5.6.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 146/3


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/912

z 28. mája 2019,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 650/2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o formát, štruktúru, obsah a dátum každoročného uverejnenia informácií, ktoré majú zverejniť príslušné orgány v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (1), a najmä na jej článok 143 ods. 3,

keďže:

(1)

Vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 650/2014 (2) sa určuje formát, štruktúra, obsah a dátum každoročného uverejnenia informácií, ktoré majú uverejniť príslušné orgány v súlade s článkom 143 smernice 2013/36/EÚ. Informácie, ktoré majú príslušné orgány uverejniť v súlade s uvedeným vykonávacím nariadením, by sa teraz mali aktualizovať, aby sa zabezpečila jednotnosť so zmenami rámca pre prudenciálny dohľad nad inštitúciami.

(2)

Je dôležité, aby informácie, ktoré uverejňujú príslušné orgány, boli kvalitné a ľahko porovnateľné. Článok 5 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 650/2014 by sa preto mal zmeniť s cieľom objasniť, že príslušné orgány by mali zhromažďovať súhrnné štatistické údaje len od inštitúcií, ktoré patria pod ich dohľad, a spresniť, za aké obdobie by sa mali údaje nahlasovať.

(3)

V prílohe I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 650/2014 sa stanovujú vzory na uverejňovanie informácií o zákonoch, iných právnych predpisoch, správnych predpisoch a všeobecných usmerneniach prijatých v každom členskom štáte. Uvedená príloha by sa mala zmeniť tak, aby poskytovala užitočnejšie a relevantnejšie informácie o tom, ako príslušné orgány vykonávajú dohľad vo svojich jurisdikciách.

(4)

V prílohe II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 650/2014 sa stanovujú vzory na uverejňovanie informácií o možnostiach a právomociach dostupných v práve Únie. Uvedená príloha by sa mala zmeniť tak, aby zahŕňala ďalšie možnosti a právomoci vyplývajúce z delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61 (3). Zároveň by sa mala zmeniť tak, aby umožňovala rozlišovať medzi prechodným alebo trvalým charakterom týchto možností a právomocí a aby umožňovala rozlišovať medzi uplatňovaním týchto možností a právomocí na úverové inštitúcie na jednej strane a na investičné spoločnosti na strane druhej.

(5)

Vykonávanie usmernení EBA týkajúcich sa postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (SREP) (4) by malo byť transparentnejšie. Príloha III k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 650/2014 by sa preto mala zmeniť tak, aby zahŕňala opis prístupu dohľadu k internému procesu hodnotenia primeranosti likvidity (ILAAP).

(6)

Malo by sa zabrániť prekrývaniu a mala by sa zlepšiť porovnateľnosť súhrnných štatistických údajov, ktoré uverejňujú príslušné orgány. Príloha IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 650/2014 by sa preto mala zmeniť tak, aby sa v nej zohľadňovala úroveň prudenciálnej konsolidácie, ktorú uplatňujú inštitúcie v súlade s prvou časťou hlavou II kapitolou 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (5).

(7)

S cieľom zlepšiť kvalitu uverejňovaných informácií a umožniť zmysluplnejšie porovnávanie týchto informácií by vzory v prílohách k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 650/82014 mali obsahovať podrobné usmernenia a pokyny.

(8)

Toto nariadenie vychádza z návrhu vykonávacích technických predpisov, ktoré Komisii predložil Európsky orgán pre bankovníctvo.

(9)

Orgán EBA uskutočnil otvorené verejné konzultácie k návrhu vykonávacích technických predpisov, z ktorých vychádza toto nariadenie, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o stanovisko Skupinu zainteresovaných strán v bankovníctve zriadenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 (6).

(10)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 650/2014 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 650/2014 sa mení takto:

1.

V článku 5 sa druhý a tretí odsek nahrádzajú takto:

„Príslušné orgány aktualizujú informácie uvedené v článku 143 ods. 1 písm. d) uvedenej smernice do 31. júla každého roka. Uvedené informácie sa vzťahujú na predchádzajúci kalendárny rok.

Príslušné orgány v prípade inštitúcií, ktoré podliehajú ich prudenciálnemu dohľadu, aktualizujú informácie uvedené v článku 143 ods. 1 písm. a) až c) uvedenej smernice pravidelne a v každom prípade do 31. júla každého roka s výnimkou prípadu, že v naposledy uverejnených informáciách nedošlo k zmene.“

2.

Príloha I sa nahrádza textom uvedeným v prílohe I k tomuto nariadeniu.

3.

Príloha II sa nahrádza textom uvedeným v prílohe II k tomuto nariadeniu.

4.

Príloha III sa nahrádza textom uvedeným v prílohe III k tomuto nariadeniu.

5.

Príloha IV sa nahrádza textom uvedeným v prílohe IV k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. mája 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 650/2014 zo 4. júna 2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o formát, štruktúru, obsah a dátum každoročného uverejnenia informácií, ktoré majú zverejniť príslušné orgány v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (Ú. v. EÚ L 185, 25.6.2014, s. 1).

(3)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/61 z 10. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o požiadavku na krytie likvidity pre úverové inštitúcie (Ú. v. EÚ L 11, 17.1.2015, s. 1).

(4)  Usmernenia o spoločných postupoch a metodikách procesu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (SREP) z 19. decembra 2014, EBA/GL/2014/13.

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).


PRÍLOHA I

PREDPISY A USMERNENIA

Zoznam vzorov

Časť 1

Transpozícia smernice 2013/36/EÚ

Časť 2

Schvaľovanie modelov

Časť 3

Expozície vo forme špecializovaného financovania

Časť 4

Zmierňovanie kreditného rizika

Časť 5

Špecifické požiadavky na zverejňovanie informácií uplatňované na inštitúcie

Časť 6

Výnimky z uplatňovania prudenciálnych požiadaviek

Časť 7

Kvalifikované účasti v úverovej inštitúcii

Časť 8

Regulačné oznamovanie a finančné výkazníctvo

Všeobecné poznámky k vypĺňaniu vzorov v prílohe I

Príslušné orgány pri uverejňovaní informácií o všeobecných kritériách a metodikách nezverejňujú žiadne opatrenia v oblasti dohľadu adresované konkrétnym inštitúciám, či už v súvislosti s jednou inštitúciou alebo so skupinou inštitúcií.

ČASŤ 1

Transpozícia smernice 2013/36/EÚ

 

Transpozícia ustanovení smernice 2013/36/EÚ

Ustanovenia smernice 2013/36/EÚ

Odkazy na vnútroštátne znenie (1)

Odkaz(y) na vnútroštátne ustanovenia (2)

K dispozícii v angličtine (Á/N)

010

Dátum poslednej aktualizácie informácií v tomto vzore

 

(dd.mm.rrrr)

020

I.

Predmet úpravy, rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

články 1 až 3

 

 

 

030

II.

Príslušné orgány

články 4 až 7

 

 

 

040

III.

Požiadavky na prístup k činnosti úverových inštitúcií

články 8 až 27

 

 

 

050

1.

Všeobecné požiadavky na prístup k činnosti úverových inštitúcií

články 8 až 21

 

 

 

060

2.

Kvalifikovaná účasť v úverovej inštitúcii

články 22 až 27

 

 

 

070

IV.

Počiatočný kapitál investičných spoločností

články 28 až 32

 

 

 

080

V.

Ustanovenia týkajúce sa slobody usadiť sa a slobody poskytovať služby

články 33 až 46

 

 

 

090

1.

Všeobecné zásady

články 33 až 34

 

 

 

100

2.

Právo úverových inštitúcií usadiť sa

články 35 až 38

 

 

 

110

3.

Vykonávanie slobody poskytovať služby

článok 39

 

 

 

120

4.

Právomoci príslušných orgánov hostiteľského členského štátu

články 40 až 46

 

 

 

130

VI.

Vzťahy s tretími krajinami

články 47 až 48

 

 

 

140

VII.

Prudenciálny dohľad

články 49 až 142

 

 

 

150

1.

Zásady prudenciálneho dohľadu

články 49 až 72

 

 

 

160

1.1.

Právomoc a úlohy domovského a hostiteľského členského štátu

články 49 až 52

 

 

 

170

1.2.

Výmena informácií a služobné tajomstvo

články 53 až 62

 

 

 

180

1.3.

Povinnosti osôb zodpovedných za zákonom stanovenú kontrolu ročných a konsolidovaných účtovných závierok

článok 63

 

 

 

190

1.4.

Právomoci v oblasti dohľadu, právomoci ukladať sankcie a právo odvolať sa

články 64 až 72

 

 

 

200

2.

Postupy preskúmania

články 73 až 110

 

 

 

210

2.1.

Postup hodnotenia primeranosti interného kapitálu

článok 73

 

 

 

220

2.2.

Opatrenia, postupy a mechanizmy inštitúcií

články 74 až 96

 

 

 

230

2.3.

Postup preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu

články 97 až 101

 

 

 

240

2.4.

Opatrenia dohľadu a právomoci v oblasti dohľadu

články 102 až 107

 

 

 

250

2.5.

Úroveň uplatňovania

články 108 až 110

 

 

 

260

3.

Dohľad na konsolidovanom základe

články 111 až 127

 

 

 

270

3.1.

Zásady vykonávania dohľadu na konsolidovanom základe

články 111 až 118

 

 

 

280

3.2.

Finančné holdingové spoločnosti, zmiešané finančné holdingové spoločnosti a holdingové spoločnosti so zmiešanou činnosťou

články 119 až 127

 

 

 

290

4.

Kapitálové vankúše

články 128 až 142

 

 

 

300

4.1.

Vankúše

články 128 až 134

 

 

 

310

4.2.

Stanovenie a výpočet proticyklických kapitálových vankúšov

články 135 až 140

 

 

 

320

4.3.

Opatrenia na zachovanie kapitálu

články 141 až 142

 

 

 

330

VIII.

Zverejňovanie informácií príslušnými orgánmi

články 143 až 144

 

 

 

340

IX.

Zmeny smernice 2002/87/ES

článok 150

 

 

 

350

X.

Prechodné a záverečné ustanovenia

články 151 až 165

 

 

 

360

1.

Prechodné ustanovenia o dohľade nad inštitúciami vykonávajúcimi slobodu usadiť sa a slobodu poskytovať služby

články 151 až 159

 

 

 

370

2.

Prechodné ustanovenia pre kapitálové vankúše

článok 160

 

 

 

380

3.

Záverečné ustanovenia

články 161 až 165

 

 

 


ČASŤ 2

Schvaľovanie modelov

010

Dátum poslednej aktualizácie informácií v tomto vzore

(dd.mm.rrrr)

 

Opis prístupu

 

Prístup dohľadu pri schvaľovaní používania prístupu interných ratingov (IRB) na výpočet minimálnych kapitálových požiadaviek na kreditné riziko

020

Minimálna dokumentácia, ktorú majú poskytnúť inštitúcie žiadajúce o používanie prístupu IRB

[voľný text]

030

Opis postupu posúdenia vykonaného príslušným orgánom (použitie vlastného posúdenia, využitie externých audítorov a inšpekcií na mieste) a hlavné kritéria posúdenia

[voľný text]

040

Forma rozhodnutí prijatých príslušným orgánom a oznámenie rozhodnutí žiadateľom

[voľný text]

 

Prístup dohľadu pri schvaľovaní používania prístupu interného modelu (IMA) na výpočet minimálnych kapitálových požiadaviek na trhové riziko

050

Minimálna dokumentácia, ktorú majú poskytnúť inštitúcie žiadajúce o používanie prístupu IMA

[voľný text]

060

Opis postupu posúdenia vykonaného príslušným orgánom (použitie vlastného posúdenia, využitie externých audítorov a inšpekcií na mieste) a hlavné kritéria posúdenia

[voľný text]

070

Forma rozhodnutí prijatých príslušným orgánom a oznámenie rozhodnutí žiadateľom

[voľný text]

 

Prístup dohľadu pri schvaľovaní používania metódy interných modelov (IMM) na výpočet minimálnych kapitálových požiadaviek na kreditné riziko protistrany

080

Minimálna dokumentácia, ktorú majú poskytnúť inštitúcie žiadajúce o používanie prístupu IMM

[voľný text]

090

Opis postupu posúdenia vykonaného príslušným orgánom (použitie vlastného posúdenia, využitie externých audítorov a inšpekcií na mieste) a hlavné kritéria posúdenia

[voľný text]

100

Forma rozhodnutí prijatých príslušným orgánom a oznámenie rozhodnutí žiadateľom

[voľný text]

 

Prístup dohľadu pri schvaľovaní používania pokročilého prístupu merania (AMA) na výpočet minimálnych kapitálových požiadaviek na operačné riziko

110

Minimálna dokumentácia, ktorú majú poskytnúť inštitúcie žiadajúce o používanie prístupu AMA

[voľný text]

120

Opis postupu posúdenia vykonaného príslušným orgánom (použitie vlastného posúdenia, využitie externých audítorov a inšpekcií na mieste) a hlavné kritéria posúdenia

[voľný text]

130

Forma rozhodnutí prijatých príslušným orgánom a oznámenie rozhodnutí žiadateľom

[voľný text]


ČASŤ 3

Expozície vo forme špecializovaného financovania

 

Nariadenie (EÚ) č. 575/2013

Ustanovenia

Informácie, ktoré má poskytnúť príslušný orgán

010

Dátum poslednej aktualizácie informácií v tomto vzore

(dd.mm.rrrr)

020

článok 153 ods. 5

Uverejnil príslušný orgán usmernenie k tomu, ako by inštitúcie mali zohľadňovať faktory uvedené v článku 153 ods. 5 pri priraďovaní rizikových váh expozíciám vo forme špecializovaného financovania?

[áno/nie]

030

Ak áno, uveďte odkaz na vnútroštátne usmernenie.

[odkaz na vnútroštátne znenie]

040

Je vnútroštátne usmernenie k dispozícii v angličtine?

[áno/nie]


ČASŤ 4

Zmierňovanie kreditného rizika

 

Nariadenie (EÚ) č. 575/2013

Ustanovenia

Opis

Informácie, ktoré má poskytnúť príslušný orgán

010

Dátum poslednej aktualizácie informácií v tomto vzore

(dd.mm.rrrr)

020

článok 201 ods. 2

Uverejnenie zoznamu finančných inštitúcií, ktoré sú oprávnenými poskytovateľmi nefinancovaného zabezpečenia, alebo hlavných kritérií na určenie týchto finančných inštitúcií.

Príslušné orgány uverejnia a aktualizujú zoznam finančných inštitúcií, ktoré sú oprávnenými poskytovateľmi nefinancovaného zabezpečenia podľa článku 201 ods. 1 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, alebo hlavné kritériá na určenie takýchto oprávnených poskytovateľov.

Zoznam finančných inštitúcií alebo hlavné kritéria na ich určenie

[voľný text – hypertextový odkaz na takýto zoznam alebo hlavné kritériá na webovej lokalite príslušného orgánu]

030

Opis platných prudenciálnych požiadaviek

Príslušné orgány uverejnia opis platných prudenciálnych požiadaviek spolu so zoznamom oprávnených finančných inštitúcií alebo s hlavnými kritériami na určenie týchto finančných inštitúcií.

Opis prudenciálnych požiadaviek, ktoré uplatňuje príslušný orgán

[voľný text]

040

článok 227 ods. 2 písm. e)

Podmienky uplatnenia úpravy z dôvodu volatility v rozsahu 0 %

V rámci súhrnnej metódy nakladania s finančným kolaterálom môžu inštitúcie uplatniť úpravu z dôvodu volatility v rozsahu 0 % za predpokladu, že transakcia je vyrovnaná v systéme vyrovnania osvedčenom pre tento druh transakcie.

Podrobný opis toho, na základe čoho príslušný orgán považuje systém vyrovnania za osvedčený systém

[voľný text]

050

článok 227 ods. 2 písm. f)

Podmienky uplatnenia úpravy z dôvodu volatility v rozsahu 0 %

V rámci súhrnnej metódy nakladania s finančným kolaterálom môžu inštitúcie uplatniť úpravu z dôvodu volatility v rozsahu 0 % za predpokladu, že dokumentácia týkajúca sa dohody alebo transakcie predstavuje štandardnú trhovú dokumentáciu pre repo transakcie alebo transakcie požičiavania alebo vypožičiavania príslušných cenných papierov.

Špecifikácia dokumentácie, ktorá sa má považovať za štandardnú trhovú dokumentáciu

[voľný text]

060

článok 229 ods. 1

Zásady oceňovania pre kolaterál vo forme nehnuteľného majetku podľa prístupu IRB

Nehnuteľný majetok môže oceniť nezávislý oceňovateľ na úrovni hodnoty poskytnutého hypotekárneho financovania alebo nižšej, a to v členských štátoch, ktoré stanovili prísne kritériá pre posudzovanie tejto hodnoty poskytnutého hypotekárneho financovania v štatutárnych alebo regulatórnych ustanoveniach.

Kritéria stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch pre posudzovanie hodnoty poskytnutého hypotekárneho financovania.

[voľný text]


ČASŤ 5

Špecifické požiadavky na zverejňovanie informácií uplatňované na inštitúcie

 

Smernica 2013/36/EÚ

Nariadenie (EÚ) č. 575/2013

Ustanovenie

Informácie, ktoré má poskytnúť príslušný orgán

 

010

Dátum poslednej aktualizácie informácií v tomto vzore

(dd.mm.rrrr)

020

článok 106 ods. 1 písm. a)

 

Príslušné orgány môžu od inštitúcii požadovať, aby uverejnili informácie uvedené v ôsmej časti nariadenia (EÚ) č. 575/2013 častejšie ako raz ročne a aby určili termíny uverejňovania.

Frekvencia a termíny uverejňovania vzťahujúce sa na inštitúcie

[voľný text]

030

článok 106 ods. 1 písm. b)

 

Príslušné orgány môžu od inštitúcii požadovať, aby používali konkrétne média a umiestnenia iných publikácií, než sú finančné výkazy.

Druhy konkrétnych médií, ktoré majú používať inštitúcie

[voľný text]

040

 

článok 13 ods. 1 a 2

Významné dcérske spoločnosti a tie dcérske spoločnosti, ktoré majú podstatný význam pre svoj miestny trh, zverejňujú informácie uvedené v ôsmej časti nariadenia (EÚ) č. 575/2013 na individuálnom alebo subkonsolidovanom základe.

Kritéria, ktoré uplatnil príslušný orgán na posúdenie významu dcérskej spoločnosti

[voľný text]


ČASŤ 6

Výnimky z uplatňovania prudenciálnych požiadaviek

 

Nariadenie (EÚ) č. 575/2013

Ustanovenia

Opis

Informácie, ktoré má poskytnúť príslušný orgán

 

010

Dátum poslednej aktualizácie informácií v tomto vzore

(dd.mm.rrrr)

020

článok 7 ods. 1 a 2

(Individuálne výnimky pre dcérske spoločnosti)

Výnimka z uplatňovania prudenciálnych požiadaviek na individuálnom základe stanovených v druhej až piatej časti a v ôsmej časti nariadenia (EÚ) č. 575/2013

Výnimka môže byť udelená ktorejkoľvek dcérskej spoločnosti za predpokladu, že v súčasnosti neexistuje a ani sa nepredpokladá žiadna významná vecná alebo právna prekážka brániaca okamžitému prevodu vlastných zdrojov alebo splateniu záväzkov materskou spoločnosťou podľa článku 7 ods. 1. písm. a)

Kritériá uplatnené príslušným orgánom na posúdenie toho, že neexistuje žiadna prekážka brániaca okamžitému prevodu vlastných zdrojov alebo splateniu záväzkov

[voľný text]

030

článok 7 ods. 3

(Individuálne výnimky pre materské inštitúcie)

Výnimka z uplatňovania prudenciálnych požiadaviek na individuálnom základe stanovených v druhej až piatej časti a v ôsmej časti nariadenia (EÚ) č. 575/2013

Výnimka môže byť udelená materskej inštitúcii za predpokladu, že v súčasnosti neexistuje a ani sa nepredpokladá žiadna významná vecná alebo právna prekážka brániaca okamžitému prevodu vlastných zdrojov alebo splateniu záväzkov materskej inštitúcii podľa článku 7 ods. 3 písm. a).

Kritériá uplatnené príslušným orgánom na posúdenie toho, že neexistuje žiadna prekážka brániaca okamžitému prevodu vlastných zdrojov alebo splateniu záväzkov

[voľný text]

040

článok 8

(Výnimky pre dcérske spoločnosti v oblasti likvidity)

Výnimka z uplatňovania požiadaviek na likviditu na individuálnom základe stanovených v šiestej časti nariadenia (EÚ) č. 575/2013

Výnimka môže byť udelená inštitúciám v rámci podskupiny za predpokladu, že tieto inštitúcie uzatvorili zmluvy, ktoré vyhovujú príslušným orgánom a ktoré umožňujú voľný pohyb zdrojov medzi nimi, aby mohli riadne a včas splniť svoje individuálne a spoločné povinnosti v čase splatnosti podľa článku 8 ods. 1 písm. c).

Kritériá uplatnené príslušným orgánom na posúdenie toho, či zmluvy umožňujú voľný pohyb zdrojov medzi inštitúciami v likviditnej podskupine

[voľný text]

050

článok 9 ods. 1

(Metóda individuálnej konsolidácie)

Povolenie udelené materským inštitúciám zahrnúť dcérske spoločnosti do výpočtu ich prudenciálnych požiadaviek stanovených v druhej až piatej časti a v ôsmej časti nariadenia (EÚ) č. 575/2013

Povolenie sa udelí len vtedy, keď materská inštitúcia príslušným orgánom v plnom rozsahu preukáže, že neexistuje a ani sa nepredpokladá žiadna významná vecná alebo právna prekážka brániaca okamžitému prevodu vlastných zdrojov alebo splateniu záväzkov dcérskej spoločnosti zahrnutej do výpočtu požiadaviek svojej materskej inštitúcie v čase splatnosti podľa článku 9 ods. 2.

Kritériá uplatnené príslušným orgánom na posúdenie toho, že neexistuje žiadna prekážka brániaca okamžitému prevodu vlastných zdrojov alebo splateniu záväzkov

[voľný text]

060

článok 10

(Úverové inštitúcie, ktoré sú trvalo pridružené k ústrednému orgánu)

Výnimka z uplatňovania prudenciálnych požiadaviek na individuálnom základe stanovených v druhej až ôsmej časti nariadenia (EÚ) č. 575/2013

Členské štáty môžu zachovať a používať existujúce vnútroštátne právne predpisy, pokiaľ ide o uplatňovanie výnimky, a to za predpokladu, že nie sú v rozpore s nariadením (EÚ) č. 575/2013 alebo smernicou 2013/36/EÚ

Uplatniteľné vnútroštátne právo / nariadenie týkajúce sa uplatnenia výnimky

[odkaz na vnútroštátne znenie]


ČASŤ 7

Kvalifikované účasti v úverovej inštitúcii

 

Smernica 2013/36/EÚ

Kritéria posudzovania a informácie nevyhnutné pre posúdenie vhodnosti navrhovaného nadobúdateľa, ktorý chce nadobudnúť úverovú inštitúciu, a finančného zdravia navrhovaného nadobudnutia

Informácie, ktoré má poskytnúť príslušný orgán

 

010

Dátum poslednej aktualizácie informácií v tomto vzore

(dd.mm.rrrr)

020

článok 23 ods. 1 písm. a)

Dobrá povesť navrhovaného nadobúdateľa

Opis toho, ako príslušný orgán posudzuje integritu navrhovaného nadobúdateľa

[voľný text]

030

Opis toho, ako príslušný orgán posudzuje odbornú spôsobilosť navrhovaného nadobúdateľa

[voľný text]

040

Praktické podrobnosti o postupe spolupráce medzi príslušnými orgánmi podľa článku 24 smernice 2013/36/EÚ

[voľný text]

050

článok 23 ods. 1 písm. b)

Dobrá povesť, vedomosti, zručnosti a skúsenosti každého člena riadiaceho orgánu alebo vrcholového manažmentu, ktorý bude riadiť činnosť úverovej inštitúcie

Opis toho, ako príslušný orgán posudzuje dobrú povesť, vedomosti, zručnosti a skúsenosti členov riadiaceho orgánu a vrcholového manažmentu

[voľný text]

060

článok 23 ods. 1 písm. c)

Finančné zdravie navrhovaného nadobúdateľa

Opis toho, ako príslušný orgán posudzuje finančné zdravie navrhovaného nadobúdateľa

[voľný text]

070

Praktické podrobnosti o postupe spolupráce medzi príslušnými orgánmi podľa článku 24 smernice 2013/36/EÚ

[voľný text]

080

článok 23 ods. 1 písm. d)

Plnenie prudenciálnych požiadaviek zo strany úverovej inštitúcie

Opis toho, ako príslušný orgán posudzuje, či úverová inštitúcia bude alebo nebude schopná plniť prudenciálne požiadavky

[voľný text]

090

článok 23 ods. 1 písm. e)

Podozrenie z prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu

Opis toho, ako príslušný orgán posudzuje, či existujú alebo neexistujú dôvodné podozrenia z prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu

[voľný text]

100

Praktické podrobnosti o postupe spolupráce medzi príslušnými orgánmi podľa článku 24 smernice 2013/36/EÚ

[voľný text]

110

článok 23 ods. 4

Zoznam s informáciami, ktoré majú byť poskytnuté príslušným orgánom zároveň s oznámením

Zoznam informácií, ktoré musí navrhovaný nadobúdateľ poskytnúť zároveň s oznámením, aby príslušný orgán vykonal posúdenie navrhovaného nadobúdateľa a navrhovaného nadobudnutia

[voľný text]


ČASŤ 8

Regulačné oznamovanie a finančné výkazníctvo

010

Dátum poslednej aktualizácie informácií v tomto vzore

(dd.mm.rrrr)

020

Vykonávanie vykazovania finančných informácií v súlade s vykonávacím nariadením Komisie č. 680/2014

030

Vzťahuje sa uplatňovanie požiadavky stanovenej v článku 99 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 aj na inštitúcie, ktoré neuplatňujú medzinárodné účtovné štandardy uplatniteľné podľa nariadenia (ES) č. 1606/2002?

[áno/nie]

040

Ak áno, aký účtovný rámec/rámce sa na tieto inštitúcie vzťahujú?

[voľný text]

050

Ak áno, na akom základe sa vykazovanie uplatňuje? (individuálnom/konsolidovanom/subkonsolidovanom)

[voľný text]

060

Vzťahuje sa uplatňovanie požiadaviek stanovených v článku 99 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 aj na finančné subjekty iné ako úverové inštitúcie alebo investičné spoločnosti?

[áno/nie]

070

Ak áno, na aké druhy finančných subjektov (napr. finančné spoločnosti) sa tieto požiadavky na vykazovanie vzťahujú?

[voľný text]

080

Ak áno, aká je veľkosť týchto finančných subjektov z hľadiska celkovej súvahy (na individuálnom základe)?

[voľný text]

090

Používajú sa pre predkladanie vykazovaných informácií príslušnému orgánu štandardy XBRL?

[áno/nie]

100

Vykonávanie vykazovania vlastných zdrojov a požiadaviek na vlastné zdroje v súlade s vykonávacím nariadením Komisie č. 680/2014

110

Vzťahuje sa uplatňovanie požiadaviek stanovených v článku 99 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 aj na finančné subjekty iné ako úverové inštitúcie alebo investičné spoločnosti?

[áno/nie]

120

Ak áno, aké účtovné rámce sa na tieto finančné subjekty vzťahujú?

[voľný text]

130

Ak áno, na aké druhy finančných subjektov (napr. finančné spoločnosti) sa tieto požiadavky na vykazovanie vzťahujú?

[voľný text]

140

Ak áno, aká je veľkosť týchto finančných subjektov z hľadiska celkovej súvahy (na individuálnom základe)?

[voľný text]

150

Používajú sa pre predkladanie vykazovaných informácií príslušnému orgánu štandardy XBRL?

[áno/nie]


(1)  Odkaz(y) na webovú lokalitu, na ktorej je uvedené vnútroštátne znenie, ktorým sa transponuje predmetné ustanovenie právneho predpisu Únie.

(2)  Podrobné odkazy na vnútroštátne ustanovenia, ako napríklad príslušná hlava, kapitola, odsek atď.


PRÍLOHA II

MOŽNOSTI A PRÁVOMOCI

Zoznam vzorov

Časť 1

Možnosti a právomoci stanovené v smernici 2013/36/EÚ, nariadení (EÚ) č. 575/2013 a v delegovanom nariadení (EÚ) 2015/61 o ukazovateli krytia likvidity

Časť 2

Prechodné možnosti a právomoci stanovené v smernici 2013/36/EÚ a nariadení (EÚ) č. 575/2013

Časť 3

Pohyblivé prvky odmeňovania (článok 94 smernice 2013/36/EÚ)

Príslušné orgány nezverejňujú kroky v oblasti dohľadu ani rozhodnutia adresované konkrétnym inštitúciám. Príslušné orgány pri uverejňovaní informácií o všeobecných kritériách a metodikách nezverejňujú žiadne opatrenia v oblasti dohľadu adresované konkrétnym inštitúciám, či už v súvislosti s jednou inštitúciou alebo so skupinou inštitúcií.

ČASŤ 1

Možnosti a právomoci stanovené v smernici 2013/36/EÚ, nariadení (EÚ) č. 575/2013 a v delegovanom nariadení (EÚ) 2015/61 o ukazovateli krytia likvidity

 

Smernica 2013/36/EÚ

Nariadenie (EÚ) č. 575/2013

Delegované nariadenie (EÚ) 2015/61 o ukazovateli krytia likvidity

Adresát

Rozsah pôsobnosti

Označenie

Opis možnosti alebo právomoci

Uplatnené (Á/N/nepoužije sa) (1)

Vnútroštátne znenie (2)

Odkaz(-y) (3)

K dispozícii v EN (Á/N)

Podrobnosti/poznámky

010

dátum poslednej aktualizácie informácií v tomto vzore

(dd.mm.rrrr)

 

020

článok 9 ods. 2

 

 

členské štáty

úverové inštitúcie

výnimka zo zákazu prijímania vkladov alebo iných návratných zdrojov od verejnosti pre osoby alebo podniky, ktoré nie sú úverovými inštitúciami

Zákaz podnikania v oblasti prijímania vkladov alebo iných návratných zdrojov od verejnosti pre osoby alebo podniky, ktoré nie sú úverovými inštitúciami, sa nevzťahuje na členský štát, regionálne alebo miestne orgány členského štátu, medzinárodné verejné orgány, ktorých členom je jeden alebo viac členských štátov, ani na prípady, na ktoré sa výslovne vzťahujú vnútroštátne právne predpisy alebo právo Únie, a to za predpokladu, že tieto činnosti podliehajú predpisom a kontrolným mechanizmom, ktorých účelom je ochrana vkladateľov a investorov.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

030

článok 12 ods. 3

 

 

členské štáty

úverové inštitúcie

počiatočný kapitál

Členské štáty môžu rozhodnúť, že úverové inštitúcie, ktoré nespĺňajú požiadavky mať samostatné vlastné zdroje, a ktoré existovali k 15. decembru 1979, môžu vo svojej činnosti pokračovať.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

040

článok 12 ods. 3

 

 

členské štáty

úverové inštitúcie

počiatočný kapitál

Členské štáty môžu úverové inštitúcie, pri ktorých rozhodli, že môžu vo svojej činnosti pokračovať podľa článku 12 ods. 3 smernice 2013/36/EÚ, oslobodiť od povinnosti dodržiavať požiadavky uvedené v článku 13 ods. 1 prvom pododseku smernice 2013/36/EÚ.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

050

článok 12 ods. 4

 

 

členské štáty

úverové inštitúcie

počiatočný kapitál

Členské štáty môžu udeliť povolenie určitým kategóriám úverových inštitúcií, ktorých počiatočný kapitál je nižší ako 5 miliónov EUR, za predpokladu, že počiatočný kapitál nie je nižší ako 1 milión EUR a dotknutý členský štát oznámi Komisii a EBA svoje dôvody, pre ktoré sa rozhodol využiť túto možnosť.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

060

článok 21 ods. 1

 

 

príslušné orgány

úverové inštitúcie

výnimky pre úverové inštitúcie, ktoré sú trvalo pridružené k ústrednému orgánu

Príslušné orgány môžu úverovým inštitúciám, ktoré sú trvalo pridružené k ústrednému orgánu, udeliť výnimku z požiadaviek stanovených v článkoch 10, 12 a 13 ods. 1 smernice 2013/36/EÚ.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

070

článok 29 ods. 3

 

 

členské štáty

investičné spoločnosti

počiatočný kapitál určitých druhov investičných spoločností

Členské štáty môžu znížiť minimálnu sumu počiatočného kapitálu zo 125 000 EUR na 50 000 EUR, ak spoločnosť nie je oprávnená držať peniaze alebo cenné papiere klientov, obchodovať na vlastný účet či upisovať emisie na základe pevného záväzku.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

080

článok 32 ods. 1

 

 

členské štáty

investičné spoločnosti

ustanovenia týkajúce sa zachovania predchádzajúceho stavu, ktoré sa týkajú počiatočného kapitálu investičných spoločností

Členské štáty môžu pokračovať v udeľovaní povolení investičným spoločnostiam a spoločnostiam, na ktoré sa vzťahuje článok 30 smernice 2013/36/EÚ, ktoré existovali 31. decembra 1995 alebo pred týmto dátumom a ktorých vlastné zdroje sú menšie ako úrovne počiatočného kapitálu, ktoré sú pre ne stanovené v článku 28 ods. 2, článku 29 ods. 1 alebo ods. 3 alebo článku 30 uvedenej smernice.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

090

článok 40

 

 

príslušné orgány

úverové inštitúcie

požiadavky na podávanie správ príslušným orgánom hostiteľských členských štátov

Príslušné orgány hostiteľských členských štátov môžu na informačné a štatistické účely alebo na účely dohľadu požadovať, aby im všetky úverové inštitúcie, ktoré majú pobočky na ich územiach, pravidelne podávali správy o svojej činnosti v týchto hostiteľských členských štátoch, najmä na posúdenie toho, či je pobočka v súlade s článkom 51 ods. 1 smernice 2013/36/EÚ dôležitá.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

100

článok 129 ods. 2

 

 

členské štáty

investičné spoločnosti

oslobodenie od požiadavky na udržiavanie vankúša na zachovanie kapitálu pre malé a stredné investičné spoločnosti

Odchylne od článku 129 ods. 1 môže členský štát oslobodiť malé a stredné investičné spoločnosti od požiadaviek stanovených v uvedenom odseku, ak takéto oslobodenie neohrozuje stabilitu finančného systému uvedeného členského štátu.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

110

článok 130 ods. 2

 

 

členské štáty

investičné spoločnosti

oslobodenie od požiadavky na udržiavanie proticyklického kapitálového vankúša pre malé a stredné investičné spoločnosti

Odchylne od článku 130 ods. 1 môže členský štát oslobodiť malé a stredné investičné spoločnosti od požiadaviek stanovených v uvedenom odseku, ak takéto oslobodenie neohrozuje stabilitu finančného systému uvedeného členského štátu.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

120

článok 133 ods. 18

 

 

členské štáty

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

požiadavka na udržanie vankúša na krytie systémového rizika

Členské štáty môžu uplatniť vankúš na krytie systémového rizika na všetky expozície.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

130

článok 134 ods. 1

 

 

členské štáty

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

zahrnutie miery vankúša na krytie systémového rizika

Iné členské štáty môžu uznať mieru vankúša na krytie systémového rizika stanovenú v súlade s článkom 133 a v prípade expozícií nachádzajúcich sa v členskom štáte, ktorý uvedenú mieru vankúša stanovil, môžu túto mieru vankúša uplatňovať na inštitúcie, ktorým bolo udelené povolenie na vnútroštátnej úrovni.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

140

článok 152 prvý odsek

 

 

členské štáty

úverové inštitúcie

požiadavky na podávanie správ príslušným orgánom hostiteľských členských štátov

Príslušné orgány hostiteľských členských štátov môžu na štatistické účely požadovať od všetkých úverových inštitúcií, ktoré majú pobočky na ich území, aby podávali pravidelné správy o svojej činnosti v týchto hostiteľských členských štátoch.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

150

článok 152 druhý odsek

 

 

členské štáty

úverové inštitúcie

požiadavky na podávanie správ príslušným orgánom hostiteľských členských štátov

Hostiteľské členské štáty môžu požadovať, aby pobočky úverových inštitúcií z iných členských štátov predkladali rovnaké informácie, aké na tento účel požadujú od domácich úverových inštitúcií.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

160

článok 160 ods. 6

 

 

členské štáty

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

prechodné ustanovenia pre kapitálové vankúše

Členské štáty môžu pre kapitálové vankúše stanoviť kratšie prechodné obdobie, než je stanovené v článku 160 ods. 1 až 4. Takéto kratšie prechodné obdobie môžu uznať ostatné členské štáty.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

170

 

článok 4 ods. 2

 

členské štáty alebo príslušné orgány

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

zaobchádzanie s nepriamymi držbami nehnuteľného majetku

Členské štáty alebo ich príslušné orgány môžu povoliť, aby sa s podielmi predstavujúcimi rovnocennú nepriamu držbu nehnuteľného majetku zaobchádzalo ako s priamou držbou nehnuteľného majetku, ak je takáto nepriama držba osobitne regulovaná vo vnútroštátnom práve členského štátu a ak v prípade, že sa poskytne ako kolaterál, poskytuje rovnocennú ochranu pre veriteľov.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

180

 

článok 6 ods. 4

 

príslušné orgány

investičné spoločnosti

uplatňovanie požiadaviek na individuálnom základe

Kým Komisia nevypracuje správu v súlade s článkom 508 ods. 3, môžu príslušné orgány oslobodiť investičné spoločnosti od plnenia povinností stanovených v šiestej časti (likvidita), zohľadňujúc pritom povahu, rozsah a komplexnosť činností investičných spoločností.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

190

 

článok 24 ods. 2

 

 

 

predkladanie správ a povinné používanie IFRS

Príslušné orgány môžu vyžadovať, aby inštitúcie vykonávali oceňovanie aktív a podsúvahových položiek a určovanie vlastných zdrojov v súlade s medzinárodnými účtovnými štandardmi uplatniteľnými podľa nariadenia (ES) č. 1606/2002.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

200

 

článok 89 ods. 3

 

príslušné orgány

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

stanovovanie rizikových váh a zákaz kvalifikovaných účastí mimo finančného sektora

Príslušné orgány uplatňujú na kvalifikované účasti inštitúcií uvedené v odsekoch 1 a 2 tieto požiadavky:

na účely výpočtu kapitálových požiadaviek v súlade s treťou časťou tohto nariadenia inštitúcie uplatňujú rizikovú váhu 1 250 % na väčšiu z týchto hodnôt:

i)

hodnotu kvalifikovaných účastí uvedených v odseku 1, ktoré presahujú prípustný kapitál o 15 %;

ii)

celkovú hodnotu kvalifikovaných účastí uvedených v odseku 2, ktorá presahuje 60 % prípustného kapitálu inštitúcie.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

201

 

článok 89 ods. 3

 

príslušné orgány

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

stanovovanie rizikových váh a zákaz kvalifikovaných účastí mimo finančného sektora

Príslušné orgány uplatňujú na kvalifikované účasti inštitúcií uvedené v odsekoch 1 a 2 tieto požiadavky:

príslušné orgány zakážu inštitúciám, aby mali kvalifikované účasti uvedené v odsekoch 1 a 2, ktorých výška presahuje percentuálne podiely prípustného kapitálu stanoveného v týchto odsekoch.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

210

 

článok 95 ods. 2

 

príslušné orgány

investičné spoločnosti

požiadavky pre investičné spoločnosti s obmedzeným povolením na poskytovanie investičných služieb

Príslušné orgány môžu stanoviť požiadavky na vlastné zdroje pre investičné spoločnosti s obmedzeným povolením na poskytovanie investičných služieb ako požiadavky na vlastné zdroje, ktoré by boli pre uvedené spoločnosti záväzné podľa vnútroštátnych transpozičných opatrení platných k 31. decembru 2013 pre smernicu 2006/49/ES a smernicu 2006/48/ES.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

220

 

článok 99 ods. 3

 

príslušné orgány

úverové inštitúcie

vykazovanie požiadaviek na vlastné zdroje a predkladanie správ týkajúcich sa finančných informácií

Príslušné orgány môžu požadovať od úverových inštitúcií, ktoré uplatňujú medzinárodné účtovné štandardy na základe nariadenia (ES) č. 1606/2002 na vykazovanie vlastných zdrojov na konsolidovanom základe podľa článku 24 ods. 2 tohto nariadenia, aby predkladali aj správy týkajúce sa finančných informácií podľa odseku 2 tohto článku.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

230

 

článok 124 ods. 2

 

príslušné orgány

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

rizikové váhy a kritéria uplatnené na expozície zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok

Príslušné orgány môžu podľa potreby stanoviť vyššiu rizikovú váhu alebo prísnejšie kritériá, než sú kritériá stanovené v článku 125 ods. 2 a článku 126 ods. 2, na základe zváženia z hľadiska finančnej stability.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

240

 

článok 129 ods. 1

 

 

 

expozície vo forme krytých dlhopisov

Príslušné orgány môžu po porade s EBA čiastočne upustiť od uplatňovania prvého pododseku písm. c) a povoliť 2. stupeň kreditnej kvality pre celkovú expozíciu až do 10 % nominálnej hodnoty nesplatených krytých dlhopisov emitujúcej inštitúcie za predpokladu, že podstatné potenciálne problémy s koncentráciou v príslušných členských štátoch je možné zdokumentovať vzhľadom na uplatňovanie požiadavky 1. stupňa kreditnej kvality uvedenej v uvedenom písmene.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

250

 

článok 164 ods. 5

 

príslušné orgány

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

minimálne hodnoty expozíciami váženej priemernej straty v prípade zlyhania (LGD) pre expozície zabezpečené nehnuteľným majetkom

Na základe údajov zozbieraných podľa článku 101 a so zreteľom na predpokladaný budúci vývoj na trhu s nehnuteľným majetkom a akékoľvek ďalšie relevantné ukazovatele príslušné orgány v pravidelných intervaloch, najmenej však raz ročne, posúdia, či sú minimálne hodnoty LGD uvedené v odseku 4 tohto článku primerané pre expozície zabezpečené nehnuteľným majetkom určeným na bývanie alebo podnikanie nachádzajúcim sa na ich území. Príslušné orgány môžu podľa potreby vzhľadom na zváženie z hľadiska finančnej stability stanoviť vyššie minimálne hodnoty expozíciami váženej priemernej LGD pre expozície zabezpečené nehnuteľným majetkom nachádzajúcim sa na ich území.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

260

 

článok 178 ods. 1 písm. b)

 

príslušné orgány

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

zlyhanie dlžníka

Príslušné orgány môžu nahradiť lehotu 90 dní lehotou 180 dní v prípade expozícií zabezpečených nehnuteľným majetkom určeným na bývanie alebo nehnuteľným majetkom určeným na podnikanie MSP v triede retailových expozícií, ako aj v prípade expozícií voči subjektom verejného sektora.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

270

 

článok 284 ods. 4

 

príslušné orgány

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

hodnota expozície

Príslušné orgány môžu požadovať α vyššie než 1,4 alebo inštitúciám povoliť, aby použili vlastné odhady v súlade s článkom 284 ods. 9.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

280

 

článok 284 ods. 9

 

príslušné orgány

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

hodnota expozície

Príslušné orgány môžu inštitúciám povoliť, aby použili vlastné odhady alfa.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

290

 

článok 327 ods. 2

 

príslušné orgány

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

vzájomné započítavanie medzi konvertibilným cenným papierom a kompenzačnou pozíciou v podkladovom nástroji

Príslušné orgány môžu prijať postup, pri ktorom sa berie do úvahy pravdepodobnosť, že určitý konvertibilný cenný papier sa konvertuje, alebo požadovať, aby požiadavka na vlastné zdroje pokryla akúkoľvek stratu, ktorú by konverzia mohla spôsobiť.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

300

 

článok 395 ods. 1

 

príslušné orgány

príslušné orgány

limity veľkej majetkovej angažovanosti v prípade expozícií voči inštitúciám

Príslušné orgány môžu stanoviť nižší limit veľkej majetkovej angažovanosti než 150 000 000 EUR v prípade expozícií voči inštitúciám.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

310

 

článok 400 ods. 2 písm. a) a článok 493 ods. 3 písm. a)

 

príslušné orgány

príslušné orgány

výnimky alebo čiastočné výnimky z limitov veľkej majetkovej angažovanosti

Príslušné orgány môžu udeliť úplnú alebo čiastočnú výnimku krytým dlhopisom v zmysle článku 129 ods. 1, 3 a 6.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

320

 

článok 400 ods. 2 písm. b) a článok 493 ods. 3 písm. b)

 

príslušné orgány

príslušné orgány

výnimky alebo čiastočné výnimky z limitov veľkej majetkovej angažovanosti

Príslušné orgány môžu udeliť úplnú alebo čiastočnú výnimku aktívam predstavujúcim pohľadávky voči regionálnym vládam alebo miestnym orgánom členských štátov.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

330

 

článok 400 ods. 2 písm. c) a článok 493 ods. 3 písm. c)

 

príslušné orgány

príslušné orgány

výnimky alebo čiastočné výnimky z limitov veľkej majetkovej angažovanosti

Príslušné orgány môžu udeliť úplnú alebo čiastočnú výnimku expozíciám inštitúcie voči jej materskej spoločnosti alebo dcérskym spoločnostiam.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

340

 

článok 400 ods. 2 písm. d) a článok 493 ods. 3 písm. d)

 

príslušné orgány

príslušné orgány

výnimky alebo čiastočné výnimky z limitov veľkej majetkovej angažovanosti

Príslušné orgány môžu udeliť úplnú alebo čiastočnú výnimku expozíciám voči regionálnym alebo ústredným úverovým inštitúciám, s ktorými je úverová inštitúcia spojená v sieti a ktoré sú zodpovedné za peňažné zúčtovanie v rámci tejto siete.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

350

 

článok 400 ods. 2 písm. e) a článok 493 ods. 3 písm. e)

 

príslušné orgány

príslušné orgány

výnimky alebo čiastočné výnimky z limitov veľkej majetkovej angažovanosti

Príslušné orgány môžu udeliť úplnú alebo čiastočnú výnimku expozíciám voči úverovým inštitúciám, ktoré vznikli úverovým inštitúciám, z ktorých jedna pôsobí na nekonkurenčnom základe a poskytuje úvery alebo ručí za úvery na základe legislatívnych programov alebo svojich stanov na podporu určených odvetví hospodárstva, ktoré podliehajú určitej forme vládneho dohľadu a obmedzeniam týkajúcim sa využitia úverov, za predpokladu, že príslušné expozície vzniknú z takýchto úverov, ktoré sa prenášajú na príjemcov prostredníctvom úverových inštitúcií, alebo zo záruk za tieto úvery.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

360

 

článok 400 ods. 2 písm. f) a článok 493 ods. 3 písm. f)

 

príslušné orgány

príslušné orgány

výnimky alebo čiastočné výnimky z limitov veľkej majetkovej angažovanosti

Príslušné orgány môžu udeliť úplnú alebo čiastočnú výnimku expozíciám voči inštitúciám za predpokladu, že tieto expozície nepredstavujú vlastné zdroje takýchto inštitúcií, netrvajú dlhšie než do nasledujúceho obchodného dňa a nie sú denominované v niektorej hlavnej mene obchodovania.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

370

 

článok 400 ods. 2 písm. g) a článok 493 ods. 3 písm. g)

 

príslušné orgány

príslušné orgány

výnimky alebo čiastočné výnimky z limitov veľkej majetkovej angažovanosti

Príslušné orgány môžu udeliť úplnú alebo čiastočnú výnimku expozíciám voči centrálnym bankám vo forme vyžadovaných minimálnych rezerv, ktoré majú tieto centrálne banky v držbe a ktoré sú denominované v ich národných menách.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

380

 

článok 400 ods. 2 písm. h) a článok 493 ods. 3 písm. h)

 

príslušné orgány

príslušné orgány

výnimky alebo čiastočné výnimky z limitov veľkej majetkovej angažovanosti

Príslušné orgány môžu udeliť úplnú alebo čiastočnú výnimku expozíciám voči ústredným vládam vo forme štátnych cenných papierov, ktoré sú držané z dôvodu splnenia požiadaviek na likviditu vyplývajúcich zo zákona a ktoré sú denominované a financované v ich národných menách za predpokladu, že príslušný orgán môže na základe vlastného uváženia rozhodnúť, že ratingové hodnotenie týchto ústredných vlád udelené nominovanou externou ratingovou agentúrou predstavuje investičný stupeň.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

390

 

článok 400 ods. 2 písm. i) a článok 493 ods. 3 písm. i)

 

príslušné orgány

príslušné orgány

výnimky alebo čiastočné výnimky z limitov veľkej majetkovej angažovanosti

Príslušné orgány môžu udeliť úplnú alebo čiastočnú výnimku 50 % stredne rizikových alebo nízkorizikových podsúvahových dokumentárnych akreditívov a stredne rizikových alebo nízkorizikových podsúvahových nevyčerpaných kreditných facilít uvedených v prílohe I, a v prípade súhlasu príslušných orgánov 80 % záruk okrem záruk na úvery, ktoré majú právny alebo regulačný základ a ktoré poskytujú za svojich členov schémy vzájomného ručenia, ktoré majú postavenie úverovej inštitúcie.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

400

 

článok 400 ods. 2 písm. j) a článok 493 ods. 3 písm. j)

 

príslušné orgány

príslušné orgány

výnimky alebo čiastočné výnimky z limitov veľkej majetkovej angažovanosti

Príslušné orgány môžu udeliť úplnú alebo čiastočnú výnimku zákonom vyžadovaným zárukám, ktoré sa využívajú v prípade, keď sa hypotekárny úver financovaný vydaním hypotekárnych záložných listov vyplatí príjemcovi hypotéky pred konečnou registráciou hypotéky v katastri, a to za predpokladu, že sa záruka nepoužije na zníženie rizika pri výpočte rizikovo vážených expozícií.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

410

 

článok 400 ods. 2 písm. k) a článok 493 ods. 3 písm. k)

 

príslušné orgány

príslušné orgány

výnimky alebo čiastočné výnimky z limitov veľkej majetkovej angažovanosti

Príslušné orgány môžu udeliť úplnú alebo čiastočnú výnimku aktívam predstavujúcim pohľadávky a iné expozície voči uznaným burzám.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

420

 

článok 412 ods. 5

 

členské štáty

úverové inštitúcie

požiadavka na krytie likvidity

Členské štáty môžu zachovať alebo zaviesť vnútroštátne ustanovenia v oblasti požiadaviek na krytie likvidity pred tým, ako sa v Únii stanovia a úplne zavedú záväzné minimálne štandardy pre požiadavky na krytie likvidity v súlade s článkom 460.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

430

 

článok 412 ods. 5

 

členské štáty alebo príslušné orgány

úverové inštitúcie

požiadavka na krytie likvidity

Členské štáty alebo príslušné orgány môžu od inštitúcií, ktorým bolo udelené povolenie na vnútroštátnej úrovni, alebo od podskupiny týchto inštitúcií vyžadovať, aby dodržiavali vyššiu požiadavku na krytie likvidity do výšky 100 %, až kým sa v súlade s článkom 460 úplne nezavedie záväzný minimálny štandard pre krytie na úrovni 100 %.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

440

 

článok 413 ods. 3

 

členské štáty

úverové inštitúcie

požiadavka na stabilné financovanie

Členské štáty môžu zachovať alebo zaviesť vnútroštátne ustanovenia v oblasti požiadaviek na stabilné financovanie pred tým, ako sa v Únii stanovia a zavedú záväzné minimálne štandardy pre požiadavky na čisté stabilného financovania v súlade s článkom 510.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

450

 

článok 415 ods. 3

 

príslušné orgány

úverové inštitúcie

požiadavky na vykazovanie likvidity

Príslušné orgány môžu do úplného zavedenia záväzných požiadaviek likvidity naďalej zbierať informácie prostredníctvom monitorovacích nástrojov na účely zosúladenia monitorovania s existujúcimi vnútroštátnymi normami likvidity.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

460

 

článok 420 ods. 2

 

príslušné orgány

úverové inštitúcie

miera záporného peňažného toku

Príslušné orgány môžu uplatniť mieru záporného peňažného toku až do výšky 5 % v prípade produktov súvisiacich s podsúvahovým obchodným financovaním uvedeným v článku 429 a v prílohe 1.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

470

 

článok 467 ods. 2

 

príslušné orgány

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

prechodné zaobchádzanie s nerealizovanými stratami v reálnej hodnote

Odchylne od článku 467 ods. 1 môžu príslušné orgány v prípadoch, v ktorých sa takéto zaobchádzanie uplatnilo pred 1. januárom 2014, umožniť inštitúciám nezahrnúť do žiadneho prvku vlastných zdrojov nerealizované zisky ani straty z expozícií voči ústredným vládam zaradeným do kategórie „K dispozícii na predaj“ štandardu IAS 39, ktoré schválila EÚ.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

480

 

článok 467 ods. 3 druhý pododsek

 

príslušné orgány

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

prechodné zaobchádzanie s nerealizovanými stratami v reálnej hodnote

Príslušné orgány určia a uverejnia príslušnú percentuálnu mieru v pásmach stanovených v článku 467 ods. 2 písm. a) až d).

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

490

 

článok 468 ods. 2

 

príslušné orgány

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

prechodné zaobchádzanie s nerealizovanými ziskami v reálnej hodnote

Príslušné orgány môžu inštitúciám povoliť, aby do výpočtu vlastného kapitálu Tier 1 zahrnuli kapitál vo výške 100 % svojich nerealizovaných ziskov v reálnej hodnote, ak sa podľa článku 467 od inštitúcií požaduje, aby do výpočtu vlastného kapitálu Tier 1 zahrnuli svoje nerealizované straty v reálnej hodnote.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

500

 

článok 468 ods. 3

 

príslušné orgány

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

prechodné zaobchádzanie s nerealizovanými ziskami v reálnej hodnote

Príslušné orgány určia a uverejnia príslušnú percentuálnu hodnotu nerealizovaných ziskov v pásmach stanovených v článku 468 ods. 2 písm. a) až c), ktorá je vyradená z vlastného kapitálu Tier 1.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

510

 

článok 471 ods. 1

 

príslušné orgány

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

výnimka z odpočítavania kapitálového podielu v poisťovniach od položiek vlastného kapitálu Tier 1

Odchylne od článku 49 ods. 1 môžu príslušné orgány počas obdobia od 1. januára 2014 do 31. decembra 2022 povoliť inštitúciám, aby neodpočítavali kapitálové podiely v poisťovniach, zaisťovniach a holdingových poisťovniach, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 471 ods. 1.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

520

 

článok 473 ods. 1

 

príslušné orgány

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

zavedenie zmien v IAS 19

Odchylne od článku 481 môžu počas obdobia od 1. januára 2014 do 31. decembra 2018 príslušné orgány povoliť inštitúciám, ktoré vypracúvajú svoje účtovné závierky v súlade s medzinárodnými účtovnými štandardmi prijatými v súlade s postupom stanoveným v článku 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1606/2002, aby doplnili svoj vlastný kapitál Tier 1 o uplatniteľnú sumu v súlade s článkom 473 ods. 2 prípadne ods. 3 vynásobenú koeficientom podľa článku 473 ods. 4.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

530

 

článok 478 ods. 3

 

príslušné orgány

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

prechodné odpočty od položiek vlastného kapitálu Tier 1, položiek dodatočného kapitálu Tier 1 a položiek kapitálu Tier 2

Príslušné orgány určia a uverejnia príslušnú percentuálnu hodnotu v pásmach stanovených v článku 478 ods. 1 a 2 pre každý z týchto odpočtov:

a)

jednotlivé odpočty požadované podľa článku 36 ods. 1 písm. a) až h) s výnimkou odložených daňových pohľadávok, ktoré počítajú s budúcou ziskovosťou a vyplývajú z dočasných rozdielov;

b)

celkovú hodnotu odložených daňových pohľadávok, ktoré počítajú s budúcou ziskovosťou a vyplývajú z dočasných rozdielov, a položky uvedené v článku 36 ods. 1 písm. i), ktoré sa majú odpočítať podľa článku 48;

c)

každý odpočet požadovaný podľa článku 56 písm. b) až d);

d)

každý odpočet požadovaný podľa článku 66 písm. b) až d).

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

540

 

článok 479 ods. 4

 

príslušné orgány

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

prechodné zahrnutie nástrojov a položiek, ktoré nie sú kvalifikované ako menšinové účasti, do konsolidovaného vlastného kapitálu Tier 1

Príslušné orgány určia a uverejnia príslušnú percentuálnu hodnotu v pásmach stanovených v článku 479 ods. 3.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

550

 

článok 480 ods. 3

 

príslušné orgány

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

prechodné zahrnutie menšinových účastí a kvalifikovaného dodatočného kapitálu Tier 1 a kapitálu Tier 2

Príslušné orgány určia a uverejnia hodnotu príslušného koeficientu v pásmach stanovených v článku 480 ods. 2.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

560

 

článok 481 ods. 5

 

príslušné orgány

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

dodatočné prechodné filtre a odpočty

V prípade každého filtra alebo odpočtu uvedených v článku 481 ods. 1 a 2 príslušné orgány určia a uverejnia príslušné percentuálne hodnoty v pásmach stanovených v odsekoch 3 a 4 uvedeného článku.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

570

 

článok 486 ods. 6

 

príslušné orgány

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

limity zachovania predchádzajúceho stavu položiek v rámci položiek vlastného kapitálu Tier 1, dodatočného kapitálu Tier 1 a kapitálu Tier 2

Príslušné orgány určia a uverejnia príslušné percentuálne hodnoty v pásmach stanovených v článku 486 ods. 5.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

580

 

článok 495 ods. 1

 

príslušné orgány

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

prechodné zaobchádzanie s kapitálovými expozíciami podľa prístupu IRB

Odchylne od tretej časti kapitoly 3 môže príslušný orgán do 31. decembra 2017 vyňať z prístupu IRB určité kategórie kapitálových expozícií, ktoré inštitúcie a dcérske spoločnosti v EÚ inštitúcií v danom členskom štáte mali v držbe k 31. decembru 2007.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

590

 

článok 496 ods. 1

 

príslušné orgány

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

prechodné ustanovenie o výpočte požiadaviek na vlastné zdroje pre expozície vo forme krytých dlhopisov

Do 31. decembra 2017 môžu príslušné orgány udeliť úplnú alebo čiastočnú výnimku z uplatňovania limitu 10 % pre nadriadené podielové listy emitované francúzskymi fondmi Fonds Communs de Créances alebo subjektmi zaoberajúcimi sa sekuritizáciou, ktoré sú rovnocenné francúzskym fondom Fonds Communs de Créances, stanoveného v článku 129 ods. 1 písm. d) a f), a to za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v článku 496 ods. 1 písm. a) a b).

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

600

 

 

článok 10 ods. 1 písm. b) bod iii)

príslušné orgány

úverové inštitúcie

ukazovateľ krytia likvidity – likvidné aktíva

Rezerva v držbe úverovej inštitúcie v centrálnej banke sa môže uznať za aktívum úrovne 1 za predpokladu, že ju možno v čase stresu vyberať. Účely, na základe ktorých možno rezervy centrálnych bánk vyberať na účely tohto článku, musia byť uvedené v dohode medzi príslušným orgánom a ECB alebo centrálnou bankou.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

610

 

 

článok 10 ods. 2

príslušné orgány

úverové inštitúcie

ukazovateľ krytia likvidity – likvidné aktíva

Trhová hodnota krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou uvedených v odseku 1 písm. f) podlieha zrážke aspoň 7 %. Okrem prípadov uvedených v článku 15 ods. 2 písm. a) a b) v súvislosti s akciami a podielmi v PKI sa na hodnotu ostatných aktív úrovne 1 nemusí uplatniť žiadna zrážka.

Prípady, keď by sa vyššie zrážky stanovili pre celú triedu aktív (všetky aktíva, na ktoré sa vzťahuje osobitná a diferencovaná zrážka v delegovanom nariadení o ukazovateli krytia likvidity) (napr. na všetky kryté dlhopisy úrovne 1 atď.).

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

620

 

 

článok 12 ods. 1 písm. c) bod i)

príslušné orgány

úverové inštitúcie

ukazovateľ krytia likvidity – aktíva úrovne 2B

Akcie môžu predstavovať aktíva úrovne 2B za predpokladu, že tvoria súčasť významného akciového indexu v členskom štáte alebo v tretej krajine, ak ho ako taký určil príslušný orgán členského štátu alebo dotknutý verejný orgán v tretej krajine.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

630

 

 

článok 12 ods. 3

príslušné orgány

úverové inštitúcie

ukazovateľ krytia likvidity – aktíva úrovne 2B

V prípade úverových inštitúcií, ktoré v súlade so svojimi stanovami nemôžu mať z náboženských dôvodov v držbe úročené aktíva, môže príslušný orgán povoliť výnimku ods. 1 písm. b) bodov ii) a iii) tohto článku za predpokladu, že existujú dôkazy o nedostatku neúročených aktív spĺňajúcich tieto požiadavky, a že predmetné neúročené aktíva sú na súkromných trhoch primerane likvidné.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

640

 

 

článok 24 ods. 6

príslušné orgány

úverové inštitúcie

ukazovateľ krytia likvidity – záporné peňažné toky zo stabilných vkladov v tretej krajine, ktoré sa kvalifikujú na použitie koeficientu 3 %

Príslušný orgán môže úverovým inštitúciám povoliť vynásobiť koeficientom 3 % sumu retailových vkladov krytých systémom ochrany vkladov v tretej krajine, ktorý je rovnocenný so systémom uvedeným v odseku 1, ak tretia krajina takéto zaobchádzanie umožňuje.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 


ČASŤ 2

Prechodné možnosti a právomoci stanovené v smernici 2013/36/EÚ a nariadení (EÚ) č. 575/2013

 

Smernica 2013/36/EÚ

Nariadenie (EÚ) č. 575/2013

Adresát

Rozsah pôsobnosti

Označenie

Opis možnosti alebo právomoci

Rok(y) uplatňovania a hodnota v % (v príslušných prípadoch)

Uplatnené (Á/N/nepoužije sa)

Vnútroštátne znenie

Odkazy

K dispozícii v angličtine (Á/N)

Podrobnosti/ poznámky

010

dátum poslednej aktualizácie informácií v tomto vzore

(dd.mm.rrrr)

 

011

článok 160 ods. 6

 

členské štáty

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

prechodné ustanovenia pre kapitálové vankúše

Členské štáty môžu pre kapitálové vankúše stanoviť kratšie prechodné obdobie, než je stanovené v článku 160 ods. 1 až 4. Takéto kratšie prechodné obdobie môžu uznať ostatné členské štáty.

[rok]

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

012

 

článok 493 ods. 3 písm. a)

členské štáty

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

výnimky alebo čiastočné výnimky z limitov veľkej majetkovej angažovanosti

Príslušné orgány môžu udeliť úplnú alebo čiastočnú výnimku krytým dlhopisom v zmysle článku 129 ods. 1, 3 a 6.

[rok]

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

013

 

článok 493 ods. 3 písm. b)

členské štáty

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

výnimky alebo čiastočné výnimky z limitov veľkej majetkovej angažovanosti

Príslušné orgány môžu udeliť úplnú alebo čiastočnú výnimku aktívam predstavujúcim pohľadávky voči regionálnym vládam alebo miestnym orgánom členských štátov.

[rok]

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

014

 

článok 493 ods. 3 písm. c)

členské štáty

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

výnimky alebo čiastočné výnimky z limitov veľkej majetkovej angažovanosti

Príslušné orgány môžu udeliť úplnú alebo čiastočnú výnimku expozíciám inštitúcie voči jej materskej spoločnosti alebo dcérskym spoločnostiam.

[rok]

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

015

 

článok 493 ods. 3 písm. d)

členské štáty

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

výnimky alebo čiastočné výnimky z limitov veľkej majetkovej angažovanosti

Príslušné orgány môžu udeliť úplnú alebo čiastočnú výnimku expozíciám voči regionálnym alebo ústredným úverovým inštitúciám, s ktorými je úverová inštitúcia spojená v sieti a ktoré sú zodpovedné za peňažné zúčtovanie v rámci tejto siete.

[rok]

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

016

 

článok 493 ods. 3 písm. e)

členské štáty

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

výnimky alebo čiastočné výnimky z limitov veľkej majetkovej angažovanosti

Príslušné orgány môžu udeliť úplnú alebo čiastočnú výnimku expozíciám voči úverovým inštitúciám, ktoré vznikli úverovým inštitúciám, z ktorých jedna pôsobí na nekonkurenčnom základe a poskytuje úvery alebo ručí za úvery na základe legislatívnych programov alebo svojich stanov na podporu určených odvetví hospodárstva, ktoré podliehajú určitej forme vládneho dohľadu a obmedzeniam týkajúcim sa využitia úverov, za predpokladu, že príslušné expozície vzniknú z takýchto úverov, ktoré sa prenášajú na príjemcov prostredníctvom úverových inštitúcií, alebo zo záruk za tieto úvery.

[rok]

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

017

 

článok 493 ods. 3 písm. f)

členské štáty

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

výnimky alebo čiastočné výnimky z limitov veľkej majetkovej angažovanosti

Príslušné orgány môžu udeliť úplnú alebo čiastočnú výnimku expozíciám voči inštitúciám za predpokladu, že tieto expozície nepredstavujú vlastné zdroje takýchto inštitúcií, netrvajú dlhšie než do nasledujúceho obchodného dňa a nie sú denominované v niektorej hlavnej mene obchodovania.

[rok]

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

018

 

článok 493 ods. 3 písm. g)

členské štáty

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

výnimky alebo čiastočné výnimky z limitov veľkej majetkovej angažovanosti

Príslušné orgány môžu udeliť úplnú alebo čiastočnú výnimku expozíciám voči centrálnym bankám vo forme vyžadovaných minimálnych rezerv, ktoré majú tieto centrálne banky v držbe a ktoré sú denominované v ich národných menách.

[rok]

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

019

 

článok 493 ods. 3 písm. h)

členské štáty

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

výnimky alebo čiastočné výnimky z limitov veľkej majetkovej angažovanosti

Príslušné orgány môžu udeliť úplnú alebo čiastočnú výnimku expozíciám voči ústredným vládam vo forme štátnych cenných papierov, ktoré sú držané z dôvodu splnenia požiadaviek na likviditu vyplývajúcich zo zákona a ktoré sú denominované a financované v ich národných menách za predpokladu, že príslušný orgán môže na základe vlastného uváženia rozhodnúť, že ratingové hodnotenie týchto ústredných vlád udelené nominovanou externou ratingovou agentúrou predstavuje investičný stupeň.

[rok]

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

020

 

článok 493 ods. 3 písm. i)

členské štáty

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

výnimky alebo čiastočné výnimky z limitov veľkej majetkovej angažovanosti

Príslušné orgány môžu udeliť úplnú alebo čiastočnú výnimku 50 % stredne rizikových alebo nízkorizikových podsúvahových dokumentárnych akreditívov a stredne rizikových alebo nízkorizikových podsúvahových nevyčerpaných kreditných facilít uvedených v prílohe I, a v prípade súhlasu príslušných orgánov 80 % záruk okrem záruk na úvery, ktoré majú právny alebo regulačný základ a ktoré poskytujú za svojich členov schémy vzájomného ručenia, ktoré majú postavenie úverovej inštitúcie.

[rok]

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

021

 

článok 493 ods. 3 písm. j)

členské štáty

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

výnimky alebo čiastočné výnimky z limitov veľkej majetkovej angažovanosti

Príslušné orgány môžu udeliť úplnú alebo čiastočnú výnimku zákonom vyžadovaným zárukám, ktoré sa využívajú v prípade, keď sa hypotekárny úver financovaný vydaním hypotekárnych záložných listov vyplatí príjemcovi hypotéky pred konečnou registráciou hypotéky v katastri, a to za predpokladu, že sa záruka nepoužije na zníženie rizika pri výpočte rizikovo vážených expozícií.

[rok]

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

022

 

článok 493 ods. 3 písm. k)

členské štáty

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

výnimky alebo čiastočné výnimky z limitov veľkej majetkovej angažovanosti

Príslušné orgány môžu udeliť úplnú alebo čiastočnú výnimku aktívam predstavujúcim pohľadávky a iné expozície voči uznaným burzám.

[rok]

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

023

 

článok 412 ods. 5

členské štáty

úverové inštitúcie

požiadavka na krytie likvidity

Členské štáty môžu zachovať alebo zaviesť vnútroštátne ustanovenia v oblasti požiadaviek na krytie likvidity pred tým, ako sa v Únii stanovia a úplne zavedú záväzné minimálne štandardy pre požiadavky na krytie likvidity v súlade s článkom 460.

[rok]

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

024

 

článok 412 ods. 5

členské štáty alebo príslušné orgány

úverové inštitúcie

požiadavka na krytie likvidity

Členské štáty alebo príslušné orgány môžu od inštitúcií, ktorým bolo udelené povolenie na vnútroštátnej úrovni, alebo od podskupiny týchto inštitúcií vyžadovať, aby dodržiavali vyššiu požiadavku na krytie likvidity do výšky 100 %, až kým sa v súlade s článkom 460 úplne nezavedie záväzný minimálny štandard pre krytie na úrovni 100 %.

[rok]

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

025

 

článok 413 ods. 3

členské štáty

úverové inštitúcie

požiadavka na stabilné financovanie

Členské štáty môžu zachovať alebo zaviesť vnútroštátne ustanovenia v oblasti požiadaviek na stabilné financovanie pred tým, ako sa v Únii stanovia a zavedú záväzné minimálne štandardy pre požiadavky na čisté stabilného financovania v súlade s článkom 510.

[rok]

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

026

 

článok 415 ods. 3

príslušné orgány

úverové inštitúcie

požiadavky na vykazovanie likvidity

Príslušné orgány môžu do úplného zavedenia záväzných požiadaviek likvidity naďalej zbierať informácie prostredníctvom monitorovacích nástrojov na účely zosúladenia monitorovania s existujúcimi vnútroštátnymi normami likvidity.

[rok]

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

027

 

článok 467 ods. 2

príslušné orgány

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

prechodné zaobchádzanie s nerealizovanými stratami v reálnej hodnote

Odchylne od článku 467 ods. 1 môžu príslušné orgány v prípadoch, v ktorých sa takéto zaobchádzanie uplatnilo pred 1. januárom 2014, umožniť inštitúciám nezahrnúť do žiadneho prvku vlastných zdrojov nerealizované zisky ani straty z expozícií voči ústredným vládam zaradeným do kategórie „K dispozícii na predaj“ štandardu IAS 39, ktoré schválila EÚ.

[rok]

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

028

 

článok 467 ods. 3

príslušné orgány

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

prechodné zaobchádzanie s nerealizovanými stratami v reálnej hodnote

príslušná percentuálna miera nerealizovaných strát podľa článku 467 ods. 1, ktoré sú zahrnuté do výpočtu položiek vlastného kapitálu Tier 1 (percentuálne hodnoty v pásmach stanovených v odseku 2 uvedeného článku)

2014 (20 % až 100 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

029

2015 (40 % až 100 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

030

2016 (60 % až 100 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

031

2017 (80 % až 100 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

032

 

článok 468 ods. 2 druhý pododsek

príslušné orgány

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

prechodné zaobchádzanie s nerealizovanými ziskami v reálnej hodnote

Príslušné orgány môžu inštitúciám povoliť, aby do výpočtu vlastného kapitálu Tier 1 zahrnuli kapitál vo výške 100 % svojich nerealizovaných ziskov v reálnej hodnote, ak sa podľa článku 467 od inštitúcií požaduje, aby do výpočtu vlastného kapitálu Tier 1 zahrnuli svoje nerealizované straty v reálnej hodnote.

[rok]

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

033

 

článok 468 ods. 3

príslušné orgány

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

prechodné zaobchádzanie s nerealizovanými ziskami v reálnej hodnote

Príslušné orgány určia a uverejnia príslušnú percentuálnu hodnotu nerealizovaných ziskov v pásmach stanovených v článku 468 ods. 2 písm. a) až c), ktorá je vyradená z vlastného kapitálu Tier 1.

2015 (60 % až 100 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

034

2016 (40 % až 100 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

035

2017 (20 % až 100 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

036

 

článok 471 ods. 1

príslušné orgány

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

výnimka z odpočítavania kapitálového podielu v poisťovniach od položiek vlastného kapitálu Tier 1

Odchylne od článku 49 ods. 1 môžu príslušné orgány počas obdobia od 1. januára 2014 do 31. decembra 2022 povoliť inštitúciám, aby neodpočítavali kapitálové podiely v poisťovniach, zaisťovniach a holdingových poisťovniach, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 471 ods. 1.

[rok]

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

037

 

článok 473 ods. 1

príslušné orgány

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

zavedenie zmien v IAS 19

Odchylne od článku 481 môžu počas obdobia od 1. januára 2014 do 31. decembra 2018 príslušné orgány povoliť inštitúciám, ktoré vypracúvajú svoje účtovné závierky v súlade s medzinárodnými účtovnými štandardmi prijatými v súlade s postupom stanoveným v článku 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1606/2002, aby doplnili svoj vlastný kapitál Tier 1 o uplatniteľnú sumu v súlade s článkom 473 ods. 2 prípadne ods. 3 vynásobenú koeficientom podľa článku 473 ods. 4.

[rok]

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

038

 

článok 478 ods. 2

 

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

odpočet od položiek vlastného kapitálu Tier 1 v prípade odložených daňových pohľadávok, ktoré existovali pred 1. januárom 2014

príslušná percentuálna hodnota, ak sa uplatňuje alternatívna percentuálna hodnota (percentuálna hodnota v pásmach stanovených v článku 478 ods. 2)

2014 (0 % až 100 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

039

2015 (10 % až 100 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

040

2016 (20 % až 100 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

041

2017 (30 % až 100 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

042

2018 (40 % až 100 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

043

2019 (50 % až 100 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

044

2020 (60 % až 100 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

045

2021 (70 % až 100 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

046

2022 (80 % až 100 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

047

2023 (90 % až 100 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

048

 

článok 478 ods. 3 písm. a)

 

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

prechodné odpočty od položiek vlastného kapitálu Tier 1, položiek dodatočného kapitálu Tier 1 a položiek kapitálu Tier 2

Príslušné orgány určia a uverejnia príslušnú percentuálnu hodnotu v pásmach stanovených v článku 478 ods. 1 a 2 pre a) jednotlivé odpočty požadované podľa článku 36 ods. 1 písm. a) až h) s výnimkou odložených daňových pohľadávok, ktoré počítajú s budúcou ziskovosťou a vyplývajú z dočasných rozdielov.

2014 (20 % až 100 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

049

2015 (40 % až 100 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

050

2016 (60 % až 100 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

051

2017 (80 % až 100 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

052

 

článok 478 ods. 3 písm. b)

 

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

prechodné odpočty od položiek vlastného kapitálu Tier 1, položiek dodatočného kapitálu Tier 1 a položiek kapitálu Tier 2

Príslušné orgány určia a uverejnia príslušnú percentuálnu hodnotu v pásmach stanovených v článku 478 ods. 1 a 2 pre b) celkovú hodnotu odložených daňových pohľadávok, ktoré počítajú s budúcou ziskovosťou a vyplývajú z dočasných rozdielov, a položky uvedené v článku 36 ods. 1 písm. i), ktoré sa majú odpočítať podľa článku 48.

2014 (20 % až 100 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

053

2015 (40 % až 100 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

054

2016 (60 % až 100 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

055

2017 (80 % až 100 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

056

 

článok 478 ods. 3 písm. c)

 

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

prechodné odpočty od položiek vlastného kapitálu Tier 1, položiek dodatočného kapitálu Tier 1 a položiek kapitálu Tier 2

Príslušné orgány určia a uverejnia príslušnú percentuálnu hodnotu v pásmach stanovených v článku 478 ods. 1 a 2 pre c) každý odpočet požadovaný podľa článku 56 písm. b) až d).

2014 (20 % až 100 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

057

2015 (40 % až 100 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

058

2016 (60 % až 100 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

059

2017 (80 % až 100 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

060

 

článok 478 ods. 3 písm. d)

 

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

prechodné odpočty od položiek vlastného kapitálu Tier 1, položiek dodatočného kapitálu Tier 1 a položiek kapitálu Tier 2

Príslušné orgány určia a uverejnia príslušnú percentuálnu hodnotu v pásmach stanovených v článku 478 ods. 1 a 2 pre d) každý odpočet požadovaný podľa článku 66 písm. b) až d).

2014 (20 % až 100 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

061

2015 (40 % až 100 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

062

2016 (60 % až 100 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

063

2017 (80 % až 100 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

064

 

článok 479 ods. 4

 

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

prechodné zahrnutie nástrojov a položiek, ktoré nie sú kvalifikované ako menšinové účasti, do konsolidovaného vlastného kapitálu Tier 1

Príslušné orgány určia a uverejnia príslušnú percentuálnu hodnotu v pásmach stanovených v článku 479 ods. 3.

2014 (0 % až 80 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

065

2015 (0 % až 60 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

066

2016 (0 % až 40 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

067

2017 (0 % až 20 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

068

 

článok 480 ods. 3

 

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

prechodné zahrnutie menšinových účastí a kvalifikovaného dodatočného kapitálu Tier 1 a kapitálu Tier 2

Príslušné orgány určia a uverejnia hodnotu príslušného koeficientu v pásmach stanovených v článku 480 ods. 2.

2014 (0,2 až 1,0)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

069

2015 (0,4 až 1,0)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

070

2016 (0,6 až 1,0)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

071

2017 (0,8 až 1,0)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

072

 

článok 481 ods. 1

 

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

 

príslušná percentuálna hodnota, ak sa uplatňuje jednotná percentuálna hodnota (percentuálna hodnota v pásmach stanovených v článku 481 ods. 3)

2014 (0 % až 80 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

073

2015 (0 % až 60 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

074

2016 (0 % až 40 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

075

2017 (0 % až 20 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

076

 

článok 481 ods. 5

 

 

dodatočné prechodné filtre a odpočty

V prípade každého filtra alebo odpočtu uvedených v článku 481 ods. 1 a 2 príslušné orgány určia a uverejnia príslušné percentuálne hodnoty v pásmach stanovených v odsekoch 3 a 4 uvedeného článku.

2014 (0 % až 80 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

077

2015 (0 % až 60 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

078

2016 (0 % až 40 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

079

2017 (0 % až 20 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

080

 

článok 486 ods. 6

 

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

limity zachovania predchádzajúceho stavu položiek v rámci položiek vlastného kapitálu Tier 1, dodatočného kapitálu Tier 1 a kapitálu Tier 2

príslušná percentuálna hodnota pre určenie limitov zachovania predchádzajúceho stavu položiek v rámci položiek vlastného kapitálu Tier 1 podľa článku 486 ods. 2 (percentuálna hodnota v pásmach stanovených v odseku 5 uvedeného článku)

2014 (60 % až 80 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

081

2015 (40 % až 70 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

082

2016 (20 % až 60 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

083

2017 (0 % až 50 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

084

2018 (0 % až 40 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

085

2019 (0 % až 30 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

086

2020 (0 % až 20 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

087

2021 (0 % až 10 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

088

príslušná percentuálna hodnota pre určenie obmedzení zachovania predchádzajúceho stavu položiek v rámci položiek dodatočného kapitálu Tier 1 podľa článku 486 ods. 3 (percentuálna hodnota v pásmach stanovených v odseku 5 uvedeného článku)

2014 (60 % až 80 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

089

2015 (40 % až 70 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

090

2016 (20 % až 60 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

091

2017 (0 % až 50 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

092

2018 (0 % až 40 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

093

2019 (0 % až 30 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

094

2020 (0 % až 20 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

095

2021 (0 % až 10 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

096

príslušná percentuálna hodnota pre určenie obmedzení zachovania predchádzajúceho stavu položiek v rámci položiek kapitálu Tier 2 podľa článku 486 ods. 4 (percentuálna hodnota v pásmach stanovených v odseku 5 uvedeného článku)

2014 (60 % až 80 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

097

2015 (40 % až 70 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

098

2016 (20 % až 60 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

099

2017 (0 % až 50 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

100

2018 (0 % až 40 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

101

2019 (0 % až 30 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

102

2020 (0 % až 20 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

103

2021 (0 % až 10 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

104

 

článok 495 ods. 1

 

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

prechodné zaobchádzanie s kapitálovými expozíciami podľa prístupu IRB

Odchylne od tretej časti kapitoly 3 môže príslušný orgán do 31. decembra 2017 vyňať z prístupu IRB určité kategórie kapitálových expozícií, ktoré inštitúcie a dcérske spoločnosti v EÚ inštitúcií v danom členskom štáte mali v držbe k 31. decembru 2007.

[rok]

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

105

 

článok 496 ods. 1

 

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

prechodné ustanovenie o výpočte požiadaviek na vlastné zdroje pre expozície vo forme krytých dlhopisov

Do 31. decembra 2017 môžu príslušné orgány udeliť úplnú alebo čiastočnú výnimku z uplatňovania limitu 10 % pre nadriadené podielové listy emitované francúzskymi fondmi Fonds Communs de Créances alebo subjektmi zaoberajúcimi sa sekuritizáciou, ktoré sú rovnocenné francúzskym fondom Fonds Communs de Créances, stanoveného v článku 129 ods. 1 písm. d) a f), a to za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v článku 496 ods. 1 písm. a) a b).

[rok]

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 


ČASŤ 3

Pohyblivé prvky odmeňovania (článok 94 smernice 2013/36/EÚ)

 

Smernica 2013/36/EÚ

Adresát

Rozsah pôsobnosti

Ustanovenia

Informácie na zverejnenie

Uplatnené (Á/N/nepoužije sa)

Odkazy

K dispozícii v angličtine (Á/N)

Podrobnosti/poznámky

010

dátum poslednej aktualizácie informácií v tomto vzore

(dd.mm.rrrr)

 

020

článok 94 ods. 1 písm. g) bod i)

členské štáty alebo príslušné orgány

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

maximálny pomer medzi pohyblivou a pevnou zložkou odmeňovania (% stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch vypočítané ako pohyblivá zložka vydelená fixnou zložkou odmeny)

[hodnota v %]

[Á/N]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

030

článok 94 ods. 1 písm. g) bod ii)

členské štáty alebo príslušné orgány

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

maximálna úroveň pomeru medzi pohyblivou a pevnou zložkou odmeňovania, ktorú môžu schváliť akcionári, vlastníci alebo spoločníci inštitúcie (% stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch vypočítané ako pohyblivá zložka vydelená fixnou zložkou odmeny)

[hodnota v %]

[Á/N]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

040

článok 94 ods. 1 písm. g) bod iii)

členské štáty alebo príslušné orgány

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

maximálna časť celkovej výšky pohyblivej odmeny, na ktorú sa uplatňuje diskontná sadzba (% celkovej výšky pohyblivej odmeny)

[hodnota v %]

[Á/N]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

050

článok 94 ods. 1 písm. l)

členské štáty alebo príslušné orgány

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

opis obmedzenia typov a foriem alebo zákazov nástrojov, ktoré možno použiť na účely udelenia pohyblivej zložky odmeny

[voľný text/hodnota]

[Á/N]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 


(1)  „Á“ (áno) znamená, že príslušný orgán alebo členský štát oprávnený uplatniť príslušnú možnosť alebo právomoc túto možnosť alebo právomoc uplatnil.

„N“ (nie) znamená, že príslušný orgán alebo členský štát oprávnený uplatniť príslušnú možnosť alebo právomoc túto možnosť alebo právomoc neuplatnil.

„nepoužije sa“ znamená, že možnosť nie je možné uplatniť alebo že právomoc neexistuje.

(2)  Znenie ustanovenia vo vnútroštátnych právnych predpisoch.

(3)  Odkaz vo vnútroštátnych právnych predpisoch a odkaz(y) na webové sídlo, na ktorej je uvedené vnútroštátne znenie, ktorým sa transponuje predmetné ustanovenie právneho predpisu Únie.


PRÍLOHA III

Postup preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (SREP)  (1)

010

Dátum poslednej aktualizácie informácií v tomto vzore

(dd.mm.yyyy)

020

Rozsah uplatňovania SREP

(články 108 až 110 CRD)

Opis prístupu príslušného orgánu k rozsahu uplatňovania SREP vrátane:

aké typy inštitúcií sú do SREP zahrnuté/zo SREP vylúčené, najmä ak sa rozsah pôsobnosti odlišuje od rozsahu pôsobnosti stanoveného v nariadení (EÚ) č. 575/2013 a smernici 2013/36/EÚ,

všeobecného prehľadu toho, ako príslušný orgán pri posudzovaní rozsahu SREP zohľadňuje zásadu proporcionality a frekvenciu posudzovania rôznych prvkov SREP (2).

[voľný text alebo odkaz či hypertextový odkaz na takéto usmernenie]

030

Posudzovanie prvkov SREP

(články 74 až 96 CRD)

Opis prístupu príslušného orgánu k posudzovaniu jednotlivých prvkov SREP (ako sa uvádza v usmerneniach orgánu EBA o spoločných postupoch a metodikách pre SREP – EBA/GL/2014/13) vrátane:

všeobecného prehľadu postupu posudzovania a metodík uplatňovaných na posudzovanie prvkov SREP vrátane: 1) analýzy obchodného modelu, 2) posudzovania internej správy vecí verejných a kontrol na úrovni inštitúcií, 3) posudzovania rizík pre kapitál a (4) posudzovania rizík pre likviditu a financovanie;

všeobecného prehľadu toho, ako príslušný orgán pri posudzovaní jednotlivých prvkov SREP zohľadňuje zásadu proporcionality vrátane toho, ako bola uplatnená kategorizácia inštitúcií (3).

[voľný text alebo odkaz či hypertextový odkaz na takéto usmernenie]

040

Prieskum a hodnotenie ICAAP a ILAAP

(články 73, 86, 97, 98 a 103 CRD)

Opis prístupu príslušného orgánu k preskúmaniu a hodnoteniu postupu hodnotenia primeranosti interného kapitálu (ICAAP) a internému procesu hodnotenia primeranosti likvidity (ILAAP) v rámci SREP, a najmä k posudzovaniu spoľahlivosti výpočtov kapitálu ICAAP a likvidity ILAAP na účely určenia dodatočných požiadaviek na vlastné zdroje a kvantitatívnych požiadaviek na likviditu vrátane (4):

prehľadu metodiky, ktorú uplatňuje príslušný orgán pri preskúmavaní ICAAP a ILAAP inštitúcií,

informácií/odkazu na požiadavky príslušného orgánu na predkladanie informácií súvisiacich s ICAAP a ILAAP, a najmä o tom, aké informácie treba poskytovať,

informácií o tom, či inštitúcia vyžaduje nezávislé preskúmanie ICAAP a ILAAP.

[voľný text alebo odkaz či hypertextový odkaz na takéto usmernenie]

050

Celkové posúdenie SREP a opatrenia v oblasti dohľadu

(články 102 a 104 CRD)

Opis prístupu príslušného orgánu k celkovému posudzovaniu SREP (zhrnutie) a uplatňovaniu opatrení dohľadu na základe celkového posúdenia SREP (5).

Opis toho, ako sú výsledky SREP spojené s uplatňovaním opatrení včasnej intervencie podľa článku 27 smernice 2014/59/EÚ, a určenie podmienok, za ktorých možno inštitúciu považovať za inštitúciu, ktorá zlyháva alebo pravdepodobne zlyhá podľa článku 32 uvedenej smernice (6).

[voľný text alebo odkaz či hypertextový odkaz na takéto usmernenie]


(1)  Príslušné orgány zverejnia pre celkové posúdenie kritériá a metodiky použité v riadkoch 020 až 040 a v riadku 050. Druh informácií, ktoré sa zverejňujú vo forme vysvetľujúcej poznámky, je opísaný v druhom stĺpci.

(2)  Rozsah SREP treba posudzovať na úrovni inštitúcie aj vzhľadom na vlastné zdroje.

Príslušný orgán vysvetlí prístup používaný na klasifikáciu inštitúcií do rôznych kategórií na účely SREP, pričom opíše použitie kvantitatívnych a kvalitatívnych kritérií a ako takáto kategorizácia ovplyvňuje finančnú stabilitu alebo iné celkové ciele dohľadu.

Príslušný orgán zároveň vysvetlí, ako sa v praxi uplatňuje kategorizácia na účely zabezpečenia aspoň minimálnej účasti na posudzovaní SREP, vrátane opisu frekvencií na posúdenie všetkých prvkov SREP pre rôzne kategórie inštitúcií.

(3)  Vrátane pracovných nástrojov, napr. kontrol na mieste a kontrol na diaľku, kvalitatívnych a kvantitatívnych kritérií a štatistických údajov použitých v posúdeniach. Odporúčajú sa hypertextové odkazy na akékoľvek usmernenie na webovom sídle.

(4)  Príslušné orgány takisto vysvetlia, ako sa na posudzovanie ICAAP a ILAAP vzťahujú modely minimálnej angažovanosti uplatňované na účely proporcionality na základe kategórií SREP, a to, ako sa proporcionalita uplatňuje na účely špecifikovania očakávaní v oblasti dohľadu nad ICAAP a ILAAP, a najmä akékoľvek usmernenia alebo minimálne požiadavky na ICAAP a ILAAP, ktoré vydali príslušné orgány.

(5)  Prístup, ktorý uplatňujú príslušné orgány, aby dospeli k celkovému posúdeniu SREP a jeho oznámeniu inštitúciám. Celkové posúdenie príslušnými orgánmi je založené na preskúmaní všetkých prvkov uvedených v riadkoch 020 až 040 spolu so všetkými ďalšími relevantnými informáciami o inštitúcii, ktoré môže získať príslušný orgán.

(6)  Príslušné orgány môžu takisto zverejniť politiky, ktorými sa riadia ich rozhodnutia o prijatí opatrení dohľadu (v zmysle článkov 102 a 104 CRD) a opatrení včasnej intervencie [v zmysle článku 27 smernice o ozdravení a riešení krízových situácií bánk (BRRD)] v prípade, že sa v ich posúdení inštitúcie identifikujú nedostatky alebo nezrovnalosti, ktoré si vyžadujú zásah orgánu dohľadu. Takéto zverejnené informácie by mohli zahŕňať zverejnenie interných usmernení alebo iných dokumentov opisujúcich všeobecné postupy dohľadu. S cieľom rešpektovať zásadu dôvernosti sa však žiadne zverejnenie nevyžaduje, pokiaľ ide o rozhodnutia o jednotlivých inštitúciách.

Príslušné orgány môžu okrem toho poskytnúť informácie o dôsledkoch, ak inštitúcia poruší príslušné právne ustanovenia alebo nedodrží opatrenia dohľadu alebo včasnej intervencie uložené na základe výsledkov SREP, napr. musí uviesť platné postupy presadzovania práva (v prípade potreby).


PRÍLOHA IV

SÚHRNNÉ ŠTATISTICKÉ ÚDAJE

Zoznam vzorov

Časť 1

Konsolidované údaje za príslušný orgán

Časť 2

Údaje o kreditnom riziku

Časť 3

Údaje o trhovom riziku

Časť 4

Údaje o operačnom riziku

Časť 5

Údaje o opatreniach v oblasti dohľadu a správnych sankciách

Časť 6

Údaje o výnimkách

Všeobecné poznámky k vypĺňaniu vzorov v prílohe IV

Príslušné orgány nezverejňujú kroky v oblasti dohľadu ani rozhodnutia adresované konkrétnym inštitúciám. Príslušné orgány pri uverejňovaní informácií o všeobecných kritériách a metodikách nezverejňujú žiadne opatrenia v oblasti dohľadu adresované konkrétnym inštitúciám, či už v súvislosti s jednou inštitúciou alebo so skupinou inštitúcií.

Číselné bunky obsahujú iba čísla. Nie sú v nich žiadne odkazy na národné meny. Používanou menou je euro a členské štáty mimo eurozóny prepočítavajú svoje národné meny na eurá použitím výmenných kurzov ECB (k spoločnému referenčnému dátumu, t. j. poslednému dňu skúmaného roka) s jedným desatinným miestom pri zverejňovaní súm v miliónoch.

Vykazované peňažné sumy sa zverejňujú v miliónoch EUR (ďalej len „mil. EUR“).

Percentuálne hodnoty sa zverejňujú s dvoma desatinnými miestami.

Ak sa údaje nezverejňujú, dôvod nezverejnenia sa poskytuje s použitím nomenklatúry EBA, t. j. N/A (neuvádza sa) alebo C (dôverné).

Údaje sa zverejňujú na súhrnnom základe bez toho, aby sa identifikovali jednotlivé úverové inštitúcie alebo investičné spoločnosti.

Odkazy na vzory COREP podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 680/2014 sú uvedené v častiach 1 až 4, ak sú k dispozícii.

Príslušné orgány zhromažďujú údaje týkajúce sa roka XXXX a nasledujúcich rokov na konsolidovanom základe. Tým sa zabezpečí konzistentnosť zhromaždených informácií.

Vzory tejto prílohy sa vykladajú v spojení s rozsahom vykazovania v rámci tu vymedzenej konsolidácie. V záujme zabezpečenia efektívneho zberu údajov sa informácie pre úverové inštitúcie a investičné spoločnosti vykazujú oddelene, v obidvoch prípadoch sa však uplatňuje rovnaká úroveň konsolidácie.

S cieľom zabezpečiť koherentnosť a porovnateľnosť vykazovaných údajov uverejňuje ECB súhrnné štatistické údaje len za subjekty podliehajúce dohľadu, v prípade ktorých vykonáva priamy dohľad k referenčnému dátumu zverejnenia, zatiaľ čo vnútroštátne príslušné orgány uverejňujú súhrnné štatistické údaje len za úverové inštitúcie, ktoré nie sú pod priamym dohľadom ECB.

Údaje sa zhromažďujú len za investičné spoločnosti, na ktoré sa vzťahuje CRD. Investičné spoločnosti, na ktoré sa CRD nevzťahuje, sú zo zberu údajov vylúčené.

ČASŤ 1

Konsolidované údaje za príslušný orgán (rok XXXX)

 

Odkaz na vzor COREP

Údaje

 

Počet a veľkosť úverových inštitúcií

 

 

010

Počet úverových inštitúcií

 

[hodnota]

020

Celkové aktíva jurisdikcie (v mil. EUR) (1)

 

[hodnota]

030

Celkové aktíva jurisdikcie (1) ako % HDP (2)

 

[hodnota]

 

Počet a veľkosť zahraničných úverových inštitúcií  (3)

 

 

040

Z tretích krajín

Počet pobočiek (4)

 

[hodnota]

050

Celkové aktíva pobočiek (v mil. EUR)

 

[hodnota]

060

Počet dcérskych spoločností (5)

 

[hodnota]

070

Celkové aktíva dcérskych spoločností (v mil. EUR)

 

[hodnota]

 

Celkový kapitál a kapitálové požiadavky úverových inštitúcií

 

 

080

Celkový vlastný kapitál Tier 1 ako % celkového kapitálu (6)

CA1 (riadok 020/riadok 010)

[hodnota]

090

Celkový dodatočný kapitál Tier 1 ako % celkového kapitálu (7)

CA1 (riadok 530/riadok 010)

[hodnota]

100

Celkový kapitál Tier 2 ako % celkového kapitálu (8)

CA1 (riadok 750/riadok 010)

[hodnota]

110

Celkové kapitálové požiadavky (v mil. EUR) (9)

CA2 (riadok 010)* 8 %

[hodnota]

120

Celkový podiel kapitálu (%) (10)

CA3 (riadok 050)

[hodnota]

 

Počet a veľkosť investičných spoločností

 

 

130

Počet investičných spoločností

 

[hodnota]

140

Celkové aktíva (v mil. EUR) (1)

 

[hodnota]

150

Celkové aktíva ako % HDP

 

[hodnota]

 

Celkový kapitál a kapitálové požiadavky investičných spoločností

 

 

160

Celkový vlastný kapitál Tier 1 ako % celkového kapitálu (6)

CA1 (riadok 020/riadok 010)

[hodnota]

170

Celkový dodatočný kapitál Tier 1 ako % celkového kapitálu (7)

CA1 (riadok 530/riadok 010)

[hodnota]

180

Celkový kapitál Tier 2 ako % celkového kapitálu (8)

CA1 (riadok 750/riadok 010)

[hodnota]

190

Celkové kapitálové požiadavky (v mil. EUR) (9)

CA2 (riadok 010)* 8 %

[hodnota]

200

Celkový podiel kapitálu (%) (10)

CA3 (riadok 050)

[hodnota]


ČASŤ 2

Údaje o kreditnom riziku (rok XXXX)

 

Údaje o kreditnom riziku

Odkaz na vzor COREP

údaje

 

Úverové inštitúcie: Požiadavky na vlastné zdroje pre kreditné riziko

 

 

010

Úverové inštitúcie: požiadavky na vlastné zdroje pre kreditné riziko

% celkových požiadaviek na vlastné zdroje  (11)

CA2 (riadok 040)/(riadok 010)

[hodnota]

020

Úverové inštitúcie: členenie podľa prístupu

% na základe celkového počtu úverových inštitúcií  (12)

štandardizovaný prístup (SA)

 

[hodnota]

030

prístup IRB, keď sa nepoužívajú ani vlastné odhady straty v prípade zlyhania, ani konverzné faktory

 

[hodnota]

040

prístup IRB, keď sa používajú vlastné odhady straty v prípade zlyhania a/alebo konverzné faktory

 

[hodnota]

050

% na základe celkových požiadaviek na vlastné zdroje pre kreditné riziko

SA

CA2 (riadok 050)/(riadok 040)

[hodnota]

060

prístup IRB, keď sa nepoužívajú ani vlastné odhady straty v prípade zlyhania, ani konverzné faktory

CR IRB, Základný IRB (riadok 010, stĺpec 260) / CA2 (riadok 040)

[hodnota]

070

prístup IRB, keď sa používajú vlastné odhady straty v prípade zlyhania a/alebo konverzné faktory

CR IRB, pokročilý IRB (riadok 010, stĺpec 260) / CA2 (riadok 040)

[hodnota]

080

Úverové inštitúcie: členenie podľa triedy expozície IRB

% na základe celkovej hodnoty rizikovo vážených expozícií IRB

prístup IRB, keď sa nepoužívajú ani vlastné odhady straty v prípade zlyhania, ani konverzné faktory

CA2 (riadok 250/riadok 240)

[hodnota]

090

ústredné vlády a centrálne banky

CA2 (riadok 260/riadok 240)

[hodnota]

100

inštitúcie

CA2 (riadok 270/riadok 240)

[hodnota]

110

podnikateľské subjekty – MSP

CA2 (riadok 280/riadok 240)

[hodnota]

120

podnikateľské subjekty – špecializované financovanie

CA2 (riadok 290/riadok 240)

[hodnota]

130

podnikateľské subjekty – iné

CA2 (riadok 300/riadok 240)

[hodnota]

140

prístup IRB, keď sa používajú vlastné odhady straty v prípade zlyhania a/alebo konverzné faktory

CA2 (riadok 310/riadok 240)

[hodnota]

150

ústredné vlády a centrálne banky

CA2 (riadok 320/riadok 240)

[hodnota]

160

inštitúcie

CA2 (riadok 330/riadok 240)

[hodnota]

170

podnikateľské subjekty – MSP

CA2 (riadok 340/riadok 240)

[hodnota]

180

podnikateľské subjekty – špecializované financovanie

CA2 (riadok 350/riadok 240)

[hodnota]

190

podnikateľské subjekty – iné

CA2 (riadok 360/riadok 240)

[hodnota]

200

retail – zabezpečené nehnuteľnosťami malých a stredných podnikov

CA2 (riadok 370/riadok 240)

[hodnota]

210

retail – zabezpečené nehnuteľnosťami iných subjektov než malých a stredných podnikov

CA2 (riadok 380/riadok 240)

[hodnota]

220

retail – kvalifikovaný revolving

CA2 (riadok 390/riadok 240)

[hodnota]

230

retail – ostatné MSP

CA2 (riadok 400/riadok 240)

[hodnota]

240

retail – ostatné iné subjekty než malé a stredné podniky

CA2 (riadok 410/riadok 240)

[hodnota]

250

kapitálové IRB

CA2 (riadok 420/riadok 240)

[hodnota]

260

sekuritizačné pozície IRB

CA2 (riadok 430/riadok 240)

[hodnota]

270

iné aktíva, ktoré nemajú povahu kreditného záväzku

CA2 (riadok 450/riadok 240)

[hodnota]

 

Údaje o kreditnom riziku

odkaz na vzor COREP

údaje

280

Úverové inštitúcie: Požiadavky na vlastné zdroje pre kreditné riziko

 

 

290

Úverové inštitúcie: členenie podľa triedy expozície SA*

% na základe celkovej hodnoty rizikovo vážených expozícií SA

Ústredné vlády alebo centrálne banky

CA2 (riadok 070/riadok 050)

[hodnota]

300

Regionálne vlády alebo miestne orgány

CA2 (riadok 080/riadok 050)

[hodnota]

310

Subjekty verejného sektora

CA2 (riadok 090/riadok 050)

[hodnota]

320

Multilaterálne rozvojové banky

CA2 (riadok 100/riadok 050)

[hodnota]

330

medzinárodné organizácie

CA2 (riadok 110/riadok 050)

[hodnota]

340

Inštitúcie

CA2 (riadok 120/riadok 050)

[hodnota]

350

Podnikateľské subjekty

CA2 (riadok 130/riadok 050)

[hodnota]

360

Maloobchod

CA2 (riadok 140/riadok 050)

[hodnota]

370

Zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok

CA2 (riadok 150/riadok 050)

[hodnota]

380

Expozície v stave zlyhania

CA2 (riadok 160/riadok 050)

[hodnota]

390

Položky spojené s mimoriadne vysokým stupňom rizika

CA2 (riadok 170/riadok 050)

[hodnota]

400

Kryté dlhopisy

CA2 (riadok 180/riadok 050)

[hodnota]

410

Pohľadávky voči inštitúciám a podnikateľským subjektom s krátkodobým ratingovým hodnotením

CA2 (riadok 190/riadok 050)

[hodnota]

420

Podniky kolektívneho investovania

CA2 (riadok 200/riadok 050)

[hodnota]

430

Vlastný kapitál

CA2 (riadok 210/riadok 050)

[hodnota]

440

Ďalšie položky

CA2 (riadok 211/riadok 050)

[hodnota]

450

Sekuritizačné pozície SA

CA2 (riadok 220/riadok 050)

[hodnota]

460

Úverové inštitúcie: členenie podľa postupu na zmierňovanie kreditného rizika (CRM)

% na základe celkového počtu úverových inštitúcií  (13)

Jednoduchá metóda nakladania s finančným kolaterálom

 

[hodnota]

470

Súhrnná metóda nakladania s finančným kolaterálom

 

[hodnota]

 

Investičné spoločnosti: Požiadavky na vlastné zdroje pre kreditné riziko

 

 

480

Investičné spoločnosti: požiadavky na vlastné zdroje pre kreditné riziko

% celkových požiadaviek na vlastné zdroje  (14)

CA2 (riadok 040)/(riadok 010)

[hodnota]

490

Investičné spoločnosti: členenie podľa prístupu

% na základe celkového počtu investičných spoločností  (12)

SA

 

[hodnota]

500

IRB

 

[hodnota]

510

% na základe celkových požiadaviek na vlastné zdroje pre kreditné riziko  (15)

SA

CA2 (riadok 050)/(riadok 040)

[hodnota]

520

IRB

[CA2 (riadok 240)/(riadok 040)]

[hodnota]

 

 

 

 

 

 

 

Dodatočné informácie o sekuritizácii (v mil. EUR)

Odkaz na vzor COREP

údaje

 

Úverové inštitúcie: originátor

 

 

530

Celková výška sekuritizačných expozícií s pôvodom v súvahe a mimo súvahy

CR SEC SA (riadok 030, stĺpec 010) + CR SEC IRB (riadok 030, stĺpec 010)

[hodnota]

540

Celková výška sekuritizačných expozícií ponechaných (sekuritizačné pozície – pôvodná expozícia pred konverznými faktormi) v súvahe a mimo súvahy

CR SEC SA (riadok 030, stĺpec 050) + CR SEC IRB (riadok 030, stĺpec 050)

[hodnota]

 

 

 

 

 

 

 

Expozície a straty pochádzajúce z úverov zabezpečených kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku (v mil. EUR) (16)

Odkaz na vzor COREP

údaje

550

Využitie nehnuteľného majetku určeného na bývanie ako kolaterálu

Súčet expozícií zabezpečených nehnuteľným majetkom určeným na bývanie  (17)

CR IP Straty (riadok 010, stĺpec 050)

[hodnota]

560

Súčet strát pochádzajúcich z úverov do výšky referenčných percentuálnych hodnôt  (18)

CR IP Straty (riadok 010, stĺpec 010)

[hodnota]

570

Z toho: nehnuteľný majetok ocenený hodnotou poskytnutého hypotekárneho financovania  (19)

CR IP Straty (riadok 010, stĺpec 020)

[hodnota]

580

Súčet celkových strát  (20)

CR IP Straty (riadok 010, stĺpec 030)

[hodnota]

590

Z toho: nehnuteľný majetok ocenený hodnotou poskytnutého hypotekárneho financovania  (19)

CR IP Straty (riadok 010, stĺpec 040)

[hodnota]

600

Využitie nehnuteľného majetku určeného na podnikanie ako kolaterálu

Súčet expozícií zabezpečených nehnuteľným majetkom určeným na podnikanie  (17)

CR IP Straty (riadok 020, stĺpec 050)

[hodnota]

610

Súčet strát pochádzajúcich z úverov do výšky referenčných percentuálnych hodnôt  (18)

CR IP Straty (riadok 020, stĺpec 010)

[hodnota]

620

Z toho: nehnuteľný majetok ocenený hodnotou poskytnutého hypotekárneho financovania  (19)

CR IP Straty (riadok 020, stĺpec 020)

[hodnota]

630

Súčet celkových strát  (20)

CR IP Straty (riadok 020, stĺpec 030)

[hodnota]

640

Z toho: nehnuteľný majetok ocenený hodnotou poskytnutého hypotekárneho financovania  (19)

CR IP Straty (riadok 020, stĺpec 040)

[hodnota]


ČASŤ 3

Údaje o kreditnom riziku  (21) (rok XXXX)

 

Údaje o trhovom riziku

Odkaz na vzor COREP

Údaje

 

Úverové inštitúcie: požiadavky na vlastné zdroje pre trhové riziko

 

 

010

Úverové inštitúcie: požiadavky na vlastné zdroje pre trhové riziko

% celkových požiadaviek na vlastné zdroje  (22)

CA2 (riadok 520)/(riadok 010)

[hodnota]

020

Úverové inštitúcie: členenie podľa prístupu

% na základe celkového počtu úverových inštitúcií  (23)

štandardizovaný prístup

 

[hodnota]

030

interné modely

 

[hodnota]

040

% na základe celkových požiadaviek na vlastné zdroje pre trhové riziko

štandardizovaný prístup

CA2 (riadok 530)/(riadok 520)

[hodnota]

050

interné modely

CA2 (riadok 580)/(riadok 520)

[hodnota]

 

Investičné spoločnosti: požiadavky na vlastné zdroje pre trhové riziko

 

 

060

Investičné spoločnosti: požiadavky na vlastné zdroje pre trhové riziko

% celkových požiadaviek na vlastné zdroje  (22)

CA2 (riadok 520)/(riadok 010)

[hodnota]

070

Investičné spoločnosti: členenie podľa prístupu

% na základe celkového počtu investičných spoločností  (23)

štandardizovaný prístup

 

[hodnota]

080

interné modely

 

[hodnota]

090

% na základe celkových požiadaviek na vlastné zdroje pre trhové riziko

štandardizovaný prístup

CA2 (riadok 530)/(riadok 520)

[hodnota]

100

interné modely

CA2 (riadok 580)/(riadok 520)

[hodnota]


ČASŤ 4

Údaje o operačnom riziku (rok XXXX)

 

Údaje o operačnom riziku

Odkaz na vzor COREP

Údaje

 

Úverové inštitúcie: požiadavky na vlastné zdroje pre operačné riziko

 

 

010

Úverové inštitúcie: požiadavky na vlastné zdroje pre operačné riziko

% celkových požiadaviek na vlastné zdroje  (24)

CA2 (riadok 590)/(riadok 010)

[hodnota]

020

Úverové inštitúcie: členenie podľa prístupu

% na základe celkového počtu úverových inštitúcií  (25)

Prístup základného ukazovateľa (BIA)

 

[hodnota]

030

štandardizovaný prístup (TSA)/

alternatívny štandardizovaný prístup (ASA)

 

[hodnota]

040

pokročilý prístup merania (AMA)

 

[hodnota]

050

% na základe celkových požiadaviek na vlastné zdroje pre operačné riziko

BIA

CA2 (riadok 600)/(riadok 590)

[hodnota]

060

TSA/ASA

CA2 (riadok 610)/(riadok 590)

[hodnota]

070

AMA

CA2 (riadok 620)/(riadok 590)

[hodnota]

 

Úverové inštitúcie: straty spôsobené operačným rizikom

 

 

080

Úverové inštitúcie: celková hrubá strata

celková hrubá strata ako % celkového hrubého príjmu  (26)

OPR Details (riadok 920, stĺpec 080) / OPR [súčet (riadok 010 až riadok 130), stĺpec 030]

[hodnota]

 

Investičné spoločnosti: požiadavky na vlastné zdroje pre operačné riziko

 

 

090

Investičné spoločnosti: požiadavky na vlastné zdroje pre operačné riziko

% celkových požiadaviek na vlastné zdroje  (24)

CA2 (riadok 590)/(riadok 010)

[hodnota]

100

Investičné spoločnosti: členenie podľa prístupu

% na základe celkového počtu investičných spoločností  (25)

BIA

 

[hodnota]

110

TSA/ASA

 

[hodnota]

120

AMA

 

[hodnota]

130

% na základe celkových požiadaviek na vlastné zdroje pre operačné riziko

BIA

CA2 (riadok 600)/(riadok 590)

[hodnota]

140

TSA/ASA

CA2 (riadok 610)/(riadok 590)

[hodnota]

150

AMA

CA2 (riadok 620)/(riadok 590)

[hodnota]

 

Investičné spoločnosti: straty spôsobené operačným rizikom

 

 

160

Investičné spoločnosti: celková hrubá strata

celková hrubá strata ako % celkového hrubého príjmu  (26)

OPR Details (riadok 920, stĺpec 080) / OPR [súčet (riadok 010 až riadok 130), stĺpec 030]

[hodnota]


ČASŤ 5

Údaje o opatreniach v oblasti dohľadu a správnych sankciách  (27) (rok XXXX)

 

Opatrenia dohľadu

Údaje

 

Úverové inštitúcie

 

010

Opatrenia v oblasti dohľadu prijaté v súlade s článkom 102 ods. 1 písm. a)

celkový počet opatrení v oblasti dohľadu prijatých v súlade s článkom 104 ods. 1 smernice 2013/36/EÚ:

[hodnota]

011

držať vlastné zdroje vo výške presahujúcej minimálne kapitálové požiadavky [článok 104 ods. 1 písm. a)]

[hodnota]

012

posilniť opatrenia týkajúce sa riadenia a riadenie interného kapitálu [článok 104 ods. 1 písm. b)]

[hodnota]

013

predložiť plán na obnovenie súladu s požiadavkami v oblasti dohľadu [článok 104 ods. 1 písm. c)]

[hodnota]

014

uplatniť osobitnú politiku tvorby rezerv alebo zaobchádzanie s aktívami [článok 104 ods. 1 písm. d)]

[hodnota]

015

obmedziť/limitovať obchodnú činnosť alebo činnosti [článok 104 ods. 1 písm. e)]

[hodnota]

016

znížiť riziko spojené s činnosťami, produktmi a systémami [článok 104 ods. 1 písm. f)]

[hodnota]

017

obmedziť pohyblivú odmenu [článok 104 ods. 1 písm. g)]

[hodnota]

018

využívať čisté zisky na posilnenie vlastných zdrojov [článok 104 ods. 1 písm. h)]

[hodnota]

019

obmedziť/zakázať rozdeľovanie výnosov alebo vyplácanie úrokov [článok 104 ods. 1 písm. i)]

[hodnota]

020

uložiť požiadavky na ďalšie alebo častejšie podávanie správ [článok 104 ods. 1 písm. j)]

[hodnota]

021

uložiť osobitné požiadavky na likviditu [článok 104 ods. 1 písm. k)]

[hodnota]

022

uložiť dodatočné požiadavky na zverejňovanie [článok 104 ods. 1 písm. l)]

[hodnota]

023

počet a povaha prijatých iných opatrení v oblasti dohľadu (neuvedených v článku 104 ods. 1 smernice 2013/36/EÚ)

[hodnota]

024

Opatrenia v oblasti dohľadu prijaté v súlade s článkom 102 ods. 1 písm. b) a inými ustanoveniami smernice 2013/36/EÚ alebo nariadenia (EÚ) č. 575/2013

celkový počet opatrení v oblasti dohľadu prijatých v súlade s článkom 104 ods. 1 smernice 2013/36/EÚ:

[hodnota]

025

držať vlastné zdroje vo výške presahujúcej minimálne kapitálové požiadavky [článok 104 ods. 1 písm. a)]

[hodnota]

026

posilniť opatrenia týkajúce sa riadenia a riadenie interného kapitálu [článok 104 ods. 1 písm. b)]

[hodnota]

027

predložiť plán na obnovenie súladu s požiadavkami v oblasti dohľadu [článok 104 ods. 1 písm. c)]

[hodnota]

028

uplatniť osobitnú politiku tvorby rezerv alebo zaobchádzanie s aktívami [článok 104 ods. 1 písm. d)]

[hodnota]

029

obmedziť/limitovať obchodnú činnosť alebo činnosti [článok 104 ods. 1 písm. e)]

[hodnota]

030

znížiť riziko spojené s činnosťami, produktmi a systémami [článok 104 ods. 1 písm. f)]

[hodnota]

031

obmedziť pohyblivú odmenu [článok 104 ods. 1 písm. g)]

[hodnota]

032

využívať čisté zisky na posilnenie vlastných zdrojov [článok 104 ods. 1 písm. h)]

[hodnota]

033

obmedziť/zakázať rozdeľovanie výnosov alebo vyplácanie úrokov [článok 104 ods. 1 písm. i)]

[hodnota]

034

uložiť požiadavky na ďalšie alebo častejšie podávanie správ [článok 104 ods. 1 písm. j)]

[hodnota]

035

uložiť osobitné požiadavky na likviditu [článok 104 ods. 1 písm. k)]

[hodnota]

036

uložiť dodatočné požiadavky na zverejňovanie [článok 104 ods. 1 písm. l)]

[hodnota]

037

počet a povaha prijatých iných opatrení v oblasti dohľadu (neuvedených v článku 104 ods. 1 smernice 2013/36/EÚ)

[hodnota]

 

 

 

 

 

Opatrenia dohľadu

Údaje

 

Investičné spoločnosti

 

037

Opatrenia v oblasti dohľadu prijaté v súlade s článkom 102 ods. 1 písm. a)

celkový počet opatrení v oblasti dohľadu prijatých v súlade s článkom 104 ods. 1 smernice 2013/36/EÚ:

[hodnota]

038

držať vlastné zdroje vo výške presahujúcej minimálne kapitálové požiadavky [článok 104 ods. 1 písm. a)]

[hodnota]

039

posilniť opatrenia týkajúce sa riadenia a riadenie interného kapitálu [článok 104 ods. 1 písm. b)]

[hodnota]

040

predložiť plán na obnovenie súladu s požiadavkami v oblasti dohľadu [článok 104 ods. 1 písm. c)]

[hodnota]

041

uplatniť osobitnú politiku tvorby rezerv alebo zaobchádzanie s aktívami [článok 104 ods. 1 písm. d)]

[hodnota]

042

obmedziť/limitovať obchodnú činnosť alebo činnosti [článok 104 ods. 1 písm. e)]

[hodnota]

043

znížiť riziko spojené s činnosťami, produktmi a systémami [článok 104 ods. 1 písm. f)]

[hodnota]

044

obmedziť pohyblivú odmenu [článok 104 ods. 1 písm. g)]

[hodnota]

045

využívať čisté zisky na posilnenie vlastných zdrojov [článok 104 ods. 1 písm. h)]

[hodnota]

046

obmedziť/zakázať rozdeľovanie výnosov alebo vyplácanie úrokov [článok 104 ods. 1 písm. i)]

[hodnota]

047

uložiť požiadavky na ďalšie alebo častejšie podávanie správ [článok 104 ods. 1 písm. j)]

[hodnota]

048

uložiť osobitné požiadavky na likviditu [článok 104 ods. 1 písm. k)]

[hodnota]

049

uložiť dodatočné požiadavky na zverejňovanie [článok 104 ods. 1 písm. l)]

[hodnota]

050

počet a povaha prijatých iných opatrení v oblasti dohľadu (neuvedených v článku 104 ods. 1 smernice 2013/36/EÚ)

[hodnota]

051

Opatrenia v oblasti dohľadu prijaté v súlade s článkom 102 ods. 1 písm. b) a inými ustanoveniami smernice 2013/36/EÚ alebo nariadenia (EÚ) č. 575/2013

celkový počet opatrení v oblasti dohľadu prijatých v súlade s článkom 104 ods. 1 smernice 2013/36/EÚ:

[hodnota]

052

držať vlastné zdroje vo výške presahujúcej minimálne kapitálové požiadavky [článok 104 ods. 1 písm. a)]

[hodnota]

053

posilniť opatrenia týkajúce sa riadenia a riadenie interného kapitálu [článok 104 ods. 1 písm. b)]

[hodnota]

054

predložiť plán na obnovenie súladu s požiadavkami v oblasti dohľadu [článok 104 ods. 1 písm. c)]

[hodnota]

055

uplatniť osobitnú politiku tvorby rezerv alebo zaobchádzanie s aktívami [článok 104 ods. 1 písm. d)]

[hodnota]

056

obmedziť/limitovať obchodnú činnosť alebo činnosti [článok 104 ods. 1 písm. e)]

[hodnota]

057

znížiť riziko spojené s činnosťami, produktmi a systémami [článok 104 ods. 1 písm. f)]

[hodnota]

058

obmedziť pohyblivú odmenu [článok 104 ods. 1 písm. g)]

[hodnota]

059

využívať čisté zisky na posilnenie vlastných zdrojov [článok 104 ods. 1 písm. h)]

[hodnota]

060

obmedziť/zakázať rozdeľovanie výnosov alebo vyplácanie úrokov [článok 104 ods. 1 písm. i)]

[hodnota]

061

uložiť požiadavky na ďalšie alebo častejšie podávanie správ [článok 104 ods. 1 písm. j)]

[hodnota]

062

uložiť osobitné požiadavky na likviditu [článok 104 ods. 1 písm. k)]

[hodnota]

063

uložiť dodatočné požiadavky na zverejňovanie [článok 104 ods. 1 písm. l)]

[hodnota]

064

počet a povaha prijatých iných opatrení v oblasti dohľadu (neuvedených v článku 104 ods. 1 smernice 2013/36/EÚ)

[hodnota]

 

 

 

 

 

Správne sankcie (28)

Údaje

 

Úverové inštitúcie

 

065

správne sankcie (za porušenia požiadaviek na povolenia/nadobúdanie kvalifikovanej účasti)

celkový počet uplatnených správnych sankcií vyplývajúcich z článku 66 ods. 2 smernice 2013/36/EÚ:

[hodnota]

066

verejné vyhlásenia s identifikáciou zodpovednej fyzickej/právnickej osoby a povaha porušenia [článok 66 ods. 2 písm. a)]

[hodnota]

067

príkazy, aby zodpovedná fyzická/právnická osoba upustila od takéhoto konania a neopakovala ho [článok 66 ods. 2 písm. b)]

[hodnota]

068

správne peňažné sankcie uložené právnickej/fyzickej osobe [článok 66 ods. 2 písm. c) až e)]

[hodnota]

069

pozastavenie hlasovacích práv akcionárov [článok 66 ods. 2 písm. f)]

[hodnota]

070

počet a povaha uplatnených iných správnych sankcií (nespresnených v článku 66 ods. 2 smernice 2013/36/EÚ)

[voľný text]

071

správne sankcie [za iné porušenia požiadaviek uložených smernicou 2013/36/EÚ alebo nariadením (EÚ) č. 575/2013]

celkový počet uplatnených správnych sankcií vyplývajúcich z článku 67 ods. 2 smernice 2013/36/EÚ:

[hodnota]

072

verejné vyhlásenia s identifikáciou zodpovednej fyzickej/právnickej osoby a povaha porušenia [článok 67 ods. 2 písm. a)]

[hodnota]

073

príkazy, aby zodpovedná fyzická/právnická osoba upustila od takéhoto konania a neopakovala ho [článok 67 ods. 2 písm. b)]

[hodnota]

074

odňatia povolenia úverovej inštitúcie [článok 67 ods. 2 písm. c)]

[hodnota]

075

dočasný zákaz vykonávať funkcie v úverových inštitúciách pre fyzickú osobu [článok 67 ods. 2 písm. d)]

[hodnota]

076

správne peňažné sankcie uložené právnickej/fyzickej osobe [článok 67 ods. 2 písm. e) až g)]

[hodnota]

077

počet a povaha uplatnených iných správnych sankcií (nespresnených v článku 67 ods. 2 smernice 2013/36/EÚ)

[voľný text]

 

Investičné spoločnosti

 

078

správne sankcie (za porušenia požiadaviek na povolenia/nadobúdanie kvalifikovanej účasti)

celkový počet uplatnených správnych sankcií vyplývajúcich z článku 66 ods. 2 smernice 2013/36/EÚ:

[hodnota]

079

verejné vyhlásenia s identifikáciou zodpovednej fyzickej/právnickej osoby a povaha porušenia [článok 66 ods. 2 písm. a)]

[hodnota]

080

príkazy, aby zodpovedná fyzická/právnická osoba upustila od takéhoto konania a neopakovala ho [článok 66 ods. 2 písm. b)]

[hodnota]

081

správne peňažné sankcie uložené právnickej osobe [článok 66 ods. 2 písm. c) až e)]

[hodnota]

082

pozastavenie hlasovacích práv akcionárov [článok 66 ods. 2 písm. f)]

[hodnota]

083

počet a povaha uplatnených iných správnych sankcií (nespresnených v článku 66 ods. 2 smernice 2013/36/EÚ)

[hodnota]

084

správne sankcie [za iné porušenia požiadaviek uložených smernicou 2013/36/EÚ alebo nariadením (EÚ) č. 575/2013]

celkový počet uplatnených správnych sankcií vyplývajúcich z článku 66 ods. 2 smernice 2013/36/EÚ:

[hodnota]

085

verejné vyhlásenia s identifikáciou zodpovednej fyzickej/právnickej osoby a povaha porušenia [článok 67 ods. 2 písm. a)]

[hodnota]

086

príkazy, aby zodpovedná fyzická/právnická osoba upustila od takéhoto konania a neopakovala ho [článok 67 ods. 2 písm. b)]

[hodnota]

087

odňatia povolenia investičnej spoločnosti [článok 67 ods. 2 písm. c)]

[hodnota]

088

dočasný zákaz vykonávať funkcie v investičných spoločnostiach pre fyzickú osobu [článok 67 ods. 2 písm. d)]

[hodnota]

089

správne peňažné sankcie uložené právnickej/fyzickej osobe [článok 67 ods. 2 písm. e) až g)]

[hodnota]

090

počet a povaha uplatnených iných správnych sankcií (nespresnených v článku 67 ods. 2 smernice 2013/36/EÚ)

[voľný text]

Príslušné orgány nezverejňujú kroky v oblasti dohľadu ani rozhodnutia adresované konkrétnym inštitúciám. Príslušné orgány pri uverejňovaní informácií o všeobecných kritériách a metodikách nezverejňujú žiadne opatrenia v oblasti dohľadu adresované konkrétnym inštitúciám, či už v súvislosti s jednou inštitúciou alebo so skupinou inštitúcií.


ČASŤ 6

Údaje o výnimkách  (29) (rok XXXX)

 

Výnimka z uplatňovania prudenciálnych požiadaviek na individuálnom základe stanovených v druhej až piatej časti a v siedmej a ôsmej časti nariadenia (EÚ) č. 575/2013

 

odkazy na právne predpisy v nariadení (EÚ) č. 575/2013

článok 7 ods. 1 a 2

(výnimky pre dcérske spoločnosti) (30)

článok 7 ods. 3

(výnimky pre materské inštitúcie)

010

celkový počet udelených výnimiek

[hodnota]

[hodnota]

011

počet výnimiek udelených materským inštitúciám, ktoré majú alebo držia účasti v dcérskych spoločnostiach usadených v tretích krajinách

neuvádza sa

[hodnota]

012

celková výška konsolidovaných vlastných zdrojov držaných v dcérskych spoločnostiach usadených v tretích krajinách (v mil. EUR)

neuvádza sa

[hodnota]

013

percentuálny podiel celkových konsolidovaných vlastných zdrojov držaných v dcérskych spoločnostiach usadených v tretích krajinách (%)

neuvádza sa

[hodnota]

014

percentuálny podiel požiadaviek na konsolidované vlastné zdroje pridelené dcérskym spoločnostiam usadeným v tretích krajinách (%)

neuvádza sa

[hodnota]

 

Povolenie udelené materským inštitúciám zahrnúť dcérske spoločnosti do výpočtu ich prudenciálnych požiadaviek stanovených v druhej až piatej časti a v ôsmej časti nariadenia (EÚ) č. 575/2013

 

odkazy na právne predpisy v nariadení (EÚ) č. 575/2013

článok 9 ods. 1

(metóda individuálnej konsolidácie)

015

celkový počet udelených povolení

[hodnota]

016

počet povolení udelených materským inštitúciám zahrnúť dcérske spoločnosti usadené v tretích krajinách do výpočtu ich požiadavky

[hodnota]

017

celková výška konsolidovaných vlastných zdrojov držaných v dcérskych spoločnostiach usadených v tretích krajinách (v mil. EUR)

[hodnota]

018

percentuálny podiel celkových konsolidovaných vlastných zdrojov držaných v dcérskych spoločnostiach usadených v tretích krajinách (%)

[hodnota]

019

percentuálny podiel požiadaviek na konsolidované vlastné zdroje pridelené dcérskym spoločnostiam usadeným v tretích krajinách (%)

[hodnota]

 

výnimka z uplatňovania požiadaviek na likviditu na individuálnom základe stanovených v šiestej časti nariadenia (EÚ) č. 575/2013

 

odkazy na právne predpisy v nariadení (EÚ) č. 575/2013

článok 8

(výnimky pre dcérske spoločnosti v oblasti likvidity)

020

celkový počet udelených výnimiek

[hodnota]

021

počet výnimiek udelených podľa článku 8 ods. 2, keď všetky inštitúcie v rámci jednej podskupiny likvidity disponujú povolením v tom istom členskom štáte

[hodnota]

022

počet výnimiek udelených podľa článku 8 ods. 1, keď všetky inštitúcie v rámci jednej podskupiny likvidity disponujú povolením v niekoľkých členských štátoch

[hodnota]

023

počet výnimiek udelených podľa článku 8 ods. 3 inštitúciám, ktoré sú členmi tej istej schémy inštitucionálneho zabezpečenia

[hodnota]

 

výnimka z uplatňovania prudenciálnych požiadaviek na individuálnom základe stanovených v druhej až ôsmej časti nariadenia (EÚ) č. 575/2013

 

odkazy na právne predpisy v nariadení (EÚ) č. 575/2013

článok 10

(úverové inštitúcie, ktoré sú trvalo pridružené k ústrednému orgánu)

024

celkový počet udelených výnimiek

[hodnota]

025

počet výnimiek udelených úverovým inštitúciám, ktoré sú trvalo pridružené k ústrednému orgánu

[hodnota]

026

počet výnimiek udelených ústredným orgánom

[hodnota]


(1)  Výška celkových aktív predstavuje celkovú hodnotu aktív krajiny pre príslušné vnútroštátne orgány, len pre riadky 020 a 030, a pre ECB celkovú hodnotu aktív významných inštitúcií pre celý jednotný mechanizmus dohľadu.

(2)  HDP pri trhovej cene; navrhovaný zdroj – Eurostat/ECB.

(3)  Krajiny EHP nie sú zahrnuté.

(4)  Počet pobočiek podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 1 CRR. Akýkoľvek počet miest podnikania, ktoré v tej istej krajine zriadi úverová inštitúcia s ústredím v tretej krajine, by sa mal počítať za jednu pobočku.

(5)  Počet dcérskych spoločností podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 16 CRR. Každá dcérska spoločnosť dcérskeho podniku sa považuje za dcérsku spoločnosť materskej spoločnosti, ktorá je na čele uvedených spoločností.

(6)  Pomer vlastného kapitálu Tier 1 podľa vymedzenia v článku 50 CRR k vlastným zdrojom podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 118 a článku 72 CRR, vyjadrený v percentách (%).

(7)  Pomer dodatočného kapitálu Tier 1 podľa vymedzenia v článku 61 CRR k vlastným zdrojom podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 118 a článku 72 CRR, vyjadrený v percentách (%).

(8)  Pomer kapitálu Tier 2 podľa vymedzenia v článku 71 CRR k vlastným zdrojom podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 118 a článku 72 CRR, vyjadrený v percentách (%).

(9)  Podiel 8 % celkovej hodnoty rizikovej expozície podľa vymedzenia v článku 92 ods. 3 a článkoch 95, 96 a 98 CRR.

(10)  Pomer vlastných zdrojov k celkovej hodnote rizikovej expozície podľa vymedzenia v článku 92 ods. 2 písm. c) CRR, vyjadrený v percentách (%).

(11)  Pomer požiadaviek na vlastné zdroje pre kreditné riziko podľa vymedzenia v článku 92 ods. 3 písm. a) a f) CRR k celkovým vlastným zdrojom podľa vymedzenia v článku 92 ods. 3 a článkoch 95, 96 a 98 CRR.

(12)  Ak inštitúcia používa viac než jeden prístup, započítava sa v každom z týchto prístupov. Súčet vykázaných percentuálnych hodnôt v prípade troch prístupov preto môže byť vyšší ako 100 %.

(13)  Vo výnimočných prípadoch, ak inštitúcia používa viac než jeden prístup, započítava sa v každom z týchto prístupov. Súčet vykázaných percentuálnych hodnôt preto môže byť vyšší ako 100 %.

(14)  Pomer požiadaviek na vlastné zdroje pre kreditné riziko podľa vymedzenia v článku 92 ods. 3 písm. a) a f) CRR k celkovým vlastným zdrojom podľa vymedzenia v článku 92 ods. 3 a článkoch 95, 96 a 98 CRR.

(15)  Percentuálny podiel požiadaviek na vlastné zdroje pre investičné spoločnosti, ktoré uplatňujú prístup podľa SA a IRB v súvislosti s požiadavkami na vlastné zdroje pre kreditné riziko podľa vymedzenia v článku 92 ods. 3 písm. a) a f) CRR.

(16)  Výška odhadovaných strát sa vykazuje k referenčnému dátumu vykazovania.

(17)  Podľa vymedzenia v článku 101 ods. 1 písm. c) a f) CRR, trhová hodnota a hodnota poskytnutého hypotekárneho financovania podľa článku 4 ods. 1 bodov 74 a 76, iba pre časť expozície, ktorá sa považuje za plne zabezpečenú podľa článku 124 ods. 1 CRR.

(18)  Podľa vymedzenia v článku 101 ods. 1 písm. a) a d) CRR, trhová hodnota a hodnota poskytnutého hypotekárneho financovania podľa článku 4 ods. 1 bodov 74 a 76.

(19)  Ak sa hodnota kolaterálu vypočítala ako hodnota poskytnutého hypotekárneho financovania.

(20)  Podľa vymedzenia v článku 101 ods. 1 písm. b) a e) CRR, trhová hodnota a hodnota poskytnutého hypotekárneho financovania podľa článku 4 ods. 1 bodov 74 a 76.

(21)  Vzor obsahuje informácie o všetkých inštitúciách, nie len o inštitúciách s pozíciami trhového rizika.

(22)  Pomer celkovej hodnoty rizikovej expozície pre pozičné, devízové a komoditné riziko podľa vymedzenia v článku 92 ods. 3 písm. b) bode i) a písm. c) bodoch i) a iii) a článku 92 ods. 4 písm. b) CRR k celkovej hodnote rizikovej expozície podľa vymedzenia v článku 92 ods. 3 a článkoch 95, 96 a 98 CRR (v %).

(23)  Ak inštitúcia používa viac než jeden prístup, započítava sa v každom z týchto prístupov. Súčet vykázaných percentuálnych hodnôt preto môže byť vyšší ako 100 %, ale aj nižší ako 100 %, pretože subjekty s nízkym obchodným portfóliom nie sú povinné určovať trhové riziko.

(24)  Pomer celkovej hodnoty rizikovej expozície pre operačné riziko podľa vymedzenia v článku 92 ods. 3 CRR k celkovej hodnote rizikovej expozície podľa vymedzenia v článku 92 ods. 3 a článkoch 95, 96 a 98 CRR (v %).

(25)  Ak inštitúcia používa viac než jeden prístup, započítava sa v každom z týchto prístupov. Súčet vykázaných percentuálnych hodnôt preto môže byť vyšší ako 100 %, ale aj nižší ako 100 %, pretože niektoré investičné spoločnosti nie sú povinné určovať kapitálovú požiadavku na krytie operačného rizika.

(26)  Iba v súvislosti so subjektmi, ktoré používajú prístup AMA alebo TSA/ASA; pomer celkovej výšky straty pre všetky obchodné línie k súčtu príslušného ukazovateľa bankových činností, na ktoré sa za posledný rok vzťahujú prístupy TSA/ASA a AMA (v %).

(27)  Informácie sa vykazujú na základe dátumu rozhodnutia.

Vzhľadom na rozdiely medzi vnútroštátnymi predpismi, ako aj postupmi dohľadu a prístupmi jednotlivých príslušných orgánov čísla uvedené v tejto tabuľke nemusia umožňovať zmysluplné porovnanie jurisdikcií. Akékoľvek závery, ku ktorým sa dospelo bez náležitého zváženia týchto rozdielov, môžu byť zavádzajúce.

(28)  Správne sankcie uložené príslušnými orgánmi. Príslušné orgány vykazujú všetky správne sankcie, proti ktorým nie je v ich jurisdikcii možné podať odvolanie k referenčného dátumu zverejnenia. Príslušné orgány členských štátov, v ktorých je povolené uverejňovať správne sankcie s možnosťou odvolania, vykazujú takisto aj uvedené správne sankcie, pokiaľ nie je vydané odvolanie, ktorým sa správna sankcia ruší.

(29)  Príslušné orgány vykazujú informácie o postupoch výnimiek na základe celkového počtu výnimiek zo strany príslušného orgánu, ktoré sú stále účinné alebo v platnosti. Informácie, ktoré sa majú vykazovať, sú obmedzené na tie subjekty, ktorým bola udelená výnimka. Ak informácie nie sú k dispozícii, t. j. nie sú súčasťou pravidelného vykazovania, vykazujú sa ako „neuvádza sa“.

(30)  Ako základ pre počítanie výnimiek sa použije počet inštitúcií, ktorým bola udelená výnimka.