28.5.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 140/6


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/856

z 26. februára 2019,

ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokiaľ ide o prevádzkovanie inovačného fondu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Únii, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (1), a najmä na jej článok 10a ods. 8 štvrtý pododsek,

keďže:

(1)

Podrobné pravidlá prevádzkovania inovačného fondu by sa mali stanoviť s prihliadnutím na poznatky získané v rámci programu NER300 vytvoreného smernicou 2003/87/ES a vykonávaného na základe rozhodnutia Komisie 2010/670/EÚ (2), najmä s prihliadnutím na závery správy Dvora audítorov (3).

(2)

S cieľom pokryť nižšiu ziskovosť a vyššie technologické riziká oprávnených projektov v porovnaní s konvenčnými technológiami by sa významná časť financovania z inovačného fondu mala poskytovať vo forme grantov. Preto by sa mali stanoviť podrobné pravidlá na vyplácanie grantov.

(3)

Vzhľadom na skutočnosť, že riziká a ziskovosť oprávnených projektov sa môžu v jednotlivých odvetviach a činnostiach týchto projektov líšiť a takisto sa môžu postupom času vyvíjať, je vhodné umožniť, aby sa časť podpory z inovačného fondu poskytovala prostredníctvom príspevkov do operácií kombinovaného financovania v rámci nástroja Únie na podporu investícií, ako aj do iných foriem stanovených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 (4) („nariadenie o rozpočtových pravidlách“).

(4)

Na účely financovania z inovačného fondu je vhodné za relevantné náklady považovať rozdiel medzi celkovými nákladmi oprávneného projektu a celkovými nákladmi ekvivalentného projektu využívajúceho konvenčnú technológiu. S cieľom vyhnúť sa nadmernej administratívnej záťaži pri malých projektoch a riešiť ich osobitné problémy pri získavaní finančných prostriedkov by relevantné náklady v prípade malých projektov mali tvoriť celkové kapitálové výdavky daného projektu.

(5)

V záujme včasného sprístupnenia adekvátnych finančných zdrojov oprávneným projektom by vyplácanie grantov malo závisieť od dosiahnutia čiastkových cieľov. Pri všetkých projektoch by medzi čiastkové ciele malo patriť finančné uzavretie a uvedenie do prevádzky. Keďže niektoré projekty si môžu vyžadovať vyplatenie podpory v inom čase, je vhodné vytvoriť možnosť stanovenia doplňujúcich čiastkových cieľov v zmluvnej dokumentácii.

(6)

V záujme zvýšenia pravdepodobnosti úspechu projektov by sa mala vytvoriť možnosť vyplatenia časti grantu pred uvedením projektu do prevádzky. Vyplácanie grantov by sa malo v zásade začať pri finančnom uzavretí a pokračovať počas vývoja a prevádzkovania projektu.

(7)

Hlavná časť podpory z inovačného fondu by mala závisieť od overeného zamedzenia emisií skleníkových plynov. Výrazne horšie výsledky v porovnaní s plánovaným zamedzením emisií skleníkových plynov by preto mali viesť k zníženiu a vymáhaniu sumy podpory, ktorá závisí od takéhoto zamedzenia emisiám. Mechanizmus zníženia sumy a vymáhania by však mal byť dostatočne flexibilný, aby sa zohľadnil inovačný charakter projektov podporovaných z inovačného fondu.

(8)

Granty v rámci inovačného fondu by sa mali udeliť po uskutočnení súťažného výberového konania na základe výziev na predkladanie návrhov. S cieľom znížiť administratívnu záťaž pre navrhovateľov projektov by sa mal zaviesť dvojfázový postup podávania žiadostí, ktorý bude pozostávať z vyjadrenia záujmu a úplnej žiadosti.

(9)

Projekty, na ktoré sa bude žiadať podpora z inovačného fondu, by sa mali posudzovať na základe kvalitatívnych a kvantitatívnych kritérií. Kombináciou takýchto kritérií by sa mala zabezpečiť úplnosť posudzovania projektov z hľadiska ich technologického a podnikateľského potenciálu. V záujme zabezpečenia spravodlivého výberu založeného na zásluhách by projekty mali byť vyberané na základe rovnakých kritérií výberu, no by mali byť hodnotené a ich poradie by malo byť stanovené najprv vo vzťahu k ostatným projektom v rámci rovnakého odvetvia a následne voči projektom zo všetkých odvetví.

(10)

Na účely podpory z inovačného fondu by sa nemali vyberať projekty, pri ktorých sa plánovanie, obchodný model a finančná a právna štruktúra javia ako nedostatočne pripravené, a to najmä pokiaľ ide o prípadnú chýbajúcu podporu zo strany príslušného členského štáty resp. chýbajúce povolenia na vnútroštátnej úrovni. Napriek tomu však takéto projekty môžu byť sľubné. Preto by sa mala stanoviť možnosť poskytnúť pomoc pri vypracúvaní takýchto projektov. Z pomoci pri vypracúvaní projektov by mali mať úžitok najmä malé projekty a projekty v členských štátoch s nižšími príjmami, čo prispeje k dosiahnutiu geograficky vyváženého rozdelenia podpory z inovačného fondu.

(11)

Dosiahnutie geograficky vyváženého rozdelenia podpory z inovačného fondu je dôležité. Aby nedošlo k situácii, že niektoré členské štáty nebudú dostatočne pokryté, malo by sa v rámci druhej výzvy na predkladanie návrhov resp. v ďalších výzvach umožniť stanovenie doplňujúcich kritérií výberu, ktoré budú zamerané na dosiahnutie geografickej vyváženosti.

(12)

Komisia by mala zabezpečovať vykonávanie inovačného fondu. Mala by však mať možnosť delegovať niektoré zo svojich vykonávacích činností, ako napr. organizácia výzvy na predkladanie návrhov, predbežný výber projektov alebo zmluvný manažment grantov, na implementačné orgány.

(13)

Príjmy inovačného fondu vrátane výnosov z kvót speňažených prostredníctvom spoločnej aukčnej platformy v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 1031/2010 (5) by sa mali spravovať v súlade s cieľmi smernice 2003/87/ES. Komisia by preto mala vykonávať túto úlohu sama a mala by mať možnosť delegovať ju na Európsku investičnú banku.

(14)

Komisia by mala uplatňovať rôzne pravidlá v závislosti od spôsobu vykonávania inovačného fondu. Pri vykonávaní inovačného fondu v rámci priameho riadenia by ustanovenia tohto nariadenia mali byť v plnom súlade s ustanoveniami nariadenia o rozpočtových pravidlách.

(15)

Členské štáty by mali zohrávať dôležitú úlohu pri vykonávaní inovačného fondu. Komisia by mala s členskými štátmi najmä konzultovať o kľúčových rozhodnutiach v súvislosti s vykonávaním, ako aj vývojom inovačného fondu.

(16)

Inovačný fond by sa mal vykonávať v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia stanovenými v nariadení o rozpočtových pravidlách.

(17)

Mali by sa stanoviť jednoznačné úpravy v oblasti podávania správ, zodpovednosti a finančnej kontroly s cieľom zabezpečiť, aby Komisia dostávala úplné a včasné informácie o pokroku projektov podporených z inovačného fondu, aby subjekty, ktoré spravujú inovačný fond, uplatňovali zásady riadneho finančného hospodárenia a aby členské štáty boli včas informované o vykonávaní inovačného fondu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

Všeobecné ustanovenia

Článok 1

Predmet úpravy

V tomto nariadení sa stanovujú podrobné pravidlá, ktorými sa dopĺňa smernica 2003/87/ES, pokiaľ ide o:

a)

operačné ciele inovačného fondu stanovené článkom 10a ods. 8 smernice 2003/87/ES;

b)

formy podpory poskytovanej z inovačného fondu;

c)

postup podávania žiadostí o podporu z inovačného fondu;

d)

postup a kritériá výberu projektov v rámci inovačného fondu;

e)

vyplatenie podpory z inovačného fondu;

f)

riadenie a správu inovačného fondu;

g)

podávanie správ, monitorovanie, hodnotenie, kontrolu a zverejňovanie v súvislosti s prevádzkovaním inovačného fondu.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„finančné uzavretie“ je časový okamih v cykle vývoja projektu, v ktorom sú všetky dohody o projekte a financovaní podpísané a všetky požadované podmienky, ktoré obsahujú, boli splnené;

2.

„uvedenie do prevádzky“ je časový okamih v cykle vývoja projektu, v ktorom všetky prvky a systémy potrebné na prevádzku projektu boli otestované a začali sa činnosti, ktorých výsledkom je účinné zamedzenie emisiám skleníkových plynov;

3.

„malý projekt“ je projekt s celkovými kapitálovými výdavkami nepresahujúcimi 7 500 000 EUR.

Článok 3

Operačné ciele

Inovačný fond má tieto operačné ciele:

a)

podporiť projekty, ktoré demonštrujú vysoko inovačné technológie, procesy alebo výrobky, ktoré sú dostatočne pokročilé a majú významný potenciál znížiť emisie skleníkových plynov;

b)

ponúknuť finančnú podporu prispôsobenú potrebám trhu a rizikovým profilom oprávnených projektov a zároveň pritiahnuť ďalšie verejné a súkromné zdroje;

c)

zabezpečiť, aby príjmy inovačného fondu boli spravované v súlade s cieľmi smernice 2003/87/ES.

Článok 4

Formy podpory z inovačného fondu

Podpora z inovačného fondu sa môže poskytovať projektom touto formou:

a)

granty;

b)

príspevky do operácií kombinovaného financovania v rámci nástroja Únie na podporu investícií;

c)

ak je to potrebné na dosiahnutie cieľov smernice 2003/87/ES, financovanie v akejkoľvek inej forme stanovenej v nariadení (EÚ, Euratom) 2018/1046 („nariadenie o rozpočtových pravidlách“), najmä ceny a obstarávanie.

KAPITOLA II

Osobitné ustanovenia vzťahujúce sa na granty

Článok 5

Relevantné náklady

1.   Na účely článku 10a ods. 8 tretieho pododseku štvrtej vety smernice 2003/87/ES sú relevantnými nákladmi dodatočné náklady, ktoré znáša navrhovateľ projektu z dôvodu využívania inovačnej technológie súvisiacej so znížením alebo zamedzením emisií skleníkových plynov. Relevantné náklady sa vypočítajú ako rozdiel medzi najlepším odhadom celkových kapitálových výdavkov, čistou súčasnou hodnotou prevádzkových nákladov a výnosov počas 10 rokov od uvedenia projektu do prevádzky v porovnaní s výsledkom toho istého výpočtu v prípade konvenčnej výroby pri rovnakej kapacite z hľadiska efektívnej výroby príslušného finálneho výrobku.

V prípade neexistencie konvenčnej výroby podľa prvého pododseku sa za relevantné náklady považuje najlepší odhad celkových kapitálových výdavkov a čistej súčasnej hodnoty prevádzkových nákladov a výnosov počas 10 rokov od uvedenia projektu do prevádzky.

2.   Relevantnými nákladmi malého projektu sú celkové kapitálové výdavky na takýto projekt.

Článok 6

Vyplácanie grantov

1.   Vyplatenie podpory z inovačného fondu vo forme grantu sa vykonáva až po dosiahnutí vopred určených čiastkových cieľov.

2.   Pri všetkých projektoch čiastkové ciele podľa odseku 1 vychádzajú z cyklu vývoja projektu a musia pozostávať aspoň z:

a)

finančného uzavretia;

b)

uvedenia do prevádzky.

3.   S ohľadom na použité technológie a špecifické okolnosti v odvetví(-iach), v ktorom(-ých) sa využívajú, môžu byť v zmluvných dokumentoch vytýčené doplňujúce čiastkové ciele.

4.   Pri finančnom uzavretí alebo pri dosiahnutí konkrétneho čiastkového cieľa, ktorý predchádza finančnému uzavretiu, ak bol takýto cieľ vytýčený v súlade s odsekom 3, sa na konkrétny projekt vyplácajú prostriedky až do výšky 40 % z celkovej sumy podpory z inovačného fondu vrátane pomoci pri vypracúvaní projektov.

5.   Pokiaľ celková suma podpory z inovačného fondu na konkrétny projekt nebola vyplatená podľa odseku 4, takáto suma sa vyplatí po finančnom uzavretí. Môže byť čiastočne vyplatená pred uvedením do prevádzky a v ročných splátkach po uvedení do prevádzky.

6.   Na účely odseku 4 a odseku 5 tohto článku celková suma podpory z inovačného fondu poskytnutej na konkrétny projekt zahŕňa sumu podpory z inovačného fondu poskytnutú na takýto projekt prostredníctvom pomoci pri vypracúvaní projektov v súlade s článkom 13.

Článok 7

Všeobecné pravidlá vymáhania

1.   Komisia prijme vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa pri vykonávaní činností financovaných podľa tohto nariadenia finančné záujmy inovačného fondu chránili uplatňovaním preventívnych opatrení proti podvodom, korupcii a akýmkoľvek iným nezákonným činnostiam, účinnými kontrolami a v prípade zistenia nezrovnalostí vymáhaním neoprávnene vyplatených súm a prípadne aj účinnými, primeranými a odrádzajúcimi administratívnymi a finančnými sankciami.

2.   Vymáhanie sa vykonáva v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách.

3.   Dôvody na vymáhanie, ako aj postupy vymáhania, sa bližšie určia v zmluvnej dokumentácii.

Článok 8

Osobitné pravidlá vymáhania

1.   Výška podpory z inovačného fondu vyplatená v súlade s článkom 6 ods. 5 po finančnom uzavretí závisí od zamedzenia emisiám skleníkových plynov overeného na základe výročných správ, ktoré predkladá navrhovateľ projektu za obdobie od 3 do 10 rokov po uvedení do prevádzky. V záverečnej výročnej správe, ktorú predkladá navrhovateľ projektu, sa uvedie celkové množstvo emisií skleníkových plynov, ktorým sa predišlo počas celého vykazovaného obdobia.

2.   Ak je celkové množstvo emisií skleníkových plynov, ktorým sa predišlo počas celého vykazovaného obdobia, nižšie ako 75 % z celkového plánovaného množstva zamedzených emisií skleníkových plynov, suma, ktorá bola zaplatená alebo ktorá sa má zaplatiť navrhovateľovi projektu v súlade s článkom 6 ods. 5, sa vymáha alebo zníži v úmernej výške.

3.   Ak sa projekt neuvedie do prevádzky vo vopred určenom čase alebo navrhovateľ projektu nepreukáže žiadne skutočné zamedzenie emisiám skleníkových plynov, suma vyplatená po finančnom uzavretí v súlade s článkom 6 ods. 5 sa vymáha v plnej výške.

4.   Ak situácie uvedené v odsekoch 2 a 3 nastanú z dôvodu mimoriadnych okolností, ktoré navrhovateľ projektu nemôže ovplyvniť, pričom preukáže, že projekt má potenciál zamedziť emisiám skleníkových plynov nad rámec vykázaného množstva, alebo ak navrhovateľ projektu preukáže, že prostredníctvom projektu sa môžu dosiahnuť významné prínosy v oblasti nízkouhlíkových inovácií, Komisia môže rozhodnúť o neuplatnení mechanizmov vymáhania podľa odsekov 2 a 3.

5.   Dôvody na vymáhanie a postupy na vymáhanie sa bližšie určia v zmluvnej dokumentácii.

6.   Pravidlami stanovenými v odsekoch 3 a 4 tohto článku nie sú dotknuté všeobecné pravidlá vymáhania podľa článku 7.

Článok 9

Výzvy na predkladanie návrhov

1.   Prostredníctvom otvorených výziev na predkladanie návrhov, ktoré vyhlási Komisia, budú navrhovatelia projektov vyzvaní, aby požiadali o podporu z inovačného fondu.

Pred prijatím rozhodnutia o vyhlásení výzvy na predkladanie návrhov sa Komisia poradí s členskými štátmi o návrhu rozhodnutia.

2.   Rozhodnutie Komisie, ktorým sa vyhlasujú výzvy na predkladanie návrhov, musí obsahovať aspoň:

a)

celkovú sumu podpory z inovačného fondu, ktorá je pre danú výzvu k dispozícii;

b)

maximálnu sumu podpory z inovačného fondu, ktorá je k dispozícii pre pomoc pri vypracúvaní projektov;

c)

typy požadovaných projektov alebo odvetví;

d)

opis postupu podávania žiadostí a podrobný zoznam informácií a dokumentov, ktoré sa majú predložiť v každej fáze postupu podávania žiadostí;

e)

podrobné informácie o postupe výberu vrátane metodiky hodnotenia a stanovenia poradia;

f)

ak sa pri malých projektoch uplatňujú osobitné postupy podávania žiadostí a ich výberu v súlade s článkom 10 ods. 4 a článkom 12 ods. 6, pravidlá týchto osobitných postupov;

g)

ak z celkovej sumy podpory z inovačného fondu, ktorá je k dispozícii pre výzvu, Komisia vyhradí časť pre malé projekty, sumu danej časti;

h)

ak sa v súlade s článkom 11 ods. 2 uplatňujú doplňujúce kritériá výberu v záujme dosiahnutia geograficky vyváženého rozdelenia podpory z inovačného fondu, príslušné kritériá.

Článok 10

Postup podávania žiadostí

1.   Implementačný orgán zozbiera žiadosti a zabezpečí postup podávania žiadostí v dvoch po sebe nasledujúcich fázach:

a)

vyjadrenie záujmu;

b)

úplná žiadosť.

2.   Vo fáze vyjadrenia záujmu je navrhovateľ projektu povinný predložiť opis kľúčových charakteristík projektu v súlade s požiadavkami uvedenými v príslušnej výzve na predkladanie návrhov vrátane opisu účinnosti projektu, stupňa inovácie a pokročilosti projektu, ako sa uvádza v článku 11 ods. 1 písm. a), b) a c).

3.   Vo fáze úplnej žiadosti je navrhovateľ projektu povinný predložiť podrobný opis projektu a celú podpornú dokumentáciu vrátane plánu výmeny poznatkov.

4.   Pri malých projektoch sa môže použiť zjednodušený postup podávania žiadostí.

Článok 11

Kritériá výberu

1.   Výber projektov na podporu z inovačného fondu vychádza z týchto kritérií:

a)

efektívnosť z hľadiska potenciálu zamedziť emisiám skleníkových plynov, ak je to relevantné, v porovnaní s referenčnými úrovňami podľa článku 10a ods. 2 smernice 2003/87/ES;

b)

stupeň inovácie projektov v porovnaní so súčasným stavom;

c)

pokročilosť projektu z hľadiska plánovania, obchodného modelu a finančnej a právnej štruktúry, ako aj vyhliadok na dosiahnutie finančného uzavretia v rámci vopred stanoveného obdobia, ktoré nepresiahne štyri roky od rozhodnutia o poskytnutí finančných prostriedkov;

d)

technický a trhový potenciál na rozsiahle uplatnenie alebo replikáciu, alebo zníženie nákladov v budúcnosti;

e)

efektívnosť z hľadiska relevantných nákladov projektu po odpočítaní akéhokoľvek príspevku k týmto nákladom zo strany navrhovateľa projektu, vydelených celkovým plánovaným množstvom emisií skleníkových plynov, ktorým sa má zamedziť, alebo množstvom energie, ktorá sa má vyrobiť alebo uskladniť, alebo množstvom CO2, ktoré sa má uložiť počas prvých 10 rokov prevádzky.

2.   Pri výbere projektov sa môžu použiť aj doplňujúce kritériá zamerané na dosiahnutie geograficky vyváženého rozdelenia podpory z inovačného fondu.

Článok 12

Postup výberu

1.   Na základe žiadostí doručených vo fáze vyjadrenia záujmu implementačný orgán posúdi pri každom projekte jeho oprávnenosť v súlade s článkom 10a ods. 8 smernice 2003/87/ES. Implementačný orgán následne pokračuje výberom oprávnených projektov podľa odsekov 2 a 3 tohto článku.

2.   Na základe žiadostí doručených vo fáze vyjadrenia záujmu implementačný orgán vypracuje zoznam projektov, ktoré spĺňajú kritériá výberu stanovené v článku 11 ods. 1 písm. a), b) a c), a vyzve navrhovateľov týchto projektov, aby predložili úplnú žiadosť.

Ak implementačný orgán dospeje k záveru, že projekt spĺňa kritériá výberu stanovené v článku 11 ods. 1) písm. a) a b), no nespĺňa kritérium uvedené v článku 11 ods. 1 písm. c), implementačný orgán posúdi, či tento projekt má potenciál splniť všetky kritériá výberu, ak sa bude ďalej vypracovávať. Ak projekt takýto potenciál má, implementačný orgán môže projektu udeliť pomoc pri vypracúvaní projektov alebo v prípade, ak túto úlohu vykonáva Komisia, môže Komisii navrhnúť, aby tomuto projektu udelila pomoc pri vypracúvaní projektov.

3.   Na základe úplnej žiadosti doručenej v súlade s odsekom 2 tohto článku implementačný orgán následne pokračuje vyhodnotením projektu a stanovením poradia na základe všetkých kritérií výberu stanovených v článku 11. Na účely daného hodnotenia implementačný orgán porovná projekt s projektmi v rovnakom odvetví, ako aj s projektmi v iných odvetviach, a vypracuje zoznam predbežne vybraných projektov.

4.   Zoznam predbežne vybraných projektov uvedených v odseku 3 a prípadne návrh podľa druhého pododseku odseku 2 sa musí poskytnúť Komisii a musí obsahovať aspoň:

a)

potvrdenie splnení kritérií oprávnenosti a kritérií výberu;

b)

podrobnosti o hodnotení projektu a stanovení poradia;

c)

celkové náklady na projekt a relevantné náklady podľa článku 5 v eurách;

d)

žiadosť o celkovú podporu z inovačného fondu v eurách,

e)

plánované množstvo emisií skleníkových plynov, ktorým sa má predísť;

f)

plánované množstvo energie, ktorá sa má vyrobiť alebo uskladniť;

g)

plánované množstvo CO2, ktoré sa má uložiť;

h)

informácie o právnej forme podpory z inovačného fondu požadovanej navrhovateľom projektu.

5.   Na základe náležitostí oznámených podľa odseku 4 tohto článku Komisia po porade s členskými štátmi v súlade s článkom 21 ods. 2 prijme rozhodnutie o poskytnutí finančných prostriedkov, pričom špecifikuje podporu pre projekty, ktoré boli vybrané, a prípadne vypracuje rezervný zoznam.

6.   Pri malých projektoch sa môže uplatniť osobitný postup výberu.

Článok 13

Pomoc pri vypracúvaní projektov

1.   Komisia po porade s členskými štátmi v súlade s článkom 21 ods. 2 písm. c) stanoví maximálnu sumu podpory z inovačného fondu, ktorá bude k dispozícii na účely pomoci pri vypracúvaní projektov.

2.   Pomoc pri vypracúvaní projektov udeľuje Komisia alebo implementačný orgán v súlade s článkom 12 ods. 2 vo forme grantu.

3.   Z pomoci pri vypracúvaní projektov sa môžu financovať tieto činnosti:

a)

zlepšenie a vypracovanie projektovej dokumentácie alebo súčastí koncepcie projektu s cieľom zabezpečiť dostatočnú pokročilosť projektu;

b)

posúdenie realizovateľnosti projektu vrátane technických a ekonomických štúdií;

c)

poradenstvo v súvislosti s finančnou a právnou štruktúrou projektu;

d)

budovanie kapacít navrhovateľa projektu.

4.   Na účely pomoci pri vypracúvaní projektu sú relevantnými nákladmi všetky náklady, ktoré sú spojené s vypracovaním projektu. Inovačný fond môže financovať relevantné náklady až do výšky 100 %.

KAPITOLA III

Osobitné ustanovenia vzťahujúce sa na iné formy podpory z inovačného fondu než granty

Článok 14

Poskytovanie podpory z inovačného fondu prostredníctvom príspevkov do operácií kombinovaného financovania v rámci nástroja Únie na podporu investícií

1.   Ak sa Komisia rozhodne vyplatiť podporu z inovačného fondu prostredníctvom príspevkov do operácií kombinovaného financovania v rámci nástroja Únie na podporu investícií, podpora z inovačného fondu sa bude realizovať v súlade s pravidlami, ktoré sa vzťahujú na nástroj Únie na podporu investícií. Oprávnenosť projektov sa však posudzuje v súlade s článkom 10a ods. 8 smernice 2003/87/ES.

2.   Komisia po porade s členskými štátmi prijme rozhodnutie, v ktorom uvedie, či sa príspevok do operácií kombinovaného financovania vykoná vo forme nenávratnej alebo návratnej podpory, resp. oboma spôsobmi, pričom uvedie sumu podpory z inovačného fondu, ktorá je k dispozícii na vyplatenie prostredníctvom nástroja Únie na podporu investícií.

Článok 15

Poskytovanie podpory z inovačného fondu ktoroukoľvek z iných foriem uvedených v nariadení o rozpočtových pravidlách

1.   Ak sa Komisia rozhodne vyplatiť podporu z inovačného fondu ktoroukoľvek z foriem stanovených v nariadení o rozpočtových pravidlách, ktorá je iná ako grant, Komisia po porade s členskými štátmi prijme rozhodnutie, v ktorom uvedie sumu podpory z inovačného fondu, ktorá je k dispozícii na vyplatenie v takejto forme, ako aj pravidlá, ktoré sa vzťahujú na žiadosti o takúto podporu, výber projektov a vyplatenie podpory.

2.   Projekty, ktorým sa poskytuje podpora z inovačného fondu podľa tohto článku, musia byť v súlade s pravidlami Únie o štátnej pomoci.

KAPITOLA IV

Správa a riadenie

Článok 16

Vykonávanie inovačného fondu

1.   Komisia vykonáva inovačný fond v rámci priameho riadenia v súlade s príslušnými ustanoveniami článkov 125 až 153 nariadenia o rozpočtových pravidlách alebo v rámci nepriameho riadenia prostredníctvom subjektov uvedených v článku 62 ods. 1 písm. c) nariadenia o rozpočtových pravidlách.

2.   Náklady vynaložené v súvislosti s činnosťami vykonávania inovačného fondu vrátane administratívnych nákladov a nákladov na správu sa financujú z inovačného fondu.

Článok 17

Určenie implementačných orgánov

1.   Ak sa Komisia rozhodne delegovať určité úlohy súvisiace s vykonávaním inovačného fondu na implementačný orgán, musí prijať rozhodnutie o určení takéhoto implementačného orgánu.

Komisia a určený implementačný orgán uzatvoria dohodu, ktorou sa stanovia konkrétne podmienky, na základe ktorých bude implementačný orgán vykonávať svoje úlohy.

2.   V prípade, ak Komisia vykonáva inovačný fond v rámci priameho riadenia a rozhodne sa delegovať určité úlohy spojené s vykonávaním na implementačný orgán, určí za implementačný orgán výkonnú agentúru.

3.   V prípade, ak Komisia vykonáva inovačný fond v rámci nepriameho riadenia, určí za implementačný orgán subjekt podľa článku 62 ods. 1 písm. c) nariadenia o rozpočtových pravidlách.

4.   Pokiaľ úlohy súvisiace s vykonávaním inovačného fondu nemožno delegovať na implementačný orgán, dané úlohy musí vykonávať Komisia.

Článok 18

Úlohy implementačného orgánu

Implementačný orgán, ktorý bol určený v súlade s článkom 17 ods. 1, môže byť poverený celkovým riadením výziev na predkladanie návrhov, vyplácaním podpory z inovačného fondu a monitorovaním realizácie vybraných projektov. Na tento účel môže byť implementačný orgán poverený týmito úlohami:

a)

organizovanie výzvy na predkladanie návrhov;

b)

organizovanie postupu podávania žiadostí vrátane zozbierania žiadostí a analýzy všetkých podporných dokumentov;

c)

organizovanie výberu projektov vrátane hodnotenia projektov alebo posúdenia technickej a finančnej životaschopnosti projektu a stanovenia poradia;

d)

poskytovanie poradenstva Komisii v súvislosti s projektmi, ktorým má byť udelená podpora z inovačného fondu, a projektmi, ktoré majú byť zaradené do rezervného zoznamu;

e)

udeľovanie alebo poskytovanie pomoci pri vypracúvaní projektov;

f)

podpisovanie dohôd o grante a iných zmlúv v závislosti od formy podpory z inovačného fondu;

g)

príprava a spravovanie zmluvnej dokumentácie týkajúcej sa projektov, ktorým bola udelená podpora;

h)

kontrola splnenia podmienok financovania a vyplácanie príjmov inovačného fondu navrhovateľom projektov;

i)

monitorovanie realizácie projektov;

j)

komunikácia s navrhovateľmi projektov;

k)

podávanie správ Komisii vrátane všeobecných usmernení v súvislosti s ďalším vývojom inovačného fondu;

l)

finančné výkazníctvo;

m)

opatrenia v oblasti poskytovania informácií, komunikácie a propagácie vrátane tvorby propagačných materiálov a prípravy loga inovačného fondu;

n)

riadenie výmeny poznatkov;

o)

podporovanie členských štátov v ich úsilí zameranom na propagovanie inovačného fondu a komunikáciu s navrhovateľmi projektov;

p)

všetky ostatné úlohy súvisiace s implementáciou inovačného fondu

Článok 19

Osobitné ustanovenia vzťahujúce sa na vykonávanie inovačného fondu v rámci priameho riadenia

1.   Ak Komisia určí výkonnú agentúru za implementačný orgán podľa článku 17 ods. 1 tohto nariadenia, takéto rozhodnutie Komisie musí vyplynúť z výsledku analýzy ekonomickej efektívnosti podľa článku 3 nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 (6), pričom dohoda podľa článku 17 ods. 1 druhého pododseku tohto nariadenia musí mať formu poverovacieho právneho dokumentu v súlade s nariadením (ES) č. 58/2003.

2.   Ak sa sumy vyplatené na základe priameho riadenia vymáhajú podľa článkov 7 a 8 tohto nariadenia, vrátené sumy sú pripísanými príjmami v súlade s článkom 21 nariadenia o rozpočtových pravidlách a použijú sa na financovanie fungovania inovačného fondu.

3.   Pri všetkých vykonávacích úlohách, ktoré vykonáva Komisia, a to aj prostredníctvom výkonnej agentúry, sú príjmy inovačného fondu vonkajšími pripísanými príjmami v zmysle článku 21 ods. 1 a ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Tieto pripísané príjmy pokrývajú aj všetky administratívne náklady, ktoré súvisia s vykonávaním inovačného fondu. Komisia môže na pokrytie nákladov na riadenie použiť maximálne 5 % z balíka rozpočtových prostriedkov vyčlenených v rámci inovačného fondu.

4.   Na projekt, na ktorý sa získala podpora z inovačného fondu, môžu plynúť prostriedky aj z akéhokoľvek iného programu Únie vrátane fondov v rámci zdieľaného riadenia, pričom podmienkou je, aby predmetné prostriedky nepokrývali tie isté náklady. Kumulatívne financovanie nesmie presiahnuť celkové oprávnené náklady projektu a podporu z rôznych programov Únie možno počítať na pomernom základe.

Článok 20

Riadenie príjmov inovačného fondu

1.   Komisia zabezpečí, aby obchodovanie s kvótami určenými pre inovačný fond formou aukcie prebiehalo v súlade so zásadami a podmienkami stanovenými v článku 10 ods. 4 smernice 2003/87/ES, pričom zodpovedá za riadenie príjmov inovačného fondu v súlade s cieľmi smernice 2003/87/ES.

2.   Komisia zabezpečí, aby sa príjmy uvedené v odseku 1 včas previedli na implementačný orgán na účely financovania nákladov na činnosti súvisiace s vykonávaním a na vyplatenie finančných prostriedkov projektom, ktorým boli udelené.

3.   Komisia môže delegovať speňaženie kvót a riadenie príjmov inovačného fondu na Európsku investičnú banku (EIB). V prípade takéhoto delegovania Komisia a EIB uzatvoria dohodu, ktorou sa stanovia konkrétne podmienky, podľa ktorých bude EIB plniť svoje úlohy v súvislosti s riadením príjmov inovačného fondu.

4.   V zmysle ustanovení smernice 2003/87/ES sa zvyšné príjmy inovačného fondu na konci obdobia oprávnenosti pre podporované projekty použijú na podporu nových projektov, ktoré spĺňajú kritériá oprávnenosti stanovené v článku 10a ods. 8 smernice 2003/87/ES, až kým sa všetky príjmy nepoužijú na ciele inovačného fondu. Takéto nové projekty sa vyberú na základe nových výziev na predkladanie návrhov v súlade s článkom 9 alebo sa podporia v súlade s článkami 14 alebo 15.

Článok 21

Úloha členských štátov

1.   Pri vykonávaní inovačného fondu Komisia uskutočňuje konzultácie s členskými štátmi, ktoré jej pomáhajú.

2.   S členskými štátmi prekonzultuje:

a)

zoznam predbežne vybraných projektov vrátane rezervného zoznamu a zoznam navrhovaných projektov, ktorým má byť poskytnutá pomoc pri vypracúvaní projektov v súlade s článkom 12 ods. 2, pred udelením podpory;

b)

návrhy rozhodnutí Komisie podľa článku 9 ods. 1, článku 14 ods. 2 a článku 15 ods. 1;

c)

maximálnu sumu podpory z inovačného fondu, ktorá má byť k dispozícii na účely pomoci pri vypracúvaní projektov;

3.   Členské štáty poradia a pomôžu Komisii v prípade, ak ich o to požiada, pri:

a)

stanovení všeobecných usmernení pre inovačný fond;

b)

riešení existujúcich alebo objavujúcich sa problémov pri vykonávaní projektov;

c)

riešení akýchkoľvek iných otázok v súvislosti s vykonávaním projektov.

4.   Komisia podá správu členským štátom o pokroku dosiahnutom pri vykonávaní tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o vykonávanie rozhodnutí o poskytnutí finančných prostriedkov podľa článku 12 ods. 5

Článok 22

Úloha zúčastnených strán

Komisia môže zapojiť zúčastnené strany do diskusií o vykonávaní inovačného fondu vrátane oblastí uvedených v článku 21 ods. 3

KAPITOLA V

Monitorovanie a podávanie správ, hodnotenie

Článok 23

Monitorovanie a podávanie správ

1.   Implementačný orgán monitoruje prevádzkovanie inovačného fondu vrátane súm vyplatenej podpory z inovačného fondu.

2.   S cieľom zabezpečiť, aby sa údaje na monitorovanie podľa odseku 1 a výsledky zbierali efektívne, účinne a včas, navrhovateľom projektu sa môžu uložiť primerané požiadavky na podávanie správ. V správach navrhovatelia projektu uvedú informácie o opatreniach v oblasti výmeny poznatkov vykonaných podľa článku 27.

3.   Implementačný orgán pravidelne predkladá Komisii správu o plnení svojich úloh.

4.   Implementačný orgán podáva Komisii správu za celý cyklus vyplácania podpory, a najmä v súvislosti s organizovaním výziev na predkladanie návrhov, a o podpisovaní zmlúv s navrhovateľmi projektov.

5.   Po ukončení každej výzvy na predkladanie návrhov Komisia podá správu členským štátom o realizácii príslušnej výzvy na predkladanie návrhov.

6.   Komisia každoročne predkladá Rade a Európskemu parlamentu správu o pokroku pri vykonávaní inovačného fondu.

7.   Implementačné orgány, ktoré nie sú výkonnými agentúrami, a subjekty, ktoré boli poverené riadením príjmov inovačného fondu podľa článku 20 ods. 3, poskytnú Komisii:

a)

do 15. februára neauditovaný finančný výkaz za predchádzajúci rozpočtový rok, ktorý trvá od 1. januára do 31. decembra, v súvislosti s činnosťami delegovanými na takéto implementačné orgány a subjekty;

b)

do 15. marca roku, v ktorom sa zasiela neauditovaný finančný výkaz, auditovaný finančný výkaz za predchádzajúci rozpočtový rok, ktorý trvá od 1. januára do 31. decembra, v súvislosti s činnosťami delegovanými na takéto implementačné orgány a subjekty.

Komisia zostavuje ročnú účtovnú závierku inovačného fondu za každý finančný rok, ktorý trvá od 1. januára do 31. decembra na základe finančných výkazov poskytnutých podľa prvého pododseku. Táto účtovná závierka je predmetom nezávislého externého auditu.

Všetky finančné výkazy a účtovná závierka podľa tohto odseku sa vypracujú v súlade s pravidlami účtovania uvedenými v článku 80 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Článok 24

Hodnotenie

1.   Komisia v roku 2025 a následne každých päť rokov vyhodnotí prevádzkovanie inovačného fondu. Hodnotenie bude zamerané okrem iného aj na posúdenie synergií medzi inovačným fondom a ostatnými relevantnými programami Únie, ako aj na postup vyplácania podpory z inovačného fondu.

2.   Na základe výsledkov hodnotení uvedených v odseku 1 tohto článku Komisia v prípade potreby vypracuje návrhy s cieľom zabezpečiť, aby inovačný fond napredoval smerom k dosiahnutiu svojich cieľov stanovených v smernici 2003/87/ES a v článku 3 tohto nariadenia.

3.   Na konci vykonávania inovačného fondu, najneskôr však v roku 2035, Komisia vykoná záverečné hodnotenie prevádzkovania inovačného fondu.

4.   Komisia verejne sprístupní výsledky hodnotení uskutočnených v súlade s odsekmi 1, 2 a 3.

KAPITOLA VI

Audity, zverejňovanie a výmena poznatkov

Článok 25

Audity

1.   Audity týkajúce sa využívania podpory z inovačného fondu vykonávané nezávislými externými audítormi vrátane tých, ktorí neboli poverení inštitúciami alebo orgánmi Únie, tvoria základ celkového uistenia podľa článku 26.

2.   Každá osoba alebo každý subjekt, ktoré prijímajú podporu z inovačného fondu, musia poskytnúť písomný súhlas s udelením nevyhnutných práv a prístupu podľa článku 129 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Článok 26

Využitie auditov

Bez toho, aby boli dotknuté existujúce možnosti vykonávania ďalších auditov, v prípade, že nezávislý audítor vykonal v súvislosti s finančnými výkazmi a správami o použití príspevku Únie audit založený na medzinárodne uznávaných normách auditu poskytujúcich primerané uistenie, tvorí predmetný audit základ celkového uistenia, ako sa v relevantných prípadoch ďalej uvádza v pravidlách platných v jednotlivých odvetviach, za predpokladu, že existujú dostatočné dôkazy o nezávislosti a spôsobilosti audítora. Na uvedený účel sa správa nezávislého audítora a súvisiaca audítorská dokumentácia sprístupňujú na žiadosť Európskemu parlamentu, Komisii, Dvoru audítorov a orgánom auditu členských štátov.

Článok 27

Komunikácia, výmena poznatkov a zverejňovanie

1.   Navrhovatelia projektov na svojom webovom sídle iniciatívne a systematicky sprístupňujú verejnosti informácie o všetkých projektoch podporených na základe tohto nariadenia. Takéto informácie musia obsahovať výslovný odkaz na podporu získanú z inovačného fondu.

2.   Navrhovatelia projektu zabezpečia poskytovanie ucelených, účinných a cielených informácií o podpore získanej z inovačného fondu rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti.

3.   Logo inovačného fondu alebo iné reklamné prvky požadované v zmluvnej dokumentácii sa použijú pri každej komunikačnej činnosti a činnosti v oblasti výmeny poznatkov a uvádzajú sa na informačných tabuliach na strategických miestach viditeľných pre verejnosť.

4.   Navrhovatelia projektu uvedú v pláne výmeny poznatkov predloženom v súlade s článkom 10 ods. 3 podrobné informácie o plánovaných činnostiach v súlade s odsekmi 1 a 2 tohto článku.

5.   Implementačný orgán vykonáva informačné, komunikačné a propagačné činnosti týkajúce sa podpory z inovačného fondu a jeho výsledkov. Implementačný orgán usporadúva špecifické semináre, workshopy alebo prípadne iné druhy činností s cieľom uľahčiť výmenu skúseností, poznatkov a najlepších postupov, pokiaľ ide o navrhovanie, prípravu a vykonávanie projektov, ako aj účinnosť financovania poskytovaného prostredníctvom projektov, pri ktorých bola uplatnená pomoc pri vypracúvaní projektov.

KAPITOLA VII

Záverečné ustanovenia

Článok 28

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. februára 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Rozhodnutie Komisie 2010/670/EÚ z 3. novembra 2010, ktorým sa ustanovujú kritériá a opatrenia na financovanie komerčných demonštračných projektov, ktorých cieľom je environmentálne bezpečné zachytávanie a geologické ukladanie CO2, ako aj demonštračných projektov využívajúcich inovačné technológie výroby energie z obnoviteľných zdrojov v rámci systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve vytvoreného smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (Ú. v. EÚ L 290, 6.11.2010, s. 39).

(3)  Osobitná správa č. 24/2018 z 5. septembra 2018: Demonštrácia zachytávania a ukladania oxidu uhličitého a inovačných obnoviteľných zdrojov energie v komerčnom rozsahu v EÚ: k zamýšľanému pokroku za uplynulé desaťročie nedošlo, k dispozícii na webovom sídle Dvora audítorov: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_24/SR_CCS_EN.pdf.

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).

(5)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1031/2010 z 12. novembra 2010 o harmonograme, správe a iných aspektoch obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov formou aukcie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 302, 18.11.2010, s. 1).

(6)  Nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje štatút výkonných orgánov, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia programov Spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1).