21.6.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 165/4


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1012

z 12. marca 2019,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 stanovením odchýlok od pravidiel určovania kontrolných staníc a od minimálnych požiadaviek na hraničné kontrolné stanice

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (1), a najmä na jeho článok 62 ods. 3 a článok 64 ods. 2 a ods. 5,

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) 2017/625 sa okrem iného zriaďuje rámec na vykonávanie úradných kontrol a iných úradných činností týkajúcich sa zvierat a tovaru vstupujúcich do Únie z tretích krajín na overenie dodržiavania právnych predpisov Únie s cieľom chrániť zdravie ľudí, zvierat a rastlín, dobré životné podmienky zvierat a v súvislosti s geneticky modifikovanými organizmami (GMO) a prípravkami na ochranu rastlín aj životné prostredie. Stanovuje sa v ňom, že úradné kontroly sa vykonávajú v prípade určitých zásielok zvierat a tovaru na hraničnej kontrolnej stanici prvého príchodu do Únie. Členské štáty na tento účel určia hraničné kontrolné stanice.

(2)

V nariadení (EÚ) 2017/625 sa stanovuje, že členské štáty informujú Komisiu pred určením hraničných kontrolných staníc, aby Komisia mohla overiť a v prípade potreby vykonať kontroly na overenie, či spĺňajú minimálne požiadavky na určenie stanovené v tomto nariadení. Nariadením (EÚ) 2017/625 sa Komisia splnomocňuje na stanovenie určitých podrobných pravidiel týkajúcich sa týchto minimálnych požiadaviek. Tieto podrobné pravidlá sú stanovené vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2019/1014 (2) (ďalej spoločne len „minimálne požiadavky“). V nariadení (EÚ) 2017/625 sa takisto stanovuje, že členské štáty zrušia určenie hraničnej kontrolnej stanice, keď táto stanica už nespĺňa požiadavky na určenie pre všetky alebo určité kategórie zvierat a tovaru, pre ktoré bola určená.

(3)

Ak však zrušenie určenia bolo len čiastočné, lebo sa týkalo špecifickej kategórie zvierat alebo špecifickej kategórie tovaru alebo všetkých kategórií zvierat alebo všetkých kategórií tovaru, keď bola hraničná stanica určená pre kategórie zvierat a tovaru, členské štáty by mali mať možnosť opätovne určiť hraničnú kontrolnú stanicu pre tie kategórie zvierat alebo tovaru, pre ktoré bolo určenie zrušené, bez toho, aby bolo potrebné najprv poskytnúť Komisii príležitosť vykonať kontroly na overenie dodržania minimálnych požiadaviek. V takýchto prípadoch by si riešenie nedodržania minimálnych požiadaviek nemalo vyžadovať také rozsiahle opatrenia, aké sú potrebné na prvotné určenie hraničnej kontrolnej stanice. Preto je vhodné stanoviť pravidlá, na základe ktorých budú môcť členské štáty opätovne určiť hraničnú kontrolnú stanicu pre dané kategórie zvierat alebo tovaru bez toho, aby museli najprv poskytnúť Komisii príležitosť vykonať kontroly na overenie dodržania minimálnych požiadaviek.

(4)

Na to, aby Komisia mohla vykonať dôkladné posúdenie opatrení, ktoré členský štát prijal na riešenie nedodržania minimálnych požiadaviek, ktoré spôsobilo čiastočné zrušenie určenia, by členské štáty mali tieto opatrenia oznámiť Komisii. Hraničnú kontrolnú stanicu by mali opätovne určiť len vtedy, keď sa Komisia domnieva, že prijaté opatrenia postačujú na nápravu nedodržania požiadaviek.

(5)

Odchýlka od pravidiel nariadenia (EÚ) 2017/625 týkajúcich sa určenia hraničných kontrolných staníc by sa mala uplatniť len v prípade, keď je hraničná kontrolná stanica opätovne určená do dvoch rokov od dátumu čiastočného zrušenia určenia. Ak je hraničná kontrolná stanica opätovne určená po viac ako dvoch rokoch od dátumu čiastočného zrušenia, Komisia by si na posúdenie zmien, ku ktorým došlo na hraničných kontrolných staniciach mala zachovať možnosť vykonať kontroly na overenie, či hraničná kontrolná stanica spĺňa minimálne požiadavky.

(6)

Nariadením (EÚ) 2017/625 sa v určitých prípadoch povoľuje vykonávať úradné kontroly na kontrolných miestach iných než hraničné kontrolné stanice a požaduje sa, aby tieto kontrolné miesta spĺňali minimálne požiadavky na určenie a zrušenie určenia hraničných kontrolných staníc. Preto je vhodné, aby pravidlá tohto nariadenia týkajúce sa opätovného určenia hraničných kontrolných staníc platili aj pre kontrolné miesta.

(7)

V nariadení (EÚ) 2017/625 sa vyžaduje, aby sa hraničné kontrolné miesta nachádzali v bezprostrednej blízkosti miesta vstupu do Únie. V záujme umožnenia efektívnej organizácie a vykonávania úradných kontrol a iných úradných činností by sa však mali stanoviť pravidlá na určenie prípadov špecifických geografických obmedzení a podmienky, za ktorých sa hraničné kontrolné stanice môžu nachádzať v inej vzdialenosti než v bezprostrednej blízkosti miesta vstupu do Únie. Geografické obmedzenia by mali byť tie, ktoré vyplývajú z prírodných charakteristík a terénu miesta vstupu, a vzdialenosť od miesta vstupu by nemala presiahnuť to, čo je nevyhnutne potrebné na prekonanie ťažkostí spôsobených geografickými obmedzeniami. Vzdialenosť by ďalej nemala predstavovať riziko pre zdravie ľudí a zvierat, dobré životné podmienky zvierat a životné prostredie. Medzi špecifické geografické obmedzenia by sa mali zahrnúť tie, ktoré môžu spôsobiť vážne dopravné obmedzenia, ako napríklad horské priesmyky s cestami nevhodnými na premiestňovanie zvierat a tovaru, alebo ktoré môžu spôsobiť značné zdržania pri ich premiestňovaní.

(8)

Hraničné kontrolné stanice na dovoz zásielok nespracovanej guľatiny a rezaného a štiepaného dreva často fungujú v rámci geografických obmedzení, ktoré vyplývajú z dlhých pobreží alebo dlhých hraníc niektorých členských štátov. V dôsledku uvedených geografických obmedzení sú zvyčajne funkčné len v čase vykonávania úradných kontrol. Preto by sa mali stanoviť určité výnimky z minimálnych požiadaviek na hraničné kontrolné stanice stanovených v článku 64 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/625 týkajúce sa ich určenia. V záujme zabezpečenia účinnosti úradných kontrol a iných úradných činností by však pri vykonávaní týchto kontrol a činností mobilným tímom pre úradné kontroly príslušného orgánu hraničnej kontrolnej stanice mali byť splnené špecifické podmienky. Mobilný tím pre úradné kontroly by najmä mal byť schopný zabezpečiť dostatočný počet vhodne kvalifikovaných pracovníkov a mal by mať prístup k potrebnému vybaveniu v čase úradných kontrol alebo iných úradných činností.

(9)

Pravidlá, ktoré má stanoviť Komisia v súlade s článkom 62 ods. 3, článkom 64 ods. 2 a článkom 64 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2017/625 sú úzko prepojené, lebo všetky sa týkajú odchýlok alebo výnimiek z určitých požiadaviek uplatniteľných na hraničné kontrolné stanice. V záujme uľahčenia správneho a komplexného uplatňovania týchto pravidiel, ktoré by sa zároveň mali uplatňovať od rovnakého dátumu, je vhodné stanoviť ich v jednom akte.

(10)

So zreteľom na skutočnosť, že osobitné právomoci udelené Komisii stanovené v nariadení (EÚ) 2017/625 sa začínajú uplatňovať od 14. decembra 2019, toto nariadenie by sa takisto malo uplatňovať od tohto istého dátumu.

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá týkajúce sa:

a)

opätovného určenia hraničnej kontrolnej stanice alebo kontrolného miesta iného než hraničná kontrolná stanica, v prípade ktorých bolo určenie čiastočne zrušené;

b)

hraničných kontrolných staníc, ktoré sa nachádzajú vo vzdialenosti inej než v bezprostrednej blízkosti miesta vstupu do Únie z dôvodu špecifických geografických obmedzení;

c)

určenia hraničných kontrolných staníc pre dovoz nespracovanej guľatiny a rezaného a štiepaného dreva na zohľadnenie špecifických geografických obmedzení.

Článok 2

Opätovné určenie hraničnej kontrolnej stanice alebo kontrolného miesta iného než hraničná kontrolná stanica, v prípade ktorých bolo určenie čiastočne zrušené

1.   Odchylne od článku 59 ods. 3, ods. 4 a ods. 5 nariadenia (EÚ) 2017/625, ak členský štát zruší určenie hraničnej kontrolnej stanice alebo kontrolného miesta iného než hraničná kontrolná stanica v zmysle článku 53 ods. 1 písm. a) uvedeného nariadenia pre určité kategórie zvierat alebo tovaru v dôsledku nedodržania minimálnych požiadaviek uvedených v článku 64 ods. 3 uvedeného nariadenia alebo nedodržania podrobných pravidiel týkajúcich sa minimálnych požiadaviek stanovených vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2019/1014, členský štát môže opätovne určiť dotknutú hraničnú kontrolnú stanicu alebo dotknuté kontrolné miesto (ďalej len „opätovné určenie“) v súlade s odsekmi 2 až 5 tohto článku.

2.   Členský štát pred opätovným určením uvedeným v odseku 1 oznámi Komisii opatrenia, ktoré prijal na nápravu nedodržania minimálnych požiadaviek uvedených v odseku 1.

3.   Komisia do jedného mesiaca od dátumu doručenia oznámenia posúdi, či prijaté opatrenia postačujú na zabezpečenie dodržania minimálnych požiadaviek, a v tejto lehote informuje členský štát o výsledkoch svojho posúdenia.

4.   Členský štát pristúpi k opätovnému určeniu len v prípade, keď ho Komisia v súlade s odsekom 3 informovala, že opatrenia prijaté členským štátom postačujú na zabezpečenie dodržania minimálnych požiadaviek.

5.   Opätovné určenie v súlade s odsekom 4 sa môže vykonať len do dvoch rokov od dátumu čiastočného zrušenia určenia uvedeného v odseku 1.

Po uplynutí dvojročného obdobia sa opätovné určenie môže vykonať len v súlade s článkom 59 nariadenia (EÚ) 2017/625.

Článok 3

Hraničné kontrolné stanice, ktoré sa nachádzajú vo vzdialenosti inej než v bezprostrednej blízkosti miesta vstupu do Únie

1.   Odchylne od článku 64 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/625 sa hraničné kontrolné stanice môžu nachádzať vo vzdialenosti inej než v bezprostrednej blízkosti miesta vstupu do Únie, pokiaľ:

a)

si to vyžadujú špecifické geografické obmedzenia v súlade s odsekom 2 a

b)

sú splnené podmienky stanovené v odseku 3.

2.   Geografické obmedzenia uvedené v odseku 1 sú prekážky, ktoré zamedzujú efektívnemu výkonu úradných kontrol a iných úradných činností alebo ich obmedzujú.

Geografické obmedzenia tvorí jeden alebo viaceré tieto prvky:

a)

miesta vstupu s geografickým usporiadaním, ktoré značne obmedzuje dopravný systém;

b)

miesta vstupu sú v určitých obdobiach roka pravidelne zaplavované;

c)

morské prístaviská obklopené útesmi;

d)

hraničné cesty, ktoré prechádzajú horským priesmykom;

e)

železničná preprava zvierat a tovaru, pre ktorú je potrebné umiestniť hraničnú kontrolnú stanicu v prvej zastávke; alebo

f)

miesta vstupu, v ktorých bezprostrednej blízkosti sa nenachádza vhodný pozemok na umiestnenie hraničnej kontrolnej stanice a jej vybavenia.

3.   Keď sa členský štát rozhodne určiť jednu alebo viaceré hraničné kontrolné stanice uvedené v odseku 1, musia byť na určenie splnené tieto podmienky:

a)

vzdialenosť hraničnej kontrolnej stanice od miesta vstupu do Únie je úmerná potrebe prekonať geografické obmedzenia a nepresahuje túto potrebu; a

b)

hraničná kontrolná stanica a miesto vstupu podliehajú právomoci toho istého colného orgánu, takže zásielky je možne presúvať z miesta vstupu do hraničnej kontrolnej stanice bez toho, aby boli predmetom colného režimu a museli byť v rámci neho spracované.

4.   Hraničná kontrolná stanica sa musí nachádzať v dostatočnej vzdialenosti od zariadení alebo miest, kde sa chovajú zvieratá, pestujú rastliny alebo uchovávajú rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré by sa mohli nakaziť prenosnými chorobami alebo zamoriť škodcami.

Článok 4

Výnimky pre hraničné kontrolné stanice určené na dovoz nespracovanej guľatiny a rezaného a štiepaného dreva

1.   Výnimka stanovená v odseku 2 sa vzťahuje na hraničné kontrolné stanice, ktoré z dôvodu dlhého pobrežia alebo hraníc dotknutého členského štátu fungujú len v čase vykonávania kontrol zásielok nespracovanej guľatiny a rezaného a štiepaného dreva (ďalej len „dotknuté hraničné kontrolné stanice“).

2.   Členské štáty môžu určiť dotknuté hraničné kontrolné stanice a oslobodiť ich od povinností uvedených v článku 64 ods. 3 písm. a), c) a f) nariadenia (EÚ) 2017/625, pokiaľ sú splnené tieto podmienky:

a)

prijali sa opatrenia na stále zamedzenie nezisteného vstupu zásielok nespracovanej guľatiny a rezaného a štiepaného dreva do Únie;

b)

dotknutá hraničná kontrolná stanica má prístup k dostatočnému počtu vhodne kvalifikovaného pracovníkov v podobe mobilného tímu pre úradné kontroly príslušných orgánov, ktorý je schopný sa do dotknutej hraničnej kontrolnej stanice dostať pred príchodom zásielok, aby vykonal úradné kontroly nespracovanej guľatiny a rezaného a štiepaného dreva;

c)

mobilný tím pre úradné kontroly príslušných orgánov zabezpečuje alebo má bezprostredný prístup:

i)

k vybaveniu, do priestorov a ostatných zariadení uvedených v článku 64 ods. 3 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/625 a

ii)

k technológii a IT vybaveniu uvedených v článku 64 ods. 3 písm. f) uvedeného nariadenia.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 14. decembra 2019.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. marca 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1014 z 12. júna 2019, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa minimálnych požiadaviek na hraničné kontrolné stanice vrátane inšpekčných stredísk a formátu, kategórií a skratiek používaných na zaradenie hraničných kontrolných staníc a kontrolných miest do zoznamu (Pozri stranu 10 tohto úradného vestníka).