25.6.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 170/115


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/1010

z 5. júna 2019

o zosúladení povinností podávania správ v oblasti právnych predpisov týkajúcich sa životného prostredia a o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 a (EÚ) č. 995/2010, smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EÚ, nariadení Rady (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005 a smernice Rady 86/278/EHS

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114, článok 192 ods. 1 a článok 207,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

S cieľom riešiť potrebu informácií o vykonávaní a dodržiavaní predpisov by sa mali zaviesť zmeny niekoľkých legislatívnych aktov Únie týkajúcich sa životného prostredia s prihliadnutím na výsledky správy Komisie z 9. júna 2017 o opatreniach na zjednodušenie podávania správ o životnom prostredí a na súvisiacu kontrolu vhodnosti zameranú na podávanie správ a monitorovanie politiky EÚ v oblasti životného prostredia z 9. júna 2017 (ďalej spolu len „kontrola vhodnosti podávania správ“).

(2)

Cieľom tohto nariadenia je modernizácia riadenia informácií a zabezpečenie jednotnejšieho prístupu k legislatívnym aktom v jeho pôsobnosti zjednodušením podávania správ v záujme zníženia administratívnej záťaže, skvalitnením databáz pre budúce hodnotenia alebo zvýšením transparentnosti v prospech verejnosti, a to vždy v súlade s okolnosťami.

(3)

Je potrebné, aby sa dostupnosťou údajov zabezpečilo, že administratívna záťaž zostane pre všetky subjekty čo najnižšia, najmä pokiaľ ide o mimovládne subjekty, akými sú malé a stredné podniky (MSP). Takáto dostupnosť si vyžaduje aktívne šírenie informácií na vnútroštátnej úrovni v súlade so smernicami Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES (3) a 2007/2/ES (4) a s ich vykonávacími predpismi, aby sa zabezpečila primeraná infraštruktúra na prístup verejnosti, podávanie správ a zdieľanie údajov medzi orgánmi verejnej moci.

(4)

Údaje a proces komplexného a včasného podávania správ členskými štátmi sú pre Komisiu nevyhnutné na monitorovanie, preskúmanie a hodnotenie efektívnosti právnych predpisov vo vzťahu k cieľom, ktoré sleduje, na účely poskytovania podkladov pre akékoľvek budúce hodnotenia právnych predpisov v súlade s odsekom 22 Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (5). K niekoľkým legislatívnym aktom v sektore životného prostredia je potrebné pridať ustanovenia na účely ich budúceho hodnotenia na základe údajov zozbieraných počas vykonávania, prípadne ich doplniť ďalšími vedeckými a analytickými údajmi. V tejto súvislosti sú potrebné relevantné údaje, ktoré umožnia lepšie posúdenie účinnosti, efektívnosti, relevantnosti, súdržnosti a pridanej hodnoty právnych predpisov Únie, a preto je potrebné zabezpečiť vhodné mechanizmy podávania správ, ktoré môžu na tento účel slúžiť ako ukazovatele, tak pre rozhodovacie orgány, ako aj pre všeobecnú verejnosť.

(5)

Je potrebné zmeniť povinnosti podávania správ stanovené v článkoch 10 a 17 smernice Rady 86/278/EHS (6). Povinnosť podávať správy Komisii by sa mala zjednodušiť a súčasne by sa od členských štátov malo vyžadovať, aby zabezpečili vyššiu úroveň transparentnosti, pričom sa požadované informácie budú poskytovať ľahko prístupným spôsobom elektronickými prostriedkami a v súlade so smernicami 2003/4/ES a 2007/2/ES, najmä pokiaľ ide o prístup verejnosti, zdieľanie údajov a služby. Vzhľadom na to, že je mimoriadne dôležité umožniť občanom Únie rýchly prístup k informáciám o životnom prostredí, je nevyhnutné, aby členské štáty zverejňovali údaje tak rýchlo, ako je to technicky možné, s cieľom zabezpečiť dostupnosť informácií do troch mesiacov od konca roka.

(6)

V súlade s hodnotením smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES (7) z 13. decembra 2016 je potrebné zefektívniť lehoty na predkladanie správ o hlukových mapách a akčných plánoch s cieľom poskytnúť dostatočný čas na verejnú konzultáciu o akčných plánoch. Na tento účel by sa mal konečný termín na preskúmanie alebo revíziu akčných plánov jednorazovo odložiť o jeden rok, tak aby termín štvrtého kola akčných plánov nebol 18. júl 2023, ale 18. júl 2024. Od štvrtého kola budú teda členské štáty mať medzi vypracovaním hlukových máp a dokončením preskúmania alebo revízie akčných plánov približne dva roky namiesto jedného roka, ako je to v súčasnosti. V nasledujúcich kolách akčných plánov sa obnoví päťročný cyklus preskúmania alebo revízie. Okrem toho by členské štáty v záujme lepšieho naplnenia cieľov smernice 2002/49/ES a poskytnutia základu na vypracovanie opatrení na úrovni Únie mali správy podávať elektronickými prostriedkami. Takisto je potrebné posilniť účasť verejnosti tým, že sa bude vyžadovať, aby sa zverejňovali zrozumiteľné, presné a porovnateľné informácie, pričom by sa táto povinnosť zosúladila s inými legislatívnymi aktmi Únie, ako je smernica 2007/2/ES, a to bez duplicity požiadaviek v praxi.

(7)

Únia je odhodlaná posilniť dôkazovú základňu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES (8) transparentným spôsobom, ako to urobila expertná skupina Komisie pre uvedenú smernicu. S cieľom uľahčiť porovnateľnosť podkladov by Komisia mala vypracovať usmernenia, ktorými sa zabezpečí jednotné chápanie pojmu „environmentálna škoda“, ako je vymedzené v článku 2 smernice 2004/35/ES.

(8)

Na základe správy Komisie z 20. júla 2016 o vykonávaní smernice 2007/2/ES a súvisiaceho hodnotenia z 10. augusta 2016 by sa v záujme zjednodušenia vykonávania uvedenej smernice a zníženia administratívnej záťaže súvisiacej s monitorovaním zo strany členských štátov nemalo od členských štátov ďalej vyžadovať, aby Komisii zasielali trojročné správy, ani by sa nemalo od Komisie ďalej vyžadovať, aby predkladala Európskemu parlamentu a Rade súhrnnú správu, pretože kontrola vhodnosti podávania správ potvrdila ich obmedzené využitie. Komisia by však naďalej mala každých päť rokov vykonávať hodnotenie smernice 2007/2/ES a toto hodnotenie zverejniť.

(9)

V rámci kontroly vhodnosti právnych predpisov EÚ v oblasti prírody (smernice o vtákoch a biotopoch) zo strany Komisie zo 16. decembra 2016, a to smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES (9) a smernice Rady 92/43/EHS (10) sa dospelo k záveru, že v prípade smernice 2009/147/ES sa vyžaduje trojročný cyklus podávania správ. V praxi sa však už správy v prípade smernice 2009/147/ES predkladali v šesťročnom cykle ako v prípade smernice 92/43/EHS, s podobným primárnym zameraním na poskytovanie aktuálnych informácií o stave a trendoch jednotlivých druhov. Keďže smernice 92/43/EHS a 2009/147/ES treba vykonávať efektívnejšie, vznikla odôvodnená potreba prispôsobiť právne predpisy tejto spoločnej praxi tým, že sa každých šesť rokov zaistí posúdenie stavu, pričom sa uznáva, že členské štáty naďalej potrebujú uskutočňovať potrebné monitorovacie činnosti pre niektoré zraniteľné druhy. Touto spoločnou praxou by sa zároveň mala uľahčiť príprava správ o uplatňovaní smerníc, ktoré majú členské štáty každých šesť rokov predkladať Komisii. V záujme zabezpečenia posúdenia pokroku v oblasti politík by sa od členských štátov malo vyžadovať, aby poskytovali najmä informácie o stave a trendoch druhov voľne žijúceho vtáctva, o hrozbách a tlakoch ohrozujúcich tieto druhy, o prijatých ochranných opatreniach a o prínose siete osobitne chránených území k cieľom smernice 2009/147/ES.

(10)

S cieľom zlepšiť transparentnosť a znížiť administratívnu záťaž je potrebné zmeniť povinnosti podávania správ stanovené v článkoch 43, 54 a 57 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/63/EÚ (11). Je potrebné vytvoriť centrálnu databázu s otvoreným prístupom a s možnosťou vyhľadávania obsahujúcu netechnické zhrnutia projektov a súvisiace spätné posúdenia a preniesť vykonávacie právomoci na Komisiu. Uvedené vykonávacie právomoci sa týkajú vytvorenia spoločného formátu na predkladanie netechnických zhrnutí projektov a súvisiacich spätných posúdení, ako aj spoločných formátov a obsahu informácií pre vykonávanie a štatistické informácie. Takisto je potrebné nahradiť trojročný cyklus podávania štatistických správ zo strany Komisie požiadavkou na Komisiu, aby zriadila a spravovala dynamickú centrálnu databázu a každoročne zverejňovala štatistické informácie.

(11)

V súlade so zisteniami hodnotenia Komisie v rámci programu REFIT z 13. decembra 2017 týkajúceho sa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 (12) je potrebné zmeniť alebo zrušiť povinnosti podávania správ stanovené v uvedenom nariadení. S cieľom posilniť súlad s podávaním správ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ (13) by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci na stanovenie druhu, formátu a frekvencie informácií, ktoré sa majú sprístupňovať podľa nariadenia (ES) č. 166/2006, a na zrušenie formát podávania správ, ktorý je v súčasnosti stanovený v uvedenom nariadení. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (14).Vzhľadom na to, že je mimoriadne dôležité umožniť občanom Únie rýchly prístup k informáciám o životnom prostredí, je nevyhnutné, aby členské štáty a Komisia zverejňovali údaje tak rýchlo, ako je to technicky možné, s cieľom zabezpečiť dostupnosť informácií do troch mesiacov od konca roka, pričom by sa tento cieľ mal dosiahnuť aj prostredníctvom vykonávacieho aktu podľa nariadenia (ES) č. 166/2006. Takisto je potrebné zmeniť článok 11 nariadenia (ES) č. 166/2006 o dôvernosti a zvýšiť tak transparentnosť pri podávaní správ Komisii. S cieľom minimalizovať administratívnu záťaž členských štátov a Komisie je ďalej potrebné zrušiť povinnosti podávania správ stanovené v článkoch 16 a 17 uvedeného nariadenia, pretože sa v rámci týchto povinností poskytujú informácie, ktoré majú obmedzenú hodnotu alebo nezodpovedajú potrebám politiky.

(12)

S cieľom zlepšiť a uľahčiť prístup verejnosti k informáciám o vykonávaní nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 (15) by údaje, ktoré poskytli členské štáty o vykonávaní uvedeného nariadenia, mala Komisia zverejňovať prostredníctvom prehľadu týchto údajov za celú Úniu. V záujme zvýšenia konzistentnosti informácií a uľahčenia monitorovania fungovania uvedeného nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci na stanovenie formátu a postupu pre členské štáty týkajúceho sa sprístupňovania informácií a frekvencia a lehoty poskytovania informácií by sa mali zosúladiť s nariadením Rady (ES) č. 2173/2005 (16). Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.

(13)

S cieľom zlepšiť a uľahčiť prístup verejnosti k informáciám o vykonávaní nariadenia (ES) č. 2173/2005 by mala Komisia prostredníctvom prehľadu za celú Úniu zverejňovať údaje, ktoré poskytli členské štáty o vykonávaní uvedeného nariadenia. Na základe skúseností, ktoré Komisia a členské štáty získali počas prvého roka existencie licenčného systému pre vynútiteľnosť práva, správu a obchod v lesnom hospodárstve, je potrebné aktualizovať ustanovenia nariadenia (ES) č. 2173/2005 týkajúce sa podávania správ. Komisii by pri výkone jej vykonávacích právomocí na stanovenie formátu a postupu pre členské štáty týkajúceho sa sprístupňovania informácií mal pomáhať výbor zriadený podľa článku 11 uvedeného nariadenia. Ustanovenia o hodnotení uvedeného nariadenia je potrebné aj aktualizovať.

(14)

Podávanie správ podľa nariadenia Rady (ES) č. 338/97 (17) sa musí zefektívniť a zosúladiť s požiadavkami na podávanie správ podľa Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) z 3. marca 1973, ktorého zmluvnými stranami sú aj Únia a členské štáty. Požiadavky na podávanie správ v rámci dohovoru CITES boli zmenené na 17. konferencii zmluvných strán dohovoru, ktorá sa konala v roku 2016 s cieľom upraviť frekvenciu podávania správ o opatreniach na vykonávanie dohovoru CITES a vytvoriť nový mechanizmus podávania správ o nezákonnom obchode s druhmi uvedenými v dohovore CITES. Tieto zmeny je potrebné zohľadniť v nariadení (ES) č. 338/97.

(15)

Európska environmentálna agentúra už vykonáva dôležité úlohy v oblasti monitorovania a podávania správ o právnych predpisoch Únie v oblasti životného prostredia a tieto úlohy by mali byť výslovne uvedené v príslušných právnych predpisoch. Pokiaľ ide o ďalšie právne predpisy v oblasti životného prostredia, úloha a zdroje Európskej environmentálnej agentúry vo vzťahu k podpore Komisie pri podávaní správ v oblasti životného prostredia sa budú riešiť po ukončení prebiehajúceho hodnotenia.

(16)

Nariadenia (ES) č. 166/2006, (EÚ) č. 995/2010, (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005 a smernice 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES, 2010/63/EÚ a 86/278/EHS by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny smernice 86/278/EHS

Smernica 86/278/EHS sa mení takto:

1.

V článku 2 sa dopĺňajú tieto písmená:

„e)

„služby priestorových údajov“ znamenajú služby priestorových údajov vymedzené v článku 3 bode 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES (*1);

f)

„súbor priestorových údajov“ znamená súbor priestorových údajov vymedzený v článku 3 bode 3 smernice 2007/2/ES.

(*1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire) (Ú. v. EÚ L 108, 25.4.2007, s. 1).“"

2.

Článok 10 sa nahrádza takto:

„Článok 10

1.   Členské štáty zabezpečia, aby boli vedené záznamy aktuálne a aby sa v nich registrovali:

a)

množstvá vyprodukovaných kalov a množstvá dodané na použitie v poľnohospodárstve;

b)

zloženie a vlastnosti kalov vo vzťahu k ukazovateľom uvedeným v prílohe II A;

c)

spôsob vykonanej úpravy určenej článkom 2 písm. b);

d)

mená a adresy príjemcov kalov a miesto ich použitia;

e)

akékoľvek ďalšie informácie týkajúce sa transpozície a vykonávania tejto smernice, ktoré členské štáty poskytnú Komisii podľa článku 17.

Na prezentáciu súborov priestorových údajov obsiahnutých v informáciách zaregistrovaných v týchto záznamoch sa využívajú služby priestorových údajov.

2.   Záznamy uvedené v odseku 1 tohto článku sa za každý kalendárny rok zverejnia a ľahko dostupným spôsobom sprístupnia verejnosti, a to do ôsmich mesiacov od konca príslušného kalendárneho roka, a to v konsolidovanom formáte, ako sa stanovuje v prílohe k rozhodnutiu Komisie 94/741/ES (*2) alebo v inom konsolidovanom formáte stanovenom podľa článku 17 tejto smernice.

Informácie uvedené v prvom pododseku tohto odseku predkladajú členské štáty Komisii elektronickými prostriedkami.

3.   Údaje o metódach úpravy a výsledky analýz sa poskytujú príslušným orgánom.

(*2)  Rozhodnutie Komisie 94/741/ES z 24. októbra 1994 o dotazníkoch pre správy členských štátov o vykonávaní niektorých smerníc v odvetví odpadov (vykonávanie smernice Rady 91/692/EHS) (Ú. v. ES L 296, 17.11.1994, s. 42).“"

3.

Článok 17 sa nahrádza takto:

„Článok 17

Komisia je splnomocnená stanoviť prostredníctvom vykonávacích aktov formát, v súlade s ktorým majú členské štáty poskytovať informácie o vykonávaní tejto smernice ako sa požaduje v článku 10. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 2.

Útvary Komisie uverejnia prehľad za celú Úniu vrátane máp na základe údajov, ktoré sprístupnili členské štáty podľa článku 10 a tohto článku.“

Článok 2

Zmeny smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES z 25. júna 2002, ktorá sa týka posudzovania a riadenia environmentálneho hluku

Smernica 2002/49/ES sa mení takto:

1.

V článku 3 sa dopĺňa toto písmeno:

„w)

„register údajov“ znamená informačný systém spravovaný Európskou environmentálnou agentúrou, ktorý obsahuje informácie o environmentálnom hluku a údaje sprístupňované prostredníctvom národných uzlov pre nahlasovanie a výmenu údajov podliehajúcich kontrole členských štátov.“

2.

V článku 8 sa odsek 5 nahrádza takto:

„5.   Akčné plány sa preskúmajú a v prípade potreby revidujú, keď nastane významný vývoj ovplyvňujúci existujúcu hlukovú situáciu a najmenej každých päť rokov po dátume schválenia týchto plánov.

Tie preskúmania a revízie, ktoré by sa mali v súlade s prvým pododsekom uskutočniť v roku 2023, sa odložia najneskôr do 18. júla 2024.“

3.

V článku 9 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Členské štáty zabezpečia, aby sa strategické hlukové mapy, ktoré vytvorili prípadne prijali, a akčné plány, ktoré vypracovali, zverejňovali a šírili v súlade s príslušnými legislatívnymi aktmi Únie, najmä so smernicami 2003/4/ES (*3) a 2007/2/ES (*4) a v zhode s prílohami IV a V k tejto smernici, a to aj prostredníctvom dostupných informačných technológií.

(*3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí, ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/313/EHS (Ú. v. EÚ L 41, 14.2.2003, s. 26)."

(*4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire) (Ú. v. EÚ L 108, 25.4.2007, s. 1).“"

4.

V článku 10 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Členské štáty zabezpečia, aby boli informácie zo strategických hlukových máp a zhrnutia akčných plánov, ako je uvedené v prílohe VI, zaslané Komisii do šiestich mesiacov od termínov stanovených v článkoch 7 a 8. Členské štáty oznamujú informácie na tento účel výhradne elektronickým spôsobom do povinného registra údajov, ktorý Komisia zriadi prostredníctvom vykonávacích aktov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 13 ods. 2. V prípade, že členský štát chce aktualizovať informácie, opíše rozdiely medzi aktualizovanými a pôvodnými informáciami a dôvody aktualizácie, keď sprístupní aktualizované informácie v registri údajov.“

5.

Bod 3 prílohy VI sa nahrádza takto:

„3.

Mechanizmus výmeny informácií

Komisia, ktorej pomáha Európska environmentálna agentúra, prostredníctvom vykonávacích aktov vytvorí povinný mechanizmus výmeny digitálnych informácií na výmenu informácií zo strategických hlukových máp a zhrnutí akčných plánov, ako sa uvádza v článku 10 ods. 2. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 13 ods. 2.“

Článok 3

Zmeny smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES z 21. apríla 2004 o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd

Smernica 2004/35/ES sa mení takto:

1.

V článku 14 sa vypúšťa odsek 2.

2.

Článok 18 sa nahrádza takto:

„Článok 18

Informácie o vykonávaní a dôkazová základňa

1.   Komisia zbiera informácie od členských štátov, ktoré sa šíria v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES (*5), a pokiaľ sú dostupné, informácie o skúsenostiach získaných pri uplatňovaní tejto smernice. Tieto informácie zahŕňajú údaje stanovené v prílohe VI k tejto smernici a zbierajú sa do 30. apríla 2022 a potom každých päť rokov.

2.   Komisia na základe informácií uvedených v odseku 1 vykoná hodnotenie tejto smernice, ktoré uverejní do 30. apríla 2023 a potom každých päť rokov.

3.   Komisia do 31. decembra 2020 vypracuje usmernenia, ktorými sa zabezpečí jednotné chápanie pojmu „environmentálna škoda“ ako je vymedzené v článku 2.

(*5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí, ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/313/EHS (Ú. v. EÚ L 41, 14.2.2003, s. 26).“"

3.

Príloha VI sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA VI

INFORMÁCIE A ÚDAJE UVEDENÉ V ČLÁNKU 18 ODS. 1

Informácie uvedené v článku 18 ods. 1 sa vzťahujú na prípady environmentálnej škody podľa tejto smernice, pričom v každom z uvedených prípadov sa uvádzajú tieto informácie a údaje:

1.

Typ environmentálnej škody, dátum vzniku a/alebo zistenia škody. Typ environmentálnej škody sa klasifikuje ako škoda na chránených druhoch a prirodzených biotopoch, na vode a na zemi, ako sa uvádza v článku 2 bode 1.

2.

Opis činnosti v súlade s prílohou III.

Členské štáty uvedú akékoľvek ďalšie relevantné informácie o skúsenostiach získaných pri vykonávaní tejto smernice.“

Článok 4

Zmeny smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire)

Smernica 2007/2/ES sa mení takto:

1.

Článok 21 sa mení takto:

a)

v odseku 2 sa úvodná veta nahrádza takto:

„2.   Členské štáty každý rok najneskôr do 31. marca podľa potreby aktualizujú a uverejnia svoju súhrnnú správu. Tieto správy, ktoré zverejnia útvary Komisie s pomocou Európskej environmentálnej agentúry, obsahujú súhrnné údaje o:“;

b)

odsek 3 sa vypúšťa.

2.

Článok 23 sa nahrádza takto:

„Článok 23

Európska environmentálna agentúra každoročne uverejní a aktualizuje prehľad za celú Úniu na základe metaúdajov a údajov sprístupnených členskými štátmi prostredníctvom ich sieťových služieb v súlade s článkom 21. Prehľad za celú Úniu podľa potreby zahŕňa ukazovatele výstupov, výsledkov a vplyvov tejto smernice, prehľadové mapy za celú Úniu a prehľadové správy členských štátov.

Komisia najneskôr 1. januára 2022 a potom aspoň každých päť rokov vykonáva a zverejňuje hodnotenie tejto smernice a jej vykonávania. Uvedené hodnotenie sa okrem iného zakladá na týchto prvkoch:

a)

skúsenosti získané pri vykonávaní tejto smernice;

b)

informácie zhromaždené členskými štátmi v súlade s článkom 21 a prehľady za celú Úniu zostavené Európskou environmentálnou agentúrou;

c)

príslušné vedecké a analytické údaje;

d)

ďalšie informácie vrátane príslušných vedeckých a analytických údajov požadovaných na základe usmernení o lepšej právnej regulácii, najmä s využitím efektívnych a účinných postupov riadenia informácií.“

Článok 5

Zmeny smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva

Smernica 2009/147/ES sa mení takto:

1.

Článok 12 sa mení takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Členské štáty predložia Komisii každých šesť rokov v tom istom roku, v ktorom predložia správu vypracovanú podľa článku 17 ods. 1 smernice Rady 92/43/EHS (*6), správu o vykonávaní opatrení prijatých podľa tejto smernice a o hlavných vplyvoch týchto opatrení. Táto správa sa zverejní a obsahuje najmä informácie o stave a trendoch druhov voľne žijúceho vtáctva chránených touto smernicou, o hrozbách a tlakoch ohrozujúcich tieto druhy, o ochranných opatreniach prijatých v tejto súvislosti a o prínose siete osobitne chránených území k cieľom stanoveným v článku 2 tejto smernice.

Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví formát správy uvedenej v prvom pododseku tohto odseku. Formát tejto správy je zosúladený s formátom správy uvedenej v článku 17 ods. 1 smernice 92/43/EHS. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 16a ods. 2 tejto smernice.

(*6)  Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).“;"

b)

v odseku 2 sa prvá veta nahrádza takto:

„2.   Komisia s pomocou Európskej environmentálnej agentúry vypracuje a uverejní každých šesť rokov súhrnnú správu na základe informácií uvedených v odseku 1.“

2.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 16a

Postup výboru

1.   Komisii pomáha výbor. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (*7).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Ak výbor nevydá žiadne stanovisko, Komisia neprijme návrh vykonávacieho aktu a uplatňuje sa článok 5 ods. 4 tretí pododsek nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

(*7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).“"

Článok 6

Zmeny smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/63/EÚ z 22. septembra 2010 o ochrane zvierat používaných na vedecké účely

Smernica 2010/63/EÚ sa mení takto:

1.

Článok 43 sa mení takto:

a)

odseky 2 a 3 sa nahrádzajú takto:

„2.   Členské štáty môžu požadovať, aby sa v netechnickom zhrnutí projektu špecifikovalo, či sa má projekt spätne posúdiť a, ak áno, aby sa stanovil termín. V takomto prípade členské štáty od 1. januára 2021 zabezpečia, aby sa netechnické zhrnutie projektu aktualizovalo do šiestich mesiacov od ukončenia spätného posúdenia na základe výsledkov tohto spätného posúdenia.

3.   Členské štáty do 31. decembra 2020 uverejnia netechnické zhrnutia projektov pre schválené projekty a všetky ich aktualizácie. Od 1. januára 2021 členské štáty Komisii elektronicky predkladajú na účely uverejnenia netechnické zhrnutia projektov a všetky ich aktualizácie, a to najneskôr do šiestich mesiacov od schválenia.“;

b)

dopĺňa sa tento odsek:

„4.   Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov vytvorí spoločný formát na predkladanie informácií uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 56 ods. 3. Útvary Komisie zriadia a spravujú databázu s otvoreným prístupom a s možnosťou vyhľadávania obsahujúcu netechnické zhrnutia projektov a všetky ich aktualizácie.“

2.

Článok 54 sa mení takto:

a)

názov a odseky 1 a 2 sa nahrádzajú takto:

„INFORMÁCIE O VYKONÁVANÍ A POSKYTOVANÍ ŠTATISTICKÝCH ÚDAJOV

1.   Členské štáty zašlú Komisii do 10. novembra 2023 a potom každých päť rokov informácie o vykonávaní tejto smernice, a najmä jej článku 10 ods. 1 a článkov 26, 28, 34, 38, 39, 43 a 46.

Členské štáty tieto údaje predložia a uverejnia elektronicky vo formáte stanovenom Komisiou v súlade s odsekom 4.

Najneskôr šesť mesiacov po tom, ako členské štáty predložia údaje uvedené v druhom pododseku, útvary Komisie uverejnia a pravidelne aktualizujú prehľad za celú Úniu na základe uvedených údajov.

2.   Členské štáty každý rok zhromažďujú a zverejňujú štatistické informácie o používaní zvierat v postupoch vrátane informácií o skutočnej krutosti postupov a o pôvode a druhoch primátov (okrem človeka), ktoré sa pri postupoch použili.

Najneskôr do 10. novembra nasledujúceho roka členské štáty predložia tieto štatistické informácie Komisii elektronicky v nezhrnutom formáte stanovenom Komisiou v súlade s odsekom 4.

Komisia zriadi a spravuje databázu s otvoreným prístupom a s možnosťou vyhľadávania obsahujúcu uvedené štatistické informácie. Útvary Komisie každý rok zverejňujú štatistické informácie predložené členskými štátmi v súlade s týmto odsekom, ako aj súhrnnú správu o týchto údajoch.“;

b)

odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov vytvorí spoločný formát a informačný obsah na predkladanie informácií uvedených v odsekoch 1, 2 a 3 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 56 ods. 3.“

3.

Článok 57 sa vypúšťa.

Článok 7

Zmeny nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 z 18. januára 2006 o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES

Nariadenie (ES) č. 166/2006 sa mení takto:

1.

V článku 5 ods. 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Prevádzkovateľ každej prevádzkarne, v ktorej sa vykonáva jedna alebo viac činností uvedených v prílohe I, presahujúcich v nej uvedené príslušné kapacitné prahové hodnoty, oznámi svojmu príslušnému orgánu elektronickými prostriedkami informácie identifikujúce prevádzkareň v súlade s formátom uvedeným v článku 7 ods. 2, pokiaľ už tento príslušný orgán nemá informácie k dispozícii.“

2.

V článku 7 sa odseky 2 a 3 nahrádzajú takto:

„2.   Členské štáty každý rok predložia Komisii elektronicky správu obsahujúcu všetky údaje uvedené v článku 5 ods. 1 a 2 vo formáte a do dátumu, ktoré stanoví Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 19 ods. 2. Dátum podávania správ musí byť v každom prípade najneskôr 11 mesiacov od skončenia oznamovacieho roka.

3.   Útvary Komisie v spolupráci s Európskou agentúrou pre životné prostredie zahrnú informácie oznámené členskými štátmi do Európskeho PRTR do jedného mesiaca od ukončenia podávania správ členskými štátmi v súlade s odsekom 2.“

3.

Článok 11 sa nahrádza takto:

„Článok 11

Dôvernosť

Vždy, keď členský štát považuje informácie za dôverné v súlade s článkom 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES (*8), sa v správe uvedenej v článku 7 ods. 2 tohto nariadenia za oznamovací rok samostatne za každú prevádzkareň uvedie, ktoré informácie nemožno zverejniť a uvedú sa dôvody, prečo ich nemožno zverejniť.

(*8)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí, ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/313/EHS (Ú. v. EÚ L 41, 14.2.2003, s. 26).“"

4.

Články 16 a 17 sa vypúšťajú.

5.

Príloha III sa vypúšťa.

Článok 8

Zmeny nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva

V článku 20 nariadenia (EÚ) č. 995/2010 sa názov a odseky 1, 2 a 3 nahrádzajú takto:

Monitorovanie vykonávania a prístup k informáciám

1.   Členské štáty každý rok najneskôr do 30. apríla zverejnia a sprístupnia Komisii informácie o uplatňovaní tohto nariadenia počas predchádzajúceho kalendárneho roka. Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví formát a postup pre členské štáty týkajúci sa sprístupňovania takýchto informácií. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 18 ods. 2.

2.   Na základe informácií uvedených v odseku 1 útvary Komisie každoročne zverejnia prehľad za celú Úniu založený na údajoch predložených členskými štátmi. Pri príprave uvedeného prehľadu útvary Komisie zohľadnia pokrok, ktorý sa dosiahol pri uzatváraní a fungovaní dobrovoľných partnerských dohôd FLEGT podľa nariadenia (ES) č. 2173/2005, a to, ako dohody prispeli k minimalizácii výskytu nelegálne vyťaženého dreva a výrobkov, ktoré sú získané z takéhoto dreva, na vnútornom trhu.

3.   Do 3. decembra 2021 a následne každých päť rokov Komisia na základe informácií, najmä informácií uvedených v odseku 1, a skúseností s uplatňovaním tohto nariadenia, preskúma fungovanie a účinnosť tohto nariadenia, a to aj pokiaľ ide o zabránenie tomu, aby sa nelegálne vyťažené drevo alebo výrobky, ktoré sú získané z takéhoto dreva, uvádzali na trh. Posúdi najmä administratívne dôsledky pre malé a stredné podniky a rozsah uplatňovania na výrobky. Komisia podá Európskemu parlamentu a Rade správu o výsledkoch preskúmania a v prípade potreby k takýmto správam pripojí vhodné legislatívne návrhy.“

Článok 9

Zmeny nariadenia Rady (ES) č. 2173/2005 z 20. decembra 2005 o vytvorení licenčného systému FLEGT na dovoz dreva do Európskeho spoločenstva

Nariadenie (ES) č. 2173/2005 sa mení takto:

1.

Článok 8 sa nahrádza takto:

„Článok 8

1.   Členské štáty každý rok najneskôr do 30. apríla zverejnia a sprístupnia Komisii informácie o uplatňovaní tohto nariadenia počas predchádzajúceho kalendárneho roka.

2.   Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví formát a postup pre členské štáty týkajúci sa sprístupňovania informácií uvedených v odseku 1 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 11 ods. 3.

3.   Na základe informácií uvedených v odseku 1 útvary Komisie každoročne zverejnia prehľad za celú Úniu založený na údajoch predložených členskými štátmi.“

2.

Článok 9 sa nahrádza takto:

„Článok 9

Do decembra 2021 a následne každých päť rokov Komisia na základe informácií, najmä informácií uvedených v článku 8 ods. 1, a skúseností s uplatňovaním tohto nariadenia, preskúma fungovanie a účinnosť tohto nariadenia. Zohľadní pritom pokrok pri vykonávaní dobrovoľných partnerských dohôd. Komisia podá Európskemu parlamentu a Rade správu o výsledku preskúmania každých päť rokov a v prípade potreby k takýmto správam pripojí návrhy na zlepšenie licenčného systému FLEGT.“

Článok 10

Zmeny nariadenia Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi

V článku 15 nariadenia (ES) č. 338/97 sa odsek 4 mení takto:

1.

Písmená b), c) a d) sa nahrádzajú takto:

„b)

Na základe informácií predložených členskými štátmi a uvedených v písmene a) útvary Komisie do 31. októbra každého roka zverejnia prehľad za celú Úniu o dovoze do Únie a vývoze a opätovnom vývoze z Únie exemplárov tých druhov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, a oznámia Sekretariátu dohovoru informácie o druhoch, na ktoré sa vzťahuje dohovor.

c)

Bez ohľadu na článok 20 tohto nariadenia výkonné orgány členských štátov oznámia Komisii rok pred každým zasadnutím konferencie zmluvných strán dohovoru všetky informácie týkajúce sa príslušného predchádzajúceho obdobia potrebné na vypracovanie správ uvedených v článku VIII ods. 7 písm. b) dohovoru a rovnocenné informácie vzťahujúce sa na ustanovenia tohto nariadenia, ktoré sú mimo rámca dohovoru. Formát na ich predkladanie stanoví Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 18 ods. 2 tohto nariadenia.

d)

Na základe informácií uvedených v písmene c), ktoré predložili členské štáty, Komisia zverejní prehľad za celú Úniu týkajúci sa vykonávania a presadzovania tohto nariadenia.“

2.

Dopĺňa sa toto písmeno:

„e)

Výkonné orgány členských štátov oznámia Komisii každý rok do 15. júna všetky informácie týkajúce sa predchádzajúceho roka na účel vypracovania výročnej správy o nezákonnom obchode uvedenej v uznesení konferencie CITES č. 11.17 (rev. CoP17).“

Článok 11

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie sa uplatňuje odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti. Článok 7 body 2 a 5 a články 8, 9 a 10 sa však uplatňujú od 1. januára 2020 a článok 1 sa uplatňuje od 1. januára 2022.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. júna 2019

Za Európsky parlament

predseda

A. TAJANI

Za Radu

predseda

G. CIAMBA


(1)  Ú. v. EÚ C 110, 22.3.2019, s. 99.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 21. mája 2019.

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí, ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/313/EHS (Ú. v. EÚ L 41, 14.2.2003, s. 26).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire) (Ú. v. EÚ L 108, 25.4.2007, s. 1).

(5)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

(6)  Smernica Rady 86/278/EHS z 12. júna 1986 o ochrane životného prostredia a najmä pôdy pri použití splaškových kalov v poľnohospodárstve (Ú. v. ES L 181, 4.7.1986, s. 6).

(7)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES z 25. júna 2002, ktorá sa týka posudzovania a riadenia environmentálneho hluku (Ú. v. ES L 189, 18.7.2002, s. 12).

(8)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES z 21. apríla 2004 o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd (Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 56).

(9)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7).

(10)  Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).

(11)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/63/EÚ z 22. septembra 2010 o ochrane zvierat používaných na vedecké účely (Ú. v. EÚ L 276, 20.10.2010, s. 33).

(12)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 z 18. januára 2006 o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 33, 4.2.2006, s. 1).

(13)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010, s. 17).

(14)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(15)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (Ú. v. EÚ L 295, 12.11.2010, s. 23).

(16)  Nariadenie Rady (ES) č. 2173/2005 z 20. decembra 2005 o vytvorení licenčného systému FLEGT na dovoz dreva do Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 347, 30.12.2005, s. 1).

(17)  Nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Ú. v. ES L 61, 3.3.1997, s. 1).