25.7.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 198/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/1238

z 20. júna 2019

o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Úspory domácností v Únii patria k najvyšším na svete, ale väčšina uvedených úspor je na bankových účtoch s krátkymi splatnosťami. Viac investícií do kapitálových trhov môže pomôcť čeliť výzvam, ktoré so sebou prináša starnutie obyvateľstva a nízke úrokové miery.

(2)

Starobný dôchodok je nevyhnutnou súčasťou príjmu dôchodcov a pre mnohých primerané dôchodkové zabezpečenie predstavuje rozdiel medzi pohodlnou starobou a chudobou. Starobnými dôchodkami je podmienené uplatňovanie základných práv stanovených v Charte základných práv Európskej únie vrátane jej článku 25 o právach starších osôb, v ktorom sa uvádza: „Únia uznáva a rešpektuje právo starších osôb na dôstojný a nezávislý život a na účasť na spoločenskom a kultúrnom živote“.

(3)

Únia čelí viacerým výzvam vrátane demografických výziev vyplývajúcich z toho, že Európa je starnúcim kontinentom. Okrem toho, kariérne modely, trh práce a rozdelenie bohatstva prechádzajú zásadnými zmenami, a to v neposlednom rade v dôsledku digitálnej revolúcie.

(4)

Značná časť starobných dôchodkov sa poskytuje v rámci verejných systémov. Bez ohľadu na výlučné právomoci členských štátov, pokiaľ ide o organizáciu dôchodkových systémov, ako sa vymedzuje v zmluvách, sú primeranosť príjmov a finančná udržateľnosť systémov dôchodkového zabezpečenia jednotlivých štátov kľúčové pre stabilitu Únie ako celku. Z presmerovania väčšieho objemu úspor Európanov z hotovostných a bankových vkladov do dlhodobých investičných produktov, ako sú dobrovoľné dôchodkové produkty dlhodobého dôchodkového charakteru, by mali úžitok jednotlivci (ktorí by mali prospech z väčšej návratnosti a primeranejších dôchodkov) aj ekonomika ako taká.

(5)

V roku 2015 malo 11,3 milióna občanov Únie v produktívnom veku (20 – 64 rokov) bydlisko v členskom štáte, ktorého neboli občanmi, a 1,3 milióna občanov Únie pracovalo v členskom štáte, v ktorom nemali bydlisko.

(6)

Prenositeľnosť celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu (ďalej len „PEPP“) s dlhodobým dôchodkovým charakterom zvýši jeho atraktívnosť ako produktu, najmä pre mladých ľudí a mobilných pracovníkov, a občanom Únie ešte viac umožní uplatňovať právo žiť a pracovať v celej Únii.

(7)

Osobné dôchodky sú dôležité z hľadiska prepojenia dlhodobých sporiteľov s dlhodobými investičnými príležitosťami. Väčší európsky trh s osobnými dôchodkami podporí ponuku finančných prostriedkov pre inštitucionálnych investorov a investície do reálnej ekonomiky.

(8)

Toto nariadenie umožňuje vytvoriť osobný dôchodkový produkt dlhodobého dôchodkového charakteru, ktorý bude zohľadňovať environmentálne faktory, sociálne faktory a faktory riadenia a správy (ďalej len „faktory ESG“) v zmysle zásad Organizácie Spojených národov na zodpovedné investovanie, a bude čo najjednoduchší, najbezpečnejší, cenovo najdostupnejší, najtransparentnejší, najvhodnejší pre spotrebiteľov a prenositeľný v rámci celej Únie a bude dopĺňať súčasné systémy v členských štátoch.

(9)

Vnútorný trh s osobnými dôchodkovými produktmi v súčasnosti nefunguje bez ťažkostí. V niektorých členských štátoch ešte ani neexistuje trh s osobnými dôchodkovými produktmi. V iných sú síce osobné dôchodkové produkty k dispozícii, ale vyskytuje sa vysoká miera fragmentácie medzi vnútroštátnymi trhmi. V dôsledku toho majú osobné dôchodkové produkty len obmedzenú mieru prenositeľnosti. Jednotlivci môžu mať preto ťažkosti s využívaním svojich základných slobôd. Mohlo by im to napríklad zabrániť v tom, aby sa zamestnali alebo strávili dôchodok v inom členskom štáte. Poskytovatelia navyše nemôžu využívať slobodu usadiť sa a slobodu poskytovať služby, pretože im v tom bráni nedostatočná štandardizácia osobných dôchodkových produktov.

(10)

Keďže vnútorný trh s osobnými dôchodkovými produktmi je veľmi roztrieštený a rôznorodý, PEPP môže mať v rôznych členských štátoch diametrálne odlišný dosah, a rovnako sa môžu líšiť aj cieľové skupiny. V niektorých členských štátoch by PEPP mohli predstavovať riešenie pre ľudí, ktorí v súčasnosti nemajú prístup k primeranému zabezpečeniu. V iných členských štátoch by PEPP mohli rozšíriť možnosti výberu pre spotrebiteľov alebo ponúknuť riešenia pre občanov, ktorí využívajú právo na voľný pohyb. Cieľom PEPP by však nemalo byť nahradenie existujúcich vnútroštátnych dôchodkových systémov, keďže ide o dodatočný a doplnkový osobný dôchodkový produkt.

(11)

Únia kapitálových trhov pomôže mobilizovať kapitál v Európe a usmerniť ho do všetkých obchodných spoločností vrátane malých a stredných podnikov, infraštruktúry a dlhodobo udržateľných projektov, ktoré potrebujú zdroje na rozšírenie a vytvorenie pracovných miest. Jedným z hlavných cieľov únie kapitálových trhov je zvýšiť investície a rozšíriť možnosti pre retailových investorov zlepšením využitia európskych úspor. Na tento účel bude PEPP vďaka svojej podpore dlhodobého financovania reálnej ekonomiky krokom vpred v záujme posilňovania integrácie kapitálových trhov, ktorý bude zohľadňovať dlhodobý dôchodkový charakter produktu a udržateľnosť investícií.

(12)

Ako Komisia oznámila 30. septembra 2015 vo svojom akčnom pláne na vybudovanie únie kapitálových trhov, „Komisia posúdi možnosti politického rámca pre vytvorenie úspešného európskeho trhu s jednoduchými, efektívnymi a konkurencieschopnými osobnými dôchodkami, a určí, či sú na podporu tohto trhu potrebné právne predpisy EÚ“.

(13)

V uznesení Európskeho parlamentu z 19. januára 2016 k hodnoteniu a výzvam v súvislosti s reguláciou finančných služieb EÚ: vplyv a cesta k efektívnejšiemu a účinnejšiemu rámcu EÚ pre finančnú reguláciu a úniu kapitálových trhov (3), Európsky parlament zdôraznil, že „treba podporovať prostredie, ktoré stimuluje inovácie finančných produktov, vytvára väčšiu rozmanitosť a prínosy pre reálnu ekonomiku a poskytuje zvýšené stimuly pre investície, a ktoré tiež môže prispieť k zabezpečeniu primeraných, bezpečných a udržateľných dôchodkov, napríklad vypracovaním celoeurópskeho dôchodkového produktu (PEPP), s jednoduchým transparentným dizajnom“.

(14)

Európska rada vo svojich záveroch z 28. júna 2016 vyzvala na „rýchly a rozhodný pokrok s cieľom zabezpečiť ľahší prístup podnikov k finančným prostriedkom a podporovať investície do reálnej ekonomiky prostredníctvom napredovania v cieľoch únie kapitálových trhov“.

(15)

Komisia vo svojom oznámení zo 14. septembra 2016 Únia kapitálových trhov – urýchlenie reformy oznámila, že „zváži návrhy na jednoduchý, efektívny a konkurencieschopný osobný dôchodkový produkt EÚ […] Zvažované možnosti zahŕňajú prípadný legislatívny návrh, ktorý by mohol byť predložený v roku 2017.“

(16)

Komisia vo svojom oznámení z 8. júna 2017 o preskúmaní akčného plánu únie kapitálových trhov v polovici trvania oznámila „legislatívny návrh o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP) do konca júna 2017. Tento návrh položí základy bezpečnejšieho, nákladovo efektívnejšieho a transparentnejšieho trhu s cenovo dostupným a dobrovoľným osobným dôchodkovým sporením, ktoré možno spravovať v celoeurópskom meradle. Uspokojí potreby ľudí, ktorí chcú svoje dôchodkové úspory lepšie zhodnotiť, bude riešiť demografickú výzvu, doplní existujúce dôchodkové produkty a systémy a zvýši nákladovú efektívnosť osobných dôchodkov tým, že poskytne vhodné príležitosti na dlhodobé investovanie úspor na osobný dôchodok“.

(17)

Vytvorenie PEPP prispeje k rozšíreniu možností dôchodkových úspor, najmä pre mobilných pracovníkov, a vytvorí trh Únie pre poskytovateľov PEPP. Mal by však mať iba doplnkový charakter k verejným dôchodkovým systémom.

(18)

Finančné vzdelávanie môže podporiť porozumenie možnostiam úspor domácností v oblasti dobrovoľných osobných dôchodkových produktov a informovanosť o nich. Sporitelia by tiež mali mať reálnu príležitosť plne pochopiť riziká spojené s PEPP a jeho vlastnosťami.

(19)

Legislatívny rámec PEPP položí základy úspešného trhu s dostupnými a dobrovoľnými dôchodkovými investíciami, ktoré možno spravovať na celoeurópskej úrovni. Doplnením existujúcich povinných a zamestnaneckých dôchodkových systémov a produktov prispeje k uspokojeniu potrieb ľudí, ktorí chcú lepšie zhodnotiť svoje dôchodkové úspory, k riešeniu demografickej výzvy a k zabezpečeniu výdatného nového zdroja súkromného kapitálu na dlhodobé investície. Tento rámec nenahradí existujúce vnútroštátne osobné dôchodkové produkty alebo systémy, ani ich nebude harmonizovať, ani neovplyvní existujúce vnútroštátne povinné a zamestnanecké dôchodkové systémy a produkty.

(20)

PEPP je individuálny dôchodkový produkt, ktorý nie viazaný na pracovný pomer, a do ktorého sa sporiteľ PEPP dobrovoľne zapojil z dôvodu odchodu do dôchodku v budúcnosti. Keďže PEPP by mal zabezpečiť dlhodobú akumuláciu kapitálu, možnosti predčasného výberu kapitálu by mali byť obmedzené a mohli by byť penalizované.

(21)

Týmto nariadením sa harmonizuje súbor základných vlastností PEPP, ktoré sa týkajú kľúčových prvkov, ako sú distribúcia, minimálny obsah zmlúv, investičná politika, zmena poskytovateľa alebo cezhraničné poskytovanie a prenositeľnosť. Prostredníctvom harmonizácie týchto základných vlastností sa zlepší úroveň rovnakých podmienok pre poskytovateľov osobných dôchodkov ako celku a pomôže sa urýchliť dobudovanie únie kapitálových trhov a integrácia vnútorného trhu s osobnými dôchodkami. Povedie to k vytvoreniu vo veľkej miere štandardizovaného celoeurópskeho produktu, ktorý bude dostupný vo všetkých členských štátoch a ktorý posilní postavenie spotrebiteľov, aby mohli naplno využiť vnútorný trh prostredníctvom prevodu svojich dôchodkových práv do zahraničia a prostredníctvom ponuky širšieho výberu medzi jednotlivými typmi poskytovateľov vrátane cezhraničných. Keďže bude existovať menej prekážok v poskytovaní cezhraničných dôchodkových služieb, PEPP zvýši konkurenciu medzi poskytovateľmi na celoeurópskej úrovni a vytvorí podmienky na úspory z rozsahu, čo by malo byť prínosné pre sporiteľov.

(22)

V článku 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) sa umožňuje prijímanie aktov v podobe nariadení alebo smerníc. Uprednostňuje sa prijatie nariadenia, pretože by bolo priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch. Pomocou nariadenia by sa preto umožnilo rýchlejšie zvýšenie miery využívania PEPP a rýchlejšie by sa prispelo k riešeniu potreby väčšieho množstva dôchodkových úspor a investícií v kontexte únie kapitálových trhov. V tomto nariadení sa harmonizujú základné vlastnosti produktov PEPP, na ktoré sa nevzťahujú osobitné vnútroštátne predpisy, a tak sa nariadenie v tomto prípade javí ako lepšia možnosť ako smernica. Naopak na vlastnosti, ktoré sú mimo rámca pôsobnosti tohto nariadenia (napríklad podmienky sporiacej fázy), sa vzťahujú vnútroštátne predpisy.

(23)

V tomto nariadení by sa mali stanoviť jednotné pravidlá registrácie, poskytovania, distribúcie a dohľadu nad PEPP. Na PEPP by sa mali vzťahovať ustanovenia tohto nariadenia, príslušné sektorové právo Únie, ako aj príslušné delegované a vykonávacie akty. Okrem toho by sa mali uplatňovať právne predpisy prijaté členskými štátmi v rámci vykonávania sektorového práva Únie. Na prípady, ktoré nie sú upravené v tomto nariadení alebo v sektorovom práve Únie, by sa mali uplatňovať príslušné právne predpisy členských štátov. PEPP by mal byť tiež predmetom zmluvy uzavretej medzi sporiteľom PEPP a poskytovateľom PEPP (ďalej len „zmluva o PEPP“). Súčasťou zmluvy o PEPP by mal byť súbor hlavných charakteristických znakov produktu. Týmto nariadením by nemali byť dotknuté pravidlá Únie týkajúce sa medzinárodného práva súkromného, najmä pravidlá upravujúce jurisdikciu a uplatniteľné právo. Týmto nariadením by nemalo byť dotknuté ani vnútroštátne zmluvné, sociálne, pracovné a daňové právo.

(24)

V tomto nariadení by sa malo jasne stanoviť, že zmluva o PEPP musí byť v súlade so všetkými príslušnými pravidlami. Okrem toho by sa v zmluve o PEPP mali stanoviť práva a povinnosti zmluvných strán a jej súčasťou by mal byť súbor hlavných charakteristických znakov produktu. Zmluvu o PEPP by mohol uzavrieť aj zástupca skupiny sporiteľov PEPP, napríklad nezávislé združenie sporiteľov, ktoré koná v mene uvedenej skupiny, za predpokladu, že sa tak deje v súlade s týmto nariadením a príslušným vnútroštátnym právom a že sporitelia PEPP, ktorí sa pre takýto spôsob zastupovania rozhodli, budú mať prístup k rovnakým informáciám a poradenstvu ako sporitelia PEPP, ktorí uzavierajú zmluvu o PEPP buď priamo s poskytovateľom PEPP alebo prostredníctvom distribútora PEPP.

(25)

Poskytovatelia PEPP by mali mať prístup na celý trh Únie s jednotnou registráciou produktu, ktorá sa má udeliť na základe jednotného súboru pravidiel. S cieľom uviesť výrobok na trh pod označením „PEPP“ by žiadajúci poskytovatelia PEPP mali požiadať o registráciu svoje príslušné orgány. Toto nariadenie nebráni registrácii už existujúceho osobného dôchodkového produktu, ktorý spĺňa podmienky stanovené v tomto nariadení. Príslušné orgány by mali prijať rozhodnutie o registrácii, ak žiadajúci poskytovateľ PEPP poskytol všetky potrebné informácie a ak má zavedené vhodné opatrenia na dosiahnutie súladu s požiadavkami tohto nariadenia. Po prijatí rozhodnutia o registrácii príslušnými orgánmi by tieto orgány mali informovať Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) (ďalej len „EIOPA“) zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 (4) o registrácii poskytovateľa PEPP a PEPP v centrálnom verejnom registri. Takáto registrácia by mala byť platná v celej Únii. S cieľom zabezpečiť účinný dohľad nad dodržiavaním súladu s jednotnými požiadavkami stanovenými v tomto nariadení by sa akékoľvek následné zmeny informácií a dokumentov poskytnutých v rámci registračného postupu mali bezodkladne oznámiť príslušným orgánom a v náležitých prípadoch aj orgánu EIOPA.

(26)

Orgán EIOPA by mal zriadiť centrálny verejný register, ktorý by obsahoval informácie o registrovaných PEPP, ktoré by mohli byť distribuované v Únii spolu s informáciami o poskytovateľoch PEPP a zozname členských štátov, v ktorých sa PEPP ponúka. Ak poskytovatelia PEPP nedistribuujú PEPP na území členského štátu, ale môžu pre daný členský štát otvoriť podúčet, aby pre svojich klientov PEPP zabezpečili prenositeľnosť, uvedený register by mal obsahovať aj informácie o členských štátoch, pre ktoré poskytovateľ PEPP ponúka podúčty.

(27)

Spôsob organizácie a regulácie inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (ďalej len „IZDZ“) v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2341 (5) sa medzi členskými štátmi významne líši. V niektorých členských štátoch môžu uvedené inštitúcie vykonávať len činnosti zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia, kým v iných členských štátoch uvedené inštitúcie, vrátane oprávnených subjektov zodpovedných za ich prevádzku a konajúcich v ich mene, ak IZDZ nemajú právnu subjektivitu, môžu vykonávať činnosti v oblasti zamestnaneckého aj osobného dôchodkového zabezpečenia. To nielenže vedie k rozdielnym organizačným štruktúram IZDZ, ale aj k rôznej úrovni dohľadu na vnútroštátnej úrovni. Konkrétne, prudenciálny dohľad nad IZDZ, ktoré môžu vykonávať činnosti zamestnaneckého a osobného dôchodkového zabezpečenia, je rozsiahlejší ako prudenciálny dohľad nad tými IZDZ, ktoré vykonávajú len činnosti zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia.

S cieľom neohroziť finančnú stabilitu a zohľadniť rozličnú organizačnú štruktúru a dohľad by sa malo umožniť poskytovať PEPP iba tým IZDZ, ktoré sú podľa vnútroštátnych právnych predpisov oprávnené poskytovať aj osobné dôchodkové produkty a nad ktorými sa v súlade s týmito vnútroštátnymi právnymi predpismi vykonáva dohľad. Okrem toho a v záujme ďalšieho posilnenia finančnej stability by mal byť všetok majetok a záväzky týkajúce sa vykonávania činnosti v oblasti poskytovania PEPP oddelené, bez možnosti ich prevodu na inú činnosť inštitúcie v oblasti dôchodkového zabezpečenia. IZDZ, ktoré poskytujú PEPP, by mali vždy dodržiavať príslušné normy stanovené v smernici (EÚ) 2016/2341 vrátane podrobnejších investičných pravidiel, ktorými sa transponuje uvedená smernica, stanovených členskými štátmi, v ktorých sú zaregistrované alebo povolené, a ustanovenia pre ich systém správy a riadenia. Rovnako ako v prípade iných poskytovateľov PEPP, ak sú v tomto nariadení stanovené prísnejšie ustanovenia, mali by platiť takéto ustanovenia.

(28)

Jednotné povoľovanie PEPP zabezpečí vytvorenie vnútorného trhu s PEPP.

(29)

Poskytovatelia PEPP by mali mať možnosť distribuovať produkty PEPP, ktoré vytvorili, a produkty PEPP, ktoré nevytvorili, za predpokladu, že sa dodrží príslušné sektorové právo. Distribútori PEPP by mali mať právo distribuovať PEPP, ktoré nevytvorili. Distribútori PEPP by mali distribuovať len tie produkty, o ktorých majú dostatočné znalosti a schopnosti v súlade s príslušným sektorovým právom.

(30)

Poskytovatelia PEPP alebo distribútori PEPP by mali potenciálnym sporiteľom PEPP poskytovať poradenstvo ešte pred uzavretím zmluvy o PEPP, pričom zohľadnia dlhodobý dôchodkový charakter produktu, individuálne požiadavky a potreby sporiteľa PEPP a obmedzenú možnosť predčasnej výplaty. Poradenstvo by sa malo osobitne zamerať na informovanie sporiteľa PEPP o vlastnostiach investičných možností, úrovni kapitálovej ochrany a formách výplat.

(31)

Na základe slobody poskytovať služby alebo slobody usadiť sa môžu poskytovatelia PEPP poskytovať PEPP a distribútori PEPP môžu distribuovať PEPP na území hostiteľského členského štátu po otvorení podúčtu pre uvedený hostiteľský členský štát. S cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu služby a účinnú ochranu spotrebiteľa by domovské a hostiteľské členské štáty mali úzko spolupracovať pri presadzovaní záväzkov stanovených v tomto nariadení. V prípade, že distribútori PEPP a poskytovatelia PEPP vykonávajú činnosť v rôznych členských štátoch v rámci slobody poskytovať služby, príslušné orgány domovského členského štátu by mali zodpovedať za zaistenie plnenia záväzkov stanovených v tomto nariadení, pretože majú užšie styky s poskytovateľom PEPP. S cieľom zabezpečiť spravodlivé rozloženie zodpovedností medzi príslušnými orgánmi domovského a hostiteľského členského štátu, ak príslušné orgány hostiteľského členského štátu zistia, že na ich území dochádza k porušeniam záväzkov, mali by upovedomiť príslušné orgány domovského členského štátu, ktoré by mali mať povinnosť prijať primerané opatrenia. Príslušné orgány hostiteľského členského štátu by mali byť navyše oprávnené zasiahnuť, ak príslušné orgány domovského členského štátu neprijmú primerané opatrenia alebo prijaté opatrenia nie sú dostatočné.

(32)

Príslušné orgány členských štátov by mali mať k dispozícii všetky prostriedky potrebné na zabezpečenie riadneho vykonávania činnosti poskytovateľov PEPP a distribútorov PEPP v celej Únii bez ohľadu na to, či sa vykonáva na základe slobody usadiť sa alebo slobody poskytovať služby. Všetky opatrenia prijaté príslušnými orgánmi by mali byť v záujme zabezpečenia účinnosti dohľadu primerané povahe, rozsahu a zložitosti rizík pri výkone činnosti konkrétneho poskytovateľa alebo distribútora.

(33)

Celoeurópsky rozmer PEPP možno rozvinúť nielen na úrovni poskytovateľa prostredníctvom možností na cezhraničnú činnosť, ale aj na úrovni sporiteľa PEPP prostredníctvom prenositeľnosti PEPP a služby zmeny poskytovateľa, čím sa prispeje k zachovaniu osobných dôchodkových práv osôb vykonávajúcich svoje právo na voľný pohyb podľa článkov 21 a 45 ZFEÚ. Prenositeľnosť zahŕňa aj situáciu, keď sporiteľ zmení miesto svojho bydliska do iného členského štátu bez zmeny poskytovateľa PEPP, zatiaľ čo zmena poskytovateľa PEPP nemusí nevyhnutne zahŕňať zmenu bydliska.

(34)

PEPP by mal zahŕňať vnútroštátne podúčty, pričom každý z nich by mal zodpovedať vlastnostiam osobného dôchodkového produktu, ktoré umožnia, aby príspevky do PEPP alebo výplaty spĺňali požiadavky na získanie stimulov, ak sú k dispozícii v členských štátoch, pre ktoré poskytovateľ PEPP sprístupní podúčet. Podúčet by sa mal použiť na evidenciu príspevkov uskutočnených počas sporiacej fázy a vyplatených dávok uskutočnených počas výplatnej fázy v súlade s právom členského štátu, pre ktorý bol podúčet otvorený. Na úrovni sporiteľa PEPP by sa prvý podúčet mal vytvoriť pri uzavretí zmluvy o PEPP.

(35)

S cieľom umožniť poskytovateľom PEPP bezproblémový prechod by sa povinnosť poskytovať PEPP zahŕňajúce podúčty pre najmenej dva členské štáty mala uplatňovať tri roky od dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia. Po uvedení PEPP na trh by mal jeho poskytovateľ poskytnúť informácie o tom, ktoré podúčty sú bezprostredne dostupné, aby sa zabránilo možnému zavádzaniu sporiteľov PEPP. Ak sa sporiteľ PEPP presťahuje do iného členského štátu, pre ktorý nie je dostupný žiaden podúčet, poskytovateľ PEPP by mal sporiteľovi PEPP umožniť bezodkladne a bezplatne prejsť k inému poskytovateľovi PEPP, ktorý poskytuje podúčet pre daný členský štát. Sporiteľ PEPP by zároveň mohol naďalej prispievať na podúčet, na ktorý boli poukazované príspevky pred zmenou bydliska.

(36)

Berúc do úvahy dlhodobý dôchodkový charakter PEPP a súvisiacu administratívnu záťaž by poskytovatelia PEPP a distribútori PEPP mali potenciálnym sporiteľom PEPP a poberateľom dávok PEPP poskytovať jasné, ľahko pochopiteľné a primerané informácie s cieľom podporiť ich rozhodovanie o odchode do dôchodku. Z rovnakého dôvodu by poskytovatelia PEPP a distribútori PEPP mali rovnako zabezpečiť vysoký stupeň transparentnosti vo všetkých fázach PEPP vrátane predzmluvného štádia, uzavretia zmluvy, sporiacej fázy (vrátane fázy pred odchodom do dôchodku) a výplatnej fázy. Mali by poskytovať najmä informácie o nadobudnutých dôchodkových nárokoch, predpokladanej výške dôchodkových dávok PEPP, rizikách a zárukách, začlenení faktorov ESG, ako aj o nákladoch. Ak predpokladaná výška dôchodkových dávok PEPP vychádza z hospodárskych scenárov, potom by uvedené informácie mali obsahovať aj scenár najlepšieho odhadu a nepriaznivý scenár, ktorý by mal byť extrémny, ale realistický.

(37)

Potenciálni sporitelia PEPP by pred uzavretím zmluvy o PEPP mali dostať všetky informácie potrebné na informované rozhodnutie. Pred uzavretím zmluvy o PEPP by mali byť špecifikované požiadavky a potreby potenciálneho sporiteľa PEPP súvisiace s dôchodkom a malo by mu byť poskytnuté poradenstvo.

(38)

Poskytovatelia PEPP by na účely zabezpečenia optimálnej transparentnosti produktu mali vypracovať dokument s kľúčovými informáciami o vytvorených produktoch PEPP (ďalej len „PEPP“ KID) pred tým, ako sa uvedené produkty PEPP môžu distribuovať sporiteľom PEPP. Mali by zodpovedať aj za správnosť PEPP KID. PEPP KID by mal nahradiť a prispôsobiť dokument s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 (6), ktorý by preto v prípade PEPP nebolo nutné vypracúvať. Pre základný PEPP by sa mal vypracovať samostatný PEPP KID. Ak poskytovateľ PEPP ponúka alternatívne investičné možnosti, mal by sa poskytnúť aj všeobecný KID pre alternatívne investičné možnosti, ktorý by mohol obsahovať aj odkazy na iné dokumenty. Alternatívne, ak požadované informácie o alternatívnych investičných možnostiach nie je možné poskytnúť v rámci jedného samostatného KID, mal by sa poskytnúť samostatný KID pre každú alternatívnu investičnú možnosť. To by však malo platiť len v prípade, ak by poskytnutie všeobecného KID pre alternatívne investičné možnosti bolo v rozpore so záujmami klientov PEPP. Preto, keď príslušné orgány posudzujú súlad PEPP KID s týmto nariadením, mali by v náležitých prípadoch zabezpečiť optimálnu porovnateľnosť rôznych investičných možností, zohľadňujúc najmä aktuálne poznatky z analýzy správania, aby sa predišlo akýmkoľvek kognitívnym skresleniam spôsobeným predložením informácií.

(39)

S cieľom zaistiť rozsiahle šírenie a dostupnosť PEPP KID by sa týmto nariadením malo stanoviť, aby poskytovateľ PEPP zverejňoval PEPP KID na svojom webovom sídle. Poskytovateľ PEPP by mal zverejniť PEPP KID pre každý členský štát, v ktorom sa PEPP distribuuje na základe slobody poskytovať služby alebo slobody usadiť sa, ktorý by obsahoval špecifické informácie o podmienkach týkajúce sa sporiacej fázy a výplatnej fázy pre daný členský štát.

(40)

Na vnútroštátnej úrovni sa už vyvíjajú kalkulačky na výpočet osobných dôchodkových produktov. Na to, aby tieto kalkulačky boli pre spotrebiteľov čo najužitočnejšie, by však mali zohľadňovať aj náklady a poplatky účtované rôznymi poskytovateľmi PEPP spolu so všetkými ďalšími nákladmi a poplatkami, ktoré si účtujú sprostredkovatelia alebo iné subjekty v investičnom reťazci a ktoré ešte nezahrnuli poskytovatelia PEPP.

(41)

Podrobnosti o informáciách, ktoré sa majú zahrnúť do PEPP KID, a spôsob predkladania týchto informácií by sa mali ďalej harmonizovať prostredníctvom regulačných technických predpisov, zohľadňujúc existujúci a prebiehajúci výskum v oblasti správania spotrebiteľov vrátane výsledkov testovania účinnosti rôznych spôsobov predkladania informácií spotrebiteľom. Komisia by mala byť splnomocnená prijať regulačné technické predpisy. Návrh regulačných technických predpisov by mal vypracovať orgán EIOPA po porade s ostatnými európskymi orgánmi dohľadu (ďalej len „európske orgány dohľadu“) – Európskym orgánom dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) (ďalej len „EBA“) zriadeným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 (7) a Európskym orgánom dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) (ďalej len „ESMA“) zriadeným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (8), ako aj s Európskou centrálnou bankou, príslušnými orgánmi a po spotrebiteľských a odvetvových testoch ako sa uvádza v tomto nariadení, v ktorých by sa mali uviesť podrobnosti a spôsob predkladania informácií, ktoré má obsahovať PEPP KID, podmienky, na základe ktorých by mal byť PEPP KID preskúmaný a revidovaný, podmienky pre splnenie požiadavky poskytnúť PEPP KID, pravidlá na stanovenie predpokladov na prognózu dôchodkových dávok, podrobnosti predkladania informácií, ktoré majú byť obsiahnuté vo výkaze dávok PEPP, a minimálne kritéria, ktoré musia spĺňať techniky zmierňovania rizika. Pri vypracúvaní návrhu regulačných technických predpisov by mal orgán EIOPA zohľadňovať rôzne možné typy PEPP, dlhodobý charakter PEPP, spôsobilosti sporiteľov PEPP a vlastnosti PEPP. Pred predložením návrhu regulačných technických predpisov Komisii by v náležitých prípadoch mali byť vykonané spotrebiteľské testy a odvetvové testy so skutočnými údajmi. Komisia by mala prijať uvedené regulačné technické predpisy prostredníctvom delegovaných aktov podľa článku 290 ZFEÚ a v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010. Komisia by mala byť splnomocnená prijať prostredníctvom vykonávacích aktov podľa článku 291 ZFEÚ a v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 aj vykonávacie technické predpisy vypracované orgánom EIOPA, pokiaľ ide o podrobnosti spolupráce a výmenu informácií spolu s požiadavkami potrebnými na predkladanie uvedených informácií v štandardizovanom formáte, ktorý umožňuje porovnanie, a to po porade s ostatnými európskymi orgánmi dohľadu a príslušnými orgánmi a po vykonaní odvetvových testov, pokiaľ ide o formát oznamovania orgánom dohľadu.

(42)

PEPP KID by mal byť jasne odlíšiteľný a oddelený od akéhokoľvek marketingového materiálu.

(43)

Poskytovatelia PEPP by mali vypracovať výkaz dávok PEPP určený pre sporiteľov PEPP, v ktorom uvedú kľúčové osobné a všeobecné údaje o PEPP a zabezpečia priebežné poskytovanie informácií o ňom. Výkaz dávok PEPP by mal byť jasný a komplexný a mal by obsahovať príslušné a náležité informácie, aby sa uľahčilo chápanie vývoja nárokov na dôchodok v čase a vo všetkých dôchodkových produktoch, ako aj prispelo k pracovnej mobilite. Výkaz dávok PEPP by mal zároveň obsahovať kľúčové informácie o investičnej politike týkajúce sa faktorov ESG a mal by uvádzať, kde a ako môžu sporitelia PEPP dostať dodatočné informácie o začlenení faktorov ESG. Výkaz dávok PEPP by sa mal sporiteľom PEPP poskytovať každoročne.

(44)

Poskytovatelia PEPP by mali sporiteľov PEPP informovať dva mesiace pred tým, ako sporitelia PEPP môžu zmeniť svoje možnosti vyplácania dôchodku, o nadchádzajúcom začiatku výplatnej fázy, možných formách výplaty a možnosti zmeny formy výplaty. V prípade, že sa otvorí viac ako jeden podúčet, sporitelia PEPP by mali byť informovaní o možnom začatí výplatnej fázy pre každý podúčet.

(45)

Počas výplatnej fázy by poberatelia dávok PEPP mali naďalej dostávať informácie o dávkach PEPP a zodpovedajúcich možnostiach ich vyplácania. Toto je osobitne dôležité vtedy, keď v štádiu vyplácania značnú úroveň investičného rizika znášajú poberatelia dávok PEPP.

(46)

Na to, aby sa dostatočne chránili práva sporiteľov PEPP a poberateľov dávok PEPP, poskytovatelia PEPP by mali mať možnosť zvoliť si také umiestnenie aktív, aké presne vyhovuje povahe a trvaniu ich záväzkov vrátane dlhodobých záväzkov. Preto sa vyžaduje účinný dohľad, ako aj prístup k pravidlám investovania, ktorý umožňuje poskytovateľom PEPP dostatočnú pružnosť, aby rozhodli o najistejšej a najúčinnejšej investičnej politike, a ktorý ich zároveň zaväzuje konať obozretne a v najlepšom dlhodobom záujme všetkých sporiteľov PEPP. Dodržiavanie zásady obozretnosti si preto vyžaduje investičnú politiku upravenú podľa štruktúry klientov poskytovateľov PEPP.

(47)

Stanovením zásady obozretného správania ako základnej zásady kapitálového investovania a umožnením, aby poskytovatelia PEPP fungovali cezhranične, sa podporuje presmerovanie úspor do oblasti osobného dôchodkového zabezpečenia, čím sa prispieva k hospodárskemu a spoločenskému pokroku. Zásada obozretného správania by v rámci investičného procesu mala výslovne brať do úvahy aj úlohu faktorov ESG.

(48)

Týmto nariadením by sa mala poskytovateľom PEPP zaistiť primeraná úroveň slobody investícií. Poskytovatelia PEPP ako investori s veľmi dlhým investičným horizontom s nízkymi rizikami likvidity majú možnosť prispieť k rozvoju únie kapitálových trhov prostredníctvom investovania do nelikvidných aktív ako sú akcie a do iných nástrojov, ktoré majú dlhodobý ekonomický profil a neobchoduje sa s nimi na regulovaných trhoch, v mnohostranných obchodných systémoch (ďalej len „MTF“) alebo organizovaných obchodných systémoch (ďalej len „OTF“) v rámci limitov obozretnosti. Môžu využívať aj výhody medzinárodnej diverzifikácie. Investovanie do akcií v iných menách, než sú meny, v ktorých majú záväzky, a do iných nástrojov, ktoré majú dlhodobý ekonomický profil a neobchoduje sa s nimi na regulovaných trhoch, v MTF alebo OTF by sa preto nemalo obmedzovať z iných dôvodov ako sú dôvody obozretnosti, a to v súlade so zásadou obozretnosti na ochranu záujmov sporiteľov PEPP a poberateľov dávok PEPP.

(49)

V súvislosti s prehlbovaním únie kapitálových trhov chápanie toho, čo predstavujú nástroje s dlhodobým ekonomickým profilom, je široké. Takéto nástroje sú neprevoditeľnými cennými papiermi, a preto nemajú prístup k likvidite sekundárnych trhov. Často si vyžadujú záväzky na pevne určený čas, ktoré obmedzujú ich obchodovateľnosť a mali by sa chápať tak, že zahŕňajú účasť a dlhové nástroje a pôžičky v nekótovaných podnikoch, ktoré sú im poskytnuté. Nekótované podniky zahŕňajú projekty infraštruktúry, rozvíjajúce sa nekótované spoločnosti, nehnuteľnosti alebo iné aktíva, ktoré by mohli byť vhodné na dlhodobé investičné účely. Nekótovanými aktívami sú často nízkouhlíkové projekty infraštruktúry a projekty infraštruktúry odolné voči zmene klímy, ktorých financovanie závisí od dlhodobých úverov. Poskytovateľom PEPP sa vzhľadom na dlhodobý charakter ich záväzkov odporúča, aby umiestnili dostatočnú časť portfólia svojich aktív do udržateľných investícií do reálnej ekonomiky s dlhodobými hospodárskymi prínosmi, najmä do infraštruktúrnych projektov a obchodných spoločností.

(50)

Faktory ESG sú dôležité z hľadiska investičnej politiky a systémov riadenia rizík poskytovateľov PEPP. Poskytovatelia PEPP by sa mali podnecovať k tomu, aby v rámci investičných rozhodnutí posudzovali tieto faktory a aby zohľadňovali začlenenie týchto faktorov v rámci systému riadenia rizík s cieľom vyhnúť sa „uviaznutým aktívam“. Informácie o faktoroch ESG by mali byť k dispozícii orgánu EIOPA, príslušným orgánom a sporiteľom PEPP.

(51)

Jedným z cieľov regulácie PEPP je vytvoriť bezpečný a nákladovo prijateľný produkt dlhodobého dôchodkového sporenia. Keďže investovanie týkajúce sa osobných dôchodkových produktov je dlhodobé, osobitná pozornosť by sa mala venovať dôsledkom rozloženia aktív z dlhodobého hľadiska. Malo by sa prihliadať najmä na faktory ESG. Úspory PEPP by sa mali investovať vzhľadom na faktory ESG, napríklad tie stanovené v cieľoch Únie v oblasti klímy a udržateľnosti, ako sa stanovujú v Parížskej dohode o zmene klímy (Parížska dohoda), cieľoch OSN trvalo udržateľného rozvoja a hlavných zásadách OSN v oblasti podnikania a ľudských práv.

(52)

S cieľom zabezpečiť, aby poskytovatelia PEPP dodržiavali povinnosť vytvárať investičnú politiku v súlade so zásadou obozretnosti, malo by sa im zabrániť v investovaní v nespolupracujúcich jurisdikciách identifikovaných v príslušných záveroch Rady o zozname nespolupracujúcich jurisdikcií na daňové účely, ako aj vo vysokorizikovej tretej krajine so strategickými nedostatkami uvedenej v príslušnom delegovanom nariadení Komisie prijatom na základe článku 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 (9).

(53)

Vzhľadom na dlhodobý dôchodkový cieľ PEPP by sa mal vypracovať prehľad investičných možností poskytovaných sporiteľom PEPP zahŕňajúci prvky, ktoré investorom umožnia prijať investičné rozhodnutie (vrátane počtu investičných možností, z ktorých si môžu vybrať). Po prvej voľbe pri zapojení sa do PEPP by mal mať sporiteľ PEPP možnosť zmeniť svoju voľbu, a to najskôr po piatich rokoch od zapojenia sa do PEPP alebo v prípade následných zmien od poslednej zmeny investičnej možnosti, aby sa poskytovateľom zabezpečila dostatočná stabilita na vykonávanie dlhodobej investičnej stratégie a zároveň aj ochrana investora. Poskytovatelia PEPP by však mali mať možnosť umožniť sporiteľom PEPP zmeniť zvolenú investičnú možnosť častejšie.

(54)

Základný PEPP by mal byť bezpečným produktom a mal by slúžiť ako štandardná investičná možnosť. Mohol by mať formu buď techniky zmierňovania rizika, ktorá by bola v súlade s cieľom umožniť sporiteľovi PEPP získať späť kapitál, alebo záruky na investovaný kapitál. Technika zmierňovania rizika v súlade s cieľom umožniť sporiteľovi PEPP získať späť kapitál by mohla byť konzervatívnou investičnou stratégiou alebo stratégiou životného cyklu, ktorou sa postupne znižuje celková miera rizika. Záruky poskytnuté v rámci štandardnej investičnej možnosti by sa mali vzťahovať aspoň na príspevky počas sporiacej fázy po odpočítaní všetkých odplát a poplatkov. Záruky by mohli zahŕňať aj odplaty a poplatky a mohli by zabezpečiť úplné alebo čiastočné pokrytie inflácie. Záruka na investovaný kapitál by mala byť splatná na začiatku výplatnej fázy a v náležitých prípadoch počas výplatnej fázy.

(55)

S cieľom zabezpečiť nákladovú efektívnosť sporiteľov PEPP a dostatočnú výkonnosť by sa náklady a odplaty za základný PEPP mali obmedziť na pevne stanovený percentuálny podiel naakumulovaného majetku. Kým tento limit by sa mal stanoviť na 1 % naakumulovaného kapitálu, bolo by vhodné v regulačných technických predpisoch bližšie určiť druhy nákladov a poplatkov, ktoré treba zohľadniť s cieľom vytvoriť rovnaké podmienky pre rôznych poskytovateľov PEPP a rôzne typy PEPP s ich osobitnými štruktúrami nákladov a poplatkov. Komisia by mala byť splnomocnená prijať takéto regulačné technické predpisy, ktoré by mal vypracovať orgán EIOPA. Pri vypracúvaní návrhu regulačných technických predpisov by mal orgán EIOPA predovšetkým zvážiť dlhodobý charakter PEPP, rôzne typy PEPP a nákladové faktory, ktoré súvisia s ich osobitnými vlastnosťami, aby sa zabezpečilo spravodlivé a rovnaké zaobchádzanie s rôznymi poskytovateľmi PEPP a ich produktmi, pričom treba zohľadniť charakter základného PEPP ako jednoduchého, nákladovo efektívneho a transparentného produktu, ktorý poskytuje dostatočnú dlhodobú skutočnú návratnosť investícií. Okrem toho by sa mala starostlivo posúdiť forma výplat, aby sa zachoval dlhodobý dôchodkový charakter produktu, najmä pokiaľ ide o doživotné anuity. V tomto rámci a s cieľom zabezpečiť, aby poskytovatelia PEPP ponúkajúci kapitálové záruky mali rovnaké podmienky ako ostatní poskytovatelia, by mal orgán EIOPA náležite zohľadniť štruktúru nákladov a odplát. Okrem toho by sa percentuálne hodnoty nákladov a poplatkov mali pravidelne revidovať, aby sa zabezpečila ich trvalá primeranosť s prihliadnutím na akékoľvek zmeny v úrovni nákladov. Komisia by mala prijať uvedené regulačné technické predpisy prostredníctvom delegovaných aktov podľa článku 290 ZFEÚ a v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.

S cieľom zabezpečiť trvalú nákladovú efektívnosť a chrániť klientov PEPP pred nadmerne zaťažujúcimi štruktúrami nákladov by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o zmenu percentuálnej hodnoty, pričom sa zohľadnia jej preskúmania, najmä skutočná úroveň nákladov a poplatkov a jej zmeny a vplyv cenového stropu na dostupnosť produktov PEPP, a primeraný prístup rôznych poskytovateľov PEPP, ktorí poskytujú rôzne druhy PEPP, na trh.

(56)

Príslušné orgány by mali uplatňovať svoje právomoci, pričom medzi hlavné ciele by mala patriť ochrana práv sporiteľov PEPP a poberateľov dávok PEPP a stabilita a riadne hospodárenie poskytovateľov PEPP.

(57)

V prípade, že poskytovateľom PEPP je IZDZ alebo správca alternatívneho investičného fondu EÚ (ďalej len „správca AIF z EÚ“), mal by vymenovať depozitára v súvislosti s úschovou aktív, ktoré zodpovedajú výkonu činnosti v oblasti poskytovania PEPP. Vo vzťahu k subjektu, ktorý koná ako depozitár, a jeho funkciám sú potrebné ďalšie záruky, keďže v súčasnosti sú pravidlá upravujúce funkciu depozitára v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ (10) zamerané na fondy uvádzané na trh len pre profesionálnych investorov, s výnimkou európskych dlhodobých investičných fondov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/760 (11), pre retailových investorov a sektorové právo vzťahujúce sa na IZDZ sa nevyžaduje vymenovanie depozitára vo všetkých prípadoch. S cieľom zabezpečiť čo najvyššiu úroveň ochrany investorov v súvislosti s úschovou aktív, ktoré zodpovedajú výkonu činnosti v oblasti poskytovania PEPP, sa v tomto nariadení vyžaduje, aby IZDZ a správca AIF z EÚ poskytujúci PEPP dodržiavali pravidlá stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES (12), pokiaľ ide o vymenovanie depozitára, plnenie jeho úloh a jeho dohľad.

(58)

Transparentnosť a spravodlivosť nákladov a odplát sú nevyhnutné na získanie dôvery sporiteľov PEPP a umožní im prijímať rozhodnutia na základe informácií. Malo by sa teda zakázať používanie netransparentných postupov na tvorbu cien.

(59)

S cieľom naplniť ciele stanovené v tomto nariadení by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o stanovenie podmienok na vykonávanie intervenčných právomocí orgánom EIOPA a príslušnými orgánmi a kritérií a faktorov, ktoré má orgán EIOPA uplatniť, aby zistil, či existuje vážna obava týkajúca sa ochrany sporiteľa PEPP. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (13). Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov, a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematický prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(60)

Bez toho, aby bolo dotknuté právo klientov PEPP podať žalobu na súde, medzi poskytovateľmi PEPP alebo distribútormi PEPP a klientmi PEPP by sa mali vytvoriť ľahko dostupné, primerané, nezávislé, nestranné, transparentné a účinné postupy na alternatívne riešenie sporov vznikajúcich v dôsledku práv a povinností stanovených v tomto nariadení.

(61)

Na účely vytvorenia účinného a efektívneho postupu na riešenie sporov by poskytovatelia PEPP a distribútori PEPP mali zaviesť účinný postup na riešenie sťažností, ktorým sa ich klienti môžu riadiť predtým ako sa spor predloží na riešenie v rámci postupu na alternatívne riešenie sporov alebo v rámci súdneho konania. V rámci postupu na riešenie sťažností by sa mali uplatňovať krátke a jasne vymedzené časové lehoty, v rámci ktorých by poskytovateľ PEPP alebo distribútor PEPP mal odpovedať na sťažnosť. Orgány pre alternatívne riešenie sporov by mali mať dostatočnú kapacitu na primerané a účinné zapájanie sa do cezhraničnej spolupráce so zreteľom na spory týkajúce sa práv a povinností podľa tohto nariadenia.

(62)

S cieľom zabezpečiť lepšie podmienky pre svoje investície a aj na podnietenie hospodárskej súťaže medzi poskytovateľmi PEPP by sporitelia PEPP mali mať právo v sporiacej fáze zmeniť poskytovateľa PEPP na iného poskytovateľa PEPP, ktorý sa nachádza v rovnakom alebo inom členskom štáte, prostredníctvom jasného, rýchleho a bezpečného postupu. Poskytovatelia PEPP by počas výplatnej fázy však nemali byť povinní poskytovať službu zmeny poskytovateľa PEPP, ak sporitelia poberajú dávky v podobe doživotných dôchodkov. Odovzdávajúci poskytovatelia PEPP by mali počas zmeny previesť z účtu PEPP príslušné sumy alebo v náležitých prípadoch nepeňažný majetok z účtu PEPP a zrušiť ho. Sporitelia PEPP by mali uzavierať zmluvy s prijímajúcimi poskytovateľmi PEPP o otvorení nového účtu PEPP. Nový účet PEPP by mal mať rovnakú štruktúru podúčtov ako predchádzajúci účet PEPP.

(63)

V rámci služby zmeny poskytovateľa sa sporitelia PEPP môžu rozhodnúť pre prevod nepeňažného majetku, len ak k zmene dochádza medzi poskytovateľmi PEPP (napríklad investičnými spoločnosťami alebo inými oprávnenými poskytovateľmi, ktorí sú držiteľmi dodatočnej licencie), ktorí sú zapojení do správy portfólia pre sporiteľov PEPP. V takom prípade je potrebný písomný súhlas prijímajúceho poskytovateľa. PEPP Pokiaľ ide o správu kolektívneho investovania, zmena nepeňažných aktív nie je možná, pretože neexistuje oddelenie aktív pre každého sporiteľa PEPP.

(64)

Proces zmeny by mal byť pre sporiteľa PEPP priamočiary. Prijímajúci poskytovateľ PEPP by mal teda zodpovedať za začatie a riadenie procesu v mene sporiteľa PEPP a na jeho žiadosť. Pri vytváraní služby na zmenu poskytovateľa by poskytovatelia PEPP mali mať možnosť dobrovoľne používať aj dodatočné prostriedky, ako sú technické riešenia. Ak v členskom štáte, do ktorého sa sporiteľ PEPP presťahuje, nie je k dispozícii žiadny podúčet, vzhľadom na celoeurópsku povahu produktu by sporitelia PEPP mali mať možnosť zmeniť poskytovateľa bezodkladne a bezplatne.

(65)

Pred udelením oprávnenia na zmenu by sporiteľ PEPP mal byť informovaný o všetkých krokoch postupu a o nákladoch, ktoré sú potrebné na vykonanie zmeny s cieľom umožniť sporiteľovi PEPP, aby urobil informované rozhodnutie o zmene služby.

(66)

Na úspešnú zmenu poskytovateľa je potrebná spolupráca odovzdávajúceho poskytovateľa PEPP. Odovzdávajúci poskytovateľ PEPP by mal teda prijímajúcemu poskytovateľovi PEPP poskytnúť všetky informácie potrebné na obnovenie platieb na druhom účte PEPP. Takéto informácie by však nemali presahovať rámec potrebný na vykonanie zmeny poskytovateľa.

(67)

Sporitelia PEPP by nemali byť vystavení finančným stratám (vrátane poplatkov a úrokov) spôsobeným akoukoľvek chybou zo strany ktoréhokoľvek poskytovateľa PEPP zapojeného do procesu zmeny poskytovateľa. Sporitelia PEPP by najmä nemali znášať žiadnu finančnú stratu vyplývajúcu z platby dodatočných poplatkov, úrokov alebo iných položiek a ani pokút, sankcií či akéhokoľvek iného druhu finančného poškodenia v dôsledku omeškaného vykonania zmeny poskytovateľa. Keďže na začiatku a počas výplatnej fázy by sa mala zabezpečiť ochrana majetku, odovzdávajúci poskytovateľ PEPP by nemal byť povinný zabezpečiť ochranu majetku alebo záruku v čase zmeny poskytovateľa. Poskytovateľ PEPP by sa zároveň mohol rozhodnúť, že v čase zmeny poskytovateľa zabezpečí ochranu majetku alebo poskytne záruku.

(68)

Pred zmenou poskytovateľa by mali mať sporitelia PEPP možnosť urobiť informované rozhodnutie. Prijímajúci poskytovateľ PEPP by mal dodržiavať všetky podmienky distribúcie a informovania vrátane poskytovania PEPP KID, poradenstva a primeraných informácií o nákladoch súvisiacich so zmenou poskytovateľa a s prípadnými negatívnymi dôsledkami na ochranu majetku, ak sa zmena týka PEPP so zárukou. Náklady na zmenu poskytovateľa, ktoré si uplatňuje odovzdávajúci poskytovateľ PEPP, by nemali presiahnuť výšku, ktorá by predstavovala prekážku mobility, a nesmú presiahnuť 0,5 % prevádzanej sumy majetku alebo peňažnej hodnoty nepeňažných aktív, ktoré sa majú previesť.

(69)

Pri zapojení sa do PEPP a pri otvorení nového podúčtu by sporitelia PEPP mali mať možnosť rozhodnúť o forme vyplácania (anuity, jednorazová výplata alebo iný spôsob) vo výplatnej fáze, ale s možnosťou prehodnotiť svoje rozhodnutie jeden rok pred začiatkom výplatnej fázy, na začiatku výplatnej fázy a v čase zmeny poskytovateľa, aby s blížiacim sa dôchodkovým vekom mohli čo najlepšie prispôsobiť rozhodnutie o spôsobe vyplácania svojim potrebám. Ak poskytovateľ PEPP umožní viac ako jednu formu výplaty, sporiteľ PEPP by mal mať možnosť rozhodnúť sa pre rôzne možnosti vyplácania pre každý podúčet otvorený na jeho účte PEPP.

(70)

Poskytovateľom PEPP by sa malo umožniť ponúknuť sporiteľom PEPP širokú škálu foriem výplat. Uvedeným prístupom sa podarí dosiahnuť cieľ rozsiahleho využívania PEPP, pretože sporitelia PEPP budú mať väčšiu flexibilitu a širšie možnosti voľby. Poskytovateľom by to umožnilo vytvoriť produkty PEPP nákladovo najefektívnejším spôsobom. Je to v súlade s ostatnými politikami Únie a je to politicky priechodné, pretože členských štátom sa ponecháva dostatok flexibility pri rozhodovaní o tom, ktoré formy výplat chcú podporovať. V súlade s dlhodobým dôchodkovým charakterom produktu by členské štáty mali mať možnosť prijať opatrenia na uprednostňovanie určitých foriem výplat, ako sú kvantitatívne limity pre jednorazové výplaty, s cieľom podporiť doživotné dôchodky a postupné čerpanie.

(71)

Vzhľadom na celoeurópsky charakter PEPP je potrebné zabezpečiť neustálu vysokú úroveň ochrany sporiteľov PEPP na celom vnútornom trhu. To si vyžaduje primerané nástroje na účinný boj proti porušovaniu pravidiel a na predchádzanie poškodzovaniu spotrebiteľa. Právomoci orgánu EIOPA a príslušných orgánov by sa preto mali doplniť explicitným mechanizmom, ktorý by umožňoval zákaz alebo obmedzenie uvádzania na trh, distribúcie alebo predaja akéhokoľvek PEPP, ktorý by vyvolával vážne obavy, pokiaľ ide o ochranu sporiteľa PEPP, vzhľadom na dlhodobý dôchodkový charakter produktu, riadne fungovanie a integritu finančných trhov alebo stabilitu celého finančného systému alebo jeho časti, ako aj primeranú koordináciu a právomoci orgánu EIOPA pre prípad nepredvídaných udalostí.

Právomoci orgánu EIOPA by sa mali zakladať na článku 9 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 s cieľom zabezpečiť, aby sa takéto mechanizmy intervencie mohli uplatňovať v prípadoch vážnych obáv, pokiaľ ide o ochranu sporiteľov PEPP, vzhľadom na osobitný dlhodobý dôchodkový charakter PEPP. Ak sú splnené podmienky, príslušné orgány by mali byť oprávnené preventívne uložiť zákaz alebo obmedzenie ešte pred tým, než je PEPP ponúkaný, distribuovaný alebo predaný sporiteľovi PEPP. Tieto právomoci nezbavujú poskytovateľa PEPP zodpovednosti plniť všetky príslušné požiadavky podľa tohto nariadenia.

(72)

Mala by sa zaručiť úplná transparentnosť nákladov a odplát súvisiacich s investovaním do PEPP. Vytvorili by sa rovnaké podmienky pre poskytovateľov, a zároveň sa zabezpečí ochrana spotrebiteľa. Budú k dispozícii porovnateľné informácie o jednotlivých produktoch, a tak sa bude stimulovať konkurenčná tvorba cien.

(73)

Hoci priebežný dohľad nad poskytovateľmi PEPP budú vykonávať príslušné orgány, orgán EIOPA by mal koordinovať dohľad nad produktmi PEPP, aby sa zaručilo konzistentné uplatňovanie jednotnej metodiky dohľadu, čím sa prispeje k celoeurópskemu a dlhodobému charakteru PEPP.

(74)

V záujme posilnenia práv spotrebiteľov a uľahčenia prístupu k mechanizmu podávania sťažností by sporitelia PEPP mali mať možnosť buď jednotlivo alebo spoločne predkladať sťažnosti príslušným orgánom členského štátu podľa miesta bydliska, bez ohľadu na to, kde k porušeniu došlo.

(75)

Orgán EIOPA by mal spolupracovať s príslušnými orgánmi a mal by uľahčovať ich spoluprácu a zabezpečovať konzistentnosť. V tomto smere by orgán EIOPA mal zohrávať úlohu v právomoci príslušných orgánov uplatňovať opatrenia dohľadu prostredníctvom poskytovania dôkazov o porušeniach týkajúcich sa PEPP. Orgán EIOPA by mal takisto poskytovať záväznú mediáciu v prípade rozporov medzi príslušnými orgánmi v cezhraničných situáciách.

(76)

S cieľom zabezpečiť súlad s týmto nariadením zo strany poskytovateľov PEPP a distribútorov PEPP a s cieľom zabezpečiť, aby sa na nich vzťahovalo podobné zaobchádzanie v rámci celej Únie, mali by sa zaviesť účinné, primerané a odrádzajúce správne sankcie a iné opatrenia.

(77)

V súlade s oznámením Komisie z 8. decembra 2010 o Posilňovaní sankčných režimov v odvetví finančných služieb a s cieľom zaistiť splnenie požiadaviek stanovených v tomto nariadení je dôležité, aby členské štáty podnikli potrebné kroky na to, aby sa v prípade porušenia tohto nariadenia uplatnili primerané správne sankcie a ďalšie opatrenia.

(78)

Aj keď členské štáty môžu stanoviť pravidlá pre správne a trestnoprávne sankcie za rovnaké porušenia, od členských štátov by sa nemalo vyžadovať, aby stanovili pravidlá pre správne sankcie za porušenia tohto nariadenia, ktoré sú predmetom vnútroštátneho trestného práva. Zachovanie trestnoprávnych sankcií za porušenia tohto nariadenia namiesto správnych sankcií by však nemalo obmedziť ani inak ovplyvniť schopnosť príslušných orgánov spolupracovať, mať prístup k informáciám a informácie si včas vymieňať s príslušnými orgánmi v iných členských štátoch na účely tohto nariadenia, a to ani po žiadnom postúpení predmetných porušení príslušným súdnym orgánom na trestné stíhanie.

(79)

Príslušné orgány by mali mať plnú moc ukladať peňažné sankcie, ktoré sú dostatočne vysoké na to, aby vyvážili skutočný alebo možný zisk a aby boli odrádzajúce aj pre väčšie finančné inštitúcie a ich manažérov.

(80)

Pri stanovovaní druhu správnych sankcií alebo iných opatrení a úrovne peňažných sankcií by príslušné orgány mali zohľadniť všetky relevantné okolnosti s cieľom zaistiť konzistentné uplatňovanie sankcií v rámci celej Únie.

(81)

S cieľom zabezpečiť, aby rozhodnutia príslušných orgánov o porušeniach a sankciách mali na širokú verejnosť odrádzajúci účinok, a s cieľom posilniť ochranu spotrebiteľa upozorňovaním na produkty PEPP distribuované v rozpore s týmto nariadením by sa uvedené rozhodnutia mali uverejňovať, ak takéto zverejnenie neohrozí stabilitu finančných trhov alebo prebiehajúce vyšetrovanie.

(82)

S cieľom zistiť možné porušenia by príslušné orgány mali mať potrebné vyšetrovacie právomoci a mali by zaviesť účinné mechanizmy na umožnenie oznamovania možných alebo skutočných porušení.

(83)

Týmto nariadením nie sú dotknuté žiadne ustanovenia právnych predpisov členských štátov týkajúce sa trestných činov.

(84)

Akékoľvek spracúvanie osobných údajov vykonávané v rámci tohto nariadenia, ako napríklad výmena alebo zaslanie osobných údajov príslušnými orgánmi, alebo spracúvanie osobných údajov poskytovateľmi PEPP alebo distribútormi PEPP, by sa malo vykonať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (14) a so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES (15). Akákoľvek výmena alebo zaslanie informácií európskymi orgánmi dohľadu by sa malo vykonať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 (16).

(85)

Vzhľadom na citlivosť osobných finančných údajov je veľmi dôležitá prísna ochrana údajov. Preto sa odporúča, aby orgány na ochranu údajov boli úzko zapojené do vykonávania tohto nariadenia a dohľadu nad týmto vykonávaním.

(86)

Postupy registrácie a oznamovania podľa tohto nariadenia by nemali nahrádzať žiadne dodatočné vnútroštátne postupy, ktorými sa poskytujú výhody a stimuly na vnútroštátnej úrovni.

(87)

Hodnotenie tohto nariadenia by sa okrem iného malo vykonať na základe posúdenia vývoja na trhu (napríklad vznik nových druhov produktov PEPP), ako aj vývoja v iných oblastiach práva Únie a skúseností členských štátov. V takomto hodnotení by sa mali zohľadňovať rôzne ciele a účely vytvorenia dobre fungujúceho trhu s PEPP a predovšetkým by sa malo posúdiť, či si v dôsledku tohto nariadenia viac európskych občanov sporí na udržateľné a primerané dôchodky. Význam minimálnych európskych noriem pre dohľad nad poskytovateľmi PEPP spočíva aj v tom, že sa vyžaduje hodnotenie poskytovateľov PEPP, pokiaľ ide o súlad s týmto nariadením a príslušným sektorovým právom.

(88)

Vzhľadom na možné dlhodobé dôsledky tohto nariadenia je dôležité pozorne monitorovať vývoj počas počiatočnej fázy vykonávania. Komisia by pri hodnotení mala brať do úvahy aj skúsenosti orgánu EIOPA, zainteresovaných strán a odborníkov a oznamovať Európskemu parlamentu a Rade všetky prípadné pripomienky.

(89)

Týmto nariadením by sa malo zabezpečiť rešpektovanie základných práv a dodržiavajú sa zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie, predovšetkým práva starších ľudí viesť dôstojný a nezávislý život a podieľať sa na spoločenskom a kultúrnom živote, právo na ochranu osobných údajov, vlastnícke právo, sloboda podnikania, zásada rovnosti medzi ženami a mužmi a zásada vysokého stupňa ochrany spotrebiteľa.

(90)

Keďže ciele tohto nariadenia, a to posilnenie ochrany sporiteľov PEPP a zvýšenie ich dôvery v produkty PEPP vrátane cezhraničnej distribúcie týchto produktov, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale z dôvodu jeho dôsledkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku neprekračuje toto nariadenie rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

V tomto nariadení sa stanovujú jednotné pravidlá registrácie, vytvárania a distribúcie osobných dôchodkových produktov distribuovaných v Únii pod označením „celoeurópsky osobný dôchodkový produkt“ alebo „PEPP“ a dohľadu nad nimi.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„osobný dôchodkový produkt“ je produkt, ktorý:

a)

je založený na zmluve uzavretej dobrovoľne medzi sporiteľom a právnym subjektom a je doplnkový k akémukoľvek povinnému alebo zamestnaneckému dôchodkovému produktu;

b)

dlhodobo akumuluje kapitál s výslovným cieľom poskytovať príjem na dôchodku a s obmedzenými možnosťami predčasného výberu kapitálu;

c)

nie je povinným ani zamestnaneckým dôchodkovým produktom;

2.

„celoeurópsky osobný dôchodkový produkt“ alebo „PEPP“ je dlhodobý sporiaci osobný dôchodkový produkt, ktorý na základe zmluvy o PEPP poskytuje finančná inštitúcia oprávnená podľa článku 6 ods. 1 a do ktorého sa zapojil sporiteľ PEPP alebo nezávislé združenie sporiteľov PEPP v mene svojich členov, na účely zabezpečenia príjmu na dôchodku bez možnosti alebo iba s prísne obmedzenou možnosťou predčasného vyplatenia a je zaregistrovaný v súlade s týmto nariadením;

3.

„sporiteľ PEPP“ je fyzická osoba, ktorá s poskytovateľom PEPP uzavrela zmluvu o PEPP;

4.

„zmluva o PEPP“ je zmluva medzi sporiteľom PEPP a poskytovateľom PEPP, ktorá spĺňa podmienky stanovené v článku 4;

5.

„účet PEPP“ je osobný dôchodkový účet vedený v mene sporiteľa PEPP alebo poberateľa dávok PEPP, ktorý sa používa na zaznamenávanie transakcií a ktorý sporiteľovi PEPP umožňuje platiť pravidelné príspevky na dôchodok a poberateľovi dávok PEPP poberať dávky PEPP;

6.

„poberateľ dávok PEPP“ je fyzická osoba poberajúca dávky PEPP;

7.

„klient PEPP“ je sporiteľ PEPP, potenciálny sporiteľ PEPP alebo poberateľ dávok PEPP;

8.

„distribúcia PEPP“ je poradenstvo, navrhovanie alebo vykonávanie iných prípravných činností vedúcich k uzavretiu zmlúv o poskytnutí PEPP, uzavieranie takýchto zmlúv alebo spolupôsobenie pri správe a plnení takýchto zmlúv vrátane poskytovania informácií o jednej alebo viacerých zmluvách o PEPP v súlade s kritériami, ktoré si klienti PEPP zvolia prostredníctvom webového sídla alebo iných médií, ako aj zostavenie rebríčka s PEPP vrátane porovnania ceny a produktov, alebo poskytnutie zľavy z ceny PEPP, keď klient PEPP môže priamo alebo nepriamo uzavrieť zmluvu o PEPP prostredníctvom webového sídla alebo iných médií;

9.

„dôchodkové dávky PEPP“ sú dávky vyplácané v súvislosti s dosiahnutím alebo očakávaným dosiahnutím veku odchodu do dôchodku v jednej z foriem podľa článku 58 ods. 1;

10.

„dávky PEPP“ sú dôchodkové dávky PEPP a iné dodatočné dávky, na ktoré má poberateľ dávok PEPP nárok podľa zmluvy o PEPP, najmä v prísne obmedzených prípadoch predčasnej redemácie alebo ak zmluva o PEPP poskytuje krytie biometrických rizík;

11.

„sporiaca fáza“ je obdobie akumulácie majetku na účte PEPP a obvykle trvá do začiatku výplatnej fázy;

12.

„výplatná fáza“ je obdobie, počas ktorého je možné čerpať majetok naakumulovaný na účte PEPP s cieľom financovať príjem na dôchodku alebo iný príjem;

13.

„anuita“ je suma, ktorá sa ako vrátenie investície uhrádza v určených intervaloch počas určitého obdobia, napríklad obdobia života poberateľa dávok PEPP alebo určitý počet rokov;

14.

„postupné čerpanie“ je možnosť, aby poberatelia dávok PEPP pravidelne a až do určitej výšky čerpali sumy, ktoré nie sú pevne stanovené;

15.

„poskytovateľ PEPP“ je finančná inštitúcia podľa článku 6 ods. 1 oprávnená vytvoriť PEPP a distribuovať ho;

16.

„distribútor PEPP“ je finančná inštitúcia podľa článku 6 ods. 1, ktorej bolo udelené povolenie distribuovať PEPP, ktorý nevytvorila, investičná spoločnosť poskytujúca poradenstvo v oblasti investovania alebo sprostredkovateľ poistenia podľa článku 2 ods. 1 bodu 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97 (17);

17.

„trvalý nosič“ je akýkoľvek nástroj, ktorý:

a)

umožňuje klientovi PEPP uchovávať informácie určené jemu osobne tak, aby boli dostupné na použitie v budúcnosti a počas obdobia zodpovedajúceho účelu týchto informácií, a

b)

umožňuje nezmenenú reprodukciu uložených informácií;

18.

„príslušné orgány“ sú vnútroštátne orgány určené členským štátom, aby vykonávali dohľad nad poskytovateľmi PEPP alebo v závislosti od konkrétnej situácie distribútormi PEPP alebo aby plnili povinnosti podľa tohto nariadenia;

19.

„domovský členský štát poskytovateľa PEPP“ je domovský členský štát v zmysle vymedzenia v príslušnom legislatívnom akte podľa článku 6 ods. 1;

20.

„domovský členský štát distribútora PEPP“ je:

a)

ak je distribútorom fyzická osoba, členský štát, v ktorom má bydlisko;

b)

ak je distribútorom právnická osoba, členský štát, v ktorom má sídlo, alebo ak podľa svojho vnútroštátneho práva nemá žiadne sídlo, členský štát, v ktorom má ústredie;

21.

„hostiteľský členský štát poskytovateľa PEPP“ je členský štát iný ako domovský členský štát poskytovateľa PEPP, v ktorom poskytovateľ PEPP poskytuje PEPP na základe slobody poskytovať služby alebo slobody usadiť sa alebo pre ktorý poskytovateľ PEPP otvoril podúčet;

22.

„hostiteľský členský štát distribútora PEPP“ je členský štát iný ako domovský členský štát distribútora PEPP, v ktorom distribútor PEPP distribuuje PEPP na základe slobody poskytovať služby alebo slobody usadiť sa;

23.

„podúčet“ je vnútroštátna zložka otvorená v rámci každého účtu PEPP a spĺňajúca právne požiadavky a podmienky na využívanie potenciálnych stimulov, ktoré na účely investovania do PEPP stanoví na vnútroštátnej úrovni členský štát, v ktorom má sporiteľ PEPP bydlisko; v súlade s tým môže byť jednotlivec v rámci každého podúčtu sporiteľom PEPP alebo poberateľom dávok PEPP v závislosti od príslušných právnych požiadaviek pre sporiacu fázu a výplatnú fázu;

24.

„majetok“ sú kumulované kapitálové príspevky vypočítané na základe investovateľných súm po odpočítaní všetkých poplatkov, odplát a nákladov, ktoré priamo alebo nepriamo znášajú sporitelia PEPP;

25.

„finančné nástroje“ sú nástroje uvedené v oddiele C prílohy I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ (18);

26.

„depozitár“ je inštitúcia, ktorá zodpovedá za úschovu majetku a dohľad nad dodržiavaním štatútu fondov a príslušného práva;

27.

„základný PEPP“ je investičná možnosť podľa článku 45;

28.

„techniky zmierňovania rizík“ sú techniky na systematické znižovanie rozsahu vystavenia voči rizikám a/alebo pravdepodobnosti ich výskytu;

29.

„biometrické riziká“ sú riziká spojené s úmrtím, zdravotným postihnutím a/alebo dlhovekosťou;

30.

„zmena poskytovateľa“ je prevod príslušných súm, alebo v náležitých prípadoch nepeňažných aktív v súlade s článkom 52 ods. 4, z účtu PEPP na iný účet PEPP od poskytovateľa PEPP inému poskytovateľovi PEPP na žiadosť sporiteľa PEPP, pri ktorom sa zruší pôvodný účet PEPP bez toho, aby tým bol dotknutý článok 53 ods. 4 písm. e);

31.

„poradenstvo“ je osobné odporúčanie poskytované klientovi PEPP zo strany poskytovateľa PEPP alebo distribútora PEPP v súvislosti s jednou alebo viacerými zmluvami o PEPP;

32.

„partnerstvo“ je spolupráca medzi poskytovateľmi PEPP s cieľom ponúkať podúčty pre rôzne členské štáty v súvislosti so službou prenositeľnosti podľa článku 19 ods. 2;

33.

„environmentálne faktory, sociálne faktory a faktory riadenia a správy“ alebo „faktory ESG“ sú environmentálne záležitosti, sociálne záležitosti a záležitosti riadenia a správy, ako tie, ktoré sú uvedené v Parížskej dohode, v cieľoch OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, v usmerňujúcich zásadách OSN pre podnikanie a ľudské práva a v zásadách OSN pre zodpovedné investovanie.

Článok 3

Uplatniteľné pravidlá

Registrácia, vytváranie, distribúcia a dohľad nad PEPP sú upravené:

a)

týmto nariadením a

b)

vo veciach, ktoré neupravuje toto nariadenie:

i)

príslušným sektorovým právom Únie vrátane príslušných delegovaných a vykonávacích aktov;

ii)

právnymi predpismi prijatými členskými štátmi na vykonávanie príslušného sektorového práva Únie a opatrení týkajúcich sa osobitne PEPP;

iii)

ďalšími vnútroštátnymi právnymi predpismi členských štátov, ktoré upravujú PEPP.

Článok 4

Zmluva o PEPP

1.   Zmluva o PEPP obsahuje osobitné ustanovenia o PEPP v súlade s príslušnými pravidlami uvedenými v článku 3.

2.   Zmluva o PEPP obsahuje najmä:

a)

opis základného PEPP podľa článku 45 vrátane informácií o záruke na investovaný majetok alebo investičnej stratégii zameranej na zabezpečenie ochrany majetku;

b)

v náležitých prípadoch opis alternatívnych investičných možností podľa článku 42 ods. 2;

c)

podmienky súvisiace so zmenou zvolenej investičnej možnosti podľa článku 44;

d)

ak PEPP ponúka poistné krytie biometrického rizika, podrobné informácie o tomto krytí vrátane okolností, ktoré ho podmieňujú;

e)

opis dôchodkových dávok PEPP, najmä možných foriem výplat a práva na zmenu formy výplaty podľa článku 59;

f)

podmienky súvisiace so službou prenositeľnosti podľa článkov 17 až 20 vrátane informácií o členských štátoch, pre ktoré je podúčet k dispozícii;

g)

podmienky súvisiace so službou zmeny poskytovateľa podľa článkov 52 až 55;

h)

kategórie nákladov a celkové súhrnné náklady vyjadrené v percentách a v peňažnom vyjadrení, ak je to potrebné;

i)

podmienky súvisiace so sporiacou fázou v prípade podúčtu pre členský štát bydliska sporiteľa PEPP podľa článku 47;

j)

podmienky súvisiace s výplatnou fázou v prípade podúčtu pre členský štát bydliska sporiteľa PEPP podľa článku 57;

k)

v náležitých prípadoch podmienky, za ktorých sa poskytnuté výhody alebo stimuly vrátia členskému štátu bydliska sporiteľa PEPP.

KAPITOLA II

REGISTRÁCIA

Článok 5

Registrácia

1.   PEPP možno poskytovať a distribuovať v Únii len v prípade, že bol zaregistrovaný v centrálnom verejnom registri, ktorý vedie orgán EIOPA v súlade s článkom 13.

2.   Registrácia PEPP je platná vo všetkých členských štátoch. Oprávňuje poskytovateľa PEPP na poskytovanie a distribútora PEPP na distribuovanie PEPP zaregistrovaného v centrálnom verejnom registri podľa článku 13.

Dohľad nad dodržiavaním tohto nariadenia sa priebežne vykonáva v súlade s kapitolou IX.

Článok 6

Žiadosť o registráciu PEPP

1.   Žiadosť o registráciu PEPP môžu podať len tieto finančné inštitúcie, ktorým bolo udelené povolenie alebo boli zaregistrované podľa práva Únie:

a)

úverové inštitúcie, ktorým bolo udelené povolenie v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (19);

b)

poisťovne, ktorým bolo udelené povolenie v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES (20) a ktoré poskytujú priame životné poistenie podľa článku 2 ods. 3 smernice 2009/138/ES a prílohy II k uvedenej smernici;

c)

inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (ďalej len „IZDZ“), ktoré majú povolenie alebo sú registrované v súlade so smernicou (EÚ) 2016/2341 a ktoré podľa vnútroštátneho práva majú povolenie aj na poskytovanie osobných dôchodkových produktov a podliehajú dohľadu. V takom prípade musí byť všetok majetok a záväzky zodpovedajúce vykonávaniu činnosti v oblasti poskytovania PEPP oddelené, bez možnosti ich prevodu na inú činnosť inštitúcie v oblasti dôchodkového zabezpečenia.

d)

investičné spoločnosti, ktorým bolo udelené povolenie podľa smernice 2014/65/EÚ, ktoré poskytujú službu riadenia portfólia;

e)

investičné spoločnosti alebo správcovské spoločnosti, ktorým bolo udelené povolenie podľa smernice 2009/65/ES;

f)

správcovia alternatívnych investičných fondov EÚ (ďalej len „správcovia AIF z EÚ“), ktorým bolo udelené povolenie podľa smernice 2011/61/EÚ.

2.   Finančné inštitúcie uvedené v odseku 1 tohto článku predložia žiadosť o registráciu PEPP príslušným orgánom. Žiadosť musí obsahovať:

a)

štandardné zmluvné podmienky zmluvy o PEPP, ktoré sa ponúknu sporiteľovi PEPP podľa článku 4;

b)

informácie o totožnosti žiadateľa;

c)

informácie o opatreniach týkajúcich sa riadenia portfólia a rizík a správy vo vzťahu k PEPP vrátane opatrení podľa článku 19 ods. 2, článku 42 ods. 5 a článku 49 ods. 3;

d)

v náležitých prípadoch zoznam členských štátov, v ktorých chce žiadajúci poskytovateľ PEPP predávať PEPP;

e)

v náležitých prípadoch informácie o totožnosti depozitára;

f)

kľúčové informácie týkajúce sa PEPP podľa článku 26.

g)

zoznam členských štátov, pre ktoré žiadajúci poskytovateľ PEPP dokáže zabezpečiť okamžité otvorenie podúčtu.

3.   Príslušné orgány posúdia, či je žiadosť podľa odseku 2 úplná, do 15 pracovných dní od jej prijatia.

Ak žiadosť nie je úplná, príslušné orgány stanovia lehotu, v ktorej má žiadateľ doplniť informácie. Po úplnom doplnení žiadosti príslušné orgány žiadateľa zodpovedajúcim spôsobom informujú.

4.   Do troch mesiacov odo dňa predloženia úplnej žiadosti podľa odseku 3 príslušné orgány prijmú rozhodnutie o registrácii PEPP, len ak žiadateľ splnil podmienky na poskytovanie PEPP podľa odseku 1 a ak sú informácie a dokumenty v žiadosti o registráciu podľa odseku 2 v súlade s týmto nariadením.

5.   Do piatich pracovných dní od prijatia rozhodnutia o registrácii PEPP príslušné orgány oznámia orgánu EIOPA rozhodnutie, ako aj poskytnú informácie a dokumenty uvedené v odseku 2 písm. a), b), d), f) a g) a informujú o tom žiadajúceho poskytovateľa PEPP.

Orgán EIOPA nezodpovedá za rozhodnutie o registrácii vydané príslušnými orgánmi.

Ak príslušné orgány registráciu odmietnu, vydajú odôvodnené rozhodnutie, voči ktorému je možné sa odvolať.

6.   V prípade, že v členskom štáte existuje viac ako jeden príslušný orgán pre konkrétny druh finančnej inštitúcie uvedenej v odseku 1, tento členský štát určí jediný príslušný orgán pre každý druh finančnej inštitúcie uvedenej v odseku 1, ktorý zodpovedá za postup registrácie do registra a za komunikáciu s orgánom EIOPA.

Akékoľvek následné zmeny informácií a dokumentov v žiadosti podľa odseku 2 sa bezodkladne oznámia príslušným orgánom. Ak sa zmeny týkajú informácií a dokumentov uvedených v odseku 2 písm. a), b), d), f) a g), príslušné orgány bezodkladne oznámia uvedené zmeny orgánu EIOPA.

Článok 7

Registrácia PEPP

1.   Orgán EIOPA do piatich pracovných dní od oznámenia rozhodnutia o registrácii, ako aj informácií a dokumentov v súlade s článkom 6 ods. 5, zaregistruje PEPP v centrálnom verejnom registri podľa článku 13 a bezodkladne to oznámi príslušným orgánom.

2.   Do piatich pracovných dní od prijatia oznámenia o registrácii PEPP podľa odseku 1 o tom príslušné orgány informujú žiadajúceho poskytovateľa PEPP.

3.   Poskytovateľ PEPP môže poskytovať PEPP a distribútor PEPP distribuovať PEPP odo dňa registrácie PEPP v centrálnom verejnom registri podľa článku 13.

Článok 8

Podmienky zrušenia registrácie PEPP

1.   Príslušné orgány vydajú rozhodnutie o zrušení registrácie PEPP v prípade, že:

a)

poskytovateľ PEPP o zrušenie výslovne požiada;

b)

poskytovateľ PEPP získa registráciu na základe nepravdivých vyhlásení alebo akýmkoľvek iným neregulárnym spôsobom;

c)

poskytovateľ PEPP vážne a systematicky poruší toto nariadenie alebo

d)

poskytovateľ PEPP alebo PEPP prestane spĺňať podmienky, na základe ktorých bola registrácia udelená.

2.   Do piatich pracovných dní od prijatia rozhodnutia o zrušení registrácie PEPP príslušné orgány oznámia toto rozhodnutie orgánu EIOPA a poskytovateľovi PEPP.

3.   Orgán EIOPA do piatich pracovných dní od prijatia oznámenia o rozhodnutí o zrušení registrácie podľa odseku 2 vymaže PEPP z registra a oznámi to príslušným orgánom.

4.   Do piatich pracovných dní od prijatia oznámenia o výmaze PEPP podľa odseku 3 vrátane dňa výmazu o tom príslušné orgány informujú poskytovateľa PEPP.

5.   Dňom výmazu PEPP z centrálneho verejného registra podľa článku 13 zaniká právo poskytovateľa PEPP poskytovať PEPP a právo distribútora PEPP distribuovať PEPP.

6.   Ak má orgán EIOPA informácie o existencii jednej z okolností uvedených v odseku 1 písm. b) alebo c) tohto článku, orgán EIOPA v súlade s povinnosťou spolupráce medzi príslušnými orgánmi a orgánom EIOPA podľa článku 66 požiada príslušné orgány pre poskytovateľa PEPP, aby overili existenciu týchto okolností, a príslušné orgány predložia orgánu EIOPA svoje zistenia a príslušné informácie.

7.   Pred prijatím rozhodnutia o zrušení registrácie PEPP príslušné orgány a orgán EIOPA vynaložia maximálne úsilie na zabezpečenie ochrany záujmov sporiteľov PEPP.

Článok 9

Označenie

Označenie „celoeurópsky osobný dôchodkový produkt“ alebo „PEPP“ možno používať v súvislosti s osobným dôchodkovým produktom len v prípade, že orgán EIOPA zaregistroval osobný dôchodkový produkt na účely distribúcie pod označením „PEPP“ v súlade s týmto nariadením.

Článok 10

Distribúcia PEPP

1.   Finančné inštitúcie podľa článku 6 ods. 1 môžu distribuovať PEPP, ktorý vytvorili. Distribuovať môžu aj PEPP, ktorý nevytvorili, za predpokladu, že spĺňajú príslušné sektorové právo, v súlade s ktorými môžu distribuovať produkty, ktoré nevytvorili.

2.   Sprostredkovatelia poistenia registrovaní v súlade so smernicou (EÚ) 2016/97 a investičné spoločnosti, ktorým bolo udelené povolenie v súlade so smernicou 2014/65/EÚ na poskytovanie investičného poradenstva, ako je vymedzené v článku 4 ods. 1 bode 4 smernice 2014/65/EÚ, môžu distribuovať produkty PEPP, ktoré nevytvorili.

Článok 11

Prudenciálny režim pre rôzne druhy poskytovateľov

Poskytovatelia PEPP a distribútori PEPP musia dodržiavať toto nariadenie, ako aj príslušný prudenciálny režim, ktorý sa na nich vzťahuje podľa právnych predpisov uvedených v článku 6 ods. 1 a článku 10 ods. 2.

Článok 12

Zverejňovanie vnútroštátnych právnych predpisov

1.   Príslušný vnútroštátny orgán zverejňuje a aktualizuje znenia vnútroštátnych zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení, ktoré upravujú podmienky týkajúce sa sporiacej fázy podľa článku 47 a výplatnej fázy podľa článku 57, a v náležitých prípadoch vrátane informácií o ďalších vnútroštátnych postupoch uplatňovaných pri žiadaní o vnútroštátne výhody a stimuly.

2.   Všetky príslušné orgány v členskom štáte umiestnia a aktualizujú na svojich webových sídlach odkazy na dokumenty podľa odseku 1.

3.   Zverejnenie dokumentov podľa odseku 1 je len informatívne a nevytvára právne záväzky alebo záväzky pre príslušné vnútroštátne orgány.

Článok 13

Centrálny verejný register

1.   Orgán EIOPA vedie centrálny verejný register, v ktorom sa uvádza každý PEPP registrovaný podľa tohto nariadenia, registračné číslo PEPP, poskytovateľ PEPP tohto PEPP, príslušné orgány poskytovateľa PEPP, dátum registrácie PEPP, úplný zoznam členských štátov, v ktorých sa tento PEPP ponúka, a úplný zoznam členských štátov, pre ktoré poskytovateľ PEPP ponúka podúčet. Register je verejne prístupný v elektronickej podobe a pravidelne aktualizovaný.

2.   Príslušné orgány informujú orgán EIOPA o odkazoch podľa článku 12 ods. 2 a aktualizujú tieto informácie.

3.   Orgán EIOPA zverejňuje a aktualizuje odkazy podľa odseku 2 v centrálnom verejnom registri podľa odseku 1.

KAPITOLA III

CEZHRANIČNÉ POSKYTOVANIE A PRENOSITEĽNOSŤ PEPP

ODDIEL I

Sloboda poskytovať služby a sloboda usadiť sa

Článok 14

Uplatňovanie slobody poskytovať služby a slobody usadiť sa pre poskytovateľov PEPP a distribútorov PEPP

1.   PEPP môžu na území hostiteľského členského štátu poskytovať poskytovatelia PEPP a distribuovať distribútori PEPP na základe slobody poskytovať služby alebo slobody usadiť sa, pokiaľ tak robia v súlade s príslušnými predpismi a postupmi stanovenými v práve Únie, ktoré sa na ne vzťahujú, ako sa uvádza v článku 6 ods. 1 písm. a), b), d) a e) alebo v článku 10 ods. 2, a po oznámení úmyslu otvoriť podúčet pre tento hostiteľský členský štát podľa článku 21.

2.   Poskytovatelia PEPP uvedení v článku 6 ods. 1 písm. c) a f) musia dodržiavať pravidlá stanovené v článku 15.

Článok 15

Uplatňovanie slobody poskytovať služby zo strany IZDZ a správcov AIF z EÚ

1.   Poskytovatelia PEPP podľa článku 6 ods. 1 písm. c) a f), ktorí majú v úmysle poskytovať PEPP sporiteľom PEPP na území hostiteľského členského štátu po prvýkrát na základe slobody poskytovať služby a po oznámení svojho zámeru otvoriť podúčet pre tento hostiteľský členský štát podľa článku 21, oznámia príslušným orgánom svojho domovského členského štátu tieto informácie:

a)

meno/názov a adresu poskytovateľa PEPP;

b)

členský štát, v ktorom má poskytovateľ PEPP v úmysle sporiteľom PEPP poskytovať alebo distribuovať PEPP.

2.   Príslušné orgány domovského členského štátu zašlú informácie do 10 pracovných dní od dátumu ich prijatia hostiteľskému členskému štátu spolu s potvrdením, že poskytovateľ PEPP podľa odseku 1 tohto článku spĺňa požiadavky podľa článku 6 ods. 1 Informácie sa oznamujú príslušným orgánom hostiteľského členského štátu, pokiaľ príslušné orgány domovského členského štátu nemajú dôvod pochybovať o primeranosti administratívnej štruktúry v súvislosti s poskytovaním PEPP alebo finančnou situáciou poskytovateľa PEPP podľa článku 6 ods. 1 písm. c) a f).

Ak príslušné orgány domovského členského štátu odmietnu oznámiť uvedené informácie príslušným orgánom hostiteľského členského štátu, oznámia dotknutému poskytovateľovi PEPP dôvody takéhoto odmietnutia do jedného mesiaca od prijatia všetkých informácií a dokumentov. V prípade odmietnutia oznámiť informácie alebo neposkytnutia odpovede sa možno odvolať na súdy v domovskom členskom štáte poskytovateľa PEPP.

3.   Príslušné orgány hostiteľského členského štátu potvrdia do 10 pracovných dní prijatie informácií podľa odseku 1. Príslušné orgány domovského členského štátu potom informujú poskytovateľa PEPP, že príslušné orgány hostiteľského členského štátu dostali informácie a že poskytovateľ PEPP môže začať poskytovať PEPP sporiteľom PEPP v tomto členskom štáte.

4.   Ak do 10 pracovných dní odo dňa zaslania informácií podľa odseku 2 nedôjde k potvrdeniu prijatia podľa odseku 3, príslušné orgány domovského členského štátu informujú poskytovateľa PEPP o tom, že môže začať poskytovať služby v tomto hostiteľskom členskom štáte.

5.   V prípade zmeny akýchkoľvek informácií podľa odseku 1 poskytovateľ PEPP oznámi túto zmenu príslušným orgánom domovského členského štátu najneskôr jeden mesiac pred vykonaním zmeny. Príslušné orgány domovského členského štátu informujú o tejto zmene príslušné orgány hostiteľského členského štátu čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca od prijatia oznámenia o zmene.

6.   Hostiteľské členské štáty môžu na účely tohto postupu určiť iné príslušné orgány než tie podľa článku 2 bodu 18, aby mohli vykonávať právomoci udelené príslušným orgánom hostiteľského členského štátu. Informujú o tom Komisiu a orgán EIOPA s uvedením rozdelenia týchto povinností.

Článok 16

Právomoci príslušných orgánov hostiteľského členského štátu

1.   Ak príslušné orgány hostiteľského členského štátu majú dôvod domnievať sa, že na ich území sa distribuuje PEPP alebo bol pre tento členský štát otvorený podúčet v rozpore s ktoroukoľvek povinnosťou vyplývajúcou z príslušných pravidiel podľa článku 3, oznámia svoje zistenia príslušným orgánom domovského členského štátu poskytovateľa PEPP alebo distribútora PEPP.

2.   Po posúdení informácií prijatých podľa odseku 1 príslušné orgány domovského členského štátu v náležitých prípadoch bezodkladne prijmú vhodné opatrenia na nápravu situácie. O všetkých takýchto opatreniach informujú príslušné orgány hostiteľského členského štátu.

3.   Ak sa opatrenia prijaté príslušnými orgánmi domovského členského štátu ukážu byť nedostatočné alebo chýbajú, a poskytovateľ PEPP alebo distribútor PEPP pokračuje v distribúcii PEPP spôsobom, ktorý jednoznačne poškodzuje záujmy sporiteľov PEPP hostiteľského členského štátu alebo riadne fungovanie trhu s osobnými dôchodkovými produktmi v tomto členskom štáte, príslušné orgány hostiteľského členského štátu môžu po informovaní príslušných orgánov domovského členského štátu prijať vhodné opatrenia na zabránenie ďalšieho porušovania, ak je to potrebné, vrátane zabránenia poskytovateľovi PEPP alebo distribútorovi PEPP pokračovať v distribúcii PEPP na svojom území.

Okrem toho môžu príslušné orgány domovského členského štátu alebo príslušné orgány hostiteľského členského štátu postúpiť vec orgánu EIOPA a požiadať ho o pomoc v súlade s článkom 19 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.

4.   Odseky 1 až 3 sa uplatňujú bez toho, aby tým bola dotknutá právomoc hostiteľského členského štátu prijať vhodné a nediskriminačné opatrenia na zabránenie alebo sankcionovanie priestupkov spáchaných na jeho území v situáciách, keď je prijatie bezodkladných opatrení nevyhnutne potrebné na ochranu práv spotrebiteľov v hostiteľskom členskom štáte a ak sú rovnocenné opatrenia domovského členského štátu nedostatočné alebo chýbajú, alebo v prípadoch, keď sú porušenia v rozpore s vnútroštátnymi právnymi predpismi na ochranu všeobecného záujmu pokiaľ je to nevyhnutne potrebné. V takýchto situáciách môžu hostiteľské členské štáty zakázať poskytovateľovi PEPP alebo distribútorovi PEPP vykonávať novú obchodnú činnosť na svojom území.

5.   Každé opatrenie prijaté príslušnými orgánmi hostiteľského členského štátu podľa tohto článku sa bezodkladne oznámi poskytovateľovi PEPP alebo distribútorovi PEPP formou odôvodneného dokumentu a bezodkladne sa oznámi príslušným orgánom domovského členského štátu.

ODDIEL II

Prenositeľnosť

Článok 17

Služba prenositeľnosti

1.   Sporitelia PEPP majú právo používať službu prenositeľnosti, ktorá im poskytuje právo prispievať na existujúci účet PEPP, aj po zmene bydliska do iného členského štátu.

2.   V prípade využitia služby prenositeľnosti si sporitelia PEPP môžu ponechať všetky výhody a stimuly, ktoré poskytol poskytovateľ PEPP a ktoré sú spojené s pokračujúcim investovaním do svojich PEPP.

Článok 18

Poskytovanie služby prenositeľnosti

1.   Poskytovatelia PEPP poskytujú službu prenositeľnosti podľa článku 17 sporiteľom PEPP, ktorí u nich majú účet PEPP a ktorí o túto službu požiadali.

2.   Pri ponúkaní PEPP poskytovateľ PEPP alebo distribútor PEPP poskytnú potenciálnym sporiteľom PEPP informácie o službe prenositeľnosti a o tom, ktoré podúčty sú ihneď k dispozícii.

3.   Do troch rokov od dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia musí každý poskytovateľ PEPP ponúkať vnútroštátne podúčty pre najmenej dva členské štáty na základe žiadosti adresovanej poskytovateľovi PEPP.

Článok 19

Podúčty PEPP

1.   Ak poskytovatelia PEPP poskytujú službu prenositeľnosti sporiteľom PEPP podľa článku 17, zabezpečia, že keď sa otvorí nový podúčet v rámci účtu PEPP, podúčet spĺňa právne požiadavky a podmienky podľa článkov 47 a 57 stanovené pre PEPP na vnútroštátnej úrovni členským štátom nového bydliska sporiteľa PEPP. Všetky transakcie na účte PEPP sa zapisujú na príslušný podúčet. Príspevky na podúčet a výbery z neho môžu podliehať osobitným zmluvným podmienkam.

2.   Bez toho, aby bolo dotknuté príslušné sektorové právo, môžu poskytovatelia PEPP zabezpečiť súlad s požiadavkami podľa odseku 1 aj tým, že vytvoria partnerstvo s iným registrovaným poskytovateľom PEPP (ďalej len „partner“).

So zreteľom na rozsah funkcií, ktoré má partner vykonávať, musí byť partner kvalifikovaný a schopný vykonávať delegované funkcie. Poskytovateľ PEPP uzavrie s partnerom písomnú dohodu. Dohoda je právne vynútiteľná a jasne vymedzuje práva a povinnosti poskytovateľa PEPP a partnera. Dohoda musí byť v súlade s príslušnými pravidlami a postupmi delegovania a outsourcingu, ktoré sa na ne vzťahujú podľa práva Únie v zmysle článku 6 ods. 1 Bez ohľadu na uvedenú dohodu je poskytovateľ PEPP naďalej výhradne zodpovedný za plnenie svojich povinností podľa tohto nariadenia.

Článok 20

Otvorenie nového podúčtu

1.   Poskytovateľ PEPP bezodkladne po tom, ako ho sporiteľ PEPP informoval o zmene bydliska do iného členského štátu, informuje sporiteľa PEPP o možnosti otvorenia nového podúčtu v rámci účtu PEPP sporiteľa PEPP a o lehote, v ktorej možno tento podúčet otvoriť.

V takomto prípade poskytne poskytovateľ PEPP sporiteľovi PEPP bezplatne PEPP KID s osobitnými požiadavkami podľa článku 28 ods. 3 písm. g) pre podúčet zodpovedajúci členskému štátu nového bydliska sporiteľa PEPP.

V prípade, že nový podúčet nie je dostupný, informuje poskytovateľ PEPP sporiteľa PEPP o práve bezodkladne a bezplatne zmeniť poskytovateľa a o možnosti pokračovať v sporení na poslednom otvorenom podúčte.

2.   Ak má sporiteľ PEPP v úmysle uplatniť možnosť otvorenia podúčtu, oznámi poskytovateľovi PEPP tieto informácie:

a)

členský štát nového bydliska sporiteľa PEPP;

b)

dátum, od ktorého sa príspevky presmerujú na nový podúčet;

c)

všetky relevantné informácie o ďalších podmienkach pre PEPP.

3.   Sporiteľ PEPP môže pokračovať v prispievaní do posledného otvoreného podúčtu.

4.   Poskytovateľ PEPP ponúkne sporiteľovi PEPP individualizované odporúčanie s vysvetlením, či by otvorenie nového podúčtu v rámci účtu PEPP sporiteľa PEPP a prispievanie na nový podúčet bolo výhodnejšie ako pokračovanie v prispievaní na posledný otvorený podúčet.

5.   Ak poskytovateľ PEPP nie je schopný zabezpečiť otvorenie nového podúčtu zodpovedajúceho členskému štátu nového bydliska sporiteľa PEPP, sporiteľ PEPP môže podľa svojho výberu:

a)

bezodkladne a bezplatne zmeniť poskytovateľa PEPP bez ohľadu na požiadavky článku 52 ods. 3 na frekvenciu zmien poskytovateľa alebo

b)

pokračovať v prispievaní na posledný otvorený podúčet.

6.   Nový podúčet sa otvorí formou zmeny existujúcej zmluvy o PEPP medzi sporiteľom PEPP a poskytovateľom PEPP v súlade s príslušným zmluvným právom. Dátum otvorenia sa vymedzí v zmluve.

Článok 21

Poskytovanie informácií o prenositeľnosti príslušnými orgánmi

1.   Poskytovateľ PEPP, ktorý chce prvýkrát otvoriť nový podúčet pre hostiteľský členský štát, to oznámi príslušným orgánom domovského členského štátu.

2.   Poskytovateľ PEPP zahrnie do oznámenia tieto informácie a dokumenty:

a)

štandardné zmluvné podmienky zmluvy o PEPP podľa článku 4 vrátane prílohy pre nový podúčet;

b)

PEPP KID, v ktorom sú uvedené osobitné požiadavky na podúčet zodpovedajúce novému podúčtu v súlade s článkom 28 ods. 3 písm. g);

c)

výkaz dávok PEPP podľa článku 36;

d)

v náležitých prípadoch informácie o dohodách podľa článku 19 ods. 2.

3.   Príslušné orgány domovského členského štátu overia, či je poskytnutá dokumentácia úplná, a zašlú ju príslušným orgánom hostiteľského členského štátu do 10 pracovných dní od prijatia úplnej dokumentácie.

4.   Príslušné orgány hostiteľského členského štátu bezodkladne potvrdia prijatie informácií a dokumentov podľa odseku 2.

5.   Príslušné orgány domovského členského štátu potom informujú poskytovateľa PEPP, že informácie boli doručené príslušným orgánom hostiteľského členského štátu a že poskytovateľ PEPP môže tento podúčet otvoriť pre daný členský štát.

V prípade chýbajúceho potvrdenia o prijatí podľa odseku 4 do 10 pracovných dní odo dňa zaslania dokumentácie podľa odseku 3 príslušné orgány domovského členského štátu informujú poskytovateľa PEPP, že podúčet pre tento členský štát sa môže otvoriť.

6.   V prípade zmeny akýchkoľvek informácií a dokumentov podľa odseku 2 oznámi poskytovateľ PEPP túto zmenu príslušným orgánom domovského členského štátu najneskôr jeden mesiac pred vykonaním zmeny. Príslušné orgány domovského členského štátu bezodkladne, najneskôr však jeden mesiac od prijatia oznámenia o zmene, informujú o tejto zmene príslušné orgány hostiteľského členského štátu.

KAPITOLA IV

DISTRIBÚCIA A POŽIADAVKY NA INFORMÁCIE

ODDIEL I

Všeobecné ustanovenia

Článok 22

Všeobecná zásada

Pri výkone distribučných činností týkajúcich sa produktov PEPP konajú poskytovatelia PEPP a distribútori PEPP vždy čestne, spravodlivo, odborne a v súlade s najlepšími záujmami svojich klientov PEPP.

Článok 23

Režim distribúcie pre rôzne druhy poskytovateľov PEPP a distribútorov PEPP

1.   Na účely distribúcie produktov PEPP konajú rôzne druhy poskytovateľov PEPP a distribútorov PEPP v súlade s týmito pravidlami:

a)

poisťovne uvedené v článku 6 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia a sprostredkovatelia poistenia uvedení v článku 10 ods. 2 tohto nariadenia konajú v súlade s príslušným vnútroštátnym právom, ktorým sa vykonávajú pravidlá stanovené v kapitolách V a VI smernice (EÚ) 2016/97, s výnimkou článkov 20, 23, 25 a článku 30 ods. 3 uvedenej smernice, týkajúcich sa distribúcie investičných produktov založených na poistení, spolu s akýmkoľvek priamo uplatniteľným právom Únie prijatým na základe uvedených pravidiel v súvislosti s distribúciou týchto produktov, ako aj s týmto nariadením, s výnimkou článku 34 ods. 4;

b)

investičné firmy uvedené v článku 10 ods. 2 tohto nariadenia konajú v súlade s príslušným vnútroštátnym právom, ktorým sa vykonávajú pravidlá uvádzania finančných nástrojov na trh a ich distribúcie stanovené v článku 16 ods. 3 prvom pododseku a v článkoch 23, 24 a 25 smernice 2014/65/EÚ, s výnimkou článku 24 ods. 2 a článku 25 ods. 3 a 4 uvedenej smernice, spolu s akýmkoľvek priamo uplatniteľným právom Únie prijatým na základe uvedených ustanovení, ako aj s týmto nariadením, s výnimkou článku 34 ods. 4;

c)

všetci ostatní poskytovatelia PEPP a distribútori PEPP konajú v súlade s príslušným vnútroštátnym právom, ktorým sa vykonávajú pravidlá uvádzania finančných nástrojov na trh a ich distribúcie stanovené v článku 16 ods. 3 prvom pododseku a v článkoch 23, 24 a 25 smernice 2014/65/EÚ, s výnimkou článku 24 ods. 2 a článku 25 ods. 2, 3 a 4 uvedenej smernice, spolu s akýmkoľvek priamo uplatniteľným právom Únie prijatom na základe uvedených ustanovení, ako aj s týmto nariadením.

2.   Pravidlá stanovené v odseku 1 písm. a) sa uplatňujú len vtedy, ak v príslušnom vnútroštátnom práve neexistuje prísnejšie ustanovenie, ktorým by sa vykonávali pravidlá stanovené v kapitolách V a VI smernice (EÚ) 2016/97.

Článok 24

Elektronická distribúcia a iné trvalé nosiče

Poskytovatelia PEPP a distribútori PEPP bezplatne poskytnú klientom PEPP všetky dokumenty a informácie podľa tejto kapitoly elektronicky za predpokladu, že klient PEPP má možnosť uchovávať takéto informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti a počas obdobia primeraného účelu týchto informácií a že daný nástroj umožňuje nezmenenú reprodukciu uchovávaných informácií.

Na požiadanie poskytovatelia PEPP a distribútori PEPP bezplatne poskytnú uvedené dokumenty a informácie aj na inom trvalom nosiči vrátane listinnej podoby. Poskytovatelia PEPP a distribútori PEPP informujú klientov PEPP o ich práve požiadať o bezplatnú kópiu týchto dokumentov na inom trvalom nosiči vrátane listinnej podoby.

Článok 25

Dohľad nad produktom a požiadavky na správu

1.   Poskytovatelia PEPP majú zaviesť, uplatňovať a preskúmavať postupy na schvaľovanie každého PEPP alebo na dôležité úpravy existujúceho PEPP pred jeho distribúciou klientom PEPP.

Postupy na schvaľovanie produktu musia byť vhodné a primerané povahe PEPP.

V rámci postupov na schvaľovanie produktu sa vymedzí určený cieľový trh pre každý PEPP a zabezpečí posúdenie všetkých relevantných rizík pre tento určený cieľový trh, ako aj to, aby zamýšľaná distribučná stratégia zodpovedala určenému cieľovému trhu a aby sa prijali primerané postupy s cieľom zaistiť, aby sa PEPP distribuoval na určený cieľový trh.

Poskytovateľ PEPP musí rozumieť PEPP, ktorý poskytuje, a pravidelne ho preskúmavať, pričom prihliada na akúkoľvek udalosť, ktorá by mohla významne ovplyvniť potenciálne riziko pre určený cieľový trh, aby posúdil aspoň to, či PEPP naďalej zodpovedá potrebám určeného cieľového trhu a či je zamýšľaná distribučná stratégia naďalej vhodná.

Poskytovatelia PEPP sprístupnia distribútorom PEPP všetky príslušné informácie o PEPP a o postupoch na schvaľovanie produktu vrátane určeného cieľového trhu PEPP.

Distribútori PEPP majú zavedené vhodné mechanizmy na získavanie informácií uvedených v piatom pododseku a na pochopenie charakteristických znakov a určeného cieľového trhu každého PEPP.

2.   Politikami, postupmi a mechanizmami uvedenými v tomto článku nie sú dotknuté žiadne ďalšie požiadavky podľa tohto nariadenia ani požiadavky uplatňované na základe tohto nariadenia, a to ani tie, ktoré sa týkajú uverejňovania informácií, vhodnosti alebo primeranosti, identifikácie a riešenia konfliktu záujmov, stimulov a faktorov ESG.

ODDIEL II

Informácie pred uzavretím zmluvy

Článok 26

PEPP KID

1.   Pred tým, ako sa PEPP ponúkne sporiteľom PEPP, poskytovateľ PEPP vypracuje PEPP KID pre tento PEPP v súlade s požiadavkami podľa tohto oddielu a PEPP KID uverejní na svojom webovom sídle.

2.   PEPP KID predstavuje informácie pred uzavretím zmluvy. Musí byť presný, úplný, jasný a nezavádzajúci. Musí poskytovať kľúčové informácie a byť v súlade so všetkými záväznými zmluvnými dokumentmi, s príslušnými časťami ponukových dokumentov a s podmienkami upravujúcimi PEPP.

3.   PEPP KID je samostatný dokument a musí sa zreteľne odlišovať od marketingových materiálov. Nesmie obsahovať krížové odkazy na marketingové materiály. Môže obsahovať krížové odkazy na iné dokumenty, vrátane prospektu, ale iba ak sa takéto krížové odkazy týkajú informácií, ktoré musia byť na základe tohto nariadenia uvedené v PEPP KID.

Pre základný PEPP sa vypracuje samostatný PEPP KID.

4.   Ak poskytovateľ PEPP ponúkne sporiteľovi PEPP takú škálu alternatívnych investičných možností, že všetky informácie požadované v článku 28 ods. 3 týkajúce sa týchto podkladových investičných možností nie je možné poskytnúť v rámci jedného stručného samostatného PEPP KID, poskytovatelia PEPP predložia jeden z týchto dokumentov:

a)

samostatný PEPP KID pre každú alternatívnu investičnú možnosť;

b)

všeobecný PEPP KID, ktorý poskytuje aspoň všeobecný opis alternatívnych investičných možností a v ktorom sa uvádza, kde a ako možno nájsť podrobnejšie informácie pred uzavretím zmluvy týkajúce sa investícií, na ktorých sú založené tieto investičné možnosti.

5.   V súlade s článkom 24 sa PEPP KID vypracuje ako krátky, stručný dokument. Tento dokument musí:

a)

byť prezentovaný a rozvrhnutý tak, aby bol ľahko čitateľný a používali sa v ňom znaky čitateľnej veľkosti;

b)

zameriavať sa na kľúčové informácie, ktoré klienti PEPP potrebujú;

c)

byť jasne formulovaný a napísaný jazykom a štýlom, ktoré uľahčujú pochopenie informácií, a to predovšetkým jazykom, ktorý je jasný, stručný a zrozumiteľný.

6.   Ak sa PEPP KID vyhotoví vo farebnej verzii, táto farebnosť nesmie znížiť zrozumiteľnosť informácií, keď sa PEPP KID vytlačí alebo skopíruje čiernobielo.

7.   Ak sa v PEPP KID používa firemná značka alebo logo poskytovateľa PEPP alebo skupiny, do ktorej patrí, táto značka alebo logo nesmie odvádzať pozornosť od informácií obsiahnutých v dokumente ani znižovať prehľadnosť textu.

8.   Okrem PEPP KID poskytovatelia PEPP a distribútori PEPP poskytnú potenciálnym sporiteľom PEPP odkazy na verejne dostupné správy o finančnej situácii poskytovateľa PEPP vrátane jeho solventnosti, čím sa potenciálnym sporiteľom PEPP umožní jednoduchý prístup k týmto informáciám.

9.   Potenciálnym sporiteľom PEPP sa takisto poskytnú informácie o minulej výkonnosti investičnej možnosti sporiteľa PEPP, za obdobie minimálne posledných 10 rokov, alebo v prípadoch, keď bol PEPP poskytovaný na menej ako 10 rokov, ktorá sa týka všetkých rokov, počas ktorých bol PEPP poskytovaný. Informácie o minulej výkonnosti musí dopĺňať vyhlásenie „minulá výkonnosť nie je zárukou budúcej výkonnosti“.

Článok 27

Jazyk PEPP KID

1.   PEPP KID musí byť vypracovaný v úradných jazykoch alebo aspoň v jednom z úradných jazykov, ktorý sa používa v tej časti členského štátu, v ktorej sa PEPP distribuuje, alebo v inom jazyku, ktorý akceptujú príslušné orgány uvedeného členského štátu, alebo ak bol napísaný v inom jazyku, musí sa preložiť do jedného z uvedených jazykov.

Preklad musí verne a presne odrážať obsah originálu PEPP KID.

2.   Ak sa PEPP propaguje v členskom štáte prostredníctvom marketingových materiálov vypracovaných v jednom alebo vo viacerých úradných jazykoch daného členského štátu, PEPP KID musí byť napísaný minimálne v tých istých úradných jazykoch.

3.   Sporiteľom PEPP so zrakovým postihnutím sa na požiadanie poskytne PEPP KID v náležitom formáte.

Článok 28

Obsah PEPP KID

1.   Názov „Dokument s kľúčovými informáciami o PEPP“ sa uvádza zreteľným spôsobom v hornej časti prvej strany dokumentu PEPP KID.

PEPP KID musí byť vypracovaný v poradí určenom v odsekoch 2 a 3.

2.   Hneď pod názvom sa uvádza vysvetľujúce vyhlásenie. Jeho znenie je takéto:

„Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie o tomto celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP). Neslúži na marketingové účely. Poskytnutie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť Vám pochopiť povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto osobným dôchodkovým produktom a porovnať tento produkt s inými PEPP.“

3.   PEPP KID obsahuje tieto informácie:

a)

na začiatku dokumentu: názov PEPP a to, či sa jedná alebo nejedná o základný PEPP, informácie o poskytovateľovi PEPP a jeho kontaktné údaje, informácie o príslušných orgánoch poskytovateľa PEPP, registračné číslo PEPP v centrálnom verejnom registri a dátum vypracovania dokumentu;

b)

vyhlásenie: „Dôchodkový produkt opísaný v tomto dokumente je dlhodobý produkt s obmedzenou možnosťou predčasnej výplaty, ktorý nemožno kedykoľvek zrušiť.“;

c)

v časti s názvom „O aký produkt ide?“: povaha a hlavné charakteristické znaky PEPP vrátane:

i)

jeho dlhodobých cieľov a prostriedkov na ich dosiahnutie, najmä či sa ciele dosahujú prostredníctvom priameho alebo nepriameho vystavenia voči podkladovým investičným aktívam vrátane opisu podkladových nástrojov alebo referenčných hodnôt spolu so špecifikáciou trhov, na ktorých poskytovateľ PEPP investuje, ako aj vysvetlenie spôsobu určovania výnosu;

ii)

opisu typu sporiteľa PEPP, pre ktorého sa PEPP uvádza na trh, predovšetkým čo sa týka schopnosti sporiteľa PEPP znášať investičné straty a investičný horizont;

iii)

vyhlásenia o tom,

či základný PEPP poskytuje záruku za majetok alebo využíva formu techniky zmierňovania rizika, ktorá je v súlade s cieľom umožniť sporiteľovi PEPP získať späť majetok, alebo

či a v akom rozsahu prípadná alternatívna investičná možnosť poskytuje záruku alebo využíva techniku zmierňovania rizika;

iv)

opisu dôchodkových dávok PEPP, najmä možných foriem výplat a práva na zmenu formy výplat, ako sa uvádza v článku 59 ods. 1;

v)

ak PEPP kryje biometrické riziká: podrobností o krytých rizikách a o poistných plneniach vrátane okolností, za ktorých sa tieto plnenia môžu požadovať;

vi)

informácie o službe prenositeľnosti vrátane odkazu na centrálny verejný register uvedený v článku 13, ktorý obsahuje informácie o podmienkach sporiacej fázy a výplatnej fázy určených členskými štátmi v súlade s článkami 47 a 57;

vii)

vyhlásenia o dôsledkoch predčasného vypovedania zmluvy o PEPP pre sporiteľa PEPP vrátane všetkých príslušných poplatkov, pokút a prípadnej straty kapitálovej ochrany a ďalších možných výhod alebo stimulov;

viii)

vyhlásenia o dôsledkoch pre sporiteľa PEPP v prípade, že sporiteľ PEPP prestane platiť príspevky na PEPP;

ix)

informácie o dostupných podúčtoch a o právach sporiteľa PEPP uvedených v článku 20 ods. 5;

x)

informácie o práve sporiteľa PEPP na zmenu poskytovateľa PEPP a o práve na získanie informácií o službe zmeny poskytovateľa PEPP uvedených v článku 56;

xi)

podmienky zmeny zvolenej investičnej možnosti uvedené v článku 44;

xii)

informácie o výkonnosti investícií poskytovateľa PEPP z hľadiska faktorov ESG, ak sú dostupné;

xiii)

rozhodné právo pre zmluvu o PEPP, ak si zmluvné strany nemôžu slobodne vybrať právo, alebo práva, ktoré navrhuje uplatniť poskytovateľ PEPP, ak si zmluvné strany môžu slobodne vybrať rozhodné právo;

xiv)

v náležitých prípadoch, či sa pre sporiteľa PEPP poskytuje čas na rozmyslenie alebo lehota na odstúpenie;

d)

v časti s názvom „Aké sú riziká a čo môžem získať?“: stručný opis profilu rizika a výnosnosti, ktorý obsahuje tieto prvky:

i)

súhrnný ukazovateľ rizika doplnený o opisné vysvetlenie tohto ukazovateľa, jeho hlavné obmedzenia a opisné vysvetlenie rizík, ktoré sú pre PEPP podstatné a ktoré nie sú primerane zachytené v rámci súhrnného ukazovateľa rizika;

ii)

maximálna možná strata investovaného majetku vrátane informácií:

či sporiteľ PEPP môže stratiť všetok investovaný majetok, alebo

či sporiteľ PEPP znáša riziko vzniku dodatočných finančných záväzkov alebo povinností;

iii)

príslušné scenáre výkonnosti a predpoklady, na základe ktorých boli vytvorené;

iv)

v náležitých prípadoch podmienky výnosov pre sporiteľov PEPP alebo stanovenie horného ohraničenia výkonnosti;

v)

upozornenie, že daňové právo členského štátu bydliska sporiteľa PEPP môže mať vplyv na skutočne vyplatenú sumu;

e)

v časti s názvom „Čo sa stane, ak [názov poskytovateľa PEPP] nebude schopný vyplácať?“: stručná informácia o tom, či je súvisiaca strata krytá systémom náhrad alebo záruk pre investorov, a ak áno, informácia o tom, o ktorý systém ide, názov poskytovateľa záruky a informácia o tom, ktoré riziká systém kryje a ktoré nekryje;

f)

v časti s názvom „Aké sú náklady?“: náklady spojené s investíciou do PEPP, ktoré zahŕňajú priame aj nepriame náklady, ktoré znáša sporiteľ PEPP, vrátane jednorazových a opakujúcich sa nákladov, predkladané vo forme súhrnných ukazovateľov uvedených nákladov, a na účely zabezpečenia porovnateľnosti aj celkové súhrnné náklady vyjadrené v peňažných a percentuálnych hodnotách, aby bolo vidieť súhrnný vplyv celkových nákladov na túto investíciu.

V PEPP KID sa jasne uvedie, že poskytovateľ PEPP alebo distribútor PEPP poskytne podrobné informácie o všetkých nákladoch na distribúciu, ktoré ešte nie sú započítané do vyššie uvedených nákladov, aby sporiteľovi PEPP umožnil pochopiť kumulatívny účinok uvedených súhrnných nákladov na výnosnosť tejto investície;

g)

v časti s názvom „Aké sú osobitné požiadavky na podúčet zodpovedajúce [môj členský štát bydliska]?“:

i)

v časti s názvom „Požiadavky na sporiacu fázu“:

opis podmienok sporiacej fázy, ktoré určí členský štát, v ktorom má sporiteľ PEPP bydlisko, v súlade s článkom 47;

ii)

v časti s názvom „Požiadavky na výplatnú fázu“:

opis podmienok výplatnej fázy, ktoré určí členský štát, v ktorom má sporiteľ PEPP bydlisko, v súlade s článkom 57;

h)

v časti s názvom „Ako môžem podať sťažnosť?“: informácie o tom, akým spôsobom a komu môže sporiteľ PEPP podať sťažnosť týkajúcu sa PEPP alebo správania poskytovateľa PEPP alebo distribútora PEPP.

4.   V prípade PEPP KID v elektronickej forme sa povoľuje vrstvenie (layering) informácií požadovaných podľa odseku 3, pričom podrobné časti informácií môžu byť predkladané prostredníctvom automaticky otváraných okien alebo odkazov na sprievodné vrstvy (layers). V takomto prípade musí byť možné vytlačiť PEPP KID ako jeden dokument.

5.   S cieľom zabezpečiť konzistentné uplatňovanie tohto článku orgán EIOPA po porade s ostatnými európskymi orgánmi dohľadu a po vykonaní spotrebiteľských testov a odvetvových testov vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorých budú uvedené:

a)

podrobné informácie týkajúce sa vypracovania dokumentu vrátane jeho formy a dĺžky a obsah každej jednotlivej informácie uvedenej v odseku 3;

b)

metodika, na ktorej sa bude zakladať prezentácia rizík a výnosov uvedených v odseku 3 písm. d) bodoch i) a iii);

c)

metodika výpočtu nákladov vrátane špecifikácie súhrnných ukazovateľov uvedených v odseku 3 písm. f);

d)

v prípade predkladania informácií v elektronickej forme využívajúcej vrstvenie (layering) informácií, informácia o tom, ktoré informácie sa musia uviesť v prvej vrstve a ktoré informácie možno poskytnúť v dodatočných podrobnejších vrstvách.

Pri vypracúvaní návrhu regulačných technických predpisov orgán EIOPA vezme do úvahy jednotlivé možné typy PEPP, dlhodobý charakter PEPP, schopnosti sporiteľov PEPP, ako aj vlastnosti produktov PEPP, aby sporiteľom PEPP umožnil vybrať si spomedzi rôznych investičných možností alebo iných možností, ktoré PEPP poskytuje, vrátane prípadov, keď sa tento výber môže uskutočniť v rôznom čase alebo sa môže v budúcnosti zmeniť.

Orgán EIOPA predloží uvedený návrh regulačných technických predpisov Komisii do 15. augusta 2020.

Komisii sa udeľuje právomoc doplniť toto nariadenie prijatím regulačných technických predpisov uvedených v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.

Článok 29

Marketingové materiály

Marketingové materiály, ktoré obsahujú konkrétne informácie týkajúce sa PEPP, nesmú obsahovať žiadne vyhlásenie, ktoré odporuje informáciám uvedeným v PEPP KID alebo znižuje význam PEPP KID. Marketingové materiály informujú o dostupnosti PEPP KID a o tom, ako a kde možno tento dokument získať, vrátane informácie o webovom sídle poskytovateľa PEPP.

Článok 30

Revízia PEPP KID

1.   Poskytovateľ PEPP preskúmava informácie obsiahnuté v PEPP KID aspoň raz ročne a dokument bezodkladne zreviduje, ak z preskúmania vyplynie, že treba vykonať zmeny. Revidované znenie sa okamžite sprístupní.

2.   S cieľom zabezpečiť konzistentné uplatňovanie tohto článku orgán EIOPA po porade s ostatnými európskymi orgánmi dohľadu a po vykonaní spotrebiteľských testov a odvetvových testov vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorých sa uvedú podmienky, za akých sa PEPP KID má preskúmavať a revidovať.

Orgán EIOPA predloží uvedený návrh regulačných technických predpisov Komisii do 15. augusta 2020.

Komisii sa udeľuje právomoc doplniť toto nariadenie prijatím regulačných technických predpisov uvedených v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.

Článok 31

Občianskoprávna zodpovednosť

1.   Poskytovateľovi PEPP nevznikne občianskoprávna zodpovednosť výlučne na základe PEPP KID vrátane akýchkoľvek jeho prekladov, pokiaľ nie je zavádzajúci, nepresný alebo v rozpore s príslušnými časťami právne záväzných predzmluvných a zmluvných dokumentov alebo s požiadavkami stanovenými v článku 28.

2.   Sporiteľ PEPP, ktorý preukáže stratu vyplývajúcu zo spoliehania sa na PEPP KID za okolností uvedených v odseku 1, a to po uzavretí zmluvy o PEPP, pre ktorý bol tento PEPP KID vypracovaný, môže podľa vnútroštátneho práva od poskytovateľa PEPP žiadať náhradu škody v súvislosti s touto stratou.

3.   Pojmy ako „strata“ alebo „náhrada škody“, ktoré sa uvádzajú v odseku 2, ale nie sú vymedzené, sa vykladajú a uplatňujú v súlade s príslušným vnútroštátnym právom určeným na základe príslušných pravidiel medzinárodného práva súkromného.

4.   Týmto článkom sa nevylučujú ďalšie nároky na uplatnenie občianskoprávnej zodpovednosti v súlade s vnútroštátnym právom.

5.   Povinnosti podľa tohto článku nemožno obmedziť ani vylúčiť na základe zmluvných ustanovení.

Článok 32

Zmluvy o PEPP, ktoré kryjú biometrické riziká

Ak sa PEPP KID týka zmluvy o PEPP, ktorá kryje biometrické riziká, povinnosti poskytovateľa PEPP podľa tohto oddielu sa týkajú len sporiteľa PEPP.

Článok 33

Poskytnutie PEPP KID

1.   Poskytovateľ PEPP alebo distribútor PEPP pri poskytovaní poradenstva týkajúceho sa PEPP alebo pri snahe o jeho predaj poskytne potenciálnym sporiteľom všetky PEPP KID vypracované v súlade s článkom 26 v dostatočnom predstihu pred tým, ako títo sporitelia PEPP budú viazaní akoukoľvek zmluvou o PEPP alebo ponukou týkajúcou sa zmluvy o PEPP.

2.   Poskytovateľ PEPP alebo distribútor PEPP môžu splniť požiadavky odseku 1 tým, že poskytnú PEPP KID fyzickej osobe s písomným oprávnením na prijímanie investičných rozhodnutí v mene sporiteľa PEPP v súvislosti s transakciami uzavretými na základe uvedeného písomného oprávnenia.

3.   S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie tohto článku orgán EIOPA, v náležitých prípadoch po porade s ostatnými európskymi orgánmi dohľadu, vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorom budú stanovené podmienky splnenia požiadaviek poskytnúť PEPP KID, tak ako je stanovené v odseku 1.

Orgán EIOPA predloží uvedený návrh regulačných technických predpisov Komisii do 15. augusta 2020.

Komisii sa udeľuje právomoc doplniť toto nariadenie prijatím regulačných technických predpisov uvedených v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.

ODDIEL III

Poradenstvo

Článok 34

Určenie požiadaviek a potrieb a poskytovanie poradenstva

1.   Pred uzavretím zmluvy o PEPP poskytovateľ PEPP alebo distribútor PEPP určí na základe informácií požadovaných a získaných od potenciálneho sporiteľa PEPP požiadavky a potreby tohto potenciálneho sporiteľa PEPP súvisiace s dôchodkom vrátane možnej potreby nákupu produktu umožňujúceho vyplácanie anuity a sporiteľovi PEPP poskytne objektívne informácie o PEPP v zrozumiteľnej forme, aby sporiteľ PEPP mohol prijať informované rozhodnutie.

Každá navrhnutá zmluva o PEPP musí byť v súlade s požiadavkami a potrebami sporiteľa PEPP týkajúcimi sa dôchodku, pričom musí prihliadať na jeho nadobudnuté dôchodkové nároky.

2.   Poskytovateľ PEPP alebo distribútor PEPP poradí potenciálnemu sporiteľovi PEPP pred uzavretím zmluvy o PEPP tým, že potenciálnemu sporiteľovi PEPP poskytne osobné odporúčanie s vysvetlením, prečo mu určitý PEPP ponúka, ak je to vhodné vrátane konkrétnej investičnej možnosti, aby boli najlepšie splnené požiadavky a potreby sporiteľa PEPP.

Poskytovateľ PEPP alebo distribútor PEPP takisto potenciálnemu sporiteľovi PEPP poskytne individualizované prognózy dôchodkových dávok pre odporúčaný produkt k najskoršiemu dátumu, ku ktorému sa môže začať výplatná fáza, a upozornenie, že uvedené prognózy sa môžu líšiť od konečnej hodnoty poberaných dávok PEPP. Ak prognózy dôchodkových dávok vychádzajú z hospodárskych scenárov, uvedené informácie zahŕňajú aj scenár najlepšieho odhadu a nepriaznivý scenár vzhľadom na špecifický charakter zmluvy o PEPP.

3.   Ak sa základný PEPP ponúka bez záruky minimálne na majetok, poskytovateľ PEPP alebo distribútor PEPP jasne vysvetlí existenciu PEPP so zárukou na majetok, dôvody odporúčania základného PEPP založeného na technikách zmierňovania rizika v súlade s cieľom umožniť sporiteľovi PEPP získať späť majetok a jasne informovať o akýchkoľvek ďalších rizikách, ktoré by takéto produkty PEPP mohli spôsobiť v porovnaní so základným PEPP založeným na majetkovej záruke, ktorý poskytuje záruku na majetok. Toto vysvetlenie sa predkladá v písomnej forme.

4.   Pri poskytovaní poradenstva poskytovateľ PEPP alebo distribútor PEPP uvedený v článku 23 ods. 1 písm. c) tohto nariadenia požiada potenciálneho sporiteľa PEPP, aby mu poskytol informácie o jeho znalostiach a skúsenostiach v investičnej oblasti relevantnej pre ponúkaný alebo požadovaný PEPP, o jeho finančnej situácii vrátane jeho schopnosti znášať straty, ako aj o jeho investičných cieľoch vrátane jeho postoja k riziku, tak aby poskytovateľ PEPP alebo distribútor PEPP mohol potenciálnemu sporiteľovi PEPP odporučiť pre neho vhodný PEPP alebo vhodné produkty PEPP, ktoré budú predovšetkým v súlade s jeho postojom k riziku a schopnosťou znášať straty.

5.   Rozsah povinností poskytovateľa PEPP alebo distribútora PEPP neznižuje skutočnosť, že poradenstvo sa úplne alebo čiastočne poskytuje prostredníctvom automatizovaného alebo poloautomatizovaného systému.

6.   Bez toho, aby bolo dotknuté prísnejšie príslušné sektorové právo, poskytovatelia PEPP a distribútori PEPP zabezpečia a na požiadanie príslušným orgánom preukážu, že fyzické osoby poskytujúce poradenstvo v súvislosti s PEPP majú potrebné odborné znalosti a zručnosti na účely plnenia svojich povinností podľa tohto nariadenia. Členské štáty uverejnia kritériá, ktoré sa majú používať na posúdenie týchto znalostí a zručností.

ODDIEL IV

Informácie poskytované počas trvania zmluvy

Článok 35

Všeobecné ustanovenia

1.   Poskytovatelia PEPP vypracujú stručný individualizovaný dokument s kľúčovými informáciami pre každého sporiteľa PEPP, ktorý im poskytnú v sporiacej fáze a v ktorom zohľadnia osobitnú povahu vnútroštátnych dôchodkových systémov a všetkých príslušných právnych predpisov, a to aj v sociálnej, pracovnej a daňovej oblasti (ďalej len „výkaz dávok PEPP“). Názov dokumentu obsahuje slová „výkaz dávok PEPP“.

2.   Na viditeľnom mieste je uvedený presný dátum, na ktorý sa vzťahujú informácie uvedené vo výkaze dávok PEPP.

3.   Informácie uvedené vo výkaze dávok PEPP musia byť presné a aktuálne.

4.   Poskytovateľ PEPP poskytne každému sporiteľovi PEPP výkaz dávok PEPP raz ročne.

5.   Na každú dôležitú zmenu informácií obsiahnutých vo výkaze dávok PEPP, ku ktorej došlo oproti predchádzajúcemu roku, sa musí jasne poukázať.

6.   Okrem výkazu dávok PEPP musí byť sporiteľ PEPP počas trvania zmluvy bezodkladne informovaný o každej zmene týkajúcej sa týchto informácií:

a)

zmluvných podmienok vrátane všeobecných a osobitných obchodných podmienok;

b)

názvu poskytovateľa PEPP, jeho právnej formy alebo adresy jeho ústredia a prípadne pobočky, ktorá uzavrela zmluvu;

c)

informácie o tom, ako sa v rámci investičnej politiky zohľadňujú faktory ESG.

Článok 36

Výkaz dávok PEPP

1.   Výkaz dávok PEPP musí obsahovať aspoň tieto kľúčové informácie pre sporiteľov PEPP:

a)

osobné údaje o sporiteľovi PEPP a najskorší dátum, ku ktorému môže začať výplatná fáza z ktoréhokoľvek podúčtu;

b)

názov a kontaktná adresa poskytovateľa PEPP a identifikačné znaky zmluvy o PEPP;

c)

členský štát, v ktorom bolo poskytovateľovi PEPP udelené povolenie alebo v ktorom je registrovaný, a názvy príslušných orgánov;

d)

informácia o prognózach dôchodkových dávok k dátumu uvedenému v písmene a) a upozornenie, že uvedené prognózy sa môžu odlišovať od konečnej hodnoty poberaných dávok PEPP. Ak prognózy dôchodkových dávok vychádzajú z hospodárskych scenárov, uvedené informácie zahŕňajú aj scenár najlepšieho odhadu a nepriaznivý scenár vzhľadom na špecifický charakter zmluvy o PEPP;

e)

informácia o príspevkoch, ktoré sporiteľ PEPP alebo akákoľvek tretia strana zaplatili na účet PEPP počas predchádzajúcich 12 mesiacov;

f)

rozpis všetkých priamych a nepriamych nákladov, ktoré sporiteľovi PEPP vznikli za posledných 12 mesiacov, s uvedením nákladov na správu, nákladov na úschovu aktív, nákladov týkajúcich sa transakcií v rámci portfólia a iných nákladov, ako aj odhad vplyvu nákladov na konečné dávky PEPP; takéto náklady by mali byť vyjadrené v peňažných hodnotách, ako aj percentom z príspevkov uhradených počas predchádzajúcich 12 mesiacov;

g)

v náležitých prípadoch povaha a mechanizmus záruky alebo techniky zmierňovania rizika uvedené v článku 46;

h)

v náležitých prípadoch počet a hodnota jednotiek zodpovedajúcich príspevkom sporiteľa PEPP za predchádzajúcich 12 mesiacov;

i)

celková suma na účte PEPP sporiteľa PEPP k dátumu vyhotovenia výkazu uvedeného v článku 35;

j)

informácia o minulej výkonnosti investičnej možnosti sporiteľa PEPP, ktorá sa týka minimálne posledných 10 rokov, alebo v prípadoch, keď bol PEPP poskytovaný menej ako 10 rokov, za obdobie, počas ktorého bol PEPP poskytovaný. Informáciu o minulej výkonnosti musí dopĺňať vyhlásenie o tom, že „minulá výkonnosť nie je zárukou budúcej výkonnosti“;

k)

v prípade účtov PEPP s viac ako jedným podúčtom sa informácie vo výkaze dávok PEPP uvedú jednotlivo pre každý existujúci podúčet;

l)

súhrnné informácie o investičnej politike týkajúcej sa faktorov ESG.

2.   Orgán EIOPA po porade s Európskou centrálnou bankou a príslušnými orgánmi vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorých sa stanovia pravidlá na určovanie predpokladov prognóz dôchodkových dávok uvedené v odseku 1 písm. d) tohto článku a v článku 34 ods. 2 Uvedené pravidlá sa uplatnia poskytovateľmi PEPP s cieľom určiť v relevantných prípadoch ročnú mieru nominálnych výnosov z investícií, ročnú mieru inflácie a predpokladaný vývoj miezd.

Orgán EIOPA predloží uvedený návrh regulačných technických predpisov Komisii do 15. augusta 2020. Komisii sa udeľuje právomoc doplniť toto nariadenie prijatím regulačných technických predpisov uvedených v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.

Článok 37

Doplňujúce informácie

1.   Vo výkaze dávok PEPP sa uvedie, kde a ako možno získať doplňujúce informácie vrátane:

a)

ďalších praktických informácií o právach a možnostiach sporiteľa PEPP, a to aj pokiaľ ide o investície, výplatnú fázu, službu zmeny poskytovateľa PEPP a službu prenositeľnosti;

b)

ročnej účtovnej závierky a výročných správ poskytovateľa PEPP, ktoré sú verejne dostupné;

c)

písomného vyhlásenia o zásadách investičnej politiky poskytovateľa PEPP obsahujúceho aspoň informácie o metódach merania investičného rizika, zavedených procesoch riadenia rizík a strategickom umiestňovaní aktív so zreteľom na povahu a trvanie záväzkov týkajúcich sa PEPP a spôsobe, akým sa v investičnej politike zohľadňujú faktory ESG.

d)

prípadných informácií o predpokladoch použitých na výpočet súm vyjadrených v anuitách, najmä pokiaľ ide o anuitné sadzby, typ poskytovateľa PEPP a trvanie anuity;

e)

výšky dávok PEPP v prípade redemácie pred dátumom uvedeným v článku 36 ods. 1 písm. a).

2.   S cieľom zabezpečiť konzistentné uplatňovanie článku 36 a tohto článku, orgán EIOPA po porade s ostatnými európskymi orgánmi dohľadu a po vykonaní spotrebiteľských testov a odvetvových testov vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorých budú uvedené podrobné pokyny predkladania informácií uvedených v článku 36 a v tomto článku. Pokiaľ ide o predkladanie informácií o minulej výkonnosti, ako sa uvádza v článku 36 ods. 1 písm. j), treba zohľadniť rozdiely medzi investičnými možnosťami, najmä ak sporiteľ PEPP nesie investičné riziko alebo ak investičná možnosť závisí od veku alebo durácie.

Orgán EIOPA predloží uvedený návrh regulačných technických predpisov Komisii do 15. augusta 2020.

Komisii sa udeľuje právomoc doplniť toto nariadenie prijatím regulačných technických predpisov uvedených v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.

3.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 34 ods. 2 a článok 36 ods. 1 písm. d), a s cieľom umožniť porovnanie vnútroštátnych produktov, členské štáty môžu od poskytovateľov PEPP požadovať, aby sporiteľom PEPP poskytli doplňujúce prognózy dôchodkových dávok, ak pravidlá na určenie týchto predpokladov stanovujú príslušné členské štáty.

Článok 38

Informácie poskytované sporiteľom PEPP vo fáze pred priznaním dôchodku a poberateľom dávok PEPP vo výplatnej fáze

1.   Okrem výkazu dávok PEPP poskytovatelia PEPP poskytnú každému sporiteľovi PEPP dva mesiace pred dátumami uvedenými v článku 59 ods. 1 písm. a) a b) alebo na žiadosť sporiteľa PEPP informáciu o nadchádzajúcom začiatku výplatnej fázy, možných formách výplat a možnosti sporiteľa PEPP zmeniť formu výplat v súlade s článkom 59 ods. 1

2.   Počas výplatnej fázy poskytovatelia PEPP poskytujú každoročne poberateľom dávok PEPP informácie o splatných dávkach PEPP a zodpovedajúcej forme výplat.

V prípade, že sporiteľ PEPP počas výplatnej fázy naďalej platí príspevky alebo znáša investičné riziko, poskytovateľ PEPP mu naďalej poskytuje výkaz dávok PEPP obsahujúci príslušné informácie.

Článok 39

Informácie poskytované na požiadanie sporiteľom PEPP a poberateľom dávok PEPP

Na žiadosť sporiteľa PEPP alebo poberateľa dávok PEPP alebo ich zástupcov poskytovateľ PEPP poskytne doplňujúce informácie uvedené v článku 37 ods. 1 a doplňujúce informácie o predpokladoch použitých na vytvorenie prognóz uvedených v článku 36 ods. 1 písm. d).

ODDIEL V

Podávanie správ vnútroštátnym orgánom

Článok 40

Všeobecné ustanovenia

1.   Okrem informácií poskytovaných podľa príslušného sektorového práva poskytovatelia PEPP predkladajú svojim príslušným orgánom informácie potrebné na účely dohľadu. Tieto dodatočné informácie zahŕňajú v náležitých prípadoch informácie potrebné na vykonanie týchto činností v rámci procesu preskúmania vykonávaného orgánom dohľadu:

a)

hodnotenie systému správy a riadenia uplatňovaného poskytovateľmi PEPP, hodnotenie vykonávaných obchodných činností, zásad oceňovania uplatňovaných na účely solventnosti, rizík, ktorým čelia, a systémov riadenia rizík a ich kapitálovej štruktúry, potrieb a riadenia;

b)

prijímanie akýchkoľvek náležitých rozhodnutí, ktoré vyplývajú z výkonu ich práv a povinností v oblasti dohľadu.

2.   Príslušné orgány majú okrem právomocí, ktoré im boli zverené podľa vnútroštátneho práva, tieto právomoci:

a)

určovanie povahy, rozsahu a formátu informácií uvedených v odseku 1, ktorých predkladanie vyžadujú od poskytovateľov PEPP vo vopred stanovených intervaloch, v prípade, že dôjde k vopred stanoveným udalostiam, alebo počas preskúmavania týkajúceho sa situácie poskytovateľa PEPP;

b)

získavanie akýchkoľvek informácií od poskytovateľov PEPP o zmluvách uložených u poskytovateľov PEPP alebo o zmluvách uzavretých s tretími stranami, a

c)

požadovanie informácií od externých odborníkov, ako sú audítori a aktuári.

3.   Informácie uvedené v odsekoch 1 a 2 obsahujú:

a)

kvalitatívne alebo kvantitatívne prvky, alebo akékoľvek vhodné kombinácie týchto prvkov;

b)

historické, súčasné alebo očakávané prvky, alebo akékoľvek vhodné kombinácie týchto prvkov;

c)

údaje pochádzajúce z vnútorných alebo vonkajších zdrojov, alebo akékoľvek vhodné kombinácie týchto zdrojov.

4.   Informácie uvedené v odsekoch 1 a 2:

a)

odrážajú povahu, rozsah a zložitosť výkonu činnosti príslušného poskytovateľa PEPP, a najmä riziká spojené s výkonom tejto činnosti;

b)

sú prístupné, úplné vo všetkých dôležitých aspektoch, porovnateľné a konzistentné počas celého obdobia;

c)

sú relevantné, spoľahlivé a zrozumiteľné.

5.   Poskytovatelia PEPP každoročne predkladajú príslušným orgánom tieto informácie:

a)

zoznam členských štátov, pre ktoré poskytovateľ PEPP ponúka podúčty;

b)

počet oznámení doručených od sporiteľov PEPP v súlade s článkom 20 ods. 1, u ktorých došlo k zmene bydliska do iného členského štátu;

c)

počet žiadostí o otvorenie podúčtu a počet podúčtov otvorených v súlade s článkom 20 ods. 2;

d)

počet žiadostí od sporiteľov PEPP o zmenu poskytovateľa PEPP a skutočných prevodov uskutočnených v súlade s článkom 20 ods. 5 písm. a);

e)

počet žiadostí od sporiteľov PEPP o zmenu poskytovateľa PEPP a skutočných prevodov uskutočnených v súlade s článkom 52 ods. 3.

Príslušné orgány postúpia tieto informácie orgánu EIOPA.

6.   Na účely splnenia požiadaviek podľa odsekov 1 až 5 majú poskytovatelia PEPP zavedené vhodné systémy a štruktúry, ako aj prijaté interné normy schválené riadiacim orgánom, dozorným orgánom alebo administratívnym orgánom poskytovateľa PEPP, ktorým sa zabezpečí neustála vhodnosť predkladaných informácií.

7.   Na základe žiadosti predloženej príslušným orgánom a v záujme plnenia si povinností, ktoré mu boli pridelené na základe tohto nariadenia, bude mať orgán EIOPA prístup k informáciám predkladaným poskytovateľmi PEPP.

8.   V náležitých prípadoch, ak boli príspevkom PEPP a dávkam PEPP priznané výhody alebo stimuly, poskytovateľ PEPP v súlade s príslušným vnútroštátnym právom predloží príslušnému vnútroštátnemu orgánu všetky informácie potrebné na poskytnutie alebo uplatnenie si takýchto výhod a stimulov získaných v súvislosti s takýmito príspevkami a dávkami.

9.   Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 72, ktorými doplní toto nariadenie tým, že v nich špecifikuje dodatočné informácie uvedené v odsekoch 1 až 5 tohto článku s cieľom zabezpečiť primeranú mieru konvergencie v oblasti oznamovacích povinností voči orgánom dohľadu.

Orgán EIOPA po porade s ostatnými európskymi orgánmi dohľadu a príslušnými orgánmi a po vykonaní odvetvových testov vypracuje návrhy vykonávacích technických predpisov týkajúcich sa formátu oznamovania orgánom dohľadu.

Orgán EIOPA predloží uvedený návrh vykonávacích technických predpisov Komisii do 15. augusta 2020.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické predpisy uvedené v druhom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.

KAPITOLA V

SPORIACA FÁZA

ODDIEL I

Investičné pravidlá pre poskytovateľov PEPP

Článok 41

Investičné pravidlá

1.   Poskytovatelia PEPP investujú majetok zodpovedajúci PEPP v súlade so zásadou obozretnosti, a najmä v súlade s týmito pravidlami:

a)

majetok sa investuje v najlepšom dlhodobom záujme sporiteľov PEPP ako celku. V prípade potenciálneho konfliktu záujmu poskytovateľ PEPP alebo subjekt, ktorý spravuje jeho portfólio, zabezpečí, aby sa investícia uskutočnila vo výlučnom záujme sporiteľov PEPP;

b)

v rámci uplatňovania zásady obozretnosti poskytovatelia PEPP zohľadňujú riziká súvisiace s faktormi ESG a možné dlhodobé dôsledky investičných rozhodnutí na faktory ESG;

c)

majetok sa investuje tak, aby sa zaručila bezpečnosť, kvalita, likvidita a výnosnosť portfólia ako celku;

d)

majetok sa investuje prevažne na regulovaných trhoch. Investície do aktív, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom finančnom trhu, sa zachovávajú na obozretných úrovniach;

e)

investície do derivátových nástrojov sú možné v rozsahu, v akom tieto nástroje prispievajú k znižovaniu investičných rizík alebo efektívnemu riadeniu portfólia. Tieto nástroje sa obozretne oceňujú, berúc do úvahy podkladové aktíva, a sú zahrnuté do ohodnotenia majetku poskytovateľa PEPP. Poskytovatelia PEPP sa vyhnú aj nadmernému vystaveniu sa riziku protistrany a iných operácií s derivátovými nástrojmi;

f)

majetok sa náležite rozloží tak, aby sa predišlo nadmernému spoliehaniu sa na akékoľvek konkrétne aktívum, emitenta alebo skupinu subjektov a kumulácii rizika v portfóliu ako celku. Investície do aktív vydaných tým istým emitentom alebo skupinou emitentov patriacich do tej istej skupiny nesmú vystaviť poskytovateľa PEPP nadmernej koncentrácii rizika;

g)

majetok sa neinvestuje v nespolupracujúcich jurisdikciách na daňové účely, ktoré boli identifikované v príslušných záveroch Rady o zozname nespolupracujúcich jurisdikcií na daňové účely, ani vo vysokorizikových tretích krajinách so strategickými nedostatkami, ktoré boli identifikované v príslušnom delegovanom nariadení Komisie prijatom na základe článku 9 smernice (EÚ) 2015/849;

h)

poskytovateľ PEPP nevystaví sám seba a majetok zodpovedajúci PEPP rizikám vyplývajúcim z nadmerného využívania pákového efektu a nadmernej transformácie splatnosti.

2.   Pravidlá stanovené v odseku 1 písm. a) až h) sa uplatňujú len vtedy, ak v príslušnom sektorovom práve, ktoré sa vzťahuje na poskytovateľa PEPP, neexistuje prísnejšie ustanovenie.

ODDIEL II

Investičné možnosti pre sporiteľov PEPP

Článok 42

Všeobecné ustanovenia

1.   Poskytovatelia PEPP môžu ponúknuť sporiteľom PEPP najviac šesť investičných možností.

2.   Investičné možnosti zahŕňajú základný PEPP a môžu zahŕňať alternatívne investičné možnosti.

3.   Všetky investičné možnosti poskytovatelia PEPP navrhnú na základe záruky alebo techniky zmierňovania rizika, ktoré zabezpečia dostatočnú ochranu sporiteľov PEPP.

4.   Poskytnutie záruk podlieha príslušnému sektorovému právu, ktoré sa vzťahuje na poskytovateľa PEPP.

5.   Poskytovatelia PEPP uvedení v článku 6 ods. 1 písm. c), d), e) a f) môžu ponúkať PEPP so zárukou len v spolupráci s úverovými inštitúciami alebo poisťovňami, ktoré môžu poskytovať takéto záruky v súlade so sektorovým právom, ktoré sa na ne vzťahuje. Uvedené inštitúcie alebo poisťovne sú výhradne zodpovedné za záruku.

Článok 43

Výber investičnej možnosti sporiteľom PEPP

Po získaní príslušných informácií a poradenstva si sporiteľ PEPP pri uzavieraní zmluvy o PEPP vyberie investičnú možnosť.

Článok 44

Podmienky zmeny zvolenej investičnej možnosti

1.   Ak poskytovateľ PEPP poskytne alternatívne investičné možnosti, sporiteľ PEPP má počas platenia príspevkov do PEPP možnosť zvoliť si inú investičnú možnosť po uplynutí najmenej piatich rokov od uzavretia zmluvy o PEPP a v prípade následných zmien po piatich rokoch od poslednej zmeny investičnej možnosti. Poskytovateľ PEPP môže povoliť sporiteľovi PEPP zmeniť si zvolenú investičnú možnosť častejšie.

2.   Zmena investičnej možnosti je pre sporiteľa PEPP bezplatná.

Článok 45

Základný PEPP

1.   Základný PEPP je bezpečným produktom predstavujúcim štandardnú investičnú možnosť. Poskytovatelia PEPP ho navrhnú na základe záruky na majetok, ktorý je splatný na začiatku výplatnej fázy a prípadne počas výplatnej fázy, alebo na základe techniky zmierňovania rizika, ktorá je v súlade s cieľom umožniť sporiteľovi PEPP získať späť kapitál.

2.   Náklady a odplaty za základný PEPP nepresiahnu ročne 1 % naakumulovaného majetku.

3.   S cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky pre rôznych poskytovateľov PEPP a rôzne typy PEPP, orgán EIOPA, v náležitých prípadoch po porade s ostatnými európskymi orgánmi dohľadu, vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorých bližšie určí druhy nákladov a odplát uvedených v odseku 2.

Pri vypracúvaní návrhu regulačných technických predpisov orgán EIOPA zohľadní rôzne možné typy PEPP, dlhodobý dôchodkový charakter PEPP a rôzne možné vlastnosti PEPP, najmä výplatu formou dlhodobých anuít alebo postupného čerpania aspoň do dosiahnutia veku sporiteľa PEPP zodpovedajúcemu strednej dĺžke života. Orgán EIOPA takisto posúdi osobitnú povahu kapitálovej ochrany, pričom osobitne preskúma kapitálovú záruku. Orgán EIOPA predloží uvedený návrh regulačných technických predpisov Komisii do 15. augusta 2020.

Komisii sa udeľuje právomoc doplniť toto nariadenie prijatím regulačných technických predpisov uvedených v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.

4.   Komisia každé dva roky odo dňa začatia uplatňovania tohto nariadenia, po porade s orgánom EIOPA a v náležitých prípadoch s ostatnými európskymi orgánmi dohľadu, preskúma primeranosť percentuálnej hodnoty uvedenej v odseku 2. Komisia zohľadní najmä skutočnú úroveň a zmeny súčasnej úrovne nákladov a odplát a ich vplyvu na dostupnosť produktov PEPP.

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 72 týkajúce sa zmeny percentuálnej hodnoty uvedenej v odseku 2 tohto článku na základe jej preskúmania s cieľom umožniť poskytovateľom PEPP náležitý prístup na trh.

Článok 46

Techniky zmierňovania rizika

1.   Používaním techník zmierňovania rizika sa zabezpečuje, aby investičná stratégia pre PEPP bola navrhnutá tak, aby vytvorila stabilný a primeraný budúci individuálny dôchodkový príjem z PEPP a zaručila spravodlivé zaobchádzanie so všetkými generáciami sporiteľov PEPP.

Všetky techniky zmierňovania rizika, či už sa uplatňujú v rámci základného PEPP alebo alternatívnych investičných možností, musia byť spoľahlivé, odolné a konzistentné s rizikovým profilom príslušnej investičnej možnosti.

2.   Príslušné techniky zmierňovania rizika môžu okrem iného zahŕňať ustanovenia:

a)

na postupné prispôsobenie umiestňovania investícií s cieľom zmierniť finančné riziká investícií pre jednotlivé vekové skupiny vzhľadom na zostávajúce obdobie sporenia (stratégia životného cyklu);

b)

o tvorbe rezerv z príspevkov alebo výnosov z investícií, ktoré sa sporiteľom PEPP spravodlivo a transparentne pridelia s cieľom zmierniť investičné straty, alebo

c)

na používanie vhodných záruk na ochranu proti investičným stratám.

3.   S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie tohto článku orgán EIOPA po porade s ostatnými európskymi orgánmi dohľadu a po vykonaní odvetvových testov vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorých stanoví minimálne kritériá, ktoré musia techniky zmierňovania rizika spĺňať, pričom zohľadní rôzne typy PEPP a ich osobitné vlastnosti, ako aj rôzne typy poskytovateľov PEPP a rozdiely medzi ich prudenciálnymi režimami.

Orgán EIOPA predloží uvedený návrh regulačných technických predpisov Komisii do 15. augusta 2020.

Komisii sa udeľuje právomoc doplniť toto nariadenie prijatím regulačných technických predpisov uvedených v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.

ODDIEL III

Ďalšie aspekty sporiacej fázy

Článok 47

Podmienky vzťahujúce sa na sporiacu fázu

1.   Podmienky vzťahujúce sa na sporiacu fázu vnútroštátnych podúčtov stanovia členské štáty, pokiaľ sa nestanovujú v tomto nariadení.

2.   Medzi tieto podmienky patria najmä vekové hranice pre začatie sporiacej fázy, minimálne trvanie sporiacej fázy, maximálna a minimálna výška príspevkov a ich kontinuita.

KAPITOLA VI

OCHRANA INVESTOROV

Článok 48

Depozitár

1.   Poskytovatelia PEPP uvedení v článku 6 ods. 1 písm. c), e) a f) vymenujú jedného alebo viacerých depozitárov na úschovu majetku v súvislosti s vykonávaním činnosti v oblasti poskytovania PEPP a s plnením povinností dohľadu.

2.   Pokiaľ ide o vymenovanie depozitára, vykonávanie jeho úloh súvisiacich s úschovou aktív a zodpovednosťou depozitára a povinnosti depozitára v oblasti dohľadu, náležite sa uplatňuje kapitola IV smernice 2009/65/ES.

Článok 49

Krytie biometrických rizík

1.   Poskytovatelia PEPP môžu ponúkať PEPP s možnosťou zabezpečenia krytia biometrických rizík.

2.   Krytie biometrických rizík podlieha príslušnému sektorovému právu, ktoré sa vzťahuje na poskytovateľa PEPP. Krytie biometrických rizík môže byť odlišné pre jednotlivé podúčty.

3.   Poskytovatelia PEPP uvedení v článku 6 ods. 1 písm. a), c), d), e) a f) môžu ponúkať PEPP s možnosťou zabezpečenia krytia biometrických rizík. V takom prípade sa krytie poskytuje len v spolupráci s poisťovňami, ktoré takéto riziká môžu kryť v súlade so sektorovým právom, ktoré sa na ne vzťahuje. Poisťovňa je plne zodpovedná za krytie biometrických rizík.

Článok 50

Sťažnosti

1.   Poskytovatelia PEPP a distribútori PEPP zavedú a uplatňujú vhodné a účinné postupy vybavovania sťažností, ktoré podali klienti PEPP v súvislosti so svojimi právami a povinnosťami podľa tohto nariadenia.

2.   Tieto postupy sa uplatňujú v každom členskom štáte, v ktorom poskytovateľ PEPP alebo distribútor PEPP ponúka svoje služby, a sú dostupné v úradnom jazyku príslušného členského štátu, ktorý si klient PEPP zvolil, alebo v inom jazyku, ak sa tak dohodol poskytovateľ PEPP alebo distribútor PEPP s klientom PEPP.

3.   Poskytovatelia PEPP a distribútori PEPP vynaložia maximálne úsilie na to, aby odpovedali na sťažnosti klientov PEPP, a to buď elektronicky, alebo na inom trvalom nosiči v súlade s článkom 24. V odpovedi sa venuje pozornosť každému bodu sťažnosti, a to v primeranej časovej lehote, najneskôr však do 15 pracovných dní od doručenia sťažnosti. Vo výnimočných situáciách, keď nemožno odpovedať do 15 pracovných dní z dôvodov, ktoré poskytovateľ PEPP alebo distribútor PEPP nemôže ovplyvniť, sa vyžaduje zaslanie predbežnej odpovede s jasným uvedením dôvodov oneskorenia odpovede na sťažnosť a stanovením termínu, do ktorého klient PEPP dostane konečnú odpoveď. Lehota na doručenie konečnej odpovede v žiadnom prípade nesmie presiahnuť 35 pracovných dní.

4.   Poskytovatelia PEPP a distribútori PEPP informujú klienta PEPP aspoň o jednom orgáne alternatívneho riešenia sporov, ktorý má právomoc riešiť spory týkajúce sa práv a povinností klientov PEPP podľa tohto nariadenia.

5.   Informácie o postupoch podľa odseku 1 sa uvedú v jasnej, zrozumiteľnej a ľahko prístupnej forme na webovom sídle poskytovateľa PEPP alebo distribútora PEPP, na pobočke, ako aj vo všeobecných obchodných podmienkach zmluvy medzi poskytovateľom PEPP alebo distribútorom PEPP a klientom PEPP. Ďalej sa uvedie, ako sa dajú získať ďalšie informácie o príslušnom orgáne alternatívneho riešenia sporov a o podmienkach, na základe ktorých sa na tento subjekt možno obrátiť.

6.   Príslušné orgány zavedú postupy, ktoré klientom PEPP a iným zainteresovaným stranám vrátane spotrebiteľských združení umožnia predkladať príslušným orgánom sťažnosti, pokiaľ ide o údajné porušenia tohto nariadenia poskytovateľmi PEPP a distribútormi PEPP. Vo všetkých prípadoch sa musí sťažovateľom odpovedať.

7.   V prípadoch, ktoré sa týkajú viac ako jedného členského štátu, sa sťažovateľ môže rozhodnúť podať sťažnosť prostredníctvom príslušných orgánov členského štátu podľa jeho bydliska, a to bez ohľadu na to, kde k porušeniu došlo.

Článok 51

Mimosúdne urovnanie sporov

1.   V súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ (21) sa zavedú primerané, nezávislé, nestranné, transparentné a účinné postupy alternatívneho riešenia sporov na urovnanie sporov medzi klientmi PEPP a poskytovateľmi PEPP alebo distribútormi PEPP, ktoré sa týkajú práv a povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia, a to podľa potreby s využitím existujúcich príslušných orgánov. Tieto postupy alternatívneho riešenia sporov sa uplatnia na poskytovateľov PEPP alebo distribútorov PEPP, voči ktorým sa dané postupy začali, pričom právomoc príslušných orgánov alternatívneho riešenia sporov sa účinne rozšíri.

2.   Orgány uvedené v odseku 1 účinne spolupracujú na účely riešenia cezhraničných sporov, ktoré sa týkajú práv a povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia.

KAPITOLA VII

ZMENA POSKYTOVATEĽA PEPP

Článok 52

Poskytovanie služby zmeny poskytovateľa

1.   Poskytovatelia PEPP poskytujú službu zmeny poskytovateľa na žiadosť sporiteľa PEPP tak, že prevedú príslušné sumy, alebo v náležitých prípadoch nepeňažný majetok v súlade s odsekom 4, z účtu PEPP vedeného u odovzdávajúceho poskytovateľa PEPP na nový účet PEPP s rovnakými podúčtami otvorený u prijímajúceho poskytovateľa PEPP, pričom pôvodný účet PEPP sa zruší.

Pri využití služby zmeny poskytovateľa odovzdávajúci poskytovateľ PEPP prevedie všetky informácie súvisiace so všetkými podúčtami pôvodného účtu PEPP vrátane požiadaviek na vykazovanie prijímajúcemu poskytovateľovi PEPP. Prijímajúci poskytovateľ PEPP zaznamená tieto informácie k príslušným podúčtom.

Sporiteľ PEPP môže požiadať o zmenu na poskytovateľa PEPP usadeného v rovnakom členskom štáte (vnútroštátna zmena) alebo v inom členskom štáte (cezhraničná zmena). Sporiteľ PEPP si môže uplatniť právo na zmenu poskytovateľa počas sporiacej fázy i výplatnej fázy PEPP.

2.   Bez ohľadu na odsek 1, poskytovatelia PEPP nie sú počas výplatnej fázy povinní poskytovať službu zmeny poskytovateľa PEPP, ak sa sporiteľom PEPP vyplácajú dávky vo forme doživotných anuít.

3.   Sporiteľ PEPP môže zmeniť poskytovateľa PEPP po uplynutí minimálne piatich rokov od uzavretia zmluvy o PEPP a v prípade ďalšej zmeny po uplynutí piatich rokov od poslednej zmeny poskytovateľa bez toho, aby bol dotknutý článok 20 ods. 5 písm. a). Poskytovateľ PEPP môže povoliť sporiteľovi PEPP zmeniť poskytovateľa PEPP častejšie.

4.   Ak ide o zmenu medzi poskytovateľmi PEPP, ktorí poskytujú sporiteľom PEPP službu individuálneho riadenia portfólia, sporitelia PEPP sa môžu rozhodnúť previesť nepeňažný majetok alebo príslušné sumy. Vo všetkých ostatných prípadoch sa povoľuje len prevod príslušných súm.

Písomný súhlas prijímajúceho poskytovateľa PEPP sa vyžaduje v prípade, ak sporiteľ PEPP požaduje prevod nepeňažného majetku.

Článok 53

Služba zmeny poskytovateľa

1.   Na žiadosť sporiteľa PEPP po tom, ako sporiteľ PEPP prijme informované rozhodnutie na základe informácií získaných od poskytovateľov PEPP, ako sa vymedzuje v článku 56, prijímajúci poskytovateľ PEPP iniciuje službu zmeny poskytovateľa.

2.   Žiadosť sporiteľa PEPP sa vystaví v úradnom jazyku členského štátu, v ktorom sa iniciuje služba zmeny poskytovateľa, alebo v akomkoľvek inom jazyku, na ktorom sa strany dohodnú. V žiadosti sporiteľ PEPP:

a)

poskytne špecifický súhlas odovzdávajúcemu poskytovateľovi PEPP s vykonaním každej z úloh uvedených v odseku 4 a poskytne špecifický súhlas prijímajúcemu poskytovateľovi PEPP s vykonaním každej z úloh uvedených v odseku 5;

b)

po dohode s prijímajúcim poskytovateľom PEPP určí dátum, od ktorého sa majú vykonávať platby na účet PEPP otvorený u prijímajúceho poskytovateľa PEPP.

Tento dátum musí byť najmenej dva týždne po dni, keď prijímajúci poskytovateľ PEPP prijal dokumenty odovzdané odovzdávajúcim poskytovateľom podľa odseku 4.

Členské štáty môžu vyžadovať, aby žiadosť sporiteľa PEPP mala písomnú formu a aby sa kópia schválenej žiadosti poskytla sporiteľovi PEPP.

3.   V lehote piatich pracovných dní po prijatí žiadosti podľa odseku 2 prijímajúci poskytovateľ PEPP požiada odovzdávajúceho poskytovateľa PEPP, aby vykonal úlohy uvedené v odseku 4.

4.   Po prijatí žiadosti od prijímajúceho poskytovateľa PEPP odovzdávajúci poskytovateľ PEPP:

a)

do piatich pracovných dní pošle sporiteľovi PEPP a prijímajúcemu poskytovateľovi PEPP výkaz dávok PEPP za obdobie odo dňa vypracovania posledného výkazu dávok PEPP do dňa predloženia žiadosti;

b)

do piatich pracovných dní pošle prijímajúcemu poskytovateľovi PEPP zoznam existujúcich aktív, ktoré sa prevádzajú v prípade prevodu nepeňažného majetku, ako sa uvádza v článku 52 ods. 4;

c)

s účinnosťou od dátumu určeného sporiteľom PEPP v žiadosti podľa odseku 2 písm. b) prestane prijímať príspevky prichádzajúce na účet PEPP;

d)

v deň uvedený sporiteľom PEPP v žiadosti prevedie príslušné sumy, alebo v náležitých prípadoch nepeňažný majetok v súlade s článkom 52 ods. 4, z účtu PEPP na nový účet PEPP otvorený u prijímajúceho poskytovateľa PEPP;

e)

zruší účet PEPP v deň určený sporiteľom PEPP, ak sporiteľ PEPP nemá žiadne neuhradené záväzky. Odovzdávajúci poskytovateľ PEPP bezodkladne informuje sporiteľa PEPP v prípade, že také neuhradené záväzky bránia zrušeniu účtu sporiteľa PEPP.

5.   V súlade so žiadosťou a v rozsahu, v akom informácie poskytnuté odovzdávajúcim poskytovateľom PEPP alebo sporiteľom PEPP umožňujú prijímajúcemu poskytovateľovi PEPP takto postupovať, prijímajúci poskytovateľ PEPP vykoná všetky nevyhnutné prípravné kroky na prijatie prichádzajúcich príspevkov, pričom ich prijme s účinnosťou od dátumu určeného sporiteľom PEPP v žiadosti.

Článok 54

Odplaty a náklady spojené so službou zmeny poskytovateľa

1.   Sporitelia PEPP majú bezplatný prístup k svojim osobným informáciám, ktoré uchováva odovzdávajúci alebo prijímajúci poskytovateľ PEPP.

2.   Odovzdávajúci poskytovateľ PEPP poskytne informácie vyžiadané prijímajúcim poskytovateľom PEPP podľa článku 53 ods. 4 písm. a) bez toho, aby za to vyžadoval od sporiteľa PEPP alebo prijímajúceho poskytovateľa PEPP úhradu odplát a nákladov.

3.   Celková výška odplát a nákladov, ktorých úhradu odovzdávajúci poskytovateľ PEPP požaduje od sporiteľa PEPP za zrušenie účtu PEPP, ktorý je u neho vedený, sa obmedzuje na skutočné administratívne náklady vzniknuté poskytovateľovi PEPP a nepresiahne 0,5 % príslušných súm alebo peňažnej hodnoty nepeňažného majetku, ktoré sa majú previesť prijímajúcemu poskytovateľovi PEPP.

Členské štáty môžu stanoviť nižší percentuálny podiel odplát a nákladov, než sa uvádza v prvom pododseku, a iný percentuálny podiel pre prípady, keď poskytovateľ PEPP povolí sporiteľom PEPP zmeniť poskytovateľa PEPP častejšie, ako sa stanovuje v článku 52 ods. 3.

Odovzdávajúci poskytovateľ PEPP neúčtuje prijímajúcemu poskytovateľovi PEPP žiadne ďalšie odplaty ani náklady.

4.   Prijímajúci poskytovateľ PEPP môže účtovať len skutočné administratívne a transakčné náklady na službu zmeny poskytovateľa.

Článok 55

Ochrana sporiteľov PEPP proti finančnej strate

1.   Každú finančnú stratu vrátane odplát, nákladov a úrokov, ktorá vznikne sporiteľovi PEPP a ktorá je priamym dôsledkom toho, že poskytovateľ PEPP zapojený do postupu zmeny poskytovateľa si nesplnil svoje povinnosti podľa článku 53, uvedený poskytovateľ PEPP bez zbytočného odkladu nahradí.

2.   Zodpovednosť podľa odseku 1 sa neuplatňuje v prípade neobvyklých a nepredvídateľných okolností, ktoré poskytovateľ PEPP požadujúci zohľadnenie týchto okolností nemôže ovplyvniť a ktorých dôsledkom by sa nedalo napriek všetkému úsiliu vyhnúť, alebo ak je poskytovateľ PEPP viazaný inými zákonnými povinnosťami, na ktoré sa vzťahuje právo Únie alebo vnútroštátne právo.

3.   Zodpovednosť podľa odseku 1 vzniká v súlade právnymi požiadavkami, ktoré sa uplatňujú na vnútroštátnej úrovni.

4.   Sporiteľ PEPP znáša všetky riziká finančných strát spojené so speňažením majetku vedeného na účte PEPP na účely jeho prevodu od odovzdávajúceho poskytovateľa PEPP prijímajúcemu poskytovateľovi PEPP, ako sa uvádza v článku 52 ods. 4.

5.   V čase zmeny poskytovateľa nie je odovzdávajúci poskytovateľ PEPP viazaný povinnosťou zabezpečiť ochranu kapitálu alebo poskytovať záruku.

Článok 56

Informácie o službe zmeny poskytovateľa PEPP

1.   Poskytovatelia PEPP poskytnú sporiteľom PEPP tieto informácie o službe zmeny poskytovateľa PEPP s cieľom umožniť sporiteľovi PEPP prijatie informovaného rozhodnutia:

a)

úlohy odovzdávajúceho a prijímajúceho poskytovateľa PEPP v jednotlivých krokoch postupu zmeny poskytovateľa PEPP, ako sa uvádza v článku 53;

b)

časový rámec na vykonanie príslušných krokov;

c)

odplaty a náklady, ktorých úhrada sa za postup zmeny poskytovateľa PEPP požaduje;

d)

možné dôsledky zmeny poskytovateľa PEPP, najmä pokiaľ ide o ochranu kapitálu alebo záruku, a ďalšie informácie súvisiace so službou zmeny poskytovateľa PEPP;

e)

informácie o prípadnej možnosti prevodu nepeňažného majetku.

Prijímajúci poskytovateľ PEPP musí spĺňať požiadavky uvedené v kapitole IV.

Prijímajúci poskytovateľ PEPP v náležitých prípadoch informuje sporiteľa PEPP o existencii akéhokoľvek systému záruk vrátane systému ochrany vkladov, systému náhrad pre investorov alebo systému náhrad pre poistených, ktorý kryje daného sporiteľa PEPP.

2.   Informácie uvedené v odseku 1 tohto článku sú dostupné na webovom sídle poskytovateľa PEPP. Na požiadanie sa poskytnú tiež sporiteľom PEPP v súlade s požiadavkami uvedenými v článku 24.

KAPITOLA VIII

VÝPLATNÁ FÁZA

Článok 57

Podmienky vzťahujúce sa na výplatnú fázu

1.   Podmienky vzťahujúce sa na výplatnú fázu a výplaty vnútroštátnych podúčtov stanovia členské štáty, pokiaľ sa nestanovujú v tomto nariadení.

2.   Medzi tieto podmienky môže patriť najmä stanovenie minimálneho veku pre začatie výplatnej fázy, maximálneho obdobia pred dosiahnutím veku odchodu do dôchodku pre vstup do PEPP, ako aj podmienok redemácie pred dosiahnutím minimálneho veku pre začatie výplatnej fázy, a to najmä v prípade osobitne ťažkej životnej situácie.

Článok 58

Formy výplat

1.   Poskytovatelia PEPP môžu sporiteľom PEPP ponúknuť aspoň jednu z týchto foriem výplat:

a)

anuity;

b)

jednorazové vyrovnanie;

c)

postupné čerpanie;

d)

kombinácie uvedených foriem.

2.   Sporitelia PEPP si zvolia formu výplat pre výplatnú fázu, keď uzavrú zmluvu o PEPP a keď požiadajú o otvorenie nového podúčtu. Forma výplat môže byť odlišná pre jednotlivé podúčty.

3.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1 tohto článku, alebo článok 57 alebo 59, členské štáty môžu prijať opatrenia na zvýhodnenie určitých foriem výplat. Takéto opatrenia môžu zahŕňať kvantitatívne obmedzenia pre jednorazové vyrovnanie s cieľom podporiť ostatné formy výplat uvedené v odseku 1 tohto článku. Takéto kvantitatívne obmedzenia sa uplatňujú len na výplaty prislúchajúce majetku naakumulovanému na podúčte PEPP, ktorý je prepojený s členskými štátmi, ktorých vnútroštátne právo stanovuje kvantitatívne obmedzenia pre jednorazové vyrovnanie.

4.   Členské štáty môžu stanoviť podmienky, za ktorých sa im vrátia poskytnuté výhody a stimuly.

Článok 59

Zmeny foriem výplat

1.   Ak poskytovateľ PEPP poskytuje rôzne formy výplat, sporiteľ PEPP môže zmeniť formu výplat z každého otvoreného podúčtu:

a)

jeden rok pred začiatkom výplatnej fázy;

b)

na začiatku výplatnej fázy;

c)

v čase zmeny poskytovateľa.

Zmena formy výplaty je pre sporiteľa PEPP bezplatná.

2.   Po prijatí žiadosti sporiteľa PEPP o zmenu jeho formy výplat poskytovateľ PEPP poskytne sporiteľovi PEPP v jasnom a zrozumiteľnom formáte informácie o finančných dôsledkoch takejto zmeny pre sporiteľa PEPP alebo poberateľa dávok PEPP, najmä pokiaľ ide o akýkoľvek vplyv na vnútroštátne stimuly, ktoré sa môžu vzťahovať na existujúce podúčty PEPP sporiteľa PEPP.

Článok 60

Dôchodkový plán a poradenstvo v oblasti výplat

1.   V prípade základného PEPP poskytovateľ PEPP na začiatku výplatnej fázy ponúkne sporiteľovi PEPP osobný dôchodkový plán udržateľného využívania majetku naakumulovaného na podúčtoch PEPP, pričom zohľadní minimálne:

a)

hodnotu majetku naakumulovaného na podúčtoch PEPP;

b)

celkovú sumu iných nadobudnutých dôchodkových nárokov a

c)

dlhodobé požiadavky a potreby sporiteľa PEPP súvisiace s dôchodkom.

2.   Dôchodkový plán uvedený v odseku 1 zahŕňa osobné odporúčanie optimálnej formy výplat pre sporiteľa PEPP, ak sa neposkytuje len jedna forma výplat. Ak výplata jednorazovej platby nie je v súlade s potrebami sporiteľa PEPP týkajúcimi sa dôchodku, k takémuto odporúčaniu sa pripojí varovanie v tomto zmysle.

KAPITOLA IX

DOHĽAD

Článok 61

Dohľad vykonávaný príslušnými orgánmi a monitorovanie vykonávané orgánom EIOPA

1.   Príslušné orgány poskytovateľa PEPP vykonávajú nepretržitý dohľad nad dodržiavaním tohto nariadenia v súlade s príslušným sektorovým režimom dohľadu a normami dohľadu. Takisto zodpovedajú za dohľad nad plnením povinností stanovených v predpisoch alebo zakladateľských dokumentoch poskytovateľa PEPP, ako aj vhodnosť jeho opatrení a organizácie v súvislosti s plnením úloh pri poskytovaní PEPP.

2.   Orgán EIOPA a príslušné orgány monitorujú poskytované alebo distribuované osobné dôchodkové produkty s cieľom overiť, že takéto produkty sú označené ako „PEPP“ alebo že sú takéto produkty vydávané za PEPP len vtedy, keď sú registrované podľa tohto nariadenia.

Článok 62

Právomoci príslušných orgánov

Každý členský štát zabezpečí, aby mali príslušné orgány všetky právomoci v oblasti dohľadu a vyšetrovania, ktoré sú potrebné na plnenie ich úloh podľa tohto nariadenia.

Článok 63

Intervenčné právomoci príslušných orgánov v súvislosti s produktom

1.   Príslušné orgány môžu zakázať alebo obmedziť, vo svojom členskom štáte alebo zo svojho členského štátu, uvádzanie PEPP na trh alebo distribúciu PEPP za týchto podmienok:

a)

príslušné orgány sú presvedčené, že existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že PEPP vedie k vzniku závažných alebo opätovných obáv súvisiacich s ochranou sporiteľa alebo predstavuje riziko pre riadne fungovanie a integritu finančných trhov alebo stabilitu celého finančného systému alebo jeho časti v aspoň jednom členskom štáte;

b)

toto opatrenie je primerané povahe zistených rizík, úrovni znalostí dotknutých sporiteľov PEPP a pravdepodobnému vplyvu opatrenia na sporiteľov PEPP, ktorí uzavreli zmluvu o PEPP;

c)

príslušné orgány riadne konzultovali s príslušnými orgánmi v iných členských štátoch, na ktoré môže mať opatrenie značný vplyv, a

d)

opatrenie nemá diskriminačný účinok na služby ani činnosti poskytované z iného členského štátu.

Pokiaľ sú splnené podmienky stanovené v prvom pododseku, príslušné orgány môžu preventívne uložiť zákaz alebo obmedzenie pred tým, než bude PEPP uvedený na trh alebo distribuovaný sporiteľom PEPP. Zákaz alebo obmedzenie sa môže uplatňovať za okolností, ktoré presne vymedzia príslušné orgány, alebo môžu podliehať nimi stanoveným výnimkám.

2.   Príslušné orgány neuložia uložiť zákaz ani obmedzenie podľa tohto článku, pokiaľ minimálne jeden mesiac pred zamýšľaným nadobudnutím účinnosti opatrenia písomne alebo iným komunikačným prostriedkom dohodnutým medzi orgánmi neoznámia všetkým ostatným zainteresovaným príslušným orgánom a orgánu EIOPA podrobné informácie o:

a)

PEPP, ktorého sa navrhované opatrenie týka;

b)

presnej povahe navrhovaného zákazu alebo obmedzenia a dátume, kedy má nadobudnúť účinnosť, a

c)

dôkazoch, z ktorých vychádzalo ich rozhodnutie a na základe ktorých majú opodstatnené dôvody domnievať sa, že každá z podmienok uvedených v odseku 1 je splnená.

3.   Vo výnimočných prípadoch, keď je podľa príslušných orgánov nevyhnutné prijať naliehavé opatrenie podľa tohto článku s cieľom zabrániť škodlivým účinkom vyplývajúcim z PEPP, príslušné orgány môžu prijať dočasné opatrenie s tým, že o ňom písomne upovedomia všetky ostatné príslušné orgány a orgán EIOPA najneskôr 24 hodín pred tým, ako má nadobudnúť účinnosť, a to za predpokladu, že sú splnené všetky podmienky stanovené v tomto článku a že jednoznačne dospeli k záveru, že jednomesačnou lehotou na oznámenie by sa náležite neriešila konkrétna obava alebo ohrozenie. Príslušné orgány nesmú prijať dočasné opatrenie na obdobie dlhšie ako tri mesiace.

4.   Príslušné orgány uverejnia na svojom webovom sídle oznámenie o každom rozhodnutí uložiť akýkoľvek zákaz alebo obmedzenie uvedené v odseku 1. V tomto oznámení uvedie podrobné informácie o zákaze alebo obmedzení s uvedením, odkedy po uverejnení oznámenia opatrenie nadobudne účinnosť, a dôkazy, na základe ktorých sa presvedčil, že je splnená každá z podmienok uvedených v odseku 1. Zákaz alebo obmedzenie sa uplatňuje len na činnosti vykonané po uverejnení oznámenia.

5.   Príslušné orgány odvolajú zákaz alebo obmedzenie, keď už neplatia podmienky uvedené v odseku 1.

Článok 64

Pomoc a koordinácia

1.   Orgán EIOPA plní v súvislosti s opatreniami prijatými príslušnými orgánmi podľa článku 63 úlohu pomocníka a koordinátora. Orgán EIOPA najmä zabezpečí, aby opatrenie prijaté príslušným orgánom bolo odôvodnené a primerané a aby príslušné orgány zaujali v prípade potreby jednotný prístup.

2.   Po prijatí oznámenia podľa článku 63 o tom, že sa na základe uvedeného článku má uložiť zákaz alebo obmedzenie, orgán EIOPA vydá stanovisko, či je zákaz alebo obmedzenie odôvodnené a primerané. Ak je orgán EIOPA toho názoru, že na odstránenie rizika je nevyhnutné, aby ostatné príslušné orgány prijali opatrenie, uvedie to vo svojom stanovisku. Stanovisko sa uverejní na webovom sídle orgánu EIOPA.

3.   Ak príslušný orgán navrhne prijať alebo prijme opatrenie v rozpore so stanoviskom vydaným orgánom EIOPA podľa odseku 2 alebo ak odmietne prijať opatrenie v rozpore s takýmto stanoviskom, bezodkladne uverejní na svojom webovom sídle oznámenie, v ktorom podrobne vysvetlí dôvody svojho konania.

Článok 65

Intervenčné právomoci orgánu EIOPA v súvislosti s produktom

1.   V súlade s článkom 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 orgán EIOPA monitoruje trh s PEPP, ktoré sa uvádzajú na trh, distribuujú alebo predávajú v Únii.

2.   V súlade s článkom 9 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 môže orgán EIOPA v prípade, že sú splnené podmienky uvedené v odsekoch 3 a 4 tohto článku, v Únii dočasne zakázať alebo obmedziť uvádzanie na trh, distribúciu alebo predaj určitých PEPP alebo PEPP s určitými osobitnými vlastnosťami.

Zákaz alebo obmedzenie sa môže uplatňovať za podmienok presne vymedzených orgánom EIOPA, alebo môže podliehať ním vymedzeným výnimkám.

3.   Ak je to odôvodnené, orgán EIOPA prijme rozhodnutie podľa odseku 2 tohto článku po porade s ostatnými európskymi orgánmi dohľadu a len vtedy, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

navrhovaným opatrením sa rieši vážna obava týkajúca sa ochrany sporiteľa PEPP, a to aj pokiaľ ide o dlhodobý dôchodkový charakter produktu alebo ohrozenie riadneho fungovania a integrity finančných trhov alebo stability celého finančného systému v Únii alebo jeho časti;

b)

regulačné požiadavky existujúce podľa práva Únie, ktoré sa vzťahujú na PEPP, neriešia toto ohrozenie;

c)

príslušný orgán alebo príslušné orgány neprijali opatrenia na riešenie tohto ohrozenia alebo opatrenia, ktoré sa prijali, nie sú na riešenie tohto ohrozenia dostatočné.

Pokiaľ sú splnené podmienky stanovené v prvom pododseku, orgán EIOPA môže preventívne uložiť zákaz alebo obmedzenie uvedené v odseku 2 pred tým, než bude PEPP ponúkaný, distribuovaný alebo predaný klientom PEPP.

4.   Orgán EIOPA pri prijímaní opatrenia podľa tohto článku zabezpečí, aby opatrenie:

a)

nemalo na efektívnosť finančných trhov ani na sporiteľov PEPP škodlivý vplyv, ktorý by bol neúmerný prínosom opatrenia; alebo

b)

nevytvorilo riziko regulačnej arbitráže.

Keď príslušný orgán alebo príslušné orgány prijmú opatrenie podľa článku 63, orgán EIOPA môže prijať ktorékoľvek z opatrení uvedených v odseku 2 tohto článku bez toho, aby vydal stanovisko uvedené v článku 64.

5.   Predtým ako sa orgán EIOPA rozhodne prijať opatrenie podľa tohto článku, oznámi príslušným orgánom opatrenie, ktoré navrhuje.

6.   Orgán EIOPA uverejní na svojom webovom sídle oznámenie o každom rozhodnutí prijať akékoľvek opatrenie podľa tohto článku. V uvedenom oznámení sa uvedú podrobné údaje o zákaze alebo obmedzení a uvedie sa, odkedy po uverejnení oznámenia opatrenie nadobudne účinnosť. Zákaz alebo obmedzenie sa uplatňuje len na činnosti vykonané po nadobudnutí účinnosti opatrení.

7.   Orgán EIOPA preskúmava zákaz alebo obmedzenie uložené podľa odseku 2 v primeraných intervaloch, minimálne však každé tri mesiace. Ak sa zákaz alebo obmedzenie po tejto trojmesačnej lehote neobnoví, jeho účinnosť sa skončí.

8.   Akékoľvek opatrenie prijaté orgánom EIOPA v súlade s týmto článkom má prednosť pred akýmkoľvek predchádzajúcim opatrením prijatým príslušným orgánom.

9.   Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 72, ktorými doplní toto nariadenie kritériami a faktormi, ktoré má uplatňovať orgán EIOPA pri určovaní toho, či existuje vážna obava týkajúca sa ochrany sporiteľa PEPP, a to aj pokiaľ ide o dlhodobý dôchodkový charakter produktu alebo ohrozenie riadneho fungovania a integrity finančných trhov alebo stability celého finančného systému Únie alebo jeho časti, ako sa uvádza v odseku 3 písm. a) tohto článku.

Uvedené kritériá a faktory zahŕňajú:

a)

mieru zložitosti PEPP a vzťah k typu sporiteľa PEPP, ktorému sa PEPP ponúka a predáva;

b)

mieru inovácie PEPP, činnosti alebo postupu;

c)

pákový efekt, ktorý PEPP alebo postup vytvára;

d)

veľkosť alebo celkovú výšku naakumulovaného majetku PEPP, pokiaľ ide o riadne fungovanie a integritu finančných trhov.

Článok 66

Spolupráca a jednotnosť

1.   Každý príslušný orgán prispieva k jednotnému uplatňovaniu tohto nariadenia v celej Únii.

2.   Príslušné orgány navzájom spolupracujú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (22), smernicami 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EÚ, 2014/65/EÚ, (EÚ) 2016/97 a (EÚ) 2016/2341.

3.   Príslušné orgány a orgán EIOPA navzájom spolupracujú na účely vykonávania svojich príslušných povinností podľa tohto nariadenia v súlade s nariadením (EÚ) č. 1094/2010.

4.   Príslušné orgány a orgán EIOPA si vymieňajú všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na výkon svojich individuálnych povinností podľa tohto nariadenia v súlade s nariadením (EÚ) č. 1094/2010, a to najmä s cieľom identifikovať a naprávať porušenia tohto nariadenia.

5.   S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie tohto článku orgán EIOPA vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov, v ktorých sa uvedú podrobnosti o spolupráci a výmene informácií spolu s požiadavkami potrebnými na predkladanie informácií uvedených vyššie v štandardizovanom formáte, ktorý umožňuje porovnanie.

Orgán EIOPA predloží uvedený návrh vykonávacích technických predpisov Komisii do 15. augusta 2020.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.

KAPITOLA X

SANKCIE

Článok 67

Správne sankcie a iné opatrenia

1.   Bez toho, aby boli dotknuté právomoci príslušných orgánov v oblasti dohľadu a právo členských štátov ustanovovať a ukladať trestnoprávne sankcie, členské štáty stanovia pravidlá, ktorými sa zavádzajú vhodné správne sankcie a iné opatrenia uplatniteľné na porušenia tohto nariadenia, a prijmú všetky potrebné opatrenia na zaistenie ich vykonávania. Stanovené správne sankcie a iné opatrenia musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že neustanovia pravidlá pre správne sankcie uvedené v prvom pododseku v prípade porušení, ktoré podliehajú trestnoprávnym sankciám podľa ich vnútroštátneho práva.

Členské štáty informujú Komisiu a orgán EIOPA o pravidlách uvedených v prvom a druhom pododseku, a to do dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia. Komisii a orgánu EIOPA bezodkladne oznámia ich akúkoľvek následnú zmenu.

2.   Správne sankcie a iné opatrenia stanovené v odseku 3 tohto článku sa uplatňujú minimálne v situáciách, keď:

a)

finančná inštitúcia uvedená v článku 6 ods. 1 získal registráciu PEPP na základe nepravdivých alebo zavádzajúcich skutočností alebo akýmkoľvek iným protiprávnym spôsobom v rozpore s článkami 6 a 7;

b)

finančná inštitúcia uvedená v článku 6 ods. 1 poskytuje alebo distribuuje produkty s označením „celoeurópsky osobný dôchodkový produkt“ alebo „PEPP“ bez požadovanej registrácie;

c)

poskytovateľ PEPP neposkytol službu prenositeľnosti v rozpore s článkom 18 alebo 19 alebo informácie o tejto službe požadované podľa článkov 20 a 21, alebo nesplnil požiadavky a povinnosti stanovené v kapitole IV, kapitole V, článkoch 48 a 50 a kapitole VII;

d)

depozitár si nesplnil svoje povinnosti dohľadu podľa článku 48.

3.   Členské štáty v súlade s vnútroštátnym právom zabezpečia, aby príslušné orgány mali v súvislosti s podmienkami uvedenými v odseku 2 tohto článku právomoc uložiť aspoň tieto správne sankcie a iné opatrenia:

a)

verejné vyhlásenie, v ktorom sa uvedie totožnosť fyzickej alebo právnickej osoby a povaha porušenia v súlade s článkom 69;

b)

príkaz vyžadujúci, aby fyzická alebo právnická osoba upustila od konania a zdržala sa opakovania uvedeného konania;

c)

dočasný zákaz vykonávať riadiace funkcie v takýchto inštitúciách pre ktoréhokoľvek člena riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo administratívneho orgánu finančnej inštitúcie alebo pre ktorúkoľvek inú fyzickú osobu, ktorá je zodpovedná za porušenie;

d)

v prípade právnickej osoby maximálne správne pokuty vo výške aspoň 5 000 000 EUR alebo v členských štátoch, ktorých menou nie je euro, v zodpovedajúcej hodnote v národnej mene k 14. augustu 2019;

e)

v prípade právnickej osoby môžu byť maximálne správne pokuty uvedené v písmene d) až do výšky 10 % celkového ročného obratu podľa poslednej dostupnej účtovnej závierky, ktorú schválil riadiaci orgán, dozorný orgán alebo administratívny orgán; ak je právnická osoba materským podnikom alebo dcérskou spoločnosťou materského podniku, ktorý musí zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ (23), príslušným celkovým ročným obratom je celkový ročný obrat alebo zodpovedajúci druh príjmu v súlade s príslušnými právnymi predpismi v oblasti účtovníctva podľa poslednej dostupnej konsolidovanej účtovnej závierky, ktorú schválil riadiaci orgán, dozorný orgán alebo administratívny orgán konečného materského podniku;

f)

v prípade fyzickej osoby maximálne správne pokuty vo výške aspoň 700 000 EUR alebo v členských štátoch, ktorých menou nie je euro, v zodpovedajúcej hodnote v národnej mene k 14. augustu 2019;

g)

maximálne administratívne pokuty vo výške aspoň dvojnásobku sumy požitkov vyplývajúcich z porušenia v prípade, keď tieto požitky možno určiť, a to aj vtedy, keď presahujú maximálne sumy uvedené v písmenách d), e) alebo f).

4.   Každé rozhodnutie o uložení správnych sankcií alebo iných opatrení podľa odseku 1 prvého pododseku a odseku 3 musí byť odôvodnené a musí byť možné sa proti nemu odvolať na súde.

5.   Pri výkone svojich právomocí podľa prvého pododseku odseku 1 a podľa odseku 3 príslušné orgány úzko spolupracujú s cieľom zabezpečiť, aby správne sankcie a iné opatrenia priniesli výsledky sledované týmto nariadením a koordinujú svoje kroky s cieľom zabrániť možnej duplicite a prekrývaniu pri ukladaní správnych sankcií a iných opatrení na cezhraničné prípady.

Článok 68

Výkon právomoci ukladať správne sankcie a iné opatrenia

1.   Príslušné orgány vykonávajú právomoc ukladať správne sankcie a iné opatrenia uvedené v článku 67 v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi rámcami:

a)

priamo;

b)

v súčinnosti s inými orgánmi;

c)

podaním návrhu príslušným súdnym orgánom.

2.   Pri určovaní druhu a úrovne správnej sankcie alebo iného opatrenia uloženého podľa článku 67 ods. 3 príslušné orgány zohľadňujú všetky relevantné okolnosti, a to podľa potreby aj:

a)

významnosť, závažnosť a trvanie porušenia;

b)

mieru zodpovednosti fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá je za porušenie zodpovedná;

c)

finančnú silu zodpovednej fyzickej alebo právnickej osoby, najmä podľa celkového obratu zodpovednej právnickej osoby alebo ročného príjmu a čistých aktív zodpovednej fyzickej osoby;

d)

významnosť ziskov, ktoré zodpovedná fyzická alebo právnická osoba dosiahla, alebo strát, ktorým zabránila, ak ich možno vyčísliť;

e)

straty tretích strán spôsobené porušením, ak ich možno vyčísliť;

f)

úroveň spolupráce zodpovednej fyzickej alebo právnickej osoby s príslušnými orgánmi bez toho, aby bola dotknutá potreba zabezpečiť vrátenie ziskov, ktoré táto osoba dosiahla, alebo strát, ktorým zabránila;

g)

predchádzajúce porušenia, ktorých sa dopustila zodpovedná fyzická alebo právnická osoba.

Článok 69

Uverejnenie správnych sankcií a iných opatrení

1.   Príslušné orgány na svojich webových sídlach uverejnia všetky rozhodnutia o uložení správnej sankcie alebo iného opatrenia za porušenie tohto nariadenia, a to po oznámení tohto rozhodnutia adresátovi správnej sankcie alebo iného opatrenia.

2.   Uverejnenie uvedené v odseku 1 musí obsahovať informácie o druhu a povahe porušenia a o totožnosti zodpovedných osôb, ako aj o uložených správnych sankciách alebo iných opatreniach.

3.   Ak na základe individuálneho posúdenia považujú príslušné orgány uverejnenie totožnosti v prípade právnických osôb alebo totožnosti a osobných údajov v prípade fyzických osôb za neprimerané, alebo ak sa príslušné orgány domnievajú, že uverejnenie ohrozí stabilitu finančných trhov alebo prebiehajúce vyšetrovanie, príslušné orgány:

a)

odložia uverejnenie rozhodnutia o uložení správnej sankcie alebo iného opatrenia dovtedy, kým pominú dôvody na neuverejnenie;

b)

uverejnia rozhodnutie o uložení správnej sankcie alebo iného opatrenia, v ktorom sa na primeraný čas vynechá totožnosť a osobné údaje adresáta, ak sa očakáva, že za uvedený čas dôvody na anonymné uverejnenie pominú, a za predpokladu, že takéto anonymné uverejnenie zabezpečí účinnú ochranu dotknutých osobných údajov; alebo

c)

vôbec neuverejnia rozhodnutie o uložení správnej sankcie alebo iného opatrenia, ak sa možnosti stanovené v písmenách a) a b) nepovažujú za dostatočné na zabezpečenie:

i)

toho, aby sa neohrozila stabilita finančných trhov;

ii)

primeranosti uverejnenia takýchto rozhodnutí, pokiaľ ide o opatrenia, ktoré sa považujú za menej závažné.

4.   V prípade rozhodnutia uverejniť správnu sankciu alebo iné opatrenie anonymne podľa odseku 3 písm. b) možno odložiť uverejnenie príslušných informácií. Ak voči rozhodnutiu o uložení správnej sankcie alebo iného opatrenia bolo podané odvolanie na príslušnom súde, príslušné orgány na svojich úradných webových sídlach bezodkladne uverejnia aj túto informáciu a všetky následné informácie o výsledku takéhoto odvolania. Rovnako sa uverejní každé súdne rozhodnutie o zrušení rozhodnutia o uložení správnej sankcie alebo iného opatrenia.

5.   Príslušné orgány zabezpečia, aby akékoľvek informácie uverejnené v súlade s odsekmi 1 až 4 zostali na ich úradných webových sídlach aspoň počas piatich rokov po ich uverejnení. Osobné údaje, ktoré uverejnené informácie obsahujú, sa uchovajú na úradných webových sídlach príslušných orgánov na obdobie potrebné v súlade s príslušnými predpismi v oblasti ochrany údajov.

Článok 70

Povinnosť predložiť informácie orgánu EIOPA v súvislosti so správnymi sankciami a inými opatreniami

1.   Príslušné orgány informujú orgán EIOPA o všetkých správnych sankciách a iných opatreniach, ktoré boli uložené, ale neboli uverejnené v súlade s článkom 69 ods. 3 písm. c), ako aj o každom s nimi súvisiacom odvolaní a jeho výsledku.

2.   Príslušné orgány poskytujú orgánu EIOPA každoročne súhrnné informácie týkajúce sa všetkých správnych sankcií a iných opatrení uložených v súlade s článkom 67.

Orgán EIOPA uverejňuje tieto informácie vo svojej výročnej správe.

3.   Ak sa členské štáty rozhodnú, že v súlade s článkom 67 ods. 1 druhým pododsekom stanovia za porušenia tohto nariadenia trestnoprávne sankcie, ich príslušné orgány poskytnú orgánu EIOPA každý rok anonymizované a súhrnné údaje týkajúce sa všetkých vykonaných vyšetrovaní trestných činov a uložených trestnoprávnych sankcií. Orgán EIOPA uverejňuje anonymizované údaje o uložených trestnoprávnych sankciách vo svojej výročnej správe.

4.   Ak príslušné orgány uverejnia správnu sankciu, iné opatrenie alebo trestnoprávnu sankciu, uloženie takýchto sankcií alebo opatrenia zároveň nahlásia orgánu EIOPA.

KAPITOLA XI

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 71

Spracúvanie osobných údajov

Pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov v rámci tohto nariadenia, poskytovatelia PEPP, distribútori PEPP a príslušné orgány vykonávajú svoje úlohy na účely tohto nariadenia v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 a smernicou 2002/58/ES. Pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov orgánom EIOPA v rámci tohto nariadenia, orgán EIOPA dodržiava nariadenie (EÚ) 2018/1725.

Článok 72

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 40 ods. 9, článku 45 ods. 4 a článku 65 ods. 9 sa Komisii udeľuje na obdobie štyroch rokov od 14. augusta 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto štvorročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 40 ods. 9, článku 45 ods. 4 a článku 65 ods. 9 môžu Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 40 ods. 9, článku 45 ods. 4 alebo článku 65 ods. 9 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa uvedená lehota predĺži o tri mesiace.

Článok 73

Hodnotenie a podávanie správ

1.   Do piatich rokov od dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia a potom každých päť rokov Komisia vykoná hodnotenie tohto nariadenia a po porade s orgánom EIOPA a v prípade potreby s ostatnými európskymi orgánmi dohľadu predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o hlavných zisteniach. V prípade potreby sa táto správa doplní legislatívnym návrhom.

2.   Správa sa týka predovšetkým:

a)

fungovania postupu registrácie PEPP v súlade s kapitolou II;

b)

prenositeľnosti, najmä podúčtov dostupných sporiteľom PEPP a možnosti sporiteľa pokračovať v prispievaní do posledného otvoreného podúčtu v súlade s článkom 20 ods. 3 a 4;

c)

rozvoja partnerstiev;

d)

fungovania služby zmeny poskytovateľa a výšky odplát a nákladov;

e)

úrovne penetrácie PEPP na trh a vplyv tohto nariadenia na poskytovanie dôchodkového zabezpečenia v celej Európe, a to aj čo sa týka nahrádzania existujúcich produktov a zvýšenej miery využívania základného PEPP;

f)

postupu riešenia sťažností;

g)

integrácie faktorov ESG do investičnej politiky PEPP;

h)

výšky odplát, nákladov a poplatkov, ktoré priamo alebo nepriamo znášajú sporitelia PEPP, vrátane posúdenia možných zlyhaní trhu;

i)

dodržiavanie tohto nariadenia a noriem ustanovených v príslušnom sektorovom práve poskytovateľmi PEPP;

j)

uplatňovania rôznych techník zmierňovania rizika, ktoré používajú poskytovatelia PEPP;

k)

poskytovania PEPP na základe slobody poskytovať služby a slobody usadiť sa;

l)

toho, či je prínosné zverejňovať informácie o minulej výkonnosti produktu potenciálnym sporiteľom PEPP, a to vzhľadom na informácie o scenároch výkonnosti, ktoré sa zahrnú do PEPP;

m)

toho, či je poradenstvo poskytované sporiteľom PEPP primerané, najmä pokiaľ ide o možné formy výplat.

V posúdení uvedenom v písmene e) prvého pododseku sa zohľadnia dôvody, pre ktoré neboli v určitých členských štátoch otvorené podúčty, a posúdi sa pokrok a úsilie poskytovateľov PEPP pri vývoji technických riešení otvárania podúčtov.

3.   Komisia zriadi panel s príslušnými zainteresovanými stranami s cieľom nepretržite monitorovať rozvoj PEPP a ich využívanie. Tento panel bude pozostávať minimálne z orgánu EIOPA, príslušných orgánov, zástupcov odvetvia a spotrebiteľov a z nezávislých expertov.

Sekretariátom panelu bude orgán EIOPA.

Článok 74

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie sa začne uplatňovať 12 mesiacov po uverejnení delegovaných aktov, ktoré sú uvedené v článkoch 28 ods. 5, 30 ods. 2, 33 ods. 3, 36 ods. 2, 37 ods. 2, 45 ods. 3 a 46 ods. 3, v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. júna 2019

Za Európsky parlament

predseda

A. TAJANI

Za Radu

predseda

G. CIAMBA


(1)  Ú. v. EÚ C 81, 2.3.2018, s. 139.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu zo 4. apríla 2019 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 14. júna 2019.

(3)  Ú. v. EÚ C 11, 12.1.2018, s. 24.

(4)  Nariadenie (EÚ) č. 1094/2010 Európskeho parlamentu a Rady z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov), a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2341 zo 14. decembra 2016 o činnostiach inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (IZDZ) a o dohľade nad nimi (Ú. v. EÚ L 354, 23.12.2016, s. 37).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 z 26. novembra 2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP) (Ú. v. EÚ L 352, 9.12.2014, s. 1).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

(9)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73).

(10)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 (Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 1).

(11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2015/760 z 29. apríla 2015 o európskych dlhodobých investičných fondoch (Ú. v. EÚ L 123, 19.5.2015, s. 98).

(12)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32).

(13)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

(14)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

(15)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37).

(16)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).

(17)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97 z 20. januára 2016 o distribúcii poistenia (Ú. v. EÚ L 26, 2.2.2016, s. 19).

(18)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349).

(19)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).

(20)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1).

(21)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 63).

(22)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

(23)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013, s. 19).