25.7.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 198/105


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/1241

z 20. júna 2019

o zachovaní rybolovných zdrojov a ochrane morských ekosystémov prostredníctvom technických opatrení, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 2019/2006, (ES) č. 1224/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013, (EÚ) 2016/1139, (EÚ) 2018/973, (EÚ) 2019/472 a (EÚ) 2019/1022 a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (3),

keďže:

(1)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 (4) sa stanovuje spoločná rybárska politika (ďalej len „SRP“) na ochranu a udržateľné využívanie rybolovných zdrojov.

(2)

Nástrojmi na podporu vykonávania SRP sú technické opatrenia. Hodnotenie súčasnej regulačnej štruktúry v súvislosti s technickými opatreniami však ukázalo, že sa pravdepodobne nepodarí dosiahnuť ciele SRP a že treba zaujať nový prístup na zvýšenie účinnosti technických opatrení, ktorý sa zameria na prispôsobenie štruktúry riadenia.

(3)

Je potrebné vyvinúť rámec na reguláciu technických opatrení. Uvedeným rámcom by sa mali na jednej strane stanoviť všeobecné pravidlá, ktoré budú platiť vo všetkých vodách Únie, a na druhej strane by sa ním malo zabezpečiť prijatie technických opatrení, ktoré prostredníctvom procesu regionalizácie zavedeného v nariadení (EÚ) č. 1380/2013 zohľadnia regionálne osobitosti jednotlivých druhov rybolovu.

(4)

Rámec by sa mal vzťahovať na lov a vyloďovanie rybolovných zdrojov, ako aj na používanie rybárskeho výstroja a vzájomné pôsobenie rybolovných činností a morských ekosystémov.

(5)

Toto nariadenie by sa malo uplatňovať na rybolovné operácie, ktoré vo vodách Únie vykonávajú rybárske plavidlá Únie, rybárske plavidlá z tretích krajín a štátni príslušníci členských štátov bez toho, aby tým bola dotknutá primárna zodpovednosť vlajkového štátu, ako aj na rybárske plavidlá Únie pôsobiace vo vodách Únie v najvzdialenejších regiónoch uvedených v článku 349 prvom odseku Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“). Okrem toho by sa malo uplatňovať na rybárske plavidlá Únie a štátnych príslušníkov členských štátov vo vodách nepatriacich Únii, pokiaľ ide o technické opatrenia prijaté v regulačnej oblasti Komisie pre rybolov v severovýchodnom Atlantiku (NEAFC) a v oblasti dohody o Všeobecnej rybárskej komisii pre Stredozemné more (GFCM).

(6)

V relevantných prípadoch by sa technické opatrenia mali vzťahovať na rekreačný rybolov, ktorý môže mať výrazný vplyv na populácie druhov rýb a mäkkýšov, kôrovcov a ostnatokožcov.

(7)

Technické opatrenia by mali prispieť k dosiahnutiu cieľov SRP – loviť na úrovniach maximálneho udržateľného výnosu, znížiť nechcené úlovky, eliminovať odhadzovanie úlovkov, a prispieť k dosiahnutiu dobrého environmentálneho stavu v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES (5).

(8)

Technické opatrenia by mali konkrétne prispieť k ochrane juvenilných jedincov a neresiacich sa húfov morských druhov prostredníctvom používania selektívneho rybárskeho výstroja a opatrení na zabránenie nechceným úlovkom. Technickými opatreniami by sa mal navyše minimalizovať vplyv rybárskeho výstroja na morské ekosystémy, a najmä na citlivé druhy a biotopy, a to v prípade potreby aj prostredníctvom stimulov. Okrem toho by mali prispieť k zavedeniu riadiacich opatrení na účely dosiahnutia súladu so záväzkami vyplývajúcimi zo smernice Rady 92/43/EHS (6), smernice 2008/56/ES a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES (7).

(9)

V záujme vyhodnotenia účinnosti technických opatrení by sa mali stanoviť zámery týkajúce sa úrovne nechcených úlovkov, najmä úlovkov morských druhov pod úrovňou minimálnej ochrannej referenčnej veľkosti, úrovne náhodných úlovkov citlivých druhov a rozsahu biotopov morského dna nepriaznivo ovplyvnených rybolovom. Uvedené zámery by mali zodpovedať cieľom SRP, právnym predpisom Únie v oblasti životného prostredia, najmä smernici 92/43/EHS a smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES (8), a najlepšej medzinárodnej praxi.

(10)

S cieľom zabezpečiť jednotný výklad a vykonávanie technických predpisov by sa mali aktualizovať a konsolidovať vymedzenia rybárskeho výstroja a rybolovných operácií uvedené v existujúcich nariadeniach o technických opatreniach.

(11)

Mali by sa zakázať niektoré deštruktívne druhy rybárskeho výstroja alebo metódy, pri ktorých sa používajú výbušniny, jed, omamné látky, elektrický prúd, pneumatické kladivá alebo iné úderné nástroje, vlečené zariadenia a drapáky na zber koralu červeného alebo iných druhov koralov a koralovitých druhov a niektoré typy harpún. Nemalo by byť povolené predávať, vystavovať alebo ponúkať na predaj žiadne morské druhy ulovené pomocou takéhoto výstroja alebo takýmito metódami, ak sú podľa tohto nariadenia zakázané.

(12)

Používanie elektrickej impulzovej vlečnej siete by malo byť naďalej možné počas prechodného obdobia do 30. júna 2021 a za určitých prísnych podmienok.

(13)

So zreteľom na odporúčanie Vedeckého, technického a hospodárskeho výboru pre rybárstvo (STECF) by sa mali zaviesť určité spoločné pravidlá stanovujúce obmedzenia týkajúce sa používania vlečeného výstroja a konštrukcie koncových rukávcov s cieľom zabrániť používaniu nevhodných postupov vedúcich k neselektívnemu rybolovu.

(14)

Mali by sa skonsolidovať existujúce obmedzenia používania unášaných sietí, keďže týmito druhmi rybárskeho výstroja možno loviť na veľkých plochách, čo môže mať za následok značne veľké úlovky citlivých druhov.

(15)

V záujme zabezpečenia ochrany citlivých hlbokomorských druhov by mal na základe odporúčania výboru STECF s prihliadnutím na určité výnimky naďalej platiť zákaz rybolovu statickými sieťami v divíziách ICES 3a, 6a, 6b, 7b, 7c, 7j a 7k a v podoblastiach ICES 8, 9, 10 a 12 východne od 27° z. z. d. vo vodách so zmapovanou hĺbkou viac ako 200 m.

(16)

V prípade určitých vzácnych druhov rýb, ako sú napríklad niektoré druhy žralokov a rají, by aj obmedzená rybolovná činnosť mohla mať za následok vážne riziko pre ich zachovanie. Na ochranu takýchto druhov by sa mal zaviesť všeobecný zákaz ich lovu.

(17)

V záujme zabezpečenia prísnej ochrany citlivých morských druhov, ako sú napríklad morské cicavce, morské vtáky a morské plazy, v zmysle smerníc 92/43/EHS a 2009/147/ES by členské štáty mali zaviesť zmierňujúce opatrenia s cieľom minimalizovať, a pokiaľ možno eliminovať úlovky týchto druhov rybárskym výstrojom.

(18)

S cieľom zaručiť trvalú ochranu citlivých morských biotopov nachádzajúcich sa pri pobreží Írska, Spojeného kráľovstva a v okolí Azor, Madeiry a Kanárskych ostrovov, ako aj v regulačnej oblasti NEAFC, by mali ostať v platnosti existujúce obmedzenia používania rybárskeho výstroja na lov pri morskom dne.

(19)

Ak sa vo vedeckých odporúčaniach uvádzajú ďalšie takéto biotopy, malo by byť možné zaviesť podobné obmedzenia na ochranu uvedených biotopov.

(20)

V súlade s nariadením (EÚ) č. 1380/2013 by sa mali stanoviť minimálne ochranné referenčné veľkosti s cieľom zabezpečiť ochranu juvenilných jedincov morských druhov a vytvoriť oblasti na obnovu populácií rýb, ako aj na účely stanovenia minimálnych veľkostí pri uvádzaní na trh.

(21)

Mal by sa vymedziť spôsob merania veľkosti morských druhov.

(22)

Členské štáty by mali mať možnosť realizovať pilotné projekty s cieľom preskúmať spôsoby, ktorými možno zabrániť nechceným úlovkom, minimalizovať tieto úlovky a eliminovať ich. Ak z výsledkov uvedených pilotných projektov alebo z vedeckých odporúčaní vyplýva, že dochádza k značným nechceným úlovkom, členské štáty by sa mali snažiť stanoviť technické opatrenia na zníženie takýchto úlovkov.

(23)

V tomto nariadení by sa mali stanoviť základné normy pre každú morskú oblasť. Uvedené základné normy sú odvodené z existujúcich technických opatrení, so zreteľom na odporúčanie výboru STECF a stanoviská zainteresovaných strán. Uvedené normy by mali obsahovať základné veľkosti ôk vlečeného výstroja a statických sietí, minimálne ochranné referenčné veľkosti, oblasti zákazu alebo obmedzenia rybolovu, ako aj opatrenia na ochranu prírody s cieľom znížiť úlovky citlivých druhov v určitých oblastiach a všetky ďalšie existujúce technické opatrenia špecifické pre jednotlivé regióny.

(24)

Členským štátom by sa mala poskytnúť možnosť, aby na základe vedeckých dôkazov vypracovali spoločné odporúčania vhodných technických opatrení, ktoré sa odlišujú od uvedených základných noriem v súlade s procesom regionalizácie stanoveným v nariadení (EÚ) č. 1380/2013.

(25)

Takéto regionálne technické opatrenia by mali viesť minimálne k takým prínosom pre ochranu morských biologických zdrojov, ktoré sú prinajmenšom rovnocenné s tými, ktoré poskytujú základné normy, a to najmä z hľadiska spôsobov využívania populácie a úrovne ochrany poskytovanej citlivým druhom a biotopom.

(26)

Pri vypracúvaní spoločných odporúčaní v týkajúcich sa vlastností výstroja, ktorý umožňuje selektívny lov jedincov určitého druhu alebo určitej veľkosti sieťami s veľkosťou ôk odlišnou od základnej veľkosti ôk, by regionálne skupiny členských štátov mali zabezpečiť, že takéto opatrenia zaručia v porovnaní so základným výstrojom minimálne podobnú alebo lepšiu selektívnosť.

(27)

Pri vypracúvaní spoločných odporúčaní týkajúcich sa oblastí obmedzenia rybolovu na účely ochrany juvenilných jedincov a neresiacich sa húfov by regionálne skupiny členských štátov mali v spoločných odporúčaniach vymedziť ciele, geografický rozsah a trvanie zákazu rybolovu, ako aj obmedzenia týkajúce sa výstroja a opatrenia na kontrolu a monitorovanie.

(28)

Pri vypracúvaní spoločných odporúčaní týkajúcich sa minimálnych ochranných referenčných veľkostí by regionálne skupiny členských štátov mali zaistiť, aby sa cieľ SRP spočívajúci v zabezpečení ochrany juvenilných jedincov morských druhov dodržiaval a zároveň, aby nedochádzalo k narušeniu trhu ani ku vzniku trhu s rybami, ktoré nedosahujú minimálne ochranné referenčné veľkosti.

(29)

V rámci regionalizácie by mala byť povolená možnosť zriadenia zákazov rybolovu v reálnom čase v spojení s ustanoveniami o presunoch predstavujúca dodatočné opatrenie na ochranu citlivých druhov, juvenilných jedincov alebo neresiacich sa húfov. V relevantných spoločných odporúčaniach by mali byť vymedzené podmienky zriadenia takýchto oblastí vrátane geografického rozsahu a trvania zákazov rybolovu, ako aj opatrenia na kontrolu a monitorovanie.

(30)

Na základe posúdenia vplyvu inovačného výstroja by sa do spoločných odporúčaní regionálnych skupín členských štátov mohla začleniť možnosť používania takéhoto inovačného výstroja alebo rozšírenia jeho používania. V prípade, že zo záverov vedeckého posúdenia vyplýva, že používanie inovačného rybárskeho výstroja by malo výrazný negatívny vplyv na citlivé biotopy a necieľové druhy, nemalo by sa používanie takéhoto výstroja povoliť.

(31)

Pri vypracúvaní spoločných odporúčaní týkajúcich sa ochrany citlivých druhov a biotopov by regionálne skupiny členských štátov mali mať možnosť vypracovať dodatočné zmierňujúce opatrenia zamerané na zníženie vplyvu rybolovu na takéto druhy a biotopy. Ak z vedeckých dôkazov vyplýva, že stav ochrany citlivých druhov a biotopov je vážne ohrozený, členské štáty by mali prijať dodatočné obmedzenia týkajúce sa konštrukcie a používania určitých druhov rybárskeho výstroja alebo dokonca zavedenie úplného zákazu ich používania v danej oblasti. Tieto obmedzenia by sa mohli vzťahovať najmä na používanie unášaných sietí, v dôsledku ktorého dochádza v určitých oblastiach k značným úlovkom citlivých druhov.

(32)

Ak nie je prijatý žiaden viacročný plán pre daný rybolov, nariadenie (EÚ) č. 1380/2013 obsahuje na účely plnenia povinnosti vylodiť úlovky možnosť vypracovania dočasných plánov pre odhadzovanie úlovkov. V rámci týchto plánov by malo byť možné stanoviť technické opatrenia, ktoré striktne súvisia s plnením povinnosti vylodiť úlovky a ktorých cieľom je zvýšiť selektívnosť a čo najviac znížiť nechcené úlovky.

(33)

Malo by byť možné vykonávať pilotné projekty týkajúce sa úplnej dokumentácie úlovkov a odhodených úlovkov. Takéto projekty by mohli zahŕňať výnimky z pravidiel týkajúcich sa veľkosti ôk siete stanovených v tomto nariadení, pokiaľ prispievajú k dosiahnutiu cieľov a zámerov tohto nariadenia.

(34)

Do tohto nariadenia by sa mali zahrnúť určité ustanovenia týkajúce sa technických opatrení prijatých komisiou NEAFC.

(35)

S cieľom nebrániť vedeckému výskumu alebo priamemu opätovnému zarybňovaniu a premiestňovaniu by sa technické opatrenia stanovené v tomto nariadení nemali vzťahovať na operácie, ktoré môžu byť potrebné na vykonávanie uvedených činností. Najmä, ak sa v prípade rybolovných operácií na účely vedeckého výskumu vyžaduje takáto výnimka z technických opatrení podľa tohto nariadenia, mali by sa na tieto operácie vzťahovať primerané podmienky.

(36)

Na Komisiu by sa mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o prijímanie určitých opatrení v súvislosti s rekreačným rybolovom, obmedzenia týkajúce sa vlečeného výstroja, citlivé druhy a biotopy, zoznam rýb a mäkkýšov, kôrovcov a ostnatokožcov, pre ktoré platí zákaz cieleného rybolovu, vymedzenie cieleného rybolovu, pilotné projekty týkajúce sa úplnej dokumentácie úlovkov a odhodených úlovkov a technické opatrenia v rámci dočasných plánov pre odhadzovanie úlovkov, ako aj technické opatrenia týkajúce sa minimálnych ochranných referenčných veľkostí, veľkostí ôk siete, oblastí zákazu rybolovu a ďalšie technické opatrenia v určitých morských oblastiach, zmierňujúce opatrenia pre citlivé druhy a zoznam druhov populácií, ktoré sú kľúčovými ukazovateľmi. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (9). Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov, a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(37)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu mali preniesť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o stanovovanie špecifikácií pre zariadenia, ktorými sa znižuje opotrebovanie vlečeného výstroja a podporuje vlečený výstroj alebo sa obmedzuje únik ulovených jedincov v prednej časti vlečeného výstroja; vymedzenie špecifikácií pre selektívne zariadenia pripojené k vymedzenému základnému výstroju, vymedzenie špecifikácií pre elektrické impulzové vlečné siete, vymedzenie obmedzení týkajúcich sa konštrukcie výstroja a opatrení na kontrolu a monitorovanie, ktoré majú prijať vlajkové členské štáty, a vymedzenie pravidiel týkajúcich sa opatrení na kontrolu a monitorovanie, ktoré má prijať vlajkový členský štát pri používaní pasívneho výstroja v hĺbkach 200 až 600 m, týkajúcich sa opatrení na kontrolu a monitorovanie, ktoré sa majú prijať pre určité oblasti zákazu alebo obmedzenia rybolovu, a týkajúcich sa signálnych a vykonávacích charakteristík zariadení používaných na odplašenie veľrybotvarých cicavcov od statických sietí a metód používaných na minimalizáciu náhodných vedľajších úlovkov morských vtákov, morských plazov a korytnačiek. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (10).

(38)

Komisia by do 31. decembra 2020 a potom každý tretí rok mala Európskemu parlamentu a Rade predložiť správu o vykonávaní tohto nariadenia, a to na základe informácií poskytnutých členskými štátmi a príslušnými poradnými radami a v nadväznosti na hodnotenie zo strany výboru STECF. V tejto správe by sa malo posúdiť, do akej miery technické opatrenia na regionálnej úrovni aj na úrovni Únie prispeli k dosiahnutiu cieľov a plneniu zámerov tohto nariadenia.

(39)

Na účel uvedenej správy by sa ako referenčný nástroj na monitorovanie pokroku v priebehu času pri plnení cieľa SRP v oblasti minimalizácie nechcených úlovkov mohli použiť primerané ukazovatele selektívnosti, ako je napríklad vedecký koncept dĺžky optimálnej selektívnosti (Lopt). V tomto zmysle uvedené ukazovatele nie sú záväzné, predstavujú len monitorovacie nástroje, ktoré môžu poskytnúť podklady pre rokovania alebo rozhodnutia na regionálnej úrovni. Ukazovatele a hodnoty použité pri ich uplatňovaní by sa mali vyžiadať od príslušných vedeckých orgánov pre viacero populácií, ktoré sú kľúčovými ukazovateľmi zohľadňujúcimi aj zmiešaný rybolov a obdobia významného nárastu veľkosti populácií. Komisia by uvedené ukazovatele mohla zahrnúť do správy o vykonávaní tohto nariadenia. Do zoznamu populácií, ktoré sú kľúčovými ukazovateľmi, by mali byť zahrnuté druhy žijúce pri morskom dne, s ktorými sa hospodári prostredníctvom obmedzení výlovu, pričom sa zohľadňuje relatívny význam vyloďovania, odhadzovania úlovkov a dôležitosti rybolovu pre každú morskú oblasť.

(40)

V správe Komisie by sa malo odkazovať na odporúčanie rady ICES týkajúce sa dosiahnutého pokroku alebo vplyvu inovačného výstroja. V správe by sa mali vyvodiť závery týkajúce sa prínosov pre morské ekosystémy, citlivé biotopy a selektívnosť alebo negatívnych účinkov na ne.

(41)

Na základe správy Komisie by členské štáty v danom regióne mali tam, kde na regionálnej úrovni existujú dôkazy, že ciele a zámery neboli splnené, predložiť plán nápravných opatrení, ktoré sa majú prijať, aby sa zabezpečilo splnenie uvedených cieľov a zámerov. Okrem toho by Komisia mala na základe danej správy navrhnúť Európskemu parlamentu a Rade akékoľvek potrebné zmeny tohto nariadenia.

(42)

Vzhľadom na počet a dôležitosť zmien, ktoré treba vykonať, by sa mali zrušiť nariadenia Rady (ES) č. 894/97 (11), (ES) č. 850/98 (12), (ES) č. 2549/2000 (13), (ES) č. 254/2002 (14), (ES) č. 812/2004 (15) a (ES) č. 2187/2005 (16).

(43)

Nariadenia Rady (ES) č. 1967/2006 (17) a (ES) č. 1224/2009 (18) a nariadenie (EÚ) č. 1380/2013 by sa mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(44)

Komisia je v súčasnosti splnomocnená prijímať a meniť technické opatrenia na regionálnej úrovni podľa nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1139 (19), (EÚ) 2018/973 (20), (EÚ) 2019/472 (21) a (EÚ) 2019/1022 (22), ktorými sa stanovujú viacročné plány pre Baltské more, Severné more, západné vody a západnú časť Stredozemného mora. S cieľom objasniť rozsah príslušných splnomocnení a spresniť, že delegované akty prijaté na základe splnomocnení stanovených v uvedených nariadeniach musia spĺňať určité požiadavky stanovené v tomto nariadení, by sa mali uvedené nariadenia v záujme právnej istoty zmeniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovujú technické opatrenia, ktoré sa týkajú:

a)

lovu a vyloďovania morských biologických zdrojov;

b)

používania rybárskeho výstroja a

c)

vzájomného pôsobenia rybolovných činností a morských ekosystémov.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Bez toho, aby bola dotknutá primárna zodpovednosť vlajkového štátu, toto nariadenie sa vzťahuje na činnosti, ktoré vykonávajú rybárske plavidlá Únie a štátni príslušníci členských štátov v rybolovných oblastiach uvedených v článku 5, ako aj na činnosti rybárskych plavidiel, ktoré plávajú pod vlajkou tretích krajín alebo sú v nich zaregistrované a vykonávajú rybolov vo vodách Únie.

2.   Články 7, 10, 11 a 12 sa vzťahujú aj na rekreačný rybolov. V prípadoch, keď má rekreačný rybolov v určitom regióne značný vplyv, je Komisia splnomocnená prijať delegované akty podľa článku 15 a v súlade s článkom 29 s cieľom zmeniť toto nariadenie stanovením, že príslušné ustanovenia článku 13 alebo časti A alebo C príloh V až X sa vzťahujú aj na rekreačný rybolov.

3.   S výhradou podmienok uvedených v článkoch 25 a 26 sa technické opatrenia stanovené v tomto nariadení nevzťahujú na rybolovné operácie, ktoré sa vykonávajú výlučne na účely:

a)

vedeckého výskumu a

b)

priameho opätovného nasadzovania alebo premiestňovania morských druhov.

Článok 3

Ciele

1.   Technické opatrenia sú nástroje na podporu vykonávania SRP, ktoré prispievajú k plneniu cieľov SRP stanovených v uplatniteľných ustanoveniach článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

2.   Technické opatrenia prispievajú najmä k dosiahnutiu týchto cieľov:

a)

optimalizovať spôsoby využívania populácie v záujme ochrany juvenilných jedincov a neresiacich sa húfov morských biologických zdrojov;

b)

zabezpečiť, aby sa náhodné úlovky citlivých morských druhov vrátane druhov uvedených v smerniciach 92/43/EHS a 2009/147/ES, ku ktorým dochádza pri rybolove, znížili na minimum a aby sa vo všetkých možných prípadoch eliminovali tak, aby nepredstavovali hrozbu pre stav ochrany týchto druhov;

c)

zabezpečiť, a to aj použitím primeraných podnetov, aby sa negatívne environmentálne vplyvy rybolovu na morské biotopy znížili na minimum;

d)

zaviesť opatrenia na riadenie rybárstva, ktorými sa dosiahne plnenie smerníc 92/43/EHS, 2000/60/ES a 2008/56/ES, a to najmä s cieľom dosiahnuť dobrý environmentálny stav v súlade s článkom 9 ods. 1 smernice 2008/56/ES, a so smernicou 2009/147/ES.

Článok 4

Zámery

1.   Cieľom technických opatrení je zabezpečiť aby:

a)

sa úlovky morských druhov, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť, maximálne znížili v súlade s článkom 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;

b)

náhodné úlovky morských cicavcov, morských plazov, morských vtákov a iných komerčne nevyužívaných druhov neprekročili úrovne stanovené v právnych predpisoch Únie a medzinárodných dohodách, ktoré sú pre Úniu záväzné;

c)

bol environmentálny vplyv rybolovných činností na biotopy morského dna v súlade s článkom 2 ods. 5 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

2.   Miera pokroku v dosahovaní týchto zámerov sa preskúma v rámci procesu podávania správ podľa článku 31.

Článok 5

Vymedzenie rybolovných zón

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto geografické vymedzenia rybolovných zón:

a)

„Severné more“ sú vody Únie v divíziách ICES (23) 2a a 3a a v podoblasti ICES 4;

b)

„Baltské more“ sú vody Únie v divíziách ICES 3b, 3c a 3d;

c)

„severozápadné vody“ sú vody Únie v podoblastiach ICES 5, 6 a 7;

d)

„juhozápadné vody“ sú podoblasti ICES 8, 9 a 10 (vody Únie) a zóny CECAF (24) 34.1.1, 34.1.2 a 34.2.0 (vody Únie);

e)

„Stredozemné more“ sú morské vody Stredozemného mora na východ od 5° 36′ z. z. d.;

f)

„Čierne more“ sú vody v geografickej podoblasti GFCM 29 vymedzené v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1343/2011 (25);

g)

„vody Únie v Indickom oceáne a západnom Atlantiku“ sú vody okolo Guadeloupe, Francúzskej Guyany, Martiniku, Mayotte, Réunionu a Svätého Martina, ktoré patria pod zvrchovanosť alebo právomoc členského štátu;.

h)

„regulačná oblasť NEAFC“ sú vody oblasti dohovoru NEAFC, ktoré ležia mimo vôd patriacich z hľadiska rybolovu do právomoci zmluvných strán a ktoré sú vymedzené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1236/2010 (26);

i)

„oblasť dohody o GFCM“ je Stredozemné more, Čierne more a spájajúce vody vymedzené v nariadení (EÚ) č. 1343/2011.

Článok 6

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa okrem vymedzení pojmov v článku 4 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 uplatňujú aj tieto vymedzenia pojmov:

1.

„spôsob využívania populácie“ je spôsob, akým je rybolovná úmrtnosť rozložená medzi jednotlivé vekové a veľkostné triedy populácie;

2.

„selektívnosť“ je kvantitatívne vyjadrenie uvedené ako pravdepodobnosť úlovku morských biologických zdrojov určitej veľkosti a/alebo druhov;

3.

„cielený rybolov“ je rybolovné úsilie zamerané na konkrétny druh alebo skupinu druhov a môže sa ďalej spresniť na regionálnej úrovni v delegovaných aktoch prijatých podľa článku 27 ods. 7 tohto nariadenia;

4.

„dobrý environmentálny stav“ je environmentálny stav morských vôd, ako sa vymedzuje v článku 3 ods. 5 smernice 2008/56/ES;

5.

„stav ochrany druhu“ je súhrn vplyvov pôsobiacich na príslušný druh, ktoré môžu ovplyvniť dlhodobú distribúciu a abundanciu jeho populácie;

6.

„stav ochrany biotopu“ je súhrn vplyvov pôsobiacich na prirodzený biotop a jeho typické druhy, ktoré môžu ovplyvniť jeho dlhodobú prirodzenú distribúciu, štruktúru a funkcie, ako aj dlhodobé prežívanie jeho typických druhov;

7.

„citlivý biotop“ je biotop, ktorého stav ochrany vrátane jeho rozlohy a stavu (štruktúry a funkcie) jeho biotických a abiotických prvkov je nepriaznivo ovplyvnený tlakom spôsobeným ľudskou činnosťou vrátane rybolovných činností. Medzi citlivé biotopy patria najmä typy biotopov uvedené v prílohe I a biotopy druhov uvedených v prílohe II k smernici 92/43/EHS, biotopy druhov uvedených v prílohe I k smernici 2009/147/ES, biotopy, ktorých ochrana je potrebná na dosiahnutie dobrého environmentálneho stavu podľa smernice 2008/56/ES, a citlivé morské ekosystémy vymedzené v článku 2 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 734/2008 (27);

8.

„citlivý druh“ je druh, ktorého stav ochrany vrátane jeho biotopu, distribúcie, veľkosti populácie alebo stavu populácie je nepriaznivo ovplyvnený tlakom spôsobeným ľudskou činnosťou vrátane rybolovných činností. Medzi citlivé druhy patria najmä druhy uvedené v prílohách II a IV k smernici 92/43/EHS, druhy, na ktoré sa vzťahuje smernica 2009/147/ES, a druhy, ktorých ochrana je potrebná na dosiahnutie dobrého environmentálneho stavu podľa smernice 2008/56/ES;

9.

„malé pelagické druhy“ sú druhy ako napríklad makrela, sleď atlantický, stavrida, sardela európska, sardinka európska, treska belasá, striebristka perleťová, šprota severná a ryba Capros aper;

10.

„poradné rady“ sú skupiny zainteresovaných strán zriadené v súlade s článkom 43 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;

11.

„vlečná sieť“ je rybársky výstroj, ktorý je aktívne vlečený jedným alebo viacerými rybárskymi plavidlami a ktorý pozostáva zo siete, ktorá je na konci uzavretá vakom alebo koncovým rukávcom;

12.

„vlečený výstroj“ sú vlečné siete, dánske záťahové siete, dredže a podobný výstroj, ktoré vo vode aktívne ťahá jedno alebo viaceré rybárske plavidlá alebo iný mechanický systém;

13.

„vlečná sieť na lov pri dne“ je vlečná sieť, ktorá je určená a vybavená na lov na dne alebo pri dne;

14.

„párová vlečná sieť na lov pri dne“ je vlečná sieť na lov pri dne, ktorá je ťahaná dvoma loďami naraz, pričom jedno vlečné lano siete ťahá jedna loď a druhé vlečné lano ťahá druhá loď. Horizontálny otvor vlečnej siete sa udržiava vzdialenosťou medzi týmito dvoma plavidlami pri ťahaní výstroja;

15.

„pelagická vlečná sieť“ je vlečná sieť, ktorá je určená a vybavená na lov v pelagických vodách;

16.

„vlečná sieť s rozperným rahnom“ je výstroj, ktorý pozostáva z vlečnej siete, ktorá je horizontálne otvorená rozperným rahnom, krídlom alebo podobným zariadením;

17.

„elektrická impulzová vlečná sieť“ je vlečná sieť, pri ktorej sa na lov morských biologických zdrojov používa elektrický prúd;

18.

„dánska záťahová sieť“ alebo „škótska záťahová sieť“ je obchvatný vlečený výstroj ovládaný z lode dvoma dlhými lanami (záťahové laná), ktorý je určený na nahnanie rýb smerom k otvoru siete. Výstroj je tvorený sieťou, ktorá sa konštrukciou podobá vlečnej sieti na lov pri dne;

19.

„pobrežné záťahové siete“ sú obchvatné siete a vlečené záťahové siete, ktoré sa spúšťajú z lodí a ťahajú smerom k pobrežiu, pretože sa s nimi manipuluje z pobrežia alebo z plavidla, ktoré je priviazané alebo kotví pri pobreží;

20.

„obchvatné siete“ sú siete, do ktorých sa ryby chytajú ich obchvatom zo strán, ako aj odspodu. Môžu, ale nemusia byť vybavené sťahovacím lanom;

21.

„vaková sieť“ alebo „kruhová sieť“ je každá obchvatná sieť, ktorej spodná časť sa sťahuje sťahovacím lanom nachádzajúcim sa v spodnej časti siete, ktoré je prevlečené cez sériu kruhov upevnených pozdĺž spodného lana a ktorým sa sieť sťahuje a uzatvára;

22.

„dredž“ je výstroj, ktorý je buď aktívne vlečený hlavným lodným motorom (dredž ovládaná z lode), alebo je ťahaný motorizovaným navijakom z ukotveného plavidla (mechanizovaná dredž), ktorým sa lovia lastúrniky, ulitníky alebo hubky a ktorý pozostáva zo sieťového vaku alebo kovového koša pripevneného k pevnému rámu alebo tyči rozličnej veľkosti a tvaru a ktorého nižšia časť môže mať zaoblenú, ostrú alebo ozubenú zbernú čepeľ, ktorá môže, no nemusí byť vybavená klznými lištami a ponornými doskami. Niektoré dredže sú vybavené hydraulickým zariadením (hydraulické dredže). Dredže ťahané ručne alebo manuálnym navijakom v plytkých vodách, či už s loďou alebo bez nej, ktoré slúžia na lov lastúrnikov, ulitníkov alebo hubiek (ručné dredže), sa na účely tohto nariadenia nepovažujú za vlečený výstroj;

23.

„statická sieť“ je akýkoľvek typ žiabrovky, zakliesňovacej siete alebo viacstennej žiabrovky, ktorá je ukotvená na morskom dne a do ktorej sa ryby po vplávaní do nej zamotajú alebo sa zakliesnia do ôk sieťoviny;

24.

„unášaná sieť“ je sieť, ktorá je pridržiavaná na hladine alebo v určitej hĺbke pod hladinou pomocou plavákov a je unášaná prúdom, a to buď samostatne alebo s loďou, ku ktorej môže byť pripevnená. Môže byť vybavená zariadeniami na stabilizovanie siete alebo obmedzenie jej unášania;

25.

„žiabrovka“ je statická sieť, ktorá pozostáva z jedného kusu sieťoviny a je zvisle udržiavaná vo vode plavákmi a závažiami;

26.

„zakliesňovacia sieť“ je statická sieť pozostávajúca zo steny sieťoviny zavesenej na lanách tak, že je v porovnaní so žiabrovkou oveľa menej napnutá;

27.

„viacstenná žiabrovka“ je statická sieť, ktorá pozostáva z viacerých vrstiev sieťoviny s dvoma vonkajšími vrstvami sieťoviny s veľkými okami, medzi ktorými sa nachádza vrstva sieťoviny s malými okami;

28.

„kombinovaná obyčajná a viacstenná žiabrovka“ je nastavovacia žiabrovka kombinovaná s viacstennou žiabrovkou predstavujúcou jej spodnú časť;

29.

„lovná šnúra“ je rybársky výstroj, ktorý pozostáva z hlavnej šnúry premenlivej dĺžky, ku ktorej sú pripevnené závesné lanká s háčikmi v intervaloch určených podľa cieľových druhov. Hlavná šnúra je ukotvená buď vodorovne na morskom dne alebo pri morskom dne, alebo je ukotvená zvisle, alebo môže plávať na hladine;

30.

„koše a košíky“ sú pasce v tvare klietok alebo košov, ktoré majú jeden alebo viac vchodov, sú určené na lov kôrovcov, mäkkýšov alebo rýb a sú osadené na morskom dne alebo zavesené nad ním;

31.

„ručná šnúra“ je jedna lovná šnúra s jednou alebo viacerými návnadami alebo háčikmi s návnadou;

32.

„krížový drapák“ je drapák, ktorým sa pohybom podobným strihaniu nožnicami zbierajú z morského dna napríklad lastúrniky alebo koral červený;

33.

„koncový rukávec“ je koncová časť vlečnej siete, ktorá má buď valcovitý tvar, pričom má všade rovnaký obvod, alebo má kužeľovitý tvar. Môže pozostávať z jedného alebo viacerých panelov (kusov sieťoviny), ktorých bočné strany sú súbežne spojené, pričom môže obsahovať predlžovací kus zložený z jedného alebo viacerých panelov nachádzajúcich sa tesne pred koncovým rukávcom sensu stricto;

34.

„veľkosť ôk siete“ je:

i)

v prípade viazanej sieťoviny: najdlhšia vzdialenosť medzi dvoma protiľahlými uzlami tej istej siete pri úplnom natiahnutí;

ii)

v prípade sieťoviny bez uzlov: vnútorná vzdialenosť medzi protiľahlými spojmi tej istej siete pri úplnom natiahnutí pozdĺž jej najdlhšej možnej osi;

35.

„štvorcové oko“ je štvorstranné oko siete, ktoré tvoria dva páry rovnobežných strán rovnakej nominálnej dĺžky, pričom jeden pár je rovnobežný s pozdĺžnou osou siete a druhý je na ňu kolmý;

36.

„kosoštvorcové oko“ je oko siete, ktoré tvoria štyri strany rovnakej dĺžky, pričom obe uhlopriečky oka sú navzájom kolmé a jedna z nich je rovnobežná s pozdĺžnou osou siete;

37.

„vlečná sieť T90“ je vlečná sieť, dánska záťahová sieť alebo podobný vlečený výstroj s koncovým rukávcom a predlžovacím kusom z viazanej sieťoviny s kosoštvorcovými okami otočenej o 90° tak, že hlavný smer vlákna sieťoviny je rovnobežný so smerom ťahania;

38.

„únikové okno typu Bacoma“ je únikový panel vyhotovený zo sieťoviny bez uzlov so štvorcovými okami, ktorý je pripevnený na vrchný panel koncového rukávca tak, že vzdialenosť medzi jeho spodným okrajom a uzáverovým lanom siete nepredstavuje viac ako štyri oká;

39.

„selekčná sieť“ je kus sieťoviny vloženej pred koncovým rukávcom alebo predlžovacím kusom po celom obvode do vlečnej siete na lov kreviet, ktorá sa zužuje do špičky, kde je pripevnená k spodnej vrstve siete na krevety. V mieste, kde je selekčná sieť napojená na koncový rukávec, sa nachádza únikový otvor, cez ktorý môžu uniknúť druhy alebo jedince, ktoré by z dôvodu veľkosti neprešli okami selekčnej sieťoviny, zatiaľ čo krevety prejdú cez oká selekčnej sieťoviny do koncového rukávca;

40.

„ponor“ je súčet výšky ôk (vrátane uzlov) v sieti, keď sú mokré a natiahnuté kolmo na plavákové lano;

41.

„čas ponorenia“ je časový úsek od chvíle prvého ponorenia výstroja do vody do chvíle, kým sa výstroj úplne nevytiahne na palubu rybárskeho plavidla;

42.

„senzory na monitorovanie výstroja“ sú diaľkové elektronické senzory, ktoré sú umiestnené na rybárskom výstroji na účely monitorovania kľúčových parametrov výkonnosti, akými sú vzdialenosť medzi vodiacimi štítmi vlečnej siete alebo objem úlovku;

43.

„šnúra so závažím“ je šnúra s háčikmi s návnadou a pridaným závažím na zvýšenie jej rýchlosti ponorenia sa, čím sa zníži čas vystavenia morským vtákom;

44.

„akustický odplašovač“ je zariadenie, ktorého účelom je vysielaním akustických signálov odplašiť druhy, akými sú napríklad morské cicavce, od rybárskeho výstroja;

45.

„šnúry na odplašovanie vtákov“ (nazývané aj šnúry tori) sú šnúry so záveskami, ktoré sú v prípade, že sa na rybolov používajú háčiky s návnadou, vlečené z vyššie položeného bodu v blízkosti kormy rybárskeho plavidla a ktorých účelom je odplašiť morské vtáky z miesta rozmiestnenia háčikov;

46.

„priame opätovné zarybňovanie“ je činnosť, pri ktorej sa živé, voľne žijúce živočíchy vybraných druhov vypúšťajú do vôd, kde sa prirodzene vyskytujú, aby sa využila prirodzená regenerácia vodného prostredia na zvýšenie počtu jedincov dostupných pre rybolov a/alebo na zintenzívnenie prirodzeného doplňovania populácie;

47.

„premiestňovanie“ je proces, pri ktorom ľudia úmyselne prepravia a vypustia určitý druh do oblastí výskytu v nich etablovaných populácií uvedeného druhu;

48.

„ukazovateľ účinnosti selektívnosti“ je referenčný nástroj na monitorovanie pokroku v dosahovaní cieľa SRP minimalizovať nechcené úlovky;

49.

„harpúnová puška“ je vzduchová alebo mechanická ručná strelná zbraň, z ktorej sa vystreľuje harpúna na účely rybolovu pod vodou;

50.

„dĺžka optimálnej selektívnosti (Lopt)“ je podľa najlepších dostupných vedeckých odporúčaní priemerná dĺžka lovených jedincov, ktorou sa optimalizuje rast jedincov v populácii.

KAPITOLA II

SPOLOČNÉ TECHNICKÉ OPATRENIA

ODDIEL 1

Zakázaný rybársky výstroj a zakázané spôsoby použitia

Článok 7

Zakázaný rybársky výstroj a zakázané metódy

1.   Zakazuje sa lov alebo výlov morských druhov týmito metódami:

a)

jedovaté, omamné alebo korozívne látky;

b)

elektrický prúd s výnimkou elektrických impulzových vlečných sietí, ktoré sú povolené len podľa osobitných ustanovení časti D prílohy V;

c)

výbušniny;

d)

pneumatické kladivá alebo iné úderné nástroje;

e)

vlečené zariadenia na zber koralu červeného alebo iného typu koralov a koralovitých organizmov;

f)

krížový drapák a podobné drapáky, najmä na zber koralu červeného alebo iného typu koralov a koralovitých druhov;

g)

všetky typy projektilov s výnimkou tých, ktoré sa používajú na usmrtenie tuniakov chovaných na farmách alebo chytaných do pascí, a s výnimkou ručných harpún a harpúnových pušiek používaných pri rekreačnom rybolove bez akvalungu; obe výnimky platia od úsvitu do súmraku.

2.   Bez ohľadu na článok 2 sa tento článok uplatňuje na plavidlá Únie v medzinárodných vodách a vo vodách tretích krajín okrem prípadov, keď sa výslovne stanovuje inak v pravidlách, ktoré v rámci bilaterálnych alebo multilaterálnych dohôd prijali multilaterálne rybárske organizácie alebo ktoré prijala tretia krajina.

ODDIEL 2

Všeobecné obmedzenia týkajúce sa výstroja a podmienky jeho používania

Článok 8

Všeobecné obmedzenia používania vlečeného výstroja

1.   Na účely príloh V až XI je veľkosť ôk siete vlečeného výstroja, ako sa stanovuje v uvedených prílohách, minimálna veľkosť ôk siete akéhokoľvek koncového rukávca a akéhokoľvek predlžovacieho kusa, ktoré sa nachádzajú na palube rybárskeho plavidla a sú pripevnené alebo vhodné na pripevnenie k akejkoľvek vlečenej sieti. Tento odsek sa neuplatňuje na sieťové zariadenia používané na pripevnenie senzorov na monitorovanie výstroja alebo keď sa používajú v spojení so zariadeniami umožňujúcimi vypúšťanie rýb alebo korytnačiek zo sietí. Ďalšie výnimky na zlepšenie veľkostnej alebo druhovej selektívnosti pre morské druhy sa môžu stanoviť v delegovanom akte prijatom v súlade s článkom 15.

2.   Odsek 1 sa nevzťahuje na dredže. Počas každej plavby, keď sa na palube prepravujú dredže, sa však:

a)

zakazuje prekladať morské organizmy;

b)

v Baltskom mori zakazuje ponechávať na palube alebo vykladať akékoľvek množstvo morských organizmov, ak aspoň 85 % ich živej hmotnosti netvoria mäkkýše a/alebo riasy druhu Furcellaria lumbricalis;

c)

vo všetkých morských oblastiach okrem Stredozemného mora, kde sa uplatňuje článok 13 nariadenia (ES) č. 1967/2006, zakazuje ponechávať na palube alebo vykladať akékoľvek množstvo morských organizmov, ak aspoň 95 % ich živej hmotnosti netvoria lastúrniky, ulitníky a hubky.

Písmená b) a c) tohto odseku sa neuplatňujú na nechcené úlovky druhov, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky podľa článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Tieto nechcené úlovky sa vyloďujú a započítavajú do kvót.

3.   Vo všetkých prípadoch, keď je jedným alebo viacerými rybárskymi plavidlami súčasne vlečených viac sietí, musia mať všetky siete rovnakú nominálnu veľkosť ôk. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty podľa článku 15 a v súlade s článkom 29 odchyľujúce sa od tohto odseku, keď použitie viacerých sietí s rôznou veľkosťou ôk vedie k takým prínosom pre ochranu morských biologických zdrojov, ktoré sú prinajmenšom rovnocenné s prínosmi existujúcich rybolovných metód.

4.   Zakazuje sa používať akékoľvek zariadenie, ktoré upcháva alebo inak účinne zmenšuje veľkosť ôk siete koncového rukávca alebo ktorejkoľvek časti vlečeného výstroja, ako aj mať na palube akékoľvek takéto zariadenie, ktoré je konkrétne určené na tento účel. Týmto odsekom sa nevylučuje používanie určitých zariadení, ktorými sa znižuje opotrebovanie vlečeného výstroja a podporuje vlečený výstroj alebo sa obmedzuje únik ulovených jedincov v prednej časti vlečeného výstroja.

5.   Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa stanovia podrobné pravidlá špecifikácie koncových rukávcov a zariadení uvedených v odseku 4. Uvedené vykonávacie akty musia vychádzať z najlepších dostupných vedeckých a technických odporúčaní a možno nimi stanoviť:

a)

obmedzenie hrúbky vlákien;

b)

obmedzenie obvodu koncových rukávcov;

c)

obmedzenie používania niektorých typov sieťoviny;

d)

konštrukciu a upevnenie koncových rukávcov;

e)

povolené zariadenia na zníženie opotrebovania výstroja a

f)

povolené zariadenia na obmedzenie úniku úlovkov.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 30 ods. 2.

Článok 9

Všeobecné obmedzenia používania statických sietí a unášaných sietí

1.   Zakazuje sa mať na palube alebo používať jednu či viac unášaných sietí, ktorých jednotlivá alebo celková dĺžka je väčšia než 2,5 km.

2.   Zakazuje sa používať unášané siete na lov druhov uvedených v prílohe III.

3.   Bez ohľadu na odsek 1 sa zakazuje mať na palube alebo používať unášané siete v Baltskom mori.

4.   Zakazuje sa používať nastavovacie žiabrovky, zakliesňovacie siete a viacstenné žiabrovky na lov týchto druhov:

a)

tuniak dlhoplutvý (Thunnus alalunga);

b)

tuniak modroplutvý (Thunnus thynnus);

c)

brama makrelovitá (Brama brama);

d)

mečiar veľký (Xiphias gladius);

e)

žraloky patriace do týchto druhov alebo čeľadí: Hexanchus griseus, Cetorhinus maximus, všetky druhy čeľade Alopiidae, Carcharhinidae, Sphyrnidae, Isuridae, Lamnidae.

5.   Odchylne od odseku 4 sa náhodné úlovky nie viac ako troch jedincov druhov žraloka uvedených v uvedenom odseku ulovené v Stredozemnom mori môžu ponechať na palube alebo vylodiť pod podmienkou, že nie sú chránenými druhmi podľa práva Únie.

6.   Zakazuje sa používať nastavovacie žiabrovky, zakliesňovacie siete a viacstenné žiabrovky v polohách so zmapovanou hĺbkou viac ako 200 m.

7.   Bez ohľadu na odsek 6 tohto článku:

a)

osobitné výnimky stanovené v časti C bode 6.1 prílohy V, v časti C bode 9.1 prílohy VI a v časti C bode 4.1 prílohy VII sa uplatňujú, keď je zmapovaná hĺbka 200 až 600 m;

b)

používanie nastavovacích žiabroviek, zakliesňovacích sietí a viacstenných žiabroviek v polohách so zmapovanou hĺbkou viac ako 200 m sa povoľuje v Stredozemnom mori.

ODDIEL 3

Ochrana citlivých druhov a biotopov

Článok 10

Zakázané druhy rýb a mäkkýšov, kôrovcov a ostnatokožcov

1.   Zakazuje sa lov, ponechávanie na palube, prekládka alebo vyloďovanie druhov rýb alebo mäkkýšov, kôrovcov a ostnatokožcov uvedených v prílohe IV k smernici 92/43/EHS s výnimkou prípadov, keď sú udelené výnimky podľa článku 16 uvedenej smernice.

2.   Okrem druhov uvedených v odseku 1 sa plavidlám Únie zakazuje loviť, ponechávať na palube, prekladať, vyloďovať, skladovať, predávať, vystavovať alebo ponúkať na predaj druhy, ktoré sú uvedené v prílohe I, alebo druhy, ktorých lov je zakázaný podľa iných právnych aktov Únie.

3.   Náhodným úlovkom druhov uvedených v odsekoch 1 a 2 sa nesmie ublížiť a jedince sa musia urýchlene pustiť späť do mora, okrem prípadov nevypustenia na účely umožnenia vedeckého výskumu náhodne zabitých jedincov v súlade s uplatniteľným právom Únie.

4.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 29 s cieľom zmeniť zoznam uvedený v prílohe I, ak z najlepších dostupných vedeckých odporúčaní vyplýva, že je potrebné zmeniť uvedený zoznam.

5.   Opatrenia prijaté podľa odseku 4 tohto článku majú za cieľ dosiahnutie zámeru stanoveného v článku 4 ods. 1 písm. b) a môžu zohľadňovať medzinárodné dohody o ochrane citlivých druhov.

Článok 11

Úlovky morských cicavcov, morských vtákov a morských plazov

1.   Zakazuje sa lov, ponechávanie na palube, prekládka alebo vyloďovanie morských cicavcov alebo morských plazov uvedených v prílohách II a IV k smernici 92/43/EHS a druhov morských vtákov, na ktoré sa vzťahuje smernica 2009/147/ES.

2.   Úlovkom druhov uvedených v odseku 1 sa nesmie ublížiť a jedince sa musia urýchlene pustiť na slobodu.

3.   Bez ohľadu na odseky 1 a 2 možno povoliť ponechávanie na palube, prekládku alebo vyloďovanie jedincov morských druhov uvedených v odseku 1, ktoré boli ulovené náhodne, pokiaľ je táto činnosť potrebná na zabezpečenie pomoci na zotavenie sa jednotlivých živočíchov a na umožnenie vedeckého výskumu náhodne zabitých jedincov, pod podmienkou, že príslušné vnútroštátne orgány boli vopred v plnej miere informované, a to čo najskôr po ich ulovení a v súlade s uplatniteľným právom Únie.

4.   Na základe najlepších dostupných vedeckých odporúčaní môže členský štát zaviesť pre plavidlá plaviace sa pod jeho vlajkou opatrenia zmierňujúce vplyv používania určitých druhov výstroja alebo obmedzenia ich používania. Takýmito opatreniami sa minimalizujú a, pokiaľ možno, eliminujú úlovky druhov uvedených v odseku 1 tohto článku a takéto opatrenia musia zároveň zodpovedať cieľom stanoveným v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a musia byť minimálne rovnako prísne ako technické opatrenia uplatniteľné podľa práva Únie.

5.   Cieľom opatrení prijatých podľa odseku 4 tohto článku je dosiahnutie zámeru stanoveného v článku 4 ods. 1 písm. b). Členské štáty na účely kontroly oznamujú ostatným dotknutým členským štátom ustanovenia, ktoré prijali na základe odseku 4 tohto článku. Zverejňujú tiež vhodné informácie týkajúce sa takýchto opatrení.

Článok 12

Ochrana citlivých biotopov vrátane citlivých morských ekosystémov

1.   Zakazuje sa používať rybársky výstroj uvedený v prílohe II v relevantných oblastiach stanovených v danej prílohe.

2.   Ak z najlepších dostupných vedeckých odporúčaní vyplýva, že je potrebné zmeniť zoznam oblastí uvedených v prílohe II, Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 29 tohto nariadenia a podľa postupu stanoveného v článku 11 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 s cieľom zmeniť zodpovedajúcim spôsobom prílohu II. Pri prijímaní takýchto zmien Komisia venuje osobitnú pozornosť zmierneniu negatívnych vplyvov presunu rybolovných činností do iných citlivých oblastí.

3.   Ak sa biotopy uvedené v odseku 1 alebo iné citlivé biotopy vrátane citlivých morských ekosystémov vyskytujú vo vodách, ktoré patria pod zvrchovanosť alebo právomoc členského štátu, tento členský štát môže zriadiť oblasti zákazu rybolovu alebo stanoviť iné ochranné opatrenia na ochranu takýchto biotopov, a to podľa postupu ustanoveného v článku 11 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Takéto opatrenia musia zodpovedať cieľom stanoveným v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a musia byť minimálne rovnako prísne ako opatrenia podľa práva Únie.

4.   Cieľom opatrení prijatých podľa odsekov 2 a 3 tohto článku je dosiahnutie zámeru stanoveného v článku 4 ods. 1 písm. c).

ODDIEL 4

Minimálne ochranné referenčné veľkosti

Článok 13

Minimálne ochranné referenčné veľkosti

1.   Minimálne ochranné referenčné veľkosti morských druhov uvedených v časti A príloh V až X k tomuto nariadeniu sa uplatňujú na tieto účely:

a)

zabezpečiť ochranu juvenilných jedincov morských druhov podľa článku 15 ods. 11 a 12 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;

b)

zriadiť oblasti na obnovu populácií rýb podľa článku 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;

c)

aby predstavovali minimálne veľkosti pri uvádzaní na trh podľa článku 47 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 (28).

2.   Veľkosť morských druhov sa meria v súlade s prílohou IV.

3.   Ak sa stanovuje viac metód merania veľkosti morských druhov a veľkosť nameraná jednou z daných metód je rovnaká alebo väčšia ako minimálna ochranná referenčná veľkosť, jedinec sa nepovažuje za jedinca, ktorý nedosahuje minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť.

4.   Homáre, langustovité, lastúrniky a ulitníky patriace do ktoréhokoľvek druhu, pre ktorý je v prílohách V, VI alebo VII stanovená minimálna ochranná referenčná veľkosť, možno ponechať na palube iba celé a vylodiť iba celé.

ODDIEL 5

Opatrenia na obmedzenie odhadzovania úlovkov

Článok 14

Pilotné projekty na zabránenie nechceným úlovkom

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 14 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, členské štáty môžu zrealizovať pilotné projekty s cieľom preskúmať metódy na zabránenie nechceným úlovkom, ich minimalizovanie a elimináciu. Uvedené pilotné projekty zohľadňujú stanoviská relevantných poradných rád a vychádzajú z najlepších dostupných vedeckých odporúčaní.

2.   Ak z výsledkov uvedených pilotných štúdií alebo iných vedeckých odporúčaní vyplýva, že nechcené úlovky sú značné, dotknuté členské štáty sa usilujú stanoviť technické opatrenia na zníženie týchto nechcených úlovkov v súlade s článkom 19 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

KAPITOLA III

REGIONALIZÁCIA

Článok 15

Regionálne technické opatrenia

1.   Technické opatrenia stanovené na regionálnej úrovni sú uvedené v týchto prílohách:

a)

v prílohe V pre Severné more;

b)

v prílohe VI pre severozápadné vody;

c)

v prílohe VII pre juhozápadné vody;

d)

v prílohe VIII pre Baltské more;

e)

v prílohe IX pre Stredozemné more;

f)

v prílohe X pre Čierne more;

g)

v prílohe XI pre vody Únie v Indickom oceáne a západnom Atlantiku;

h)

v prílohe XIII pre citlivé druhy.

2.   Komisia je v záujme zohľadnenia regionálnych osobitostí príslušných druhov rybolovu splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 29 tohto nariadenia a článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 s cieľom zmeniť, doplniť alebo zrušiť technické opatrenia stanovené v prílohách uvedených v odseku 1 tohto článku alebo poskytnúť výnimku z ich uplatňovania, a to aj v súvislosti s vykonávaním povinnosti vylodiť úlovky v kontexte článku 15 ods. 5 a 6 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Komisia takéto delegované akty prijíma na základe spoločného odporúčania predloženého v súlade s článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a v súlade s príslušnými článkami kapitoly III tohto nariadenia.

3.   Na účely prijímania takýchto delegovaných aktov môžu členské štáty s priamym hospodárskym záujmom predkladať spoločné odporúčania v súlade s článkom 18 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, prvýkrát najneskôr 24 mesiacov a potom každých 18 mesiacov po každom predložení správy uvedenej v článku 31 ods. 1 tohto nariadenia. Takéto odporúčania môžu predložiť aj vtedy, keď to považujú za potrebné.

4.   Technické opatrenia prijaté podľa odseku 2 tohto článku:

a)

sa sústreďujú na dosiahnutie cieľov a zámerov uvedených v článkoch 3 a 4 tohto nariadenia;

b)

sa zameriavajú na dosiahnutie cieľov a spĺňajú podmienky stanovené v ďalších relevantných aktoch Únie prijatých v oblasti SRP, najmä vo viacročných plánoch uvedených v článkoch 9 a 10 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;

c)

sa riadia zásadami dobrej správy vecí verejných stanovenými v článku 3 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;

d)

vedú minimálne k takým prínosom pre ochranu morských biologických zdrojov, ktoré sú prinajmenšom rovnocenné s opatreniami uvedenými v odseku 1, a to najmä z hľadiska spôsobov využívania populácie a úrovne ochrany poskytovanej citlivým druhom a biotopom. Zohľadňuje sa aj možný vplyv rybolovných činností na morský ekosystém.

5.   Uplatňovanie podmienok týkajúcich sa špecifikácií veľkosti ôk siete stanovených v článku 27 a v časti B príloh V až XI nesmie viesť k zhoršeniu noriem selektívnosti, najmä z hľadiska nárastu úlovkov juvenilných jedincov, existujúcich k 14. augustu 2019 a musí byť zamerané na dosiahnutie cieľov a zámerov stanovených v článkoch 3 a 4.

6.   Členské štáty v spoločných odporúčaniach predložených na účely prijatia opatrení uvedených v odseku 2 poskytnú vedecké dôkazy na podporu prijatia uvedených opatrení.

7.   Komisia môže požiadať výbor STECF o posúdenie spoločných odporúčaní uvedených v odseku 2.

Článok 16

Selektívnosť rybárskeho výstroja z hľadiska druhov a veľkosti jedincov

Spoločné odporúčanie predložené na účely prijatia opatrení uvedených v článku 15 ods. 2, pokiaľ ide o vlastnosti výstroja umožňujúce selektívny lov jedincov určitej veľkosti alebo určitého druhu, obsahuje vedecké dôkazy o tom, že uvedenými opatreniami sa dosiahnu také vlastnosti z hľadiska selektívnosti pre konkrétny druh alebo kombináciu druhov, ktoré sú prinajmenšom rovnocenné s vlastnosťami umožňujúcimi selektívny lov pomocou výstroja uvedeného v časti B príloh V až X a v časti A prílohy XI.

Článok 17

Oblasti zákazu alebo obmedzenia rybolovu na účely ochrany juvenilných jedincov a neresiacich sa húfov

Spoločné odporúčanie predložené na účely prijatia opatrení uvedených v článku 15 ods. 2, pokiaľ ide o časť C príloh V až VIII a prílohy X a o časť B prílohy XI, alebo s cieľom zriadenia nových oblastí zákazu alebo obmedzenia rybolovu, musí zahŕňať tieto prvky týkajúce sa takýchto oblastí zákazu alebo obmedzenia rybolovu:

a)

cieľ zákazu rybolovu;

b)

geografický rozsah a trvanie zákazu rybolovu;

c)

obmedzenia týkajúce sa konkrétneho výstroja a

d)

opatrenia na kontrolu a monitorovanie.

Článok 18

Minimálne ochranné referenčné veľkosti

Spoločné odporúčanie predložené na účely prijatia opatrení uvedených v článku 15 ods. 2, pokiaľ ide o časť A príloh V až X, musí byť v súlade s cieľom zabezpečiť ochranu juvenilných jedincov morských druhov.

Článok 19

Ustanovenia o zákaze rybolovu v reálnom čase a o presunoch

1.   Spoločné odporúčanie predložené na účely prijatia opatrení uvedených v článku 15 ods. 2, pokiaľ ide o zriadenie zákazov rybolovu v reálnom čase s cieľom zabezpečiť ochranu citlivých druhov alebo húfov juvenilných jedincov, neresiacich sa druhov rýb alebo mäkkýšov, kôrovcov a ostnatokožcov, zahŕňa tieto prvky:

a)

geografický rozsah a trvanie zákazov rybolovu;

b)

druhy a prahové úrovne, ktoré spôsobujú zákaz rybolovu;

c)

používanie vysoko selektívneho výstroja, aby sa umožnil prístup do oblastí, kde inak platí zákaz rybolovu, a

d)

opatrenia na kontrolu a monitorovanie.

2.   Spoločné odporúčanie predložené na účely prijatia opatrení uvedených v článku 15 ods. 2, pokiaľ ide o ustanovenia o presunoch, zahŕňa:

a)

druhy a prahové úrovne, ktoré spôsobujú povinnosť presunúť sa;

b)

vzdialenosť, o ktorú sa má plavidlo presunúť ďalej od svojho pôvodného miesta rybolovu.

Článok 20

Inovačný rybársky výstroj

1.   Spoločné odporúčanie predložené na účely prijatia opatrení uvedených v článku 15 ods. 2, pokiaľ ide o používanie inovačného rybárskeho výstroja v konkrétnej morskej oblasti, obsahuje posúdenie pravdepodobného vplyvu používania takéhoto výstroja na cieľové druhy a na citlivé druhy a biotopy. Dotknuté členské štáty zhromažďujú zodpovedajúce údaje potrebné na takéto posúdenie.

2.   Použitie inovačného rybárskeho výstroja nemožno povoliť v prípade, ak z posúdení uvedených v odseku 1 vyplýva, že jeho používanie bude mať výrazný negatívny vplyv na citlivé biotopy a necieľové druhy.

Článok 21

Opatrenia na ochranu prírody

V spoločnom odporúčaní predloženom na účely prijatia opatrení uvedených v článku 15 ods. 2, pokiaľ ide o ochranu citlivých druhov a biotopov, je možné najmä:

a)

vypracovať zoznamy citlivých druhov a biotopov, ktoré sú podľa najlepších dostupných vedeckých odporúčaní najviac ohrozené rybolovnými činnosťami v príslušnom regióne;

b)

špecifikovať využívanie dodatočných alebo alternatívnych opatrení k opatreniam uvedeným v prílohe XIII na minimalizáciu náhodných úlovkov druhov uvedených v článku 11;

c)

poskytovať informácie o účinnosti existujúcich zmierňujúcich opatrení a opatrení na monitorovanie;

d)

špecifikovať opatrenia na minimalizáciu vplyvu rybárskeho výstroja na citlivé biotopy;

e)

špecifikovať obmedzenia používania určitého výstroja alebo zaviesť úplný zákaz používania určitého rybárskeho výstroja v oblasti, kde takýto výstroj predstavuje hrozbu pre stav ochrany druhov v tejto oblasti, ako sa uvádza v článkoch 10 a 11, alebo iných citlivých biotopov.

Článok 22

Regionálne opatrenia v rámci dočasných plánov pre odhadzovanie úlovkov

1.   Ak členské štáty predložia spoločné odporúčania na stanovenie technických opatrení v rámci dočasných plánov pre odhadzovanie úlovkov uvedených v článku 15 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, môžu do uvedených odporúčaní okrem iného zahrnúť:

a)

špecifikácie rybárskeho výstroja a pravidlá jeho používania;

b)

špecifikácie úprav rybárskeho výstroja alebo používania selektívnych zariadení s cieľom zlepšiť selektívnosť z hľadiska veľkosti alebo druhu jedincov;

c)

obmedzenia alebo zákazy používania určitých druhov rybárskeho výstroja a rybolovných činností v určitých oblastiach alebo v určitých obdobiach;

d)

minimálne ochranné referenčné veľkosti;

e)

výnimky prijaté na základe článku 15 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

2.   Opatrenia uvedené v odseku 1 tohto článku sú zamerané na dosiahnutie cieľov stanovených v článku 3, a najmä na ochranu juvenilných jedincov alebo neresiacich sa húfov druhov rýb alebo mäkkýšov, kôrovcov a ostnatokožcov.

Článok 23

Pilotné projekty týkajúce sa úplnej dokumentácie úlovkov a odhodených úlovkov

1.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 29 tohto nariadenia a článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, ktorými sa doplní toto nariadenie tým, že sa vymedzia pilotné projekty, pomocou ktorých sa vypracuje systém úplnej dokumentácie úlovkov a odhodených úlovkov založený na merateľných cieľoch a zámeroch, a to na účely riadenia rybárstva orientovaného na výsledky.

2.   Pilotné projekty uvedené v odseku 1 sa môžu odchýliť od opatrení stanovených v časti B príloh V až XI pre konkrétnu oblasť a maximálne na obdobie jedného roka za predpokladu, že sa dá preukázať, že takéto pilotné projekty prispievajú k dosiahnutiu cieľov a zámerov stanovených v článkoch 3 a 4, a predovšetkým, že sa zameriavajú na zlepšenie selektívnosti rybárskeho výstroja či príslušného postupu alebo inak znižujú ich environmentálny vplyv. Toto jednoročné obdobie sa môže predĺžiť o ďalší rok za rovnakých podmienok. Obmedzuje sa na maximálne 5 % plavidiel pôsobiacich v uvedenom metieri na členský štát.

3.   Ak členské štáty predložia spoločné odporúčania na vytvorenie pilotných projektov podľa odseku 1, poskytnú vedecké dôkazy na podporu ich prijatia. Výbor STEFC posúdi uvedené spoločné odporúčania a toto posúdenie zverejní. Do šiestich mesiacov od ukončenia projektu členské štáty predložia Komisii správu, v ktorej uvedú výsledky vrátane podrobného posúdenia zmien v selektívnosti a iných environmentálnych vplyvov.

4.   Výbor STECF posúdi správu uvedenú v odseku 3. V prípade pozitívneho posúdenia príspevku nového výstroja alebo postupu k cieľu uvedenému v odseku 2, môže Komisia v súlade so ZFEÚ predložiť návrh s cieľom umožniť všeobecné používanie tohto výstroja alebo postupu. Posúdenie výboru STEFC sa zverejní.

5.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 29, ktorými sa doplní toto nariadenie tým, že sa vymedzia technické špecifikácie systému úplnej dokumentácie úlovkov a odhodených úlovkov uvedeného v odseku 1 tohto článku.

Článok 24

Vykonávacie akty

1.   Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa stanovia:

a)

špecifikácie selektívnych zariadení pripevnených k výstroju, ako sa uvádza v časti B príloh V až IX;

b)

podrobné pravidlá týkajúce sa špecifikácií rybárskeho výstroja, ako sa uvádza v časti D prílohy V, v súvislosti s obmedzeniami týkajúcimi sa konštrukcie výstroja a opatrení na kontrolu a monitorovanie, ktoré má prijať vlajkový členský štát;

c)

podrobné pravidlá týkajúce sa opatrení na kontrolu a monitorovanie, ktoré má prijať vlajkový členský štát v prípade, že a používajú druhy výstroja uvedené v časti C bode 6 prílohy V, v časti C bode 9 prílohy VI a v časti C bode 4 prílohy VII;

d)

podrobné pravidlá týkajúce sa opatrení na kontrolu a monitorovanie, ktoré sa majú prijať pre oblasti zákazu alebo obmedzenia rybolovu uvedené v časti C bode 2 prílohy V a v časti C bodoch 6 a 7 prílohy VI;

e)

podrobné pravidlá týkajúce sa signálnych a vykonávacích charakteristík akustických odplašovačov uvedených v časti A prílohy XIII;

f)

podrobné pravidlá týkajúce sa konštrukcie a inštalácie šnúr na odplašovanie vtákov a šnúr so závažím uvedených v časti B prílohy XIII;

g)

podrobné pravidlá týkajúce sa špecifikácií zariadení umožňujúcich vypúšťanie korytnačiek zo sietí uvedených v časti C prílohy XIII.

2.   Vykonávacie akty uvedené v odseku 1 sa prijmú v súlade s článkom 30 ods. 2.

KAPITOLA IV

VEDECKÝ VÝSKUM, PRIAME OPÄTOVNÉ ZARYBŇOVANIE A PREMIESTŇOVANIE

Článok 25

Vedecký výskum

1.   Technické opatrenia stanovené v tomto nariadení sa neuplatňujú na rybolovné operácie, ktoré sa vykonávajú na účely vedeckého skúmania za týchto podmienok:

a)

rybolovné operácie sa vykonávajú s povolením vlajkového členského štátu a pod jeho dohľadom;

b)

Komisii a členskému štátu, v ktorého vodách patriacich pod jeho zvrchovanosť alebo právomoc sa rybolovné operácie vykonávajú (ďalej len „pobrežný členský štát“), sa minimálne dva týždne vopred poskytnú informácie o úmysle vykonať takéto rybolovné operácie, pričom sa uvedú podrobnosti o príslušných plavidlách a vedeckom skúmaní, ktoré sa má uskutočniť;

c)

plavidlo alebo plavidlá, ktoré vykonávajú rybolovné operácie, majú platné oprávnenie na rybolov v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1224/2009;

d)

ak pobrežný členský štát o to požiada vlajkový členský štát, od kapitána plavidla sa okrem prípadu, keď to nie je možné z bezpečnostných dôvodov, vyžaduje, aby počas rybolovných operácii vzal na palubu pozorovateľa z pobrežného členského štátu;

e)

rybolovné operácie vykonávané komerčnými plavidlami na účely vedeckého skúmania sú časovo obmedzené. Ak rybolovné operácie vykonávané komerčnými plavidlami na účely špecifického výskumu zahŕňajú viac ako šesť komerčných plavidiel, vlajkový členský štát ich najmenej tri mesiace vopred oznámi Komisii, ktorá, ak je to vhodné, požiada výbor STECF o odporúčanie s cieľom potvrdiť, že táto úroveň účasti je vedecky odôvodnená; ak sa podľa odporúčania výboru STECF úroveň účasti nepovažuje za odôvodnenú, dotknutý členský štát zodpovedajúcim spôsobom zmení podmienky vedeckého výskumu;

f)

v prípade elektrickej impulzovej vlečnej siete musia plavidlá vykonávajúce vedecký výskum dodržiavať špecifický vedecký protokol ako súčasť plánu vedeckého výskumu, ktorý bol revidovaný alebo potvrdený radou ICES alebo výborom STECF, a tiež systém monitorovania, kontroly a hodnotenia.

2.   Morské druhy ulovené na účely uvedené v odseku 1 tohto článku možno predávať, skladovať, vystavovať alebo ponúkať na predaj za predpokladu, že sa v uplatniteľných prípadoch započítajú do kvót v súlade s článkom 33 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1224/2009 a že:

a)

zodpovedajú minimálnym ochranným referenčným veľkostiam uvedeným v prílohách IV až X k tomuto nariadeniu alebo

b)

sa predávajú na iné účely ako na priamu ľudskú spotrebu.

Článok 26

Priame opätovné zarybňovanie a premiestňovanie

1.   Technické opatrenia stanovené v tomto nariadení sa nevzťahujú na rybolovné operácie vykonávané výhradne na účely priameho opätovného zarybňovania alebo premiestňovania morských druhov za predpokladu, že dané operácie sa vykonávajú s povolením a pod dohľadom príslušného členského štátu alebo členských štátov s priamym hospodárskym záujmom.

2.   Ak sa priame opätovné zarybňovanie alebo premiestňovanie uskutočňuje vo vodách iného členského štátu alebo iných členských štátov, Komisii a všetkým týmto členským štátom sa minimálne 20 kalendárnych dní vopred poskytnú informácie o úmysle vykonať takéto rybolovné operácie.

KAPITOLA V

PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ŠPECIFIKÁCIÍ VEĽKOSTI ÔK SIETE

Článok 27

Podmienky týkajúce sa špecifikácií veľkosti ôk siete

1.   Percentuálne podiely na úlovku uvedené v prílohách V až VIII predstavujú maximálny percentuálny podiel druhov, ktorý je povolený na to, aby sa mohli použiť špecifické veľkosti ôk siete stanovené v uvedených prílohách. Takýmito percentuálnymi podielmi nie je dotknutá povinnosť vylodiť úlovky uvedená v článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

2.   Percentuálny podiel na úlovku sa počíta ako príslušný podiel živej hmotnosti všetkých morských biologických zdrojov vylodených po každom rybárskom výjazde.

3.   Percentuálne podiely na úlovku uvedené v odseku 2 sa môžu počítať na základe jednej alebo viacerých reprezentatívnych vzoriek.

4.   Ekvivalentná hmotnosť celého homára štíhleho sa na účely tohto článku získa vynásobením hmotnosti chvostov homára štíhleho číslom tri.

5.   Členské štáty môžu vydať oprávnenia na rybolov v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1224/2009 pre plavidlá plaviace sa pod ich vlajkami, ktoré vykonávajú rybolovné činnosti pomocou sietí so špecifickými veľkosťami ôk stanovenými v prílohách V až XI. Takéto oprávnenia sa môžu pozastaviť alebo stiahnuť, keď sa zistí, že plavidlo nedodržalo stanovené percentuálne podiely na úlovku stanovené v prílohách V až VIII.

6.   Týmto článkom nie je dotknuté nariadenie (ES) č. 1224/2009.

7.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty podľa článku 15 a v súlade s článkom 29 s cieľom presnejšie vymedziť pojem „cielený rybolov“ pre príslušné druhy uvedené v časti B príloh V až X a v časti A prílohy XI. Na tento účel členské štáty, ktoré majú priamy hospodársky záujem na príslušných druhoch rybolovu, predložia akékoľvek spoločné odporúčania po prvýkrát najneskôr 15. augusta 2020.

KAPITOLA VI

TECHNICKÉ OPATRENIA V REGULAČNEJ OBLASTI NEAFC

Článok 28

Technické opatrenia v regulačnej oblasti NEAFC

Technické opatrenia uplatniteľné v regulačnej oblasti NEAFC sú stanovené v prílohe XII.

KAPITOLA VII

PROCESNÉ USTANOVENIA

Článok 29

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 2 ods. 2, článku 8 ods. 3, článku 10 ods. 4, článku 12 ods. 2, článku 15 ods. 2, článku 23 ods. 1 a 5, článku 27 ods. 7 a v článku 31 ods. 4 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 14. augusta 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 2 ods. 2, článku 8 ods. 3, článku 10 ods. 4, článku 12 ods. 2, článku 15 ods. 2, článku 23 ods. 1 a 5, článku 27 ods. 7 a v článku 31 ods. 4 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia sa pred prijatím delegovaného aktu radí s odborníkmi, ktorých určili jednotlivé členské štáty, v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 2 ods. 2, článku 8 ods. 3, článku 10 ods. 4, článku 12 ods. 2, článku 15 ods. 2, článku 23 ods. 1 a 5, článku 27 ods. 7 a v článku 31 ods. 4 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 30

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Výbor pre rybolov a akvakultúru zriadený článkom 47 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

KAPITOLA VIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 31

Preskúmanie a podávanie správ

1.   Komisia do 31. decembra 2020 a potom každý tretí rok predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní tohto nariadenia, a to na základe informácií poskytnutých členskými štátmi a príslušnými poradnými radami a v nadväznosti na hodnotenie zo strany výboru STECF. V tejto správe sa vyhodnotí, do akej miery technické opatrenia na regionálnej úrovni aj na úrovni Únie prispeli k dosiahnutiu cieľov stanovených v článku 3 a k plneniu zámerov stanovených v článku 4. Správa sa odvolá aj na odporúčania rady ICES týkajúce sa dosiahnutého pokroku alebo vplyvu inovačného výstroja. V správe sa vyvodia závery týkajúce sa prínosov alebo negatívnych účinkov na morské ekosystémy, citlivé biotopy a selektívnosť.

2.   Správa uvedená v odseku 1 tohto článku obsahuje okrem iného posúdenie príspevku technických opatrení k optimalizácii spôsobov využívania populácie, ako sa uvádza v článku 3 ods. 2 písm. a). Okrem iného sa na tento účel môže pre populácie, ktoré sú kľúčovými ukazovateľmi pre druhy uvedené v prílohe XIV, ako ukazovateľ účinnosti selektívnosti do správy zahrnúť dĺžka optimálnej selektívnosti (Lopt) porovnaná s priemernou dĺžkou rýb ulovených za každý posudzovaný rok.

3.   Ak z danej správy vyplynie, že na regionálnej úrovni ciele a zámery preukázateľne neboli splnené, členské štáty v danom regióne predložia do 12 mesiacov po predložení správy uvedenej v odseku 1 plán opatrení, ktoré sa majú prijať s cieľom prispieť k dosiahnutiu týchto cieľov a zámerov.

4.   Okrem toho môže Komisia na základe uvedenej správy navrhnúť Európskemu parlamentu a Rade akékoľvek potrebné zmeny tohto nariadenia. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty podľa článku 15 a v súlade s článkom 29 s cieľom zmeniť zoznam druhov uvedený v prílohe XIV.

Článok 32

Zmeny nariadenia (ES) č. 1967/2006

Nariadenie (ES) č. 1967/2006 sa mení takto:

a)

články 3, 8 až 12, 14, 15, 16 a 25 sa vypúšťajú;

b)

prílohy II, III a IV sa vypúšťajú.

Odkazy na vypustené články a prílohy sa považujú za odkazy na príslušné ustanovenia tohto nariadenia.

Článok 33

Zmeny nariadenia (ES) č. 1224/2009

V hlave IV nariadenia (ES) č. 1224/2009 sa kapitola IV mení takto:

a)

Oddiel 3 sa vypúšťa;

b)

Dopĺňa sa tento oddiel:

Oddiel 4

Spracovanie na palube a rybolov pelagických druhov

Článok 54a

Spracovanie na palube

1.   Na palube rybárskeho plavidla sa zakazuje vykonávať akékoľvek fyzické či chemické spracovanie rýb na účely výroby rybej múčky, rybieho oleja alebo podobných výrobkov alebo vykonávať prekládku úlovkov rýb na takéto účely.

2.   Odsek 1 sa neuplatňuje na:

a)

spracovanie alebo prekládku vedľajších jatočných produktov alebo

b)

výrobu surimi na palube rybárskeho plavidla.

Článok 54b

Obmedzenia týkajúce sa manipulácie s úlovkami a vypúšťania úlovkov platné pre plavidlá na lov pelagických druhov

1.   Vzdialenosť medzi priečkami vodného separátora na palube plavidiel, ktoré vykonávajú lov pelagických druhov zameraný na makrelu atlantickú, sleďa atlantického a stavridy a ktoré pôsobia v oblasti dohovoru NEAFC vymedzenej v článku 3 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1236/2010, je maximálne 10 mm.

Priečky sú privarené. Ak sa vo vodnom separátore používajú namiesto priečok otvory, priemer otvorov je maximálne 10 mm. Priemer otvorov v sklzných žľaboch pred vodným separátorom je maximálne 15 mm.

2.   Plavidlám na lov pelagických druhov pôsobiacim v oblasti dohovoru NEAFC sa zakazuje vypúšťať ryby pod hladinou vodorysky z vyrovnávacích nádrží alebo chladiarenských nádrží s morskou vodou (refrigerated seawater, RSW).

3.   V prípade plavidiel vykonávajúcich lov pelagických druhov zameraný na makrelu atlantickú, sleďa atlantického a stavridy v oblasti dohovoru NEAFC, ktoré majú osvedčenie vydané príslušnými orgánmi vlajkového členského štátu, zasiela kapitán plavidla príslušným orgánom vlajkového členského štátu zodpovedným za oblasť rybárstva nákresy týkajúce sa kapacít plavidla na manipuláciu s úlovkami a na vypúšťanie úlovkov, ako aj akékoľvek zmeny v týchto nákresoch. Príslušné orgány vlajkového členského štátu týchto plavidiel pravidelne overujú správnosť predložených nákresov. Na palube plavidla sa vždy nachádzajú ich kópie.

Článok 54c

Obmedzenia týkajúce sa používania automatických triediacich zariadení

1.   Zakazuje sa držať alebo používať na palube rybárskeho plavidla zariadenie, ktoré je schopné automaticky triediť slede atlantické, makrely atlantické alebo stavridy podľa veľkosti alebo pohlavia.

2.   Držať a používať na palube takéto zariadenie je však povolené pod podmienkou, že:

a)

na palube plavidla sa súčasne nedrží ani nepoužíva vlečený výstroj s veľkosťou ôk siete menej ako 70 mm alebo jedna či viacero vakových sietí, alebo podobný rybársky výstroj, alebo

b)

celý úlovok, ktorý možno zákonne ponechať na palube:

i)

sa uskladní zmrazený;

ii)

vytriedené ryby sa zmrazia okamžite po vytriedení a žiadne vytriedené ryby sa nevrátia do mora a

iii)

dané zariadenie je namontované takým spôsobom a nachádza sa na plavidle na takom mieste, že sa tým zabezpečuje okamžité zmrazenie a neumožňuje sa vracanie morských druhov do mora.

3.   Každé plavidlo oprávnené vykonávať rybolov v Baltskom mori, Beltoch alebo Øresunde môže odchylne od odsekov 1 a 2 tohto článku držať na palube automatické triediace zariadenie v úžine Kattegat pod podmienkou, že mu bolo vydané oprávnenie na rybolov v súlade s článkom 7. V oprávnení na rybolov sú uvedené druhy, oblasti, obdobia a všetky ďalšie požadované podmienky platné pre používanie a držanie triediaceho zariadenia na palube.

4.   Tento článok sa neuplatňuje na Baltské more.“

Článok 34

Zmena nariadenia (EÚ) č. 1380/2013

V článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa odsek 12 nahrádza takto:

„12.   Pokiaľ ide o druhy, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť vylodiť úlovky podľa odseku 1, úlovky druhov nedosahujúcich minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť sa neponechávajú na palube, ale okamžite sa vracajú do mora s výnimkou prípadov, keď sa používajú ako živá návnada.“

Článok 35

Zmeny nariadenia (EÚ) 2016/1139

V nariadení (EÚ) 2016/1139 sa článok 8 mení takto:

a)

V odseku 1 sa úvodná časť nahrádza takto:

„1.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 16 tohto nariadenia a článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 týkajúce sa týchto technických opatrení, pokiaľ sa ne nevzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1241 (*1):

(*1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1241 z 20. júna 2019 o zachovaní rybolovných zdrojov a ochrane morských ekosystémov prostredníctvom technických opatrení, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1224/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013, (EÚ) 2016/1139, (EÚ) 2018/973, (EÚ) 2019/472 a (EÚ) 2019/1022 a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005 (Ú. v. EÚ L 198, 25.7.2019, s. 105).“"

b)

Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Opatrenia uvedené v odseku 1 tohto článku musia prispievať k dosiahnutiu cieľov stanovených v článku 3 tohto nariadenia a musia byť v súlade s článkom 15 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2019/1241.“

Článok 36

Zmeny nariadenia (EÚ) 2018/973

V nariadení (EÚ) 2018/973 sa článok 9 mení takto:

a)

V odseku 1 sa úvodná časť nahrádza takto:

„1.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 16 tohto nariadenia a článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 s cieľom doplniť toto nariadenie v súvislosti s týmito technickými opatreniami, pokiaľ sa na ne nevzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1241 (*2):

(*2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1241 z 20. júna 2019 o zachovaní rybolovných zdrojov a ochrane morských ekosystémov prostredníctvom technických opatrení, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1224/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013, (EÚ) 2016/1139, (EÚ) 2018/973, (EÚ) 2019/472 a (EÚ) 2019/1022 a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005 (Ú. v. EÚ L 198, 25.7.2019, s. 105).“"

b)

Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Opatrenia uvedené v odseku 1 tohto článku musia prispievať k dosiahnutiu cieľov stanovených v článku 3 tohto nariadenia a musia byť v súlade s článkom 15 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2019/1241.“

Článok 37

Zmeny nariadenia (EÚ) 2019/472

V nariadení (EÚ) 2019/472 sa článok 9 mení takto:

a)

V odseku 1 sa úvodná časť nahrádza takto:

„1.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 18 tohto nariadenia a článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 s cieľom doplniť toto nariadenie v súvislosti s týmito technickými opatreniami, pokiaľ sa na ne nevzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1241 (*3):

(*3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1241 z 20. júna 2019 o zachovaní rybolovných zdrojov a ochrane morských ekosystémov prostredníctvom technických opatrení, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1224/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013, (EÚ) 2016/1139, (EÚ) 2018/973, (EÚ) 2019/472 a (EÚ) 2019/1022 a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005 (Ú. v. EÚ L 198, 25.7.2019, s. 105).“"

b)

Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Opatrenia uvedené v odseku 1 tohto článku musia prispievať k dosiahnutiu cieľov stanovených v článku 3 tohto nariadenia a musia byť v súlade s článkom 15 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2019/1241.“

Článok 38

Zmeny nariadenia (EÚ) 2019/1022

V nariadení (EÚ) 2019/1022 sa článok 13 mení takto:

a)

V odseku 1 sa úvodná časť nahrádza takto:

„1.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 18 tohto nariadenia a článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 s cieľom doplniť toto nariadenie v súvislosti s týmito technickými opatreniami, pokiaľ sa na ne nevzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1241 (*4):

(*4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1241 z 20. júna 2019 o zachovaní rybolovných zdrojov a ochrane morských ekosystémov prostredníctvom technických opatrení, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1224/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013, (EÚ) 2016/1139, (EÚ) 2018/973, (EÚ) 2019/472 a (EÚ) 2019/1022 a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005 (Ú. v. EÚ L 198, 25.7.2019, s. 105).“"

b)

Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Opatrenia uvedené v odseku 1 tohto článku musia prispievať k dosiahnutiu cieľov stanovených v článku 3 tohto nariadenia a musia byť v súlade s článkom 15 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2019/1241.“

Článok 39

Zrušenia

Nariadenia (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005 sa zrušujú.

Odkazy na zrušené nariadenia sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 40

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. júna 2019

Za Európsky parlament

predseda

A. TAJANI

Za Radu

predseda

G. CIAMBA


(1)  Ú. v. EÚ C 389, 21.10.2016, s. 67.

(2)  Ú. v. EÚ C 185, 9.6.2017, s. 82.

(3)  Pozícia Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2019 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 13. júna 2019.

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej stratégii) (Ú. v. EÚ L 164, 25.6.2008, s. 19).

(6)  Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).

(7)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7).

(8)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1).

(9)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(11)  Nariadenie Rady (ES) č. 894/97 z 29. apríla 1997 ustanovujúce určité technické opatrenia na ochranu zdrojov rybolovu (Ú. v. ES L 132, 23.5.1997, s. 1).

(12)  Nariadenie Rady (ES) č. 850/98 z 30. marca 1998 o zachovaní zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení na ochranu mláďat morských organizmov (Ú. v. ES L 125, 27.4.1998, s. 1).

(13)  Nariadenie Rady (ES) č. 2549/2000 zo 17. novembra 2000 zriaďujúce dodatočné technické opatrenia na obnovenie stavov tresky v Írskom mori (ICES divízia VIIa) (Ú. v. ES L 292, 21.11.2000, s. 5).

(14)  Nariadenie Rady (ES) č. 254/2002 z 12. februára 2002, ktorým sa ustanovujú opatrenia, ktoré sa majú uplatňovať v roku 2002 na obnovu populácií tresky v Írskom mori (divízia ICES VIIa) (Ú. v. ES L 41, 13.2.2002, s. 1).

(15)  Nariadenie Rady (ES) č. 812/2004 z 26. apríla 2004, ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce sa náhodných úlovkov veľrybovitých cicavcov (veľrýb) v loviskách rýb a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 88/98 (Ú. v. EÚ L 150, 30.4.2004, s. 12).

(16)  Nariadenie Rady (ES) č. 2187/2005 z 21. decembra 2005 na ochranu zdrojov rybolovu vo vodách Baltského mora, Beltov a Øresundu prostredníctvom technických opatrení, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1434/98 a zrušuje nariadenie (ES) č. 88/98 (Ú. v. EÚ L 349, 31.12.2005, s. 1).

(17)  Nariadenie Rady (ES) č. 1967/2006 z 21. decembra 2006 o riadiacich opatreniach pre trvalo udržateľné využívanie zdrojov rybného hospodárstva v Stredozemnom mori, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2847/93 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1626/94 (Ú. v. EÚ L 409, 30.12.2006, s. 11).

(18)  Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Únie na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1).

(19)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1139 zo 6. júla 2016, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populácie tresky škvrnitej, sleďa atlantického a šproty severnej v Baltskom mori a pre rybolov využívajúci tieto populácie a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2187/2005 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1098/2007

(Ú. v. EÚ L 191, 15.7.2016, s. 1).

(20)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/973 zo 4. júla 2018, ktorým sa vytvára viacročný plán pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a ich lov, spresňuje vykonávanie povinnosti vylodiť úlovky v Severnom mori a zrušujú sa nariadenia Rady (ES) č. 676/2007 a (ES) č. 1342/2008 (Ú. v. EÚ L 179, 16.7.2018, s. 1).

(21)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/472 z 19. marca 2019, ktorým sa stanovuje viacročný plán pre populácie lovené v západných vodách a priľahlých vodách a na rybolov využívajúci tieto populácie, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 2016/1139 a (EÚ) 2018/973 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 811/2004, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007 a (ES) č. 1300/2008 (Ú. v. EÚ L 83, 25.3.2019, s. 1)..

(22)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1022 z 20. júna 2019, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre rybolov populácií žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 508/2014 (Ú. v. EÚ L 172, 26.6.2019, s. 1).

(23)  Divízie ICES (Medzinárodná rada pre výskum mora) sú vymedzené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 218/2009 z 11. marca 2009 o predkladaní štatistík nominálneho úlovku členských štátov vykonávajúcich rybolov v severovýchodnom Atlantiku (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 70).

(24)  Zóny CECAF (stredovýchodný Atlantik, resp. hlavná rybolovná oblasť FAO 34) sú vymedzené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2009 z 11. marca 2009 o predkladaní štatistík nominálneho úlovku členských štátov vykonávajúcich rybolov v určitých oblastiach s výnimkou severného Atlantiku (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 1).

(25)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1343/2011 z 13. decembra 2011 o niektorých ustanoveniach týkajúcich sa rybolovu v oblasti dohody o GFCM (Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more) a o zmene a doplnení nariadenia Rady (ES) č. 1967/2006 o riadiacich opatreniach pre trvalo udržateľné využívanie zdrojov rybného hospodárstva v Stredozemnom mori (Ú. v. EÚ L 347, 30.12.2011, s. 44).

(26)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1236/2010 z 15. decembra 2010, ktorým sa ustanovuje systém kontroly a vynucovania uplatniteľný v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohovor o budúcej multilaterálnej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 2791/1999 (Ú. v. EÚ L 348, 31.12.2010, s. 17).

(27)  Nariadenie Rady (ES) č. 734/2008 z 15. júla 2008 o ochrane citlivých morských ekosystémov na otvorenom mori pred nepriaznivými vplyvmi rybárskeho výstroja na lov pri dne (Ú. v. EÚ L 201, 30.7.2008, s. 8).

(28)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 1).


PRÍLOHA I

ZAKÁZANÉ DRUHY

Druhy, ktoré je zakázané loviť, ponechávať na palube, prekladať, vyloďovať, skladovať, predávať, vystavovať alebo ponúkať na predaj podľa článku 10 ods. 2:

a)

tieto druhy piliarotvarých vo všetkých vodách Únie:

i)

piliar ploskozubý (Anoxypristis cuspidata);

ii)

piliar trpasličí (Pristis clavata);

iii)

piliar drobnozubý (Pristis pectinata);

iv)

piliar veľký (Pristis pristis);

v)

piliar zelenavý (Pristis zijsron);

b)

obroň sťahovavý (Cetorhinus maximus) a lamna veľká (Carcharodon carcharias) vo všetkých vodách;

c)

svetloň malý (Etmopterus pusillus) vo vodách Únie divízie ICES 2a a podoblasti IV a vo vodách Únie podoblastí ICES 1, 5, 6, 7, 8, 12 a 14;

d)

manta príbrežná (Manta alfredi) vo všetkých vodách Únie;

e)

manta Manta birostris (Manta birostris) vo všetkých vodách Únie;

f)

tieto druhy mobulovitých vo všetkých vodách Únie:

i)

mobula veľká (Mobula mobular);

ii)

mobula guinejská (Mobula rochebrunei);

iii)

mobula japonská (Mobula japanica);

iv)

mobula hladkochvostá (Mobula thurstoni);

v)

mobula malá (Mobula eregoodootenkee);

vi)

mobula mexická (Mobula munkiana);

vii)

mobula čilská (Mobula tarapacana);

viii)

mobula krátkoplutvá (Mobula kuhlii);

ix)

mobula západoatlantická (Mobula hypostoma);

g)

raja nórska (Raja (Dipturus) nidarosiensis) vo vodách Únie divízií ICES 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7 h a 7k;

h)

raja biela (Raja alba) vo vodách Únie podoblastí ICES 6 až 10;

i)

gitarovcovité (Rhinobatidae) vo vodách Únie podoblastí ICES 1 až 10 a 12;

j)

poloraja európska (Squatina squatina) vo všetkých vodách Únie;

k)

losos atlantický (Salmo salar) a pstruh morský (Salmo trutta) pri love vlečenou sieťou vo vodách za hranicou 6 míľ meranej od základnej línie členských štátov v podoblastiach ICES 1, 2 a 4 až 10 (vody Únie);

l)

sih ostronosý (Coregonus oxyrinchus) v divízii ICES 4b (vody Únie);

m)

jeseter jadranský (Acipenser naccarii) a jeseter veľký (Acipenser sturio) vo vodách Únie;

n)

samice langustovitých (Palinurus spp.) a samice homára európskeho (Homarus gammarus) s prichytenými oplodnenými vajíčkami v Stredozemnom mori okrem prípadov, keď sa používajú na účely priameho opätovného zarybňovania alebo premiestňovania;

o)

zátuľník dlabavý (Lithophaga lithophaga), lastúrniky druhu Pinna nobilis a vŕtavec prstovitý (Pholas dactylus) vo vodách Únie v Stredozemnom mori;

p)

ježovky druhu Centrostephanus longispinus.


PRÍLOHA II

OBLASTI ZÁKAZU RYBOLOVU NA ÚČELY OCHRANY CITLIVÝCH BIOTOPOV

V oblastiach ohraničených loxodrómami postupne spájajúcimi súradnice, ktoré sa merajú podľa súradnicového systému WGS84, sa na účely článku 12 uplatňujú tieto obmedzenia rybolovnej činnosti:

ČASŤ A

Severozápadné vody

1.

V týchto oblastiach sa zakazuje používať vlečné siete na lov pri dne alebo podobné vlečené siete, nastavovacie žiabrovky, zakliesňovace siete alebo viacstenné žiabrovky a lovné šnúry na lov pri dne:

 

Belgica Mound Province:

51° 29,4′ s. z. š., 11° 51,6′ z. z. d.

51° 32,4′ s. z. š., 11° 41,4′ z. z. d.

51° 15,6′ s. z. š., 11° 33,0′ z. z. d.

51° 13,8′ s. z. š., 11° 44,4′ z. z. d.

51° 29,4′ s. z. š., 11° 51,6′ z. z. d.

 

Hovland Mound Province:

52° 16,2′ s. z. š., 13° 12,6′ z. z. d.

52° 24,0′ s. z. š., 12° 58,2′ z. z. d.

52° 16,8′ s. z. š., 12° 54,0′ z. z. d.

52° 16,8′ s. z. š., 12° 29,4′ z. z. d.

52° 04,2′ s. z. š., 12° 29,4′ z. z. d.

52° 04,2′ s. z. š., 12° 52,8′ z. z. d.

52° 09,0′ s. z. š., 12° 56,4′ z. z. d.

52° 09,0′ s. z. š., 13° 10,8′ z. z. d.

52° 16,2′ s. z. š., 13° 12,6′ z. z. d.

 

North-West Porcupine Bank, oblasť I:

53° 30,6′ s. z. š., 14° 32,4′ z. z. d.

53° 35,4′ s. z. š., 14° 27,6′ z. z. d.

53° 40,8′ s. z. š., 14° 15,6′ z. z. d.

53° 34,2′ s. z. š., 14° 11,4′ z. z. d.

53° 31,8′ s. z. š., 14° 14,4′ z. z. d.

53° 24,0′ s. z. š., 14° 28,8′ z. z. d.

53° 30,6′ s. z. š., 14° 32,4′ z. z. d.

 

North-West Porcupine Bank, oblasť II:

53° 43,2′ s. z. š., 14° 10,8′ z. z. d.

53° 51,6′ s. z. š., 13° 53,4′ z. z. d.

53° 45,6′ s. z. š., 13° 49,8′ z. z. d.

53° 36,6′ s. z. š., 14° 07,2′ z. z. d.

53° 43,2′ s. z. š., 14° 10,8′ z. z. d.

 

South-West Porcupine Bank:

51° 54,6′ s. z. š., 15° 07,2′ z. z. d.

51° 54,6′ s. z. š., 14° 55,2′ z. z. d.

51° 42,0′ s. z. š., 14° 55,2′ z. z. d.

51° 42,0′ s. z. š., 15° 10,2′ z. z. d.

51° 49,2′ s. z. š., 15° 06,0′ z. z. d.

51° 54,6′ s. z. š., 15° 07,2′ z. z. d.

2.

Všetky plavidlá na lov pelagických druhov, ktoré lovia v oblastiach opísaných v bode 1:

musia byť zapísané v zozname oprávnených plavidiel a mať oprávnenie na rybolov v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1224/2009,

musia mať na palube výhradne výstroj na lov pelagických druhov,

musia štyri hodiny vopred oznámiť svoj úmysel vstúpiť do oblasti ochrany zraniteľných hlbokomorských biotopov írskemu stredisku monitorovania rybolovu (FMC) podľa článku 4 bodu 15 nariadenia (ES) č. 1224/2009 a súčasne oznámia množstvá rýb, ktoré sa nachádzajú na palube,

musia mať počas prítomnosti v ktorejkoľvek z oblastí uvedených v bode 1 v prevádzke plne funkčný a zabezpečený systém monitorovania plavidiel (VMS), ktorý je v úplnom súlade s príslušnými pravidlami,

musia každú hodinu odosielať správy VMS,

musia informovať írske stredisko monitorovania rybolovu o odchode z oblasti a súčasne oznámiť množstvá rýb, ktoré sa nachádzajú na palube, a

musia mať na palube vlečné siete s veľkosťou ôk koncového rukávca od 16 do 79 mm.

3.

V týchto oblastiach sa zakazuje používať vlečné siete na lov pri dne alebo podobné vlečené siete:

Darwin Mounds:

59° 54′ s. z. š., 6° 55′ z. z. d.

59° 47′ s. z. š., 6° 47′ z. z. d.

59° 37′ s. z. š., 6° 47′ z. z. d.

59° 37′ s. z. š., 7° 39′ z. z. d.

59° 45′ s. z. š., 7° 39′ z. z. d.

59° 54′ s. z. š., 7° 25′ z. z. d.

ČASŤ B

Juhozápadné vody

1.   El Cachucho

1.1.

V týchto oblastiach sa zakazuje používať vlečné siete na lov pri dne, nastavovacie žiabrovky, zakliesňovace siete alebo viacstenné žiabrovky a lovné šnúry na lov pri dne:

44° 12′ s. z. š., 5° 16′ z. z. d.

44° 12′ s. z. š., 4° 26′ z. z. d.

43° 53′ s. z. š., 4° 26′ z. z. d.

43° 53′ s. z. š., 5° 16′ z. z. d.

44° 12′ s. z. š., 5° 16′ z. z. d.

1.2.

Plavidlá, ktoré v rokoch 2006, 2007 a 2008 vykonávali cielený lov mieňovca európskeho (Phycis blennoides) lovnými šnúrami na lov pri dne, môžu aj naďalej loviť v oblasti južne od 44° 00,00′ s. z. š. za predpokladu, že majú oprávnenie na rybolov vystavené v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1224/2009.

1.3.

Pri rybolove v oblasti opísanej v bode 1.1 musia mať všetky plavidlá s týmto oprávnením na rybolov bez ohľadu na svoju celkovú dĺžku v prevádzke plne funkčný zabezpečený systém VMS, ktorý vyhovuje príslušným požiadavkám.

2.   Madeira a Kanárske ostrovy

V týchto oblastiach je zakázané používať nastavovacie žiabrovky, zakliesňovacie siete a viacstenné žiabrovky v hĺbke viac ako 200 m alebo vlečné siete na lov pri dne alebo podobný vlečený výstroj:

27° 00′ s. z. š., 19° 00′ z. z. d.

26° 00′ s. z. š., 15° 00′ z. z. d.

29° 00′ s. z. š., 13° 00′ z. z. d.

36° 00′ s. z. š., 13° 00′ z. z. d.

36° 00′ s. z. š., 19° 00′ z. z. d.

3.   Azory

V týchto oblastiach je zakázané používať nastavovacie žiabrovky, zakliesňovacie siete a viacstenné žiabrovky v hĺbke viac ako 200 m alebo vlečné siete na lov pri dne alebo podobný vlečený výstroj:

36° 00′ s. z. š., 23° 00′ z. z. d.

39° 00′ s. z. š., 23° 00′ z. z. d.

42° 00′ s. z. š., 26° 00′ z. z. d.

42° 00′ s. z. š., 31° 00′ z. z. d.

39° 00′ s. z. š., 34° 00′ z. z. d.

36° 00′ s. z. š., 34° 00′ z. z. d.


PRÍLOHA III

ZOZNAM DRUHOV, KTORÉ JE ZAKÁZANÉ LOVIŤ UNÁŠANÝMI SIEŤAMI

tuniak dlhoplutvý: Thunnus alalunga

tuniak modroplutvý: Thunnus thynnus

tuniak okatý: Thunnus obesus

tuniak pruhovaný: Katsuwonus pelamis

pelamída atlantická: Sarda sarda

tuniak žltoplutvý: Thunnus albacares

tuniak čiernoplutvý: Thunnus atlanticus

tuniaky rodu Enthynnus: Euthynnus spp.

tuniak južný: Thunnus maccoyii

tuniaky rodu Auxis Auxis spp.

bramovité: Brama rayi

marlíny a kopijonosy: Tetrapturus spp.; Makaira spp.

plachetníky: Istiophorus spp.

mečiar veľký: Xiphias gladius

sajry: Scomberesox spp.; Cololabis spp.

koryfény: Coryphaena spp.

žraloky: šesťžiabrovec tuponosý, obroň sťahovavý, alopiovité, žralokovité, mlatkohlavovité, lamnovité

hlavonožce: všetky druhy


PRÍLOHA IV

MERANIE VEĽKOSTI MORSKÉHO ORGANIZMU

1.

Veľkosť rýb sa meria podľa obrázka 1, od špičky úst po koniec chvostovej plutvy.

2.

Veľkosť homára štíhleho (Nephrops norvegicus) sa meria podľa obrázka 2 buď:

ako dĺžka panciera, a to rovnobežne so stredovou osou od zadnej časti ktorejkoľvek očnej jamky po stred distálneho chrbtového okraja panciera, alebo

ako celková dĺžka od špičky rostra po koniec telzónu okrem štetín.

V prípade oddelených chvostov homára štíhleho: od prednej hrany prvého prítomného chvostového článku po koniec telzónu okrem štetín. Chvost musí byť pri meraní uložený plocho na chrbtovej strane a nesmie byť natiahnutý.

3.

Veľkosť homára európskeho (Homarus gammarus) zo Severného mora okrem Skagerraku alebo Kattegatu sa meria podľa obrázka 3, ako dĺžka panciera, a to rovnobežne so stredovou osou od zadnej časti ktorejkoľvek očnej jamky po distálny chrbtový okraj panciera.

4.

Veľkosť homára európskeho (Homarus gammarus) zo Skagerraku alebo Kattegatu sa meria podľa obrázka 3 buď:

ako dĺžka panciera, a to rovnobežne so stredovou osou od zadnej časti ktorejkoľvek očnej jamky po stred distálneho chrbtového okraja panciera, alebo

ako celková dĺžka od špičky rostra po koniec telzónu okrem štetín.

5.

Veľkosť langustovitých (Palinurus spp.) sa meria podľa obrázka 4 ako dĺžka panciera, rovnobežne so stredovou čiarou od špičky rostra po stred distálneho chrbtového okraja panciera.

6.

Veľkosť akéhokoľvek lastúrnika sa meria podľa obrázka 5 pozdĺž najdlhšej časti lastúry.

7.

Veľkosť maje pavúkovitej (Maja squinado) sa meria podľa obrázka 6 ako dĺžka panciera pozdĺž stredovej osi od okraja panciera medzi rostrami po zadný okraj panciera.

8.

Veľkosť kraba piesočného (Cancer pagurus) sa meria podľa obrázka 7 ako maximálna šírka panciera meraná kolmo na anteroposteriórnu os panciera.

9.

Veľkosť surmovky vlnitej (Buccinum spp.) sa meria podľa obrázka 8 ako dĺžka lastúry.

10.

Veľkosť mečiara veľkého (Xiphias gladius) sa meria podľa obrázka 9 ako dĺžka od konca spodnej čeľuste po vidlicu chvostovej plutvy.

Obrázok 1 – Ryby

Image 1

Obrázok 2 – Homár štíhly

(Nephrops norvegicus)

Image 2

Obrázok 3 – Homár európsky

(Homarus gammarus)

Image 3

Obrázok 4 – Langustovité

(Palinurus spp.)

Image 4

Obrázok 5 – Lastúrniky

Image 5

Obrázok 6 – Maja pavúkovitá

(Maja squinado)

Image 6

Obrázok 7 – Krab piesočný

(Cancer pagurus)

Image 7

Obrázok 8 – Surmovka vlnitá

(Buccinum spp.)

Image 8

Obrázok 9 – Mečiar veľký

(Xiphias gladius)

Image 9

PRÍLOHA V

SEVERNÉ MORE (1)

ČASŤ A

Minimálne ochranné referenčné veľkosti

Druh

Severné more

Treska škvrnitá (Gadus morhua)

35 cm

Treska jednoškvrnná (Melanogrammus aeglefinus)

30 cm

Treska tmavá (Pollachius virens)

35 cm

Treska žltkavá (Pollachius pollachius)

30 cm

Merlúza európska (Merluccius merluccius)

27 cm

Kalkany rodu Lepidorhombus (Lepidorhombus spp.)

20 cm

Soley (Solea spp.)

24 cm

Platesa veľká (Pleuronectes platessa)

27 cm

Treska merlang (Merlangius merlangus)

27 cm

Mieň veľký (Molva molva)

63 cm

Mieň modrý (Molva dypterygia)

70 cm

Homár štíhly (Nephrops norvegicus)

celková dĺžka 85 mm, dĺžka panciera 25 mm chvosty homára štíhleho 46 mm

Makrely (Scomber spp.)

30 cm (5)

Sleď atlantický (Clupea harengus)

20 cm (5)

Stavridy (Trachurus spp.)

15 cm (5)

Sardela európska (Engraulis encrasicolus)

12 cm alebo 90 jedincov na kg (5)

Morona striebristá (Dicentrarchus labrax)

42 cm

Sardinka európska (Sardina pilchardus)

11 cm (5)

Homár európsky (Homarus gammarus)

87 mm (dĺžka panciera)

Maja pavúkovitá (Maja squinado)

120 mm

Hrebeňovky (Chlamys spp.)

40 mm

Venuška Ruditapes decussatus

40 mm

Venuška Venerupis pullastra

38 mm

Venuška filipínska (Venerupis philippinarum)

35 mm

Venuška bradavičnatá (Venus verrucosa)

40 mm

Venuška hladká (Callista chione)

6 cm

Pošvice rodu Ensis (Ensis spp.)

10 cm

Maktra pevná (Spisula solida)

25 mm

Donaxy (Donax spp.)

25 mm

Pošvica luskovitá (Pharus legumen)

65 mm

Surmovka vlnitá (Buccinum undatum)

45 mm

Osmonoh obyčajný (Octopus vulgaris)

750 g

Langustovité (Palinurus spp.)

95 mm (dĺžka panciera)

Kreveta ružová (Parapenaeus longirostris)

22 mm (dĺžka panciera)

Krab piesočný (Cancer pagurus)

140 mm (2)  (3)  (4)

Hrebeňovka veľká (Pecten maximus)

100 mm

Treska škvrnitá (Gadus morhua)

30 cm

Treska jednoškvrnná (Melanogrammus aeglefinus)

27 cm

Treska tmavá (Pollachius virens)

30 cm

Treska žltkavá (Pollachius pollachius)

Merlúza európska (Merluccius merluccius)

30 cm

Kalkany rodu Lepidorhombus (Lepidorhombus spp.)

25 cm

Soley (Solea spp.)

24 cm

Platesa veľká (Pleuronectes platessa)

27 cm

Treska merlang (Merlangius merlangus)

23 cm

Mieň veľký (Molva molva)

Mieň modrý (Molva dypterygia)

Homár štíhly (Nephrops norvegicus)

celková dĺžka 105 mm

chvosty homára štíhleho 59 mm

dĺžka panciera 32 mm

Makrely (Scomber spp.)

20 cm (5)

Sleď atlantický (Clupea harengus)

18 cm (5)

Stavridy (Trachurus spp.)

15 cm (5)

Homár európsky (Homarus gammarus)

celková dĺžka 220 mm

dĺžka panciera 78 mm

ČASŤ B

Veľkosti ôk

1.   Základné veľkosti ôk vlečeného výstroja

1.1.

Bez toho, aby bola dotknutá povinnosť vylodiť úlovky, plavidlá používajú siete s veľkosťou ôk najmenej 120 mm alebo najmenej 90 mm v Skagerraku a Kattegate (6).

1.2.

Bez toho, aby bola dotknutá povinnosť vylodiť úlovky, a odchylne od bodu 1.1 môžu plavidlá používať v Severnom mori a Skagerraku a Kattegate menšie veľkosti ôk sietí uvedené v tabuľke nižšie, ak:

i)

sa dodržia príslušné podmienky stanovené v uvedenej tabuľke a ak vedľajšie úlovky tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnnej a tresky tmavej nepresahujú 20 % celkových úlovkov v živej hmotnosti všetkých morských biologických zdrojov vylodených po každom rybárskom výjazde, alebo

ii)

sa použijú iné úpravy selektívnosti, ktoré posúdil výbor STECF na základe žiadosti jedného alebo viacerých členských štátov a schváli Komisia. Takéto úpravy selektívnosti musia mať za následok rovnaké alebo lepšie vlastnosti selektívnosti v prípade tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnnej a tresky tmavej, ako 120 mm.

Veľkosť ôk

Geografické oblasti

Podmienky

aspoň 100 mm (7)

Severné more južne od 57° 30′ s. z. š.

Cielený lov platesy veľkej a soleí pomocou vlečných sietí s vodiacimi štítmi, vlečných sietí s rozperným rahnom a záťahových sietí. Osadí sa panel so štvorcovými okami s veľkosťou najmenej 90 mm.

aspoň 80 mm (7)

Divízie ICES 4b a 4c

Cielený lov soleí pomocou vlečných sietí s rozperným rahnom. V hornej polovici prednej časti siete sa osadí panel s veľkosťou ôk aspoň 180 mm.

Cielený lov tresky merlang, makrel a druhov, pre ktoré neplatia obmedzenia výlovu, pomocou vlečných sietí na lov pri dne. Osadí sa panel so štvorcovými okami s veľkosťou aspoň 80 mm.

aspoň 80 mm

Severné more

Cielený lov homára štíhleho (Nephrops norvegicus). Osadí sa panel so štvorcovými okami veľkosti aspoň 120 mm alebo triediaca mriežka s maximálnym rozstupom priečok 35 mm, alebo ekvivalentné selektívne zariadenie.

Cielený lov druhov, pre ktoré neplatia obmedzenia výlovu a ktoré nie sú zahrnuté inde v tejto tabuľke. Osadí sa panel so štvorcovými okami s veľkosťou aspoň 80 mm.

Cielený lov rajovitých.

aspoň 80 mm

Divízia ICES 4c

Cielený lov soleí pomocou vlečných sietí s vodiacimi štítmi. Osadí sa panel so štvorcovými okami s veľkosťou aspoň 80 mm.

aspoň 70 mm (štvorcové oko) alebo 90 mm (kosoštvorcové oko)

Skagerrak a Kattegat

Cielený lov homára štíhleho (Nephrops norvegicus). Osadí sa triediaca mriežka s maximálnym rozstupom priečok 35 mm, alebo ekvivalentné selektívne zariadenie.

aspoň 40 mm

Celá oblasť

Cielený lov kalmárovitých a gordanovitých (Loliginidae, Ommastrephidae).

aspoň 35 mm

Skagerrak a Kattegat

Cielený lov krevety boreálnej (Pandalus borealis). Osadí sa triediaca mriežka s maximálnym rozstupom priečok 19 mm alebo ekvivalentné selektívne zariadenie.

aspoň 32 mm

Celá oblasť okrem Skagerraku a Kattegatu

Cielený lov krevety boreálnej (Pandalus borealis). Osadí sa triediaca mriežka s maximálnym rozstupom priečok 19 mm alebo ekvivalentné selektívne zariadenie.

aspoň 16 mm

Celá oblasť

Cielený lov malých pelagických druhov, ktoré nie sú zahrnuté inde v tejto tabuľke.

Cielený lov tresky koruškovitej. Pri love tresky koruškovitej musí byť osadená triediaca mriežka s maximálnym rozstupom priečok 35 mm.

Cielený lov kreviet sivých a kreviet druhu Pandalus montagui. Osadí sa oddeľovacia vlečná sieť alebo triediaca mriežka v súlade s pravidlami stanovenými na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni.

menej ako 16 mm

Celá oblasť

Cielený lov piesočnicovitých.

2.   Základné veľkosti ôk statických a unášaných sietí

2.1.

Bez toho, aby bola dotknutá povinnosť vylodiť úlovky, plavidlá používajú siete s veľkosťou ôk najmenej 120 mm.

2.2.

Bez toho, aby bola dotknutá povinnosť vylodiť úlovky, a odchylne od bodu 2.1 môžu plavidlá používať v Severnom mori a Skagerraku a Kattegate menšie veľkosti ôk sietí uvedené v tabuľke nižšie, ak sa dodržia príslušné podmienky stanovené v uvedenej tabuľke a ak vedľajšie úlovky tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnnej a tresky tmavej nepresahujú 20 % celkových úlovkov v živej hmotnosti všetkých morských biologických zdrojov vylodených po každom rybárskom výjazde.

Veľkosť ôk

Geografické oblasti

Podmienky

aspoň 100 mm

Celá oblasť

Cielený lov tresky jednoškvrnnej, tresky merlang, limandy európskej a morony striebristej

aspoň 90 mm

Celá oblasť

Cielený lov platesotvarých alebo druhov, pre ktoré neplatia obmedzenia výlovu a ktoré nie sú zahrnuté inde v tejto tabuľke.

aspoň 50 mm

Celá oblasť

Cielený lov malých pelagických druhov, ktoré nie sú zahrnuté inde v tejto tabuľke.

ČASŤ C

Oblasti zákazu alebo obmedzenia rybolovu

1.   Oblasť zákazu rybolovu na účely ochrany piesočnicovitých v divíziách ICES 4a a 4b

1.1.

Zakazuje sa lov piesočnicovitých vlečeným výstrojom s veľkosťou ôk koncového rukávca menej ako 32 mm v geografickej oblasti ohraničenej východným pobrežím Anglicka a Škótska vymedzenej loxodrómami, ktoré postupne spájajú tieto súradnice merané podľa súradnicového systému WGS84:

východné pobrežie Anglicka na 55° 30′ s. z. š.,

55° 30′ s. z. š., 01° 00′ z. z. d.,

58° 00′ s. z. š., 01° 00′ z. z. d.,

58° 00′ s. z. š., 02° 00′ z. z. d.,

východné pobrežie Škótska na 02° 00′ z. z. d.

1.2.

V záujme monitorovania populácie piesočníc v oblasti a účinkov zákazu rybolovu je povolený rybolov na účely vedeckého výskumu.

2.   Zákaz rybolovu na účely ochrany juvenilných plates veľkých v podoblasti ICES 4

2.1.

Plavidlám s celkovou dĺžkou viac ako 8 m sa zakazuje používanie vlečných sietí na lov pri dne, vlečných sietí s rozperným rahnom, dánskych záťahových sietí alebo podobného vlečeného výstroja v geografických oblastiach ohraničených loxodrómami postupne spájajúcimi tieto súradnice, ktoré sa merajú podľa súradnicového systému WGS84:

a)

oblasť do 12 námorných míľ od pobrežia Francúzska, severne od 51° 00′ s. z. š., Belgicka a Holandska po 53° 00′ s. z. š., meraná od základných línií;

b)

oblasť ohraničená čiarou spájajúcou tieto súradnice:

bod na západnom pobreží Dánska na 57° 00′ s. z. š.

57° 00′ s. z. š., 7° 15′ v. z. d.

55° 00′ s. z. š., 7° 15′ v. z. d.

55° 00′ s. z. š., 7° 00′ v. z. d.

54° 30′ s. z. š., 7° 00′ v. z. d.

54° 30′ s. z. š., 7° 30′ v. z. d.

54° 00′ s. z. š., 7° 30′ v. z. d.

54° 00′ s. z. š., 6° 00′ v. z. d.

53° 50′ s. z. š., 6° 00′ v. z. d.

53° 50′ s. z. š., 5° 00′ v. z. d.

53° 30′ s. z. š., 5° 00′ v. z. d.

53° 30′ s. z. š., 4° 15′ v. z. d.

53° 00′ s. z. š., 4° 15′ v. z. d.

bod na pobreží Holandska na 53° 00 s. z. š.

oblasť do 12 námorných míľ od západného pobrežia Dánska od 57° 00′ s. z. š. smerom na sever až po maják Hirtshals, meraná od základných línií.

2.2.

V oblasti uvedenej v bode 2.1 môžu vykonávať rybolov tieto plavidlá:

a)

plavidlá s maximálnym výkonom motora 221 kW, ktoré používajú vlečné siete na lov pri dne alebo dánske záťahové siete;

b)

dvojice plavidiel s maximálnym spoločným výkonom motorov 221 kW, ktoré používajú párové vlečné siete na lov pri dne;

c)

plavidlá s výkonom motora nad 221 kW môžu používať vlečné siete na lov pri dne alebo dánske záťahové siete a dvojice plavidiel so spoločným výkonom motorov nad 221 kW môžu používať párové vlečné siete na lov pri dne, ak nevykonávajú cielený lov platesy veľkej a soleí a dodržiavajú príslušné pravidlá týkajúce sa veľkosti ôk sietí uvedené v časti B tejto prílohy.

2.3.

Ak plavidlá uvedené v bode 2.2 písm. a) používajú vlečné siete s rozperným rahnom, dĺžka rozperného rahna alebo súhrnná dĺžka kombinovanej vlečnej siete s rozperným rahnom meraná ako súčet dĺžok každého rahna nesmie presiahnuť 9 m, a to ani po predĺžení, okrem práce s výstrojom s veľkosťou ôk medzi 16 a 31 mm. Rybárske plavidlá, ktorých primárnou činnosťou je lov kreviet sivých (Crangon crangon), majú povolenie používať vlečné siete s rozperným rahnom, ktorých súhrnná dĺžka rahien meraná ako súčet dĺžok všetkých jednotlivých rahien, presahuje 9 m, ak pracujú s výstrojom s veľkosťou ôk medzi od 80 a 99 mm a vydalo sa im doplnkové oprávnenie na rybolov.

2.4.

Plavidlá oprávnené vykonávať rybolov v oblasti uvedenej v bode 2.1 sa zahrnú do zoznamu, ktorý každý členský štát poskytne Komisii. Celkový výkon motorov plavidiel uvedených v bode 2.2 písm. a) v zozname nesmie prekročiť celkový výkon motorov evidovaný pre každý členský štát k 1. januáru 1998. Rybárske plavidlá oprávnené na rybolov musia mať oprávnenie na rybolov vydané v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1224/2009.

3.   Obmedzenia použitia vlečných sietí s rozperným rahnom v oblastiach do 12 námorných míľ od pobrežia Spojeného kráľovstva

3.1.

V oblastiach do 12 námorných míľ od pobrežia Spojeného kráľovstva meraných od základných línií pobrežných vôd majú plavidlá zakázané používať vlečné siete s rozperným rahnom.

3.2.

Odchylne od bodu 3.1 je v uvedených oblastiach povolený rybolov vlečnými sieťami s rozperným rahnom, ak:

dané plavidlá majú motor s maximálnym výkonom 221 kW a ich celková dĺžka nepresahuje 24 m a

dĺžka rozperného rahna alebo súhrnná dĺžka rozperných rahien meraná ako súčet dĺžok jednotlivých rozperných rahien nepresahuje 9 m, a to ani po predĺžení, okrem prípadov cieleného lovu kreviet sivých (Crangon crangon) s minimálnou veľkosťou ôk siete menej ako 31 mm.

4.   Obmedzenia lovu šproty severnej na účely ochrany sleďa atlantického v divízii ICES 4b

Zakazuje sa rybolov vlečeným výstrojom s veľkosťou ôk koncového rukávca menej ako 32 mm alebo statickými sieťami s veľkosťou ôk menej ako 30 mm v geografických oblastiach vymedzených loxodrómami, ktoré postupne spájajú súradnice uvedené nižšie, merané podľa súradnicového systému WGS84, a to počas týchto období:

od 1. januára do 31. marca a od 1. októbra do 31. decembra v štatistickej oblasti ICES 39E8. Na účely tohto nariadenia sa pod touto oblasťou ICES rozumie oblasť ohraničená čiarou vedúcou východne od východného pobrežia Spojeného kráľovstva pozdĺž 55° 00′ s. z. š. k bodu na 1° 00′ z. z. d., odtiaľ severne k bodu na 55° 30′ s. z. š. a odtiaľ západne k pobrežiu Spojeného kráľovstva,

od 1. januára do 31. marca a od 1. októbra do 31. decembra vo vnútrozemských vodách fjordu Moray Firth západne od 3° 30′ z. z. d. a vo vnútrozemských vodách fjordu Firth of Forth západne od 3° 00′ z. z. d.,

od 1. júla do 31. októbra v geografickej oblasti ohraničenej týmito súradnicami:

západné pobrežie Dánska na 55° 30′ s. z. š.,

55° 30′ s. z. š., 7° 00′ v. z. d.,

57° 00′ s. z. š., 7° 00′ v. z. d.,

západné pobrežie Dánska na 57° 00′ s. z. š.

5.   Osobitné ustanovenia pre Skagerrak a Kattegat v divízii ICES 3a

5.1.

V Kattegate je zakázané loviť vlečnými sieťami s rozperným rahnom.

5.2.

Plavidlám Únie sa zakazuje loviť, ponechávať na palube, prekladať, vyloďovať, skladovať, predávať, vystavovať alebo ponúkať na predaj lososa atlantického a pstruha morského.

5.3.

Vo vodách do troch námorných míľ od základných čiar v Skagerraku a Kattegate sa od 1. júla do 15. septembra zakazuje používať vlečený výstroj s veľkosťou ôk koncového rukávca menej ako 32 mm, pokiaľ sa nevykonáva cielený lov krevety boreálnej (Pandalus borealis). Na cielený lov sliznáča živorodého (Zoarces viviparus), býčkovitých (Gobiidae) alebo druhov rodu Cottus (Cottus spp.), ktoré sa majú použiť ako návnady, možno použiť siete s akoukoľvek veľkosťou ôk.

6.   Používanie statických sietí v divíziách ICES 3a a 4a

6.1.

V súlade s článkom 9 ods. 7 písm. a) a odchylne od časti B bodu 2 tejto prílohy je vo vodách so zmapovanou hĺbkou menej ako 600 m povolené používať tento výstroj:

nastavovacie žiabrovky, ktoré sa používajú na cielený lov merlúzy európskej, s veľkosťou ôk aspoň 100 mm a maximálnou výškou 100 ôk, pričom celková dĺžka všetkých nasadených sietí nepresahuje 25 km na plavidlo a maximálny čas ponorenia je 24 hodín,

zakliesňovacie siete, ktoré sa používajú na cielený lov čertovitých, s veľkosťou ôk aspoň 250 mm a maximálnou výškou 15 ôk, pričom celková dĺžka všetkých nasadených sietí nepresahuje 100 km a maximálny čas ponorenia je 72 hodín.

6.2.

Zakazuje sa cielený lov hlbokomorských žralokov uvedených v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2336 (8) v zmapovaných hĺbkach do 600 m. Náhodné úlovky hlbokomorských žralokov, ktorých lov sa v tomto nariadení a iných právnych predpisoch Únie zakazuje, sa zaznamenajú a podľa možností sa nezranené urýchlene pustia na slobodu. Hlbokomorské žraloky, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia výlovu, sa ponechávajú na palube. Takéto úlovky sa vylodia a započítajú do kvót. Ak dotknutý štát nemá k dispozícii kvóty alebo ak jeho kvóty nepostačujú, môže Komisia využiť článok 105 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1224/2009. Ak plavidlá ktoréhokoľvek členského štátu náhodne ulovia viac ako 10 ton hlbokomorských žralokov, tieto plavidlá strácajú možnosť využívať výnimky stanovené v bode 6.1.

ČASŤ D

Používanie elektrických impulzových vlečných sietí v divíziách ICES 4b a 4c

1.

Od 1. júla 2021 sa vo všetkých vodách Únie zakazuje rybolov pomocou elektrických impulzových vlečných sietí.

2.

Počas prechodného obdobia do 30. júna 2021 je rybolov pomocou elektrických impulzových vlečných sietí v divíziách ICES 4b a 4c naďalej povolený za podmienok stanovených v tejto časti a akýchkoľvek podmienok vymedzených v súlade s článkom 24 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia, pokiaľ ide o vlastnosti používaného impulzu a kontrolné monitorovacie opatrenia zavedené južne od loxodrómy spájajúcej tieto súradnice merané podľa súradnicového systému WGS84:

bod na východnom pobreží Spojeného kráľovstva na 55° s. z. š.,

smerom na východ k 55° s. z. š., 5° v. z. d.,

smerom na sever k 56° s. z. š.,

a smerom na východ k bodu na západnom pobreží Dánska na 56° s. z. š.

Uplatňujú sa tieto podmienky:

a)

elektrické impulzové vlečné siete používa najviac 5 % flotily plavidiel s vlečnými sieťami s rozperným rahnom každého členského štátu;

b)

maximálny elektrický výkon v kW za každú vlečnú sieť s rozperným rahnom nie je vyšší ako dĺžka rahna v metroch vynásobená koeficientom 1,25;

c)

efektívne napätie medzi elektródami je najviac 15 V;

d)

plavidlo je vybavené automatickým počítačovým systémom riadenia, ktorý zaznamenáva maximálny použitý výkon na rahno a efektívne napätie medzi elektródami najmenej za 100 posledných vlečení. Nie je možné, aby neoprávnená osoba tento automatický počítačový riadiaci systém zmenila;

e)

zakazuje sa používať jednu alebo viac reťazí na plašenie pred spodným lanom.

3.

Počas tohto obdobia sa pre žiadne plavidlá nevydávajú nové oprávnenia.

4.

Členské štáty môžu do 30. júna 2021 prijímať vo vodách do 12 námorných míľ od základných línií, ktoré patria pod ich zvrchovanosť alebo právomoc, nediskriminačné opatrenia na obmedzenie alebo zákaz používania elektrických impulzových vlečných sietí. Členské štáty informujú Komisiu a dotknuté členské štáty o opatreniach zavedených podľa tohto bodu.

5.

Na žiadosť pobrežného členského štátu adresovanú vlajkovému členskému štátu kapitán plavidla, ktoré používa elektrické impulzové vlečné siete, prijme v súlade s článkom 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1004 (9) počas rybolovných operácii na palubu pozorovateľa z pobrežného členského štátu.

(1)  Na účely tejto prílohy:

Kattegat je ohraničený zo severu čiarou vedenou od majáka Skagen po maják Tistlarna a odtiaľ po najbližší bod na pobreží Švédska a z juhu čiarou vedenou od Hasenøre Head po Gniben Point, od Korshage po Spodsbjerg a od Gilbjerg Head po Kullen,

Skagerrak je ohraničený zo západu čiarou vedenou od majáka Hanstholm po maják Lindesnes a z juhu čiarou vedenou od majáka Skagen po maják Tistlarna a odtiaľ po najbližší bod na pobreží Švédska,

súčasťou Severného mora je podoblasť ICES 4, tá priľahlá časť divízie ICES 2a, ktorá leží južne od 64° severnej zemepisnej šírky, a tá časť divízie ICES 3a, na ktorú sa nevzťahuje definícia Skagerraku uvedená v druhej zarážke.

(2)  Vo vodách Únie divízie ICES 4a. V divíziách ICES 4b a 4c sa uplatňuje minimálna ochranná referenčná veľkosť 130 mm.

(3)  V oblasti divízií ICES 4b a 4c, ktorá je ohraničená bodom vymedzeným súradnicami 53° 28′ 22″ s. z. š. a 0° 09′ 24″ v. z. d. na anglickom pobreží, priamkou spájajúcou tento bod s bodom vymedzeným súradnicami 53° 28′ 22″ s. z. š. a 0° 22′ 24″ v. z. d., hranicou 6 míľ od základnej línie Spojeného kráľovstva a priamkou spájajúcou bod vymedzený súradnicami 51° 54′ 06″ s. z. š. a 1° 30′ 30″ v. z. d. s bodom na pobreží Anglicka vymedzeným súradnicami 51° 55′ 48″ s. z. š. a 1° 17′ 00″ v. z. d., sa uplatňuje minimálna ochranná referenčná veľkosť 115 mm.

(4)  V prípade kraba piesočného loveného košmi alebo košíkmi môžu oddelené klepetá predstavovať maximálne 1 hm. % celkového úlovku krabov tohto druhu. V prípade kraba piesočného loveného iným rybárskym výstrojom možno vylodiť maximálne 75 kg oddelených klepiet.

(5)  Odchylne od článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa minimálne ochranné referenčné veľkosti sardiniek európskych, sardel európskych, sleďov atlantických, stavríd a makrel neuplatňujú, ak ich množstvo predstavuje maximálne 10 % živej hmotnosti celkových úlovkov ponechaných na palube pre každý z týchto druhov.

Percentuálny podiel sardiniek európskych, sardel európskych, sleďov atlantických, stavríd a makrel, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť, sa počíta ako pomer k živej hmotnosti všetkých morských organizmov na palube po vytriedení alebo pri vylodení.

Tento percentuálny podiel možno vypočítať na základe jednej alebo viacerých reprezentatívnych vzoriek. Limit 10 % sa nesmie prekročiť počas prekládky, vylodenia, prepravy, skladovania, vystavovania ani počas predaja.

(6)  V poddivíziiach Skagerrak a Kattegat sa osadí vrchný panel s kosoštvorcovými okami s veľkosťou ôk aspoň 270 mm, alebo vrchný panel so štvorcovými okami s veľkosťou ôk aspoň 140 mm. V subdivízii Kattegat sa môže osadiť panel so štvorcovými okami s veľkosťou ôk aspoň 120 mm (na vlečných sieťach v období od 1. októbra do 31. decembra a na záťahových sieťach v období od 1. augusta do 31. októbra).

(7)  Plavidlám sa zakazuje používať akékoľvek vlečné siete s rozperným rahnom s veľkosťou ôk medzi 32 a 99 mm na sever od spojnice týchto bodov: od bodu na východnom pobreží Spojeného kráľovstva ležiaceho na 55° s. z. š., potom smerom na východ na 55° s. z. š. a 5° v. z. d., ďalej smerom na sever na 56° s. z. š. a na východ do bodu na západnom pobreží Dánska na 56° s. z. š. Zakazuje sa používať akékoľvek vlečné siete s rozperným rahnom s veľkosťou ôk od 32 do 119 mm v divízii ICES 2a a časti podoblasti ICES 4 smerom na sever od 56° 00′ s. z. š.

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2336 zo 14. decembra 2016, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky lovu hlbokomorských populácií rýb v severovýchodnom Atlantiku a ustanovenia týkajúce sa rybolovu v medzinárodných vodách severovýchodného Atlantiku a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 2347/2002 (Ú. v. EÚ L 354, 23.12.2016, s. 1).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1004 zo 17. mája 2017 o vytvorení rámca Únie pre zber, správu a využívanie údajov v odvetví rybárstva a pre podporu vedeckých odporúčaní súvisiacich so spoločnou rybárskou politikou, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 199/2008 (Ú. v. EÚ L 157, 20.6.2017, s. 1).


PRÍLOHA VI

SEVEROZÁPADNÉ VODY

ČASŤ A

Minimálne ochranné referenčné veľkosti

Druh

Celá oblasť

Treska škvrnitá (Gadus morhua)

35 cm

Treska jednoškvrnná (Melanogrammus aeglefinus)

30 cm

Treska tmavá (Pollachius virens)

35 cm

Treska žltkavá (Pollachius pollachius)

30 cm

Merlúza európska (Merluccius merluccius)

27 cm

Kalkany rodu Lepidorhombus (Lepidorhombus spp.)

20 cm

Soley (Solea spp.)

24 cm

Platesa veľká (Pleuronectes platessa)

27 cm

Treska merlang (Merlangius merlangus)

27 cm

Mieň veľký (Molva molva)

63 cm

Mieň modrý (Molva dypterygia)

70 cm

Homár štíhly (Nephrops norvegicus) chvosty homára štíhleho

celková dĺžka 85 mm, dĺžka panciera 25 mm (1) 46 mm (2)

Makrely (Scomber spp.)

20 cm (6)

Sleď atlantický (Clupea harengus)

20 cm (6)

Stavridy (Trachurus spp.)

15 cm (6)

Sardela európska (Engraulis encrasicolus)

12 cm alebo 90 jedincov na kg (6)

Morona striebristá (Dicentrarchus labrax)

42 cm

Sardinka európska (Sardina pilchardus)

11 cm (6)

Pagel bledý (Pagellus bogaraveo)

33 cm

Homár európsky (Homarus gammarus)

87 mm

Maja pavúkovitá (Maja squinado)

120 mm

Hrebeňovky (Chlamys spp.)

40 mm

Venuška Ruditapes decussatus

40 mm

Venuška Venerupis pullastra

38 mm

Venuška filipínska (Venerupis philippinarum)

35 mm

Venuška bradavičnatá (Venus verrucosa)

40 mm

Venuška hladká (Callista chione)

6 cm

Pošvice rodu Ensis (Ensis spp.)

10 cm

Maktra pevná (Spisula solida)

25 mm

Donaxy (Donax spp.)

25 mm

Pošvica luskovitá (Pharus legumen)

65 mm

Surmovka vlnitá (Buccinum undatum)

45 mm

Osmonoh obyčajný (Octopus vulgaris)

750 g

Langustovité (Palinurus spp.)

95 mm

Kreveta ružová (Parapenaeus longirostris)

22 mm (dĺžka panciera)

Krab piesočný (Cancer pagurus)

140 mm (3)  (4)

Hrebeňovka veľká (Pecten maximus)

100 mm (5)

Percentuálny podiel sardiniek európskych, sardel európskych, sleďov atlantických, stavríd alebo makrel, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť, sa vypočíta ako pomer k živej hmotnosti všetkých morských organizmov na palube po vytriedení alebo pri vylodení.

Tento percentuálny podiel možno vypočítať na základe jednej alebo viacerých reprezentatívnych vzoriek. Limit 10 % sa nesmie prekročiť počas prekládky, vylodenia, prepravy, skladovania, vystavovania ani počas predaja.

ČASŤ B

Veľkosti ôk

1.   Základné veľkosti ôk vlečeného výstroja

1.1.

Bez toho, aby bola dotknutá povinnosť vylodiť úlovky, plavidlá používajú siete s veľkosťou ôk najmenej 120 mm (7) alebo najmenej 100 mm v podoblasti ICES 7b -7k.

1.2.

Bez toho, aby bola dotknutá povinnosť vylodiť úlovky, a bez ohľadu na bod 1.1 môžu plavidlá používať v severozápadných vodách menšie veľkosti ôk sietí uvedené v tabuľke nižšie, ak:

i)

sa dodržia príslušné podmienky stanovené v uvedenej tabuľke a ak vedľajšie úlovky tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnnej a tresky tmavej nepresahujú 20 % celkových úlovkov v živej hmotnosti všetkých morských biologických zdrojov vylodených po každom rybárskom výjazde, alebo

ii)

sa použijú iné úpravy selektívnosti, ktoré posúdil výbor STECF na základe žiadosti jedného alebo viacerých členských štátov a ktoré schváli Komisia. Takéto úpravy selektívnosti musia mať za následok rovnaké alebo lepšie vlastnosti selektívnosti v prípade tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnnej a tresky tmavej ako pri 120 mm alebo 100 mm v podoblasti ICES 7b-7k podľa toho, ktorá veľkosť je uplatniteľná.

Veľkosť ôk

Geografické oblasti

Podmienky

aspoň 80 mm (8)

Podoblasť ICES 7

Cielený lov merlúzy európskej, kalkanov rodu Lepidorhombus a čertovitých alebo cielený lov tresky merlang, makrel a druhov, pre ktoré neplatia obmedzenia výlovu a ktoré nie sú zahrnuté inde v tejto tabuľke, s použitím vlečných sietí na lov pri dne. Osadí sa panel so štvorcovými okami veľkosti aspoň 120 mm (11)  (14).

Cielený lov soleí a druhov, pre ktoré neplatia obmedzenia výlovu, pomocou vlečných sietí s vodiacimi štítmi. Osadí sa panel so štvorcovými okami veľkosti aspoň 80 mm (11).

aspoň 80 mm

Celá oblasť

Cielený lov homára štíhleho (NEPHROPS NORVEGICUS) (10). Osadí sa panel so štvorcovými okami veľkosti aspoň 120 mm alebo triediaca mriežka s maximálnym rozstupom priečok 35 mm, alebo ekvivalentné selektívne zariadenie.

aspoň 80 mm

Divízie ICES 7a, 7b, 7d, 7e, 7f, 7g, 7 h a 7j

Cielený lov soleí pomocou vlečných sietí s rozperným rahnom. V hornej polovici prednej časti siete sa osadí panel s veľkosťou ôk aspoň 180 mm (13).

aspoň 80 mm

Divízie ICES 7d a 7e

Cielený lov tresky merlang, makrel a druhov, pre ktoré neplatia obmedzenia výlovu a ktoré nie sú zahrnuté inde v tejto tabuľke, s použitím vlečných sietí na lov pri dne.

aspoň 40 mm

Celá oblasť

Cielený lov kalmárovitých a gordanovitých (Loliginidae, Ommastrephidae)

aspoň 16 mm

Celá oblasť

Cielený lov malých pelagických druhov, ktoré nie sú zahrnuté inde v tejto tabuľke.

Cielený lov kreviet sivých a kreviet druhu Pandalus montagui. Musí sa osadiť oddeľovacia vlečná sieť alebo triediaca mriežka v súlade s pravidlami stanovenými na vnútroštátnej úrovni.

menej ako 16 mm

Celá oblasť

Cielený lov piesočnicovitých.

2.   Základné veľkosti ôk statických a unášaných sietí

2.1.

Bez toho, aby bola dotknutá povinnosť vylodiť úlovky, plavidlá používajú siete s veľkosťou ôk aspoň 120 mm (15).

2.2.

Bez toho, aby bola dotknutá povinnosť vylodiť úlovky, a bez ohľadu na bod 2.1 môžu plavidlá používať v severozápadných vodách menšie veľkosti ôk sietí uvedené v tabuľke nižšie, ak sa dodržia príslušné podmienky stanovené v uvedenej tabuľke a ak vedľajšie úlovky tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnnej a tresky tmavej nepresahujú 20 % celkových úlovkov v živej hmotnosti všetkých morských biologických zdrojov vylodených po každom rybárskom výjazde.

Veľkosť ôk

Geografické oblasti

Podmienky

aspoň 100 mm (16)

Celá oblasť

Cielený lov platesotvarých alebo druhov, pre ktoré neplatia obmedzenia výlovu a ktoré nie sú zahrnuté inde v tejto tabuľke.

Cielený lov tresky merlang, limandy európskej a morony striebristej.

aspoň 50 mm

Celá oblasť

Cielený lov malých pelagických druhov, ktoré nie sú zahrnuté inde v tejto tabuľke.

Cielený lov sultánky nachovej.

3.

Touto časťou nie je dotknuté delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/2034 (17) v prípade rybolovu, na ktorý sa vzťahuje uvedené delegované nariadenie.

ČASŤ C

Oblasti zákazu alebo obmedzenia rybolovu

1.   Oblasť zákazu rybolovu na účely ochrany tresky škvrnitej v divízií ICES 6a

Od 1. januára do 31. marca a od 1. októbra do 31. decembra každého roka sa zakazuje vykonávať akúkoľvek rybolovnú činnosť, pri ktorej sa používa vlečený výstroj alebo statické siete, v oblasti vymedzenej loxodrómami, ktoré postupne spájajú tieto súradnice merané podľa súradnicového systému WGS84:

55° 25′ s. z. š., 7° 07′ z. z. d.

55° 25′ s. z. š., 7° 00′ z. z. d.

55° 18′ s. z. š., 6° 50′ z. z. d.

55° 17′ s. z. š., 6° 50′ z. z. d.

55° 17′ s. z. š., 6° 52′ z. z. d.

55° 25′ s. z. š., 7° 07′ z. z. d.

2.   Oblasť zákazu rybolovu na účely ochrany tresky škvrnitej v divíziách ICES 7f a 7g

2.1.

Od 1. februára do 31. marca každého roka sa zakazuje vykonávať akúkoľvek rybolovnú činnosť v týchto štatistických obdĺžnikoch ICES: 30E4, 31E4, 32E3. Tento zákaz sa neuplatňuje v oblasti do 6 námorných míľ od základnej línie.

2.2.

Rybolovné činnosti, pri ktorých sa používajú koše a košíky, sú v špecifikovaných oblastiach a obdobiach povolené za predpokladu, že:

i)

na palube sa nepreváža žiaden rybársky výstroj okrem košov a košíkov a

ii)

vedľajšie úlovky druhov, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky, sa vylodia a započítajú do kvót.

2.3.

Cielený lov malých pelagických druhov vlečeným výstrojom s veľkosťou ôk menej ako 55 mm je povolený za predpokladu, že:

i)

na palube sa nepreváža žiadna sieť s veľkosťou ôk 55 mm a viac a

ii)

vedľajšie úlovky druhov, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky, sa vylodia a započítajú do kvót.

3.   Oblasť zákazu rybolovu na účely ochrany tresky škvrnitej v divízií ICES 7a

3.1.

Od 14. februára do 30. apríla každého roka sa zakazuje používať vlečné siete na lov pri dne, záťahové siete alebo podobné vlečené siete, žiabrovky, zakliesňovacie siete alebo viacstenné žiabrovky alebo akýkoľvek rybársky výstroj s háčikmi v časti divízie ICES 7a ohraničenej východným pobrežím Írska, východným pobrežím Severného írska a priamkami, ktoré postupne spájajú tieto zemepisné súradnice merané podľa súradnicového systému WGS84:

bod na východnom pobreží poloostrova Ards v Severnom Írsku na 54° 30′ s. z. š.,

54° 30 s z. š., 04° 50′ z. z. d.,

53° 15 s z. š., 04° 50′ z. z. d.,

bod na východnom pobreží Írska na 53° 15′ s. z. š.

3.2.

Odchylne od bodu 1 je v oblasti a obdobiach, ktoré sú v ňom uvedené, povolené používať vlečné siete na lov pri dne za predpokladu, že takéto vlečné siete sú vybavené selektívnymi zariadeniami, ktoré posúdil výbor STECF.

4.   Treska jednoškvrnná v oblasti Rockall v podoblasti ICES 6

Akýkoľvek rybolov okrem rybolovu lovnými šnúrami sa zakazuje v oblastiach vymedzených loxodrómami, ktoré postupne spájajú tieto súradnice merané podľa súradnicového systému WGS84:

57° 00′ s. z. š., 15° 00′ z. z. d.

57° 00′ s. z. š., 14° 00′ z. z. d.

56° 30′ s. z. š., 14° 00′ z. z. d.

56° 30′ s. z. š., 15° 00′ z. z. d.

57° 00′ s. z. š., 15° 00′ z. z. d.

5.   Oblasť zákazu rybolovu na účely ochrany homára štíhleho v divíziách ICES 7c a 7k

5.1.

Od 1. mája do 31. mája každého roka sa zakazuje cielený lov homára štíhleho (Nephrops norvegicus) a súvisiacich druhov (t. j. treska škvrnitá, kalkany rodu Lepidorhombus, čertovité, treska jednoškvrnná, treska merlang, merlúza európska, platesa veľká, treska žltkavá, treska tmavá, rajovité, solea európska, mieň lemovaný, mieň modrý, mieň veľký a ostroň bieloškvrnitý) v geografickej oblasti vymedzenej loxodrómami, ktoré postupne spájajú tieto súradnice merané podľa súradnicového systému WGS84:

52° 27′ s. z. š., 12° 19′ z. z. d.

52° 40′ s. z. š., 12° 30′ z. z. d.

52° 47′ s. z. š., 12° 39,60′ z. z. d.

52° 47′ s. z. š., 12° 56′ z. z. d.

52° 13,5′ s. z. š., 13° 53,83′ z. z. d.

51° 22′ s. z. š., 14° 24′ z. z. d.

51° 22′ s. z. š., 14° 03′ z. z. d.

52° 10′ s. z. š., 13° 25′ z. z. d.

52° 32′ s. z. š., 13° 07,50′ z. z. d.

52° 43′ s. z. š., 12° 55′ z. z. d.

52° 43′ s. z. š., 12° 43′ z. z. d.

52° 38,80′ s. z. š., 12° 37′ z. z. d.

52° 27′ s. z. š., 12° 23′ z. z. d.

52° 27′ s. z. š., 12° 19′ z. z. d.

5.2.

Prechod cez Porcupine Banks s nákladom druhov uvedených v bode 5. 1. je povolený v súlade s článkom 50 ods. 3, 4 a 5 nariadenia (ES) č. 1224/2009.

6.   Osobitné pravidlá na ochranu mieňa modrého v divízii ICES 6a

6.1.

Od 1. marca do 31. mája každého roka sa zakazuje cielený lov mieňa modrého v oblastiach divízie ICES 6a vymedzených loxodrómami, ktoré postupne spájajú tieto súradnice merané podľa súradnicového systému WGS84:

Okraj škótskeho kontinentálneho šelfu

59° 58′ s. z. š., 07° 00′ z. z. d.

59° 55′ s. z. š., 06° 47′ z. z. d.

59° 51′ s. z. š., 06° 28′ z. z. d.

59° 45′ s. z. š., 06° 38′ z. z. d.

59° 27′ s. z. š., 06° 42′ z. z. d.

59° 22′ s. z. š., 06° 47′ z. z. d.

59° 15′ s. z. š., 07° 15′ z. z. d.

59° 07′ s. z. š., 07° 31′ z. z. d.

58° 52′ s. z. š., 07° 44′ z. z. d.

58° 44′ s. z. š., 08° 11′ z. z. d.

58° 43′ s. z. š., 08° 27′ z. z. d.

58° 28′ s. z. š., 09° 16′ z. z. d.

58° 15′ s. z. š., 09° 32′ z. z. d.

58° 15′ s. z. š., 09° 45′ z. z. d.

58° 30′ s. z. š., 09° 45′ z. z. d.

59° 30′ s. z. š., 07° 00′ z. z. d.

59° 58′ s. z. š., 07° 00′ z. z. d.

Okraj Rosemary Bank

60° 00′ s. z. š., 11° 00′ z. z. d.

59° 00′ s. z. š., 11° 00′ z. z. d.

59° 00′ s. z. š., 09° 00′ z. z. d.

59° 30′ s. z. š., 09° 00′ z. z. d.

59° 30′ s. z. š., 10° 00′ z. z. d.

60° 00′ s. z. š., 10° 00′ z. z. d.

60° 00′ s. z. š., 11° 00′ z. z. d.

Nepatrí sem oblasť vymedzená loxodrómami, ktoré postupne spájajú tieto súradnice merané podľa systému WGS84:

59° 15′ s. z. š., 10° 24′ z. z. d.

59° 10′ s. z. š., 10° 22′ z. z. d.

59° 08′ s. z. š., 10° 07′ z. z. d.

59° 11′ s. z. š., 09° 59′ z. z. d.

59° 15′ s. z. š., 09° 58′ z. z. d.

59° 22′ s. z. š., 10° 02′ z. z. d.

59° 23′ s. z. š., 10° 11′ z. z. d.

59° 20′ s. z. š., 10° 19′ z. z. d.

59° 15′ s. z. š., 10° 24′ z. z. d.

6.2.

Vedľajší úlovok mieňa modrého do šiestich ton možno ponechať na palube a vylodiť. Keď plavidlo dosiahne uvedenú prahovú úroveň šiestich ton mieňa modrého:

a)

ihneď ukončí rybolov a opustí oblasť, v ktorej sa nachádza;

b)

nesmie znovu vplávať do žiadnej z uvedených oblastí, až kým nevylodí svoj úlovok;

c)

nesmie vrátiť do mora žiadne množstvo mieňa modrého.

6.3.

Od 15. februára do 15. apríla každého roka sa zakazuje používať vlečné siete na lov pri dne, lovné šnúry a statické siete v oblasti vymedzenej loxodrómami, ktoré postupne spájajú tieto súradnice merané podľa systému WGS84:

60° 58,76′ s. z. š., 27° 27,32′ z. z. d.

60° 56,02′ s. z. š., 27° 31,16′ z. z. d.

60° 59,76′ s. z. š., 27° 43,48′ z. z. d.

61° 03,00′ s. z. š., 27° 39,41′ z. z. d.

60° 58,76′ s. z. š., 27° 27,32′ z. z. d.

7.   Obmedzenia lovu makrel v divíziách ICES 7e, 7f, 7g a 7 h

7.1.

Cielený lov makrel vlečeným výstrojom s veľkosťou ôk koncového rukávca menej ako 80 mm alebo vakovými sieťami, okrem prípadov, keď hmotnosť makrel nepresahuje 15 % živej hmotnosti celkového množstva ulovených makrel a iných morských organizmov na palube, sa zakazuje v oblasti vymedzenej loxodrómami, ktoré postupne spájajú tieto súradnice merané podľa systému WGS84:

bod na južnom pobreží Spojeného kráľovstva na 2° 00′ z. z. d.

49° 30′ s. z. š., 2° 00′ z. z. d.

49° 30′ s. z. š., 7° 00′ z. z. d.

52° 00′ s. z. š., 7° 00′ z. z. d.

bod na západnom pobreží Spojeného kráľovstva na 52° 00′ s. z. š.

7.2.

V oblasti vymedzenej v bode 7.1 je povolený rybolov, pri ktorom sa používajú:

statické siete a/alebo ručné šnúry;

vlečné siete na lov pri dne, dánske záťahové siete alebo iné podobné vlečené siete s veľkosťou ôk viac ako 80 mm.

7.3.

Plavidlám, ktoré nie sú vybavené na rybolov a na ktoré sa prekladajú makrely, sa povoľuje prítomnosť v oblasti vymedzenej v bode 7.1.

8.   Obmedzenia používania vlečných sietí s rozperným rahnom v oblasti do 12 námorných míľ od pobrežia Spojeného kráľovstva a Írska

8.1.

V divízii ICES 5b a podoblasti ICES 6 severne od 56°s. z. š. sa zakazuje používať akékoľvek vlečné siete s rozperným rahnom s veľkosťou ôk menej ako 100 mm.

8.2.

V oblastiach do 12 námorných míľ od pobrežia Spojeného kráľovstva a Írska meraných od základných línií pobrežných vôd majú plavidlá zakázané používať vlečné siete s rozperným rahnom.

8.3.

V špecifikovanej oblasti je povolený rybolov vlečnými sieťami s rozperným rahnom za predpokladu, že:

dané plavidlá majú motor s maximálnym výkonom 221 kW a ich dĺžka nepresahuje 24 m a

dĺžka rozperného rahna alebo súhrnná dĺžka rozperných rahien meraná ako súčet dĺžok jednotlivých rozperných rahien nepresahuje 9 m, a to ani po predĺžení, okrem prípadov cieleného rybolovu kreviet sivých (Crangon crangon) s veľkosťou ôk koncového rukávca menej ako 31 mm.

9.   Používanie statických sietí v divíziách ICES 5b, 6a, 6b, 7b, 7c, 7 h, 7j a 7k

9.1.

V súlade s článkom 9 ods. 7 písm. a) a odchylne od časti B bodu 2 tejto prílohy je vo vodách so zmapovanou hĺbkou do 600 m povolené používať tento výstroj:

nastavovacie žiabrovky, ktoré sa používajú na cielený lov merlúzy európskej, s veľkosťou ôk aspoň 100 mm a maximálnou výškou 100 ôk, pričom celková dĺžka všetkých nasadených sietí nepresahuje 25 km na plavidlo a maximálny čas ponorenia je 24 hodín,

zakliesňovacie siete, ktoré sa používajú na cielený lov čertovitých, s veľkosťou ôk aspoň 250 mm a maximálnou výškou 15 ôk, pričom celková dĺžka všetkých nasadených sietí nepresahuje 100 km a maximálny čas ponorenia je 72 hodín.

9.2.

Zakazuje sa cielený lov hlbokomorských žralokov uvedených v prílohe I k nariadeniu (EÚ) 2016/2336 v zmapovaných hĺbkach do 600 m. Náhodné úlovky hlbokomorských žralokov, ktorých lov sa v tomto nariadení a iných právnych predpisoch Únie zakazuje, sa zaznamenajú, podľa možností sa im neublíži a urýchlene sa pustia späť do mora. Hlbokomorské žraloky, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia výlovu, sa ponechávajú na palube. Takéto úlovky sa vylodia a započítajú do kvót. Ak dotknutý členský štát nemá k dispozícii kvóty alebo ak jeho kvóty nepostačujú, môže Komisia využiť článok 105 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1224/2009.Ak plavidlá ktoréhokoľvek členského štátu náhodne ulovia viac ako 10 ton hlbokomorských žralokov, tieto plavidlá strácajú možnosť využívať výnimky stanovené v bode 9.1.

(1)  V divíziách ICES 6a a 7a sa uplatňuje minimálna ochranná referenčná veľkosť v prípade celkovej dĺžky 70 mm a v prípade dĺžky panciera 20 mm.

(2)  V divíziách ICES 6a a 7a sa uplatňuje minimálna ochranná referenčná veľkosť 37 mm.

(3)  Vo vodách Únie v podoblastiach ICES 5, 6 južne od 56° s. z. š. a 7, okrem divízií ICES 7d, 7e, 7f, sa uplatňuje minimálna ochranná referenčná veľkosť 130 mm.

(4)  V prípade kraba piesočného loveného košmi alebo košíkmi môžu oddelené klepetá predstavovať maximálne 1 hm. % celkového úlovku krabov tohto druhu. V prípade kraba piesočného loveného iným rybárskym výstrojom možno vylodiť maximálne 75 kg oddelených klepiet.

(5)  V divízii ICES 7a severne od 52° 30′ s. z. š. a v divízii ICES 7d sa uplatňuje minimálna ochranná referenčná veľkosť 110 mm.

(6)  Odchylne od článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa minimálne ochranné referenčné veľkosti sardiniek európskych, sardel európskych, sleďov atlantických, stavríd a makrel neuplatňujú, ak ich množstvo predstavuje maximálne 10 % živej hmotnosti celkových úlovkov ponechaných na palube pre každý z týchto druhov.

(7)  Zavádza sa postupne počas obdobia dvoch rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

(8)  Uplatňuje sa bez toho, aby bol dotknutý článok 5 nariadenia Komisie (ES) č. 494/2002 (9).

(9)  Nariadenie Komisie (ES) č. 494/2002 z 19. marca 2002, ktorým sa určujú ďalšie technické opatrenia pre obnovu násady merlúzy európskej v podoblastiach ICES III, IV, V, VI a VII and divíziách ICES VIII a, b, d, e (Ú. v. ES L 77, 20.3.2002, s. 8).

(10)  V divízii ICES 7a sa v prípade plavidiel s jediným zariadením uplatňuje veľkosť ôk aspoň 70 mm.

(11)  Uplatňuje sa bez toho, aby bol dotknutý článok 2 ods. 5 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 737/2012 (12).

(12)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 737/2012 zo 14. augusta 2012 o ochrane určitých populácií v Keltskom mori (Ú. v. EÚ L 218, 15.8.2012, s. 8).

(13)  Toto ustanovenie sa neuplatňuje na divíziu ICES 7d.

(14)  Toto ustanovenie sa neuplatňuje v prípade cieleného lovu tresky merlang, makrel a druhov, pre ktoré neplatia obmedzenia výlovu, v divíziách ICES 7d a 7e.

(15)  Pri love čertovitých sa používa výstroj s veľkosťou ôk aspoň 220 mm. Pri cielenom love tresky žltkavej a merlúzy európskej v divíziách ICES 7d a 7e sa používa výstroj s veľkosťou ôk aspoň 110 mm.

(16)  V divízii 7d sa uplatňuje aspoň 90 mm.

(17)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/2034 z 18. októbra 2018, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v severozápadných vodách na roky 2019 – 2021 (Ú. v. EÚ L 327, 21.12.2018, s. 8).


PRÍLOHA VII

JUHOZÁPADNÉ VODY

ČASŤ A

Minimálne ochranné referenčné veľkosti

Druh

Celá oblasť

Treska škvrnitá (Gadus morhua)

35 cm

Treska jednoškvrnná (Melanogrammus aeglefinus)

30 cm

Treska tmavá (Pollachius virens)

35 cm

Treska žltkavá (Pollachius pollachius)

30 cm

Merlúza európska (Merluccius merluccius)

27 cm

Kalkany rodu Lepidorhombus (Lepidorhombus spp.)

20 cm

Soley (Solea spp.)

24 cm

Platesa veľká (Pleuronectes platessa)

27 cm

Treska merlang (Merlangius merlangus)

27 cm

Mieň veľký (Molva molva)

63 cm

Mieň modrý (Molva dypterygia)

70 cm

Homár štíhly (Nephrops norvegicus)

celková dĺžka 70 mm,

dĺžka panciera 20 mm

chvosty homára štíhleho

37 mm

Makrely (Scomber spp.)

20 cm (6)

Sleď atlantický (Clupea harengus)

20 cm (6)

Stavridy (Trachurus spp.)

15 cm (1)  (6)  (7)

Sardela európska (Engraulis encrasicolus)

12 cm alebo 90 jedincov na kg (2)  (6)

Morona striebristá (Dicentrarchus labrax)

36 cm

Sardinka európska (Sardina pilchardus)

11 cm (6)

Pagel bledý (Pagellus bogaraveo)

33 cm

Homár európsky (Homarus gammarus)

87 mm

Maja pavúkovitá (Maja squinado)

120 mm

Hrebeňovky (Chlamys spp.)

40 mm

Venuška Ruditapes decussatus

40 mm

Venuška Venerupis pullastra

38 mm

Venuška filipínska (Venerupis philippinarum)

35 mm

Venuška bradavičnatá (Venus verrucosa)

40 mm

Venuška hladká (Callista chione)

6 cm

Pošvice rodu Ensis (Ensis spp.)

10 cm

Maktra pevná (Spisula solida)

25 mm

Donaxy (Donax spp.)

25 mm

Pošvica luskovitá (Pharus legumen)

65 mm

Surmovka vlnitá (Buccinum undatum)

45 mm

Osmonoh obyčajný (Octopus vulgaris)

750 g (3)

Langustovité (Palinurus spp.)

95 mm

Kreveta ružová (Parapenaeus longirostris)

22 mm (dĺžka panciera)

Krab piesočný (Cancer pagurus)

140 mm (4)  (5)

Hrebeňovka veľká (Pecten maximus)

100 mm

ČASŤ B

Veľkosti ôk

1.   Základné veľkosti ôk vlečeného výstroja

1.1.

Bez toho, aby bola dotknutá povinnosť vylodiť úlovky, plavidlá používajú siete s veľkosťou ôk aspoň 70 mm (8) (9) alebo aspoň 55 mm v divízii ICES 9a východne od 7° 23′ 48″ z. z. d.

1.2.

Bez toho, aby bola dotknutá povinnosť vylodiť úlovky, a bez ohľadu na bod 2.1 môžu plavidlá používať v juhozápadných vodách menšie veľkosti ôk sietí uvedené v tabuľke nižšie, ak:

i)

sa dodržia príslušné podmienky stanovené v uvedenej tabuľke a ak vedľajšie úlovky merlúzy európskej nepresahujú 20 % celkových úlovkov v živej hmotnosti všetkých morských biologických zdrojov vylodených po každom rybárskom výjazde, alebo

ii)

sa použijú iné úpravy selektívnosti, ktoré posúdil výbor STECF na základe žiadosti jedného alebo viacerých členských štátov a ktoré schváli Komisia. Takéto úpravy selektívnosti musia mať za následok rovnaké alebo lepšie vlastnosti selektívnosti v prípade merlúzy európskej ako pri 70 mm alebo 55 mm v divízii ICES 9a východne od 7° 23′ 48″ z. z. d. podľa toho, ktorá veľkosť je uplatniteľná.

Veľkosť ôk

Geografické oblasti

Podmienky

Aspoň 55 mm

Celá oblasť okrem divízie ICES 9a východne od 7° 23′ 48″ z. z. d.

Cielený lov druhov, pre ktoré neplatia obmedzenia výlovu a ktoré nie sú zahrnuté inde v tejto tabuľke.

Cielený lov pagela bledého.

Cielený rybolov makrel, stavríd a tresky belasej pomocou vlečných sietí na lov pri dne.

Aspoň 35 mm

Celá oblasť

Cielený lov morského jazyka.

Aspoň 55 mm

Divízia ICES 9a západne od 7° 23′ 48″ z. z. d.

Cielený lov kôrovcov.

Aspoň 16 mm

Celá oblasť

Cielený lov malých pelagických druhov, ktoré nie sú zahrnuté inde v tejto tabuľke.

Cielený lov kreviet (Palaemon serratus, Crangon crangon) a kraba (Polybius henslowii).

Menej ako 16 mm

Celá oblasť

Cielený lov piesočnicovitých.

2.   Základné veľkosti ôk statických a unášaných sietí

2.1.

Bez toho, aby bola dotknutá povinnosť vylodiť úlovky, plavidlá používajú siete s veľkosťou ôk aspoň 100 mm (10) alebo aspoň 80 mm v divízii ICES 8c a podoblasti ICES 9.

2.2.

Bez toho, aby bola dotknutá povinnosť vylodiť úlovky, a bez ohľadu na bod 2.1 môžu plavidlá používať v juhozápadných vodách menšie veľkosti ôk sietí uvedené v tabuľke nižšie, ak sa dodržia príslušné podmienky stanovené v uvedenej tabuľke a ak vedľajšie úlovky merlúzy európskej nepresahujú 20 % celkových úlovkov v živej hmotnosti všetkých morských biologických zdrojov vylodených po každom rybárskom výjazde.

Veľkosť ôk

Geografické oblasti

Podmienky

Aspoň 80 mm

Celá oblasť okrem divízie ICES 8c a podoblasti ICES 9

Cielený lov morony striebristej, tresky merlang, kalkana veľkého, platesy bradavičnatej a tresky žltkavej.

Aspoň 60 mm

Celá oblasť

Cielený lov druhov, pre ktoré neplatia obmedzenia výlovu a ktoré nie sú zahrnuté inde v tejto tabuľke.

Aspoň 50 mm

Celá oblasť

Cielený lov malých pelagických druhov (11), ktoré nie sú zahrnuté inde v tejto tabuľke.

Aspoň 40 mm

Celá oblasť

Cielený lov sultánky nachovej, kreviet rodu Penaeus (Penaeus spp.), radu Stomatopoda, morského jazyka a pyskatcovitých (Labridae).

ČASŤ C

Oblasti zákazu alebo obmedzenia rybolovu

1.   Oblasť zákazu rybolovu na účely ochrany merlúzy európskej v divízií ICES 9a

Rybolov akoukoľvek vlečnou sieťou, dánskou záťahovou sieťou alebo podobnou vlečenou sieťou sa zakazuje v geografických oblastiach vymedzených loxodrómami, ktoré postupne spájajú tieto súradnice merané podľa súradnicového systému WGS84:

a)

od 1. októbra do 31. januára nasledujúceho roka:

43° 46,5′ s. z. š., 07° 54,4′ z. z. d.

44° 01,5′ s. z. š., 07° 54,4′ z. z. d.

43° 25,0′ s. z. š., 09° 12,0′ z. z. d.

43° 10,0′ s. z. š., 09° 12,0′ z. z. d.

b)

od 1. decembra do posledného februárového dňa nasledujúceho roka:

bod na západnom pobreží Portugalska na 37° 50′ s. z. š.

37° 50‘ s. z. š., 09° 08′ z. z. d.

37° 00‘ s. z. š., 9° 07′ z. z. d.

bod na západnom pobreží Portugalska na 37° 50′ s. z. š.

2.   Oblasti zákazu rybolovu na účely ochrany homára štíhleho v divízii ICES 9a

2.1.

Cielený lov homára štíhleho (Nephrops norvegicus) akoukoľvek vlečnou sieťou na lov pri dne, dánskou záťahovou sieťou alebo podobnou vlečenou sieťou sa zakazuje v geografických oblastiach vymedzených loxodrómami, ktoré postupne spájajú tieto súradnice merané podľa súradnicového systému WGS84:

a)

od 1. júna do 31. augusta:

42° 23′ s. z. š., 08° 57′ z. z. d.

42° 00′ s. z. š., 08° 57′ z. z. d.

42° 00′ s. z. š., 09° 14′ z. z. d.

42° 04′ s. z. š., 09° 14′ z. z. d.

42° 09′ s. z. š., 09° 09′ z. z. d.

42° 12′ s. z. š., 09° 09′ z. z. d.

42° 23′ s. z. š., 09° 15′ z. z. d.

42° 23′ s. z. š., 08° 57′ z. z. d.

b)

od 1. mája do 31. augusta:

37° 45′ s. z. š., 09° 00′ z. z. d.

38° 10′ s. z. š., 09° 00′ z. z. d.

38° 10′ s. z. š., 09° 15′ z. z. d.

37° 45′ s. z. š., 09° 20′ z. z. d.

2.2.

V geografických oblastiach a počas obdobia, ktoré sú uvedené v bode 2.1 písm. b), je povolené vykonávať rybolov vlečnými sieťami na lov pri dne alebo podobnými vlečenými sieťami alebo košíkmi za predpokladu, že všetky vedľajšie úlovky homára štíhleho (Nephrops norvegicus) sa vylodia a započítajú do kvót.

2.3.

V geografických oblastiach a mimo období uvedených v bode 2.1 je zakázaný cielený lov homára štíhleho (Nephrops norvegicus). Vedľajšie úlovky homára štíhleho (Nephrops norvegicus) sa vylodia a započítajú do kvót.

3.   Obmedzenia cieleného lovu sardely európskej v divízii ICES 8c

3.1.

V divízii ICES 8c sa zakazuje cielený lov sardely európskej pomocou pelagických vlečných sietí.

3.2.

V divízii ICES 8c sa zakazuje súčasne prevážať na palube pelagické vlečné siete a vakové siete.

4.   Používanie statických sietí v podoblastiach ICES 8, 9, 10 a 12 východne od 27° z. z. d.

4.1.

V súlade s článkom 9 ods. 7 písm. a) a odchylne od časti B bodu 2 tejto prílohy je vo vodách so zmapovanou hĺbkou do 600 m povolené používať tento výstroj:

nastavovacie žiabrovky, ktoré sa používajú na cielený lov merlúzy európskej, s veľkosťou ôk aspoň 80 mm v divízii ICES 8c a podoblasti ICES 9 a 100 mm vo všetkých ostatných oblastiach a maximálnou výškou 100 ôk, pričom celková dĺžka všetkých nasadených sietí nepresahuje 25 km na plavidlo a maximálny čas ponorenia je 24 hodín,

zakliesňovacie siete, ktoré sa používajú na cielený lov čertovitých, s veľkosťou ôk aspoň 250 mm a maximálnou výškou 15 ôk, pričom celková dĺžka všetkých nasadených sietí nepresahuje 100 km a maximálny čas ponorenia je 72 hodín,

viacstenné žiabrovky, ktoré sa v podoblasti ICES 9 používajú na cielený lov čertovitých, s veľkosťou ôk aspoň 220 mm a maximálnou výškou 30 ôk, pričom celková dĺžka nasadených sietí nepresahuje 20 km na plavidlo a maximálny čas ponorenia je 72 hodín.

4.2.

Zakazuje sa cielený lov hlbokomorských žralokov uvedených v prílohe I k nariadeniu (EÚ) 2016/2336 v zmapovaných hĺbkach do 600 m. Náhodné úlovky hlbokomorských žralokov, ktorých lov sa v tomto nariadení a iných právnych predpisoch Únie zakazuje, sa zaznamenajú, podľa možností sa im neublíži a urýchlene sa pustia späť do mora. Hlbokomorské žraloky, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia výlovu, sa ponechávajú na palube. Takéto úlovky sa vylodia a započítajú do kvót. Ak dotknutý členský štát nemá k dispozícii kvóty alebo ak jeho kvóty nepostačujú, môže Komisia využiť článok 105 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1224/2009 Ak plavidlá ktoréhokoľvek členského štátu náhodne ulovia viac ako 10 ton hlbokomorských žralokov, tieto plavidlá strácajú možnosť využívať výnimky stanovené v bode 4.1.

4.3.

Podmienky rybolovu s použitím určitého vlečeného výstroja povoleného v Biskajskom zálive

Odchylne od ustanovení článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 494/2002, ktorým sa určujú ďalšie technické opatrenia pre obnovu násady merlúzy európskej v podoblastiach ICES 3-7 a divíziách ICES 8a, 8b, 8d a 8e, sa povoľuje vykonávať rybolovnú činnosť s použitím vlečných sietí, dánskych záťahových sietí a podobného výstroja s výnimkou vlečných sietí s rozperným rahnom s veľkosťou ôk v rozpätí 70 – 99 mm v oblasti vymedzenej v článku 5 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 494/2002, ak je výstroj vybavený panelom so štvorcovými okami s veľkosťou 100 mm.


(1)  Na lov stavridy (Trachurus picturatus) vo vodách susediacich s Azorskými ostrovmi a vodách, ktoré patria pod zvrchovanosť alebo právomoc Portugalska, sa neuplatňuje žiadna minimálna ochranná referenčná veľkosť.

(2)  V podoblasti ICES 9 a v oblasti CECAF 34.1.2 sa uplatňuje minimálna ochranná referenčná veľkosť 9 cm.

(3)  Vo všetkých vodách v tej časti stredovýchodného Atlantiku, ktorá pozostáva z divízií 34.1.1, 34.1.2 a 34.1.3 a podoblasti 34.2.0 rybolovnej zóny 34 regiónu CECAF, sa uplatňuje hmotnosť bez žiabier a vnútorností 450 g.

(4)  Vo vodách Únie v podoblastiach ICES 8 a 9 sa uplatňuje minimálna ochranná referenčná veľkosť 130 mm.

(5)  V prípade kraba piesočného loveného košmi alebo košíkmi môžu oddelené klepetá predstavovať maximálne 1 hm. % celkového úlovku krabov tohto druhu. V prípade kraba piesočného loveného iným rybárskym výstrojom možno vylodiť maximálne 75 kg oddelených klepiet.

(6)  Odchylne od článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa minimálne ochranné referenčné veľkosti sardiniek európskych, sardel európskych, sleďov atlantických, stavríd a makrel neuplatňujú, ak ich množstvo predstavuje maximálne 10 % živej hmotnosti celkových úlovkov ponechaných na palube pre každý z týchto druhov.

Percentuálny podiel sardiniek európskych, sardel európskych, sleďov atlantických, stavríd a makrel, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť, sa vypočíta ako pomer k živej hmotnosti všetkých morských organizmov na palube po vytriedení alebo pri vylodení.

Tento percentuálny podiel možno vypočítať na základe jednej alebo viacerých reprezentatívnych vzoriek. Limit 10 % sa nesmie prekročiť počas prekládky, vylodenia, prepravy, skladovania, vystavovania ani počas predaja.

(7)  Najviac 5 % môže pozostávať zo stavríd veľkosti 12 až 15 cm. Na účely kontroly tohto množstva sa hmotnosť úlovkov vynásobí prepočítavacím koeficientom 1,20. Tieto ustanovenia sa neuplatňujú na úlovky, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky.

(8)  Toto ustanovenie sa uplatňuje bez toho, aby bol dotknutý článok 2 nariadenia (ES) č. 494/2002.

(9)  Na cielený lov homára štíhleho (Nephrops norvegicus) v divíziách ICES 8a, 8b, 8d a 8e sa osadí panel so štvorcovými okami veľkosti aspoň 100 mm alebo ekvivalentné selektívne zariadenie. Na cielený lov soleí pomocou vlečných sietí s rozperným rahnom sa v hornej polovici prednej časti siete osadí panel s veľkosťou ôk aspoň 180 mm.

(10)  Na cielený lov čertovitých sa používa výstroj s veľkosťou ôk aspoň 220 mm.

(11)  Pri sardinkách sa môže použiť výstroj s veľkosťou ôk menej ako 40 mm.


PRÍLOHA VIII

BALTSKÉ MORE

ČASŤ A

Minimálne ochranné referenčné veľkosti

Druh

Geografické oblasti

Minimálna ochranná referenčná veľkosť

Treska škvrnitá (Gadus morhua)

Poddivízie 22 – 32

35cm

Platesa veľká (Pleuronectes platessa)

Poddivízie 22 – 32

25 cm

Losos atlantický (Salmo salar)

Poddivízie 22 – 30 a 32

60 cm

Poddivízia 31

50 cm

Platesa bradavičnatá (Platichthys flesus)

Poddivízie 22 – 25

23 cm

Poddivízie 26, 27 a 28

21 cm

Poddivízie 29 – 32, južne od 59° s. z. š.

18 cm

Kalkan veľký (Scophthalmus maximus))

Poddivízie 22 – 32

30 cm

Kalkan hladký (Scophthalmus rhombus)

Poddivízie 22 – 32

30 cm

Úhor európsky (Anguilla anguilla)

Poddivízie 22 – 32

35 cm

Pstruh morský (Salmo trutta)

Poddivízie 22 – 25 a 29 – 32

40 cm

Poddivízie 26, 27 a 28

50 cm

ČASŤ B

Veľkosti ôk

1.   Základné veľkosti ôk vlečeného výstroja

1.1.

Bez toho, aby bola dotknutá povinnosť vylodiť úlovky, plavidlá používajú siete s veľkosťou ôk aspoň 120 mm, ak sú vyrobené z vlečnej siete T90, alebo aspoň 105 mm, ak sú vybavené únikovým oknom typu BACOMA s veľkosťou ôk 120 mm.

1.2.

Bez toho, aby bola dotknutá povinnosť vylodiť úlovky, a bez ohľadu na bod 1.1 môžu plavidlá používať v Baltskom mori menšie veľkosti ôk sietí uvedené v tabuľke nižšie, ak:

i)

sa dodržia príslušné podmienky stanovené v uvedenej tabuľke a ak vedľajšie úlovky tresky škvrnitej nepresahujú 10 % celkových úlovkov v živej hmotnosti všetkých morských biologických zdrojov vylodených po každom rybárskom výjazde, alebo

ii)

sa použijú iné úpravy selektívnosti, ktoré posúdil výbor STECF na základe žiadosti jedného alebo viacerých členských štátov a ktoré schváli Komisia. Takéto úpravy selektívnosti musia mať za následok rovnaké alebo lepšie vlastnosti selektívnosti v prípade tresky škvrnitej, ako má vlečná sieť T90 s veľkosťou ôk 120 mm alebo sieť s veľkosťou ôk 105 mm vybavená únikovým oknom typu BACOMA s veľkosťou ôk 120 mm podľa toho, čo je uplatniteľné.

Veľkosť ôk

Geografické oblasti

Podmienky

aspoň 90 mm

V poddivíziách 22 a 23

Cielený lov platesotvarých (1).

Cielený rybolov tresky merlang.

aspoň 32 mm

V poddivíziách 22 – 27

Cielený lov sleďa atlantického, makrel, stavríd a tresky belasej.

aspoň 16 mm

Poddivízie 22 – 27

Cielený lov šproty severnej (2).

aspoň 16 mm

Celá oblasť

Cielený lov iných druhov ako platesotvarých alebo druhov, pre ktoré neplatia obmedzenia výlovu a ktoré nie sú zahrnuté inde v tejto tabuľke.

aspoň 16 mm

V poddivíziách 28 – 32

Cielený lov malých pelagických druhov, ktoré nie sú zahrnuté inde v tejto tabuľke.

menej ako 16 mm

Celá oblasť

Cielený lov piesočnicovitých.

2.   Základné veľkosti ôk statických sietí

2.1.

Bez toho, aby bola dotknutá povinnosť vylodiť úlovky, plavidlá používajú pri love lososa atlantického siete s veľkosťou ôk najmenej 110 mm alebo 157 mm.

2.2.

Bez toho, aby bola dotknutá povinnosť vylodiť úlovky, a bez ohľadu na bod 2.1 môžu plavidlá používať v Baltskom mori menšie veľkosti ôk sietí uvedené v tabuľke nižšie, ak sa dodržia príslušné podmienky stanovené v uvedenej tabuľke a ak vedľajšie úlovky tresky škvrnitej nepresahujú 10 % celkových úlovkov v živej hmotnosti všetkých morských biologických zdrojov vylodených po každom rybárskom výjazde alebo päť jedincov lososa atlantického.

Veľkosť ôk

Geografické oblasti

Podmienky (3)

aspoň 90 mm

Celá oblasť

Cielený lov druhov platesotvarých.

menej ako 90 mm

Celá oblasť

Cielený lov malých pelagických druhov.

aspoň 16 mm

Celá oblasť

Cielený lov druhov, pre ktoré neplatia obmedzenia výlovu a ktoré nie sú zahrnuté inde v tejto tabuľke.

ČASŤ C

Oblasti zákazu alebo obmedzenia rybolovu

1.

Obmedzenia rybolovu vlečeným výstrojom

Počas celého roka sa zakazuje rybolov vlečeným výstrojom v geografickej oblasti vymedzenej loxodrómami, ktoré postupne spájajú tieto súradnice merané podľa súradnicového systému WGS84:

54° 23′ s. z. š., 14° 35′ v. z. d.

54° 21′ s. z. š., 14° 40′ v. z. d.

54° 17′ s. z. š., 14° 33′ v. z. d.

54° 07′ s. z. š., 14° 25′ v. z. d.

54° 10′ s. z. š., 14° 21′ v. z. d.

54° 14′ s. z. š., 14° 25′ v. z. d.

54° 17′ s. z. š., 14°17′ v. z. d.

54° 24′ s. z. š., 14° 11′ v. z. d.

54° 27′ s. z. š., 14° 25′ v. z. d.

54° 23′ s. z. š., 14° 35′ v. z. d.

2.   Obmedzenia lovu lososa atlantického a pstruha morského

2.1.

Cielený lov lososa atlantického (Salmo salar) alebo pstruha morského (Salmo trutta) sa zakazuje:

a)

od 1. júna do 15. septembra každého roka vo vodách poddivízií 22 – 31;

b)

od 15. júna do 30. septembra každého roka vo vodách poddivízie 32.

2.2.

Oblasť zákazu rybolovu počas obdobia hájenia sa začína štyri námorné míle od základných línií.

2.3.

Je povolené ponechávať na palube jedince lososa atlantického (Salmo salar) alebo pstruha morského (Salmo trutta) ulovených pascovými sieťami.

3.   Osobitné opatrenia pre Rižský záliv

3.1.

Na účely rybolovu v poddivízii 28-1 musia mať plavidlá oprávnenie na rybolov vydané v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1224/2009.

3.2.

Každý členský štát zabezpečí, aby plavidlá, ktorým bolo vydané oprávnenie na rybolov uvedené v bode 3.1, boli zapísané do zoznamu, pričom tento zápis obsahuje názov a interné registračné číslo plavidla, a tento zoznam sa zverejní na webovom sídle, ktorého adresu daný členský štát oznámi Komisii a ostatným členským štátom.

3.3.

Plavidlá zapísané do zoznamu musia spĺňať tieto podmienky:

a)

celkový výkon motorov (kW) plavidiel zapísaných do zoznamu nesmie byť vyšší ako výkon motorov, ktoré jednotlivé členské štáty používali v subdivízii 28-1 v rokoch 2000 – 2001, a

b)

výkon motora plavidla nesmie nikdy presiahnuť 221 kW.

3.4.

Každé plavidlo zapísané do zoznamu uvedeného v bode 3.2 možno nahradiť iným plavidlom alebo plavidlami za predpokladu že:

a)

takáto náhrada nemá pre dotknutý členský štát za následok zvýšenie celkového výkonu motorov uvedeného v bode 3.3 písm. a) a

b)

výkon motora akéhokoľvek náhradného plavidla nikdy nepresahuje 221 kW.

3.5.

Motor každého plavidla zapísaného do zoznamu uvedeného v bode 3.2 možno nahradiť za predpokladu, že:

a)

takáto náhrada motora nemá za následok zvýšenie výkonu motora plavidla na viac ako 221 kW v akomkoľvek momente a

b)

výkon náhradného motora je taký, že táto náhrada nemá pre dotknutý členský štát za následok zvýšenie celkového výkonu motorov uvedeného v bode 3.3 písm. a).

3.6.

V poddivízii 28-1 sa v hĺbkach do 20 m zakazuje rybolov vlečnými sieťami.

4.   Oblasti obmedzenia rybolovu

4.1.

Od 1. mája do 31. októbra každého roka sa zakazuje vykonávať akúkoľvek rybolovnú činnosť v oblastiach vymedzených loxodrómami, ktoré postupne spájajú tieto súradnice merané podľa súradnicového systému WGS84:

a)

oblasť 1:

55°45′ s. z. š., 15° 30′ v. z. d.

55°45′ s. z. š., 16° 30′ v. z. d.

55° 00′ s. z. š., 16° 30′ v. z. d.

55° 00′ s. z. š., 16° 00′ v. z. d.

55° 15′ s. z. š., 16° 00′ v. z. d.

55° 15′ s. z. š., 15° 30′ v. z. d.

55°45′ s. z. š., 15° 30′ v. z. d.

b)

oblasť 2:

55° 00′ s. z. š., 19° 14′ v. z. d.

54° 48′ s. z. š., 19° 20′ v. z. d.

54° 45′ s. z. š., 19° 19′ v. z. d.

54° 45′ s. z. š., 18° 55′ v. z. d.

55° 00′ s. z. š., 19° 14′ v. z. d.

c)

oblasť 3:

56° 13′ s. z. š., 18° 27′ v. z. d.

56° 13′ s. z. š., 19° 31′ v. z. d.

55° 59′ s. z. š., 19° 13′ v. z. d.

56° 03′ s. z. š., 19° 06′ v. z. d.

56° 00′ s. z. š., 18° 51′ v. z. d.

55° 47′ s. z. š., 18° 57′ v. z. d.

55° 30′ s. z. š., 18° 34′ v. z. d.

56° 13′ s. z. š., 18° 27′ v. z. d.

4.2.

Povoľuje sa cielený lov lososa atlantického žiabrovkami, zakliesňovacími sieťami a viacstennými žiabrovkami s veľkosťou ôk viac ako 157 mm alebo unášanými lovnými šnúrami. Na palube sa neuchováva žiaden iný výstroj.

4.3.

Zakazuje sa cielený lov tresky škvrnitej výstrojom uvedeným v bode 5.2.

5.   Obmedzenia lovu platesy bradavičnatej a kalkana veľkého

5.1.

Zakazuje sa ponechávať na palube tieto druhy rýb, ak sa ulovia v geografických oblastiach a počas období uvedených nižšie:

Druh

Geografické oblasti

Obdobie

Platesa bradavičnatá

Poddivízie 26-29 južne od 59° 30′ s. z. š.

od 15. februára do 15. mája

Poddivízia 32

od 15. februára do 31. mája

Kalkan veľký

Poddivízie 25, 26 a 28 južne od 56° 50′ s. z. š.

od 1. júna do 31. júla

5.2.

Zakazuje sa cielený rybolov vlečnými sieťami, dánskymi záťahovými sieťami alebo podobným výstrojom s veľkosťou ôk koncového rukávca 90 mm alebo viac alebo žiabrovkami, zakliesňovacími sieťami alebo viacstennými žiabrovkami s veľkosťou ôk 90 mm alebo viac. Vedľajšie úlovky platesy bradavičnatej a kalkana veľkého sa môžu ponechať na palube a vylodiť v maximálnom množstve 10 % živej hmotnosti celkového úlovku ponechaného na palube, a to počas období uvedených v bode 6.1.

6.   Obmedzenia lovu úhora európskeho

Zakazuje sa uchovávať na palube jedince úhora európskeho ulovené akýmkoľvek aktívnym výstrojom. Náhodne uloveným jedincom úhora európskeho sa nesmie ublížiť a musia sa urýchlene pustiť späť do mora.


(1)  Používanie vlečnej siete s rozperným rahnom nie je povolené.

(2)  Úlovok môže obsahovať najviac 45 % živej hmotnosti sleďa atlantického.

(3)  V prípade plavidiel s celkovou dĺžkou menej ako 12 m sa zakazuje používať žiabrovky, zakliesňovacie siete alebo viacstenné žiabrovky s dĺžkou viac ako 9 km a v prípade plavidiel s celkovou dĺžkou viac ako 12 m predstavuje maximálna povolená dĺžka týchto sietí 21 km. Maximálny čas ponorenia takéhoto výstroja je 48 hodín s výnimkou rybolovu pod ľadovou pokrývkou.


PRÍLOHA IX

STREDOZEMNÉ MORE

ČASŤ A

Minimálne ochranné referenčné veľkosti

Druh

Celá oblasť

Morona striebristá (Dicentrarchus labrax)

25 cm

Moran krúžkovaný (Diplodus annularis)

12 cm

Moran ostronosý (Diplodus puntazzo)

18 cm

Moran svetlý (Diplodus sargus)

23 cm

Moran dvojpruhý (Diplodus vulgaris)

18 cm

Sardela európska (Engraulis encrasicolus)

9 cm (1)

Garupy (Epinephelus spp.)

45 cm

Murmura pásikavá (Lithognathus mormyrus)

20 cm

Merlúza európska (Merluccius merluccius)

20 cm

Sultánky (Mullus spp.)

11 cm

Pagar striebristý (Pagellus acarne)

17 cm

Pagel bledý (Pagellus bogaraveo)

33 cm

Pagel červený(Pagellus erythrinus)

15 cm

Pagar atlantický(Pagrus pagrus)

18 cm

Polyprion americký (Polyprion americanus)

45 cm

Sardinka európska (Sardina pilchardus)

11 cm (2), (4)

Makrely (Scomber spp.)

18 cm

Solea európska (Solea solea)

20 cm

Zubatica zlatočelá (Sparus aurata)

20 cm

Stavridy (Trachurus spp.)

15 cm

Homár štíhly (Nephrops norvegicus)

20 mm DP (3)

70 mm CD (3)

Homár európsky (Homarus gammarus)

105 mm DP (3)

300 mm CD (3)

Langustovité (Palinuridae)

90 mm DP (3)

Kreveta ružová (Parapenaeus longirostris)

20 mm DP (3)

Hrebeňovka svätojakubská (Pecten jacobeus)

10 cm

Venušky rodu Venerupis (Venerupis spp.)

25 mm

Venušky rodu Venus (Venus spp.)

25 mm

ČASŤ B

Veľkosti ôk

1.

Základné veľkosti ôk vlečeného výstroja

V Stredozemnom mori majú siete tieto veľkosti ôk:

Veľkosť ôk (5)

Geografické oblasti

Podmienky

Koncový rukávec (6) so štvorcovými okami s veľkosťou aspoň 40 mm

Celá oblasť

Na základe riadne odôvodnenej žiadosti vlastníka plavidla možno ako alternatívu ku koncovému rukávcu so štvorcovými okami s veľkosťou 40 mm použiť koncový rukávec s kosoštvorcovými okami s veľkosťou 50 mm2.

aspoň 20 mm

Celá oblasť

Cielený lov sardinky európskej a sardely európskej

2.

Základné veľkosti ôk obchvatných sietí

Veľkosť ôk

Geografické oblasti

Podmienky

Aspoň 14 mm

celá oblasť

žiadne

3.

Základné veľkosti ôk statických sietí

V Stredozemnom mori majú nastavovacie žiabrovky tieto veľkosti ôk:

Veľkosť ôk

Geografické oblasti

Podmienky

Aspoň 16 mm

celá oblasť

žiadne

4.

Existujúce výnimky z ustanovení uvedených v bodoch 1, 2 a 3 pre záťahové siete ovládané z lode a pobrežné záťahové siete, na ktoré má vplyv riadiaci plán uvedený v článku 19 nariadenia (ES) č. 1967/2006 a ktoré sa povolili podľa článku 9 uvedeného nariadenia, sa uplatňujú aj naďalej, pokiaľ sa neustanovuje inak v článku 15 tohto nariadenia.

ČASŤ C

Obmedzenia používania rybárskeho výstroja

1.   Obmedzenia používania dredží

Maximálna šírka dredží je 3 m okrem dredží používaných na cielený lov hubiek.

2.   Obmedzenia používania vakových sietí

Dĺžka vakových sietí a záťahových sietí bez sťahovacieho lana je obmedzená na 800 m a ponor je obmedzený na 120 m okrem vakových sietí používaných na cielený lov tuniakov.

3.   Obmedzenia používania statických sietí

3.1.

Zakazuje sa používať tieto statické siete:

a)

viacstenné žiabrovky s ponorom viac ako 4 m;

b)

nastavovacie žiabrovky alebo kombinované viacstenné a obyčajné žiabrovky s ponorom viac ako 10 m okrem prípadov, keď sú takéto siete kratšie ako 500 m, keď je maximálny povolený ponor 30 m.

3.2.

Zakazuje sa používať všetky žiabrovky, zakliesňovacie siete alebo viacstenné žiabrovky vyhotovené z vlákna s hrúbkou viac ako 0,5 mm.

3.3.

Zakazuje sa mať na palube alebo nastaviť viac ako 2 500 m kombinovaných viacstenných a obyčajných žiabroviek a viac ako 6 000 m akýchkoľvek žiabroviek, zakliesňovacích sietí a viacstenných žiabroviek.

4.

Obmedzenia používania lovných šnúr

4.1.

Plavidlám loviacim lovnými šnúrami na lov pri dne sa zakazuje mať na palube alebo používať viac ako 5 000 háčikov okrem plavidiel, ktoré vykonávajú viac ako trojdňové rybárske výjazdy, ktoré môžu mať na palube alebo používať najviac 7 000 háčikov.

4.2.

Plavidlám loviacim unášanými lovnými šnúrami sa zakazuje mať na palube alebo používať viac ako tieto počty háčikov:

a)

2 500 háčikov pri cielenom love mečiara veľkého a

b)

5 000 háčikov pri cielenom love tuniaka dlhoplutvého.

4.3.

Plavidlo, ktoré vykonáva dlhšie ako dvojdňové rybárske výjazdy, môže mať na palube ekvivalentný počet rezervných háčikov.

5.

Obmedzenia používania košov a košíkov

Zakazuje sa mať na palube alebo osadiť viac ako 250 košov alebo košíkov na plavidlo na účely lovu hlbokomorských kôrovcov.

6.

Obmedzenia cieleného lovu pagela bledého

Zakazuje sa cielený lov pagela bledého (Pagellus bogaraveo) týmto výstrojom:

žiabrovky, zakliesňovacie siete alebo viacstenné žiabrovky s veľkosťou ôk menej ako 100 mm,

lovné šnúry s háčikmi s celkovou dĺžkou menej ako 3,95 cm a šírkou menej ako 1,65 cm.

7.

Obmedzenia rybolovu harpúnovými puškami

Zakazuje sa rybolov harpúnovými puškami, pokiaľ sa používajú spolu s podvodným dýchacím prístrojom (akvalung) alebo v noci od západu slnka do úsvitu.


(1)  Členské štáty môžu minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť previesť na 110 jedincov na kg.

(2)  Členské štáty môžu minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť previesť na 55 jedincov na kg.

(3)  DP – dĺžka panciera; CD – celková dĺžka.

(4)  Táto minimálna ochranná referenčná veľkosť sa nevzťahuje na plôdiky sardinky európskej vylodené na ľudskú spotrebu, ak boli ulovené záťahovými sieťami ovládanými z lode alebo pobrežnými záťahovými sieťami a povolené v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami podľa riadiaceho plánu uvedeného v článku 19 nariadenia (ES) č. 1967/2006 a ak sa dotknutá populácia sardiniek nachádza v rámci bezpečných biologických hraníc.

(5)  Zakazuje sa používanie sieťoviny z vlákna s hrúbkou viac ako 3 mm alebo z viacerých spletaných vlákien; alebo sieťoviny z vlákna s hrúbkou viac ako 6 mm v akejkoľvek časti vlečnej siete na lov pri dne.

(6)  Uchovávať na palube a nasadzovať možno len jeden druh siete (buď so štvorcovými okami s veľkosťou 40 mm alebo s kosoštvorcovými okami s veľkosťou 50 mm).


PRÍLOHA X

ČIERNE MORE

ČASŤ A

Minimálne ochranné referenčné veľkosti

Druh

Minimálna ochranná referenčná veľkosť

Kalkan veľký (Psetta maxima)

45 cm

ČASŤ B

Veľkosti ôk

1.   Základné veľkosti ôk vlečeného výstroja na lov populácií žijúcich pri morskom dne

V Čiernom mori majú siete tieto veľkosti ôk:

Veľkosť ôk

Geografické oblasti

Podmienky

aspoň 40 mm

Celá oblasť

Na základe riadne odôvodnenej žiadosti vlastníka plavidla možno ako alternatívu ku koncovému rukávcu so štvorcovými okami s veľkosťou 40 mm použiť koncový rukávec s kosoštvorcovými okami s veľkosťou 50 mm (1).

2.   Základné veľkosti ôk statických sietí

V Čiernom mori majú statické siete tieto veľkosti ôk:

Veľkosť ôk

Geografické oblasti

Podmienky

aspoň 400 mm

Celá oblasť

Nastavovacie žiabrovky pri love kalkana veľkého.

3.   Obmedzenia používania vlečných sietí a dredží

Zakazuje sa používať vlečné siete alebo dredže v hĺbkach viac ako 1 000 m.


(1)  Uchovávať na palube a nasadzovať možno len jeden druh siete (buď so štvorcovými okami s veľkosťou 40 mm alebo s kosoštvorcovými okami s veľkosťou 50 mm).


PRÍLOHA XI

VODY ÚNIE V INDICKOM OCEÁNE A ZÁPADNOM ATLANTIKU

ČASŤ A

1.   Základné veľkosti ôk vlečeného výstroja

Vo vodách Únie v Indickom oceáne a západnom Atlantiku majú siete tieto veľkosti ôk:

Veľkosť ôk

Geografické oblasti

Podmienky

Aspoň 100 mm

všetky vody pri pobreží francúzskeho departmentu Guyana, ktoré patria pod zvrchovanosť alebo právomoc Francúzska

žiadne

Aspoň 45 mm

všetky vody pri pobreží francúzskeho departmentu Guyana, ktoré patria pod zvrchovanosť alebo právomoc Francúzska

cielený lov kreviet (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xiphopenaeus kroyeri)

2.   Základné veľkosti ôk obchvatných sietí

Veľkosť ôk

Geografické oblasti

Podmienky

Aspoň 14 mm

celá oblasť

žiadne

ČASŤ B

Oblasti zákazu alebo obmedzenia rybolovu

Obmedzenia rybolovných činností v oblasti do 24 míľ okolo súostrovia Mayotte

V oblasti do 24 námorných míľ od pobrežia súostrovia Mayotte meraných od základných línií, od ktorých sa merajú pobrežné vody, sa plavidlám zakazuje loviť húfy tuniaka a tuniakovitých rýb akýmikoľvek vakovými sieťami.


PRÍLOHA XII

REGULAČNÁ OBLASŤ NEAFC

ČASŤ A

Minimálne ochranné referenčné veľkosti

Druh

NEAFC

Treska jednoškvrnná (Melanogrammus aeglefinus)

30 cm

Mieň veľký (Molva molva)

63 cm

Mieň modrý (Molva dipterygia)

70 cm

Makrela (Scomber spp.)

30 cm

Sleď atlantický (Clupea harengus)

20 cm

ČASŤ B

Veľkosti ôk

1.   Základné veľkosti ôk vlečeného výstroja

V regulačnej oblasti NEAFC majú koncové rukávce tieto veľkosti ôk:

Veľkosť ôk koncového rukávca

Geografické oblasti

Podmienky

Aspoň 100 mm

celá oblasť

Žiadne

Aspoň 35 mm

celá oblasť

Cielený lov tresky belasej

Aspoň 32 mm

podoblasti ICES 1 a 2

Cielený lov krevety boreálnej (Pandalus borealis)

Osadí sa triediaca mriežka s maximálnym rozstupom priečok 22 mm

Aspoň 16 mm

celá oblasť

Cielený lov makrely, korušky polárnej a striebristky perleťovej

2.   Základné veľkosti ôk statických sietí

V regulačnej oblasti NEAFC majú statické siete tieto veľkosti ôk:

Veľkosť ôk

Geografické oblasti

Podmienky

Aspoň 220 mm

celá oblasť

žiadne

ČASŤ C

Oblasti zákazu alebo obmedzenia rybolovu

1.   Opatrenia týkajúce sa lovu sebastesov v Irmingerovom mori a priľahlých vodách

1.1.

Zakazuje sa loviť sebastesov v medzinárodných vodách podoblasti ICES 5 a vo vodách Únie podoblastí ICES 12 a 14.

Odchylne od prvého pododseku sa povoľuje loviť sebastesov od 11. mája do 31. decembra v oblasti vymedzenej loxodrómami, ktoré postupne spájajú tieto súradnice merané podľa systému WGS84 (ďalej len „oblasť ochrany sebastesov“):

64° 45′ s. z. š., 28° 30′ z. z. d.

62° 50′ s. z. š., 25° 45′ z. z. d.

61° 55′ s. z. š., 26° 45′ z. z. d.

61° 00′ s. z. š., 26° 30′ z. z. d.

59° 00′ s. z. š., 30° 00′ z. z. d.

59° 00′ s. z. š., 34° 00′ z. z. d.

61° 30′ s. z. š., 34° 00′ z. z. d.

62° 50′ s. z. š., 36° 00′ z. z. d.

64° 45′ s. z. š., 28° 30′ z. z. d.

1.2.

Bez ohľadu na bod 1.1 sa lov sebastesov môže právnym aktom Únie povoliť mimo oblasti ochrany sebastesov v Irmingerovom mori a priľahlých vodách od 11. mája do 31. decembra každého roka na základe vedeckého odporúčania a za predpokladu, že NEAFC zaviedla v súvislosti so sebastesmi v uvedenej geografickej oblasti plán obnovy. Na tomto rybolove sa zúčastnia len plavidlá Únie, ktoré ich príslušné členské štáty riadne oprávnili a oznámili Komisii, ako sa vyžaduje podľa článku 5 nariadenia (EÚ) č. 1236/2010.

1.3.

Používanie vlečných sietí s veľkosťou ôk menšou ako 100 mm sa zakazuje.

1.4.

Prepočítavací koeficient, ktorý sa má uplatniť na sebastesov bez vnútorností a bez hlavy vrátane japonskej úpravy sebastesov ulovených pri tomto druhu rybolovu je 1,70.

1.5.

Kapitáni rybárskych plavidiel, ktoré lovia mimo oblasti ochrany sebastesov, každodenne po tom, ako sa v daný kalendárny deň dokončia rybolovné operácie, pošlú správu o úlovkoch stanovenú v článku 9 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1236/2010. Uvedú v nej úlovky na palube, ktoré sa vylovili od podania poslednej správy o úlovkoch.

1.6.

Okrem článku 5 nariadenia (EÚ) č. 1236/2010 je oprávnenie na lov sebastesov platné, iba ak sú správy zasielané plavidlami v súlade s článkom 9 ods. 1 uvedeného nariadenia a sú zaznamenané v súlade s jeho článkom 9 ods. 3

1.7.

Správy uvedené v bode 1.6 sa vypracujú v súlade s príslušnými pravidlami.

2.   Osobitné pravidlá na ochranu mieňa modrého

2.1.

Od 1. marca do 31. mája každého roka sa zakazuje ponechávať na palube mieňa modrého v množstve presahujúcom šesť ton na rybársky výjazd v oblastiach divízie ICES 6a vymedzených loxodrómami, ktoré postupne spájajú tieto súradnice merané podľa systému WGS84:

a)

okraj škótskeho kontinentálneho šelfu

59° 58′ s. z. š., 07° 00′ z. z. d.

59° 55′ s. z. š., 06°47′ z. z. d.

59° 51′ s. z. š., 06° 28′ z. z. d.

59° 45′ s. z. š., 06° 38′ z. z. d.

59° 27′ s. z. š., 06° 42′ z. z. d.

59° 22′ s. z. š., 06° 47′ z. z. d.

59° 15′ s. z. š., 07° 15′ z. z. d.

59° 07′ s. z. š., 07° 31′ z. z. d.

58° 52′ s. z. š., 07° 44′ z. z. d.

58° 44′ s. z. š., 08° 11′ z. z. d.

58° 43′ s. z. š., 08° 27′ z. z. d.

58° 28′ s. z. š., 09° 16′ z. z. d.

58° 15′ s. z. š., 09° 32′ z. z. d.

58° 15′ s. z. š., 09° 45′ z. z. d.

58° 30′ s. z. š., 09° 45′ z. z. d.

59° 30′ s. z. š., 07° 00′ z. z. d.

59° 58′ s. z. š., 07° 00′ z. z. d.

b)

okraj Rosemary Bank

60° 00′ s. z. š., 11° 00′ z. z. d.

59° 00′ s. z. š., 11° 00′ z. z. d.

59° 00′ s. z. š., 09° 00′ z. z. d.

59° 30′ s. z. š., 09° 00′ z. z. d.

59° 30′ s. z. š., 10° 00′ z. z. d.

60° 00′ s. z. š., 10° 00′ z. z. d.

60° 00′ s. z. š., 11° 00′ z. z. d.

Nepatrí sem oblasť vymedzená loxodrómami, ktoré postupne spájajú tieto súradnice merané podľa systému WGS84:

59° 15′ N, 10° 24′ z. z. d.

59° 10′ s. z. š., 10° 22′ z. z. d.

59° 08′ s. z. š., 10° 07′ z. z. d.

59° 11′ s. z. š., 09° 59′ z. z. d.

59° 15′ s. z. š., 09° 58′ z. z. d.

59° 22′ s. z. š., 10° 02′ z. z. d.

59° 23′ s. z. š., 10° 11′ z. z. d.

59° 20′ s. z. š., 10° 19′ z. z. d.

59° 15′ s. z. š., 10° 24′ z. z. d.

2.2.

Ak sa na mieňa modrého vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky v zmysle článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, bod 2.1 sa neuplatňuje.

Zakazuje sa lov mieňa modrého pomocou akéhokoľvek rybárskeho výstroja počas obdobia a v oblastiach, ktoré sú uvedené v bode 2.1.

2.3.

Pri vplávaní do oblastí, ktoré sú uvedené v bode 2.1, a vyplávaní z nich kapitán rybárskeho plavidla zaznamená do lodného denníka dátum, čas a miesto vplávania a vyplávania.

2.4.

Ak plavidlo dosiahne množstvo šiestich ton mieňa modrého v ktorejkoľvek z dvoch oblastí uvedených v bode 2.1:

a)

ihneď ukončí rybolov a opustí oblasť, v ktorej sa nachádza;

b)

nesmie znovu vplávať do žiadnej z uvedených oblastí, až kým nevylodí svoj úlovok;

c)

nesmie vrátiť do mora žiadne množstvo mieňa modrého.

2.5.

Pozorovatelia uvedení v článku 16 nariadenia (EÚ) 2016/2336, ktorí sú pridelení k rybárskym plavidlám nachádzajúcim sa v jednej z oblastí uvedených v bode 1, vykonajú prostredníctvom vhodných vzoriek úlovkov mieňa modrého meranie rýb vo vzorkách a určia štádium pohlavnej dospelosti podvzorky rýb. Členské štáty na základe odporúčania výboru STECF vypracujú podrobné protokoly odberu vzoriek a zhromažďovania výsledkov.

2.6.

Od 15. februára do 15. apríla každého roka sa zakazuje používať vlečné siete na lov pri dne, lovné šnúry a žiabrovky v oblasti vymedzenej loxodrómami, ktoré postupne spájajú tieto súradnice merané podľa systému WGS84:

60° 58,76′ s. z. š., 27° 27,32′ z. z. d.

60° 56,02′ s. z. š., 27° 31,16′ z. z. d.

60° 59,76′ s. z. š., 27° 43,48′ z. z. d.

61° 03,00′ s. z. š., 27° 39,41′ z. z. d.

60° 58,76′ s. z. š., 27° 27,32′ z. z. d.

3.   Opatrenia týkajúce sa lovu sebastesov v medzinárodných vodách podoblastí ICES 1 a 2

3.1.

Cielený lov sebastesov v medzinárodných vodách podoblastí ICES 1 a 2 sa povoľuje iba v období od 1. júla do 31. decembra každého roka plavidlami, ktoré už predtým lovili sebastesy v regulačnej oblasti NEAFC.

3.2.

Plavidlá obmedzia svoje vedľajšie úlovky sebastesov pri inom druhu rybolovu na maximálne 1 % celkového úlovku ponechaného na palube.

3.3.

Prepočítavací koeficient, ktorý sa má uplatniť na sebastesov bez vnútorností a bez hlavy vrátane japonskej úpravy sebastesov ulovených pri tomto druhu rybolovu je 1,70.

3.4.

Odchylne od článku 9 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1236/2010 kapitáni rybárskych plavidiel zúčastňujúcich sa na tomto druhu rybolovu podávajú správy o svojich úlovkoch denne.

3.5.

Okrem článku 5 nariadenia (EÚ) č. 1236/2010 je oprávnenie na lov sebastesov platné, iba ak sú správy zasielané plavidlami v súlade s článkom 9 ods. 1 uvedeného nariadenia a sú zaznamenané v súlade s jeho článkom 9 ods. 3

3.6.

Členské štáty zabezpečia, aby na plavidlách plaviacich sa pod ich vlajkou vedeckí pozorovatelia nachádzajúci sa na palube zbierali vedecké informácie. Zbierané informácie zahŕňajú aspoň reprezentatívne údaje o zložení z hľadiska pohlavia, veku a dĺžky rozdelené podľa hĺbky. Príslušné orgány v členských štátoch posielajú tieto informácie ICES.

3.7.

Komisia oznámi členským štátom dátum, keď sekretariát NEAFC oznámi zmluvným stranám NEAFC, že sa využil všetok celkový povolený výlov. Členské štáty zakážu od uvedeného dátumu plavidlám plaviacim sa pod ich vlajkou cielený lov sebastesov.

4.   Treska jednoškvrnná v oblasti Rockall v podoblasti ICES 6

Akýkoľvek rybolov okrem rybolovu lovnými šnúrami sa zakazuje v oblastiach vymedzených loxodrómami, ktoré postupne spájajú tieto súradnice merané podľa súradnicového systému WGS84:

57° 00′ s. z. š., 15° 00′ z. z. d.

57° 00′ s. z. š., 14° 00′ z. z. d.

56° 30′ s. z. š., 14° 00′ z. z. d.

56° 30′ s. z. š., 15° 00′ z. z. d.

57° 00′ s. z. š., 15° 00′ z. z. d.

ČASŤ D

Oblasti zákazu rybolovu na ochranu citlivých biotopov

1.

Zakazuje sa loviť vlečnými sieťami na lov pri dne a pasívnym výstrojom vrátane nastavovacích žiabroviek a lovných šnúr na lov pri dne v týchto oblastiach ohraničených loxodrómami postupne spájajúcimi tieto súradnice, ktoré sa merajú podľa súradnicového systému WGS84:

Časť Reykjaneského chrbta:

55° 04.5327′ s. z. š., 36° 49.0135′ z. z. d.

55° 05.4804′ s. z. š., 35° 58.9784′ z. z. d.

54° 58.9914′ s. z. š., 34° 41.3634′ z. z. d.

54° 41.1841′ s. z. š., 34° 00.0514′ z. z. d.

54° 00′ s. z. š., 34° 00′ z. z. d.

53° 54.6406′ s. z. š., 34° 49.9842′ z. z. d.

53° 58.9668′ s. z. š., 36° 39.1260′ z. z. d.

55° 04.5327′ s. z. š., 36° 49.0135′ z. z. d.

Severná stredoatlantická oblasť:

59° 45′ s. z. š., 33° 30′ z. z. d.

57° 30′ s. z. š., 27° 30′ z. z. d.

56° 45′ s. z. š., 28° 30′ z. z. d.

59° 15′ s. z. š., 34° 30′ z. z. d.

59° 45′ s. z. š., 33° 30′ z. z. d.

Stredná stredoatlantická oblasť (zlomová zóna Charlie-Gibbs a subpolárna frontálna oblasť):

53° 30′ s. z. š., 38° 00′ z. z. d.

53° 30′ s. z. š., 36° 49′ z. z. d.

55° 04.5327′ s. z. š., 36° 49′ z. z. d.

54° 58.9914′ s. z. š., 34° 41.3634′ z. z. d.

54° 41.1841′ s. z. š., 34° 00′ z. z. d.

53° 30′ s. z. š., 30° 00′ z. z. d.

51° 30′ s. z. š., 28° 00′ z. z. d.

49° 00′ s. z. š., 26° 30′ z. z. d.

49° 00′ s. z. š., 30° 30′ z. z. d.

51° 30′ s. z. š., 32° 00′ z. z. d.

51° 30′ s. z. š., 38° 00′ z. z. d.

53° 30′ s. z. š., 38° 00′ z. z. d.

Južná stredoatlantická oblasť:

44° 30′ s. z. š., 30° 30′ z. z. d.

44° 30′ s. z. š., 27° 00′ z. z. d.

43° 15′ s. z. š., 27° 15′ z. z. d.

43° 15′ s. z. š., 31° 00′ z. z. d.

44° 30′ s. z. š., 30° 30′ z. z. d.

Podmorské pohorie Altair:

45° 00′ s. z. š., 34° 35′ z. z. d.

45° 00′ s. z. š., 33° 45′ z. z. d.

44° 25′ s. z. š., 33° 45′ z. z. d.

44° 25′ s. z. š., 34° 35′ z. z. d.

45° 00′ s. z. š., 34° 35′ z. z. d.

Podmorské pohorie Antialtair:

43° 45′ s. z. š., 22° 50′ z. z. d.

43° 45′ s. z. š., 22° 05′ z. z. d.

43° 25′ s. z. š., 22° 05′ z. z. d.

43° 25′ s. z. š., 22° 50′ z. z. d.

43° 45′ s. z. š., 22° 50′ z. z. d.

Hatton Bank:

59° 26′ s. z. š., 14° 30′ z. z. d.

59° 12′ s. z. š., 15° 08′ z. z. d.

59° 01′ s. z. š., 17° 00′ z. z. d.

58° 50′ s. z. š., 17° 38′ z. z. d.

58° 30′ s. z. š., 17° 52′ z. z. d.

58° 30′ s. z. š., 18° 22′ z. z. d.

58° 03′ s. z. š., 18° 22′ z. z. d.

58° 03′ s. z. š., 17° 30′ z. z. d.

57° 55′ s. z. š., 17° 30′ z. z. d.

57° 45′ s. z. š., 19° 15′ z. z. d.

58° 11,15′ s. z. š., 18° 57,51′ z. z. d.

58° 11,57′ s. z. š., 19° 11,97′ z. z. d.

58° 27,75′ s. z. š., 19° 11,65′ z. z. d.

58° 39,09′ s. z. š., 19° 14,28′ z. z. d.

58° 38,11′ s. z. š., 19° 01,29′ z. z. d.

58° 53,14′ s. z. š., 18° 43,54′ z. z. d.

59° 00,29′ s. z. š., 18° 01,31′ z. z. d.

59° 08,01′ s. z. š., 17° 49,31′ z. z. d.

59° 08,75′ s. z. š., 18° 01,47′ z. z. d.

59° 15,16′ s. z. š., 18° 01,56′ z. z. d.

59° 24,17′ s. z. š., 17° 31,22′ z. z. d.

59° 21,77′ s. z. š., 17° 15,36′ z. z. d.

59° 26,91′ s. z. š., 17° 01,66′ z. z. d.

59° 42,69′ s. z. š., 16° 45,96′ z. z. d.

59° 20,97′ s. z. š., 15° 44,75′ z. z. d.

59° 21′ s. z. š., 15° 40′ z. z. d.

59° 26′ s. z. š., 14° 30′ z. z. d.

North-West Rockall:

57° 00′ s. z. š., 14° 53′ z. z. d.

57° 37′ s. z. š., 14° 42′ z. z. d.

57° 55′ s. z. š., 14° 24′ z. z. d.

58° 15′ s. z. š., 13° 50′ z. z. d.

57° 57′ s. z. š., 13° 09′ z. z. d.

57° 50′ s. z. š., 13° 14′ z. z. d.

57° 57′ s. z. š., 13° 45′ z. z. d.

57° 49′ s. z. š., 14° 06′ z. z. d.

57° 29′ s. z. š., 14° 19′ z. z. d.

57° 22′ s. z. š., 14° 19′ z. z. d.

57° 00′ s. z. š., 14° 34′ z. z. d.

56° 56′ s. z. š., 14° 36′ z. z. d.

56° 56′ s. z. š., 14° 51′ z. z. d.

57° 00′ s. z. š., 14° 53′ z. z. d.

South-West Rockall (Empress of Britain Bank):

Oblasť 1

56° 24′ s. z. š., 15° 37′ z. z. d.

56° 21′ s. z. š., 14° 58′ z. z. d.

56° 04′ s. z. š., 15° 10′ z. z. d.

55° 51′ s. z. š., 15° 37′ z. z. d.

56° 10′ s. z. š., 15° 52′ z. z. d.

56° 24′ s. z. š., 15° 37′ z. z. d.

Oblasť 2

55° 56.90 s z. š. -16° 11.30 z. z. d.

55° 58.20 s z. š. -16° 11.30 z. z. d.

55° 58.30 s z. š. -16° 02.80 z. z. d.

55° 56.90 s z. š. -16° 02.80 z. z. d.

55° 56.90 s z. š. -16° 11.30 z. z. d.

Oblasť 3

55° 49.90 s z. š. -15° 56.00 z. z. d.

55° 48.50 s z. š. -15° 56.00 z. z. d.

55° 48.30 s z. š. -15° 50.60 z. z. d.

55° 49.60 s z. š. -15° 50.60 z. z. d.

55° 49.90 s z. š. -15° 56.00 z. z. d.

Edora’s bank

56° 26.00 s z. š. -22°26.00 z. z. d.

56° 28.00 s z. š. -22° 04.00 z. z. d.

56° 16.00 s z. š. -21° 42.00 z. z. d.

56° 05.00 s z. š. -21° 40.00 z. z. d.

55° 55.00 s z. š. -21° 47.00 z. z. d.

55° 45.00 s z. š. -22° 00.00 z. z. d.

55° 43.00 s z. š. -23° 14.00 z. z. d.

55° 50.00 s z. š. -23° 16.00 z. z. d.

56° 05.00 s z. š. -23° 06.00 z. z. d.

56° 18.00 s z. š. -22° 43.00 z. z. d.

56° 26.00 s z. š. -22° 26.00 z. z. d.

Southwest Rockall Bank

Oblasť 1

55° 58.16 s z. š. -16° 13.18 z. z. d.

55° 58.24 s z. š. -16° 02.56 z. z. d.

55° 54.86 s z. š. -16° 05.55 z. z. d.

55° 58.16 s z. š. -16° 13.18 z. z. d.

Oblasť 2

55° 55.86 s z. š. -15° 40.84 z. z. d.

55° 51.00 s z. š. -15° 37.00 z. z. d.

55° 47.86 s z. š. -15° 53.81 z. z. d.

55° 49.29 s z. š. -15° 56.39 z. z. d.

55° 55.86 s z. š. -15° 40.84 z. z. d.

Hatton-Rockall Basin

Oblasť 1

58° 00.15 s z. š. -15° 27.23 z. z. d.

58° 00.15 s z. š. -15° 38.26 z. z. d.

57° 54.19 s z. š. -15° 38.26 z. z. d.

57° 54.19 s z. š. -15° 27.23 z. z. d.

58° 00.15 s z. š. -15° 27.23 z. z. d.

Oblasť 2

58° 06.46 s z. š. -16° 37.15 z. z. d.

58° 15.93 s z. š. -16° 28.46 z. z. d.

58° 06.77 s z. š. -16° 10.40 z. z. d.

58° 03.43 s z. š. -16° 10.43 z. z. d.

58° 01.49 s z. š. -16° 25.19 z. z. d.

58° 02.62 s z. š. -16° 36.96 z. z. d.

58° 06.46 s z. š. -16° 37.15 z. z. d.

Hatton Bank 2

Oblasť 1

57° 51.76 s z. š. -18° 05.87 z. z. d.

57° 55.00 s z. š. -17° 30.00 z. z. d.

58° 03.00 s z. š. -17° 30.00 z. z. d.

57° 53.10 s z. š. -16° 56.33 z. z. d.

57° 35.11 s z. š. -18° 02.01 z. z. d.

57° 51.76 s z. š. -18° 05.87 z. z. d.

Oblasť 2

57° 59.96 s z. š. -19° 05.05 z. z. d.

57° 45.00 s z. š. -19° 15.00 z. z. d.

57° 50.07 s z. š. -18° 23.82 z. z. d.

57° 31.13 s z. š. -18° 21.28 z. z. d.

57° 14.09 s z. š. -19° 28.43 z. z. d.

57° 02.21 s z. š. -19° 27.53 z. z. d.

56° 53.12 s z. š. -19° 28.97 z. z. d.

56° 50.22 s z. š. -19° 33.62 z. z. d.

56° 46.68 s z. š. -19° 53.72 z. z. d.

57° 00.04 s z. š. -20° 04.22 z. z. d.

57° 10.31 s z. š. -19° 55.24 z. z. d.

57° 32.67 s z. š. -19° 52.64 z. z. d.

57° 46.68 s z. š. -19° 37.86 z. z. d.

57° 59.96 s z. š. -19° 05.05 z. z. d.

Logachev Mound:

55° 17′ s. z. š., 16° 10′ z. z. d.

55° 34′ s. z. š., 15° 07′ z. z. d.

55° 50′ s. z. š., 15° 15′ z. z. d.

55° 33′ s. z. š., 16° 16′ z. z. d.

55° 17′ s. z. š., 16° 10′ z. z. d.

West Rockall Mound:

57° 20′ s. z. š., 16° 30′ z. z. d.

57° 05′ s. z. š., 15° 58′ z. z. d.

56° 21′ s. z. š., 17° 17′ z. z. d.

56° 40′ s. z. š., 17° 50′ z. z. d.

57° 20′ s. z. š., 16° 30′ z. z. d.

2.

Ak počas rybolovných operácií v nových a existujúcich oblastiach rybolovu pri dne v regulačnej oblasti NEAFC množstvo živých koralov alebo živých hubiek ulovených na jedno nasadenie výstroja presiahne 60 kg živých koralov a/alebo 800 kg živých hubiek, plavidlo informuje svoj vlajkový štát, ukončí rybolov a presunie sa aspoň 2 námorné míle ďalej od polohy, ktorá je podľa dôkazov najbližšie k presnej polohe miesta, na ktorom bol tento úlovok vylovený.

PRÍLOHA XIII

ZMIERŇUJÚCE OPATRENIA NA ZNÍŽENIE NÁHODNÝCH ÚLOVKOV CITLIVÝCH DRUHOV

Na monitorovanie a zníženie náhodných úlovkov citlivých druhov sa uplatňujú tieto opatrenia:

1.

Opatrenia stanovené v častiach A, B a C.

2.

Členské štáty prijmú kroky potrebné na zber vedeckých údajov o náhodných úlovkov citlivých druhov.

3.

Na základe vedeckých dôkazov, ktoré sa potvrdia v rade ICES, vo výbore STECF alebo v rámci GFCM a ktoré preukážu negatívny vplyv rybárskeho výstroja na citlivé druhy, členské štáty na základe článku 15 tohto nariadenia predložia spoločné odporúčania na ďalšie zmierňujúce opatrenia na zníženie náhodných úlovkov dotknutých druhov alebo v dotknutej oblasti.

4.

Členské štáty monitorujú a posudzujú účinnosť zmierňujúcich opatrení stanovených podľa tejto prílohy.

ČASŤ A

Veľrybotvaré cicavce

1.   Rybolovné oblasti, v ktorých je povinné používanie akustických odplašovačov

1.1.

V konkrétnych oblastiach vymedzených nižšie sa plavidlám s celkovou dĺžkou 12 metrov a viac zakazuje používať rybársky výstroj, pokiaľ súčasne nepoužívajú aktívne akustické odplašovače.

Oblasť

Výstroj

Oblasť Baltského mora vymedzená spojnicou, ktorá sa začína na švédskom pobreží na 13° v. z. d., odtiaľ vedie južne na 55° s. z. š., potom východne na 14° v. z. d. a ďalej severne ku švédskemu pobrežiu; a oblasť vymedzená spojnicou, ktorá sa začína na východnom pobreží Švédska na 55° 30‘ s. z. š., odtiaľ vedie východne na 15° v. z. d., potom severne na 56° s. z. š., ďalej východne na 16° v. z. d. a severne ku švédskemu pobrežiu

Akákoľvek nastavovacia žiabrovka alebo zakliesňovacia sieť

Poddivízia 24 Baltského mora (okrem oblasti uvedenej vyššie)

Akákoľvek nastavovacia žiabrovka alebo zakliesňovacia sieť

Podoblasť ICES 4 a divízia ICES 3a (iba od 1. augusta do 31. októbra)

Každá nastavovacia žiabrovka alebo zakliesňovacia sieť alebo kombinácia týchto sietí, ktorých celková dĺžka nepresahuje 400 m

Každá nastavovacia žiabrovka alebo zakliesňovacia sieť ≥ 220 mm

Divízie ICES 7e, 7f, 7g, 7 h, a 7j

Každá nastavovacia žiabrovka alebo zakliesňovacia sieť

Divízia ICES 7d

Každá nastavovacia žiabrovka alebo zakliesňovacia sieť

1.2.

Bod 1.1 sa neuplatňuje na rybolovné operácie, ktoré slúžia výlučne na účely vedeckého skúmania, vykonávajú sa s povolením a na základe právomoci dotknutého členského štátu alebo dotknutých členských štátov a majú za cieľ vývoj nových technických opatrení na zníženie náhodných úlovkov alebo usmrcovania veľrybotvarých cicavcov.

1.3.

Členské štáty vykonajú kroky potrebné na monitorovanie a posúdenie účinkov dlhodobého používania akustických odplašovačov na dotknuté druhy rybolovu a v dotknutých rybolovných oblastiach prostredníctvom vedeckých štúdií a pilotných projektov.

2.   Rybolovné oblasti, ktoré sa majú monitorovať

2.1.

Programy monitorovania sa vykonávajú na ročnom základe a pre plavidlá plaviace sa pod ich vlajkou s celkovou dĺžkou 15 metrov a viac na monitorovanie vedľajších úlovkov veľrybotvarých cicavcov, a to pre rybolovné oblasti a za podmienok vymedzených nižšie.

Oblasť

Výstroj

Podoblasti ICES 6, 7 a 8

Pelagické vlečné siete (jednoduché a párové)

Stredozemné more (na východ od poludníka na 5° 36′ z. z. d.)

Pelagické vlečné siete (jednoduché a párové)

Divízie ICES 6a, 7a, 7b, I8a, 8b, 8c a 9a

Nastavovacie žiabrovky alebo Zakliesňovacie siete s okami s veľkosťou aspoň 80 mm

Podoblasť ICES 4, divízia ICES 6a a podoblasť ICES 7 okrem divízií ICES 7c a 7k

Unášané siete

Divízie ICES 3a, 3b, 3c, 3d južne od 59° s. z. š., 3d severne od 59° s. z. š. (iba od 1. júna do 30. septembra) a podoblasti ICES 4 a 9

Pelagické vlečné siete (jednoduché a párové)

Podoblasti ICES 6, 7, 8 a 9

Vlečné siete otvárajúce sa zhora

Divízie ICES 3b, 3c a 3d

Nastavovacie žiabrovky alebo zakliesňovacie siete s okami s veľkosťou aspoň 80 mm

2.2.

Bod 2.1 sa neuplatňuje na rybolovné operácie, ktoré slúžia výlučne na účely vedeckého skúmania, vykonávajú sa s povolením a na základe právomoci dotknutého členského štátu alebo dotknutých členských štátov a majú za cieľ vývoj nových technických opatrení na zníženie náhodných úlovkov alebo usmrcovania veľrybotvarých cicavcov.

ČASŤ B

Morské vtáky

Ak údaje uvedené v bode 2 úvodného odseku tejto prílohy preukazujú úroveň náhodných úlovkov morských vtákov v konkrétnych rybolovných oblastiach, ktorá predstavuje vážnu hrozbu pre stav ochrany týchto morských vtákov, členské štáty používajú šnúry na odplašovanie vtákov a/alebo šnúry so závažím, ak je vedecky dokázané, že takéto použitie má v danej oblasti prínos z hľadiska ochrany, a ak je to praktické a užitočné, osadzujú lovné šnúry za tmy a s minimálnym osvetlením paluby, ktoré je nevyhnutné z hľadiska bezpečnosti.

ČASŤ C

Morské korytnačky

1.   Rybolovné oblasti, v ktorých je povinné používanie zariadení, ktoré umožňujú vypúšťanie korytnačiek zo sietí

1.1.

V konkrétnych oblastiach vymedzených nižšie sa plavidlám zakazuje používať nižšie uvedený rybársky výstroj, pokiaľ súčasne nepoužívajú zariadenia, ktoré umožňujú vypúšťanie korytnačiek zo sietí.

Oblasť

Druh

Výstroj

Vody Únie v Indickom oceáne a západnom Atlantiku

Krevety (Penaeus spp., Xiphopenaeus kroyeri)

Akákoľvek vlečná sieť na krevety

1.2.

Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa stanovia podrobné pravidlá špecifikácie zariadenia uvedeného v bode 1.1.

PRÍLOHA XIV

DRUHY PRE VÝKONNOSTNÉ UKAZOVATELE SELEKTÍVNOSTI

Severné more

Severozápadné vody

Juhozápadné vody

Baltské more

Stredozemné more

Treska škvrnitá

Treska škvrnitá

Merlúza európska

Treska škvrnitá

Merlúza európska

Treska jednoškvrnná

Treska jednoškvrnná

Treska merlang

Platesa veľká

Sultánky

Treska tmavá

Treska tmavá

Kalkany rodu Lepidorhombus

 

 

Treska merlang

Treska merlang

 

 

 

Platesa veľká

Platesa veľká