkou menšou ako 12 metrov, ktoré lovia žiabrovkami, zakliesňovacími sieťami alebo viacstennými žiabrovkami, prípadne lovnými šnúrami na lov pri dne, lovnými šnúrami (okrem unášaných lovných šnúr), ručnými šnúrami alebo pomocou výstroja na džigovanie či podobného pasívneho výstroja v poddivízii 24 až do šiestich námorných míľ meraných od základných línií v oblastiach, kde hĺbka vody dosahuje menej než 20 metrov podľa súradníc na oficiálnej námornej mape, ktorú vydali príslušné vnútroštátne orgány.

3.   Plavidlá uvedené v odseku 2 zabezpečia, aby sa ich rybolovná činnosť dala kedykoľvek monitorovať. Úlovky tresky škvrnitej ulovené týmito plavidlami sa musia zaznamenávať, vykladať a započítavať do príslušnej kvóty v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

4.   Odchylne od odseku 1 musia akékoľvek vedľajšie úlovky tresky škvrnitej vytiahnuť na palubu a ponechať na nej tieto rybárske plavidlá Únie:

a)

plavidlá Únie, ktoré lovia vlečnými sieťami, dánskymi záťahovými sieťami alebo podobným výstrojom s veľkosťou ôk nepresahujúcou 45 mm v poddivíziách 24, 25 a 26;

b)

rybárske plavidlá Únie s celkovou dĺžkou menšou ako 12 metrov, ktoré lovia žiabrovkami, zakliesňovacími sieťami alebo viacstennými žiabrovkami, prípadne lovnými šnúrami na lov pri dne, lovnými šnúrami (okrem unášaných lovných šnúr), ručnými šnúrami a výstrojom na džigovanie alebo podobným pasívnym výstrojom:

i)

v poddivíziách 25 a 26 alebo

ii)

v poddivízii 24 do šiestich námorných míľ meraných od základných línií v oblastiach, kde hĺbka vody presahuje 20 metrov podľa súradníc na oficiálnej námornej mape, ktorú vydali príslušné vnútroštátne orgány, a bez ohľadu na hĺbku vody, a to viac ako šesť námorných míľ od základných línií.

5.   Plavidlá uvedené v odseku 4 písm. b) zabezpečia, aby sa ich rybolovná činnosť dala kedykoľvek monitorovať. Jedince tresky škvrnitej náhodne ulovené týmito plavidlami nesmú predstavovať viac než 10 % celkovej hmotnosti úlovku v živej hmotnosti všetkých morských biologických zdrojov vyložených po každom rybárskom výjazde.

6.   Výnimka stanovená v odseku 4 písm. b) sa vzťahuje len na rybárske plavidlá Únie, ktoré zaznamenali úlovky tresky škvrnitej v období od 1. januára 2018 do 30. júna 2019. V prípade nahradenia rybárskeho plavidla Únie, na ktoré sa táto výnimka vzťahuje, môžu členské štáty povoliť, aby sa predmetná výnimka uplatňovala na iné rybárske plavidlo Únie, ktoré spĺňa požiadavky stanovené v odseku 4 písm. b), a to za predpokladu, že sa nezvýši počet rybárskych plavidiel Únie, na ktoré sa táto výnimka vzťahuje, a ich celková rybolovná kapacita.

7.   Vedľajšie úlovky uvedené v odseku 4 sa musia zaznamenávať, vykladať a započítavať do príslušnej kvóty v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti a obdobie uplatňovania

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa do 31. decembra 2019.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. júla 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1139 zo 6. júla 2016, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre určité populácie rýb v Baltskom mori (Ú. v. EÚ L 191, 15.7.2016, s. 1).