11.9.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 234/31


Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Rady (EÚ) 2019/798 zo 17. mája 2019, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii

( Úradný vestník Európskej únie L 132 z 20. mája 2019 )

Na strane 3 v príloha v zázname 36 stĺpci „Meno“:

namiesto:

„Nizar (Image 1) al-Asaad (Image 2) (alias Nizar Asaad)“,

má byť:

„Nizar (Image 3) Al-Assad (Image 4) (alias Al-Asad; Assad; Asad)“.