9.7.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 183/6


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1170

z 8. júla 2019,

ktorým sa mení a opravuje nariadenie (ES) č. 29/2009, ktorým sa ustanovujú požiadavky na služby dátového spojenia pre spoločný európsky vzdušný priestor

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 (1), a najmä na jeho články 43 a 44,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 29/2009 (2) sa ustanovujú požiadavky na koordinované zavádzanie služieb dátového spojenia pre dátovú komunikáciu zem-vzduch medzi dvoma bodmi.

(2)

Vzhľadom na problémy s prebiehajúcim zavádzaním dátového spojenia a prijaté nápravné opatrenia a uznávajúc cieľ, aby aspoň 75 % letov bolo vybavených kapacitou pre dátové spojenie, by sa mali zmeniť kritériá na udelenie výnimiek. Uvedené kritériá by mali zostať účinné a nemali by predstavovať neprimerané ekonomické zaťaženie pre konkrétne kategórie prevádzkovateľov, ktoré sa výrazne nižšou mierou podieľajú na celkovom počte letov. Mali by k nim patriť prevádzkovatelia lietadiel s inštalovanými systémami Future Air Navigation 1/A, prevádzkovatelia starších lietadiel a lietadiel určených na prepravu najviac 19 cestujúcich.

(3)

S cieľom aktualizovať nariadenie by sa mali v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 29/2009 uviesť odkazy na zmeny prílohy 10 Medzinárodnej organizácie civilného letectva a vykonať rôzne redakčné opravy.

(4)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/310 (3) sa zmenil článok 3 nariadenia (ES) č. 29/2009, táto zmena sa však náležite nezohľadnila v zodpovedajúcich článkoch 6 a 8 nariadenia (ES) č. 29/2009. Toto opomenutie by sa malo napraviť.

(5)

Keďže týmto nariadením sa menia kritériá pre výnimky podľa článku 14 nariadenia (ES) č. 29/2009, je vhodné prispôsobiť podmienky uvedeného nariadenia aj článku 127 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2018/1139 uvedenému v jeho článku 44.

(6)

Nariadenie (ES) č. 29/2009 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 127 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2018/1139,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 29/2009 sa mení takto:

1.

V článku 3 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Odsek 2 sa neuplatňuje na:

a)

lietadlá s individuálnym osvedčením letovej spôsobilosti prvýkrát vydaným pred 1. januárom 1995;

b)

lietadlá s individuálnym osvedčením letovej spôsobilosti prvýkrát vydaným pred 31. decembrom 2003, ktorých prevádzka vo vzdušnom priestore uvedenom v článku 1 ods. 3 sa skončí pred 31. decembrom 2022;

c)

lietadlá s individuálnym osvedčením letovej spôsobilosti prvýkrát vydaným pred 1. januárom 2018 a vybavené pred týmto dátumom zariadením pre dátové spojenie vyhovujúcim požiadavkám jedného z dokumentov Eurocae, ktoré sú uvedené v prílohe III bode 10;

d)

lietadlá s maximálnou povolenou kapacitou sedadiel 19 cestujúcich alebo menej a s maximálnou vzletovou hmotnosťou 45 359 kg (100 000 libier) alebo menej a s individuálnym osvedčením letovej spôsobilosti prvýkrát vydaným pred 5. februárom 2020;

e)

štátne lietadlá;

f)

lietadlá letiace vo vzdušnom priestore uvedenom v článku 1 ods. 3 na účely skúšok, doručenia alebo údržby alebo s dočasne nefunkčnými komponentmi dátového spojenia za podmienok uvedených v príslušnom zozname minimálneho vybavenia vyžadovanom podľa bodu 1 prílohy III.“

2.

V článku 6 ods. 1, 2 a 3 sa odkazy na článok 3 ods. 2 a 3 nahrádzajú odkazmi na článok 3 ods. 2;

3.

V článku 8 ods. 1, 2 a 3 sa odkazy na článok 3 ods. 5 nahrádzajú odkazmi na článok 3 ods. 4;

4.

V článku 14 ods. 2 sa „článku 5 ods. 3 nariadenia (ES) č. 549/2004“ nahrádza „článku 127 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2018/1139“;

5.

V článku 14 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Kritériá uvedené v odseku 1 sú:

a)

kombinácie typov/modelov lietadiel, ktoré dosiahnu koniec svojho produkčného cyklu a ktoré sa vyrábajú v obmedzenom počte, a

b)

kombinácie typov/modelov lietadiel, pri ktorých by vzhľadom na staré konštrukčné riešenie boli náklady na rekonštrukciu neúmerné.“;

6.

Príloha III sa nahrádza znením uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. júla 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 29/2009 zo 16. januára 2009, ktorým sa ustanovujú požiadavky na služby dátového spojenia pre spoločný európsky vzdušný priestor (Ú. v. EÚ L 13, 17.1.2009, s. 3).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/310 z 26. februára 2015, ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 29/2009, ktorým sa ustanovujú požiadavky na služby dátového spojenia pre spoločný európsky vzdušný priestor a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 441/2014 (Ú. v. EÚ L 56, 27.2.2015, s. 30).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA III

1.   

Ustanovenie ORO.MLR.105 prílohy III k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 965/2012 z 5. októbra 2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky, alebo príloha 6 k dohovoru ICAO – Prevádzka lietadla, časť I, (Medzinárodná obchodná letecká doprava – letúny) (11. vydanie, júl 2018, vrátane zmeny č. 43), alebo príloha 6 k dohovoru ICAO – Prevádzka lietadla, časť II (Medzinárodné všeobecné letectvo – letúny) (desiate vydanie, júl 2018, vrátane zmeny č. 36).

2.   

Kapitola 3 – Letecká telekomunikačná sieť, oddiel 3.5.1.1 Aplikácia „Context Management“ (riadenie kontextu), písmená a) a b), príloha 10 k dohovoru ICAO – Letecké telekomunikácie – zväzok III, časť I (komunikačné systémy pre digitálne údaje) (druhé vydanie, júl 2007, vrátane zmien č. 70 – 82).

3.   

Kapitola 3 – Letecká telekomunikačná sieť, oddiel 3.5.2.2 Aplikácia „Komunikácia prostredníctvom dátového spojenia medzi riadiacim a pilotom“ (CPDLC), písmená a) a b), príloha 10 k dohovoru ICAO – Letecké telekomunikácie – zväzok III, časť I (komunikačné systémy pre digitálne údaje) (druhé vydanie, júl 2007, vrátane zmien č. 70 – 82).

4.   

Kapitola 3 – Letecká telekomunikačná sieť, oddiely 3.3, 3.4 a 3.6 prílohy 10 k dohovoru ICAO – Letecké telekomunikácie – zväzok III, časť I (komunikačné systémy pre digitálne údaje) (druhé vydanie, júl 2007, vrátane zmien 70 – 82).

5.   

Kapitola 6 – Digitálne spojenie zem-vzduch VKV (VDL) prílohy 10 k dohovoru ICAO – Letecké telekomunikácie – zväzok III, časť I (komunikačné systémy pre digitálne údaje) (druhé vydanie, júl 2007, vrátane zmeny č. 90).

6.   

Kapitola 3 – Všeobecné postupy pre medzinárodné letecké telekomunikačné služby, oddiel 3.5.1.5 prílohy 10 k dohovoru ICAO – Letecké telekomunikácie – zväzok II (komunikačné postupy vrátane postupov so statusom PANS) (siedme vydanie, júl 2016, vrátane zmien č. 40 – 90).

7.   

Kapitola 2 – Všeobecné – oddiel 2.26.3 prílohy 11 k dohovoru ICAO – Letecké prevádzkové služby (štrnáste vydanie, júl 2016, vrátane zmeny č. 50-A).

8.   

Kapitola 6 – Požiadavky letových prevádzkových služieb na komunikácie – oddiel 6.1.1.2 prílohy 11 k dohovoru ICAO – Letové prevádzkové služby (štrnáste vydanie, júl 2016, vrátane zmeny č. 50-A).

9.   

Eurocae ED-111, Funkčné špecifikácie pre pozemné zaznamenávanie CNS/ATM, júl 2002, vrátane zmeny č. 1 (30.7.2003).

10.   

Eurocae ED-100 (september 2000) a ED-100A (apríl 2005), Požiadavky interoperability na aplikácie ATS využívajúce dátové spojenia ARINC 622.

11.   

Eurocae ED-120 Norma pre požiadavky na bezpečnosť a výkon služieb dátového spojenia v leteckej prevádzke v rámci kontinentálneho vzdušného priestoru, uverejnená v máji 2004, vrátane zmeny 1 uverejnenej v apríli 2007 a zmeny 2 uverejnenej v októbri 2007.