20.5.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 132/33


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/805

zo 17. mája 2019

o povolení prípravku s obsahom muramidázy produkovanej kmeňom Trichoderma reesei DSM 32338 ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá vo výkrme a menej významné druhy hydiny vo výkrme (držiteľ povolenia DSM Nutritional Products Ltd. zastúpený v EÚ spoločnosťou DSM Nutritional Products Sp. Z o.o)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania takýchto povolení.

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bola predložená žiadosť o povolenie prípravku s obsahom muramidázy produkovanej kmeňom Trichoderma reesei DSM 32338. K žiadosti boli priložené údaje a doklady požadované podľa článku 7 ods. 3 uvedeného nariadenia.

(3)

Uvedená žiadosť sa týka povolenia prípravku s obsahom muramidázy produkovanej kmeňom Trichoderma reesei DSM 32338 ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá vo výkrme a menej významné druhy hydiny vo výkrme, ktorá sa má zaradiť do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“.

(4)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) v stanovisku zo 14. júna 2018 (2) skonštatoval, že prípravok s obsahom muramidázy produkovanej kmeňom Trichoderma reesei DSM 32338 nemá za navrhovaných podmienok používania negatívny účinok na zdravie zvierat, bezpečnosť spotrebiteľov ani životné prostredie. Zároveň dospel k záveru, že daná doplnková látka môže spôsobovať podráždenie kože/očí a senzibilizáciu pokožky. Komisia sa preto domnieva, že by sa mali prijať primerané ochranné opatrenia na predchádzanie negatívnym účinkom na ľudské zdravie, najmä pokiaľ ide o používateľov doplnkovej látky. Úrad takisto skonštatoval, že použitím danej doplnkovej látky sa potvrdilo zlepšenie pomeru spotreby krmiva k prírastku hmotnosti u kurčiat vo výkrme. Úrad dospel k záveru, že toto konštatovanie možno extrapolovať aj na menej významné druhy hydiny vo výkrme. Úrad nepovažuje za potrebné stanoviť osobitné požiadavky na monitorovanie po umiestnení na trh. Zároveň overil správu o metóde analýzy kŕmnej doplnkovej látky v krmive predloženú referenčným laboratóriom zriadeným nariadením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Z posúdenia prípravku s obsahom muramidázy produkovanej kmeňom Trichoderma reesei DSM 32338 vyplýva, že podmienky povolenia stanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 boli splnené. Používanie uvedeného prípravku by sa preto malo povoliť podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prípravok špecifikovaný v prílohe, ktorý patrí do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „iné zootechnické doplnkové látky“, sa za podmienok stanovených v uvedenej prílohe povoľuje ako doplnková látka vo výžive zvierat.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. mája 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2018) 16(7):5342.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Názov/meno držiteľa povolenia

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

Jednotky aktivity/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

Kategória zootechnických doplnkových látok. Funkčná skupina: iné zootechnické doplnkové látky (zlepšenie pomeru spotreby krmiva k prírastku hmotnosti)

4d16

DSM Nutritional Products Ltd. zastúpený v EÚ spoločnosťou DSM Nutritional Products Sp. Z o.o

muramidáza

(ES 3.2.1.17)

Zloženie doplnkovej látky

Prípravok s obsahom muramidázy (EC 3.2.1.17) (lyzozým) produkovanej kmeňom Trichoderma reesei DSM 32338 s minimálnou aktivitou 60 000 LSU (F)/g (1)

tuhá a kvapalná forma

Charakteristika účinnej látky

muramidáza (EC 3.2.1.17) (lyzozým) produkovaná kmeňom Trichoderma reesei DSM 32338

Analytická metóda  (2)

Kvantifikácia muramidázy:

fluoresenčná skúšobná metóda na určenie enzymaticky katalyzovanej depolymerizácie prípravku s obsahom peptidoglykánu označeného fluorescenčnou látkou pri pH 6,0 a teplote 30 °C.

kurčatá vo výkrme

menej významné druhy hydiny vo výkrme

25 000 LSU(F)

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stabilita pri tepelnom ošetrení.

2.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri ich používaní. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane prostriedkov na ochranu pokožky a dýchacích ciest.

9. júna 2029


(1)  Jednotka LSU (F) znamená množstvo enzýmu, ktorého pôsobením sa za jednu minútu pri pH 6,0 a teplote 30 °C zvýši hodnota fluorescencie (12,5 μg/ml) peptidoglykánu označeného fluorescenčnou látkou na hodnotu, ktorá sa rovná približne 0,06 nmol izoméru fluoresceín-izotio-kyanátu I.

(2)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.