11.6.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 152/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/945

z 12. marca 2019

o bezpilotných leteckých systémoch a o prevádzkovateľoch bezpilotných leteckých systémov z tretích krajín

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 (1), a najmä na jeho články 58 a 61,

keďže:

(1)

Tradičné letecké postupy overovania súladu by sa nemali vzťahovať na bezpilotné letecké systémy (ďalej len „UAS“), ktorých prevádzka predstavuje najnižšie riziko a ktoré patria do „otvorenej“ kategórie prevádzky. Pri takýchto UAS by sa mala použiť možnosť stanoviť harmonizačné právne predpisy Spoločenstva v zmysle článku 56 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2018/1139. Preto treba stanoviť požiadavky na riešenie rizík spojených s prevádzkou uvedených UAS, a to pri plnom zohľadnení ostatných platných harmonizačných právnych predpisov Únie.

(2)

Uvedené požiadavky by mali zahŕňať základné požiadavky stanovené v článku 55 nariadenia (EÚ) 2018/1139, najmä pokiaľ ide o špecifické vlastnosti a funkcie potrebné na zmiernenie rizík týkajúcich sa bezpečnosti letu, súkromia a ochrany osobných údajov, bezpečnostnej ochrany alebo životného prostredia vyplývajúcich z prevádzky uvedených UAS.

(3)

Keď výrobcovia uvádzajú UAS na trh s cieľom sprístupniť ho na prevádzku v rámci „otvorenej“ kategórie, a teda ho opatriť identifikačným štítkom triedy, mali by zabezpečiť súlad UAS s požiadavkami danej triedy.

(4)

Vzhľadom na dobrú úroveň bezpečnosti modelov lietadiel, ktoré už boli sprístupnené na trhu, je vhodné vytvoriť pre prevádzkovateľov modelov lietadiel triedu C4 UAS, na ktorú by sa nemali vzťahovať neprimerané technické požiadavky.

(5)

Toto nariadenie by sa malo vzťahovať aj na UAS, ktoré sa považujú za hračky v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES (2). Uvedené UAS by takisto mali zodpovedať požiadavkám smernice 2009/48/ES. Táto požiadavka súladu by sa mala zohľadniť pri vymedzovaní dodatočných bezpečnostných požiadaviek v rámci tohto nariadenia.

(6)

UAS, ktoré nie sú hračky v zmysle smernice 2009/48/ES, by mali spĺňať príslušné základné požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosť stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES (3), pokiaľ sa na ne vzťahuje daná smernica a pokiaľ uvedené požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosť prirodzene nesúvisia s bezpečnosťou letu UAS. Ak uvedené požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosť prirodzene súvisia s bezpečnosťou letu, malo by sa uplatňovať len toto nariadenie.

(7)

Smernica 2014/30/EÚ (4) a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ (5) by sa nemali uplatňovať na bezpilotné lietadlá, ktoré podliehajú osvedčovaniu podľa nariadenia (EÚ) 2018/1139, sú určené výlučne na letecké použitie a iba na frekvenciách pridelených Rádiokomunikačným poriadkom Medzinárodnej telekomunikačnej únie na chránené letecké účely.

(8)

Smernica 2014/53/EÚ by sa mala uplatňovať na bezpilotné lietadlá, ktoré nepodliehajú osvedčovaniu a nie sú určené na prevádzku výlučne na frekvenciách pridelených Rádiokomunikačným poriadkom Medzinárodnej telekomunikačnej únie na chránené letecké účely, ak zámerne vysielajú a/alebo prijímajú elektromagnetické vlny na účely rádiovej komunikácie a/alebo rádiového rozpoznávania pri frekvenciách nižších ako 3 000 GHz.

(9)

Smernica 2014/30/EÚ by sa mala uplatňovať na bezpilotné lietadlá, ktoré nepodliehajú osvedčovaniu a nie sú určené na prevádzku výlučne na frekvenciách pridelených Rádiokomunikačným poriadkom Medzinárodnej telekomunikačnej únie na chránené letecké účely, ak nepatria do rozsahu pôsobnosti smernice 2014/53/EÚ.

(10)

V rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady 768/2008/ES (6) sa stanovujú spoločné zásady a horizontálne ustanovenia, ktoré sa majú uplatňovať pri uvádzaní na trh výrobkov, na ktoré sa vzťahujú príslušné odvetvové právne predpisy. S cieľom zabezpečiť súlad s ostatnými odvetvovými právnymi predpismi o výrobkoch by sa ustanovenia o uvádzaní na trh UAS, ktoré sú určené na prevádzku v „otvorenej“ kategórii, mali zosúladiť s rámcom stanoveným rozhodnutím 768/2008/ES.

(11)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES (7) sa vzťahuje na bezpečnostné riziká UAS, pokiaľ v pravidlách práva Únie upravujúcich bezpečnosť dotknutých výrobkov neexistujú žiadne osobitné ustanovenia s rovnakým cieľom.

(12)

Toto nariadenie by sa malo uplatňovať pri všetkých formách dodávok vrátane predaja na diaľku.

(13)

Členské štáty by mali prijať nevyhnutné opatrenia, aby zabezpečili, že UAS určené na prevádzku v „otvorenej“ kategórii sú sprístupnené na trhu a uvedené do prevádzky iba vtedy, ak pri bežnom používaní neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb a domácich zvierat alebo majetok.

(14)

S cieľom poskytnúť občanom vysokú úroveň ochrany životného prostredia treba v čo najväčšej miere obmedziť emisie hluku. Na konci prechodných období vymedzených vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2019/947 (8) sa môžu preskúmať limity akustického výkonu platné pre UAS, ktoré sú určené na prevádzku v „otvorenej“ kategórii.

(15)

Osobitná pozornosť by sa mala venovať zabezpečeniu súladu výrobkov v kontexte rastúceho elektronického obchodu. Členské štáty by sa na tento účel mali nabádať, aby spolupracovali s príslušnými orgánmi v tretích krajinách a rozvíjali spoluprácu medzi orgánmi dohľadu nad trhom a colnými orgánmi. Orgány dohľadu nad trhom by mali podľa možnosti využívať mechanizmus oznamovania a prijímania opatrení a nadviazať spoluprácu so svojimi vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za vykonávanie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES (9). S cieľom získať rýchlu reakciu by mali nadviazať úzke kontakty s kľúčovými sprostredkovateľmi, ktorí poskytujú hostingové služby pre výrobky predávané cez internet.

(16)

Hospodárske subjekty by mali byť v závislosti od príslušnej úlohy v dodávateľskom a distribučnom reťazci zodpovedné za súlad UAS určených na prevádzku v „otvorenej“ kategórii s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení, aby sa zabezpečila vysoká úroveň ochrany verejného záujmu (ako ochrana zdravia a bezpečnosť) a spravodlivá hospodárska súťaž na trhu Únie. Preto treba stanoviť jasné a primerané rozdelenie povinností zodpovedajúce úlohe každého hospodárskeho subjektu v rámci dodávateľského a distribučného reťazca.

(17)

S cieľom uľahčiť komunikáciu medzi hospodárskymi subjektmi, vnútroštátnymi orgánmi dohľadu nad trhom a spotrebiteľmi by hospodárske subjekty, ktoré dodávajú alebo distribuujú UAS určené na prevádzku v „otvorenej“ kategórii, okrem poštovej adresy mali uvádzať aj webovú adresu.

(18)

Na vykonanie postupu posudzovania zhody UAS určeného na prevádzku v „otvorenej“ kategórii je najvhodnejší výrobca, ktorý má podrobné znalosti, pokiaľ ide o proces projektovania a výroby výrobku. Posudzovanie zhody by malo preto ostať výlučne povinnosťou výrobcu.

(19)

Toto nariadenie by sa malo vzťahovať na všetky UAS určené na prevádzku v „otvorenej“ kategórii, ktoré sú na trhu Únie nové, či už ide o nové UAS zhotovené výrobcom usadeným v Únii alebo nové či použité UAS dovezené z tretej krajiny.

(20)

Treba zabezpečiť, aby UAS z tretích krajín, ktoré vstupujú na trh Únie, spĺňali požiadavky tohto nariadenia, ak sú určené na prevádzku v „otvorenej“ kategórii. Malo by sa predovšetkým zabezpečiť, aby výrobcovia vykonávali vhodné postupy posudzovania zhody. Preto by sa malo stanoviť, aby dovozcovia zabezpečovali súlad UAS, ktoré uvádzajú na trh, s požiadavkami tohto nariadenia a neuvádzali na trh také UAS, ktoré nevyhovujú týmto požiadavkám alebo ktoré predstavujú riziko. Takisto treba stanoviť, že dovozcovia sa musia uistiť, že boli vykonané postupy posudzovania zhody a že príslušné vnútroštátne orgány majú na účely kontroly k dispozícii označenie CE a technickú dokumentáciu vypracovanú výrobcami.

(21)

Distribútor, ktorý na trhu sprístupňuje UAS určený na prevádzku v „otvorenej“ kategórii, by mal konať s náležitou starostlivosťou, aby zabezpečil, že spôsob jeho nakladania s výrobkom nemá negatívny vplyv na jeho súlad. Od dovozcov aj distribútorov sa očakáva, že vo vzťahu k platným požiadavkám budú pri uvádzaní výrobkov na trh alebo ich sprístupňovaní na trhu konať s náležitou starostlivosťou.

(22)

Pri uvádzaní UAS určeného na prevádzku v „otvorenej“ kategórii na trh by každý dovozca mal uviesť na UAS svoj názov, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a adresu, na ktorej sa s ním možno skontaktovať. Výnimky by sa mali povoliť v prípadoch, keď to neumožňuje veľkosť UAS. Patria sem aj prípady, keď by dovozca musel otvoriť obal, aby mohol svoje meno a adresu umiestniť na UAS.

(23)

Každý hospodársky subjekt, ktorý buď uvedie UAS určený na prevádzku v „otvorenej“ kategórii na trh pod vlastným menom alebo ochrannou známkou, alebo upraví UAS určený na prevádzku v „otvorenej“ kategórii tak, že to môže mať vplyv na súlad s uplatniteľnými požiadavkami, by sa mal považovať za výrobcu a mal by prevziať povinnosti výrobcu.

(24)

Keďže distribútori a dovozcovia majú k trhu blízko, mali by sa zúčastňovať na úlohách spojených s dohľadom nad trhom, ktoré vykonávajú príslušné vnútroštátne orgány, a mali by byť pripravení aktívne sa zapájať a uvedeným orgánom poskytovať všetky potrebné informácie týkajúce sa UAS určeného na prevádzku v „otvorenej“ kategórii.

(25)

Zabezpečenie vysledovateľnosti UAS určeného na prevádzku v „otvorenej“ kategórii v rámci celého dodávateľského reťazca prispeje k zjednodušeniu a zefektívneniu dohľadu nad trhom. Efektívny systém vysledovateľnosti uľahčuje úlohu orgánov dohľadu nad trhom vysledovať hospodárske subjekty zodpovedné za sprístupnenie nevyhovujúcich UAS na trhu.

(26)

Toto nariadenie by sa malo obmedziť na stanovenie základných požiadaviek. V záujme zjednodušenia posudzovania zhody UAS určeného na prevádzku v „otvorenej“ kategórii s uvedenými požiadavkami treba stanoviť predpoklad zhody pre výrobky, ktoré zodpovedajú harmonizovaným normám prijatým v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 (10), na účely stanovenia podrobných technických špecifikácií uvedených požiadaviek.

(27)

S cieľom stanoviť právne záväzné povinnosti by mali byť základné požiadavky platné pre UAS určené na prevádzku v „otvorenej“ kategórii formulované dostatočne presne. Mali by byť formulované tak, aby umožnili posudzovanie zhody s týmito požiadavkami aj v prípade, keď nebudú k dispozícii harmonizované normy, alebo keď sa výrobca rozhodne neuplatňovať ich.

(28)

V nariadení (EÚ) č. 1025/2012 sa stanovuje postup týkajúci sa námietok proti harmonizovaným normám, keď tieto normy nespĺňajú v plnej miere požiadavky harmonizačných právnych predpisov uvedené v tomto nariadení, ktoré sa vzťahujú na UAS určené na prevádzku v „otvorenej“ kategórii. Tento postup by sa mal podľa potreby uplatňovať vo vzťahu k normám, ktorých odkazy boli uverejnené v Úradnom vestníku, a pri ktorých tak platí predpoklad zhody s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení.

(29)

Aby mohli hospodárske subjekty preukázať a príslušné orgány zabezpečiť, že UAS určené na prevádzku v „otvorenej“ kategórii sprístupnené na trhu spĺňajú základné požiadavky, treba stanoviť postupy posudzovania zhody. Rozhodnutím č. 768/2008/ES sa stanovujú moduly postupov posudzovania zhody, ktoré zahŕňajú postupy od najmenej prísneho až po najprísnejší, úmerne úrovni možného rizika a úrovni požadovanej bezpečnosti. S cieľom zabezpečiť súlad medzi jednotlivými odvetviami a zabrániť ad hoc variantom postupov posudzovania zhody by sa tieto postupy mali vyberať spomedzi uvedených modulov.

(30)

Orgány dohľadu nad trhom a prevádzkovatelia UAS by mali mať jednoduchý prístup k EÚ vyhláseniu o zhode. S cieľom splniť túto požiadavku by výrobcovia mali zabezpečiť, aby ku každému UAS určenému na prevádzku v „otvorenej“ kategórii bola pribalená buď kópia EÚ vyhlásenia o zhode alebo webová adresa, na ktorej je toto vyhlásenie k dispozícii.

(31)

S cieľom zabezpečiť účinný prístup k informáciám na účely dohľadu nad trhom by mali byť informácie potrebné na určenie všetkých uplatniteľných aktov Únie vzťahujúcich sa na UAS určené na prevádzku v „otvorenej“ kategórii k dispozícii v jedinom EÚ vyhlásení o zhode. V záujme zníženia administratívneho zaťaženia hospodárskych subjektov by sa malo umožniť, aby toto jediné EÚ vyhlásenie o zhode tvoril súbor príslušných jednotlivých vyhlásení o zhode.

(32)

Označenie CE, ktorým sa označuje zhoda výrobku, je viditeľným výsledkom celého procesu posudzovania zhody v širšom zmysle. Všeobecné zásady, ktorými sa riadi označenie CE, sú stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 (11). Pravidlá, ktorými sa riadi umiestňovanie označenia CE na UAS určené na prevádzku v „otvorenej“ kategórii, by sa mali stanoviť v tomto nariadení.

(33)

Niektoré triedy UAS určené na prevádzku v „otvorenej“ kategórii, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, vyžadujú zásah orgánov posudzovania zhody. Členské štáty by o nich mali informovať Komisiu.

(34)

Treba zabezpečiť jednotnú vysokú úroveň výkonnosti orgánov, ktoré vykonávajú posudzovanie zhody UAS určených na prevádzku v „otvorenej“ kategórii, v celej Únii, a aby všetky takéto orgány vykonávali svoje funkcie na rovnakej úrovni a za podmienok spravodlivej hospodárskej súťaže. Mali by sa preto stanoviť záväzné požiadavky na orgány posudzovania zhody, ktoré si želajú byť notifikované, aby mohli poskytovať služby posudzovania zhody.

(35)

Ak orgán posudzovania zhody preukáže zhodu UAS určeného na prevádzku v „otvorenej“ kategórii s kritériami stanovenými v harmonizovaných normách, malo by sa predpokladať, že spĺňa zodpovedajúce požiadavky stanovené v tomto nariadení.

(36)

S cieľom zabezpečiť konzistentnú úroveň kvality posudzovania zhody je takisto potrebné stanoviť požiadavky, ktoré musia spĺňať notifikujúce orgány a iné orgány zapojené do posudzovania, notifikácie a monitorovania notifikovaných osôb.

(37)

V nariadení (ES) č. 765/2008 sa stanovujú pravidlá akreditácie orgánov posudzovania zhody, vytvára sa rámec pre dohľad nad trhom výrobkov a pre kontroly výrobkov z tretích krajín a stanovujú sa všeobecné zásady týkajúce sa označenia CE. Systém stanovený v tomto nariadení by sa mal doplniť akreditačným systémom stanoveným v nariadení (ES) č. 765/2008.

(38)

Transparentnú akreditáciu, ako je stanovená v nariadení (ES) č. 765/2008, zabezpečujúcu potrebnú úroveň dôvery v certifikáty zhody, by vnútroštátne verejné orgány v celej Únii mali používať na preukazovanie odbornej spôsobilosti orgánov posudzovania zhody.

(39)

Orgány posudzovania zhody často uzatvárajú subdodávateľské zmluvy na časť svojich činností spojených s posudzovaním zhody alebo využívajú dcérsku spoločnosť. S cieľom zabezpečiť úroveň ochrany požadovanú v súvislosti s UAS určenými na prevádzku v „otvorenej“ kategórii, ktoré sa majú uviesť na trh Únie, je nevyhnutné, aby subdodávatelia a dcérske spoločnosti orgánov posudzovania zhody spĺňali pri vykonávaní úloh posudzovania zhody rovnaké požiadavky ako notifikované osoby. Je preto dôležité, aby sa posudzovanie spôsobilosti a výkonnosti osôb, ktoré majú byť notifikované, a monitorovanie osôb, ktoré už boli notifikované, vzťahovalo aj na činnosti vykonávané subdodávateľmi a dcérskymi spoločnosťami.

(40)

Treba zvýšiť efektívnosť a transparentnosť postupu notifikácie, a najmä prispôsobiť ho novým technológiám, aby bola možná online notifikácia.

(41)

Keďže notifikované osoby môžu ponúkať svoje služby v celej Únii, je vhodné poskytnúť ostatným členským štátom a Komisii možnosť vzniesť v súvislosti s notifikovanou osobou námietky. Je preto dôležité stanoviť lehotu, počas ktorej možno objasniť akékoľvek pochybnosti alebo obavy, pokiaľ ide o spôsobilosť orgánov posudzovania zhody, pred tým, než začnú fungovať ako notifikované osoby.

(42)

V záujme konkurencieschopnosti je nevyhnutné, aby notifikované osoby uplatňovali postupy posudzovania zhody bez zbytočného administratívneho zaťažovania hospodárskych subjektov. Z rovnakého dôvodu, a aby sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie s hospodárskymi subjektmi, treba zabezpečiť jednotnosť pri technickom uplatňovaní postupov posudzovania zhody. Najlepšie sa to dosiahne prostredníctvom primeranej koordinácie a spolupráce medzi notifikovanými osobami.

(43)

Zainteresované strany by mali mať právo odvolať sa proti výsledku posúdenia zhody vykonaného notifikovanou osobou. Je dôležité zabezpečiť, aby bolo k dispozícii odvolacie konanie proti všetkým rozhodnutiam prijatým notifikovanými osobami.

(44)

Výrobcovia by mali prijať všetky vhodné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby UAS určené na prevádzku v „otvorenej“ kategórii bolo možné uvádzať na trh len vtedy, ak pri zabezpečení riadneho skladovania a pri používaní na ich určený účel alebo pri používaní v podmienkach, ktoré možno reálne predvídať, neohrozujú zdravie alebo bezpečnosť ľudí. UAS určené na prevádzku v „otvorenej“ kategórii by sa mali považovať za nevyhovujúce z hľadiska základných požiadaviek stanovených v tomto nariadení len vtedy, ak tieto požiadavky nespĺňajú pri takých podmienkach používania, ktoré možno reálne predvídať, teda ak by takéto používanie mohlo vyplývať zo zákonného a jednoducho predvídateľného ľudského správania.

(45)

V záujme zabezpečenia právnej istoty treba objasniť, že pravidlá týkajúce sa dohľadu nad trhom Únie a kontroly výrobkov vstupujúcich na trh Únie stanovené v nariadení (ES) č. 765/2008 vrátane ustanovení týkajúcich sa výmeny informácií prostredníctvom systému včasného varovania (RAPEX) sa uplatňujú na UAS určené na prevádzku v „otvorenej“ kategórii. Toto nariadenie by členským štátom nemalo brániť vo výbere príslušných orgánov na vykonávanie uvedených úloh. S cieľom zabezpečiť plynulý prechod, pokiaľ ide o vykonávanie tohto nariadenia, by sa mali prijať vhodné prechodné opatrenia.

(46)

UAS, ktorých prevádzka predstavuje najvyššie riziko, by mali podliehať osvedčovaniu. V tomto nariadení by sa preto mali vymedziť podmienky, za ktorých by projektovanie, výroba a údržba UAS mali podliehať osvedčovaniu. Uvedené podmienky súvisia s vyšším rizikom poškodenia tretích osôb v prípade nehôd, a preto by sa osvedčovanie malo požadovať v prípade UAS určených na prepravu ľudí, UAS určených na prepravu nebezpečného tovaru a UAS s ktorýmkoľvek z rozmerov nad 3 m a určených na prevádzku nad zhromaždeniami ľudí. Osvedčovanie UAS používaných v „osobitnej“ kategórii prevádzky vymedzenej vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2019/947 by sa takisto malo vyžadovať, ak sa v prevádzkovom povolení, ktoré príslušný orgán vydal v nadväznosti na posúdenie rizika, uvádza, že riziko prevádzky nemožno primerane zmierniť bez osvedčenia UAS.

(47)

UAS uvedené na trh, určené na prevádzku v „otvorenej“ kategórii a označené identifikačným štítkom triedy by mali spĺňať požiadavky osvedčovania platné pre UAS prevádzkované v „osobitnej“ alebo „osvedčenej“ kategórii, ak sa tieto UAS používajú v inej ako „otvorenej“ kategórii prevádzky.

(48)

Toto nariadenie by sa malo vzťahovať na prevádzkovateľov UAS s hlavným miestom podnikateľskej činnosti, sídlom alebo pobytom v tretej krajine, ktorí prevádzkujú UAS vo vzdušnom priestore jednotného európskeho neba.

(49)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú založené na stanovisku č. 01/2018 (12), ktoré vydala Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) v súlade s článkom 65 nariadenia (EÚ) 2018/1139,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

Všeobecné ustanovenia

Článok 1

Predmet úpravy

1.   Týmto nariadením sa stanovujú požiadavky na projektovanie a výrobu bezpilotných leteckých systémov (ďalej len „UAS“) určených na prevádzku podľa pravidiel a za podmienok vymedzených vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2019/947 a modulov na diaľkovú identifikáciu. Takisto sa v ňom vymedzuje typ UAS, ktorého projektovanie, výroba a údržba budú predmetom osvedčovania.

2.   Stanovujú sa v ňom aj pravidlá týkajúce sa sprístupnenia na trhu UAS určených na prevádzku v „otvorenej“ kategórií a modulov na diaľkovú identifikáciu a ich voľného pohybu v Únii.

3.   Týmto nariadením sa stanovujú aj pravidlá pre prevádzkovateľov UAS z tretích krajín, keď prevádzkujú UAS podľa vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947 vo vzdušnom priestore jednotného európskeho neba.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Kapitola II tohto nariadenia sa vzťahuje na tieto výrobky:

a)

UAS určené na prevádzku podľa pravidiel a za podmienok platných pre „otvorenú“ kategóriu prevádzky UAS v zmysle vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947, s výnimkou súkromne vyrobených UAS, a označené identifikačným štítkom triedy podľa častí 1 až 5 prílohy k tomuto nariadeniu, na ktorom sa uvádza, do ktorej z piatich tried UAS uvedených vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2019/947 daný UAS patrí;

b)

moduly na diaľkovú identifikáciu podľa časti 6 prílohy k tomuto nariadeniu.

2.   Kapitola III tohto nariadenia sa vzťahuje na UAS prevádzkované podľa pravidiel a za podmienok platných pre „osvedčenú“ a „osobitnú“ kategóriu prevádzky UAS v zmysle vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947.

3.   Kapitola IV tohto nariadenia sa vzťahuje na prevádzkovateľov UAS s hlavným miestom podnikateľskej činnosti, sídlom alebo pobytom v tretej krajine, ak sa UAS prevádzkuje v Únii.

4.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na UAS určené výlučne na prevádzku v interiéri.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„bezpilotné lietadlo“ je akékoľvek lietadlo prevádzkované autonómne alebo určené na autonómnu prevádzku alebo na pilotovanie na diaľku bez pilota na palube;

2.

„vybavenie na diaľkové ovládanie bezpilotného lietadla“ je akýkoľvek nástroj, vybavenie, mechanizmus, prístroj, aparatúra, softvér alebo príslušenstvo, ktoré sú potrebné na bezpečnú prevádzku bezpilotného lietadla, ktoré nie sú súčasťou a ktoré sa neprepravujú na palube tohto bezpilotného lietadla;

3.

„bezpilotný letecký systém“ („UAS“) je bezpilotné lietadlo a vybavenie na jeho diaľkové ovládanie;

4.

„prevádzkovateľ bezpilotného leteckého systému“ („prevádzkovateľ UAS“) je akákoľvek právnická alebo fyzická osoba, ktorá prevádzkuje alebo zamýšľa prevádzkovať jeden alebo viacero UAS;

5.

„otvorená“ kategória je kategória prevádzky UAS vymedzená v článku 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947;

6.

„osobitná“ kategória je kategória prevádzky UAS vymedzená v článku 5 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947;

7.

„osvedčená“ kategória je kategória prevádzky UAS vymedzená v článku 6 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947;

8.

„harmonizačné právne predpisy Únie“ sú všetky právne predpisy Únie, ktorými sa harmonizujú podmienky uvádzania výrobkov na trh;

9.

„akreditácia“ je akreditácia podľa vymedzenia v článku 2 bode 10 nariadenia (ES) č. 765/2008;

10.

„posudzovanie zhody“ je postup preukázania, či boli splnené konkrétne požiadavky týkajúce sa výrobku;

11.

„orgán posudzovania zhody“ je orgán vykonávajúci činnosti posudzovania zhody vrátane kalibrácie, skúšania, osvedčovania a kontroly;

12.

„označenie CE“ je označenie, ktorým výrobca uvádza, že výrobok je v súlade s platnými požiadavkami stanovenými v harmonizačných právnych predpisoch Únie týkajúcimi sa jeho použitia;

13.

„výrobca“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyrába alebo si necháva navrhovať a vyrábať výrobok, ktorý predáva pod svojím menom alebo ochrannou známkou;

14.

„splnomocnený zástupca“ je každá fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá dostala písomné splnomocnenie od výrobcu konať v jeho mene pri konkrétnych úlohách;

15.

„dovozca“ je každá fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá uvádza výrobok z tretej krajiny na trh Únie;

16.

„distribútor“ je každá fyzická alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci okrem výrobcu alebo dovozcu, ktorá sprístupňuje výrobok na trhu;

17.

„hospodárske subjekty“ sú výrobca, splnomocnený zástupca výrobcu, dovozca a distribútor UAS;

18.

„sprístupnenie na trhu“ je každá dodávka výrobku na distribúciu, spotrebu alebo používanie na trhu Únie v rámci obchodnej činnosti, či už za odplatu alebo bezplatne;

19.

„uvedenie na trh“ je prvé sprístupnenie výrobku na trhu Únie;

20.

„harmonizovaná norma“ je harmonizovaná norma vymedzená v článku 2 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1025/2012;

21.

„technická špecifikácia“ je dokument stanovujúci technické požiadavky, ktoré musí splniť výrobok, postup alebo služba;

22.

„súkromne vyrobený UAS“ je UAS zmontovaný alebo vyrobený pre vlastnú potrebu konštruktéra, okrem UAS zmontovaných zo súpravy častí uvedenej na trh výrobcom ako samostatná súprava pripravená na montáž;

23.

„orgán dohľadu nad trhom“ je orgán členského štátu zodpovedný za vykonávanie dohľadu nad trhom na svojom území;

24.

„stiahnutie od používateľa“ je každé opatrenie zamerané na dosiahnutie vrátenia výrobku, ktorý sa už sprístupnil koncovému používateľovi;

25.

„stiahnutie z trhu“ je každé opatrenie, ktorého cieľom je zabrániť sprístupneniu výrobku, ktorý je v dodávateľskom reťazci, na trhu;

26.

„vzdušný priestor jednotného európskeho neba“ je vzdušný priestor nad územím, na ktoré sa vzťahujú zmluvy, ako aj každý iný vzdušný priestor, v ktorom členské štáty uplatňujú nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 551/2004 (13) v súlade s článkom 1 ods. 3 uvedeného nariadenia;

27.

„pilot na diaľku“ je fyzická osoba zodpovedná za bezpečné vykonanie letu bezpilotného lietadla obsluhou jeho ovládacích prvkov, a to manuálne alebo pri automatickom lete bezpilotného lietadla tak, že monitoruje jeho kurz a kedykoľvek je schopná zasiahnuť a kurz zmeniť;

28.

„maximálna vzletová hmotnosť“ (MTOM) je maximálna hmotnosť bezpilotného lietadla vrátane užitočného zaťaženia a paliva podľa vymedzenia výrobcu alebo konštruktéra, pri ktorej možno prevádzkovať bezpilotné lietadlo;

29.

„užitočné zaťaženie“ je každý nástroj, mechanizmus, vybavenie, súčasť, prístroj, aparatúra alebo príslušenstvo vrátane komunikačného vybavenia, ktoré sa inštaluje do lietadla alebo sa k nemu pripevňuje, a nepoužíva sa či nie je určené na použitie v rámci prevádzky alebo ovládania lietadla počas letu, a nie je súčasťou draku, motora alebo vrtule;

30.

„režim navádzania“ je režim prevádzky UAS, v ktorom bezpilotné lietadlo neustále sleduje pilota na diaľku vo vopred určenom okruhu;

31.

„priama diaľková identifikácia“ je systém, ktorý zabezpečuje lokálne vysielanie informácií o prevádzkovanom bezpilotnom lietadle, vrátane jeho označenia, aby sa umožnilo ich získanie bez fyzického prístupu k bezpilotnému lietadlu;

32.

„georeferenčný výstražný systém“ je funkcia, ktorá na základe údajov od členských štátov odhalí možné narušenie obmedzení vzdušného priestoru a upozorní pilotov na diaľku, aby mohli ihneď prijať účinné opatrenia s cieľom zabrániť narušeniu;

33.

„hladina akustického výkonu LWA “ je A-vážená hladina akustického výkonu v dB vo vzťahu k 1 pW podľa vymedzenia v norme EN ISO 3744:2010;

34.

„nameraná hladina akustického výkonu“ je hladina akustického výkonu určená z meraní podľa časti 13 prílohy; namerané hodnoty možno určiť buď z jedného zástupcu bezpilotného lietadla pre daný typ zariadenia, alebo z priemeru meraní viacerých bezpilotných lietadiel;

35.

„zaručená hladina akustického výkonu“ je hladina akustického výkonu určená v súlade s požiadavkami uvedenými v časti 13 prílohy, ktorá zahŕňa neistotu vyplývajúcu z odchýlok vo výrobe a postupov merania, pri ktorej výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca usadený v Spoločenstve potvrdí, že podľa technických nástrojov použitých a uvedených v technickej dokumentácii nie je prekročená;

36.

„vznášanie“ je zachovanie rovnakej zemepisnej polohy vo vzduchu;

37.

„zhromaždenia ľudí“ sú zhromaždenia, kde ľudia stoja tak nahusto, že sa jednotlivé osoby nemôžu pohnúť.

KAPITOLA II

UAS určené na prevádzku v „otvorenej“ kategórii a moduly na diaľkovú identifikáciu

ODDIEL 1

Požiadavky na výrobok

Článok 4

Požiadavky

1.   Výrobky uvedené v článku 2 ods. 1 musia spĺňať požiadavky stanovené v častiach 1 až 6 prílohy.

2.   UAS, ktoré nie sú hračky v zmysle smernice 2009/48/ES, musia spĺňať príslušné zdravotné a bezpečnostné požiadavky stanovené v smernici 2006/42/ES iba v súvislosti s rizikami, ktoré nesúvisia s bezpečnosťou letu bezpilotného lietadla.

3.   Všetky aktualizácie softvéru výrobkov, ktoré už boli sprístupnené na trhu, sa môžu vykonať iba vtedy, keď takéto aktualizácie nemajú vplyv na súlad výrobku.

Článok 5

Sprístupňovanie výrobkov na trhu a ich voľný pohyb

1.   Výrobky sa sprístupňujú na trhu iba vtedy, ak spĺňajú požiadavky tejto kapitoly a neohrozujú zdravie alebo bezpečnosť osôb a zvierat alebo majetok.

2.   Členské štáty nesmú vzhľadom na aspekty uvedené v tejto kapitole zakazovať, obmedzovať alebo brániť tomu, aby sa výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky tejto kapitoly, sprístupňovali na trhu.

ODDIEL 2

Povinnosti hospodárskych subjektov

Článok 6

Povinnosti výrobcov

1.   Pri uvádzaní svojich výrobkov na trh Únie výrobcovia zabezpečia, že sú projektované a vyrobené v súlade s požiadavkami stanovenými v častiach 1 až 6 prílohy.

2.   Výrobcovia vypracujú technickú dokumentáciu stanovenú v článku 17 a vykonajú alebo nechajú externe vykonať príslušný postup posudzovania zhody uvedený v článku 13.

Ak sa týmto postupom posudzovania zhody preukáže, že výrobok je v súlade s požiadavkami stanovenými v častiach 1 až 6 prílohy, výrobcovia vypracujú EÚ vyhlásenie o zhode a na výrobok umiestnia označenie CE.

3.   Výrobcovia uchovávajú technickú dokumentáciu a EÚ vyhlásenie o zhode počas 10 rokov od uvedenia výrobku na trh.

4.   Výrobcovia zabezpečia zavedenie postupov na zachovanie zhody sériovej výroby s touto kapitolou. Zmeny projektu, vlastností alebo softvéru výrobku a zmeny v harmonizovaných normách alebo technických špecifikáciách, na základe ktorých sa vyhlasuje zhoda výrobku, sa náležite zohľadnia.

Ak sa to považuje za potrebné vzhľadom na riziká, ktoré predstavuje výrobok, výrobcovia vykonajú v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov skúšku na vzorke predávaných výrobkov, vyšetrujú a v prípade potreby vedú register sťažností, nevyhovujúcich výrobkov a stiahnutí výrobkov od používateľov a o každom takomto monitorovaní informujú distribútorov.

5.   Výrobcovia UAS zabezpečia, aby bolo na bezpilotnom lietadle v zmysle rozhodnutia 768/2008/ES umiestnené typové číslo a jedinečné sériové číslo, ktoré umožnia jeho identifikáciu, a aby bolo v náležitých prípadoch v súlade s požiadavkami vymedzenými v príslušných častiach 2 až 4 prílohy. Výrobcovia modulov na diaľkovú identifikáciu zabezpečia, aby bolo na týchto moduloch umiestnené typové číslo a jedinečné sériové číslo, ktoré umožnia jeho identifikáciu, a aby boli v súlade s požiadavkami vymedzenými v časti 6 prílohy. Výrobcovia v oboch prípadoch zabezpečia, aby bolo jedinečné sériové číslo pripojené aj na EÚ vyhlásení o zhode alebo na zjednodušenom EÚ vyhlásení o zhode, ako sa uvádza v článku 14.

6.   Výrobcovia uvedú na výrobku, alebo ak to nie je možné, na jeho obale alebo v sprievodnej dokumentácii výrobku svoj názov, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku, webovú adresu a poštovú adresu, na ktorej sa s nimi možno skontaktovať. V adrese sa uvedie jedno konkrétne miesto, na ktorom sa možno s výrobcom skontaktovať. Kontaktné údaje sa uvádzajú v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný pre koncových používateľov a orgány dohľadu nad trhom.

7.   Výrobcovia zabezpečia, aby bola k výrobku priložená príručka a informácie požadované v častiach 1 až 6 prílohy v jazyku, ktorý je podľa určenia dotknutého členského štátu ľahko zrozumiteľný pre spotrebiteľov a ďalších koncových používateľov. Táto príručka a informácie, ako i každé označenie musia byť jasné, zrozumiteľné a čitateľné.

8.   Výrobcovia zabezpečia, aby ku každému výrobku bola priložená kópia EÚ vyhlásenia o zhode alebo zjednodušené EÚ vyhlásenie o zhode. Ak sa poskytne zjednodušené EÚ vyhlásenie o zhode, musí obsahovať presnú internetovú adresu, na ktorej možno získať úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode.

9.   Výrobcovia, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod sa domnievať, že výrobky, ktoré uviedli na trh, nie sú v zhode s touto kapitolou, bezodkladne prijmú potrebné nápravné opatrenia na zabezpečenie ich zhody a v prípade potreby na stiahnutie z trhu alebo na stiahnutie od používateľov. Ak výrobok predstavuje riziko, výrobcovia o tom bezodkladne informujú orgány dohľadu nad trhom členských štátov, v ktorých výrobok sprístupnili na trhu, pričom uvedú podrobnosti najmä o danom nesúlade, všetkých prijatých nápravných opatreniach a výsledkoch takýchto opatrení.

10.   Na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu výrobcovia poskytnú tomuto orgánu všetky informácie a dokumenty v tlačenej alebo elektronickej podobe potrebné na preukázanie zhody výrobku s touto kapitolou v jazyku, ktorý je pre tento orgán ľahko zrozumiteľný. Na žiadosť tohto orgánu s ním spolupracujú pri akomkoľvek opatrení prijatom na odstránenie rizík, ktoré predstavuje výrobok, ktorý uviedli na trh.

Článok 7

Splnomocnení zástupcovia

1.   Výrobca môže písomným splnomocnením vymenovať splnomocneného zástupcu.

Povinnosti stanovené v článku 6 ods. 1 a povinnosť vypracovať technickú dokumentáciu uvedená v článku 6 ods. 2 nie sú súčasťou splnomocnenia splnomocneného zástupcu.

2.   Splnomocnený zástupca vykonáva úlohy uvedené v splnomocnení od výrobcu. Splnomocnenie musí splnomocnenému zástupcovi prinajmenšom umožňovať:

a)

mať pre vnútroštátne orgány dohľadu nad trhom k dispozícii EÚ vyhlásenie o zhode a technickú dokumentáciu počas 10 rokov od uvedenia výrobku na trh;

b)

na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu nad trhom alebo orgánu hraničnej kontroly poskytnúť danému orgánu všetky informácie a dokumenty, ktoré sú potrebné na preukázanie zhody výrobku;

c)

na žiadosť orgánov dohľadu nad trhom alebo orgánov hraničnej kontroly s nimi spolupracovať pri každom prijatom opatrení s cieľom odstrániť nesúlad výrobkov, na ktoré sa vzťahuje splnomocnenie splnomocneného zástupcu, alebo bezpečnostné riziká, ktoré predstavuje.

Článok 8

Povinnosti dovozcov

1.   Dovozcovia uvádzajú na trh Únie len výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v tejto kapitole.

2.   Pred uvedením výrobku na trh Únie sa dovozcovia uistia, že:

a)

výrobca vykonal primeraný postup posudzovania zhody uvedený v článku 13;

b)

výrobca vypracoval technickú dokumentáciu uvedenú v článku 17;

c)

na výrobku bolo umiestnené označenie CE a podľa potreby identifikačný štítok triedy bezpilotného lietadla a označenie hladiny akustického výkonu;

d)

k výrobku boli pripojené dokumenty uvedené v článku 6 ods. 7 a 8;

e)

výrobca splnil požiadavky stanovené v článku 6 ods. 5 a 6.

Ak sa dovozca domnieva alebo má dôvod sa domnievať, že výrobok nespĺňa požiadavky stanovené v častiach 1 až 6 prílohy, neuvedie výrobok na trh, kým ich nebude spĺňať. Okrem toho ak výrobok predstavuje riziko pre zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov a tretích strán, dovozca o tom informuje výrobcu a príslušné vnútroštátne orgány.

3.   Dovozcovia uvedú na výrobku, alebo ak to nie je možné, na jeho obale alebo v sprievodnej dokumentácii výrobku svoj názov, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku, webovú stránku a poštovú adresu, na ktorej sa s nimi možno skontaktovať. Kontaktné údaje sa uvádzajú v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný pre koncových používateľov a orgány dohľadu nad trhom.

4.   Dovozcovia zabezpečia, aby bola k výrobku priložená príručka a informácie požadované v častiach 1 až 6 prílohy v jazyku, ktorý je podľa určenia dotknutého členského štátu ľahko zrozumiteľný pre spotrebiteľov a ďalších koncových používateľov. Táto príručka a informácie, ako i každé označenie musia byť jasné, zrozumiteľné a čitateľné.

5.   Dovozcovia zabezpečia, aby v čase, keď nesú za výrobok zodpovednosť, podmienky uskladnenia alebo prepravy neohrozovali jeho súlad s požiadavkami stanovenými v článku 4.

6.   Ak sa to považuje za potrebné vzhľadom na riziká, ktoré predstavuje výrobok, dovozcovia vykonajú v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti koncových používateľov a tretích strán skúšku na vzorke výrobkov sprístupnených na trhu, vyšetrujú a v prípade potreby vedú register sťažností, nevyhovujúcich výrobkov a stiahnutí výrobkov od používateľov a o každom takomto monitorovaní informujú distribútorov.

7.   Dovozcovia, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod sa domnievať, že výrobok, ktorý uviedli na trh, nie je v zhode s uplatniteľnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie, bezodkladne prijmú potrebné nápravné opatrenia na zabezpečenie ich zhody a v prípade potreby na stiahnutie z trhu alebo na stiahnutie od používateľov. Okrem toho ak výrobok predstavuje riziko, dovozcovia o tom bezodkladne informujú orgány dohľadu nad trhom členských štátov, v ktorých výrobok sprístupnili na trhu, pričom uvedú podrobnosti najmä o danom nesúlade a o všetkých prijatých nápravných opatreniach.

8.   Dovozcovia musia mať pre orgány dohľadu nad trhom počas 10 rokov od uvedenia výrobku na trh k dispozícii kópiu EÚ vyhlásenia o zhode a zabezpečiť, aby bola týmto orgánom na ich žiadosť sprístupnená technická dokumentácia.

9.   Na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu dovozcovia poskytnú tomuto orgánu všetky informácie a dokumenty v tlačenej alebo elektronickej podobe potrebné na preukázanie zhody výrobku v jazyku, ktorý je pre tento orgán ľahko zrozumiteľný. Na žiadosť tohto orgánu s ním spolupracujú pri akomkoľvek opatrení prijatom na odstránenie rizík, ktoré predstavuje výrobok, ktorý uviedli na trh.

Článok 9

Povinnosti distribútorov

1.   Pri sprístupňovaní výrobku na trhu Únie distribútori náležite zohľadňujú požiadavky stanovené v tejto kapitole.

2.   Pred sprístupnením výrobku na trhu distribútori overia, či je na výrobku umiestnené označenie CE, prípadne identifikačný štítok triedy bezpilotného lietadla a označenie hladiny akustického výkonu, či sú k nemu priložené dokumenty uvedené v článku 6 ods. 7 a 8, a či výrobca a dovozca splnili požiadavky stanovené v článku 6 ods. 5 a 6 a v článku 8 ods. 3

Distribútori zabezpečia, aby bola k výrobku priložená príručka a informácie požadované v častiach 1 až 6 prílohy v jazyku, ktorý je podľa určenia dotknutého členského štátu ľahko zrozumiteľný pre spotrebiteľov a ďalších koncových používateľov. Táto príručka a informácie, ako i každé označenie musia byť jasné, zrozumiteľné a čitateľné.

Ak sa distribútor domnieva alebo má dôvod domnievať sa, že výrobok nespĺňa požiadavky stanovené v článku 4, výrobok na trhu nesprístupní, kým ich nebude spĺňať. Okrem toho ak výrobok predstavuje riziko, distribútor o tom informuje výrobcu alebo dovozcu, ako aj príslušné orgány dohľadu nad trhom.

3.   Distribútori zabezpečia, aby v čase, keď nesú za výrobok zodpovednosť, podmienky uskladnenia alebo prepravy neohrozovali jeho súlad s požiadavkami stanovenými v článku 4.

4.   Distribútori, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvody sa domnievať, že výrobok, ktorý sprístupnili na trhu, nie je v zhode s uplatniteľnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie, zabezpečia, aby boli prijaté nápravné opatrenia potrebné na zabezpečenie zhody tohto výrobku a v prípade potreby na stiahnutie z trhu alebo na stiahnutie od používateľov. Okrem toho ak výrobok predstavuje riziko, distribútori o tom bezodkladne informujú orgány dohľadu nad trhom členských štátov, v ktorých výrobok sprístupnili na trhu, pričom uvedú podrobnosti najmä o danom nesúlade a o všetkých prijatých nápravných opatreniach.

5.   Na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu distribútori poskytnú tomuto orgánu všetky informácie a dokumenty v tlačenej alebo elektronickej podobe, ktoré sú potrebné na preukázanie zhody výrobku. Na žiadosť tohto orgánu s ním spolupracujú pri každom opatrení prijatom s cieľom odstrániť riziká spojené s výrobkom, ktorý sprístupnili na trhu.

Článok 10

Prípady, v ktorých sa povinnosti výrobcov uplatňujú na dovozcov a distribútorov

Dovozca alebo distribútor sa považuje za výrobcu na účely tejto kapitoly a vzťahujú sa naňho povinnosti výrobcu podľa článku 6, ak uvedie výrobok na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou alebo upraví výrobok, ktorý už bol uvedený na trh, takým spôsobom, že to môže ovplyvniť súlad výrobku s touto kapitolou.

Článok 11

Určenie hospodárskych subjektov

1.   Hospodárske subjekty sú na požiadanie orgánov dohľadu nad trhom povinné určiť:

a)

každý hospodársky subjekt, ktorý im dodal výrobok;

b)

každý hospodársky subjekt, ktorému výrobok dodali.

2.   Hospodárske subjekty musia byť schopné predložiť informácie uvedené v odseku 1:

a)

počas 10 rokov od dátumu, keď im bol dodaný výrobok;

b)

počas 10 rokov od dátumu, keď dodali výrobok.

ODDIEL 3

Zhoda výrobku

Článok 12

Predpoklad zhody

O výrobku, ktorý je v zhode s harmonizovanými normami alebo časťami harmonizovaných noriem, na ktoré sa odkazy uverejnili v Úradnom vestníku Európskej únie, sa predpokladá, že spĺňa požiadavky, na ktoré sa tieto normy alebo ich časti vzťahujú a ktoré sú stanovené v častiach 1 až 6 prílohy.

Článok 13

Postupy posudzovania zhody

1.   Výrobca vykoná posúdenie zhody výrobku s použitím jedného z nasledujúcich postupov s cieľom stanoviť jeho súlad s požiadavkami stanovenými v častiach 1 až 6 prílohy. Pri posudzovaní zhody sa zohľadňujú všetky zamýšľané a predvídateľné prevádzkové podmienky.

2.   K dispozícii sú tieto postupy posudzovania zhody:

a)

vnútorná kontrola výroby (stanovená v časti 7 prílohy) pri posudzovaní súladu výrobku s požiadavkami stanovenými v častiach 1, 5 alebo 6 prílohy pod podmienkou, že výrobca uplatnil harmonizované normy, na ktoré sa odkazy uverejnili v Úradnom vestníku Európskej únie, pri všetkých požiadavkách, pre ktoré takéto normy existujú;

b)

EÚ skúška typu, po ktorej nasleduje zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby, ako sa stanovuje v časti 8 prílohy;

c)

zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality, ako sa stanovuje v časti 9 prílohy, okrem prípadov, keď sa posudzuje súlad výrobku, ktorý je hračkou v zmysle smernice 2009/48/ES.

Článok 14

EÚ vyhlásenie o zhode

1.   V EÚ vyhlásení o zhode uvedenom v článku 6 ods. 8 sa uvedie, že sa preukázal súlad výrobku s požiadavkami stanovenými v častiach 1 až 6 prílohy, a v prípade UAS sa uvedie jeho trieda.

2.   EÚ vyhlásenie o zhode musí štruktúrou zodpovedať vzoru stanovenému v časti 11 prílohy, obsahovať prvky stanovené v danej časti a priebežne sa aktualizovať. Preloží sa do jazyka alebo jazykov požadovaných členským štátom, v ktorom sa výrobok uvádza na trh alebo sa na ňom sprístupňuje.

3.   Zjednodušené EÚ vyhlásenie o zhode uvedené v článku 6 ods. 8 musí obsahovať prvky stanovené v časti 12 prílohy a priebežne sa aktualizovať. Preloží sa do jazyka alebo jazykov požadovaných členským štátom, v ktorom sa výrobok uvádza na trh alebo sa na ňom sprístupňuje. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode musí byť dostupné na internetovej adrese uvedenej v zjednodušenom EÚ vyhlásení o zhode v jazyku alebo jazykoch požadovaných členským štátom, v ktorom sa výrobok uvádza na trh alebo sa na ňom sprístupňuje.

4.   Ak sa na výrobok vzťahuje viac ako jeden právny akt Únie, v ktorom sa vyžaduje EÚ vyhlásenie o zhode, vypracuje sa pre všetky tieto akty Únie jediné EÚ vyhlásenie o zhode. Vo vyhlásení sa uvedú príslušné akty Únie vrátane odkazov na ich uverejnenie.

5.   Vypracovaním EÚ vyhlásenia o zhode výrobca preberá zodpovednosť za súlad výrobku s požiadavkami stanovenými v tejto kapitole.

Článok 15

Všeobecné zásady označenia CE

Označenie CE sa riadi všeobecnými zásadami stanovenými v článku 30 nariadenia (ES) č. 765/2008.

Článok 16

Pravidlá a podmienky umiestňovania označenia CE, identifikačného čísla notifikovanej osoby, identifikačného štítku triedy UAS a označenia hladiny akustického výkonu

1.   Označenie CE sa na výrobok alebo jeho štítok umiestni viditeľne, čitateľne a nezmazateľne. Ak to vzhľadom na veľkosť výrobku nie je možné alebo opodstatnené, umiestni sa na obal.

2.   Identifikačný štítok triedy bezpilotného lietadla sa umiestni viditeľne, čitateľne a nezmazateľne na bezpilotné lietadlo a jeho obal a musí mať výšku aspoň 5 mm. Zakazuje sa umiestňovať na výrobok označenia, znaky alebo nápisy, ktoré by mohli tretie strany zavádzať, pokiaľ ide o význam alebo podobu identifikačného štítku triedy.

3.   Označenie hladiny akustického výkonu uvedené v časti 14 prílohy sa prípadne umiestni viditeľne, čitateľne a nezmazateľne na bezpilotné lietadlo, ak je to možné alebo opodstatnené vzhľadom na veľkosť výrobku, a na jeho obal.

4.   Označenie CE a prípadne označenie hladiny akustického výkonu a identifikačný štítok triedy bezpilotného lietadla sa umiestnia pred uvedením výrobku na trh.

5.   Ak sa použije postup posudzovania zhody stanovený v časti 9 prílohy, označenie CE sa doplní identifikačným číslom notifikovanej osoby.

Identifikačné číslo notifikovanej osoby umiestňuje na výrobok samotná notifikovaná osoba, alebo na základe jej pokynov výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca.

6.   Členské štáty vychádzajú pri zabezpečovaní správneho uplatňovania režimu úpravy označenia CE z existujúcich mechanizmov a v prípade nesprávneho používania tohto označenia prijmú vhodné opatrenia.

Článok 17

Technická dokumentácia

1.   Technická dokumentácia musí obsahovať všetky príslušné údaje a podrobnosti o prostriedkoch, ktoré výrobca použil s cieľom zabezpečiť zhodu výrobku s požiadavkami stanovenými v častiach 1 až 6 prílohy. Musí obsahovať aspoň prvky stanovené v časti 10 prílohy.

2.   Technická dokumentácia sa vypracuje pred uvedením výrobku na trh a priebežne sa aktualizuje.

3.   Technická dokumentácia a korešpondencia, ktoré sa týkajú akéhokoľvek postupu EÚ skúšky typu alebo posudzovania systému kvality výrobcu, sa vypracujú v úradnom jazyku členského štátu, v ktorom bola notifikovaná osoba zriadená, alebo v jazyku, ktorý je prijateľný pre túto osobu.

4.   Ak technická dokumentácia nie je v súlade s odsekmi 1, 2 alebo 3 tohto článku, orgán dohľadu nad trhom môže požiadať výrobcu alebo dovozcu, aby na svoje náklady v stanovenej lehote nechali vykonať skúšku orgánom, ktorý je pre orgán dohľadu nad trhom prijateľný, s cieľom overiť súlad výrobku s požiadavkami stanovenými v častiach 1 až 6 prílohy, ktoré sa naň vzťahujú.

ODDIEL 4

Notifikácia orgánov posudzovania zhody

Článok 18

Notifikácia

Členské štáty notifikujú Komisii a ostatným členským štátom orgány, ktoré sú ako tretie strany poverené vykonávaním úloh posudzovania zhody podľa tejto kapitoly.

Článok 19

Notifikujúce orgány

1.   Členské štáty určia notifikujúci orgán, ktorý je zodpovedný za stanovenie a vykonávanie nevyhnutných postupov na účely posudzovania a notifikácie orgánov posudzovania zhody a monitorovania notifikovaných osôb vrátane súladu s článkom 24.

2.   Členské štáty môžu rozhodnúť, že posúdenie a monitorovanie uvedené v odseku 1 vykoná vnútroštátny akreditačný orgán v zmysle nariadenia (ES) č. 765/2008.

3.   Ak notifikujúci orgán deleguje na orgán, ktorý nie je vládnym subjektom, posúdenie, notifikáciu alebo monitorovanie uvedené v odseku 1 alebo ho inak poverí týmito úlohami, musí byť tento orgán právnym subjektom a musí primerane spĺňať požiadavky stanovené v článku 20. Tento orgán musí mať navyše opatrenia na krytie zodpovednosti, ktorá vyplýva z jeho činností.

4.   Notifikujúci orgán preberá plnú zodpovednosť za úlohy vykonané orgánom uvedeným v odseku 3.

Článok 20

Požiadavky týkajúce sa notifikujúcich orgánov

1.   Notifikujúci orgán:

a)

sa zriaďuje tak, aby nevznikali žiadne konflikty záujmov s orgánmi posudzovania zhody;

b)

musí byť organizovaný a fungovať tak, aby zaistil objektivitu a nestrannosť svojich činností;

c)

musí byť organizovaný tak, aby každé rozhodnutie týkajúce sa notifikácie orgánu posudzovania zhody prijímali spôsobilé osoby iné ako osoby, ktoré vykonali posudzovanie;

d)

nesmie ponúkať ani poskytovať žiadne činnosti, ktoré vykonávajú orgány posudzovania zhody, ani poradenské služby na komerčnom či konkurenčnom základe;

e)

musí zachovávať dôvernosť získaných informácií;

f)

musí mať k dispozícii dostatočný počet odborne spôsobilých zamestnancov na riadne plnenie svojich úloh.

Článok 21

Informačná povinnosť notifikujúcich orgánov

1.   Členské štáty informujú Komisiu o svojich postupoch posudzovania, notifikácie orgánov posudzovania zhody a monitorovania notifikovaných osôb a o všetkých zmenách týchto postupov.

2.   Komisia uvedené informácie zverejní.

Článok 22

Požiadavky týkajúce sa notifikovaných osôb

1.   Na účely notifikácie musí orgán posudzovania zhody spĺňať požiadavky stanovené v odsekoch 2 až 11.

2.   Orgán posudzovania zhody musí byť zriadený podľa vnútroštátneho práva členského štátu a mať právnu subjektivitu.

3.   Orgán posudzovania zhody musí byť treťou stranou nezávislou od organizácie, ktorú posudzuje.

Za takýto orgán možno považovať subjekt, ktorý patrí do záujmového združenia alebo profesijného zväzu, ktoré zastupujú podniky zapojené do projektovania, výroby, poskytovania, montáže, používania alebo údržby výrobkov, ktoré posudzuje, pod podmienkou, že sa preukáže jeho nezávislosť, ako aj to, že nedochádza ku konfliktu záujmov.

4.   Orgán posudzovania zhody, jeho vrcholový manažment a zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh posudzovania zhody nesmú byť projektanti, výrobcovia, dodávatelia, montéri, nákupcovia, vlastníci, používatelia ani subjekty vykonávajúce údržbu výrobkov, ktoré posudzujú, ani zástupcovia žiadnej z týchto strán. To nevylučuje možnosť použitia posudzovaných výrobkov, ktoré sú potrebné na vykonávanie činností orgánu posudzovania zhody, ani ich použitia na osobné účely.

Orgán posudzovania zhody, jeho vrcholový manažment a zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh posudzovania zhody nesmú byť priamo zapojení do projektovania, výroby ani konštrukcie, predaja na trhu, montáže, používania alebo údržby týchto výrobkov, ani zastupovať osoby zapojené do týchto činností. Nesmú sa podieľať na žiadnych činnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť ich nezávislý posudok alebo bezúhonnosť vo vzťahu k činnostiam posudzovania zhody, pre ktoré boli notifikované. Vzťahuje sa to najmä na konzultačné služby.

Orgány posudzovania zhody zabezpečia, aby činnosti ich dcérskych spoločností alebo subdodávateľov neovplyvňovali dôvernosť, objektivitu alebo nestrannosť ich činností posudzovania zhody.

5.   Orgány posudzovania zhody a ich zamestnanci vykonávajú činnosti posudzovania zhody na najvyššej úrovni odbornej integrity a nevyhnutnej technickej odbornej spôsobilosti v danej oblasti a nesmú podliehať žiadnym tlakom a stimulom, najmä finančným, ktoré by mohli ovplyvniť ich úsudok alebo výsledky ich činností posudzovania zhody, najmä zo strany osôb alebo skupín osôb, ktoré majú záujem na výsledku týchto činností.

6.   Orgán posudzovania zhody musí byť schopný vykonávať všetky úlohy posudzovania zhody, ktoré mu boli pridelené na základe časti 8 alebo 9 prílohy a v súvislosti s ktorými bol notifikovaný, či už ide o úlohy vykonávané samotným orgánom posudzovania zhody, alebo v jeho mene a na jeho zodpovednosť.

Orgán posudzovania zhody musí mať vždy a pre každý postup posudzovania zhody a každý druh alebo kategóriu výrobku, v súvislosti s ktorými bol notifikovaný, k dispozícii:

a)

potrebný personál s technickými vedomosťami a dostatočnými a primeranými skúsenosťami na vykonávanie úloh posudzovania zhody;

b)

potrebný opis postupov, v súlade s ktorými sa vykonáva posudzovanie zhody, ktorý zaisťuje transparentnosť a reprodukovateľnosť týchto postupov; zavedené príslušné politiky a postupy, ktoré rozlišujú medzi úlohami, ktoré vykonáva ako notifikovaná osoba, a inými činnosťami;

c)

potrebné postupy na vykonávanie činností, ktoré náležite zohľadňujú veľkosť podniku, odvetvie, v ktorom podnik pôsobí, jeho štruktúru, stupeň zložitosti daného výrobku a hromadný či sériový charakter výrobného procesu.

Orgán posudzovania zhody musí mať prostriedky potrebné na primerané vykonávanie technických a administratívnych úloh spojených s činnosťami posudzovania zhody a mať prístup ku všetkým potrebným zariadeniam alebo vybaveniu.

7.   Zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh posudzovania zhody musia mať:

a)

primeranú technickú a odbornú kvalifikáciu vzťahujúcu sa na všetky činnosti posudzovania zhody, v súvislosti s ktorými bol orgán posudzovania zhody notifikovaný;

b)

dostatočné znalosti o požiadavkách posudzovaní, ktoré vykonávajú, a primeranú právomoc vykonávať tieto posudzovania;

c)

primerané znalosti a pochopenie požiadaviek, príslušných harmonizovaných noriem a príslušných ustanovení harmonizačných právnych predpisov Únie;

d)

schopnosti potrebné na vydávanie certifikátov EÚ skúšky typu alebo schvaľovanie systémov kvality, vypracovanie záznamov a protokolov preukazujúcich, že sa vykonalo posúdenie.

8.   Zaručí sa nestrannosť orgánov posudzovania zhody, ich vrcholového manažmentu a zamestnancov zodpovedných za vykonávanie úloh týkajúcich sa posudzovania zhody.

Odmeňovanie vrcholového manažmentu orgánu posudzovania zhody a jeho zamestnancov zodpovedných za vykonávanie úloh týkajúcich sa posudzovania zhody nesmie závisieť od počtu vykonaných posúdení ani výsledkov týchto posúdení.

9.   Orgány posudzovania zhody uzavrú poistenie zodpovednosti za škodu, ak túto zodpovednosť nenesie členský štát v súlade s vnútroštátnym právom alebo ak nie je za posudzovanie zhody priamo zodpovedný samotný členský štát.

10.   Zamestnanci orgánu posudzovania zhody sú povinní zachovávať služobné tajomstvo, pokiaľ ide o všetky informácie získané pri vykonávaní ich úloh podľa častí 8 a 9 prílohy alebo každého ustanovenia vnútroštátneho práva, ktoré ich uvádzajú do účinnosti, nie však vo vzťahu k príslušným orgánom členského štátu, kde daný orgán vykonáva svoju činnosť. Zabezpečí sa ochrana vlastníckych práv.

11.   Orgány posudzovania zhody sa zúčastňujú na príslušných normalizačných činnostiach, regulačných činnostiach v oblasti UAS a plánovania frekvencií a na činnostiach koordinačnej skupiny notifikovaných osôb zriadenej podľa príslušných harmonizačných právnych predpisov Únie alebo zabezpečia, aby ich pracovníci zodpovední za vykonávanie úloh posudzovania zhody boli o nich informovaní, a ako všeobecné usmernenie uplatňujú administratívne rozhodnutia a dokumenty, ktoré sú výsledkom práce tejto skupiny.

Článok 23

Predpoklad zhody notifikovaných osôb

Ak orgán posudzovania zhody preukáže svoju zhodu s kritériami stanovenými v príslušných harmonizovaných normách alebo ich častiach, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, predpokladá sa, že spĺňa požiadavky stanovené v článku 22, pokiaľ sa príslušné harmonizované normy na tieto požiadavky vzťahujú.

Článok 24

Dcérske spoločnosti a subdodávatelia notifikovaných osôb

1.   Ak notifikovaná osoba uzatvára subdodávateľské zmluvy na osobitné úlohy spojené s posudzovaním zhody alebo využíva dcérsku spoločnosť, zabezpečí, aby subdodávateľ alebo dcérska spoločnosť spĺňali požiadavky stanovené v článku 22, a zodpovedajúcim spôsobom informuje notifikujúci orgán.

2.   Notifikované osoby nesú plnú zodpovednosť za úlohy vykonávané subdodávateľmi alebo dcérskymi spoločnosťami bez ohľadu na to, kde sú usadené.

3.   Na činnosti sa môžu uzatvárať subdodávateľské zmluvy alebo ich môže vykonávať dcérska spoločnosť iba v prípade, že s tým klient súhlasí.

4.   Notifikované osoby uchovávajú k dispozícii pre notifikujúci orgán príslušné dokumenty týkajúce sa posúdenia kvalifikácií subdodávateľa alebo dcérskej spoločnosti a práce, ktorú vykonali podľa častí 8 a 9 prílohy.

Článok 25

Žiadosť o notifikáciu

1.   Orgán posudzovania zhody predloží žiadosť o notifikáciu notifikujúcemu orgánu členského štátu, v ktorom je usadený.

2.   K žiadosti o notifikáciu musí byť priložený opis činností posudzovania zhody, modulu alebo modulov posudzovania zhody a výrobku, v súvislosti s ktorým daný orgán tvrdí, že je odborne spôsobilý, ako aj osvedčenie o akreditácii vydané vnútroštátnym akreditačným orgánom, ktorým sa potvrdzuje, že orgán posudzovania zhody spĺňa požiadavky stanovené v článku 22.

Článok 26

Postup notifikácie

1.   Notifikujúce orgány môžu notifikovať iba orgány posudzovania zhody, ktoré splnili požiadavky stanovené v článku 22.

2.   Notifikáciu Komisii a ostatným členským štátom uskutočnia prostredníctvom elektronického nástroja notifikácie, ktorý vyvinula a spravuje Komisia.

3.   V notifikácii musia byť zahrnuté všetky podrobnosti o činnostiach posudzovania zhody, modul alebo moduly posudzovania zhody, dotknutý výrobok a príslušné osvedčenie o akreditácii.

4.   Daný subjekt môže vykonávať činnosti notifikovanej osoby, iba ak Komisia ani ostatné členské štáty nevzniesli do dvoch týždňov od tejto notifikácie námietky.

5.   Iba takýto subjekt sa považuje za notifikovanú osobu na účely tejto kapitoly.

6.   Notifikujúci orgán oznamuje Komisii a ostatným členským štátom všetky ďalšie príslušné zmeny týkajúce sa notifikácie.

Článok 27

Identifikačné čísla a zoznamy notifikovaných osôb

1.   Komisia pridelí notifikovanej osobe identifikačné číslo.

2.   Pridelí jej len jedno číslo, aj keď je osoba notifikovaná podľa viacerých aktov Únie.

3.   Komisia zverejní zoznam osôb notifikovaných podľa tohto nariadenia vrátane identifikačných čísiel, ktoré im boli pridelené, a činností, v súvislosti s ktorými boli notifikované.

Komisia zabezpečuje aktualizáciu uvedeného zoznamu.

Článok 28

Zmeny v notifikácii

1.   Ak notifikujúci orgán zistil alebo bol informovaný o tom, že notifikovaná osoba už nespĺňa požiadavky stanovené v článku 22, alebo že si neplní povinnosti, notifikujúci orgán podľa potreby obmedzí, pozastaví alebo zruší notifikáciu v závislosti od závažnosti nesplnenia týchto požiadaviek alebo neplnenia týchto povinností. Bezodkladne o tom informuje Komisiu a ostatné členské štáty.

2.   V prípade obmedzenia, pozastavenia alebo zrušenia notifikácie, alebo ak notifikovaná osoba svoju činnosť už nevykonáva, notifikujúci členský štát prijme primerané opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby spisy tejto osoby buď spracovala iná notifikovaná osoba, alebo aby boli na požiadanie k dispozícii príslušným notifikujúcim orgánom a orgánom dohľadu nad trhom.

Článok 29

Spochybnenie spôsobilosti notifikovaných osôb

1.   Komisia vyšetrí všetky prípady, v súvislosti s ktorými má pochybnosti alebo je upozornená na pochybnosti, pokiaľ ide o spôsobilosť notifikovanej osoby alebo nepretržité plnenie požiadaviek a povinností, ktoré sa na ňu vzťahujú.

2.   Notifikujúci členský štát poskytne Komisii na požiadanie všetky informácie týkajúce sa podkladov pre danú notifikáciu alebo zachovania spôsobilosti dotknutej notifikovanej osoby.

3.   Komisia zabezpečí dôverné zaobchádzanie so všetkými citlivými informáciami získanými počas jej vyšetrovania.

4.   Ak Komisia zistí, že notifikovaná osoba nespĺňa alebo prestala spĺňať požiadavky na notifikáciu, náležite o tom informuje notifikujúci členský štát a požiada ho, aby prijal potrebné nápravné opatrenia vrátane prípadného zrušenia notifikácie.

Článok 30

Povinnosti notifikovaných osôb, pokiaľ ide o výkon ich činnosti

1.   Notifikované osoby uskutočnia posudzovanie zhody v súlade s postupmi posudzovania zhody uvedenými v častiach 8 a 9 prílohy.

2.   Posudzovanie zhody sa vykonáva primeraným spôsobom tak, aby sa predišlo zbytočnému zaťaženiu hospodárskych subjektov. Orgány posudzovania zhody pri vykonávaní svojich činností náležite zohľadnia veľkosť podniku, odvetvie, v ktorom podniká, jeho štruktúru, stupeň zložitosti príslušného výrobku a hromadný či sériový charakter výrobného procesu.

Dodržiavajú pritom stupeň prísnosti a úroveň ochrany, ktoré sa vyžadujú na súlad bezpilotného lietadla alebo UAS s touto kapitolou.

3.   Ak notifikovaná osoba zistí, že výrobca nespĺňa požiadavky stanovené v častiach 1 až 6 prílohy alebo v zodpovedajúcich harmonizovaných normách alebo iných technických špecifikáciách, požiada výrobcu, aby prijal primerané nápravné opatrenia, a nevydá certifikát EÚ skúšky typu ani schválenie systému kvality.

4.   Ak po vydaní certifikátu EÚ skúšky typu alebo schválenia systému kvality notifikovaná osoba v rámci monitorovania zhody zistí, že výrobok už nie je v zhode, vyzve výrobcu, aby prijal vhodné nápravné opatrenia, a ak je to nevyhnutné, pozastaví platnosť certifikátu EÚ skúšky typu alebo schválenia systému kvality alebo ich odníme.

5.   Ak sa nápravné opatrenia neprijmú alebo nemajú požadovaný účinok, notifikovaná osoba podľa potreby obmedzí všetky certifikáty EÚ skúšky typu alebo schválenia systému kvality, pozastaví ich platnosť alebo ich odníme.

Článok 31

Odvolanie proti rozhodnutiam notifikovaných osôb

Notifikované osoby zabezpečia možnosť transparentného a dostupného odvolacieho konania voči ich rozhodnutiam.

Článok 32

Informačná povinnosť notifikovaných osôb

1.   Notifikované osoby informujú notifikujúci orgán:

a)

o každom zamietnutí, obmedzení, pozastavení platnosti alebo odňatí certifikátu EÚ skúšky typu alebo schválenia systému kvality v súlade s požiadavkami častí 8 a 9 prílohy;

b)

o akýchkoľvek okolnostiach, ktoré majú vplyv na rozsah alebo podmienky notifikácie;

c)

o každej žiadosti o informácie, ktorú dostali od orgánov dohľadu nad trhom v súvislosti s činnosťami posudzovania zhody;

d)

na požiadanie o činnostiach posudzovania zhody vykonaných v rozsahu ich notifikácie a o akejkoľvek inej vykonanej činnosti vrátane cezhraničných činností a uzatvárania subdodávateľských zmlúv.

2.   Notifikované osoby v súlade s požiadavkami častí 8 a 9 prílohy poskytujú iným osobám notifikovaným podľa tejto kapitoly, ktoré vykonávajú podobné činnosti posudzovania zhody vzťahujúce sa na rovnaké kategórie bezpilotných lietadiel alebo UAS, relevantné informácie o otázkach týkajúcich sa negatívnych a na požiadanie i pozitívnych výsledkov posudzovania zhody.

3.   Notifikované osoby musia spĺňať informačné povinnosti stanovené v častiach 8 a 9 prílohy.

Článok 33

Výmena skúseností

Komisia organizačne zabezpečí výmenu skúseností medzi vnútroštátnymi orgánmi členských štátov, ktoré sú zodpovedné za politiku notifikácie.

Článok 34

Koordinácia notifikovaných osôb

1.   Komisia zabezpečí zavedenie a správne fungovanie primeranej koordinácie a spolupráce medzi osobami notifikovanými podľa tejto kapitoly vo forme odvetvovej skupiny notifikovaných osôb.

2.   Notifikované osoby sa zúčastňujú na práci tejto skupiny priamo alebo prostredníctvom určených zástupcov.

ODDIEL 5

Dohľad nad trhom Únie, kontrola výrobkov vstupujúcich na trh Únie a ochranný postup Únie

Článok 35

Dohľad nad trhom a kontrola výrobkov vstupujúcich na trh Únie

1.   Členské štáty organizujú a vykonávajú dohľad nad výrobkami, ktoré sa uvádzajú na trh Únie v súlade s článkom 15 ods. 3 a článkami 16 až 26 nariadenia (ES) č. 765/2008.

2.   Členské štáty organizujú a vykonávajú kontrolu výrobkov, ktoré vstupujú na trh Únie v súlade s článkom 15 ods. 5 a článkami 27, 28 a 29 nariadenia (ES) č. 765/2008.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby ich orgány dohľadu nad trhom a orgány hraničnej kontroly v otázkach bezpečnosti spolupracovali s príslušnými orgánmi určenými podľa článku 17 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947, a zriadia vhodné komunikačné a koordinačné mechanizmy medzi nimi, aby sa čo najlepšie využili informácie obsiahnuté v systéme ohlasovania udalostí vymedzenom v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 376/2014 (14) a informačných systémoch vymedzených v článkoch 22 a 23 nariadenia (ES) č. 765/2008.

Článok 36

Postup zaobchádzania s výrobkami, ktoré predstavujú riziko na vnútroštátnej úrovni

1.   Ak orgány dohľadu nad trhom jedného členského štátu prijali opatrenie podľa článku 20 nariadenia (ES) č. 765/2008 alebo ak majú dostatočný dôvod sa domnievať, že výrobok predstavuje riziko pre zdravie alebo bezpečnosť ľudí, alebo pre iné aspekty ochrany verejného záujmu, na ktoré sa vzťahuje táto kapitola, vykonajú hodnotenie dotknutého výrobku vo vzťahu k všetkým uplatniteľným požiadavkám stanoveným v tejto kapitole. Príslušné hospodárske subjekty musia na uvedený účel podľa potreby spolupracovať s orgánmi dohľadu nad trhom.

Ak v rámci hodnotenia uvedeného v prvom pododseku orgány dohľadu nad trhom zistia, že výrobok nespĺňa požiadavky stanovené v tejto kapitole, bezodkladne požiadajú príslušný hospodársky subjekt, aby prijal všetky primerané nápravné opatrenia na zabezpečenie súladu tohto výrobku s uvedenými požiadavkami alebo stiahol výrobok z trhu alebo od používateľov v primeranej a charakteru rizika úmernej lehote, ktorú určia.

Orgány dohľadu nad trhom náležite informujú príslušnú notifikovanú osobu.

Článok 21 nariadenia (ES) č. 765/2008 sa uplatňuje na opatrenia uvedené v druhom pododseku tohto odseku.

2.   Ak sa orgány dohľadu nad trhom domnievajú, že nesúlad sa nevzťahuje len na ich územie, informujú Komisiu a ostatné členské štáty o výsledkoch hodnotenia a opatreniach, ktoré od daného hospodárskeho subjektu vyžiadali.

3.   Hospodársky subjekt zabezpečí prijatie všetkých primeraných nápravných opatrení v súvislosti so všetkými dotknutými výrobkami, ktoré sprístupnil na trhu v celej Únii.

4.   Ak príslušný hospodársky subjekt v rámci lehoty uvedenej v druhom pododseku odseku 1 neprijme primerané nápravné opatrenia, orgány dohľadu nad trhom prijmú všetky primerané predbežné opatrenia s cieľom zakázať alebo obmedziť sprístupnenie výrobku na ich vnútroštátnom trhu, stiahnuť výrobok z daného trhu alebo od používateľov.

Orgány dohľadu nad trhom bezodkladne informujú Komisiu a ostatné členské štáty o týchto opatreniach.

5.   Informácie uvedené v odseku 4 zahŕňajú všetky podrobné údaje, ktoré sú k dispozícii, najmä údaje potrebné na identifikáciu nevyhovujúceho výrobku, pôvod výrobku, charakter údajného nesúladu a možné riziko, charakter a trvanie prijatých vnútroštátnych opatrení a stanoviská, ktoré predložil príslušný hospodársky subjekt. Orgány dohľadu nad trhom predovšetkým uvedú, či je nesúlad spôsobený jedným z týchto dôvodov:

a)

výrobok nespĺňa požiadavky stanovené v článku 4;

b)

nedostatky v harmonizovaných normách uvedených v článku 12.

6.   Iné členské štáty ako ten, ktorý začal postup podľa tohto článku, bezodkladne informujú Komisiu a ostatné členské štáty o všetkých prijatých opatreniach a o akýchkoľvek dodatočných informáciách týkajúcich sa nesúladu dotknutého výrobku, ktoré majú k dispozícii, a o svojich námietkach v prípade nesúhlasu s prijatým vnútroštátnym opatrením.

7.   Ak žiaden členský štát ani Komisia počas troch mesiacov od prijatia informácií uvedených v odseku 5 nevznesú námietku proti predbežnému opatreniu prijatému členským štátom, opatrenie sa považuje za opodstatnené.

8.   Členské štáty zabezpečia bezodkladné prijatie vhodných reštriktívnych opatrení vo vzťahu k dotknutému výrobku, ako je napríklad stiahnutie výrobku z trhu.

Článok 37

Ochranný postup Únie

1.   Ak sú po ukončení postupu stanoveného v článku 36 ods. 3 a 4 vznesené námietky voči opatreniu prijatému členským štátom, alebo ak sa Komisia domnieva, že vnútroštátne opatrenie je v rozpore s právnymi predpismi Únie, Komisia začne bezodkladne konzultácie s členskými štátmi a príslušným hospodárskym subjektom či subjektmi a zhodnotí toto vnútroštátne opatrenie. Na základe výsledkov tohto hodnotenia Komisia rozhodne, či vnútroštátne opatrenie je alebo nie je opodstatnené.

Komisia adresuje svoje rozhodnutie všetkým členským štátom a bezodkladne ho oznámi členským štátom a príslušnému hospodárskemu subjektu či subjektom.

2.   Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za opodstatnené, všetky členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie stiahnutia nevyhovujúceho výrobku zo svojho trhu alebo od používateľov a následne o tom informujú Komisiu. Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za neopodstatnené, dotknutý členský štát toto opatrenie zruší.

3.   Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za opodstatnené a nesúlad výrobku sa pripisuje nedostatkom v harmonizovaných normách uvedených v článku 36 ods. 5 písm. b) tohto nariadenia, Komisia uplatní postup stanovený v článku 11 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012.

Článok 38

Vyhovujúci výrobok, ktorý predstavuje riziko

1.   Ak po vykonaní hodnotenia podľa článku 36 ods. 1 členský štát zistí, že hoci je výrobok v súlade s touto kapitolou, predstavuje riziko pre zdravie alebo bezpečnosť ľudí alebo pre iné aspekty ochrany verejného záujmu, na ktoré sa vzťahuje táto kapitola, požiada príslušný hospodársky subjekt, aby prijal všetky primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby dotknutý výrobok pri uvedení na trh už nepredstavoval toto riziko, alebo aby takýto výrobok stiahol z trhu alebo od používateľov v rámci primeranej a charakteru rizika úmernej lehoty, ktorú môže určiť.

2.   Hospodársky subjekt zabezpečí prijatie nápravných opatrení v súvislosti so všetkými dotknutými výrobkami, ktoré sprístupnil na trhu v celej Únii.

3.   Členský štát bezodkladne informuje Komisiu a ostatné členské štáty. Tieto informácie zahŕňajú všetky dostupné podrobnosti, najmä údaje potrebné na identifikáciu dotknutého výrobku, pôvod a dodávateľský reťazec výrobku, charakter súvisiaceho rizika, charakter a trvanie prijatých vnútroštátnych opatrení.

4.   Komisia začne bezodkladne konzultovať s členskými štátmi a príslušným hospodárskym subjektom alebo subjektmi a zhodnotí prijaté vnútroštátne opatrenia. Na základe výsledkov tohto hodnotenia Komisia rozhodne, či opatrenie je alebo nie je opodstatnené, a podľa potreby navrhne primerané opatrenia.

5.   Komisia adresuje svoje rozhodnutie všetkým členským štátom a bezodkladne ho oznámi členským štátom a príslušnému hospodárskemu subjektu či subjektom.

Článok 39

Formálny nesúlad

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 36, ak členský štát dospeje v súvislosti s výrobkom, na ktorý sa vzťahuje táto kapitola, k jednému z nasledujúcich zistení, požiada príslušný hospodársky subjekt, aby daný nesúlad odstránil:

a)

označenie CE bolo umiestnené v rozpore s článkom 30 nariadenia (ES) č. 765/2008 alebo článkom 15 alebo 16 tohto nariadenia;

b)

označenie CE alebo typ neboli umiestnené;

c)

bol použitý postup posudzovania zhody stanovený v časti 9 prílohy a identifikačné číslo notifikovanej osoby bolo umiestnené v rozpore s článkom 16 alebo nebolo umiestnené;

d)

identifikačný štítok triedy bezpilotného lietadla nebol umiestnený;

e)

označenie hladiny akustického výkonu (ak sa vyžaduje) nebolo umiestnené;

f)

sériové číslo nebolo umiestnené alebo nemá správny formát;

g)

príručka alebo informácie nie sú k dispozícii;

h)

EÚ vyhlásenie o zhode chýba alebo nebolo vydané;

i)

EÚ vyhlásenie o zhode nebolo vydané správne;

j)

technická dokumentácia nie je k dispozícii alebo je neúplná;

k)

chýba názov, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka, webová stránka či poštová adresa výrobcu alebo dovozcu.

2.   Ak nesúlad uvedený v odseku 1 pretrváva, dotknutý členský štát prijme všetky primerané opatrenia na obmedzenie alebo zákaz sprístupnenia výrobku na trhu, zabezpečí jeho stiahnutie z trhu alebo od používateľov.

KAPITOLA III

UAS prevádzkované v „osvedčenej“ a „osobitnej“ kategórii

Článok 40

Požiadavky na UAS prevádzkované v „osvedčenej“ a „osobitnej“ kategórii

1.   Projektovanie, výroba a údržba UAS podliehajú osvedčovaniu, ak UAS spĺňa ktorúkoľvek z týchto podmienok:

a)

má typický rozmer najmenej 3 m a je určený na prevádzku nad zhromaždeniami ľudí;

b)

je určený na prepravu osôb;

c)

je určený na prepravu nebezpečného tovaru a vyžaduje vysokú úroveň odolnosti s cieľom zmierniť riziká pre tretie strany v prípade nehody;

d)

používa sa v „osobitnej“ kategórii prevádzky v zmysle článku 5 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947 a v prevádzkovom povolení, ktoré vydal príslušný orgán v nadväznosti na posúdenie rizika stanovené v článku 11 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947, sa uvádza, že riziko prevádzky nemožno primerane zmierniť bez osvedčenia UAS.

2.   UAS podliehajúci osvedčovaniu musí spĺňať platné požiadavky stanovené v nariadeniach Komisie (EÚ) č. 748/2012 (15), (EÚ) č. 640/2015 (16) a (EÚ) č. 1321/2014 (17).

3.   Ak nie je potrebné osvedčenie v súlade s odsekom 1, UAS používaný v „osobitnej“ kategórii musí mať technické spôsobilosti stanovené v prevádzkovom povolení, ktoré vydal príslušný orgán, alebo v štandardnom scenári vymedzenom v dodatku 1 k prílohe k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/947 alebo podľa vymedzenia v osvedčení prevádzkovateľa ľahkého UAS (LUC) v zmysle časti C prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/947.

KAPITOLA IV

Prevádzkovatelia UAS z tretích krajín

Článok 41

Prevádzkovatelia UAS z tretích krajín

1.   Prevádzkovatelia UAS s hlavnými miestom podnikateľskej činnosti, sídlom alebo pobytom v tretej krajine musia spĺňať požiadavky vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947 na účely prevádzky UAS vo vzdušnom priestore jednotného európskeho neba.

2.   Príslušným orgánom pre prevádzkovateľa UAS z tretej krajiny je príslušný orgán prvého členského štátu, kde prevádzkovateľ UAS zamýšľa vykonávať prevádzku.

3.   Príslušný orgán môže na účely prevádzky do a z Únie a v rámci nej odchylne od odseku 1 uznať osvedčenie o spôsobilosti pilota na diaľku alebo prevádzkovateľa UAS v súlade s vykonávacím nariadením (EÚ) 2019/947 alebo rovnocenný dokument za predpokladu, že:

a)

tretia krajina požiadala o takéto uznanie;

b)

osvedčenie spôsobilosti pilota na diaľku alebo osvedčenie prevádzkovateľa UAS sú platné dokumenty vydávajúceho štátu a

c)

Komisia sa po konzultácii s agentúrou EASA uistila, že požiadavky, na základe ktorých boli takéto osvedčenia vydané, poskytujú rovnakú úroveň bezpečnosti ako toto nariadenie.

KAPITOLA V

Záverečné ustanovenia

Článok 42

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. marca 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES z 18. júna 2009 o bezpečnosti hračiek (Ú. v. EÚ L 170, 30.6.2009, s. 1).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES (Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006, s. 24).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu (Ú. v. EÚ L 96, 29.3.2014, s. 79).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ zo 16. apríla 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania rádiových zariadení na trhu, ktorou sa zrušuje smernica 1999/5/ES (Ú. v. EÚ L 153, 22.5.2014, s. 62).

(6)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh a o zrušení rozhodnutia 93/465/EHS (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 82).

(7)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (Ú. v. ES L 11, 15.1.2002, s. 4).

(8)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/947 z 24. mája 2019 z 24. mája 2019 o pravidlách a postupoch prevádzky bezpilotných lietadiel (pozri stranu 45 tohto úradného vestníka).

(9)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode („smernica o elektronickom obchode“) (Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1).

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12).

(11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30).

(12)  Stanovisko EASA č. 01/2018 „Introduction of a regulatory framework for the operation of unmanned aircraft systems in the 'open' and 'specific' categories“ [Zavedenie regulačného rámca pre prevádzku bezpilotných leteckých systémov v „otvorenej“ a „osobitnej“ kategórii] (RMT.0230), k dispozícii na stránke https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions.

(13)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 551/2004 z 10. marca 2004 o organizácii a využívaní vzdušného priestoru v jednotnom európskom nebi (Ú. v. EÚ L 96, 31.3.2004, s. 20).

(14)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 376/2014 z 3. apríla 2014 o ohlasovaní udalostí, ich analýze a na ne nadväzujúcich opatreniach v civilnom letectve, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 996/2010 a ktorým sa zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/42/ES a nariadenia Komisie (ES) č. 1321/2007 a (ES) č. 1330/2007 (Ú. v. EÚ L 122, 24.4.2014, s. 18).

(15)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 748/2012 z 3. augusta 2012 stanovujúce vykonávacie pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení, ako aj osvedčovania projekčných a výrobných organizácií (Ú. v. EÚ L 224, 21.8.2012, s. 1).

(16)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/640 z 23. apríla 2015 o dodatočných špecifikáciách letovej spôsobilosti pre daný typ prevádzky, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 965/2012 (Ú. v. EÚ L 106, 24.4.2015, s. 18).

(17)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1321/2014 z 26. novembra 2014 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a výrobkov, súčastí a zariadení leteckej techniky a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností (Ú. v. EÚ L 362, 17.12.2014, s. 1).


PRÍLOHA

ČASŤ 1

Požiadavky na bezpilotný letecký systém triedy C0

UAS triedy C0 je na bezpilotnom lietadle označený týmto identifikačným štítkom triedy:

Image 1

UAS triedy C0 musí spĺňať tieto podmienky:

1.

maximálna vzletová hmotnosť (MTOM) neprekračuje 250 g (vrátane užitočného zaťaženia);

2.

maximálna rýchlosť pri horizontálnom lete je 19 m/s;

3.

maximálna dosiahnuteľná výška nad bodom vzletu je obmedzená na 120 m;

4.

pilot na diaľku ho môže podľa pokynov výrobcu bezpečne ovládať, pokiaľ ide o stabilitu, manévrovateľnosť a výkon dátového spojenia, podľa potreby za všetkých predpokladaných prevádzkových podmienok vrátane zlyhania jedného alebo prípadne viacerých systémov;

5.

je navrhnutý a skonštruovaný tak, aby sa počas prevádzky minimalizovalo zranenie ľudí, a aby nemal ostré hrany, pokiaľ to nie je technicky nevyhnutné vzhľadom na správnu konštrukčnú a výrobnú prax. Ak je vybavený vrtuľami, musí byť navrhnutý tak, aby sa obmedzilo riziko prípadného zranenia spôsobeného listami vrtule;

6.

je poháňaný elektrinou a jeho menovité napätie neprekračuje 24 V jednosmerného prúdu (DC) alebo ekvivalentné napätie striedavého prúdu (AC); napätie jeho prístupných častí nesmie prekročiť 24 V DC alebo ekvivalentné napätie AC; vnútorné napätie nesmie presiahnuť 24 V DC alebo ekvivalentné napätie AC, pokiaľ sa nezabezpečí, že generovaná kombinácia napätia a prúdu nepredstavuje žiadne riziko alebo škodlivý zásah elektrickým prúdom, a to aj v prípade poškodenia UAS;

7.

ak je vybavený režimom navádzania a keď je táto funkcia zapnutá, jeho vzdialenosť od pilota na diaľku nepresahuje 50 m, a pilotovi na diaľku umožňuje opätovne získať kontrolu nad bezpilotným lietadlom;

8.

uvádza sa na trh s používateľskou príručkou, ktorá obsahuje tieto prvky:

a)

vlastnosti bezpilotného lietadla, okrem iného:

trieda bezpilotného lietadla,

hmotnosť bezpilotného lietadla (s opisom referenčnej konfigurácie) a maximálna vzletová hmotnosť (MTOM),

všeobecné vlastnosti povolených užitočných zaťažení z hľadiska hmotnosti, rozmerov, rozhraní s bezpilotným lietadlom a iných možných obmedzení,

vybavenie a softvér na diaľkové ovládanie bezpilotného lietadla,

a opis správania bezpilotného lietadla v prípade straty dátového spojenia;

b)

jasné prevádzkové pokyny;

c)

prevádzkové obmedzenia (okrem iného meteorologické podmienky a nočná/denná prevádzka) a

d)

vhodný opis všetkých rizík súvisiacich s prevádzkou UAS prispôsobený veku používateľa.

9.

zahŕňa informácie, ktoré zverejnila Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA), s platnými obmedzeniami a povinnosťami v súlade s vykonávacím nariadením (EÚ) 2019/947.

10.

Body 4, 5 a 6 sa nevzťahujú na UAS, ktoré sú hračky v zmysle smernice 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek.

ČASŤ 2

Požiadavky na bezpilotný letecký systém triedy C1

UAS triedy C1 je na bezpilotnom lietadle označený týmto identifikačným štítkom triedy:

Image 2

UAS triedy C1 musí spĺňať tieto podmienky:

1.

je vyrobený z materiálov a má výkonnostné a fyzické vlastnosti, ktoré zaručujú, že v prípade nárazu do ľudskej hlavy pri konečnej rýchlosti je energia prenesená na ľudskú hlavu menšia ako 80 J, prípadne musí mať MTOM nižšiu ako 900 g (vrátane užitočného zaťaženia);

2.

maximálna rýchlosť pri horizontálnom lete je 19 m/s;

3.

jeho maximálna dosiahnuteľná výška nad bodom vzletu je obmedzená na 120 m alebo je vybavený systémom, ktorý obmedzuje výšku nad povrchom alebo nad bodom vzletu na 120 m, resp. na hodnotu, ktorú si zvolí pilot na diaľku. Ak je táto hodnota voliteľná, pilot na diaľku musí mať počas letu jasné informácie o výške bezpilotného lietadla nad povrchom alebo nad bodom vzletu;

4.

pilot na diaľku ho môže podľa pokynov výrobcu bezpečne ovládať, pokiaľ ide o stabilitu, manévrovateľnosť a výkon dátového spojenia, podľa potreby za všetkých predpokladaných prevádzkových podmienok vrátane zlyhania jedného alebo prípadne viacerých systémov;

5.

má požadovanú mechanickú pevnosť, vrátane každého potrebného bezpečnostného faktora, a v prípade potreby odolnosť voči namáhaniu, ktorému je vystavený počas používania, bez toho, aby došlo k poškodeniu alebo deformácii, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť letu;

6.

je navrhnutý a skonštruovaný tak, aby sa počas prevádzky minimalizovalo zranenie ľudí, a aby nemal ostré hrany, pokiaľ to nie je technicky nevyhnutné vzhľadom na správnu konštrukčnú a výrobnú prax. Ak je vybavený vrtuľami, musí byť navrhnutý tak, aby sa obmedzilo riziko prípadného zranenia spôsobeného listami vrtule;

7.

v prípade straty dátového spojenia má spoľahlivú a predvídateľnú metódu na obnovenie dátového spojenia bezpilotného lietadla alebo na ukončenie letu tak, aby sa znížil vplyv na tretie strany vo vzduchu alebo na zemi;

8.

pokiaľ nejde o bezpilotné lietadlo s pevnými krídlami, má zaručenú A-váženú hladinu akustického výkonu LWA určenú podľa časti 13, ktorá nepresahuje úrovne stanovené v časti 15;

9.

pokiaľ nejde o bezpilotné lietadlo s pevnými krídlami, má na bezpilotnom lietadle a/alebo jeho obale pripevnené označenie zaručenej A-váženej hladiny akustického výkonu podľa časti 14;

10.

je poháňaný elektrinou a jeho menovité napätie neprekračuje 24 V DC alebo ekvivalentné napätie AC; napätie jeho prístupných častí nesmie prekročiť 24 V DC alebo ekvivalentné napätie AC; vnútorné napätie nesmie presiahnuť 24 V DC alebo ekvivalentné napätie AC, pokiaľ sa nezabezpečí, že generovaná kombinácia napätia a prúdu nepredstavuje žiadne riziko alebo škodlivý zásah elektrickým prúdom, a to aj v prípade poškodenia UAS;

11.

má jedinečné fyzické sériové číslo vyhovujúce norme ANSI/CTA-2063 Small Unmanned Aerial Systems Serial Numbers;

12.

má priamu diaľkovú identifikáciu, ktorá:

a)

umožňuje odosielanie registračného čísla prevádzkovateľa UAS v súlade s článkom 14 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947 a výlučne podľa postupu uvedeného v registračnom systéme;

b)

v reálnom čase počas celého trvania letu zabezpečuje priamy pravidelný prenos nasledujúcich údajov z bezpilotného lietadla prostredníctvom otvoreného a zdokumentovaného prenosového protokolu tak, aby sa dali priamo prijímať cez existujúce mobilné zariadenia v dosahu prenosu:

i)

registračné číslo prevádzkovateľa UAS;

ii)

jedinečné fyzické sériové číslo bezpilotného lietadla vyhovujúce norme ANSI/CTA-2063;

iii)

geografická poloha bezpilotného lietadla a jeho výška nad povrchom alebo bodom vzletu;

iv)

kurz trasy meraný v smere hodinových ručičiek od skutočného severu a rýchlosť bezpilotného lietadla nad povrchom a

v)

geografická poloha pilota na diaľku, resp. ak táto nie je k dispozícii, bodu vzletu.

c)

zabezpečuje, aby používateľ nemohol zmeniť údaje uvedené v písmene b) bodoch ii), iii), iv) a v).

13.

je vybavený georeferenčným výstražným systémom, ktorý poskytuje:

a)

rozhranie na načítanie a aktualizáciu údajov s informáciami o obmedzeniach vzdušného priestoru vzhľadom na polohu a nadmorskú výšku bezpilotného lietadla v závislosti od geografických zón, ako sa vymedzuje v článku 15 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947, ktoré zabezpečuje, aby proces načítania alebo aktualizácie týchto údajov nenarúšal ich integritu a platnosť;

b)

výstrahu pre pilota na diaľku, keď sa zistí možné narušenie obmedzení vzdušného priestoru, a

c)

informácie pre pilota na diaľku o stave bezpilotného lietadla, ako aj výstrahu, keď jeho polohovacie alebo navigačné systémy nedokážu zabezpečiť správne fungovanie georeferenčného výstražného systému;

14.

ak má bezpilotné lietadlo funkciu, ktorá obmedzuje jeho prístup do určitých oblastí alebo pásiem vzdušného priestoru, daná funkcia musí plynulo komunikovať so systémom riadenia letu bezpilotného lietadla bez nepriaznivého vplyvu na bezpečnosť letu; keď táto funkcia zabráni bezpilotnému lietadlu vstúpiť do uvedených oblastí alebo pásiem vzdušného priestoru, pilot na diaľku o tom musí byť jasne informovaný;

15.

keď je batéria bezpilotného lietadla alebo jeho ovládania takmer vybitá, pilot na diaľku dostane jasné varovanie, aby mal dosť času na bezpečné pristátie bezpilotného lietadla;

16.

je vybavený svetlami na:

a)

ovládateľnosť bezpilotného lietadla,

b)

rozpoznateľnosť bezpilotného lietadla v noci, pričom svetlá musia umožňovať osobe na zemi odlíšiť bezpilotné lietadlo od lietadla s posádkou;

17.

ak je vybavený režimom navádzania a keď je táto funkcia zapnutá, jeho vzdialenosť od pilota na diaľku nepresahuje 50 m, a pilotovi na diaľku umožňuje opätovne získať kontrolu nad bezpilotným lietadlom;

18.

uvádza sa na trh s používateľskou príručkou, ktorá obsahuje tieto prvky:

a)

vlastnosti bezpilotného lietadla, okrem iného:

trieda bezpilotného lietadla,

hmotnosť bezpilotného lietadla (s opisom referenčnej konfigurácie) a maximálna vzletová hmotnosť (MTOM),

všeobecné vlastnosti povolených užitočných zaťažení z hľadiska hmotnosti, rozmerov, rozhraní s bezpilotným lietadlom a iných možných obmedzení,

vybavenie a softvér na diaľkové ovládanie bezpilotného lietadla,

odkaz na prenosový protokol používaný na prenos priamej diaľkovej identifikácie,

hladina akustického výkonu,

a opis správania bezpilotného lietadla v prípade straty dátového spojenia;

b)

jasné prevádzkové pokyny;

c)

postup na načítanie obmedzení vzdušného priestoru;

d)

pokyny na údržbu;

e)

postupy riešenia problémov;

f)

prevádzkové obmedzenia (okrem iného meteorologické podmienky a nočná/denná prevádzka) a

g)

vhodný opis všetkých rizík súvisiacich s prevádzkou UAS;

19.

zahŕňa informácie, ktoré zverejnila agentúra EASA, s platnými obmedzeniami a povinnosťami podľa práva EÚ.

ČASŤ 3

Požiadavky na bezpilotný letecký systém triedy C2

UAS triedy C2 je na bezpilotnom lietadle označený týmto identifikačným štítkom triedy:

Image 3

UAS triedy C2 musí spĺňať tieto podmienky:

1.

maximálna vzletová hmotnosť (MTOM) neprekračuje 4 kg (vrátane užitočného zaťaženia);

2.

jeho maximálna dosiahnuteľná výška nad bodom vzletu je obmedzená na 120 m alebo je vybavený systémom, ktorý obmedzuje výšku nad povrchom alebo nad bodom vzletu na 120 m, resp. na hodnotu, ktorú si zvolí pilot na diaľku. Ak je táto hodnota voliteľná, pilot na diaľku musí mať počas letu jasné informácie o výške bezpilotného lietadla nad povrchom alebo nad bodom vzletu.;

3.

pilot na diaľku s primeranou spôsobilosťou v zmysle vymedzenia vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2019/947 ho môže podľa pokynov výrobcu bezpečne ovládať, pokiaľ ide o stabilitu, manévrovateľnosť a výkon dátového spojenia, podľa potreby za všetkých predpokladaných prevádzkových podmienok vrátane zlyhania jedného alebo prípadne viacerých systémov;

4.

má požadovanú mechanickú pevnosť, vrátane každého potrebného bezpečnostného faktora, a v prípade potreby odolnosť voči namáhaniu, ktorému je vystavený počas používania, bez toho, aby došlo k poškodeniu alebo deformácii, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť letu;

5.

v prípade pripútaného bezpilotného lietadla dĺžka kábla v ťahu nepresahuje 50 m a minimálna hodnota mechanickej pevnosti je:

a)

v prípade lietadla ťažšieho ako vzduch 10-krát väčšia ako hmotnosť tohto lietadla pri maximálnej hmotnosti;

b)

v prípade lietadla ľahšieho ako vzduch 4-krát väčšia ako sila vynaložená kombináciou maximálneho statického ťahu a aerodynamickej sily maximálnej povolenej rýchlosti vetra počas letu;

6.

je navrhnutý a skonštruovaný tak, aby sa počas prevádzky minimalizovalo zranenie ľudí, a aby nemal ostré hrany, pokiaľ to nie je technicky nevyhnutné vzhľadom na správnu konštrukčnú a výrobnú prax. Ak je vybavený vrtuľami, musí byť navrhnutý tak, aby sa obmedzilo riziko prípadného zranenia spôsobeného listami vrtule;

7.

pokiaľ nie je pripútaný, v prípade straty dátového spojenia má spoľahlivú a predvídateľnú metódu na obnovenie dátového spojenia bezpilotného lietadla alebo na ukončenie letu tak, aby sa znížil vplyv na tretie strany vo vzduchu alebo na zemi;

8.

pokiaľ nie je pripútaný, je vybavený dátovým spojením chráneným proti neoprávnenému prístupu k riadiacim a ovládacím funkciám;

9.

pokiaľ nejde o lietadlo s pevnými krídlami, je vybavený nízkorýchlostným režimom, ktorý môže zvoliť pilot na diaľku a ktorý obmedzuje maximálnu cestovnú rýchlosť na najviac 3 m/s;

10.

pokiaľ nejde o bezpilotné lietadlo s pevnými krídlami, má zaručenú A-váženú hladinu akustického výkonu LWA určenú podľa časti 13, ktorá nepresahuje úrovne stanovené v časti 15;

11.

pokiaľ nejde o bezpilotné lietadlo s pevnými krídlami, má na bezpilotnom lietadle a/alebo jeho obale pripevnené označenie zaručenej A-váženej hladiny akustického výkonu podľa časti 14;

12.

je poháňaný elektrinou a jeho menovité napätie neprekračuje 48 V DC alebo ekvivalentné napätie AC; napätie jeho prístupných častí nesmie prekročiť 48 V DC alebo ekvivalentné napätie AC; vnútorné napätie nesmie presiahnuť 48 V DC alebo ekvivalentné napätie AC, pokiaľ sa nezabezpečí, že generovaná kombinácia napätia a prúdu nepredstavuje žiadne riziko alebo škodlivý zásah elektrickým prúdom, a to aj v prípade poškodenia UAS;

13.

má jedinečné fyzické sériové číslo vyhovujúce norme ANSI/CTA-2063 Small Unmanned Aerial Systems Serial Numbers;

14.

pokiaľ nie je pripútaný, má priamu diaľkovú identifikáciu, ktorá:

a)

umožňuje odosielanie registračného čísla prevádzkovateľa UAS v súlade s článkom 14 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947 a výlučne podľa postupu uvedeného v registračnom systéme;

b)

v reálnom čase počas celého trvania letu zabezpečuje priamy pravidelný prenos nasledujúcich údajov z bezpilotného lietadla prostredníctvom otvoreného a zdokumentovaného prenosového protokolu tak, aby sa dali priamo prijímať cez existujúce mobilné zariadenia v dosahu prenosu:

i)

registračné číslo prevádzkovateľa UAS;

ii)

jedinečné fyzické sériové číslo bezpilotného lietadla vyhovujúce norme ANSI/CTA-2063;

iii)

geografická poloha bezpilotného lietadla a jeho výška nad povrchom alebo bodom vzletu;

iv)

kurz trasy meraný v smere hodinových ručičiek od skutočného severu a rýchlosť bezpilotného lietadla nad povrchom a

v)

geografická poloha pilota na diaľku.

c)

zabezpečuje, aby používateľ nemohol zmeniť údaje uvedené v písmene b) bodoch ii), iii), iv) a v).

15.

je vybavený georeferenčným výstražným systémom, ktorý poskytuje:

a)

rozhranie na načítanie a aktualizáciu údajov s informáciami o obmedzeniach vzdušného priestoru vzhľadom na polohu a nadmorskú výšku bezpilotného lietadla v závislosti od geografických zón, ako sa vymedzuje v článku 15 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947, ktoré zabezpečuje, aby proces načítania alebo aktualizácie týchto údajov nenarúšal ich integritu a platnosť;

b)

výstrahu pre pilota na diaľku, keď sa zistí možné narušenie obmedzení vzdušného priestoru a

c)

informácie pre pilota na diaľku o stave bezpilotného lietadla, ako aj výstrahu, keď jeho polohovacie alebo navigačné systémy nedokážu zabezpečiť správne fungovanie georeferenčného výstražného systému;

16.

ak má bezpilotné lietadlo funkciu, ktorá obmedzuje jeho prístup do určitých oblastí alebo pásiem vzdušného priestoru, daná funkcia musí plynulo komunikovať so systémom riadenia letu bezpilotného lietadla bez nepriaznivého vplyvu na bezpečnosť letu; keď táto funkcia zabráni bezpilotnému lietadlu vstúpiť do uvedených oblastí alebo pásiem vzdušného priestoru, pilot na diaľku o tom musí byť jasne informovaný;

17.

keď je batéria bezpilotného lietadla alebo jeho ovládania takmer vybitá, pilot na diaľku dostane jasné varovanie, aby mal dosť času na bezpečné pristátie bezpilotného lietadla;

18.

je vybavený svetlami na:

1.

ovládateľnosť bezpilotného lietadla,

2.

rozpoznateľnosť bezpilotného lietadla v noci, pričom svetlá musia umožňovať osobe na zemi odlíšiť bezpilotné lietadlo od lietadla s posádkou;

19.

uvádza sa na trh s používateľskou príručkou, ktorá obsahuje tieto prvky:

a)

vlastnosti bezpilotného lietadla, okrem iného:

trieda bezpilotného lietadla,

hmotnosť bezpilotného lietadla (s opisom referenčnej konfigurácie) a maximálna vzletová hmotnosť (MTOM),

všeobecné vlastnosti povolených užitočných zaťažení z hľadiska hmotnosti, rozmerov, rozhraní s bezpilotným lietadlom a iných možných obmedzení,

vybavenie a softvér na diaľkové ovládanie bezpilotného lietadla,

odkaz na prenosový protokol používaný na prenos priamej diaľkovej identifikácie,

hladina akustického výkonu,

a opis správania bezpilotného lietadla v prípade straty dátového spojenia;

b)

jasné prevádzkové pokyny;

c)

postup na načítanie obmedzení vzdušného priestoru;

d)

pokyny na údržbu;

e)

postupy riešenia problémov;

f)

prevádzkové obmedzenia (okrem iného meteorologické podmienky a nočná/denná prevádzka) a

g)

vhodný opis všetkých rizík súvisiacich s prevádzkou UAS;

20.

zahŕňa informácie, ktoré zverejnila agentúra EASA, s platnými obmedzeniami a povinnosťami podľa práva EÚ.

ČASŤ 4

Požiadavky na bezpilotný letecký systém triedy C3

UAS triedy C3 je na bezpilotnom lietadle označený týmto identifikačným štítkom triedy:

Image 4

UAS triedy C3 musí spĺňať tieto podmienky:

1.

jeho MTOM je nižšia ako 25 kg (vrátane užitočného zaťaženia) a má typický rozmer menej ako 3 m;

2.

jeho maximálna dosiahnuteľná výška nad bodom vzletu je obmedzená na 120 m alebo je vybavený systémom, ktorý obmedzuje výšku nad povrchom alebo nad bodom vzletu na 120 m, resp. na hodnotu, ktorú si zvolí pilot na diaľku. Ak je táto hodnota voliteľná, pilot na diaľku musí mať počas letu jasné informácie o výške bezpilotného lietadla nad povrchom alebo nad bodom vzletu;

3.

pilot s primeranou spôsobilosťou v zmysle vymedzenia vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2019/947 ho môže podľa pokynov výrobcu bezpečne ovládať, pokiaľ ide o stabilitu, manévrovateľnosť a výkon dátového spojenia, podľa potreby za všetkých predpokladaných prevádzkových podmienok vrátane zlyhania jedného alebo prípadne viacerých systémov;

4.

v prípade pripútaného bezpilotného lietadla dĺžka kábla v ťahu nepresahuje 50 m a minimálna hodnota mechanickej pevnosti je:

a)

v prípade lietadla ťažšieho ako vzduch 10-krát väčšia ako hmotnosť tohto lietadla pri maximálnej hmotnosti;

b)

v prípade lietadla ľahšieho ako vzduch 4-krát väčšia ako sila vynaložená kombináciou maximálneho statického ťahu a aerodynamickej sily maximálnej povolenej rýchlosti vetra počas letu;

5.

pokiaľ nie je pripútaný, v prípade straty dátového spojenia má spoľahlivú a predvídateľnú metódu na obnovenie dátového spojenia bezpilotného lietadla alebo na ukončenie letu tak, aby sa znížil vplyv na tretie strany vo vzduchu alebo na zemi;

6.

pokiaľ nejde o bezpilotné lietadlo s pevnými krídlami, má na bezpilotnom lietadle a/alebo jeho obale v zmysle časti 14 pripevnené označenie zaručenej A-váženej hladiny akustického výkonu LWA určenej podľa časti 13;

7.

je poháňaný elektrinou a jeho menovité napätie neprekračuje 48 V DC alebo ekvivalentné napätie AC; napätie jeho prístupných častí nesmie prekročiť 48 V DC alebo ekvivalentné napätie AC; vnútorné napätie nesmie presiahnuť 48 V DC alebo ekvivalentné napätie AC, pokiaľ sa nezabezpečí, že generovaná kombinácia napätia a prúdu nepredstavuje žiadne riziko alebo škodlivý zásah elektrickým prúdom, a to aj v prípade poškodenia UAS;

8.

má jedinečné fyzické sériové číslo vyhovujúce norme ANSI/CTA-2063 Small Unmanned Aerial Systems Serial numbers;

9.

pokiaľ nie je pripútaný, má priamu diaľkovú identifikáciu, ktorá:

a)

umožňuje odosielanie registračného čísla prevádzkovateľa UAS v súlade s článkom 14 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947 a výlučne podľa postupu uvedeného v registračnom systéme;

b)

v reálnom čase počas celého trvania letu zabezpečuje priamy pravidelný prenos nasledujúcich údajov z bezpilotného lietadla prostredníctvom otvoreného a zdokumentovaného prenosového protokolu tak, aby sa dali priamo prijímať cez existujúce mobilné zariadenia v dosahu prenosu:

i)

registračné číslo prevádzkovateľa UAS;

ii)

jedinečné fyzické sériové číslo bezpilotného lietadla vyhovujúce norme ANSI/CTA-2063;

iii)

geografická poloha bezpilotného lietadla a jeho výška nad povrchom alebo bodom vzletu;

iv)

kurz trasy meraný v smere hodinových ručičiek od skutočného severu a rýchlosť bezpilotného lietadla nad povrchom a

v)

geografická poloha pilota na diaľku.

c)

zabezpečuje, aby používateľ nemohol zmeniť údaje uvedené v písmene b) bodoch ii), iii), iv) a v).

10.

je vybavený georeferenčným výstražným systémom, ktorý poskytuje:

a)

rozhranie na načítanie a aktualizáciu údajov s informáciami o obmedzeniach vzdušného priestoru vzhľadom na polohu a nadmorskú výšku bezpilotného lietadla v závislosti od geografických zón, ako sa vymedzuje v článku 15 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947, ktoré zabezpečuje, aby proces načítania alebo aktualizácie týchto údajov nenarúšal ich integritu a platnosť;

b)

výstrahu pre pilota na diaľku, keď sa zistí možné narušenie obmedzení vzdušného priestoru a

c)

informácie pre pilota na diaľku o stave bezpilotného lietadla, ako aj výstrahu, keď jeho polohovacie alebo navigačné systémy nedokážu zabezpečiť správne fungovanie georeferenčného výstražného systému;

11.

ak má bezpilotné lietadlo funkciu, ktorá obmedzuje jeho prístup do určitých oblastí alebo pásiem vzdušného priestoru, daná funkcia musí plynulo komunikovať so systémom riadenia letu bezpilotného lietadla bez nepriaznivého vplyvu na bezpečnosť letu; keď táto funkcia zabráni bezpilotnému lietadlu vstúpiť do uvedených oblastí alebo pásiem vzdušného priestoru, pilot na diaľku o tom musí byť jasne informovaný;

12.

pokiaľ nie je pripútaný, je vybavený dátovým spojením chráneným proti neoprávnenému prístupu k riadiacim a ovládacím funkciám;

13.

keď je batéria bezpilotného lietadla alebo jeho ovládania takmer vybitá, pilot na diaľku dostane jasné varovanie, aby mal dosť času na bezpečné pristátie bezpilotného lietadla;

14.

je vybavený svetlami na:

1.

ovládateľnosť bezpilotného lietadla,

2.

rozpoznateľnosť bezpilotného lietadla v noci, pričom svetlá musia umožňovať osobe na zemi odlíšiť bezpilotné lietadlo od lietadla s posádkou;

15.

uvádza sa na trh s používateľskou príručkou, ktorá obsahuje tieto prvky:

a)

vlastnosti bezpilotného lietadla, okrem iného:

trieda bezpilotného lietadla,

hmotnosť bezpilotného lietadla (s opisom referenčnej konfigurácie) a maximálna vzletová hmotnosť (MTOM),

všeobecné vlastnosti povolených užitočných zaťažení z hľadiska hmotnosti, rozmerov, rozhraní s bezpilotným lietadlom a iných možných obmedzení,

vybavenie a softvér na diaľkové ovládanie bezpilotného lietadla,

odkaz na prenosový protokol používaný na prenos priamej diaľkovej identifikácie,

hladina akustického výkonu a

opis správania bezpilotného lietadla v prípade straty dátového spojenia;

b)

jasné prevádzkové pokyny;

c)

postup na načítanie obmedzení vzdušného priestoru;

d)

pokyny na údržbu;

e)

postupy riešenia problémov;

f)

prevádzkové obmedzenia (okrem iného meteorologické podmienky a nočná/denná prevádzka) a

g)

vhodný opis všetkých rizík súvisiacich s prevádzkou UAS;

16.

zahŕňa informácie, ktoré zverejnila agentúra EASA, s platnými obmedzeniami a povinnosťami podľa práva EÚ.

ČASŤ 5

Požiadavky na bezpilotný letecký systém triedy C4

UAS triedy C4 je na bezpilotnom lietadle viditeľne označený týmto štítkom:

Image 5

UAS triedy C4 musí spĺňať tieto podmienky:

1.

maximálna vzletová hmotnosť (MTOM) neprekračuje 25 kg (vrátane užitočného zaťaženia);

2.

pilot na diaľku ho môže podľa pokynov výrobcu bezpečne ovládať a manévrovať s ním, podľa potreby za všetkých predpokladaných prevádzkových podmienok vrátane zlyhania jedného alebo prípadne viacerých systémov;

3.

neposkytuje režimy automatického ovládania, s výnimkou podpory stabilizácie letu bez priameho účinku na trajektóriu a podpory pri strate spojenia za predpokladu, že je k dispozícii vopred určená fixná poloha ovládacích prvkov v prípade straty spojenia;

4.

uvádza sa na trh s používateľskou príručkou, ktorá obsahuje tieto prvky:

a)

vlastnosti bezpilotného lietadla, okrem iného:

trieda bezpilotného lietadla,

hmotnosť bezpilotného lietadla (s opisom referenčnej konfigurácie) a maximálna vzletová hmotnosť (MTOM),

všeobecné vlastnosti povolených užitočných zaťažení z hľadiska hmotnosti, rozmerov, rozhraní s bezpilotným lietadlom a iných možných obmedzení,

vybavenie a softvér na diaľkové ovládanie bezpilotného lietadla a

opis správania bezpilotného lietadla v prípade straty dátového spojenia;

b)

jasné prevádzkové pokyny;

c)

pokyny na údržbu;

d)

postupy riešenia problémov;

e)

prevádzkové obmedzenia (okrem iného meteorologické podmienky a nočná/denná prevádzka) a

f)

vhodný opis všetkých rizík súvisiacich s prevádzkou UAS;

5.

zahŕňa informácie, ktoré zverejnila agentúra EASA, s platnými obmedzeniami a povinnosťami podľa práva EÚ.

ČASŤ 6

Požiadavky na modul na priamu diaľkovú identifikáciu

Modul na priamu diaľkovú identifikáciu musí spĺňať tieto podmienky:

1.

umožňuje odosielanie registračného čísla prevádzkovateľa UAS v súlade s článkom 14 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947 a výlučne podľa postupu uvedeného v registračnom systéme;

2.

Na module a jeho balení alebo v používateľskej príručke je pripevnené čitateľné fyzické sériové číslo vyhovujúce norme ANSI/CTA-2063 Small Unmanned Aerial Systems Serial Numbers;

3.

v reálnom čase počas celého trvania letu zabezpečuje priamy pravidelný prenos nasledujúcich údajov z bezpilotného lietadla prostredníctvom otvoreného a zdokumentovaného prenosového protokolu tak, aby sa dali priamo prijímať cez existujúce mobilné zariadenia v dosahu prenosu:

i)

registračné číslo prevádzkovateľa UAS;

ii)

jedinečné fyzické sériové číslo modulu vyhovujúce norme ANSI/CTA-2063;

iii)

geografická poloha bezpilotného lietadla a jeho výška nad povrchom alebo bodom vzletu;

iv)

kurz trasy meraný v smere hodinových ručičiek od skutočného severu a rýchlosť bezpilotného lietadla nad povrchom a

v)

geografická poloha pilota na diaľku, resp. ak táto nie je k dispozícii, bodu vzletu.

4.

zabezpečuje, aby používateľ nemohol zmeniť údaje uvedené v odseku 3 bodoch ii), iii), iv) a v).

5.

uvádza sa na trh s používateľskou príručkou, ktorá obsahuje odkaz na prenosový protokol používaný na prenos priamej diaľkovej identifikácie a pokyny na:

a)

montáž modulu do bezpilotného lietadla;

b)

načítanie registračného čísla prevádzkovateľa UAS.

ČASŤ 7

Modul posudzovania zhody A – Vnútorná kontrola výroby

1.   Vnútorná kontrola výroby je postupom posudzovania zhody, ktorým si výrobca plní povinnosti stanovené v bodoch 2, 3 a 4 tejto časti a zaručuje a vyhlasuje na svoju zodpovednosť, že dotknuté výrobky spĺňajú požiadavky stanovené v častiach 1, 5 alebo 6, ktoré sa na ne vzťahujú.

2.   Technická dokumentácia

Výrobca vypracuje technickú dokumentáciu v súlade s článkom 17 tohto nariadenia.

3.   Výroba

Výrobca prijme všetky opatrenia potrebné na to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním zabezpečil súlad vyrábaného výrobku s technickou dokumentáciou uvedenou v bode 2 tejto časti a s požiadavkami stanovenými v častiach 1, 5 alebo 6, ktoré sa na naň vzťahujú.

4.   Označenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode

1.

Výrobca v súlade s článkami 15 a 16 tohto nariadenia pripevní označenie CE, prípadne identifikačný štítok triedy bezpilotného lietadla, na jednotlivý výrobok, ktorý spĺňa platné požiadavky stanovené v častiach 1, 5 alebo 6, ktoré sa naň vzťahujú.

2.

Výrobca vypracuje písomné EÚ vyhlásenie o zhode pre každý model výrobku a spolu s technickou dokumentáciou ho pre vnútroštátne orgány uchováva k dispozícii desať rokov od uvedenia výrobku na trh. V EÚ vyhlásení o zhode sa jasne uvedie výrobok, pre ktorý bolo vypracované.

Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupní príslušným orgánom.

5.   Splnomocnený zástupca

Povinnosti výrobcu stanovené v bode 4 môže v jeho mene a na jeho zodpovednosť plniť jeho splnomocnený zástupca, pokiaľ sú uvedené v splnomocnení.

ČASŤ 8

Moduly posudzovania zhody B a C – EÚ skúška typu a zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby podľa prílohy II k rozhodnutiu 768/2008/ES

V prípade odkazu na túto časť sa postup posudzovania zhody riadi modulmi B (EÚ skúška typu) a C (zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby) tejto časti.

Modul B

EÚ skúška typu

1.   EÚ skúška typu je tou časťou postupu posudzovania zhody, ktorou notifikovaná osoba skúma technický návrh výrobku a overuje a potvrdzuje, že technický návrh výrobku spĺňa platné požiadavky stanovené v častiach 1 až 6.

2.   EÚ skúška typu sa vykoná posúdením primeranosti technického návrhu výrobku prostredníctvom preskúmania technickej dokumentácie a podpornej dokumentácie uvedených v bode 3 a preskúmaním vzoriek jednej alebo viacerých rozhodujúcich častí výrobku, ktoré sú reprezentatívne pre plánovanú výrobu (kombinácia typu výroby a typu návrhu).

3.   Výrobca predloží žiadosť o EÚ skúšku typu jedinej notifikovanej osobe podľa vlastného výberu.

Žiadosť musí obsahovať:

1.

názov a adresu výrobcu, a ak žiadosť podáva jeho splnomocnený zástupca, aj jeho názov a adresu;

2.

písomné vyhlásenie o tom, že tá istá žiadosť nebola podaná inej notifikovanej osobe;

3.

technickú dokumentáciu. Prostredníctvom technickej dokumentácie sa umožní posúdenie zhody výrobku s platnými požiadavkami tohto nariadenia a uvedie sa v nej primeraná analýza a hodnotenie rizika či rizík. Technická dokumentácia musí v prípade potreby obsahovať prvky stanovené v článku 17 tohto nariadenia;

4.

reprezentatívne vzorky plánovanej výroby. Notifikovaná osoba môže vyžadovať ďalšie vzorky, ak sú potrebné na vykonanie skúšobného programu;

5.

podpornú dokumentáciu o primeranosti technického riešenia návrhu. V tejto podpornej dokumentácii sa uvedú všetky použité dokumenty, najmä ak sa príslušné harmonizované normy a/alebo technické špecifikácie nepoužili vôbec alebo nie v plnom rozsahu. Podporná dokumentácia musí podľa potreby obsahovať výsledky skúšok, ktoré vykonalo v súlade s inými relevantnými technickými špecifikáciami vhodné laboratórium výrobcu alebo iné skúšobné laboratórium v jeho mene a na jeho zodpovednosť.

4.   Notifikovaná osoba:

 

pri výrobku:

1.

preskúma technickú a podpornú dokumentáciu na posúdenie primeranosti technického návrhu výrobku;

 

pri vzorke(-ách):

2.

overuje, či vzorka alebo vzorky boli vyrobené v súlade s technickou dokumentáciou, a určí prvky navrhnuté v súlade s uplatniteľnými ustanoveniami príslušných harmonizovaných noriem a/alebo technických špecifikácií, ako aj prvky, ktoré boli navrhnuté bez uplatnenia príslušných ustanovení daných noriem;

3.

vykoná alebo nechá vykonať vhodné preskúmania a skúšky s cieľom skontrolovať, či v prípade, keď sa výrobca rozhodol uplatniť riešenia uvedené v príslušných harmonizovaných normách a/alebo technických špecifikáciách, boli tieto uplatnené správne;

4.

vykoná alebo nechá vykonať vhodné preskúmania a skúšky s cieľom skontrolovať, či v prípade, keď riešenia uvedené v príslušných harmonizovaných normách a/alebo technických špecifikáciách neboli uplatnené, riešenia prijaté výrobcom spĺňajú zodpovedajúce základné požiadavky legislatívneho nástroja;

5.

s výrobcom dohodne miesto, kde sa vykonajú preskúmania a skúšky.

5.   Notifikovaná osoba vypracuje hodnotiacu správu, v ktorej sa zaznamenávajú činnosti vykonané v súlade s bodom 4 a ich výsledky. Bez ohľadu na svoje povinnosti uvedené v bode 8 notifikovaná osoba sprístupní obsah tejto správy (v plnom rozsahu alebo čiastočne) iba so súhlasom výrobcu.

6.   Ak typ spĺňa požiadavky tohto nariadenia, notifikovaná osoba vydá výrobcovi certifikát EÚ skúšky typu. Tento certifikát musí obsahovať názov a adresu výrobcu, výsledky skúšky, príslušné aspekty požiadaviek, na ktoré sa skúška vzťahuje, prípadné podmienky jeho platnosti a údaje potrebné na určenie schváleného typu. K certifikátu sa môže priložiť jedna alebo viacero príloh.

Certifikát EÚ a jeho prílohy musia obsahovať všetky príslušné informácie, ktoré umožňujú hodnotenie zhody vyrobených výrobkov so skúšaným typom a kontrolu za prevádzky.

Ak typ nespĺňa platné požiadavky tohto nariadenia, notifikovaná osoba odmietne vydať certifikát EÚ skúšky typu a náležite o tom informuje žiadateľa, pričom uvedie podrobné dôvody odmietnutia.

7.   Notifikovaná osoba sa oboznámi so všetkými zmenami v súvislosti so všeobecne uznávaným stavom techniky, ktoré naznačujú, že schválený typ už nemusí spĺňať platné požiadavky tohto nariadenia, a stanoví, či si takéto zmeny vyžadujú ďalšie prešetrenie. Ak áno, notifikovaná osoba o tom informuje výrobcu.

Výrobca informuje notifikovanú osobu, ktorá má technickú dokumentáciu týkajúcu sa certifikátu EÚ skúšky typu, o všetkých zmenách schváleného typu, ktoré môžu ovplyvniť zhodu výrobku so základnými požiadavkami tohto nariadenia alebo s podmienkami platnosti daného certifikátu. Takéto zmeny si vyžadujú dodatočné schválenie vo forme dodatku k pôvodnému certifikátu EÚ skúšky typu.

8.   Každá notifikovaná osoba informuje svoj notifikujúci orgán o certifikátoch EÚ skúšky typu a/alebo akýchkoľvek dodatkoch k nim, ktoré vydala alebo odňala, a pravidelne alebo na požiadanie poskytuje svojmu notifikujúcemu orgánu zoznam týchto zamietnutých, pozastavených alebo inak obmedzených certifikátov a/alebo dodatkov k nim.

Každá notifikovaná osoba informuje ostatné notifikované osoby o certifikátoch EÚ skúšky typu a/alebo akýchkoľvek dodatkoch k nim, ktoré zamietla, odňala, pozastavila alebo inak obmedzila, a na požiadanie ich informuje o certifikátoch a/alebo dodatkoch k nim, ktoré vydala.

Komisia, členské štáty a ostatné notifikované osoby môžu na požiadanie získať kópiu certifikátov EÚ skúšky typu a/alebo dodatkov k nim. Komisia a členské štáty môžu na základe odôvodnenej žiadosti získať kópiu technickej dokumentácie a výsledkov skúšok, ktoré vykonala notifikovaná osoba.

Notifikovaná osoba uchová kópiu certifikátu EÚ skúšky typu, jeho príloh a dodatkov, ako aj technickú dokumentáciu vrátane dokumentácie, ktorú jej predložil výrobca, počas desiatich rokov po posúdení výrobku alebo do skončenia platnosti daného certifikátu.

9.   Výrobca uchová kópiu certifikátu EÚ skúšky typu, jeho príloh a dodatkov spolu s technickou dokumentáciou k dispozícii pre vnútroštátne orgány počas desiatich rokov od uvedenia výrobku na trh.

10.   Splnomocnený zástupca výrobcu môže podať žiadosť uvedenú v bode 3 a plniť povinnosti stanovené v bodoch 7 a 9, pokiaľ sú uvedené v splnomocnení.

Modul C

Zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby

1.   Zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby je tou časťou postupu posudzovania zhody, v ktorej výrobca plní povinnosti stanovené v bodoch 2 a 3 a zabezpečuje a vyhlasuje, že dotknuté výrobky sú v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spĺňajú platné požiadavky tohto nariadenia.

2.   Výroba

Výrobca prijme všetky opatrenia potrebné na to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním zabezpečila zhoda vyrobeného výrobku so schváleným typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a s platnými požiadavkami stanovenými v častiach 1 až 6.

3.   Označenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode

1.

Výrobca v súlade s článkami 15 a 16 tohto nariadenia pripevní označenie CE, prípadne identifikačný štítok triedy bezpilotného lietadla na každý výrobok, ktorý je v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spĺňa platné požiadavky stanovené v častiach 1 až 6.

2.

Výrobca vypracuje pre každý typ výrobku písomné EÚ vyhlásenie o zhode, ktoré uchováva k dispozícii pre vnútroštátne orgány počas desiatich rokov od uvedenia výrobku na trh. V EÚ vyhlásení o zhode sa jasne uvedie typ výrobku, pre ktorý bolo vypracované.

Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupní príslušným orgánom.

4.   Splnomocnený zástupca

Povinnosti výrobcu stanovené v bode 3 môže v jeho mene a na jeho zodpovednosť plniť jeho splnomocnený zástupca, pokiaľ sú uvedené v splnomocnení.

ČASŤ 9

Modul posudzovania zhody H – Zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality podľa prílohy II k rozhodnutiu č. 768/2008/ES

1.   Zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality je postupom posudzovania zhody, ktorým si výrobca plní povinnosti stanovené v bodoch 2 a 5 a zaručuje a vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že dotknuté výrobky spĺňajú platné požiadavky stanovené v častiach 1 až 6.

2.   Výroba

Výrobca musí prevádzkovať schválený systém kvality na návrh, výrobu, kontrolu konečného výrobku a skúšku dotknutého výrobku, ako sa uvádza v bode 3, a vzťahuje sa na neho dohľad, ako sa uvádza v bode 4.

3.   Systém kvality

1.

Výrobca podá žiadosť o posúdenie svojho systému kvality pre dotknutý výrobok notifikovanej osobe podľa vlastného výberu.

Žiadosť musí obsahovať:

a)

názov a adresu výrobcu, a ak žiadosť podáva jeho splnomocnený zástupca, aj jeho názov a adresu;

b)

technickú dokumentáciu pre každý typ výrobku, ktorý sa má vyrábať, ktorá prípadne obsahuje prvky uvedené v časti 10;

c)

dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality;

d)

písomné vyhlásenie o tom, že tá istá žiadosť nebola podaná inej notifikovanej osobe.

2.

Systémom kvality sa zabezpečí súlad výrobku s požiadavkami tohto nariadenia.

Všetky prvky, požiadavky a ustanovenia prijaté výrobcom sa zdokumentujú systematickým a usporiadaným spôsobom vo forme písomne vypracovaných zásad, postupov a pokynov. Dokumentácia systému kvality musí umožňovať jednotný výklad programov, plánov, príručiek a záznamov kvality.

Dokumentácia musí obsahovať najmä primeraný opis:

a)

kvalitatívnych cieľov a organizačnej štruktúry, povinností a právomocí manažmentu z hľadiska návrhu a kvality výrobku;

b)

špecifikácií týkajúcich sa technického návrhu vrátane noriem, ktoré sa budú uplatňovať, a v prípade, keď sa príslušné harmonizované normy nebudú uplatňovať v plnom rozsahu, prostriedkov, ktoré sa použijú na zabezpečenie splnenia požiadaviek tohto nariadenia;

c)

metód, postupov a systematických činností kontroly a overovania návrhu, ktoré sa použijú pri projektovaní výrobkov patriacich do príslušného typu;

d)

zodpovedajúcich metód, postupov a systematických činností, ktoré sa použijú pri výrobe, kontrole kvality a zabezpečovaní kvality;

e)

preskúmaní a skúšok, ktoré sa budú vykonávať pred výrobou, počas výroby a po nej, vrátane časových intervalov, v ktorých sa budú vykonávať;

f)

záznamov kvality ako kontrolných správ a údajov zo skúšok, kalibračných údajov, správ týkajúcich sa kvalifikácie alebo schválenia zúčastnených zamestnancov atď.;

g)

prostriedkov monitorovania dosahovania požadovanej kvality návrhu a výrobku a účinného prevádzkovania systému kvality.

3.

Notifikovaná osoba posúdi systém kvality s cieľom určiť, či spĺňa požiadavky uvedené v bode 3 ods. 2

Predpokladá zhodu s týmito požiadavkami vzhľadom na prvky systému kvality, ktoré sú v súlade so zodpovedajúcimi špecifikáciami príslušnej harmonizovanej normy.

Okrem skúseností v oblasti systémov riadenia kvality musí mať audítorský tím aspoň jedného člena, ktorý má skúsenosti s posudzovaním príslušnej oblasti výrobkov a príslušnej technológie výrobkov, ako aj znalosť platných požiadaviek tohto nariadenia. Audit musí zahŕňať hodnotiacu návštevu priestorov výrobcu. Audítorský tím preskúma technickú dokumentáciu uvedenú v bode 3 ods. 1 písm. b) s cieľom overiť schopnosť výrobcu identifikovať platné požiadavky tohto nariadenia a vykonať potrebné preskúmania na zabezpečenie súladu výrobku s týmito požiadavkami.

Rozhodnutie sa oznámi výrobcovi alebo jeho splnomocnenému zástupcovi.

Oznámenie musí zahŕňať závery auditu a odôvodnené rozhodnutie o posúdení.

4.

Výrobca sa zaviaže splniť povinnosti vyplývajúce zo systému kvality, ako sú schválené, a udržiavať ho, aby zostal primeraný a účinný.

Výrobca informuje notifikovanú osobu, ktorá schválila systém kvality, o každej zamýšľanej zmene systému kvality.

5.

Notifikovaná osoba zhodnotí všetky navrhované zmeny a rozhodne, či pozmenený systém kvality bude naďalej spĺňať požiadavky uvedené v bode 3 ods. 2 alebo či je potrebné opätovné posúdenie.

Svoje rozhodnutie oznámi výrobcovi. Oznámenie musí obsahovať závery preskúmania a odôvodnené rozhodnutie o posúdení.

4.   Dohľad, za ktorý je zodpovedná notifikovaná osoba

1.

Účelom dohľadu je ubezpečiť sa, že výrobca riadne plní povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality.

2.

Výrobca umožní notifikovanej osobe na účely posúdenia prístup do projektovacích, výrobných, kontrolných, skúšobných a skladovacích priestorov a poskytne jej všetky potrebné informácie, predovšetkým:

a)

dokumentáciu systému kvality;

b)

záznamy o kvalite, ako sú stanovené v časti systému kvality týkajúcej sa návrhu, napríklad výsledky analýz, výpočtov, skúšok atď.;

c)

záznamy o kvalite, ako sú stanovené vo výrobnej časti systému kvality, napríklad kontrolné správy a údaje zo skúšok, kalibračné údaje, správy týkajúce sa kvalifikácie zamestnancov atď.

3.

Notifikovaná osoba vykoná pravidelné audity s cieľom uistiť sa, že výrobca udržiava a uplatňuje systém kvality, a výrobcovi odovzdá správu o audite.

4.

Okrem toho môže vykonávať u výrobcu nečakané návštevy. Počas týchto návštev môže notifikovaná osoba v prípade potreby vykonať skúšky bezpilotných lietadiel alebo UAS alebo ich dať vykonať s cieľom overiť, či systém kvality funguje správne. Notifikovaná osoba poskytne výrobcovi správu o návšteve, ako aj protokol o skúškach, ak sa vykonali.

5.   Označenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode

1.

Výrobca v súlade s článkami 15 a 16 tohto nariadenia pripevní označenie CE, prípadne identifikačný štítok triedy UAS a na zodpovednosť notifikovanej osoby uvedenej v bode 3 ods. 1 tejto časti pripevní identifikačné číslo notifikovanej osoby na jednotlivý výrobok, ktorý spĺňa platné požiadavky tohto nariadenia.

2.

Výrobca vypracuje pre každý typ výrobku písomné EÚ vyhlásenie o zhode, ktoré uchováva k dispozícii pre vnútroštátne orgány počas desiatich rokov od uvedenia výrobku na trh. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvedie typ výrobku, pre ktorý bolo vypracované.

Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupní príslušným orgánom.

6.   Počas desiatich rokov od uvedenia výrobku na trh uchováva výrobca k dispozícii pre vnútroštátne orgány:

1.

technickú dokumentáciu uvedenú v bode 3 ods. 1;

2.

dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality uvedenú v bode 3 ods. 1;

3.

zmenu uvedenú v bode 3 ods. 5, ako je schválená;

4.

rozhodnutia a správy notifikovanej osoby uvedené v bode 3 ods. 5, bode 4 ods. 3 a bode 4 ods. 4.

7.   Každá notifikovaná osoba oznámi svojmu notifikujúcemu orgánu vydané alebo stiahnuté schválenia systému kvality a pravidelne alebo na požiadanie sprístupní svojmu notifikujúcemu orgánu zoznam schválení systémov kvality, ktoré zamietla, pozastavila alebo inak obmedzila.

Každá notifikovaná osoba oznámi ostatným notifikovaným osobám schválenia systémov kvality, ktoré zamietla, pozastavila alebo inak obmedzila a na požiadanie schválenia systémov kvality, ktoré vydala.

8.   Splnomocnený zástupca

Povinnosti výrobcu stanovené v bode 3 ods. 1, bode 3 ods. 5 a bodoch 5 a 6 môže v jeho mene a na jeho zodpovednosť plniť jeho splnomocnený zástupca, pokiaľ sú uvedené v splnomocnení.

ČASŤ 10

Obsah technickej dokumentácie

Výrobca vypracuje technickú dokumentáciu. Dokumentácia umožní posúdenie zhody výrobku s platnými požiadavkami.

Technická dokumentácia musí podľa potreby obsahovať aspoň tieto prvky:

1.

úplný opis výrobku vrátane:

a)

fotografií alebo ilustrácií zobrazujúcich jeho vonkajšie znaky, označenia a vnútorné usporiadanie;

b)

verzií akéhokoľvek softvéru alebo firmvéru relevantného z hľadiska súladu s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení;

c)

používateľskej príručky a pokynov na montáž;

2.

návrhy koncepčného riešenia, výrobné nákresy a náčrty komponentov, podzostáv, obvodov a iných podobných prvkov, ktoré sú relevantné;

3.

opisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie uvedených nákresov a náčrtov a fungovania výrobku;

4.

zoznam harmonizovaných noriem uplatnených v plnom rozsahu alebo čiastočne, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, a ak sa tieto harmonizované normy neuplatnili, opisy riešení prijatých na splnenie základných požiadaviek stanovených v článku 4 vrátane zoznamu iných relevantných technických špecifikácií, ktoré sa uplatnili. V prípade čiastočne uplatnených harmonizovaných noriem sa v technickej dokumentácii špecifikujú časti, ktoré boli uplatnené;

5.

kópiu EÚ vyhlásenia o zhode;

6.

ak sa použil modul posudzovania zhody uvedený v časti 8, kópiu certifikátu EÚ skúšky typu a jeho príloh, ako ich vydala príslušná notifikovaná osoba;

7.

výsledky konštrukčných výpočtov, vykonaných skúšok a ďalšie dôležité podobné prvky;

8.

protokoly o skúškach;

9.

kópie dokumentov, ktoré výrobca predložil notifikovanej osobe, ak bola zainteresovaná;

10.

podpornú dokumentáciu o primeranosti technického riešenia návrhu. V tejto podpornej dokumentácii sa uvedú všetky použité dokumenty, predovšetkým v prípadoch, keď sa príslušné harmonizované normy a/alebo technické špecifikácie nepoužili v plnom rozsahu. Podporná dokumentácia musí v prípade potreby zahŕňať výsledky skúšok, ktoré vykonalo vhodné laboratórium výrobcu alebo iné skúšobné laboratórium v jeho mene a na jeho zodpovednosť;

11.

adresy miest výroby a skladov.

ČASŤ 11

EÚ vyhlásenie o zhode

1.   Výrobok (typ, šarža a sériové číslo).

2.   Názov a adresa výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu.

3.   Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

4.   Predmet vyhlásenia [identifikácia výrobku umožňujúca vysledovateľnosť; podľa potreby môže obsahovať farebnú fotografiu s dostatočným rozlíšením na identifikáciu výrobkov].

5.   Uvedený predmet vyhlásenia patrí do triedy … [Uveďte číslo triedy UAS podľa vymedzenia v častiach 1 až 5 tejto prílohy].

6.   Zaručená hladina akustického výkonu pre vybavenie tohto UAS je … dB(A) [iba pre UAS triedy 1 až 3 bez pevných krídel]

7.   Uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie:

[uveďte odkaz na toto nariadenie a na prílohu týkajúcu sa triedy výrobku];

prípadne s inými harmonizačnými právnymi predpismi Únie.

8.   Odkazy na príslušné použité harmonizované normy alebo odkazy na iné technické špecifikácie, s ktorými sa vyhlasuje zhoda. V rámci odkazov sa musí uviesť identifikačné číslo a verzia a prípadne dátum vydania.

9.   Podľa potreby: notifikovaná osoba … [názov, číslo] … vykonala … [opis zásahu] … a vydala certifikát EÚ skúšky typu.

10.   Podľa potreby opis príslušenstva a komponentov vrátane softvéru, ktoré bezpilotnému lietadlu alebo bezpilotnému leteckému systému umožňujú fungovať v súlade so zamýšľaným účelom a na ktoré sa vzťahuje EÚ vyhlásenie o zhode.

11.   Doplňujúce informácie:

Podpísané za a v mene: …

[miesto a dátum vydania]:

[meno, funkcia] [podpis]:

ČASŤ 12

Zjednodušené EÚ vyhlásenie o zhode

Zjednodušené EÚ vyhlásenie o zhode uvedené v článku 14 ods. 3 musí mať takéto znenie:

[Názov výrobcu] týmto vyhlasuje, že UAS [identifikácia UAS: typ alebo sériové číslo] patrí do triedy … … [uveďte číslo triedy výrobku podľa vymedzenia v častiach 1 až 5 tejto prílohy] a má zaručenú hladinu akustického výkonu …. dB(A) [iba pre UAS triedy 1 až 3 bez pevných krídel]

a je v súlade s nariadeniami … [uveďte všetky nariadenia, s ktorými je výrobok v súlade].

Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto webovej stránke: [adresa webovej stránky]

ČASŤ 13

Skúšobný predpis na meranie hluku

V tejto časti sa stanovujú metódy merania hluku prenášaného vzduchom, ktoré sa použijú na určenie A-vážených hladín akustického výkonu bezpilotných lietadiel triedy 1, 2 a 3.

Stanovuje sa v nej základná norma pre emisie hluku a podrobný skúšobný predpis na meranie hladiny akustického tlaku na meracej ploche obklopujúcej zdroj a na výpočet hladiny akustického výkonu produkovaného zdrojom.

1.   ZÁKLADNÁ NORMA PRE EMISIE HLUKU

Na určenie A-váženej hladiny akustického výkonu LWA bezpilotného lietadla sa použijú základné normy pre emisie hluku EN ISO 3744:2010 podľa týchto dodatkov:

2.   PODMIENKY INŠTALÁCIE A MONTÁŽE

Skúšobný priestor:

Bezpilotné lietadlo sa bude vznášať nad jednou (akusticky tvrdou) rovinou odrážajúcou zvuk. Bezpilotné lietadlo sa musí umiestniť v dostatočnej vzdialenosti od každej odrážajúcej steny alebo stropu či každého odrážajúceho objektu tak, aby sa splnili požiadavky uvedené v prílohe A k norme EN ISO 3744:2010 na meraciu plochu.

Montáž zdroja hluku:

Bezpilotné lietadlo sa musí vznášať 0,5 m nad rovinou odrážajúcou zvuk. Konfigurácia bezpilotného lietadla (vrtule, príslušenstvo, nastavenie) zodpovedá konfigurácii bezpilotného lietadla pri uvedení na trh.

Meracia plocha a mikrofónové pole:

Bezpilotné lietadlo musí byť obklopené polguľovou meracou plochou podľa § 7.2.3 normy EN ISO 3744:2010.

Počet a poloha mikrofónov sú vymedzené v prílohe F k norme EN ISO 3744:2010.

Meracia plocha musí mať začiatok v bode 0 na základnej rovine priamo pod bezpilotným lietadlom.

3.   PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY POČAS SKÚŠKY

Skúšky hluku sa vykonajú 0,5 m nad stredom polguľovej meracej plochy (bod 0) pri MTOM a s plne nabitou batériou bezpilotného lietadla, ktoré lieta v laterálne i vertikálne stabilnej polohe.

Ak sa bezpilotné lietadlo uvedie na trh s príslušenstvom, ktoré naň možno namontovať, bude sa skúšať vo všetkých možných konfiguráciách s príslušenstvom a bez neho.

4.   VÝPOČET ČASOVO-PRIEMEROVANEJ HLADINY AKUSTICKÉHO TLAKU NA MERACEJ PLOCHE

A-vážená časovo-priemerovaná hladina akustického tlaku na meracej ploche sa určí najmenej trikrát pre každú konfiguráciu bezpilotného lietadla. Ak sa aspoň dve z určených hodnôt nelíšia o viac ako 1 dB, ďalšie merania nie sú potrebné; inak merania pokračujú dovtedy, kým sa nezískajú dve hodnoty s rozdielom najviac 1 dB. Časovo-priemerovaná hladina akustického tlaku na meracej ploche, ktorá sa použije na výpočet hladiny akustického výkonu konfigurácie bezpilotného lietadla, je aritmetickým priemerom dvoch najvyšších hodnôt, ktoré sa nelíšia o viac než 1 dB.

5.   INFORMÁCIE, KTORÉ SA MAJÚ NAHLASOVAŤ

Správa musí obsahovať technické údaje potrebné na identifikáciu skúšaného zdroja, ako aj identifikáciu skúšobného predpisu a akustické údaje.

Hodnota A-váženej hladiny akustického výkonu, ktorá sa má nahlásiť, je najvyššou hodnotou rôznych skúšaných konfigurácií bezpilotného lietadla zaokrúhlená na najbližšie celé číslo (menej ako 0,5 – použije sa menšie číslo; 0,5 a viac – použije sa väčšie číslo).

ČASŤ 14

Označenie zaručenej hladiny akustického výkonu

Označenie zaručenej hladiny akustického výkonu musí pozostávať z jednoduchého čísla zaručenej hladiny akustického výkonu v dB, symbolu LWA a obrázka v tomto tvare:

Image 6

Ak sa označenie zmenšuje podľa veľkosti zariadenia, musia sa dodržať proporcie uvedené vyššie na obrázku. Vertikálny rozmer označenia by však podľa možnosti nemal byť menší ako 20 mm.

ČASŤ 15

Maximálna hladina akustického výkonu podľa triedy bezpilotného lietadla (vrátane prechodných období).

Trieda bezpilotného lietadla

MTOM m v gramoch

Maximálna hladina akustického výkonu LWA v dB

ku dňu nadobudnutia účinnosti

2 roky po nadobudnutí účinnosti

4 roky po nadobudnutí účinnosti

C1

250 ≤ m < 900

85

83

81

C2

900 ≤ m < 4 000

Formula

Formula

Formula

Kde „lg“ je logaritmus so základom 10.