3.7.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 179/12


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1131

z 2. júla 2019,

ktorým sa stanovuje colný nástroj na vykonávanie článku 14a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 a článku 24a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1037

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 z 8. júna 2016 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (1), a najmä na jeho článok 14a ods. 1,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1037 z 8. júna 2016 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (2), a najmä na jeho článok 24a ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) 2016/1036 a nariadením (EÚ) 2016/1037 sa umožňuje uplatňovať a vyberať antidumpingové a/alebo vyrovnávacie clo na určitý tovar na kontinentálnom šelfe členského štátu alebo vo výhradnej hospodárskej zóne, ktorú členský štát oznámil podľa Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve (3).

(2)

Ak sa dotknutý výrobok prinesie na umelý ostrov, pevné alebo plávajúce zariadenie alebo akúkoľvek inú štruktúru v kontinentálnom šelfe alebo vo výhradnej hospodárskej zóne členského štátu Únie z colného územia Únie, podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 (4) sa vyžaduje, aby sa takýto výrobok deklaroval pred jeho odchodom prostredníctvom vyhlásenia o spätnom vývoze, oznámenia o spätnom vývoze alebo predbežného colného vyhlásenia o výstupe. S cieľom zabezpečiť, aby colné orgány mali k dispozícii informácie potrebné na určenie toho, či je splatné antidumpingové a/alebo vyrovnávacie clo, alebo na splnenie povinnosti týkajúcej sa registrácie dovozu a povinnosti podávať správy podľa článku 14 ods. 5, 5a, a 6 nariadenia (EÚ) 2016/1036 a článku 24 ods. 5, 5a a 6 nariadenia (EÚ) 2016/1037, by sa od príjemcu malo vyžadovať, aby podal vyhlásenie o prijatí príslušnému colnému orgánu členského štátu, na ktorom bolo prijaté vyhlásenie o spätnom vývoze alebo na ktorom bolo zaregistrované oznámenie o spätnom vývoze alebo predbežné colné vyhlásenie o výstupe, do 30 dní od prijatia dotknutého výrobku na umelom ostrove, pevnom alebo plávajúcom zariadení alebo akejkoľvek inej štruktúre v kontinentálnom šelfe alebo vo výhradnej hospodárskej zóne.

(3)

Ak sa dotknutý výrobok prinesie na umelý ostrov, pevné alebo plávajúce zariadenie alebo akúkoľvek inú štruktúru v kontinentálnom šelfe alebo vo výhradnej hospodárskej zóne členského štátu Únie priamo z územia mimo colného územia Únie, nemožno využiť nástroje stanovené v nariadení (EÚ) č. 952/2013. S cieľom zabezpečiť, aby colné orgány mali k dispozícii informácie potrebné na určenie toho, či je splatné antidumpingové a/alebo vyrovnávacie clo, alebo na splnenie povinnosti týkajúcej sa registrácie dovozu a povinnosti podávať správy podľa článku 14 ods. 5, 5a, a 6 nariadenia (EÚ) 2016/1036 a článku 24 ods. 5, 5a a 6 nariadenia (EÚ) 2016/1037, by príjemca mal dotknutý výrobok deklarovať podaním vyhlásenia o prijatí do 30 dní od prijatia dotknutého výrobku na umelom ostrove, pevnom alebo plávajúcom zariadení alebo akejkoľvek inej štruktúre v kontinentálnom šelfe alebo vo výhradnej hospodárskej zóne. Vyhlásenie by sa malo podávať príslušnému colnému orgánu členského štátu, ktorému kontinentálny šelf alebo výhradná hospodárska zóna patrí, keďže tento štát má najlepšie predpoklady na vykonanie kontrol.

(4)

Na zjednodušenie kontrol, ktoré majú podľa tohto nariadenia vykonávať colné orgány, by sa pojem dlžník mal vo všeobecnosti obmedziť na držiteľov licencií na obchodnú prevádzku na kontinentálnom šelfe a vo výhradnej hospodárskej zóne členských štátov, ktorí prijímajú dotknuté výrobky na umelom ostrove, pevnom alebo plávajúcom zariadení alebo akejkoľvek inej štruktúre v uvedenom kontinentálnom šelfe alebo v uvedenej výhradnej hospodárskej zóne bez ohľadu na miesto, z ktorého sa dotknutý výrobok prinesie. V osobitných situáciách však môžu byť dlžníkmi aj osoby iné ako držitelia licencií.

(5)

V prípadoch, ak je dotknutý výrobok pred dodaním na umelý ostrov, pevné alebo plávajúce zariadenie alebo akúkoľvek inú štruktúru v kontinentálnom šelfe alebo vo výhradnej hospodárskej zóne členského štátu Únie umiestnený do colného režimu aktívny zušľachťovací styk, je potrebné osobitné pravidlo, aby sa zabránilo možnému obchádzaniu antidumpingového a/alebo vyrovnávacieho cla.

(6)

S cieľom umožniť účinné fungovanie rámca stanoveného v tomto nariadení by sa mali uplatňovať príslušné postupy, ktoré sú už stanovené v nariadení (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o výpočet, oznámenie, vyberanie, vrátenie, odpustenie a zánik colného dlhu a poskytnutie záruky, a to v rozsahu, v akom sú pre toto nariadenie relevantné.

(7)

Keďže ustanovenia o colnej kontrole uvedené v nariadení (EÚ) č. 952/2013 sa neuplatňujú mimo colného územia Únie, je potrebné stanoviť osobitné pravidlá týkajúce sa colných kontrol v tomto nariadení.

(8)

S cieľom poskytnúť colným orgánom dostatočný čas na prípravu na spracovávanie vyhlásení o prijatí by sa uplatňovanie ustanovení tohto nariadenia malo odložiť.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru uvedeného v článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/1036 a článku 25 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/1037,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovujú podmienky pre vyberanie antidumpingového a/alebo vyrovnávacieho cla na výrobky prinesené na umelý ostrov, pevné alebo plávajúce zariadenie alebo akúkoľvek inú štruktúru v kontinentálnom šelfe alebo vo výhradnej hospodárskej zóne členského štátu, ako aj postupy týkajúce sa oznamovania a deklarovania takýchto výrobkov a platby takéhoto cla, ak sa na uvedené výrobky vzťahuje ktorýkoľvek z týchto aktov:

a)

oznámenie o začatí antidumpingového alebo antisubvenčného prešetrovania;

b)

vykonávacie nariadenie Komisie, ktorým sa zavádza registrácia dovozu;

c)

vykonávacie nariadenie Komisie, ktorým sa ukladá dočasné alebo konečné antidumpingové alebo vyrovnávacie clo.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„colné orgány“ sú colné správy členských štátov zodpovedné za uplatňovanie tohto nariadenia a colných predpisov podľa vymedzenia v článku 5 bode 2 nariadenia (EÚ) č. 952/2013;

2.

„kontinentálny šelf“ je kontinentálny šelf podľa vymedzenia v Dohovore Organizácie Spojených národov o morskom práve;

3.

„výhradná hospodárska zóna“ je výhradná hospodárska zóna podľa vymedzenia v Dohovore Organizácie Spojených národov o morskom práve, ktorú členský štát vyhlásil za výhradnú hospodársku zónu v súlade s Dohovorom Organizácie Spojených národov o morskom práve;

4.

„dotknutý výrobok“ je tovar, na ktorý sa vzťahuje ktorýkoľvek z týchto aktov:

a)

oznámenie o začatí antidumpingového alebo antisubvenčného prešetrovania;

b)

vykonávacie nariadenie Komisie, ktorým sa zavádza registrácia dovozu;

c)

vykonávacie nariadenie Komisie, ktorým sa ukladá dočasné alebo konečné antidumpingové alebo vyrovnávacie clo;

5.

„vyhlásenie o prijatí“ je úkon, ktorým príjemca v predpísanej forme a predpísaným spôsobom informuje o prijatí dotknutých výrobkov na umelom ostrove, pevnom alebo plávajúcom zariadení alebo akejkoľvek inej štruktúre v kontinentálnom šelfe alebo vo výhradnej hospodárskej zóne členského štátu; obsahuje údajové prvky potrebné na výber splatnej sumy antidumpingového cla a/alebo vyrovnávacieho cla alebo na podávanie správ a/alebo registráciu v súlade s aktom uvedeným v článku 1 písm. a) alebo b);

6.

„dlh“ je povinnosť osoby zaplatiť sumu antidumpingového a/alebo vyrovnávacieho cla, ktorá sa vzťahuje na dotknutý výrobok;

7.

„príjemca“ je osoba, ktorá je držiteľom licencie alebo povolenia na vykonávanie podnikateľskej činnosti na kontinentálnom šelfe alebo vo výhradnej hospodárskej zóne členského štátu a prijíma alebo zariadila prijatie dotknutého výrobku na umelom ostrove, pevnom alebo plávajúcom zariadení alebo akejkoľvek inej štruktúre v uvedenom kontinentálnom šelfe alebo v uvedenej výhradnej hospodárskej zóne;

8.

„dlžník“ je každá osoba zodpovedná za dlh.

Článok 3

Podanie vyhlásenia o prijatí

1.   Príjemca deklaruje prijatie dotknutého výrobku na umelom ostrove, pevnom alebo plávajúcom zariadení alebo akejkoľvek inej štruktúre v kontinentálnom šelfe alebo vo výhradnej hospodárskej zóne členského štátu prostredníctvom vyhlásenia o prijatí.

2.   Vyhlásenie o prijatí sa podáva bezodkladne a najneskôr do 30 dní od prijatia dotknutého výrobku technikami elektronického spracovania údajov týmto colným orgánom:

a)

ak je dotknutý výrobok prinesený z colného územia Únie, colnému orgánu členského štátu, ktorý prijal vyhlásenie o spätnom vývoze alebo ktorý zaregistroval oznámenie o spätnom vývoze alebo predbežné colné vyhlásenie o výstupe;

b)

ak dotknutý výrobok nie je prinesený z colného územia Únie, colnému orgánu členského štátu, ktorému kontinentálny šelf alebo výhradná hospodárska zóna patrí.

3.   Vyhlásenie o prijatí obsahuje údajové prvky stanovené v časti I prílohy a prikladajú sa k nemu dokumenty na podporu týchto údajových prvkov.

4.   Colný orgán môže povoliť, aby sa vyhlásenie o prijatí podalo inak ako technikami elektronického spracovania údajov. V takom prípade príjemca predloží tlačivo v papierovej podobe stanovené v časti II prílohy, a to v origináli a jednej kópii spolu s dokumentmi na podporu údajových prvkov uvedených v tlačive. Colný orgán si originál ponechá. Kópiu colný orgán vráti príjemcovi po tom, ako vyhlásenie o prijatí zaregistruje a potvrdí jeho prijatie.

5.   Členské štáty použijú informácie uvedené vo vyhlásení o prijatí na splnenie svojich povinností týkajúcich sa registrácie dovozu podľa článku 14 ods. 5 a 5a nariadenia (EÚ) 2016/1036 a podľa článku 24 ods. 5 a 5a nariadenia (EÚ) 2016/1037, ako aj na účely povinnosti podávať správy Komisii podľa článku 14 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2016/1036 a článku 24 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2016/1037.

Článok 4

Dlh

1.   Dlh vzniká:

a)

podaním vyhlásenia o spätnom vývoze, oznámenia o spätnom vývoze alebo predbežného colného vyhlásenia o výstupe dotknutého výrobku, vrátane zušľachteného výrobku získaného z dotknutého výrobku v colnom režime aktívny zušľachťovací styk podľa nariadenia (EÚ) č. 952/2013, ktorý sa má priniesť na umelý ostrov, pevné alebo plávajúce zariadenie alebo akúkoľvek inú štruktúru v kontinentálnom šelfe alebo vo výhradnej hospodárskej zóne členského štátu z colného územia Únie;

b)

prijatím dotknutého výrobku prineseného z územia mimo colného územia Únie na umelom ostrove, pevnom alebo plávajúcom zariadení alebo akejkoľvek inej štruktúre v kontinentálnom šelfe alebo vo výhradnej hospodárskej zóne členského štátu.

2.   V prípadoch uvedených v odseku 1 písm. a) dlh vzniká v čase prijatia vyhlásenia o spätnom vývoze alebo v čase registrácie oznámenia o spätnom vývoze alebo predbežného colného vyhlásenia o výstupe.

V prípadoch uvedených v odseku 1 písm. b) dlh vzniká v čase prijatia dotknutých výrobkov.

3.   Dlžníkom je príjemca.

Ak sa vyhlásenie o spätnom vývoze, oznámenie o spätnom vývoze alebo predbežné colné vyhlásenie o výstupe uvedené v odseku 1 písm. a) alebo vyhlásenie o prijatí uvedené v odseku 4 vyhotoví na základe informácií, ktoré vedú k tomu, že sa buď celá suma antidumpingového a/alebo vyrovnávacieho cla, alebo jej časť nevyberie, potom osoba, ktorá poskytla informácie potrebné na vyhotovenie vyhlásenia alebo oznámenia a ktorá vedela alebo vzhľadom na okolnosti mala vedieť, že tieto informácie nie sú pravdivé, je takisto dlžníkom.

Ak je za zaplatenie sumy antidumpingového a/alebo vyrovnávacieho cla, ktorá zodpovedá jednému dlhu, zodpovedných niekoľko osôb, sú tieto osoby spoločne a nerozdielne zodpovedné za platbu uvedenej sumy.

4.   Vyhlásenie o prijatí podáva príjemca bezodkladne a najneskôr do 30 dní od prijatia dotknutého výrobku. Uplatňuje sa článok 3 ods. 2, 3 a 4.

5.   Na účely uplatňovania odseku 1 písm. a) sa vo vyhlásení o spätnom vývoze, oznámení o spätnom vývoze alebo predbežnom colnom vyhlásení o výstupe uvedú informácie o kontinentálnom šelfe alebo výhradnej hospodárskej zóne členského štátu, do ktorých sa má dotknutý výrobok priniesť, a to použitím príslušného doplnkového referenčného kódu, ako sa vymedzuje v údajovom prvku 2/3 v hlave II bode 2 prílohy B k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2015/2447 (5).

6.   Dlh vzniká buď v mieste, kde sa podáva vyhlásenie o prijatí, alebo ak toto vyhlásenie nebolo podané v súlade s článkom 3 ods. 2 alebo článkom 4 ods. 4, v mieste, kde sa vyhlásenie malo podať.

Článok 5

Výpočet sumy antidumpingového a/alebo vyrovnávacieho cla

1.   Suma splatného antidumpingového a/alebo vyrovnávacieho cla sa určí primerane na základe pravidiel nariadenia (EÚ) č. 952/2013 pre výpočet splatného dovozného cla, ktoré sa vzťahovali na daný dotknutý výrobok v čase, keď dlh súvisiaci s dotknutým výrobkom vznikol.

2.   Ak bol dotknutý výrobok umiestnený do colného režimu aktívny zušľachťovací styk, ako sa uvádza v nariadení (EÚ) č. 952/2013, výpočet dlhu súvisiaceho so zušľachtenými výrobkami získanými z dotknutého výrobku, ktoré sú spätne vyvezené na kontinentálny šelf alebo do výhradnej hospodárskej zóny členského štátu, sa určí na základe nomenklatúrneho zatriedenia, colnej hodnoty, množstva, povahy a pôvodu dotknutého výrobku umiestneného do colného režimu aktívny zušľachťovací styk v čase prijatia colného vyhlásenia týkajúceho sa dotknutého výrobku.

Článok 6

Oznámenie, vyberanie, platenie, vrátenie, odpustenie a zánik dlhu a poskytnutie záruky

Na účely oznámenia, vyberania, platenia, vrátenia, odpustenia a zániku dlhu a poskytnutia záruky sa primerane uplatňujú príslušné ustanovenia kapitol 2, 3 a 4 hlavy III nariadenia (EÚ) č. 952/2013.

Článok 7

Kontroly zo strany colných orgánov

1.   Colné orgány môžu preskúmať dotknutý výrobok a/alebo odobrať vzorky, ak je to ešte možné, overiť presnosť a úplnosť informácií uvedených vo vyhlásení o spätnom vývoze, v oznámení o spätnom vývoze, predbežnom colnom vyhlásení o výstupe alebo vo vyhlásení o prijatí a overiť existenciu, pravosť, presnosť a platnosť všetkých podporných dokladov.

2.   Colné orgány môžu preskúmať účtovné záznamy dlžníka a iné záznamy súvisiace s operáciami týkajúcimi sa dotknutého výrobku alebo s predchádzajúcimi alebo následnými obchodnými operáciami s týmito výrobkami.

3.   Ak existuje dôkaz o tom, že niektorá osoba nesplnila niektorú z povinností stanovených v tomto nariadení, colné orgány môžu preskúmať účtovné záznamy tejto osoby a iné záznamy súvisiace s operáciami týkajúcimi sa dotknutého výrobku alebo s predchádzajúcimi alebo následnými obchodnými operáciami s týmito výrobkami.

4.   Kontroly a preskúmania uvedené v odsekoch 1, 2 a 3 je možné vykonať v priestoroch držiteľa tovaru alebo jeho zástupcu alebo akejkoľvek inej osoby, ktorá sa obchodne priamo alebo nepriamo podieľa na uvedených operáciách, alebo v priestoroch akejkoľvek inej osoby, ktorá má na obchodné účely v držbe tieto doklady a údaje.

Článok 8

Uchovávanie dokladov a iných informácií a poplatky a náklady

Na uchovávanie dokladov a iných informácií sa primerane uplatňuje článok 51 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.

Na poplatky a náklady sa primerane uplatňuje článok 52 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.

Článok 9

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od uplynutia štyroch mesiacov odo dňa jeho uverejnenia.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. júla 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2016, s. 55.

(3)  Ú. v. ES L 179, 23.6.1998, s. 3.

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).

(5)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 558).


PRÍLOHA

VYHLÁSENIE O PRIJATÍ

ČASŤ I

Údajové prvky

Príjemca podáva elektronické vyhlásenie o prijatí, ktoré obsahuje tieto údajové prvky:

1.

Meno, adresu a číslo EORI príjemcu

2.

Opis deklarovaného dotknutého výrobku, kód komodity – kód TARIC a doplnkový kód TARIC (ak sa uplatňuje), hrubú a čistú hmotnosť, množstvo vyjadrené v doplnkovej jednotke (ak sa uplatňuje), kód krajiny pôvodu a/alebo prípadne kód krajiny odoslania (1)

3.

Príslušný členský štát (pozri článok 3 ods. 2 a článok 4 ods. 4)

4.

Číslo nariadenia(-í) alebo oznámenia(-í) o začatí prešetrovania alebo konania uplatniteľných na toto vyhlásenie

Uplatniteľné opatrenie:

štatistiky na účely antidumpingových alebo vyrovnávacích ciel

oznámenie o začatí prešetrovania alebo konania

registrácia

predbežné antidumpingové clo

predbežné vyrovnávacie clo

konečné antidumpingové clo

konečné vyrovnávacie clo

5.

Čistú frankocenu na hranici kontinentálneho šelfu alebo výhradnej hospodárskej zóny

6.

Výpočet sumy predbežného a/alebo konečného antidumpingového a/alebo vyrovnávacieho cla, ak sa uplatňuje

7.

Dátum prijatia dotknutého výrobku, a ak sa uplatňuje, MRN

8.

Predložené doklady, osvedčenia a povolenia, dodatočné údaje (v prípade predaja dotknutého výrobku sa priloží faktúra)

9.

Dátum, meno a podpis príjemcu

Colné orgány môžu povoliť poskytnutie týchto údajových prvkov bez použitia techník elektronického spracovania údajov. V takom prípade príjemca použije tlačivo v papierovej podobe „Vyhlásenie o prijatí“, uvedené ďalej.

ČASŤ II

Tlačivo

Image 1 Text obrazu Image 2 Text obrazu

Poznámka:

Text na kópii vyhlásenia o prijatí znie:

„Kópia

pre príjemcu“.


(1)  Ak sa antidumpingové alebo antisubvenčné opatrenia po prešetrovaní obchádzania rozšírili na výrobky odosielané z inej krajiny, ako je krajina dotknutá opatreniami.