18.6.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 160/1


NARIADENIE RADY (EÚ) 2019/985

zo 17. júna 2019,

ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) 2018/1001 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Maldivskej republike

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 215,

so zreteľom na rozhodnutie Rady (SZBP) 2019/993 zo 17. júna 2019, ktorým sa zrušuje rozhodnutie (SZBP) 2018/1006 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Maldivskej republike (1),

so zreteľom na spoločný návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Európskej komisie,

keďže:

(1)

Rada 16. júla 2018 prijala rozhodnutie (SZBP) 2018/1006 (2) o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Maldivskej republike. Uvedeným rozhodnutím sa okrem iného stanovilo zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov určitých osôb, subjektov alebo orgánov zodpovedných za oslabovanie právneho štátu alebo za bránenie inkluzívnemu politickému riešeniu v Maldivskej republike, ako aj osôb a subjektov zodpovedných za závažné porušovanie ľudských práv v Maldivskej republike.

(2)

Nariadením Rady (EÚ) 2018/1001 (3) nadobúdajú účinnosť opatrenia stanovené v rozhodnutí (SZBP) 2018/1006.

(3)

Rada 17. júna 2019 prijala rozhodnutie (SZBP) 2019/993, ktorým sa zrušuje rozhodnutie (SZBP) 2018/1006.

(4)

Tieto opatrenia patria do rozsahu pôsobnosti zmluvy, a preto je na ich vykonávanie, predovšetkým v snahe zabezpečiť ich jednotné uplatňovanie vo všetkých členských štátoch, potrebné regulačné opatrenie na úrovni Únie.

(5)

Nariadenie (EÚ) 2018/1001 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zrušiť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) 2018/1001 sa týmto zrušuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 17. júna 2019

Za Radu

predsedníčka

F. MOGHERINI


(1)  Pozri stranu 25 tohto úradného vestníka.

(2)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/1006 zo 16. júla 2018 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Maldivskej republike (Ú. v. EÚ L 180, 17.7.2018, s. 24).

(3)  Nariadenie Rady (EÚ) 2018/1001 zo 16. júla 2018 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Maldivskej republike (Ú. v. EÚ L 180, 17.7.2018, s. 1).