17.5.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

LI 129/1


NARIADENIE RADY (EÚ) 2019/796

zo 17. mája 2019,

o reštriktívnych opatreniach proti kybernetickým útokom ohrozujúcim Úniu alebo jej členské štáty

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 215,

so zreteľom na rozhodnutie Rady (SZBP) 2019/797 zo 17. mája 2019 o reštriktívnych opatreniach proti kybernetickým útokom ohrozujúcim Úniu alebo jej členské štáty (1),

so zreteľom na spoločný návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Európskej komisie,

keďže:

(1)

Európska rada 18. októbra 2018 prijala závery, v ktorých vyzvala, aby sa v nadväznosti na závery Rady z 19. júna 2017 pokročilo v práci zameranej na schopnosť reagovať na kybernetické útoky a odrádzať od nich prostredníctvom reštriktívnych opatrení Únie.

(2)

Rada 17. mája 2019 prijala rozhodnutie (SZBP) 2019/797. V rozhodnutí (SZBP) 2019/797 sa ustanovuje rámec cielených reštriktívnych opatrení na odrádzanie kybernetických útokov so závažným vplyvom, ktoré predstavujú vonkajšiu hrozbu pre Úniu alebo jej členské štáty, a na reakciu na ne. Osoby, subjekty a orgány, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, sú uvedené na zozname v prílohe k uvedenému rozhodnutiu.

(3)

Toto nariadenie je v súlade so základnými právami a zásadami uznanými v Charte základných práv Európskej únie, predovšetkým s právom na účinný prostriedok nápravy a spravodlivý proces a právom na ochranu osobných údajov. Toto nariadenie by sa malo uplatňovať v súlade s uvedenými právami.

(4)

S cieľom zabezpečiť konzistentnosť s postupom stanovenia, zmeny a preskúmania prílohy k rozhodnutiu (SZBP) 2019/797 by právomoc stanoviť a meniť zoznam v prílohe I k tomuto nariadeniu mala vykonávať Rada.

(5)

Na účely vykonávania tohto nariadenia a v záujme zabezpečenia maximálnej právnej istoty v Únii by sa mali zverejniť mená a názvy a ďalšie relevantné údaje o fyzických a právnických osobách, subjektoch a orgánoch, ktorých finančné prostriedky a hospodárske zdroje by mali byť v súlade s týmto nariadením zmrazené. Každé spracúvanie osobných údajov by malo byť v súlade s nariadeniami Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (2) a (EÚ) 2018/1725 (3).

(6)

Členské štáty a Komisia by sa mali vzájomne informovať o opatreniach prijatých podľa tohto nariadenia a o ďalších relevantných informáciách, ktoré majú k dispozícii v súvislosti s týmto nariadením.

(7)

Členské štáty by mali ustanoviť pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných za porušenie ustanovení tohto nariadenia a mali by zabezpečiť ich uplatňovanie. Uvedené sankcie by mali byť účinné, primerané a odradzujúce,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Toto nariadenie sa vzťahuje na kybernetické útoky so závažným vplyvom vrátane pokusov o kybernetické útoky s potenciálne závažným vplyvom, ktoré predstavujú vonkajšiu hrozbu pre Úniu alebo jej členské štáty.

2.   Kybernetické útoky, ktoré predstavujú vonkajšiu hrozbu, sú útoky, ktoré:

a)

majú pôvod alebo sú vykonané mimo Únie;

b)

využívajú infraštruktúru mimo Únie;

c)

vykonáva fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktorý je usadený alebo je činný mimo Únie; alebo

d)

sa uskutočňujú s podporou, pod vedením alebo kontrolou akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osoby, subjektu alebo orgánu, ktorý je činný mimo Únie.

3.   Na tento účel sú kybernetickými útokmi činnosti, ktoré zahŕňajú niektoré z týchto prvkov:

a)

prístup do informačných systémov;

b)

zásah do informačného systému;

c)

zásah do údajov alebo

d)

zachytávanie údajov,

ak nie sú takéto činnosti náležite povolené vlastníkom systému alebo údajov alebo ich časti alebo iným držiteľom práv k nim, alebo nie sú povolené podľa práva Únie alebo práva dotknutého členského štátu.

4.   Kybernetické útoky, ktoré predstavujú hrozbu pre členské štáty, zahŕňajú útoky na informačné systémy týkajúce sa okrem iného:

a)

kritickej infraštruktúry vrátane podmorských káblov a predmetov vypustených do kozmického priestoru, ktoré sú nevyhnutné na zachovanie základných funkcií spoločnosti alebo zdravia, ochrany, bezpečnosti a kvality života obyvateľov z ekonomického alebo sociálneho hľadiska;

b)

služieb nevyhnutných na zachovanie základných spoločenských a/alebo hospodárskych činností, najmä v oblasti energetiky (elektrina, ropa a plyn); dopravy (vzdušnej, železničnej, vodnej a cestnej); bankovníctva; infraštruktúry finančných trhov; zdravotníctva (poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, nemocníc a súkromných kliník); dodávky a distribúcie pitnej vody; digitálnej infraštruktúry a akéhokoľvek iného odvetvia, ktoré je pre dotknutý členský štát nevyhnutné;

c)

kritických funkcií štátu, najmä v oblasti obrany, riadenia a fungovania inštitúcií vrátane volieb do verejných funkcií alebo hlasovania, fungovania hospodárskej a občianskej infraštruktúry, vnútornej bezpečnosti a zahraničných vzťahov, a to aj prostredníctvom diplomatických misií;

d)

uchovávania utajovaných skutočností alebo manipulovania s nimi, alebo

e)

tímov reakcie na núdzové situácie, ktoré sú súčasťou verejnej správy.

5.   Kybernetické útoky, ktoré predstavujú hrozbu pre Úniu, zahŕňajú útoky zamerané na jej inštitúcie, orgány, úrady a agentúry, na jej delegácie v tretích krajinách alebo pri medzinárodných organizáciách, na jej operácie a misie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) a na jej osobitných zástupcov.

6.   Keď sa to považuje za potrebné na dosiahnutie cieľov SZBP v príslušných ustanoveniach článku 21 Zmluvy o Európskej únii, môžu sa reštriktívne opatrenia podľa tohto nariadenia uplatniť aj v reakcii na kybernetické útoky so závažným vplyvom na tretie štáty alebo medzinárodné organizácie.

7.   Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„informačný systém“ je zariadenie alebo skupina navzájom prepojených alebo súvisiacich zariadení, z ktorých jedno alebo viaceré automaticky spracúvajú digitálne údaje podľa programu, ako aj digitálne údaje, ktoré toto zariadenie alebo skupina zariadení ukladá, spracúva, opätovne získava alebo prenáša na účely svojho fungovania, používania, ochrany a údržby;

b)

„zásah do informačného systému“ je bránenie fungovaniu informačného systému alebo prerušenie jeho fungovania vložením digitálnych údajov, prenosom, poškodením, vymazaním, zhoršením, pozmenením alebo potlačením takýchto údajov alebo ich zneprístupnením;

c)

„zásah do údajov“ je vymazanie, poškodenie, zhoršenie, pozmenenie alebo potlačenie digitálnych údajov v informačnom systéme alebo zneprístupnenie takýchto údajov. Zahŕňa aj krádež údajov, finančných prostriedkov, hospodárskych zdrojov alebo duševného vlastníctva;

d)

„zachytávanie údajov“ je zachytávanie údajov prostredníctvom technických prostriedkov, neverejného prenosu digitálnych údajov do informačného systému, z informačného systému alebo v rámci neho vrátane elektromagnetického vysielania z informačného systému nesúceho takéto digitálne údaje.

8.   Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto doplňujúce vymedzenie pojmov:

(a)

„nárok“ je každý nárok bez ohľadu na to, či je uplatnený v súdnom konaní, vznesený pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia alebo po ňom na základe zmluvy alebo transakcie alebo v súvislosti s nimi, a zahŕňa najmä:

i)

nárok na splnenie akéhokoľvek záväzku vyplývajúceho zo zmluvy alebo z transakcie, alebo súvisiaceho s nimi;

ii)

nárok na predĺženie platnosti alebo vyplatenie dlhopisu, finančnej záruky alebo sľubu odškodnenia v akejkoľvek forme;

iii)

nárok na kompenzáciu v súvislosti so zmluvou alebo transakciou;

iv)

protinárok;

v)

nárok na uznanie alebo výkon rozsudku, arbitrážneho rozhodnutia alebo rovnocenného rozhodnutia vrátane doložky vykonateľnosti bez ohľadu na to, kde boli vynesené alebo vydané;

(b)

„zmluva alebo transakcia“ je každá transakcia v akejkoľvek forme a podľa akéhokoľvek uplatniteľného práva, či už pozostáva z jednej alebo viacerých zmlúv alebo podobných záväzkov uzavretých medzi rovnakými alebo rôznymi stranami; na tento účel pojem „zmluva“ zahŕňa dlhopis, záruku alebo sľub odškodnenia, najmä finančnú záruku alebo finančné zabezpečenie, a úver, právne nezávislý alebo závislý, ako aj akékoľvek súvisiace ustanovenie vznikajúce na základe tejto transakcie alebo v súvislosti s ňou;

(c)

„príslušné orgány“ sú príslušné orgány členských štátov, ako sa uvádzajú na webových sídlach uvedených na zozname v prílohe II;

(d)

„hospodárske zdroje“ sú aktíva každého druhu, hmotné aj nehmotné, hnuteľné aj nehnuteľné, ktoré nie sú finančnými prostriedkami, ale možno ich použiť na získanie finančných prostriedkov, tovaru alebo služieb;

(e)

„zmrazenie hospodárskych zdrojov“ je zabránenie využívaniu hospodárskych zdrojov na získanie finančných prostriedkov, tovaru alebo služieb akýmkoľvek spôsobom, ktorý zahŕňa okrem iného ich predaj, prenájom alebo založenie;

(f)

„zmrazenie finančných prostriedkov“ je zabránenie akémukoľvek pohybu, prevodu, úprave, použitiu finančných prostriedkov, prístupu k nim alebo manipulácii s nimi, ktoré by mali za následok akúkoľvek zmenu ich objemu, výšky, umiestnenia, vlastníctva, držby, charakteru alebo miesta určenia, alebo inú zmenu, ktorá by umožnila použitie finančných prostriedkov, vrátane spravovania portfólií;

(g)

„finančné prostriedky“ sú finančné aktíva a výhody každého druhu, ktoré zahŕňajú, nie však výlučne:

i)

hotovosť, šeky, peňažné pohľadávky, zmenky, peňažné poukážky a iné platobné nástroje;

ii)

vklady vo finančných inštitúciách alebo iných subjektoch, zostatky na účtoch, pohľadávky a dlhopisy;

iii)

verejne a súkromne obchodované cenné papiere a dlhové nástroje vrátane akcií a majetkových podielov, certifikátov zastupujúcich cenné papiere, dlhopisov, zmeniek, záruk, dlžobných úpisov a zmlúv o finančných derivátoch;

iv)

úroky, dividendy alebo iné príjmy z aktív alebo z hodnoty akumulovanej alebo vytváranej aktívami;

v)

úvery, práva na započítanie pohľadávok, záruky, záruky na plnenie alebo iné finančné záväzky;

vi)

akreditívy, nákladné listy a kúpne zmluvy; a

vii)

dokumenty preukazujúce podiel na finančných prostriedkoch alebo finančných zdrojoch;

(h)

„územie Únie“ je územie členských štátov, na ktoré sa vzťahuje Zmluva o fungovaní Európskej únie podľa podmienok v nej stanovených, vrátane ich vzdušného priestoru.

Článok 2

Faktory, podľa ktorých sa určuje, či má kybernetický útok závažný vplyv uvedený v článku 1 ods. 1 písm. a), zahŕňajú niektoré z týchto aspektov:

(a)

rozsah, mieru, dosah alebo závažnosť spôsobeného narušenia, a to aj pokiaľ ide o hospodárske a spoločenské činnosti, základné služby, kritické funkcie štátu, verejný poriadok alebo verejnú bezpečnosť;

(b)

počet dotknutých fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov;

(c)

počet dotknutých členských štátov;

(d)

výšku spôsobenej hospodárskej straty, napríklad prostredníctvom rozsiahlych krádeží finančných prostriedkov, hospodárskych zdrojov alebo duševného vlastníctva;

(e)

majetkový prospech, ktorý páchateľ získal pre seba alebo iné osoby;

(f)

množstvo alebo povahu odcudzených údajov alebo rozsah porušenia ochrany údajov; alebo

(g)

povahu citlivých obchodných údajov, ku ktorým sa získal prístup.

Článok 3

1.   Zmrazujú sa všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré patria akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu uvedenému na zozname v prílohe I, alebo ktoré sú vo vlastníctve takýchto osôb, subjektov alebo orgánov, v ich držbe alebo pod ich kontrolou.

2.   Fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom uvedeným na zozname v prílohe I, a ani v ich prospech, sa priamo ani nepriamo nesprístupnia žiadne finančné prostriedky ani hospodárske zdroje.

3.   Príloha I obsahuje zoznam fyzických alebo právnických osôb, subjektov a orgánov, ktoré Rada v súlade s článkom 5 ods. 1 rozhodnutia (SZBP) 2019/797 identifikovala ako:

(a)

fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány, ktoré sú zodpovedné za kybernetické útoky alebo pokusy o kybernetické útoky;

(b)

fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány, ktoré poskytujú finančnú, technickú alebo materiálnu podporu na účely kybernetických útokov alebo sa inak podieľajú na kybernetických útokoch alebo pokusoch o kybernetické útoky, a to aj prostredníctvom plánovania, prípravy, účasti, riadenia, pomoci alebo podnecovania na takéto útoky alebo ich uľahčovania konaním alebo opomenutím;

(c)

fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány spojené s fyzickými alebo právnickými osobami, subjektmi alebo orgánmi, na ktoré sa vzťahujú písmená a) a b) tohto odseku.

Článok 4

1.   Odchylne od článku 3 môžu príslušné orgány členských štátov povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov alebo sprístupnenie určitých finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov za podmienok, ktoré považujú za vhodné, po tom, ako rozhodnú, že dané finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sú:

(a)

nevyhnutné na uspokojenie základných potrieb fyzických osôb uvedených na zozname v prílohe I a ich nezaopatrených rodinných príslušníkov, a to vrátane platieb za potraviny, nájom alebo hypotéku, lieky a lekárske ošetrenie, úhrady daní, poistného a poplatkov za verejnoprospešné služby;

(b)

určené výlučne na úhradu primeraných honorárov alebo na náhradu výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti s poskytovaním právnych služieb;

(c)

určené výlučne na úhradu poplatkov alebo nákladov na služby spojené s bežným vedením alebo správou zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov;

(d)

potrebné na mimoriadne výdavky, pod podmienkou, že relevantný príslušný orgán oznámil príslušným orgánom ostatných členských štátov a Komisii najmenej dva týždne pred udelením povolenia dôvody, na základe ktorých sa domnieva, že by sa osobitné povolenie malo udeliť; alebo

(e)

určené na úhradu na účet alebo z účtu diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu či medzinárodnej organizácie, ktoré v súlade s medzinárodným právom požívajú imunity, pokiaľ sa takéto platby majú použiť na oficiálne účely diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu či medzinárodnej organizácie.

2.   Dotknutý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o každom povolení udelenom podľa odseku 1 do dvoch týždňov od udelenia povolenia.

Článok 5

1.   Odchylne od článku 3 ods. 1 môžu príslušné orgány členských štátov povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ak sú splnené tieto podmienky:

(a)

na finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa vzťahuje arbitrážne rozhodnutie vydané pred dátumom zaradenia fyzickej alebo právnickej osoby, subjektu alebo orgánu uvedených v článku 3 na zoznam v prílohe I, alebo sa na ne vzťahuje súdne či správne rozhodnutie vydané v Únii, alebo súdne rozhodnutie vykonateľné v dotknutom členskom štáte pred uvedeným dátumom alebo po ňom;

(b)

finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa použijú výlučne na uspokojenie pohľadávok zabezpečených takýmto rozhodnutím alebo uznaných za platné v takomto rozhodnutí, a to v rámci obmedzení stanovených uplatniteľnými zákonmi a inými právnymi predpismi, ktorými sa riadia práva osôb s takýmito pohľadávkami;

(c)

rozhodnutie nie je v prospech fyzickej alebo právnickej osoby, subjektu alebo orgánu, ktoré sú uvedené na zozname v prílohe I; a

(d)

uznanie rozhodnutia nie je v rozpore s verejným poriadkom v dotknutom členskom štáte.

2.   Dotknutý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o každom povolení udelenom podľa odseku 1 do dvoch týždňov od udelenia povolenia.

Článok 6

1.   Odchylne od článku 3 ods. 1 a pod podmienkou, že platba, ktorú vykonala fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán uvedený na zozname v prílohe I, je splatná na základe zmluvy alebo dohody, ktorú dotknutá fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán uzavreli, alebo záväzku, ktorý dotknutej fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu vznikol pred dátumom, keď tieto fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány boli zaradené na zoznam v prílohe I, môžu príslušné orgány členských štátov za podmienok, ktoré uznajú za vhodné, povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov za predpokladu, že dotknutý príslušný orgán určil, že:

(a)

finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa použijú na platbu, ktorú uskutoční fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán uvedené na zozname v prílohe I; a

(b)

platba nie je v rozpore s článkom 3 ods. 2.

2.   Dotknutý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o každom povolení udelenom podľa odseku 1 do dvoch týždňov od udelenia povolenia.

Článok 7

1.   Článok 3 ods. 2 nebráni pripisovaniu platieb na zmrazené účty finančnými alebo úverovými inštitúciami, ktoré prijmú finančné prostriedky prevedené tretími stranami na účet fyzickej alebo právnickej osoby, subjektu alebo orgánu uvedených na zozname, pod podmienkou, že akékoľvek finančné prostriedky pripísané na tieto účty sa takisto zmrazia. Finančná alebo úverová inštitúcia o takýchto transakciách bezodkladne informuje dotknutý príslušný orgán.

2.   Článok 3 ods. 2 sa neuplatňuje, keď sa na zmrazené účty pripisujú:

(a)

úroky alebo iné výnosy z týchto účtov;

(b)

platby splatné na základe zmlúv, dohôd alebo záväzkov, ktoré sa uzavreli alebo ktoré vznikli pred dátumom, keď fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán uvedené v článku 3 ods. 1 boli zaradené na zoznam v prílohe I; alebo

(c)

platby splatné na základe súdnych, správnych alebo arbitrážnych rozhodnutí vydaných v členskom štáte alebo vykonateľných v dotknutom členskom štáte;

pod podmienkou, že sa na všetky takéto úroky, iné výnosy a platby naďalej vzťahujú opatrenia ustanovené v článku 3 ods. 1.

Článok 8

1.   Bez toho, aby boli dotknuté platné predpisy o podávaní správ, dôvernosti údajov a služobnom tajomstve, fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány:

(a)

bezodkladne poskytnú príslušným orgánom členského štátu, v ktorom majú pobyt, sídlo alebo v ktorom sa nachádzajú, každú informáciu, ktorá by uľahčila plnenie tohto nariadenia, napríklad údaje o účtoch a sumách zmrazených podľa článku 3 ods. 1, a odovzdajú tieto informácie Komisii buď priamo, alebo prostredníctvom daného členského štátu; a

(b)

spolupracujú s príslušnými orgánmi pri overovaní informácií uvedených v písmene a).

2.   Akékoľvek dodatočné informácie, ktoré získala Komisia priamo, sa sprístupnia členským štátom.

3.   Akékoľvek informácie poskytnuté alebo získané v súlade s týmto článkom sa použijú výlučne na účely, na ktoré boli poskytnuté alebo získané.

Článok 9

Zakazuje sa vedomá a úmyselná účasť na činnostiach, ktorých cieľom alebo dôsledkom je obchádzanie opatrení uvedených v článku 3.

Článok 10

1.   Zmrazením finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov alebo odmietnutím sprístupnenia finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ktoré sa uskutočnilo v dobrej viere, že takýto postup je v súlade s týmto nariadením, nevzniká pre fyzickú alebo právnickú osobu, subjekt alebo orgán, ktoré ho uskutočnia, ani pre ich vedúcich pracovníkov či zamestnancov žiadna zodpovednosť, pokiaľ sa nepreukáže, že finančné prostriedky a hospodárske zdroje boli zmrazené alebo zadržané v dôsledku nedbanlivosti.

2.   Fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom nevzniká ich konaním žiadna zodpovednosť, ak nevedeli a nemohli odôvodnene predpokladať, že konajú v rozpore s opatreniami stanovenými v tomto nariadení.

Článok 11

1.   Neuznajú sa žiadne nároky v súvislosti so žiadnou zmluvou alebo transakciou, ktorých plnenie bolo priamo alebo nepriamo, úplne alebo čiastočne dotknuté opatreniami uloženými podľa tohto nariadenia, vrátane nárokov na náhradu škody alebo akýchkoľvek iných nárokov tohto druhu, ako je napríklad nárok na kompenzáciu alebo pohľadávka so zárukou, predovšetkým nárok na predĺženie platnosti alebo vyplatenie dlhopisu, záruky alebo sľubu odškodnenia, najmä finančnej záruky alebo finančného zabezpečenia v akejkoľvek forme, ak ich predložia:

(a)

označené fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány uvedené na zozname v prílohe I;

(b)

akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán konajúce prostredníctvom alebo v mene niektorej z fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov uvedených v písmene a).

2.   V akomkoľvek konaní vedenom na účely vymáhania pohľadávky nesie dôkazné bremeno, že uspokojenie tejto pohľadávky nie je zakázané podľa odseku 1, fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktoré predmetnú pohľadávku vymáhajú.

3.   Týmto článkom nie je dotknuté právo fyzických ani právnických osôb, subjektov a orgánov uvedených v odseku 1 na súdne preskúmanie zákonnosti neplnenia zmluvných záväzkov v súlade s týmto nariadením.

Článok 12

1.   Komisia a členské štáty sa vzájomne informujú o opatreniach prijatých podľa tohto nariadenia a poskytujú si všetky ďalšie relevantné informácie, ktoré majú k dispozícii v súvislosti s týmto nariadením, predovšetkým informácie súvisiace s:

(a)

finančnými prostriedkami zmrazenými podľa článku 3 a povoleniami udelenými podľa článkov 4, 5 a 6;

(b)

problémami týkajúcimi sa porušovania tohto nariadenia a jeho presadzovania a rozhodnutiami vnútroštátnych súdov.

2.   Členské štáty sa bezodkladne navzájom informujú a informujú aj Komisiu o akýchkoľvek ďalších relevantných údajoch, ktoré majú k dispozícii a ktoré by mohli ovplyvniť účinné vykonávanie tohto nariadenia.

Článok 13

1.   Ak Rada rozhodne, že sa na fyzickú alebo právnickú osobu, subjekt alebo orgán vzťahujú opatrenia uvedené v článku 3, zodpovedajúcim spôsobom zmení prílohu I.

2.   Rada oznámi rozhodnutie uvedené v odseku 1 vrátane dôvodov zaradenia na zoznam dotknutej fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu buď priamo, ak je známa ich adresa, alebo ak táto adresa nie je známa, prostredníctvom uverejnenia oznámenia a poskytne tak uvedenej fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu možnosť vyjadriť pripomienky.

3.   Ak sa predložia pripomienky alebo zásadné nové dôkazy, Rada preskúma rozhodnutie uvedené v odseku 1 a dotknutú fyzickú alebo právnickú osobu, subjekt alebo orgán o tom zodpovedajúcim spôsobom informuje.

4.   Zoznam v prílohe I sa pravidelne, aspoň každých 12 mesiacov preskúma.

5.   Komisia je splnomocnená meniť prílohu II na základe informácií poskytnutých členskými štátmi.

Článok 14

1.   V prílohe I sa uvádzajú dôvody zaradenia dotknutých fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov na zoznam.

2.   V prílohe I sa uvádzajú informácie potrebné na identifikáciu dotknutých fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov, ak sú dostupné. V prípade fyzických osôb môžu tieto informácie zahŕňať mená a prezývky, dátum a miesto narodenia, štátnu príslušnosť, číslo cestovného pasu a preukazu totožnosti, pohlavie, adresu, ak je známa, a funkciu alebo povolanie. V prípade právnických osôb, subjektov alebo orgánov môžu tieto informácie zahŕňať názvy, miesto a dátum registrácie, registračné číslo a miesto podnikania.

Článok 15

1.   Členské štáty ustanovia predpisy o uplatniteľných sankciách za porušenie ustanovení tohto nariadenia a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odradzujúce.

2.   Členské štáty po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia bezodkladne oznámia Komisii pravidlá uvedené v odseku 1, ako aj každú následnú zmenu.

Článok 16

1.   Komisia spracúva osobné údaje na účely vykonávania svojich úloh podľa tohto nariadenia. K týmto úlohám patrí:

a)

doplnenie obsahu prílohy I do elektronického, konsolidovaného zoznamu osôb, skupín a subjektov podliehajúcich finančným sankciám Únie a do interaktívnej mapy sankcií, ktoré sú verejne dostupné;

b)

spracúvanie informácií o dosahu opatrení ustanovených v tomto nariadení, ako sú napríklad hodnota zmrazených finančných prostriedkov a informácie o povoleniach udelených príslušnými orgánmi.

2.   V zmysle článku 3 bodu 8 nariadenia (EÚ) 2018/1725 je na účely tohto nariadenia útvar Komisie uvedený v prílohe II určený ako „prevádzkovateľ“ na strane Komisie s cieľom zabezpečiť, že dotknuté fyzické osoby môžu vykonávať svoje práva podľa uvedeného nariadenia.

Článok 17

1.   Členské štáty určia príslušné orgány uvedené v tomto nariadení a uvedú ich na webových sídlach uvedených v prílohe II. Členské štáty oznámia Komisii každú zmenu adries svojich webových sídel uvedených v prílohe II.

2.   Členské štáty po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia bezodkladne oznámia Komisii svoje príslušné orgány vrátane ich kontaktných údajov, ako aj každú následnú zmenu.

3.   Ak sa v tomto nariadení ustanovuje požiadavka oznámiť určité skutočnosti Komisii, informovať ju alebo s ňou inak komunikovať, na takúto komunikáciu sa použije adresa a ďalšie kontaktné údaje uvedené v prílohe II.

Článok 18

Toto nariadenie sa uplatňuje:

(a)

na území Únie vrátane jej vzdušného priestoru;

(b)

na palube akéhokoľvek lietadla alebo akéhokoľvek plavidla podliehajúceho jurisdikcii niektorého členského štátu;

(c)

na každú fyzickú osobu na území Únie alebo mimo neho, ktorá je štátnym príslušníkom niektorého členského štátu;

(d)

na každú právnickú osobu, subjekt alebo orgán, ktoré sa nachádzajú na území Únie alebo mimo neho a sú založené alebo zriadené podľa práva niektorého členského štátu;

(e)

na každú právnickú osobu, subjekt alebo orgán v súvislosti s akoukoľvek obchodnou činnosťou, ktorá sa úplne alebo čiastočne vykonáva v Únii.

Článok 19

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. mája 2019

Za Radu

predseda

E.O. TEODOROVICI


(1)  Pozri stranu 13 tohto úradného vestníka.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).


PRÍLOHA I

Zoznam fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov podľa článku 3

[…]


PRÍLOHA II

Webové sídla s informáciami o príslušných orgánoch a adresa Európskej komisie na účely zasielania oznámení

BELGICKO

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULHARSKO

https://www.mfa.bg/en/101

ČESKO

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DÁNSKO

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NEMECKO

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTÓNSKO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ÍRSKO

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÉCKO

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANIELSKO

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCÚZSKO

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CHORVÁTSKO

http://www.mvep.hr/sankcije

TALIANSKO

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

CYPRUS

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

LOTYŠSKO

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURSKO

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html

MAĎARSKO

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

ΜΑLTA

https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx

HOLANDSKO

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

RAKÚSKO

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POĽSKO

https://www.gov.pl/web/dyplomacja

PORTUGALSKO

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMUNSKO

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVINSKO

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVENSKO

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FÍNSKO

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVÉDSKO

http://www.ud.se/sanktioner

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresa Európskej komisie na účely zasielania oznámení:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 07/99

B-1049 Brussels, Belgium

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu