11.6.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 152/45


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/947

z 24. mája 2019

o pravidlách a postupoch prevádzky bezpilotných lietadiel

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 (1), a najmä na jeho článok 57,

keďže:

(1)

Bezpilotné lietadlá, bez ohľadu na ich hmotnosť, sa môžu prevádzkovať v rovnakom vzdušnom priestore jednotného európskeho neba spolu s lietadlami s posádkou, či už ide o letúne alebo vrtuľníky.

(2)

Pokiaľ ide o leteckú dopravu s posádkou, na prevádzkovateľov bezpilotných lietadiel a bezpilotných leteckých systémov (UAS) vrátane pilotov na diaľku, ako aj na prevádzku takýchto bezpilotných lietadiel a bezpilotných leteckých systémov by sa malo vzťahovať jednotné vykonávanie a dodržiavanie pravidiel a postupov.

(3)

Vzhľadom na osobitné charakteristiky prevádzky UAS by táto prevádzka mala byť rovnako bezpečná ako prevádzka leteckej dopravy s posádkou.

(4)

Technológie pre bezpilotné lietadlá umožňujú širokú škálu možných prevádzok. Mali by sa stanoviť požiadavky týkajúce sa letovej spôsobilosti, organizácií, osôb zapojených do prevádzky UAS a do prevádzky bezpilotných lietadiel, aby sa zaistila bezpečnosť pre ľudí na zemi a iných používateľov vzdušného priestoru počas prevádzky bezpilotných lietadiel.

(5)

Pravidlá a postupy uplatniteľné na prevádzku UAS by mali byť primerané povahe a riziku prevádzky alebo činnosti a mali by zodpovedať prevádzkovým charakteristikám dotknutého bezpilotného lietadla a charakteristikám oblasti prevádzky, ako je hustota obyvateľstva, povrchové charakteristiky a prítomnosť budov.

(6)

Mali by sa použiť kritériá stupňa rizika, ako aj iné kritériá, na určenie troch kategórií prevádzky – kategórie „otvorená“, „osobitná“ a „osvedčená“.

(7)

Primerané požiadavky na zmiernenie rizika by sa mali vzťahovať na prevádzku UAS podľa stupňa súvisiaceho rizika, prevádzkových charakteristík dotknutého bezpilotného lietadla a charakteristík oblasti prevádzky.

(8)

Prevádzka v „otvorenej“ kategórii, do ktorej by mala patriť prevádzka predstavujúca najnižšie riziká, by si nemala vyžadovať UAS, na ktoré sa vzťahujú štandardné letecké postupy dodržiavania pravidiel, ale mala by sa vykonávať s použitím tried UAS, ktoré sú vymedzené v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2019/945 (2).

(9)

Prevádzka v „osobitnej“ kategórii by mala pokrývať iné typy prevádzky, ktoré predstavujú vyššie riziko a v prípade ktorých by sa malo vykonať dôkladné posúdenie rizika s cieľom označiť, ktoré požiadavky sú potrebné na udržanie bezpečnej prevádzky.

(10)

Systém vyhlásenia prevádzkovateľa by mal uľahčiť presadzovanie tohto nariadenia v prípade nízkorizikovej prevádzky vykonávanej v „osobitnej“ kategórii, pre ktorú bol vymedzený štandardný scenár s podrobnými opatreniami na zmiernenie rizika.

(11)

Prevádzka v „osvedčenej“ kategórii by mala v zásade podliehať pravidlám o osvedčovaní prevádzkovateľa a udeľovaní preukazov spôsobilosti pilotom na diaľku, a to popri certifikácii lietadla podľa delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/945.

(12)

Zatiaľ čo osvedčenie vydané príslušnými orgánmi na prevádzku bezpilotného lietadla, ako aj pre personál vrátane pilotov na diaľku a organizácií zapojených do týchto činností alebo pre lietadlo podľa delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/945 sú pre „osvedčenú“ kategóriu povinné, v prípade „osobitnej“ kategórie by sa tiež mohli požadovať.

(13)

Mali by sa zaviesť pravidlá a postupy týkajúce sa označovania a identifikácie bezpilotného lietadla a registrácie prevádzkovateľov bezpilotných lietadiel alebo certifikovaných bezpilotných lietadiel.

(14)

Prevádzkovatelia bezpilotných lietadiel by sa mali zaregistrovať, ak prevádzkujú bezpilotné lietadlo, ktoré môže v prípade nárazu odovzdať človeku kinetickú energiu nad 80 joulov, alebo ak jeho prevádzka predstavuje riziká pre súkromie, ochranu osobných údajov, bezpečnostnú ochranu alebo životné prostredie.

(15)

Štúdie preukázali, že bezpilotné lietadlo so vzletovou hmotnosťou 250 g alebo viac by predstavovalo riziká pre bezpečnostnú ochranu, a preto by sa od prevádzkovateľov UAS takého bezpilotného lietadla malo požadovať, aby sa pri prevádzkovaní takého lietadla v „otvorenej“ kategórii zaregistrovali.

(16)

Vzhľadom na riziká pre súkromie a ochranu osobných údajov by prevádzkovatelia bezpilotných lietadiel mali byť zaregistrovaní, ak prevádzkujú bezpilotné lietadlo vybavené snímačom schopným zachytiť osobné údaje. Nemalo by to však platiť v prípade, keď sa bezpilotné lietadlo považuje za hračku v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek (3).

(17)

Informácie o registrácii certifikovaných bezpilotných lietadiel a prevádzkovateľov bezpilotných lietadiel, ktorí podliehajú požiadavke na registráciu, by sa mali uchovávať v digitálnych, harmonizovaných a interoperabilných vnútroštátnych systémoch registrácie, ktoré umožňujú príslušným orgánom prístup k týmto informáciám a ich výmenu. Mechanizmami na zabezpečenie interoperability vnútroštátnych registrov v tomto nariadení by nemali byť dotknuté pravidlá uplatniteľné na budúci register uvedený v článku 74 nariadenia (EÚ) 2018/1139.

(18)

V súlade s článkom 56 ods. 8 nariadenia (EÚ) 2018/1139 týmto nariadením nie je dotknutá možnosť členských štátov stanoviť vnútroštátne pravidlá s cieľom podrobiť prevádzku bezpilotných lietadiel určitým podmienkam z dôvodov, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) 2018/1139, vrátane verejnej bezpečnosti alebo ochrany súkromia a ochrany osobných údajov v súlade s právom Únie.

(19)

Vnútroštátne systémy registrácie by mali byť v súlade s uplatniteľným právom Únie a vnútroštátnym právom týkajúcim sa súkromia a spracúvania osobných údajov a informácie uchovávané v týchto systémoch registrácie by mali byť ľahko prístupné (4).

(20)

Prevádzkovatelia UAS a piloti na diaľku by mali zabezpečiť, aby boli náležite informovaní o uplatniteľných pravidlách Únie a o vnútroštátnych pravidlách týkajúcich sa plánovanej prevádzky, najmä so zreteľom na bezpečnosť, súkromie, ochranu údajov, zodpovednosť, poistenie, bezpečnostnú ochranu a ochranu životného prostredia.

(21)

Niektoré oblasti, ako sú nemocnice, zhromaždenia ľudí, inštalácie a zariadenia, ako sú nápravné zariadenia alebo priemyselné závody, orgány verejnej správy na najvyššej úrovni a na vyššej úrovni, chránené prírodné oblasti alebo určité prvky dopravnej infraštruktúry, môžu byť obzvlášť citlivé na niektoré alebo všetky typy prevádzok UAS. Týmto by nemala byť dotknutá možnosť členských štátov stanoviť vnútroštátne pravidlá s cieľom podrobiť prevádzku bezpilotných lietadiel určitým podmienkam z dôvodov, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, vrátane ochrany životného prostredia, verejnej bezpečnosti alebo ochrany súkromia a ochrany osobných údajov v súlade s právom Únie.

(22)

Hluk a emisie z bezpilotných lietadiel by sa mali čo najviac minimalizovať s prihliadnutím na prevádzkové podmienky a rôzne osobitné charakteristiky jednotlivých členských štátov, napríklad hustotu obyvateľstva, pri ktorých hluk a emisie vyvolávajú obavy. S cieľom uľahčiť spoločenské prijatie prevádzky UAS, delegované nariadenie (EÚ) 2019/945 obsahuje maximálnu úroveň hluku bezpilotných lietadiel prevádzkovaných v „otvorenej“ kategórii v blízkosti ľudí. V „osobitnej“ kategórii existuje požiadavka, aby prevádzkovateľ vypracoval usmernenia pre svojich pilotov na diaľku tak, aby sa všetky lety vykonávali spôsobom, ktorý minimalizuje nepríjemnosti pre ľudí a zvieratá.

(23)

Súčasné vnútroštátne osvedčenia by sa mali prispôsobiť osvedčeniam, ktoré spĺňajú požiadavky tohto nariadenia.

(24)

S cieľom zabezpečiť riadne vykonávanie tohto nariadenia by sa mali stanoviť vhodné prechodné opatrenia. Členské štáty a zainteresované strany by najmä mali mať dostatok času na to, aby prispôsobili svoje postupy novému regulačnému rámcu pred začiatkom uplatňovania tohto nariadenia.

(25)

Novým regulačným rámcom pre prevádzku UAS by nemali byť dotknuté platné povinnosti ochrany životného prostredia a ochrany prírody inak vyplývajúce z vnútroštátneho práva alebo práva Únie.

(26)

Zatiaľ čo systém U-space vrátane infraštruktúry, služieb a postupov na zaručenie bezpečnej prevádzky UAS a podpory jej začlenenia do systému leteckej dopravy je v štádiu vývoja, toto nariadenie by už malo obsahovať požiadavky na zavedenie troch pilierov systému U-space, konkrétne registrácie, georeferenčného výstražného systému a diaľkovej identifikácie, ktoré bude treba ešte doplniť.

(27)

Keďže sa modelárske lietadlá považujú za UAS a vzhľadom na dobrú úroveň bezpečnosti, ktorú kluby a združenia preukazujú pri prevádzke modelárskych lietadiel, malo by sa bezproblémovo prejsť z rôznych vnútroštátnych systémov na nový regulačný rámec Únie tak, aby mohli kluby a združenia leteckých modelárov naďalej fungovať ako v súčasnosti, ako aj zohľadniť existujúce najlepšie postupy v členských štátoch.

(28)

Okrem toho vzhľadom na dobrú úroveň bezpečnosti dosiahnutú lietadlami triedy C4, ako je stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu, vykonávanie nízkorizikovej prevádzky takýchto lietadiel by sa malo povoliť v „otvorenej“ kategórii. Takéto lietadlá, ktoré často používajú prevádzkovatelia modelárskych lietadiel, sú porovnateľne jednoduchšie než iné triedy bezpilotných lietadiel, a preto by sa na ne nemali vzťahovať neprimerané technické požiadavky.

(29)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného v súlade s článkom 127 nariadenia (EÚ) 2018/1139,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovujú podrobné ustanovenia týkajúce sa prevádzky bezpilotných leteckých systémov, ako aj personálu vrátane pilotov na diaľku a organizácií zapojených do tejto prevádzky.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje vymedzenie pojmov v nariadení (EÚ) 2018/1139.

Uplatňuje sa aj toto vymedzenie pojmov:

1.

„bezpilotný letecký systém“ („UAS“) je bezpilotné lietadlo a vybavenie na jeho diaľkové ovládanie;

2.

„prevádzkovateľ bezpilotného leteckého systému“ („prevádzkovateľ UAS“) je akákoľvek právnická alebo fyzická osoba, ktorá prevádzkuje alebo zamýšľa prevádzkovať jeden alebo viacero UAS;

3.

„zhromaždenia ľudí“ sú zhromaždenia, kde ľudia stoja tak nahusto, že sa jednotlivé osoby nemôžu pohybovať;

4.

„zemepisná oblasť UAS“ je časť vzdušného priestoru stanovená príslušným orgánom, ktorá uľahčuje, obmedzuje alebo vylučuje prevádzku UAS s cieľom riešiť riziká týkajúce sa bezpečnosti, súkromia, ochrany osobných údajov, bezpečnostnej ochrany alebo životného prostredia a vyplývajúce z prevádzky UAS;

5.

„spoľahlivosť“ je vlastnosť opatrení na zmiernenie rizika vyplývajúca z kombinácie zvýšenia bezpečnosti v dôsledku opatrení na zmiernenie rizika a miery istoty a integrity dosiahnutia zvýšenia bezpečnosti;

6.

„štandardný scenár“ je typ prevádzky UAS v „osobitnej“ kategórii vymedzenej v dodatku 1 k prílohe, pre ktorý bol určený presný zoznam opatrení na zmiernenie rizika, a to takým spôsobom, že príslušný orgán môže považovať za uspokojivé vyhlásenia, v ktorých prevádzkovatelia vyhlasujú, že pri vykonávaní tohto typu prevádzky uplatnia opatrenia na zmiernenie rizika;

7.

„prevádzka s priamym vizuálnym kontaktom“ („VLOS“) je typ prevádzky UAS, v rámci ktorej je pilot na diaľku schopný bez pomôcky udržiavať nepretržitý vizuálny kontakt s bezpilotným lietadlom a ktorá pilotovi na diaľku umožňuje ovládať dráhu letu bezpilotného lietadla vo vzťahu k iným lietadlám, ľuďom a prekážkam s cieľom vyhnúť sa zrážke;

8.

„prevádzka mimo priameho vizuálneho kontaktu“ („BVLOS“) je typ prevádzky UAS, ktorá sa nevykonáva v podmienkach VLOS;

9.

„osvedčenie prevádzkovateľa ľahkého UAS“ („LUC“) je osvedčenie, ktoré vydal príslušný orgán prevádzkovateľovi UAS, ako sa stanovuje v časti C prílohy;

10.

„klub alebo združenie leteckých modelárov“ je organizácia, ktorá zákonne sídli v členskom štáte a ktorej cieľom je vykonávanie rekreačných letov, leteckých prehliadok, športových aktivít alebo súťažných aktivít s použitím UAS;

11.

„nebezpečný náklad“ sú výrobky alebo látky, ktoré v prípade incidentu alebo nehody môžu spôsobiť ohrozenie zdravia, bezpečnosti, majetku alebo životného prostredia a ktoré sú súčasťou užitočného zaťaženia bezpilotného lietadla; patria sem najmä:

a)

výbušniny (nebezpečenstvo rozsiahleho výbuchu, nebezpečenstvo rozletenia úlomkov, menšie nebezpečenstvo výbuchu, závažné nebezpečenstvo vzniku požiaru, trhaviny, mimoriadne necitlivé výbušniny);

b)

plyny (horľavý plyn, nehorľavý plyn, jedovatý plyn, kyslík, nebezpečenstvo inhalácie);

c)

horľavé kvapaliny (horľavé kvapaliny, horľavé látky, vykurovací olej, benzín);

d)

horľavé tuhé látky (horľavé tuhé látky, zápalné tuhé látky, nebezpečné pri styku s vodou);

e)

oxidujúce látky a organické peroxidy;

f)

toxické a infekčné látky (jed, biologické riziko);

g)

rádioaktívne látky;

h)

žieravé látky;

12.

„užitočné zaťaženie“ je nástroj, mechanizmus, vybavenie, súčasť, prístroj, aparatúra alebo príslušenstvo vrátane komunikačného vybavenia, ktoré sa inštaluje do lietadla alebo sa k nemu pripevňuje, a nepoužíva sa či nie je určené na použitie v rámci prevádzky alebo ovládania lietadla počas letu, a nie je súčasťou draku, motora alebo vrtule;

13.

„priama diaľková identifikácia“ je systém, ktorý zabezpečuje lokálne vysielanie informácií o prevádzkovanom bezpilotnom lietadle, vrátane jeho označenia, aby sa umožnilo získanie týchto informácií bez fyzického prístupu k bezpilotnému lietadlu;

14.

„režim navádzania“ je režim prevádzky UAS, v ktorom bezpilotné lietadlo neustále sleduje pilota na diaľku vo vopred určenom okruhu;

15.

„georeferenčný výstražný systém“ je funkcia, ktorá na základe údajov od členských štátov odhalí možné narušenie obmedzení vzdušného priestoru a upozorní pilotov na diaľku, aby mohli prijať okamžité a účinné opatrenia s cieľom zabrániť tomuto narušeniu;

16.

„súkromne vyrobený UAS“ je UAS zmontovaný alebo vyrobený pre vlastnú potrebu konštruktéra, okrem UAS zmontovaných zo súprav častí uvedených na trh ako samostatná súprava pripravená na montáž;

17.

„autonómna prevádzka“ je prevádzka, počas ktorej je bezpilotné lietadlo v prevádzke bez možnosti zásahu pilota na diaľku;

18.

„nezúčastnené osoby“ sú osoby, ktoré sa nezúčastňujú na prevádzke UAS, alebo osoby, ktorým nie sú známe pokyny a bezpečnostné opatrenia prevádzkovateľa UAS;

19.

„sprístupnenie na trhu“ je každá dodávka výrobku na distribúciu, spotrebu alebo používanie na trhu Únie v rámci obchodnej činnosti, či už za odplatu alebo bezplatne;

20.

„uvedenie na trh“ je prvé sprístupnenie výrobku na trhu Únie;

21.

„riadená pozemná oblasť“ je pozemná oblasť, v ktorej sa prevádzkuje UAS a v rámci ktorej môže prevádzkovateľ UAS zabezpečiť, aby boli prítomné len zúčastnené osoby;

22.

„maximálna vzletová hmotnosť“ („MTOM“) je maximálna hmotnosť bezpilotného lietadla vrátane užitočného zaťaženia a paliva podľa vymedzenia výrobcu alebo konštruktéra, pri ktorej možno prevádzkovať bezpilotné lietadlo;

23.

„bezpilotný vetroň“ je bezpilotné lietadlo, pri ktorom vztlak potrebný na let vykonávajú aerodynamické sily na jeho nepohyblivých nosných plochách a ktorého voľný let nie je závislý od motora. Môže byť vybavený motorom, ktorý sa použije v prípade núdze.

Článok 3

Kategórie prevádzky UAS

Prevádzka UAS sa musí vykonávať v „otvorenej“ kategórii (vymedzenej v článku 4), „osobitnej“ kategórii (vymedzenej v článku 5) alebo „osvedčenej“ kategórii (vymedzenej v článku 6) za týchto podmienok:

a)

prevádzka UAS v „otvorenej“ kategórii nepodlieha žiadnemu predchádzajúcemu prevádzkovému povoleniu, ani prevádzkovému vyhláseniu prevádzkovateľa UAS pred vykonaním prevádzky;

b)

prevádzka UAS v „osobitnej“ kategórii si vyžaduje prevádzkové povolenie vydané príslušným orgánom podľa článku 12 alebo povolenie prijaté v súlade s článkom 16 alebo za okolností vymedzených v článku 5 ods. 5 vyhlásenie, ktoré má podať prevádzkovateľ UAS;

c)

prevádzka UAS v „osvedčenej“ kategórii si vyžaduje certifikáciu UAS podľa delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/945 a osvedčovanie prevádzkovateľa a prípadne aj udelenie preukazu spôsobilosti pilotovi na diaľku.

Článok 4

„Otvorená“ kategória prevádzky UAS

1.   Prevádzka sa klasifikuje ako prevádzka UAS v „otvorenej“ kategórii, len ak sú splnené tieto požiadavky:

a)

UAS patrí do jednej z tried stanovených v delegovanom nariadení (EÚ) 2019/945 alebo je súkromne vyrobený alebo spĺňa podmienky vymedzené v článku 20;

b)

bezpilotné lietadlo má maximálnu vzletovú hmotnosť menej ako 25 kg;

c)

pilot na diaľku zabezpečí, aby sa bezpilotné lietadlo udržiavalo v bezpečnej vzdialenosti od ľudí a aby nelietalo nad zhromaždeniami ľudí;

d)

pilot na diaľku vždy udržiava bezpilotné lietadlo v podmienkach VLOS s výnimkou letu v režime navádzania alebo s výnimkou využitia pozorovateľa bezpilotného lietadla, ako sa uvádza v časti A prílohy;

e)

bezpilotné lietadlo sa počas letu nepriblíži na vzdialenosť menej než 120 metrov od najbližšieho bodu zemského povrchu, okrem prípadov preletu nad prekážkou, ako sa uvádza v časti A prílohy;

f)

bezpilotné lietadlo počas letu neprepravuje nebezpečný náklad a nezhadzuje žiadne predmety.

2.   Prevádzka UAS v „otvorenej“ kategórii sa rozdeľuje na tri podkategórie v súlade s požiadavkami stanovenými v časti A prílohy.

Článok 5

„Osobitná“ kategória prevádzky UAS

1.   Ak nie je splnená niektorá z požiadaviek stanovených v článku 4 alebo v časti A prílohy, od prevádzkovateľa UAS sa vyžaduje, aby od príslušného orgánu členského štátu registrácie získal prevádzkové povolenie podľa článku 12.

2.   Pri podávaní žiadosti o prevádzkové povolenie príslušnému orgánu podľa článku 12 prevádzkovateľ vykoná posúdenie rizika v súlade s článkom 11 a predloží ho spolu so žiadosťou vrátane primeraných opatrení na zmiernenie rizika.

3.   V súlade s ustanovením UAS.SPEC.040 stanoveným v časti B prílohy príslušný orgán vydá prevádzkové povolenie, ak sa domnieva, že prevádzkové riziká sú primerane zmiernené v súlade s článkom 12.

4.   Príslušný orgán spresní, či sa prevádzkové povolenie týka:

a)

schválenia jednej prevádzky alebo viacerých prevádzok v konkrétnom čase alebo na konkrétnom mieste alebo miestach, prípadne schválenia oboch prípadov. Prevádzkové povolenie musí obsahovať súvisiaci presný zoznam opatrení na zmiernenie rizika;

b)

schválenia LUC v súlade s časťou C prílohy.

5.   Ak prevádzkovateľ UAS predloží príslušnému orgánu členského štátu registrácie v súlade s ustanovením UAS.SPEC.020 stanoveným v časti B prílohy vyhlásenie týkajúce sa prevádzky, ktorá je v súlade so štandardným scenárom podľa vymedzenia v dodatku 1 k danej prílohe, od prevádzkovateľa UAS sa nevyžaduje, aby získal prevádzkové povolenie v súlade s odsekmi 1 až 4 tohto článku, a uplatňuje sa postup stanovený v článku 12 ods. 5

6.   Prevádzkové povolenie alebo vyhlásenie sa nevyžaduje v prípade:

a)

prevádzkovateľov UAS, ktorí sú držiteľmi LUC s príslušnými oprávneniami v súlade s ustanovením UAS.LUC.060 prílohy;

b)

prevádzok vykonávaných v rámci klubov a združení leteckých modelárov, ktorým bolo udelené povolenie v súlade s článkom 16.

Článok 6

„Osvedčená“ kategória prevádzky UAS

1.   Prevádzka sa klasifikuje ako prevádzka UAS v „osvedčenej“ kategórii, len ak sú splnené tieto požiadavky:

a)

UAS je certifikovaný podľa článku 40 ods. 1 písm. a), b) a c) delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/945 a

b)

prevádzka sa vykonáva za ktorejkoľvek z týchto podmienok:

i)

nad zhromaždeniami ľudí;

ii)

jej súčasťou je preprava osôb;

iii)

jej súčasťou je preprava nebezpečného nákladu, ktorá môže v prípade nehody vystaviť tretie osoby vysokému riziku.

2.   Prevádzka UAS sa okrem toho klasifikuje ako prevádzka UAS v „osvedčenej“ kategórii, ak sa príslušný orgán na základe posúdenia rizika stanoveného v článku 11 domnieva, že riziko súvisiace s prevádzkou nemožno primerane zmierniť bez certifikácie UAS a osvedčovania prevádzkovateľa UAS a prípadne bez udelenia preukazu spôsobilosti pilotovi na diaľku.

Článok 7

Pravidlá a postupy prevádzky UAS

1.   Pri prevádzke UAS v „otvorenej“ kategórii sa musia dodržiavať prevádzkové obmedzenia stanovené v časti A prílohy.

2.   Pri prevádzke UAS v „osobitnej“ kategórii sa musia dodržiavať prevádzkové obmedzenia stanovené v prevádzkovom povolení uvedenom v článku 12 alebo v povolení uvedenom v článku 16 alebo v štandardnom scenári vymedzenom v dodatku 1 k prílohe podľa vyhlásenia prevádzkovateľa UAS.

Tento odsek sa neuplatňuje, ak prevádzkovateľ UAS je držiteľom LUC s príslušnými oprávneniami.

Prevádzka UAS v „osobitnej“ kategórii podlieha príslušným prevádzkovým požiadavkám stanoveným vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 923/2012 (5).

3.   Prevádzka UAS v „osvedčenej“ kategórii podlieha príslušným prevádzkovým požiadavkám stanoveným vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 923/2012, v nariadení Komisie (EÚ) č. 965/2012 (6) a v nariadení Komisie (EÚ) č. 1332/2011 (7).

Článok 8

Pravidlá a postupy týkajúce sa spôsobilosti pilotov na diaľku

1.   Piloti na diaľku ovládajúci UAS v „otvorenej“ kategórii musia spĺňať požiadavky na spôsobilosť stanovené v časti A prílohy.

2.   Piloti na diaľku ovládajúci UAS v „osobitnej“ kategórii musia spĺňať požiadavky na spôsobilosť stanovené v prevádzkovom povolení od príslušného orgánu alebo v štandardnom scenári vymedzenom v dodatku 1 k prílohe alebo v súlade s vymedzením v LUC a musia mať aspoň tieto spôsobilosti:

a)

schopnosť uplatňovať prevádzkové postupy (bežné postupy, postupy pre nepredvídané okolnosti a núdzové postupy, plánovanie letov, predletové a poletové prehliadky);

b)

schopnosť riadiť leteckú komunikáciu;

c)

riadenie dráhy letu a automatizácie letu bezpilotného lietadla;

d)

schopnosť viesť, práca v tíme a samoriadenie;

e)

riešenie problémov a rozhodovanie;

f)

situačné povedomie;

g)

zvládanie pracovnej záťaže;

h)

koordinácia alebo odovzdanie, podľa potreby.

3.   Piloti na diaľku vykonávajúci prevádzku v rámci klubov alebo združení leteckých modelárov musia spĺňať minimálne požiadavky na spôsobilosť vymedzené v povolení udelenom v súlade s článkom 16.

Článok 9

Minimálny vek pilotov na diaľku

1.   Minimálny vek pilotov na diaľku, ktorí ovládajú UAS v „otvorenej“ a „osobitnej“ kategórii, je 16 rokov.

2.   Dosiahnutie minimálneho veku pilotov na diaľku sa nevyžaduje:

a)

ak ovládajú v rámci podkategórie A1, ako je uvedené v časti A prílohy k tomuto nariadeniu, UAS triedy C0 vymedzený v časti 1 prílohy k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/945, ktorý je hračkou v zmysle smernice 2009/48/ES;

b)

v prípade súkromne vyrobeného UAS s maximálnou vzletovou hmotnosťou menej ako 250 g;

c)

ak vykonávajú prevádzku pod priamym dohľadom pilota na diaľku, ktorý spĺňa požiadavky v odseku 1 a článku 8.

3.   Členské štáty môžu znížiť minimálny vek na základe prístupu založeného na riziku, berúc do úvahy špecifické riziká spojené s prevádzkou na svojom území:

a)

v prípade pilotov na diaľku vykonávajúcich prevádzku v „otvorenej“ kategórii až o najviac 4 roky;

b)

v prípade pilotov na diaľku vykonávajúcich prevádzku v „osobitnej“ kategórii až o najviac 2 roky.

4.   Ak členský štát zníži minimálny vek pilotov na diaľku, títo piloti na diaľku môžu ovládať UAS len na území príslušného členského štátu.

5.   Členské štáty môžu určiť odlišný minimálny vek pilotov na diaľku vykonávajúcich prevádzku v rámci klubov alebo združení leteckých modelárov v povolení vydanom v súlade s článkom 16.

Článok 10

Pravidlá a postupy týkajúce sa letovej spôsobilosti UAS

UAS používané na prevádzku uvedenú v tomto nariadení musia spĺňať technické požiadavky a pravidlá a postupy týkajúce sa letovej spôsobilosti vymedzené v delegovaných aktoch prijatých podľa článku 58 nariadenia (EÚ) 2018/1139 s výnimkou prípadov, keď sú súkromne vyrobené alebo sa používajú na prevádzku uvedenú v článku 16 alebo spĺňajú podmienky vymedzené v článku 20.

Článok 11

Pravidlá vykonávania posúdenia prevádzkového rizika

1.   Posúdenie prevádzkového rizika:

a)

opisuje charakteristiky prevádzky UAS;

b)

navrhuje primerané ciele prevádzkovej bezpečnosti;

c)

identifikuje riziká spojené s prevádzkou na zemi a vo vzduchu vzhľadom na všetky tieto aspekty:

i)

do akej miery môžu byť danou činnosťou ohrozené tretie osoby alebo majetok na zemi;

ii)

zložitosť, výkonnosť a prevádzkové charakteristiky dotknutých bezpilotných lietadiel;

iii)

účel letu, typ UAS, pravdepodobnosť zrážky s iným lietadlom a využívané triedy vzdušného priestoru;

iv)

typ, rozsah a zložitosť prevádzky alebo činnosti UAS vrátane, v relevantných prípadoch, objemu a druhu dopravy, ktorú uskutočňuje zodpovedná organizácia alebo osoba;

v)

do akej miery sú osoby dotknuté rizikami súvisiacimi s prevádzkou UAS schopné posúdiť a kontrolovať uvedené riziká;

d)

identifikuje škálu možných opatrení na zmiernenie rizika;

e)

určuje potrebnú úroveň spoľahlivosti vybraných opatrení na zmiernenie rizika tak, aby sa prevádzka mohla vykonávať bezpečne.

2.   Súčasťou opisu prevádzky UAS je aspoň:

a)

povaha vykonávaných činností;

b)

prevádzkové prostredie a zemepisná oblasť plánovanej prevádzky, najmä obyvateľstvo, nad ktorým sa lieta, orografia, typy vzdušného priestoru, blok vzdušného priestoru, v ktorom sa bude prevádzka vykonávať, a ktorý blok vzdušného priestoru sa ponechá ako nevyhnutná rezerva v prípade rizika, vrátane prevádzkových požiadaviek na zemepisné oblasti;

c)

zložitosť prevádzky, najmä plánovanie a vykonávanie, spôsobilosť, skúsenosti a zloženie personálu a požadované technické prostriedky, ktoré sú naplánované na vykonávanie prevádzky;

d)

technické vlastnosti UAS vrátane jeho výkonnosti vzhľadom na podmienky plánovanej prevádzky a prípadne jeho registračné číslo;

e)

spôsobilosť personálu na vykonávanie prevádzky vrátane jeho zloženia, úlohy, povinností, výcviku a najnovších skúseností.

3.   V posúdení sa navrhne cieľová úroveň bezpečnosti, ktorá bude zodpovedať úrovni bezpečnosti leteckej dopravy s posádkou, berúc do úvahy osobitné charakteristiky prevádzky UAS.

4.   Súčasťou identifikácie rizík je určenie všetkých týchto aspektov:

a)

nezmiernené riziko prevádzky na zemi s prihliadnutím na typ prevádzky a podmienky, za ktorých sa prevádzka vykonáva, prinajmenšom vrátane týchto kritérií:

i)

VLOS alebo BVLOS;

ii)

hustoty obyvateľstva oblastí, nad ktorými sa lieta;

iii)

letov nad zhromaždeniami ľudí;

iv)

charakteristík rozmerov bezpilotného lietadla;

b)

nezmiernené riziko prevádzky vo vzduchu s prihliadnutím na všetky tieto aspekty:

i)

presný blok vzdušného priestoru, v ktorom sa bude vykonávať prevádzka, rozšírený o blok vzdušného priestoru potrebný pre postupy pre nepredvídané okolnosti;

ii)

triedu vzdušného priestoru;

iii)

vplyv na ostatnú leteckú prevádzku a manažment letovej prevádzky (ATM), a najmä na:

nadmorskú výšku prevádzky,

riadený alebo neriadený vzdušný priestor,

letiskové alebo neletiskové prostredie,

vzdušný priestor nad mestským alebo vidieckym prostredím,

oddelenie od inej dopravy.

5.   Pri určovaní možných opatrení na zmiernenie rizika potrebných na splnenie navrhovanej cieľovej úrovne bezpečnosti sa zohľadňujú tieto možnosti:

a)

ochranné opatrenia pre ľudí na zemi;

b)

strategické prevádzkové obmedzenia prevádzky UAS, najmä:

i)

obmedzenie zemepisných oblastí, v ktorých sa prevádzka vykonáva;

ii)

obmedzenie trvania alebo plánovaného časového intervalu, počas ktorého sa prevádzka vykonáva;

c)

strategické zmierňovanie prostredníctvom spoločných letových pravidiel alebo spoločnej štruktúry a služieb vzdušného priestoru;

d)

schopnosť vyrovnať sa s možnými nepriaznivými prevádzkovými podmienkami;

e)

organizačné faktory, ako sú postupy prevádzky a údržby vypracované prevádzkovateľom UAS a postupy údržby, ktoré sú v súlade s používateľskou príručkou výrobcu;

f)

úroveň spôsobilosti a odbornosti personálu, ktorý sa podieľa na bezpečnosti letu;

g)

riziko ľudskej chyby pri vykonávaní prevádzkových postupov;

h)

projektované vlastnosti a výkonnosť UAS, najmä:

i)

dostupnosť prostriedkov na zmiernenie rizík zrážky;

ii)

dostupnosť systémov, ktoré obmedzujú energiu pri náraze, alebo krehkosť bezpilotného lietadla;

iii)

konštrukcia UAS podľa uznaných noriem a konštrukcia zabezpečená proti havárii.

6.   Spoľahlivosť navrhovaných opatrení na zmiernenie rizika sa posudzuje s cieľom určiť, či sú úmerné bezpečnostným cieľom a rizikám plánovanej prevádzky, a to najmä aby sa zaistila bezpečnosť v každej fáze prevádzky.

Článok 12

Povoľovanie prevádzky v „osobitnej“ kategórii

1.   Príslušný orgán vyhodnotí posúdenie rizika a spoľahlivosť opatrení na zmiernenie rizika, ktoré prevádzkovateľ UAS navrhuje v záujme bezpečnej prevádzky UAS vo všetkých fázach letu.

2.   Príslušný orgán udelí prevádzkové povolenie, keď sa v rámci hodnotenia dospeje k záveru, že:

a)

ciele prevádzkovej bezpečnosti zohľadňujú riziká prevádzky;

b)

kombinované opatrenia na zmiernenie rizika súvisiace s prevádzkovými podmienkami na vykonávanie prevádzky, spôsobilosti zapojeného personálu a technických vlastností bezpilotného lietadla sú primerané a dostatočne spoľahlivé na to, aby zaistili bezpečnú prevádzku vzhľadom na zistené riziká na zemi a vo vzduchu;

c)

prevádzkovateľ UAS poskytol vyhlásenie potvrdzujúce, že plánovaná prevádzka spĺňa všetky príslušné pravidlá Únie a vnútroštátne pravidlá, najmä so zreteľom na súkromie, ochranu údajov, zodpovednosť, poistenie, bezpečnostnú ochranu a ochranu životného prostredia.

3.   Ak sa prevádzka nepovažuje za dostatočne bezpečnú, príslušný orgán o tom informuje žiadateľa a uvedie dôvody, pre ktoré zamietol vydanie prevádzkového povolenia.

4.   V prevádzkovom povolení, ktoré udeľuje príslušný orgán, sa uvedie:

a)

rozsah povolenia;

b)

„osobitné“ podmienky, ktoré sa uplatňujú na:

i)

prevádzku UAS a prevádzkové obmedzenia;

ii)

požadovanú spôsobilosť prevádzkovateľa UAS a prípadne pilotov na diaľku;

iii)

technické vlastnosti UAS vrátane prípadnej certifikácie UAS;

c)

tieto informácie:

i)

registračné číslo prevádzkovateľa UAS a technické vlastnosti UAS;

ii)

odkaz na posúdenie prevádzkového rizika, ktoré vypracoval prevádzkovateľ UAS;

iii)

prevádzkové obmedzenia a podmienky prevádzky;

iv)

opatrenia na zmiernenie rizika, ktoré musí uplatňovať prevádzkovateľ UAS;

v)

miesto alebo miesta, kde je vykonávanie prevádzky povolené, a všetky ostatné miesta v členských štátoch v súlade s článkom 13;

vi)

všetka dokumentácia a záznamy relevantné pre daný typ prevádzky a druh udalostí, ktoré by sa mali oznamovať dodatočne k tým, ktoré sú vymedzené v nariadení Euŕópskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 376/2014 (8).

5.   Po prijatí vyhlásenia uvedeného v článku 5 ods. 5 príslušný orgán:

a)

overí, či obsahuje všetky prvky uvedené v ustanovení UAS.SPEC.020 ods. 2 prílohy;

b)

ak áno, poskytne prevádzkovateľovi UAS potvrdenie o prijatí a úplnosti bez zbytočného odkladu, aby prevádzkovateľ mohol začať prevádzku.

Článok 13

Cezhraničná prevádzka alebo prevádzka mimo štátu registrácie

1.   Ak prevádzkovateľ UAS plánuje vykonávať prevádzku v „osobitnej“ kategórii, pre ktorú už bolo udelené prevádzkové povolenie v súlade s článkom 12 a ktorá sa má vykonávať čiastočne alebo úplne vo vzdušnom priestore iného členského štátu, než je členský štát registrácie, prevádzkovateľ UAS poskytne príslušnému orgánu členského štátu plánovanej prevádzky žiadosť obsahujúcu tieto informácie:

a)

kópiu prevádzkového povolenia udeleného prevádzkovateľovi UAS v súlade s článkom 12 a

b)

miesto(-a) plánovanej prevádzky vrátane aktualizovaných opatrení na zmiernenie rizika (ak sú potrebné) s cieľom riešiť riziká identifikované podľa článku 11 ods. 2 písm. b), ktoré sú špecifické vzhľadom na miestny vzdušný priestor, terén a obyvateľstvo a vzhľadom na klimatické podmienky.

2.   Po prijatí žiadosti uvedenej v odseku 1 príslušný orgán členského štátu plánovanej prevádzky túto žiadosť bez zbytočného odkladu posúdi a príslušnému orgánu členského štátu registrácie a prevádzkovateľovi UAS potvrdí, že aktualizované opatrenia na zmiernenie rizika uvedené v odseku 1 písm. b) sú na účely danej prevádzky na plánovanom mieste uspokojivé. Po doručení tohto potvrdenia môže prevádzkovateľ UAS začať plánovanú prevádzku a členský štát registrácie zaznamená v prevádzkovom povolení vydanom v súlade s článkom 12 aktualizované opatrenia na zmiernenie rizika, ktoré musí prevádzkovateľ UAS uplatňovať.

3.   Ak prevádzkovateľ UAS plánuje vykonávať prevádzku v „osobitnej“ kategórii, pre ktorú už bolo podané vyhlásenie v súlade s článkom 5 ods. 5 a ktorá sa má vykonávať čiastočne alebo úplne vo vzdušnom priestore iného členského štátu, než je členský štát registrácie, prevádzkovateľ UAS poskytne príslušnému orgánu členského štátu plánovanej prevádzky kópiu vyhlásenia podaného členskému štátu registrácie, ako aj kópiu potvrdenia o prijatí a úplnosti.

Článok 14

Registrácia prevádzkovateľov UAS a certifikovaných UAS

1.   Členské štáty zavedú a aktualizujú systémy registrácie UAS, ktorých projektový návrh podlieha certifikácii, a prevádzkovateľov UAS, ktorých prevádzka môže predstavovať riziko pre bezpečnosť, bezpečnostnú ochranu, súkromie a ochranu osobných údajov alebo životného prostredia.

2.   Systémy registrácie prevádzkovateľov UAS obsahujú dátové polia na vkladanie a výmenu týchto informácií:

a)

celé meno a dátum narodenia fyzických osôb a názov a identifikačné číslo právnických osôb;

b)

adresa prevádzkovateľov UAS;

c)

ich e-mailová adresa a telefónne číslo;

d)

číslo poistnej zmluvy pre UAS, ak sa vyžaduje podľa práva Únie alebo vnútroštátneho práva;

e)

potvrdenie tohto vyhlásenia právnickými osobami: „Všetci zamestnanci, ktorí sa priamo podieľajú na prevádzke, sú spôsobilí na výkon svojich úloh a UAS budú ovládať len piloti na diaľku s primeranou úrovňou spôsobilosti.“;

f)

platné prevádzkové povolenia a osvedčenia LUC a vyhlásenia s potvrdením v súlade s článkom 12 ods. 5 písm. b).

3.   Systémy registrácie bezpilotných lietadiel, ktorých projektový návrh podlieha certifikácii, obsahujú dátové polia na vkladanie a výmenu týchto informácií:

a)

meno výrobcu;

b)

označenie bezpilotného lietadla od výrobcu;

c)

sériové číslo bezpilotného lietadla;

d)

celé meno alebo názov, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo fyzickej alebo právnickej osoby, na ktorej meno je bezpilotné lietadlo zaregistrované.

4.   Členské štáty zabezpečia, aby boli systémy registrácie digitálne a interoperabilné a aby umožňovali vzájomný prístup a výmenu informácií prostredníctvom registra uvedeného v článku 74 nariadenia (EÚ) 2018/1139.

5.   Prevádzkovatelia UAS sa zaregistrujú:

a)

ak v „otvorenej“ kategórii prevádzkujú ktorékoľvek z týchto bezpilotných lietadiel:

i)

s MTOM 250 g alebo viac alebo ktoré môže v prípade nárazu odovzdať človeku kinetickú energiu nad 80 joulov;

ii)

ktoré sú vybavené snímačom schopným zachytiť osobné údaje, pokiaľ nie sú v súlade so smernicou 2009/48/ES;

b)

ak v „osobitnej“ kategórii prevádzkujú bezpilotné lietadlo s akoukoľvek hmotnosťou.

6.   Prevádzkovatelia UAS sa zaregistrujú v členskom štáte, v ktorom majú trvalé bydlisko ako fyzická osoba, alebo v ktorom majú hlavné miesto podnikania ako právnická osoba, a zabezpečia správnosť svojich registračných informácií. Prevádzkovateľ UAS nemôže byť naraz zaregistrovaný vo viac ako jednom členskom štáte.

Členské štáty vydajú jedinečné digitálne registračné číslo pre prevádzkovateľov UAS a pre UAS, ktoré potrebujú registráciu, čo umožní ich individuálnu identifikáciu.

Registračné číslo prevádzkovateľov UAS sa určí na základe noriem, ktoré podporujú interoperabilitu systémov registrácie.

7.   Vlastník bezpilotného lietadla, ktorého projektový návrh podlieha certifikácii, zaregistruje bezpilotné lietadlo.

Štátna príslušnosť a registračná značka bezpilotného lietadla sa stanovia v súlade s prílohou 7 k dohovoru ICAO. Bezpilotné lietadlo nemôže byť naraz zaregistrované vo viac ako jednom štáte.

8.   Prevádzkovatelia UAS umiestnia svoje registračné číslo na každé bezpilotné lietadlo, ktoré spĺňa podmienky opísané v odseku 5.

Článok 15

Prevádzkové podmienky pre zemepisné oblasti UAS

1.   Pri určovaní zemepisných oblastí UAS z dôvodov bezpečnosti, bezpečnostnej ochrany, ochrany súkromia alebo životného prostredia môžu členské štáty:

a)

zakázať určité alebo všetky prevádzky UAS, vyžadovať osobitné podmienky pre určité alebo všetky prevádzky UAS alebo požadovať predchádzajúce prevádzkové povolenie pre určité alebo všetky prevádzky UAS;

b)

podrobiť prevádzky UAS konkrétnym environmentálnym normám;

c)

umožniť prístup len pre určité triedy UAS;

d)

umožniť prístup len pre UAS vybavené určitými technickými vlastnosťami, najmä systémami diaľkovej identifikácie alebo georeferenčnými výstražnými systémami.

2.   Na základe posúdenia rizika vykonaného príslušným orgánom môžu členské štáty stanoviť určité zemepisné oblasti, v ktorých sa na prevádzku UAS nevzťahuje jedna alebo viac požiadaviek „otvorenej“ kategórie.

3.   Ak členské štáty podľa odseku 1 alebo 2 určia zemepisné oblasti UAS, na účely georeferenčnej informovanosti zabezpečia, aby sa informácie o zemepisných oblastiach UAS vrátane ich obdobia platnosti sprístupnili verejnosti v jednotnom jedinečnom digitálnom formáte.

Článok 16

Prevádzka UAS v rámci klubov a združení leteckých modelárov

1.   Na požiadanie klubu alebo združenia leteckých modelárov môže príslušný orgán vydať povolenie na prevádzku UAS v rámci klubu a združenia leteckých modelárov.

2.   Povolenie uvedené v odseku 1 sa vydáva v súlade s ktorýmkoľvek z týchto bodov:

a)

v súlade s príslušnými vnútroštátnymi pravidlami;

b)

v súlade so zavedenými postupmi, organizačnou štruktúrou a systémom riadenia klubu alebo združenia leteckých modelárov za predpokladu, že:

i)

piloti na diaľku vykonávajúci prevádzku v rámci klubov alebo združení leteckých modelárov sú informovaní o podmienkach a obmedzeniach vymedzených v povolení udelenom príslušným orgánom;

ii)

pilotom na diaľku vykonávajúcim prevádzku v rámci klubov alebo združení leteckých modelárov sa poskytuje pomoc pri dosahovaní minimálnej spôsobilosti potrebnej na bezpečné prevádzkovanie UAS, a to v súlade s podmienkami a obmedzeniami vymedzenými v povolení;

iii)

klub alebo združenie leteckých modelárov prijíma primerané opatrenia, ak je oboznámený s tým, že pilot na diaľku vykonávajúci prevádzku v rámci klubov alebo združení leteckých modelárov nedodržiava podmienky a obmedzenia vymedzené v povolení, a v prípade potreby o tom informuje príslušný orgán;

iv)

na žiadosť príslušného orgánu klub alebo združenie leteckých modelárov poskytuje dokumentáciu požadovanú na účely dohľadu a monitorovania.

3.   V povolení uvedenom v odseku 1 sa stanovia podmienky, za ktorých sa môže vykonávať prevádzka v rámci klubov alebo združení leteckých modelárov, a toto povolenie je obmedzené len na územie členského štátu, v ktorom bolo vydané.

4.   Členské štáty môžu umožniť klubom a združeniam leteckých modelárov, aby vo svojom mene registrovali svojich členov v systémoch registrácie zriadených v súlade s článkom 14. V opačnom prípade sa členovia klubov a združení leteckých modelárov registrujú sami v súlade s článkom 14.

Článok 17

Určenie príslušného orgánu

1.   Každý členský štát určí jeden alebo viac subjektov ako príslušný orgán pre úlohy uvedené v článku 18.

2.   Ak členský štát určí viac ako jeden subjekt ako príslušný orgán:

a)

jasne vymedzí oblasti právomocí každého príslušného orgánu, pokiaľ ide o povinnosti;

b)

zriadi vhodný koordinačný mechanizmus medzi týmito subjektmi s cieľom zabezpečiť efektívny dohľad nad všetkými organizáciami a osobami, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

Článok 18

Úlohy príslušného orgánu

Príslušný orgán je zodpovedný za:

a)

presadzovanie tohto nariadenia;

b)

vydávanie, pozastavovanie alebo rušenie osvedčení prevádzkovateľov UAS a preukazov spôsobilosti pilotov na diaľku, ktorí ovládajú UAS v „osvedčenej“ kategórii;

c)

vydávanie diaľkovým pilotom dokladu o absolvovaní online skúšky teoretických vedomostí podľa ustanovení UAS.OPEN.020 a UAS.OPEN.040 prílohy a za vydávanie, zmenu, pozastavenie, obmedzenie alebo zrušenie osvedčení spôsobilosti pilotov na diaľku podľa ustanovenia UAS.OPEN.030 prílohy;

d)

vydávanie, zmenu, pozastavenie, obmedzenie alebo zrušenie prevádzkových povolení a osvedčení LUC a overovanie úplnosti vyhlásení, ktoré sú potrebné na vykonávanie prevádzky UAS v „osobitnej“ kategórii;

e)

uchovávanie dokumentov, záznamov a správ týkajúcich sa prevádzkových povolení UAS, vyhlásení, osvedčení spôsobilosti pilotov na diaľku a osvedčení LUC;

f)

sprístupnenie informácií o zemepisných oblastiach UAS, ktoré členské štáty identifikovali a zriadili vo svojom vnútroštátnom vzdušnom priestore, a to v jednotnom jedinečnom digitálnom formáte;

g)

vydávanie potvrdenia o prijatí a úplnosti v súlade s článkom 12 ods. 5 písm. b) alebo potvrdenia v súlade s článkom 13 ods. 2;

h)

vypracovanie systému dohľadu založeného na riziku nad:

i)

prevádzkovateľmi UAS, ktorí predložili vyhlásenie alebo sú držiteľmi prevádzkového povolenia alebo LUC;

ii)

klubmi a združeniami modelárov, ktoré sú držiteľmi povolenia uvedeného v článku 16;

i)

v prípade prevádzok okrem „otvorenej“ kategórie, vypracovanie plánu auditu na základe rizikového profilu, úrovne súladu a bezpečnostnej výkonnosti prevádzkovateľov UAS, ktorí predložili vyhlásenie alebo sú držiteľmi osvedčenia vydaného príslušným orgánom;

j)

v prípade prevádzok okrem „otvorenej“ kategórie, vykonávanie inšpekcií v súvislosti s prevádzkovateľmi UAS, ktorí predložili vyhlásenie alebo sú držiteľmi osvedčenia vydaného príslušným orgánom vykonávajúcim inšpekciu UAS, a zabezpečenie toho, aby prevádzkovatelia UAS a piloti na diaľku dodržiavali toto nariadenie;

k)

uplatňovanie systému na odhaľovanie a preskúmanie prípadov nesúladu zo strany prevádzkovateľov UAS vykonávajúcich prevádzku v „otvorenej“ alebo „osobitnej“ kategórii a nahlásených v súlade s článkom 19 ods. 2;

l)

informovanie a usmerňovanie prevádzkovateľov UAS v záujme podpory bezpečnosti prevádzky UAS;

m)

zavedenie a aktualizáciu systémov registrácie UAS, ktorých projektový návrh podlieha certifikácii, a prevádzkovateľov UAS, ktorých prevádzka môže predstavovať riziko pre bezpečnosť, bezpečnostnú ochranu, súkromie a ochranu osobných údajov alebo životného prostredia.

Článok 19

Informácie týkajúce sa bezpečnosti

1.   Príslušné orgány členských štátov a orgány dohľadu nad trhom a kontrolné orgány uvedené v článku 36 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/945 spolupracujú v otázkach bezpečnosti a zavádzajú postupy na efektívnu výmenu informácií týkajúcich sa bezpečnosti.

2.   Každý prevádzkovateľ UAS podáva príslušnému orgánu správu o akejkoľvek udalosti súvisiacej s bezpečnosťou a vymieňa informácie o svojom UAS v súlade s nariadením (EÚ) č. 376/2014.

3.   Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva (ďalej len „agentúra“) a príslušné orgány zhromažďujú, analyzujú a uverejňujú informácie týkajúce sa bezpečnosti prevádzky UAS na svojom území v súlade s článkom 119 nariadenia (EÚ) 2018/1139 a jeho vykonávacími aktmi.

4.   Agentúra a príslušný orgán po prijatí akýchkoľvek informácií uvedených v odsekoch 1, 2 alebo 3 prijmú potrebné opatrenia na riešenie všetkých bezpečnostných otázok na základe najlepších dostupných dôkazov a analýzy s prihliadnutím na vzájomné závislosti medzi rôznymi oblasťami bezpečnosti letectva a medzi bezpečnosťou letectva, kybernetickou bezpečnosťou a inými technickými oblasťami regulácie v oblasti letectva.

5.   Ak príslušný orgán alebo agentúra prijme opatrenia v súlade s odsekom 4, okamžite to oznámi všetkým príslušným zainteresovaným stranám a organizáciám, ktoré musia tieto opatrenia dodržiavať v súlade s nariadením (EÚ) 2018/1139 a jeho vykonávacími aktmi.

Článok 20

Osobitné ustanovenia týkajúce sa používania určitých UAS v „otvorenej“ kategórii

Typy UAS v zmysle rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES (9), ktoré nie sú v súlade s delegovaným nariadením (EÚ) 2019/945 a ktoré nie sú súkromne vyrobené, môžu byť naďalej prevádzkované za týchto podmienok, ak boli uvedené na trh pred 1. júlom 2022:

a)

v prípade podkategórie A1 vymedzenej v časti A prílohy za predpokladu, že bezpilotné lietadlo má maximálnu vzletovú hmotnosť menšiu ako 250 g vrátane užitočného zaťaženia;

b)

v prípade podkategórie A3 vymedzenej v časti A prílohy za predpokladu, že bezpilotné lietadlo má maximálnu vzletovú hmotnosť menšiu ako 25 kg vrátane paliva a užitočného zaťaženia.

Článok 21

Prispôsobenie povolení, vyhlásení a osvedčení

1.   Povolenia udelené prevádzkovateľom UAS, osvedčenia spôsobilosti pilota na diaľku a vyhlásenia podané prevádzkovateľmi UAS alebo rovnocenná dokumentácia vydaná na základe vnútroštátneho práva, zostávajú v platnosti do 1. júla 2021.

2.   Členské štáty do 1. júla 2021 zmenia svoje existujúce osvedčenia spôsobilosti pilota na diaľku a svoje povolenia udelené prevádzkovateľom UAS alebo vyhlásenia podané prevádzkovateľom UAS alebo rovnocennú dokumentáciu vrátane tej, ktorá bola vydaná do tohto dátumu, v súlade s týmto nariadením.

3.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 14, prevádzka UAS vykonávaná v rámci klubov a združení leteckých modelárov môže pokračovať v súlade s príslušnými vnútroštátnymi pravidlami a bez povolenia v súlade s článkom 16 do 1. júla 2022.

Článok 22

Prechodné ustanovenia

Bez toho, aby bol dotknutý článok 20, používanie UAS v „otvorenej“ kategórii, ktoré nespĺňajú požiadavky častí 1 až 5 prílohy k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/945, sa povoľuje počas prechodného obdobia dvoch rokov, ktoré sa začína jeden rok po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, a to za týchto podmienok:

a)

bezpilotné lietadlo s maximálnou vzletovou hmotnosťou menšou ako 500 g ovláda pilot na diaľku s úrovňou spôsobilosti, ktorú vymedzil príslušný členský štát, a to v rámci prevádzkových požiadaviek stanovených v ustanovení UAS.OPEN.020 ods. 1 časti A prílohy;

b)

bezpilotné lietadlo s maximálnou vzletovou hmotnosťou menšou ako 2 kg sa prevádzkuje v minimálnej horizontálnej vzdialenosti 50 metrov od ľudí a piloti na diaľku majú aspoň rovnocennú úroveň spôsobilosti, ako sa stanovuje v ustanovení UAS.OPEN.030 ods. 2 časti A prílohy;

c)

bezpilotné lietadlo s maximálnou vzletovou hmotnosťou väčšou ako 2 kg a menšou ako 25 kg sa prevádzkuje v rámci prevádzkových požiadaviek stanovených v ustanovení UAS.OPEN.040 ods. 1 a 2 a piloti na diaľku majú aspoň rovnocennú úroveň spôsobilosti, ako sa stanovuje v ustanovení UAS.OPEN.020 ods. 4 písm. b) časti A prílohy.

Článok 23

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2020.

2.   Článok 5 ods. 5 sa uplatňuje odo dňa zmeny dodatku 1 k prílohe, aby obsahoval príslušné štandardné scenáre. Členské štáty môžu v súlade s článkom 5 ods. 5 prijať vyhlásenia prevádzkovateľov UAS na základe vnútroštátnych štandardných scenárov, ak tieto scenáre spĺňajú požiadavky ustanovenia UAS.SPEC.020 prílohy, a to do zmeny tohto nariadenia tak, aby zahŕňalo štandardný scenár v dodatku 1 k prílohe.

3.   Článok 15 ods. 3 sa uplatňuje od 1. júla 2021.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. mája 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/945 z 12. marca 2019 o bezpilotných leteckých systémoch a o prevádzkovateľoch bezpilotných leteckých systémov z tretích krajín (pozri stranu 1 tohto úradného vestníka).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES z 18. júna 2009 o bezpečnosti hračiek (Ú. v. EÚ L 170, 30.6.2009, s. 1).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

(5)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 923/2012 z 26. septembra 2012, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá lietania a prevádzkové ustanovenia týkajúce sa služieb a postupov v letovej prevádzke a ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1035/2011 a nariadenia (ES) č. 1265/2007, (ES) č. 1794/2006, (ES) č. 730/2006, (ES) č. 1033/2006 a (EÚ) č. 255/2010 (Ú. v. EÚ L 281, 13.10.2012, s. 1).

(6)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 965/2012 z 5. októbra 2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 296, 25.10.2012, s. 1).

(7)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1332/2011 zo 16. decembra 2011, ktorým sa ustanovujú spoločné požiadavky na využívanie vzdušného priestoru a prevádzkové postupy na vyhýbanie sa zrážkam vo vzduchu (Ú. v. EÚ L 336, 20.12.2011, s. 20).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 376/2014 z 3. apríla 2014 o ohlasovaní udalostí, ich analýze a na ne nadväzujúcich opatreniach v civilnom letectve, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 996/2010 a ktorým sa zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/42/ES a nariadenia Komisie (ES) č. 1321/2007 a (ES) č. 1330/2007 (Ú. v. EÚ L 122, 24.4.2014, s. 18).

(9)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh a o zrušení rozhodnutia 93/465/EHS (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 82).


PRÍLOHA

PREVÁDZKA UAS V „OTVORENEJ“ A „OSOBITNEJ“ KATEGÓRII

ČASŤ A

PREVÁDZKA UAS V „OTVORENEJ“ KATEGÓRII

UAS.OPEN.010 Všeobecné ustanovenia

1.

Kategória „otvorenej“ prevádzky UAS sa delí na tri podkategórie A1, A2 a A3 na základe prevádzkových obmedzení, požiadaviek na pilota na diaľku a technických požiadaviek na UAS.

2.

Ak v rámci prevádzky UAS bezpilotné lietadlo začína let na prírodne vyvýšenom teréne alebo prelieta nad terénom s prírodnými vyvýšeninami, musí sa udržiavať vo vzdialenosti do 120 metrov od najbližšieho bodu na zemskom povrchu. Meranie vzdialeností sa zodpovedajúcim spôsobom upraví podľa geografických charakteristík terénu, ako sú nížiny, kopce, pohoria.

3.

Pri letoch bezpilotných lietadiel v horizontálnej vzdialenosti do 50 metrov od umelej prekážky vyššej ako 105 metrov sa maximálna výška prevádzky UAS môže na požiadanie subjektu zodpovedného za prekážku zvýšiť až o 15 metrov nad výšku prekážky.

4.

Odchylne od bodu 2 bezpilotné vetrone s MTOM nižšou ako 10 kg vrátane užitočného zaťaženia môžu letieť vo vzdialenosti viac ako 120 metrov od najbližšieho bodu na zemskom povrchu za predpokladu, že bezpilotný vetroň nikdy neletí vyššie než 120 metrov nad pilotom na diaľku.

UAS.OPEN.020 Prevádzka UAS v podkategórii A1

Prevádzka UAS v podkategórii A1 musí spĺňať všetky tieto podmienky:

1.

v prípade bezpilotného lietadla uvedeného v bode 5 písm. d) sa vykonáva tak, že pilot na diaľku neprelieta bezpilotným lietadlom nad zhromaždeniami ľudí a odôvodnene očakáva, že nebude prelietať nad žiadnou nezúčastnenou osobou. V prípade neočakávaného preletu nad nezúčastnenými osobami pilot na diaľku čo najviac skráti čas preletu bezpilotného lietadla nad týmito osobami;

2.

v prípade bezpilotného lietadla uvedeného v bode 5 písm. a), b) a c) sa vykonáva tak, že pilot na diaľku môže prelietať bezpilotným lietadlom nad nezúčastnenými osobami, nikdy však nesmie prelietať nad zhromaždeniami ľudí;

3.

odchylne od článku 4 ods. 1 písm. d) sa pri aktívnom režime navádzania vykonáva až do vzdialenosti 50 metrov od pilota na diaľku;

4.

vykonáva ju pilot na diaľku, ktorý:

a)

je oboznámený s používateľskou príručkou, ktorú poskytol výrobca UAS;

b)

v prípade bezpilotného lietadla triedy C1, ako sa vymedzuje v časti 2 prílohy k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/945, absolvoval online výcvikový kurz, po ktorom úspešne absolvoval online skúšku teoretických vedomostí, ktoré poskytuje príslušný orgán alebo subjekt uznaný príslušným orgánom členského štátu registrácie prevádzkovateľa UAS. Skúška pozostáva zo 40 otázok s voliteľnými odpoveďami, ktoré sú primerane rozdelené medzi tieto oblasti:

i)

bezpečnosť letectva;

ii)

obmedzenia vzdušného priestoru;

iii)

regulácia letectva;

iv)

obmedzenia ľudskej výkonnosti;

v)

prevádzkové postupy;

vi)

všeobecné vedomosti o UAS;

vii)

ochrana súkromia a osobných údajov;

viii)

poistenie;

ix)

bezpečnostná ochrana;

5.

vykonáva sa bezpilotným lietadlom, ktoré:

a)

má MTOM nižšiu ako 250 g vrátane užitočného zaťaženia a maximálnu prevádzkovú rýchlosť nižšiu ako 19 m/s v prípade súkromne vyrobeného UAS alebo

b)

spĺňa požiadavky vymedzené v článku 20 písm. a);

c)

je označené ako trieda C0 a spĺňa požiadavky tejto triedy podľa vymedzenia v časti 1 prílohy k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/945 alebo

d)

je označené ako trieda C1 a spĺňa požiadavky tejto triedy podľa vymedzenia v časti 2 prílohy k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/945 a prevádzkuje sa s aktívnymi a aktualizovanými systémami priamej diaľkovej identifikácie a georeferenčnými výstražnými systémami.

UAS.OPEN.030 Prevádzka UAS v podkategórii A2

Prevádzka UAS v podkategórii A2 musí spĺňať všetky tieto podmienky:

1.

vykonáva sa tak, že bezpilotné lietadlo neprelieta nad nezúčastnenými osobami a prevádzka UAS sa vykonáva v bezpečnej horizontálnej vzdialenosti najmenej 30 metrov od nezúčastnených osôb; pilot na diaľku môže znížiť horizontálnu bezpečnostnú vzdialenosť na minimálne 5 metrov od nezúčastnených osôb, ak ovláda bezpilotné lietadlo s aktívnou funkciou režimu nízkej rýchlosti a po vyhodnotení situácie z hľadiska:

a)

poveternostných podmienok;

b)

výkonnosti bezpilotného lietadla;

c)

oddelenia prelietanej oblasti;

2.

vykonáva ju pilot na diaľku, ktorý je oboznámený s používateľskou príručkou, ktorú poskytol výrobca UAS, a je držiteľom osvedčenia spôsobilosti pilota na diaľku vydaného príslušným orgánom alebo subjektom uznaným príslušným orgánom členského štátu registrácie prevádzkovateľa UAS. Toto osvedčenie sa získa po splnení všetkých týchto podmienok, a to v uvedenom poradí:

a)

absolvovanie online výcvikového kurzu a úspešné absolvovanie online skúšky teoretických vedomostí, ako sa uvádza v ustanovení UAS.OPEN.020 bode 4 písm. b);

b)

absolvovanie samostatného praktického výcviku v prevádzkových podmienkach podkategórie A3 stanovených v ustanovení UAS.OPEN.040 bodoch 1 a 2;

c)

vyhlásenie o absolvovaní samostatného praktického výcviku vymedzeného v písmene b) a úspešné absolvovanie dodatočnej skúšky teoretických vedomostí, ktorú poskytuje príslušný orgán alebo subjekt uznaný príslušným orgánom členského štátu registrácie prevádzkovateľa UAS. Skúška pozostáva najmenej z 30 otázok s voliteľnými odpoveďami, ktorých cieľom je posúdiť vedomosti pilota na diaľku o technických a prevádzkových spôsoboch zmiernenia rizika na zemi a ktoré sú primerane rozdelené medzi tieto oblasti:

i)

meteorológia;

ii)

letové charakteristiky UAS;

iii)

technické a prevádzkové spôsoby zmiernenia rizika na zemi;

3.

vykonáva sa bezpilotným lietadlom, ktoré je označené ako trieda C2 a spĺňa požiadavky tejto triedy podľa vymedzenia v časti 3 prílohy k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/945 a prevádzkuje sa s aktívnymi a aktualizovanými systémami priamej diaľkovej identifikácie a georeferenčnými výstražnými systémami.

UAS.OPEN.040 Prevádzka UAS v podkategórii A3

Prevádzka UAS v podkategórii A3 musí spĺňať všetky tieto podmienky:

1.

vykonáva sa v oblasti, kde pilot na diaľku odôvodnene očakáva, že žiadna nezúčastnená osoba nebude ohrozená na území, nad ktorým lieta bezpilotné lietadlo, a to počas celého obdobia prevádzky UAS;

2.

vykonáva sa v bezpečnej horizontálnej vzdialenosti najmenej 150 metrov od obytných, komerčných, priemyselných alebo rekreačných oblastí;

3.

vykonáva ju pilot na diaľku, ktorý absolvoval online výcvikový kurz a úspešne absolvoval online skúšku teoretických vedomostí, ako sa vymedzuje v ustanovení UAS.OPEN.020 bode 4 písm. b);

4.

vykonáva sa bezpilotným lietadlom, ktoré:

a)

má MTOM nižšiu ako 25 kg vrátane užitočného zaťaženia v prípade súkromne vyrobeného UAS alebo

b)

spĺňa požiadavky vymedzené v článku 20 písm. b);

c)

je označené ako trieda C2 a spĺňa požiadavky tejto triedy podľa vymedzenia v časti 3 prílohy k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/945 a prevádzkuje sa s aktívnymi a aktualizovanými systémami priamej diaľkovej identifikácie a georeferenčnými výstražnými systémami alebo

d)

je označené ako trieda C3 a spĺňa požiadavky tejto triedy podľa vymedzenia v časti 4 prílohy k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/945 a prevádzkuje sa s aktívnymi a aktualizovanými systémami priamej diaľkovej identifikácie a georeferenčnými výstražnými systémami alebo

e)

je označené ako trieda C4 a spĺňa požiadavky tejto triedy podľa vymedzenia v časti 5 prílohy k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/945.

UAS.OPEN.050 Povinnosti prevádzkovateľa UAS

Prevádzkovateľ UAS musí spĺňať všetky tieto podmienky:

1.

vypracovať prevádzkové postupy prispôsobené typu prevádzky a súvisiacemu riziku;

2.

zabezpečiť, aby sa pri každej prevádzke efektívne využívalo a podporovalo účinné využívanie rádiového frekvenčného spektra s cieľom zabrániť škodlivému rušeniu;

3.

určiť pilota na diaľku pre každú prevádzku UAS;

4.

zabezpečiť, aby piloti na diaľku a všetok iný personál vykonávajúci podpornú úlohu pri prevádzke boli oboznámení s používateľskou príručkou, ktorú poskytol výrobca UAS, a aby:

a)

mali primeranú spôsobilosť na vykonávanie svojich úloh v podkategórii plánovanej prevádzky UAS v súlade s ustanoveniami UAS.OPEN.020, UAS.OPEN.030 alebo UAS.OPEN.040 alebo v prípade personálu iného, ako je pilot na diaľku, absolvovali výcvikový kurz na pracovisku vypracovaný prevádzkovateľom;

b)

boli plne oboznámení s postupmi prevádzkovateľa UAS;

c)

mali k dispozícii informácie relevantné pre plánovanú prevádzku UAS o všetkých zemepisných oblastiach, ktoré uverejnil členský štát prevádzky v súlade s článkom 15;

5.

podľa potreby aktualizovať informácie v georeferenčnom výstražnom systéme, ak sa týkajú plánovaného miesta prevádzky;

6.

v prípade prevádzky bezpilotného lietadla z jednej z tried vymedzených v častiach 1 až 5 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/945 zabezpečiť, aby k UAS:

a)

bolo priložené príslušné EÚ vyhlásenie o zhode vrátane odkazu na príslušnú triedu a

b)

na bezpilotnom lietadle bol umiestnený identifikačný štítok príslušnej triedy;

7.

v prípade prevádzky UAS v podkategórii A2 alebo A3 zabezpečiť, aby všetky zúčastnené osoby prítomné v oblasti prevádzky boli informované o rizikách a aby výslovne súhlasili s účasťou.

UAS.OPEN.060 Povinnosti pilota na diaľku

1.

Skôr než pilot na diaľku začne prevádzkovať UAS, musí:

a)

mať primeranú spôsobilosť na vykonávanie svojej úlohy v podkategórii plánovanej prevádzky UAS v súlade s ustanoveniami UAS.OPEN.020, UAS.OPEN.030 alebo UAS.OPEN.040 a byť držiteľom dokladu o spôsobilosti počas prevádzky UAS, okrem prípadov, keď prevádzkuje bezpilotné lietadlo uvedené v ustanovení UAS.OPEN.020 bode 5 písm. a), b) alebo c);

b)

získať aktualizované informácie relevantné pre plánovanú prevádzku UAS o všetkých zemepisných oblastiach, ktoré uverejnil členský štát prevádzky v súlade s článkom 15;

c)

pozorovať prevádzkové prostredie, skontrolovať prítomnosť prekážok, a pokiaľ neprevádzkuje v rámci podkategórie A1 bezpilotné lietadlo uvedené v ustanovení UAS.OPEN.020 bode 5 písm. a), b) alebo c), skontrolovať prítomnosť akejkoľvek nezúčastnenej osoby;

d)

zabezpečiť, aby bol UAS schopný bezpečne ukončiť plánovaný let, a podľa potreby skontrolovať, či riadne funguje priama diaľková identifikácia;

e)

ak je UAS vybavený ďalším užitočným zaťažením, overiť, či jeho hmotnosť nepresahuje MTOM definovanú výrobcom alebo maximálnu MTOM pre jeho triedu.

2.

Počas letu pilot na diaľku:

a)

nesmie vykonávať úlohy pod vplyvom psychoaktívnych látok alebo alkoholu, alebo ak nie je schopný vykonávať svoje úlohy v dôsledku zranenia, únavy, liečby, choroby alebo iných príčin;

b)

musí udržiavať priamy vizuálny kontakt (VLOS) s bezpilotným lietadlom a dôkladne vizuálne kontrolovať vzdušný priestor okolo bezpilotného lietadla, aby sa predišlo akémukoľvek riziku zrážky s lietadlami s posádkou. Pilot na diaľku musí prerušiť let, ak prevádzka predstavuje riziko pre iné lietadlá, ľudí, zvieratá, životné prostredie alebo majetok;

c)

musí dodržiavať prevádzkové obmedzenia v zemepisných oblastiach vymedzených v súlade s článkom 15;

d)

musí byť schopný udržiavať kontrolu nad bezpilotným lietadlom, s výnimkou prípadu straty spojenia alebo pri prevádzke bezmotorového bezpilotného lietadla;

e)

musí ovládať UAS v súlade s používateľskou príručkou, ktorú poskytol výrobca, vrátane akýchkoľvek uplatniteľných obmedzení;

f)

musí dodržiavať postupy prevádzkovateľa, ak sú k dispozícii.

3.

Piloti na diaľku a prevádzkovatelia UAS nesmú počas letu letieť v blízkosti oblastí, kde prebieha zásah záchranných služieb, alebo nad takýmito oblasťami, pokiaľ na to nemajú povolenie od zodpovedných záchranných služieb.

4.

Na účely bodu 2 písm. b) môže pilotom na diaľku pomáhať pozorovateľ bezpilotného lietadla, ktorý sa nachádza vedľa nich a ktorý pri neasistovanom pozorovaní bezpilotného lietadla bez pomôcok pomáha pilotovi na diaľku bezpečne vykonávať let. Medzi pilotom na diaľku a pozorovateľom bezpilotného lietadla sa vytvorí zreteľná a účinná komunikácia.

UAS.OPEN.070 Trvanie a platnosť spôsobilosti pilota na diaľku týkajúcej sa online teoretických vedomostí a osvedčení spôsobilosti pilota na diaľku

1.

Spôsobilosť pilota na diaľku týkajúca sa online teoretických vedomostí, požadovaná podľa ustanovenia UAS.OPEN.020 bodu 4 písm. b) a ustanovenia UAS.OPEN.040 bodu 3), a osvedčenie spôsobilosti pilota na diaľku, požadované podľa ustanovenia UAS.OPEN.030 bodu 2, sú platné päť rokov.

2.

Obnovenie spôsobilosti pilota na diaľku týkajúcej sa online teoretických vedomostí a osvedčenia spôsobilosti pilota na diaľku je predmetom preukazovania spôsobilosti v súlade s ustanovením UAS.OPEN.030 bodu 2 alebo ustanovením UAS.OPEN.020 bodom 4 písm. b).

ČASŤ B

PREVÁDZKA UAS V „OSOBITNEJ“ KATEGÓRII

UAS.SPEC.010 Všeobecné ustanovenia

Prevádzkovateľ UAS poskytne príslušnému orgánu posúdenie prevádzkového rizika pre plánovanú prevádzku v súlade s článkom 11 alebo ak sa uplatňuje ustanovenie UAS.SPEC.020, predloží vyhlásenie, okrem prípadu, keď je prevádzkovateľ držiteľom osvedčenia prevádzkovateľa ľahkého UAS (LUC) s príslušnými oprávneniami v súlade s časťou C tejto prílohy. Prevádzkovateľ UAS pravidelne vyhodnocuje primeranosť prijatých opatrení na zmiernenie rizika a podľa potreby ich aktualizuje.

UAS.SPEC.020 Prevádzkové vyhlásenie

1.

V súlade s článkom 5 môže prevádzkovateľ UAS predložiť príslušnému orgánu členského štátu prevádzky prevádzkové vyhlásenie o súlade so štandardným scenárom vymedzeným v dodatku 1 k tejto prílohe ako alternatívu k ustanoveniam UAS.SPEC.30 a UAS.SPEC.40 vo vzťahu k prevádzke:

a)

bezpilotného lietadla:

i)

s maximálnym typickým rozmerom do 3 metrov v podmienkach VLOS nad riadenou pozemnou oblasťou okrem letu nad zhromaždeniami ľudí;

ii)

s maximálnym typickým rozmerom do 1 metra v podmienkach VLOS okrem letu nad zhromaždeniami ľudí;

iii)

s maximálnym typickým rozmerom do 1 metra v podmienkach mimo priameho vizuálneho kontaktu (BVLOS) nad riedko osídlenými oblasťami;

iv)

s maximálnym typickým rozmerom do 3 metrov v podmienkach BVLOS nad riadenou pozemnou oblasťou;

b)

vykonávanej menej ako 120 metrov od zemského povrchu a:

i)

v neriadenom vzdušnom priestore (trieda F alebo G) alebo

ii)

v riadenom vzdušnom priestore po koordinácii a s individuálnym letovým povolením v súlade s uverejnenými postupmi pre oblasť prevádzky.

2.

Vyhlásenie prevádzkovateľov UAS musí obsahovať:

a)

administratívne údaje o prevádzkovateľovi UAS;

b)

vyhlásenie, že prevádzka spĺňa prevádzkovú požiadavku stanovenú v bode 1 a štandardný scenár vymedzený v dodatku 1 k prílohe;

c)

záväzok prevádzkovateľa UAS dodržiavať príslušné opatrenia na zmiernenie rizika potrebné pre bezpečnosť prevádzky vrátane súvisiacich pokynov týkajúcich sa prevádzky, konštrukcie bezpilotného lietadla a spôsobilosti zúčastneného personálu;

d)

potvrdenie prevádzkovateľa UAS o tom, že každý let uskutočnený na základe daného vyhlásenia bude krytý vhodným poistením, ak si to vyžaduje právo Únie alebo vnútroštátne právo.

3.

Po prijatí vyhlásenia príslušný orgán overí, či vyhlásenie obsahuje všetky prvky uvedené v bode 2, a bez zbytočného odkladu poskytne prevádzkovateľovi UAS potvrdenie o prijatí a úplnosti.

4.

Po prijatí potvrdenia o prijatí a úplnosti má prevádzkovateľ UAS právo začať s prevádzkou.

5.

Prevádzkovatelia UAS bezodkladne informujú príslušný orgán o každej zmene informácií uvedených v prevádzkovom vyhlásení, ktoré predložili.

6.

Od prevádzkovateľov UAS, ktorí sú držiteľmi LUC s príslušnými oprávneniami v súlade s časťou C tejto prílohy, sa nevyžaduje predloženie vyhlásenia.

UAS.SPEC.030 Žiadosť o prevádzkové povolenie

1.

Pred začatím prevádzky UAS v „osobitnej“ kategórii musí prevádzkovateľ UAS získať prevádzkové povolenie od príslušného vnútroštátneho orgánu členského štátu registrácie, s výnimkou prípadov:

a)

keď sa uplatňuje ustanovenie UAS.SPEC.020 alebo

b)

keď je prevádzkovateľ UAS držiteľom LUC s príslušnými oprávneniami v súlade s časťou C tejto prílohy.

2.

Prevádzkovateľ UAS predloží žiadosť o aktualizované prevádzkové povolenie, ak dôjde k akýmkoľvek významným zmenám v prevádzke alebo v opatreniach na zmiernenie rizika uvedených v prevádzkovom povolení.

3.

Žiadosť o prevádzkové povolenie vychádza z posúdenia rizika uvedeného v článku 11 a okrem iného obsahuje tieto informácie:

a)

registračné číslo prevádzkovateľa UAS;

b)

meno zodpovedného manažéra alebo v prípade fyzickej osoby názov prevádzkovateľa UAS;

c)

posúdenie prevádzkového rizika;

d)

zoznam opatrení na zmiernenie rizika, ktoré navrhol prevádzkovateľ UAS, s dostatočnými informáciami, aby príslušný orgán posúdil primeranosť prostriedkov na zmiernenie rizík;

e)

prevádzkovú príručku, ak si to vyžaduje riziko a zložitosť prevádzky;

f)

potvrdenie, že pred začatím prevádzky UAS bude uzatvorené vhodné poistenie, ak to vyžaduje právo Únie alebo vnútroštátne právo.

UAS.SPEC.040 Vydanie prevádzkového povolenia

1.

Po prijatí žiadosti v súlade s ustanovením UAS.SPEC.030 vydá príslušný orgán bez zbytočného odkladu prevádzkové povolenie v súlade s článkom 12, ak dospeje k záveru, že prevádzka spĺňa tieto podmienky:

a)

sú poskytnuté všetky informácie v súlade s ustanovením UAS.SPEC.030 bodom 3;

b)

je zavedený postup koordinácie s príslušným poskytovateľom služieb vo vzdušnom priestore, ak sa celá prevádzka alebo jej časť bude vykonávať v riadenom vzdušnom priestore.

2.

Príslušný orgán v prevádzkovom povolení stanoví presný rozsah povolenia v súlade s článkom 12.

UAS.SPEC.050 Povinnosti prevádzkovateľa UAS

1.

Prevádzkovateľ UAS musí spĺňať všetky tieto podmienky:

a)

stanoviť postupy a obmedzenia prispôsobené typu plánovanej prevádzky a súvisiacemu riziku vrátane:

i)

prevádzkových postupov na zaistenie bezpečnosti prevádzky;

ii)

postupov na zabezpečenie toho, aby plánovaná prevádzka spĺňala bezpečnostné požiadavky, ktoré sa vzťahujú na danú oblasť prevádzky;

iii)

opatrení na ochranu pred protiprávnym zasahovaním a neoprávneným prístupom;

iv)

postupov na zabezpečenie toho, aby pri každej prevádzke bolo dodržané nariadenie (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Prevádzkovateľ UAS vykoná najmä posúdenie vplyvu na ochranu údajov, ak to vyžaduje vnútroštátny orgán pre ochranu údajov pri uplatňovaní článku 35 nariadenia (EÚ) 2016/679;

v)

usmernení pre svojich pilotov na diaľku týkajúcich sa plánovania prevádzky UAS spôsobom, ktorý minimalizuje nepríjemnosti pre ľudí a zvieratá vrátane hluku a iných nepríjemností súvisiacich s emisiami;

b)

určiť pilota na diaľku pre každú prevádzku alebo v prípade autonómnej prevádzky zabezpečiť, aby boli povinnosti a úlohy, najmä tie, ktoré sú vymedzené v ustanovení UAS.SPEC.060 bodoch 2 a 3, riadne pridelené počas všetkých etáp prevádzky v súlade s postupmi stanovenými podľa písmena a);

c)

zabezpečiť, aby sa pri každej prevádzke efektívne využívalo a podporovalo účinné využívanie rádiového frekvenčného spektra s cieľom zabrániť škodlivému rušeniu;

d)

zabezpečiť, aby piloti na diaľku pred vykonaním letu spĺňali všetky tieto podmienky:

i)

byť spôsobilí na vykonávanie svojich úloh v súlade s príslušným výcvikom, ktorý sa určil v prevádzkovom povolení, alebo ak sa uplatňuje ustanovenie UAS.SPEC.020, ktorý je v súlade s podmienkami a obmedzeniami vymedzenými v príslušnom štandardnom scenári uvedenom v dodatku 1 alebo vymedzenými v LUC;

ii)

zúčastniť sa na výcviku pilota na diaľku, ktorý sa zameriava na spôsobilosť a zahŕňa spôsobilosti stanovené v článku 8 ods. 2;

iii)

v prípade prevádzky, ktorá si vyžaduje prevádzkové povolenie, zúčastniť sa na výcviku pilota na diaľku podľa vymedzenia v danom povolení, pričom výcvik sa vykoná v spolupráci so subjektom uznaným príslušným orgánom;

iv)

zúčastniť sa na výcviku pilota na diaľku, ktorý sa zameriava na prevádzku podľa vyhlásenia a ktorý sa vykoná v súlade s opatreniami na zmiernenie rizika vymedzenými v štandardnom scenári;

v)

byť informovaní o prevádzkovej príručke prevádzkovateľa UAS, ak sa to vyžaduje na základe posúdenia rizika, a o postupoch stanovených v súlade s písmenom a);

vi)

získať aktualizované informácie relevantné pre plánovanú prevádzku o všetkých zemepisných oblastiach vymedzených v súlade s článkom 15;

e)

zabezpečiť, aby personál (okrem pilota na diaľku) zodpovedný za plnenie povinností, ktoré sú nevyhnutné pre prevádzku UAS, spĺňal všetky tieto podmienky:

i)

absolvovať výcvikový kurz na pracovisku vypracovaný prevádzkovateľom;

ii)

byť informovaný o prevádzkovej príručke prevádzkovateľa UAS, ak sa to vyžaduje na základe posúdenia rizika, a o postupoch stanovených v súlade s písmenom a);

iii)

získať aktualizované informácie relevantné pre plánovanú prevádzku o všetkých zemepisných oblastiach vymedzených v súlade s článkom 15;

f)

vykonávať každú prevádzku v rámci obmedzení, podmienok a opatrení na zmiernenie rizika vymedzených vo vyhlásení alebo uvedených v prevádzkovom povolení;

g)

viesť záznamy o informáciách týkajúcich sa prevádzky UAS, ako sa to vyžaduje vo vyhlásení alebo v prevádzkovom povolení;

h)

používať UAS, ktoré sú skonštruované prinajmenšom tak, aby v dôsledku prípadnej poruchy UAS neopustil blok vzdušného priestoru určený na prevádzku alebo aby nespôsobil smrteľný úraz. Rozhrania človek-stroj musia byť okrem toho také, aby sa minimalizovalo riziko chyby pilota a aby nevznikala neprimeraná únava;

i)

udržiavať UAS vo vhodných podmienkach pre bezpečnú prevádzku:

i)

minimálne vymedzením pokynov na údržbu a zamestnaním primerane vyškolených a kvalifikovaných zamestnancov údržby a

ii)

dodržiavaním ustanovenia UAS.SPEC.100, ak sa to vyžaduje;

iii)

používaním bezpilotného lietadla, ktoré je skonštruované tak, aby sa minimalizoval hluk a iné emisie, pričom sa zohľadní typ plánovanej prevádzky a zemepisné oblasti, v ktorých hluk a iné emisie lietadla vyvolávajú obavy.

UAS.SPEC.060 Povinnosti pilota na diaľku

1.

Pilot na diaľku:

a)

nesmie vykonávať úlohy pod vplyvom psychoaktívnych látok alebo alkoholu, alebo ak nie je schopný vykonávať svoje úlohy v dôsledku zranenia, únavy, liečby, choroby alebo iných príčin;

b)

musí mať príslušnú spôsobilosť pilota na diaľku vymedzenú v prevádzkovom povolení, v štandardnom scenári vymedzenom v dodatku 1 alebo vymedzenom v LUC, a pri prevádzke UAS musí byť držiteľom dokladu o spôsobilosti.

2.

Pred začatím prevádzky UAS musí pilot na diaľku spĺňať všetky tieto podmienky:

a)

získať aktualizované informácie relevantné pre plánovanú prevádzku o všetkých zemepisných oblastiach vymedzených v súlade s článkom 15;

b)

zabezpečiť, aby prevádzkové prostredie bolo zlučiteľné s povolenými alebo deklarovanými obmedzeniami a podmienkami;

c)

zabezpečiť, aby bol UAS schopný bezpečne ukončiť plánovaný let, a podľa potreby skontrolovať, či riadne funguje priama diaľková identifikácia;

d)

zabezpečiť, aby informácie o prevádzke boli sprístupnené príslušnému stanovišťu letových prevádzkových služieb (ATS), iným používateľom vzdušného priestoru a príslušným zainteresovaným stranám, ako sa to vyžaduje v prevádzkovom povolení alebo v podmienkach, ktoré členský štát uverejnil pre zemepisnú oblasť prevádzky v súlade s článkom 15.

3.

Počas letu pilot na diaľku musí:

a)

spĺňať povolené alebo deklarované obmedzenia a podmienky;

b)

vyhýbať sa akémukoľvek riziku zrážky s akýmkoľvek lietadlom s posádkou a prerušiť let, ak by jeho pokračovanie mohlo predstavovať riziko pre iné lietadlá, ľudí, zvieratá, životné prostredie alebo majetok;

c)

dodržiavať prevádzkové obmedzenia v zemepisných oblastiach vymedzených v súlade s článkom 15;

d)

dodržiavať postupy prevádzkovateľa;

e)

neletieť v blízkosti oblastí, kde prebieha zásah záchranných služieb, alebo nad takýmito oblasťami, pokiaľ na to nemá povolenie od zodpovedných záchranných služieb.

UAS.SPEC.070 Prenosnosť prevádzkového povolenia

Prevádzkové povolenie je neprenosné.

UAS.SPEC.080 Trvanie a platnosť prevádzkového povolenia

1.

Príslušný orgán stanoví obdobie platnosti prevádzkového povolenia v samotnom povolení.

2.

Bez ohľadu na bod 1 platí, že prevádzkové povolenie zostáva platné, pokiaľ prevádzkovateľ UAS naďalej spĺňa príslušné požiadavky tohto nariadenia a podmienky vymedzené v prevádzkovom povolení.

3.

Po zrušení alebo odovzdaní prevádzkového povolenia prevádzkovateľ UAS poskytne potvrdenie v digitálnom formáte, ktoré musí bezodkladne vrátiť príslušnému orgánu.

UAS.SPEC.090 Prístup

Na účely preukazovania súladu s týmto nariadením prevádzkovateľ UAS poskytne každej osobe, ktorá je riadne splnomocnená príslušným orgánom, prístup ku každému zariadeniu, UAS, dokumentom, záznamom, údajom, postupom alebo akémukoľvek inému materiálu relevantnému pre jeho činnosť, ktorá podlieha prevádzkovému povoleniu alebo prevádzkovému vyhláseniu, bez ohľadu na to, či sa táto činnosť vykonáva na základe zmluvy s inou organizáciou alebo subdodávateľom, alebo nie.

UAS.SPEC.100 Používanie certifikovaného vybavenia a certifikovaného bezpilotného lietadla

1.

Ak sa pri prevádzke UAS používa bezpilotné lietadlo, na ktoré bolo vydané osvedčenie letovej spôsobilosti alebo obmedzené osvedčenie letovej spôsobilosti, alebo sa používa certifikované vybavenie, prevádzkovateľ UAS zaznamená danú prevádzku alebo čas v službe v súlade buď s pokynmi a postupmi, ktoré sa vzťahujú na dané certifikované vybavenie, alebo s organizačným schválením alebo povolením.

2.

Prevádzkovateľ UAS postupuje v súlade s pokynmi uvedenými v osvedčení bezpilotného lietadla alebo v osvedčení vybavenia, a takisto dodržiava všetky príkazy na zachovanie letovej spôsobilosti alebo prevádzkové príkazy, ktoré vydala agentúra.

ČASŤ C

OSVEDČENIE PREVÁDZKOVATEĽA ĽAHKÉHO UAS (LUC)

UAS.LUC.010 Všeobecné požiadavky na LUC

1.

Právnická osoba je oprávnená požiadať o LUC podľa tejto časti.

2.

Žiadosť o LUC alebo o zmenu platného LUC sa predkladá príslušnému orgánu a obsahuje všetky tieto informácie:

a)

opis systému manažmentu prevádzkovateľa UAS vrátane jeho organizačnej štruktúry a systému manažmentu bezpečnosti;

b)

mená zodpovedných pracovníkov prevádzkovateľa UAS vrátane osoby zodpovednej za povolenie prevádzky UAS;

c)

vyhlásenie, že žiadateľ overil celú dokumentáciu predloženú príslušnému orgánu a skonštatoval jej súlad s platnými požiadavkami.

3.

Ak sú splnené požiadavky tejto časti, môžu byť držiteľovi LUC udelené oprávnenia v súlade s ustanovením UAS.LUC.060.

UAS.LUC.020 Povinnosti držiteľa LUC

Držiteľ LUC musí:

1.

spĺňať požiadavky ustanovení UAS.SPEC.050 a UAS.SPEC.060;

2.

dodržiavať rozsah pôsobnosti a oprávnenia vymedzené v podmienkach schválenia;

3.

zaviesť a udržiavať systém na vykonávanie prevádzkovej kontroly nad akoukoľvek prevádzkou, ktorá sa vykonáva podľa podmienok v jeho LUC;

4.

vykonávať posúdenie prevádzkového rizika plánovanej prevádzky v súlade s článkom 11, pokiaľ nevykonáva prevádzku, pre ktorú postačuje prevádzkové vyhlásenie podľa ustanovenia UAS.SPEC.020;

5.

viesť záznamy o týchto položkách tak, aby sa zabezpečila ochrana pred ich poškodením, pozmenením a krádežou počas obdobia najmenej 3 rokov v prípade prevádzky vykonanej s využitím oprávnení uvedených v ustanovení UAS.LUC.060:

a)

posúdenie prevádzkového rizika, ak sa to vyžaduje podľa bodu 4, a súvisiacu podpornú dokumentáciu;

b)

prijaté opatrenia na zmiernenie rizika a

c)

kvalifikácie a skúsenosti personálu zapojeného do prevádzky UAS, monitorovania súladu a manažmentu bezpečnosti;

6.

viesť personálne záznamy uvedené v bode 5 písm. c), pokiaľ osoba pracuje pre organizáciu, a uchovávať ich 3 roky po tom, ako osoba z organizácie odíde.

UAS.LUC.030 Systém manažmentu bezpečnosti

1.

Prevádzkovateľ UAS, ktorý žiada o LUC, zavedie, používa a udržiava systém manažmentu bezpečnosti zodpovedajúci veľkosti organizácie, povahe a zložitosti jej činností, pričom zohľadní nebezpečenstvá a súvisiace riziká vyplývajúce z týchto činností.

2.

Prevádzkovateľ UAS musí spĺňať všetky tieto podmienky:

a)

vymenovať zodpovedného manažéra s právomocou zabezpečiť, aby sa všetky činnosti v rámci organizácie vykonávali v súlade s platnými normami a aby organizácia nepretržite dodržiavala požiadavky systému manažmentu a postupy stanovené v príručke LUC uvedenej v ustanovení UAS.LUC.040;

b)

vymedziť jasné hranice povinností a zodpovedností v rámci celej organizácie;

c)

zaviesť a udržiavať bezpečnostnú politiku a súvisiace zodpovedajúce bezpečnostné ciele;

d)

vymenovať kľúčový bezpečnostný personál na vykonávanie bezpečnostnej politiky;

e)

zaviesť a udržiavať proces manažmentu bezpečnostného rizika vrátane určenia bezpečnostných rizík súvisiacich s činnosťami prevádzkovateľa UAS, ako aj ich hodnotenia a manažmentu súvisiacich rizík vrátane prijatia opatrení na zmiernenie daných rizík a overenie účinnosti daných opatrení;

f)

v organizácii podporovať bezpečnosť prostredníctvom:

i)

výcviku a vzdelávania;

ii)

komunikácie;

g)

dokumentovať všetky kľúčové procesy systému manažmentu bezpečnosti, ktorými informuje personál o jeho povinnostiach a o postupe pozmeňovania tejto dokumentácie; súčasťou kľúčových procesov je:

i)

podávanie správ o bezpečnosti a interné vyšetrovania;

ii)

prevádzková kontrola;

iii)

komunikácia o bezpečnosti;

iv)

výcvik a podpora bezpečnosti;

v)

monitorovanie súladu;

vi)

manažment bezpečnostného rizika;

vii)

riadenie zmien;

viii)

rozhranie medzi organizáciami;

ix)

využívanie subdodávateľov a partnerov;

h)

zapojiť nezávislú funkciu na monitorovanie súladu a primeranosti plnenia príslušných požiadaviek tohto nariadenia vrátane systému na poskytovanie spätnej väzby zodpovednému manažérovi o zisteniach, aby sa podľa potreby zabezpečilo účinné vykonávanie nápravných opatrení;

i)

zapojiť funkciu na zabezpečenie toho, aby sa bezpečnostné riziká spojené so službou alebo produktom dodanými subdodávateľmi posúdili a zmiernili v rámci prevádzkovateľovho systému manažmentu bezpečnosti.

3.

Ak je organizácia držiteľom iných osvedčení organizácie v rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) 1139/2018, systém manažmentu bezpečnosti prevádzkovateľa UAS môže byť zlúčený so systémom manažmentu bezpečnosti, ktorý sa vyžaduje na základe ktoréhokoľvek z týchto dodatočných osvedčení.

UAS.LUC.040 Príručka LUC

1.

Držiteľ LUC poskytne príslušnému orgánu príručku LUC, v ktorej priamo alebo pomocou odkazu opíše svoju organizáciu, príslušné postupy a vykonávané činnosti.

2.

Príručka musí obsahovať vyhlásenie podpísané zodpovedným manažérom, ktorým sa potvrdzuje, že organizácia bude vždy fungovať v súlade s týmto nariadením a so schválenou príručkou LUC. Ak zodpovedný manažér nie je generálnym riaditeľom organizácie, toto vyhlásenie musí podpísať aj generálny riaditeľ.

3.

Ak akúkoľvek činnosť vykonávajú partnerské organizácie alebo subdodávatelia, prevádzkovateľ UAS musí do postupov príručky LUC začleniť spôsob riadenia vzťahu držiteľa LUC s týmito partnerskými organizáciami alebo subdodávateľmi.

4.

Podľa potreby sa príručka LUC zmení tak, aby sa zachoval aktuálny opis organizácie držiteľa LUC, a kópie týchto zmien sa predložia príslušnému orgánu.

5.

Prevádzkovateľ UAS poskytne príslušné časti príručky LUC celému svojmu personálu podľa funkcií a povinností.

UAS.LUC.050 Podmienky schválenia držiteľa LUC

1.

Príslušný orgán vydá LUC po tom, ako sa presvedčí, že prevádzkovateľ UAS spĺňa požiadavky ustanovení UAS.LUC.020, UAS.LUC.030 a UAS.LUC.040.

2.

LUC obsahuje:

a)

identifikačné údaje prevádzkovateľa UAS;

b)

oprávnenia prevádzkovateľa UAS;

c)

povolený typ alebo povolené typy prevádzky;

d)

prípadne oblasť, zóna alebo trieda vzdušného priestoru povolená na prevádzku;

e)

prípadne osobitné obmedzenia alebo podmienky.

UAS.LUC.060 Oprávnenia držiteľa LUC

Ak príslušný orgán považuje poskytnutú dokumentáciu za uspokojivú:

1.

stanoví v LUC podmienky oprávnenia udelené prevádzkovateľovi UAS a

2.

v rámci podmienok schválenia udelí držiteľovi LUC oprávnenie povoliť svoju vlastnú prevádzku bez toho, aby:

a)

predložil prevádzkové vyhlásenie;

b)

žiadal o prevádzkové povolenie.

UAS.LUC.070 Zmeny v systéme manažmentu LUC

Po vydaní LUC sa predchádzajúce schválenie príslušného orgánu vyžaduje v prípade týchto zmien:

1.

akákoľvek zmena podmienok schválenia prevádzkovateľa UAS;

2.

akákoľvek významná mena prvkov systému manažmentu bezpečnosti držiteľa LUC, ako sa vyžaduje podľa ustanovenia UAS.LUC.030.

UAS.LUC.075 Prenosnosť LUC

S výnimkou zmeny vlastníctva organizácie, ktorú schválil príslušný orgán v súlade s ustanovením UAS.LUC.070, je LUC neprenosné.

UAS.LUC.080 Trvanie a platnosť LUC

1.

LUC sa vydáva s neobmedzeným trvaním. Zostáva v platnosti, ak:

a)

držiteľ LUC zachováva súlad s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia a členského štátu, ktorý osvedčenie vydal a

b)

LUC nebolo odovzdané ani zrušené.

2.

Po zrušení alebo odovzdaní LUC držiteľ LUC poskytne potvrdenie v digitálnom formáte, ktoré musí bezodkladne vrátiť príslušnému orgánu.

UAS.LUC.090 Prístup

Na účely preukazovania súladu s týmto nariadením držiteľ LUC poskytne každej osobe, ktorá je riadne splnomocnená príslušným orgánom, prístup ku každému zariadeniu, UAS, dokumentom, záznamom, údajom, postupom alebo akémukoľvek inému materiálu relevantnému pre jeho činnosť, ktorá podlieha osvedčovaniu, prevádzkovému povoleniu alebo prevádzkovému vyhláseniu, bez ohľadu na to, či sa táto činnosť vykonáva na základe zmluvy s inou organizáciou alebo subdodávateľom, alebo nie.

Dodatok 1

pre štandardné scenáre na podporu vyhlásenia