27.5.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

LI 139/312


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/777

zo 16. mája 2019,

o spoločných špecifikáciách registra železničnej infraštruktúry a o zrušení vykonávacieho rozhodnutia 2014/880/EÚ

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797 z 11. mája 2016 o interoperabilite železničného systému v Európskej únii (1), a najmä na jej článok 49 ods. 5,

keďže:

(1)

V smernici (EÚ) 2016/797 sa objasňuje úloha železničných subjektov, najmä železničných podnikov a manažérov infraštruktúry, v súvislosti s kontrolami, ktoré sa majú vykonať pred použitím povolených vozidiel.

(2)

Register železničnej infraštruktúry by mal poskytovať transparentné informácie o vlastnostiach siete a mal by sa používať ako referenčná databáza. Konkrétne by sa mal používať v kombinácií s hodnotami parametrov zaznamenaných v povolení na uvedenie vozidla na trh na účely kontroly technickej zlučiteľnosti vozidla s traťou.

(3)

S cieľom umožniť kontrolu zlučiteľnosti vozidla s traťou by sa mali aktualizovať zoznam parametrov registra železničnej infraštruktúry a spoločné používateľské rozhranie stanovené vo vykonávacom rozhodnutí Komisie 2014/880/EÚ (2). Zároveň by sa spoločné používateľské rozhranie malo nahradiť webovou aplikáciou registra infraštruktúry (aplikácia registra infraštruktúry).

(4)

Aplikáciu registra infraštruktúry by mala zriadiť a spravovať Železničná agentúra Európskej únie (ďalej len „agentúra“), pričom táto aplikácia by mala poskytovať prístup k záznamom aktív členských štátov, v ktorých sa uvádzajú hodnoty parametrov sietí každého subsystému alebo časti príslušného subsystému. Členské štáty by ju mali využívať najmä na plnenie povinnosti uverejňovania stanovenej v článku 49 ods. 1 smernice (EÚ) 2016/797 s cieľom poskytnúť používateľom jednotné kontaktné miesto.

(5)

Údaje týkajúce sa parametrov uvedených v tabuľke v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/880/EÚ sa musia zhromaždiť za celý systém železníc Únie a vložiť do registra železničnej infraštruktúry do 16. marca 2019 v súlade s článkom 5 uvedeného rozhodnutia. Údaje týkajúce sa nových parametrov uvedených v tomto nariadení by sa mali zhromažďovať a vkladať do registra infraštruktúry včas, aby sa mohli dosiahnuť ciele smernice (EÚ) 2016/797, najmä kontrola zlučiteľnosti vozidla s traťou na základe aplikácie registra infraštruktúry. Aplikácia registra infraštruktúry by mala byť sprevádzkovaná najneskôr v momente, keď sa začne toto nariadenie uplatňovať, a údaje týkajúce sa príslušných parametrov na kontrolu zlučiteľnosti vozidla s traťou by sa mali zhromaždiť a vložiť čo najskôr, najneskôr však do 16. januára 2020.

(6)

Každý členský štát by mal určiť vnútroštátny registračný orgán, ktorý bude zodpovedať za koordináciu poskytovania a pravidelného aktualizovania údajov registra infraštruktúry.

(7)

Manažéri infraštruktúry by mali zhromažďovať údaje týkajúce sa ich siete a zabezpečovať úplnosť, konzistentnosť, presnosť a aktuálnosť údajov poskytovaných registračným orgánom.

(8)

Ďalším vývojom aplikácie registra infraštruktúry by sa mala uľahčiť kontrola zlučiteľnosti vozidla s traťou a vypracovanie tabuliek traťových pomerov použitím informácií z aplikácie registra infraštruktúry. Agentúra by mala posúdiť prínosy a náklady doplnkov aplikácie registra infraštruktúry a podľa potreby ich realizovať.

(9)

Agentúra by mala vypracovať používateľskú príručku, v ktorej budú opísané a v prípade potreby vysvetlené požiadavky tohto nariadenia. Usmernenia by sa mali aktualizovať, publikovať a bezplatne sprístupniť verejnosti.

(10)

Agentúra 27. júla 2018 vydala odporúčanie týkajúce sa spoločných špecifikácií registra železničnej infraštruktúry s cieľom aktualizovať funkcie registra infraštruktúry podľa smernice (EÚ) 2016/797.

(11)

Vykonávacie rozhodnutie 2014/880/EÚ by sa preto malo zrušiť.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru uvedeného v článku 51 ods. 1 smernice (EÚ) 2016/797,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Spoločné špecifikácie registra infraštruktúry

1.   Spoločné špecifikácie registra infraštruktúry uvedeného v článku 49 smernice (EÚ) 2016/797 sa stanovujú v prílohe k tomuto nariadeniu.

2.   Každý členský štát zabezpečí elektronickú evidenciu hodnôt parametrov svojej železničnej siete v elektronickej aplikácii, ktorá je v súlade so spoločnými špecifikáciami tohto nariadenia.

Článok 2

Aplikácia registra infraštruktúry

1.   Agentúra zriadi a udržiava webovú aplikáciu („aplikácia registra infraštruktúry“), ktorá má slúžiť ako jednotné kontaktné miesto na uverejňovanie informácií o infraštruktúre členských štátov v súlade s článkom 49 smernice (EÚ) 2016/797.

2.   Aplikácia registra infraštruktúry sa zriadi v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

3.   Agentúra zabezpečí sprevádzkovanie aplikácie registra infraštruktúry najneskôr do 16. júna 2019.

4.   Každý členský štát zabezpečuje zhromažďovanie a vkladanie potrebných údajov o svojej sieti do aplikácie registra infraštruktúry do dátumov stanovených v tabuľke 1 v prílohe.

5.   Každý členský štát zabezpečuje aktuálnosť údajov v aplikácii registra infraštruktúry v súlade s článkom 5.

6.   Agentúra zriadi skupinu zloženú zo zástupcov vnútroštátnych registračných orgánov, ktorá bude koordinovať, monitorovať a podporovať vkladanie údajov do aplikácie registra infraštruktúry.

Článok 3

Prechod

1.   Lehoty na vkladanie údajov do registra infraštruktúry stanovené vo vykonávacom rozhodnutí 2014/880/EÚ a uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu zostávajú v platnosti.

2.   Členské štáty a agentúra zabezpečia ďalšiu dostupnosť údajov zhromaždených a vložených do registra infraštruktúry v súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a ich prístupnosť prostredníctvom aplikácie registra infraštruktúry.

Článok 4

Vnútroštátny registračný orgán

1.   Každý členský štát určí vnútroštátny registračný orgán, ktorý bude zodpovedať za koordináciu zhromažďovania a vkladania údajov do aplikácie registra infraštruktúry v členskom štáte.

2.   Každý členský štát oznámi agentúre najneskôr do 16. júna 2019 vnútroštátny registračný orgán určený v súlade s odsekom 1, ak tento orgán nie je orgánom určeným v súlade s článkom 6 ods. 2 vykonávacieho rozhodnutia 2014/880/EÚ.

3.   Od 1. januára 2021 zodpovedajú za zhromažďovanie a vkladanie údajov do aplikácie registra infraštruktúry v rámci vývoja aplikácie registra infraštruktúry uvedeného v článku 6 ods. 1 písm. a) manažéri infraštruktúry jednotlivých členských štátov.

Článok 5

Zhromažďovanie údajov

1.   Manažéri infraštruktúry zabezpečujú presnosť, úplnosť, konzistentnosť a aktuálnosť údajov v aplikácii registra infraštruktúry a poskytujú aktualizované údaje ihneď po tom, ako sa stanú dostupnými.

2.   Manažéri infraštruktúry poskytujú údaje registračným orgánom do 31. decembra 2020. Registračné orgány vkladajú údaje do aplikácie registra infraštruktúry aspoň raz za mesiac okrem prípadov, keď nie je potrebné žiadne údaje aktualizovať. V takom prípade registračné orgány informujú agentúru, že žiadne údaje nie je potrebné aktualizovať. Jedna aktualizácia sa uskutoční súčasne s každoročným uverejňovaním podmienok používania siete.

3.   Od 1. januára 2021 manažéri infraštruktúry vplyvom vývoja aplikácie registra infraštruktúry uvedeného v článku 6 ods. 1 písm. a) poskytujú údaje priamo do aplikácie registra infraštruktúry ihneď po tom, ako sa takéto údaje stanú dostupnými.

4.   Informácie týkajúce sa infraštruktúr uvedených do prevádzky po 16. júni 2019 sa poskytujú do aplikácie registra infraštruktúry ešte pred ich uvedením do prevádzky.

Článok 6

Ďalší vývoj

1.   Agentúra na základe zohľadnenia výsledku analýzy nákladov a prínosov aktualizuje aplikáciu registra infraštruktúry do 1. januára 2021 s cieľom:

a)

uľahčiť proces aktualizácie údajov v aplikácii registra infraštruktúry, aby mohli manažéri infraštruktúry aktualizovať informácie ihneď po tom, ako sa stanú dostupnými;

b)

zlepšiť opis siete tak, aby sa jej geometria zobrazovala správne;

c)

poskytnúť informácie o možných trasách na sieti;

d)

poskytnúť prostriedky na informovanie železničných podnikov o zmenách aplikácie registra infraštruktúry, ktoré sú pre ne relevantné.

2.   Do 16. januára 2022 agentúra na základe zohľadnenia výsledku analýzy nákladov a prínosov aktualizuje aplikáciu registra infraštruktúry s cieľom umožniť zhromažďovanie a vkladanie informácií potrebných pre tabuľky traťových pomerov uvedené v dodatku D2 vykonávaciemu nariadeniu Komisie 2019/773 (3). Každý členský štát zabezpečí, aby jeho register infraštruktúry poskytoval informácie potrebné pre tabuľky traťových pomerov v lehote jedného roka od aktualizácie aplikácie registra infraštruktúry.

3.   V rámci ďalšieho vývoja aplikácie registra infraštruktúry sa môže vytvoriť systém vkladania údajov, ktorý bude súčasťou všetkých tokov elektronických informácií o železničnej sieti Únie.

Článok 7

Používateľská príručka spoločných špecifikácií

Najneskôr do 16. júna 2019 agentúra uverejní používateľskú príručku spoločných špecifikácií registra infraštruktúry (ďalej len „používateľská príručka“). Agentúra zabezpečuje neustále aktualizovanie používateľskej príručky. V tejto používateľskej príručke sa pri každom parametri uvádza odkaz na príslušné ustanovenia technických špecifikácií interoperability.

Článok 8

Zrušenie

Vykonávacie rozhodnutie 2014/880/EÚ sa zrušuje.

Článok 9

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 16. júna 2019.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch

V Bruseli 16. mája 2019,

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 138, 26.5.2016, s. 44.

(2)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/880/EÚ z 26. novembra 2014 o spoločných špecifikáciách registra železničnej infraštruktúry a o zrušení vykonávacieho rozhodnutia 2011/633/EÚ (Ú. v. EÚ L 356, 12.12.2014, s. 489).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/773 z 16. mája 2019 o technických špecifikáciách interoperability v súvislosti so subsystémom „prevádzka a riadenie dopravy“ železničného systému v Európskej únii a o zrušení rozhodnutia 2012/757/EÚ (pozri stranu 5 tohto úradného vestníka).


PRÍLOHA

1.   TECHNICKÝ ROZSAH PÔSOBNOSTI

Tieto špecifikácie sa týkajú údajov o týchto štrukturálnych subsystémoch systému železníc Únie:

a)

subsystému „infraštruktúra“;

b)

subsystému „energia“;

c)

subsystému „traťové zariadenia riadenia – zabezpečenia a návestenia“.

2.   ÚČEL

Hlavným účelom registra infraštruktúry je stanoviť transparentné vlastnosti siete a slúžiť ako referenčná databáza.

2.1.   Postupy, ktoré majú byť podporované registrom infraštruktúry

Registrom infraštruktúry sa podporujú tieto postupy:

a)

kontrola pred použitím povolených vozidiel v súlade s článkom 23 smernice (EÚ) 2016/797;

b)

navrhovanie mobilných subsystémov;

c)

kontrola uskutočniteľnosti služieb vlakovej dopravy;

d)

uverejňovanie predpisov a obmedzení výlučne miestnej povahy v súlade s článkom 14 ods. 11 smernice (EÚ) 2016/797;

e)

overovanie technickej zlučiteľnosti medzi pevnými zariadeniami v súlade s článkom 18 ods. 4 písm. b) smernice (EÚ) 2016/797;

f)

monitorovanie vývoja v oblasti interoperability železničného systému Únie;

g)

zavedenie podmienok používania siete súvisiacich s charakterom infraštruktúry;

h)

vypracovanie tabuliek traťových pomerov uvedených v dodatku D2 k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/773 v súlade s článkom 6 ods. 2;

i)

opätovné použitie údajov z registra infraštruktúry v iných nástrojoch IT.

2.2.   Osobitné požiadavky na register infraštruktúry

Register infraštruktúry:

a)

poskytuje hodnotu parametrov, ktoré sa majú používať na kontrolu technickej zlučiteľnosti vozidla s traťou;

b)

poskytuje relevantné údaje na identifikáciu vlastností infraštruktúry v zamýšľanej oblasti použitia železničných koľajových vozidiel a na uľahčenie ich navrhovania a kontrolu uskutočniteľnosti služieb vlakovej dopravy;

c)

umožňuje členským štátom zahrnúť do registra infraštruktúry predpisy a obmedzenia výlučne miestnej povahy;

d)

poskytuje relevantné údaje na uľahčenie overovania technickej zlučiteľnosti pevného subsystému so sieťou, do ktorej je začlenený, a na monitorovanie vývoja v oblasti interoperability pevných železničných zariadení;

e)

poskytuje informácie potrebné na vypracovanie tabuliek traťových pomerov;

f)

umožňuje používanie registra infraštruktúry ako referenčnej databázy pre podmienky používania siete alebo iné nástroje IT.

3.   SPOLOČNÉ CHARAKTERISTIKY

Charakteristiky uvedené v tejto prílohe sú spoločné pre všetky registre infraštruktúry v členských štátoch.

3.1.   Vymedzenie pojmov

Na účely tejto prílohy sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„traťový úsek“ je časť trate medzi priľahlými miestami prevádzky a môže pozostávať z viacerých koľají;

2.

„miesto prevádzky“ je akékoľvek miesto prevádzky vlakovej dopravy, kde sa môže začínať a končiť prevádzka vlakovej dopravy alebo kde dochádza k zmene trasy vlakov a kde sa poskytujú služby osobnej dopravy a nákladnej dopravy; môžu to byť aj miesta na hraniciach medzi členskými štátmi alebo manažérmi infraštruktúry;

3.

„miesto zmeny“ je akýkoľvek konkrétny bod na koľaji traťového úseku, na ktorom sa mení hodnota niektorého parametra;

4.

„dopravná koľaj“ je každá koľaj, ktorá sa používa na pohyb vlakov; nezahŕňa to výhybne umožňujúce predchádzanie a križovanie vlakov na šírej trati ani koľajové spojky potrebné len na prevádzku vlaku;

5.

„manipulačná koľaj“ je každá koľaj v mieste prevádzky, ktorá sa nepoužíva na dopravu vlakov.

3.2.   Štruktúra železničnej siete na účely registra infraštruktúry

3.2.1.   Na účely registra infraštruktúry opíše každý členský štát svoju železničnú sieť pomocou traťových úsekov a miest prevádzky.

3.2.2.   Položky, ktoré sa majú uverejňovať v prípade „traťového úseku“ a ktoré sa týkajú subsystémov „infraštruktúra“, „energia“ a „zariadenia riadenia – zabezpečenia a návestenia“, sa priradia k prvku infraštruktúry „dopravná koľaj“.

3.2.3.   Položky, ktoré sa majú uverejňovať v prípade „miesta prevádzky“ a ktoré sa týkajú subsystému „infraštruktúra“, sa priradia k prvkom infraštruktúry „dopravná koľaj“ a „manipulačná koľaj“.

3.3.   Položky registra infraštruktúry

3.3.1.   Položky sa uverejňujú v súlade s tabuľkou 1.

3.3.2.   V príručke používania aplikácie registra infraštruktúry uvedenej v článku 7 sa vymedzuje konkrétny formát a proces správy údajov uvedených v tabuľke 1 niektorým z týchto spôsobov:

a)

výber jednej možnosti alebo viacerých možností z vopred určeného zoznamu;

b)

reťazec znakov alebo vopred určený reťazec znakov;

c)

číslo uvedené v hranatých zátvorkách.

3.3.3.   Hodnota parametra sa poskytuje vtedy, keď zodpovedá hlavnému parametru alebo keď v sieti opísanej v súlade s lehotami z tabuľky 1 existuje zodpovedajúca položka.

Parametre potrebné na kontrolu zlučiteľnosti vozidla s traťou sa označujú ako „Potrebné pre RC“ v súlade s dodatkom D1 k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/773.

Všetky dôležité informácie o parametroch sú uvedené v tabuľke 1.

Ak sa v tabuľke 1 uvádza odkaz na dokument manažéra infraštruktúry, manažér infraštruktúry alebo vnútroštátny registračný orgán predložia v súlade s článkom 5 tento dokument agentúre v elektronickom formáte. Dokumenty uvedené v parametroch 1.1.1.1.2.4.4, 1.1.1.1.6.4, 1.1.1.1.6.5, 1.1.1.3.7.1.3 a 1.1.1.3.11.3 musia byť predložené v dvoch jazykoch EÚ.

Tabuľka 1

Položky registra infraštruktúry

Číslo

Názov

Formát údajov

Vymedzenie

Hlavný parameter

Potrebné pre RC

Lehota na poskytnutie parametra

1

ČLENSKÝ ŠTÁT

 

 

 

1.1

TRAŤOVÝ ÚSEK

 

 

 

1.1.0.0.0

Všeobecné informácie

 

 

 

1.1.0.0.0.1

Kód manažéra infraštruktúry

[AAAA]

Manažér infraštruktúry je každý orgán alebo podnik zodpovedný najmä za zriadenie a udržiavanie železničnej infraštruktúry alebo jej časti.

X

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.0.0.0.2

Označenie vnútroštátnej trate

Reťazec znakov

Jedinečné označenie trate alebo jedinečné číslo trate v rámci členského štátu.

X

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.0.0.0.3

Miesto prevádzky na začiatku traťového úseku

Vopred určený reťazec znakov

Jedinečné identifikačné číslo (ID) miesta prevádzky na začiatku traťového úseku (staničenie narastá od počiatočného miesta prevádzky po konečné miesto prevádzky).

X

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.0.0.0.4

Miesto prevádzky na konci traťového úseku

Vopred určený reťazec znakov

Jedinečné identifikačné číslo (ID) miesta prevádzky na konci traťového úseku (staničenie narastá od počiatočného miesta prevádzky po konečné miesto prevádzky).

X

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.0.0.0.5

Dĺžka traťového úseku

Vopred určený reťazec znakov

Vzdialenosť medzi miestami prevádzky na začiatku a konci traťového úseku.

X

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.0.0.0.6

Charakter traťového úseku

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

normálny traťový úsek/spojovacia koľaj

Druh traťového úseku vyjadrujúci rozsah uvedených údajov, ktorý závisí od toho, či tento traťový úsek spája alebo nespája miesta prevádzky vzniknuté rozdelením veľkého uzla na niekoľko miest prevádzky.

X

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1

DOPRAVNÁ KOĽAJ

 

 

 

1.1.1.0.0

Všeobecné informácie

 

 

 

1.1.1.0.0.1

Označenie koľaje

Reťazec znakov

Jedinečné označenie koľaje alebo jedinečné číslo koľaje v rámci traťového úseku.

X

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.0.0.2

Normálny smer jazdy

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

N/O/B

Normálny smer jazdy je:

rovnaký ako smer vymedzený začiatkom a koncom traťového úseku: (N),

opačný ako smer vymedzený začiatkom a koncom traťového úseku: (O),

obojsmerný: (B).

X

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.1

Subsystém „infraštruktúra“

 

 

 

1.1.1.1.1

Vyhlásenia o overení koľaje

 

 

 

1.1.1.1.1.1

Vyhlásenie ES o overení koľaje týkajúce sa súladu s požiadavkami technických špecifikácií interoperability platnými pre subsystém „infraštruktúra“

Vopred určený reťazec znakov:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné číslo vyhlásení ES v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/250 (1).

 

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.1.1.2

Vyhlásenie o preukázaní súladu EI (ako sa vymedzuje v odporúčaní Komisie 2014/881/EÚ (2) pre koľaj týkajúce sa súladu s požiadavkami technických špecifikácií interoperability platnými pre subsystém „infraštruktúra“

Vopred určený reťazec znakov:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné číslo EI vyhlásení podľa rovnakých požiadaviek na formát, ako tie čo boli uvedené pre vyhlásenia ES v prílohe VII k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/250.

 

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.1.2

Výkonnostné parametre

 

 

 

1.1.1.1.2.1

Zatriedenie koľaje do transeurópskej siete (TEN)

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu

Informácia o časti transeurópskej siete, do ktorej trať patrí.

X

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.1.2.1.2

Identifikácia geografického informačného systému siete TEN (GIS ID)

Reťazec znakov

Informácia o GIS ID časti databázy siete TEN-T, do ktorej koľaj patrí.

 

 

1. januára 2021.

1.1.1.1.2.2

Kategória trate

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu

Zatriedenie trate podľa TSI INF – nariadenie Komisie (EÚ) č. 1299/2014 (3).

X

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.1.2.3

Súčasť železničného koridoru nákladnej dopravy

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu

Informácia o tom, či je trať priradená k železničnému koridoru nákladnej dopravy.

 

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.1.2.4

Zaťažiteľnosť

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu

Kombinácia kategórie trate a rýchlosti v najslabšom bode koľaje.

X

X

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.1.2.4.1

Vnútroštátna klasifikácia zaťažiteľnosti

Reťazec znakov

Vnútroštátna klasifikácia zaťažiteľnosti

 

X

16. januára 2020.

1.1.1.1.2.4.2

Súlad štruktúr s modelom záťaže pri vysokej rýchlosti

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Á/N

Pre traťové úseky s maximálnou povolenou rýchlosťou 200 km/h alebo viac.

Informácie týkajúce sa postupu, ktorý sa má použiť na vykonanie dynamickej kontroly zlučiteľnosti.

 

X

16. januára 2020.

1.1.1.1.2.4.3

Železničná poloha štruktúr vyžadujúcich osobitné kontroly

Vopred určený reťazec znakov:

[± NNNN.NNN] + [reťazec znakov]

Lokalizácia štruktúr vyžadujúcich osobitné kontroly.

 

X

16. januára 2020.

1.1.1.1.2.4.4

Dokument obsahujúci postup (postupy) statickej a dynamickej kontroly zlučiteľnosti trate

Reťazec znakov

Elektronický dokument od manažéra infraštruktúry dostupný v dvoch jazykoch EÚ a uchovávaný agentúrou, ktorý obsahuje:

presné postupy vykonania statickej a dynamickej kontroly zlučiteľnosti trate,

alebo

príslušné informácie o vykonávaní kontrol osobitných štruktúr.

 

X

16. januára 2020.

1.1.1.1.2.5

Maximálna povolená rýchlosť

[NNN]

Menovitá maximálna prevádzková rýchlosť na trati ako výsledok vlastností subsystémov „infraštruktúra“, „energia“ a „zariadenia riadenia – zabezpečenia a návestenia“, vyjadrená v kilometroch za hodinu.

X

X

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.1.2.6

Rozsah teplôt

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

T1 (–25 až +40),

T2 (–40 až +35),

T3 (–25 až +45),

Tx (–40 až + 50).

Rozsah teplôt pre neobmedzený prístup na trať podľa európskej normy.

X

X

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.1.2.7

Maximálna nadmorská výška

[+/–][NNNN]

Najvyššie položené miesto traťového úseku nad úrovňou mora vzhľadom na základný výškový bod v Amsterdame (Normal Amsterdam Peil – NAP).

X

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.1.2.8

Výskyt nepriaznivých klimatických podmienok

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Á/N

Klimatické podmienky na trati sú podľa európskej normy nepriaznivé.

X

X

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.1.3

Usporiadanie trate

 

 

 

1.1.1.1.3.1

Interoperabilný obrys vozidla

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

GA/GB/GC/G1/DE3/S/IRL1/žiadny

Obrysy vozidiel GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1 podľa vymedzenia v európskej norme.

Parameter vypustený. Uvádza sa pre informáciu.

1.1.1.1.3.2

Medzinárodné obrysy vozidiel

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

G2/GB1/GB2/žiadny

Mnohostranne dohodnutý obrys vozidla alebo medzinárodný obrys vozidla iný ako GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1 podľa vymedzenia v európskej norme.

Parameter vypustený. Uvádza sa pre informáciu.

1.1.1.1.3.3

Vnútroštátne obrysy vozidiel

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu

Vnútroštátny obrys vozidla vymedzený v európskej norme alebo iný miestny obrys vozidla.

Parameter vypustený. Uvádza sa pre informáciu.

1.1.1.1.3.1.1

Obrysy

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu

Obrysy podľa vymedzenia v európskej norme alebo iné miestne obrysy vrátane dolnej alebo hornej časti.

V súlade s bodom 7.3.2.2 nariadenia (EÚ) č. 1302/2014 nemusia mať traťové úseky siete Spojeného kráľovstva Veľkej Británie referenčný prierez obrysu.

X

X

16. januára 2020.

1.1.1.1.3.1.2

Železničná poloha konkrétnych bodov vyžadujúcich osobitné kontroly

Vopred určený reťazec znakov:

[± NNNN.NNN] + [reťazec znakov]

Poloha konkrétnych bodov vyžadujúcich osobitné kontroly z dôvodu odchýlok od obrysu podľa bodu 1.1.1.1.3.1.1.

 

X

16. januára 2020.

1.1.1.1.3.1.3

Dokument obsahujúci priečny rez konkrétnych bodov vyžadujúcich osobitné kontroly

Reťazec znakov

Elektronický dokument od manažéra infraštruktúry a uchovávaný agentúrou, ktorý obsahuje priečny rez konkrétnych bodov vyžadujúcich osobitné kontroly z dôvodu odchýlok od obrysu podľa bodu 1.1.1.1.3.1.1. V prípade potreby sa k dokumentu, ktorý obsahuje priečny rez, môžu pripojiť usmernenia týkajúce sa kontroly v konkrétnom bode.

 

X

16. januára 2020.

1.1.1.1.3.4

Číslo štandardného profilu kombinovanej dopravy výmenných nadstavieb

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu

Kód pre kombinovanú dopravu s výmennými nadstavbami podľa vymedzenia vo vyhláške UIC (ak trať patrí do siete TEN).

X

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.1.3.5

Číslo štandardného profilu kombinovanej dopravy návesov

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu

Kód pre kombinovanú dopravu návesov podľa vymedzenia vo vyhláške UIC (ak trať patrí do siete TEN).

X

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.1.3.5.1

Špecifické informácie

Reťazec znakov

Všetky príslušné informácie manažéra infraštruktúry týkajúce sa usporiadania trate.

 

 

1. januára 2021.

1.1.1.1.3.6

Profil sklonu

Vopred určený reťazec znakov:

[± NN.N] ([± NNNN.NNN]

Počet opakovaní podľa potreby

Sled hodnôt sklonu a polohy miest zmeny sklonu.

X

X

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.1.3.7

Minimálny polomer smerového oblúka

[NNNNN]

Polomer najmenšieho smerového oblúka koľaje v metroch.

X

X

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.1.4

Parametre koľaje

 

 

 

1.1.1.1.4.1

Menovitý rozchod koľaje

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

750/1 000 /1 435 /1 520 /1 524 /1 600 /1 668 /iný

Jediná hodnota vyjadrená v milimetroch, ktorá označuje rozchod koľaje.

X

X

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.1.4.2

Nedostatok prevýšenia

[+/–] [NNN]

Maximálny nedostatok prevýšenia vyjadrený v milimetroch, ktorý je vymedzený ako rozdiel medzi použitým prevýšením a vyšším teoretickým prevýšením, na ktoré bola trať navrhnutá.

X

X

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.1.4.3

Sklon koľajnice

[NN]

Uhol vymedzujúci sklon hlavy koľajnice vzhľadom na jazdnú plochu.

X

X

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.1.4.4

Koľajové lôžko

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Á/N

Označuje, či konštrukcia koľaje je s podvalmi zasadenými do koľajového lôžka, alebo nie je.

 

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.1.5

Výhybky a križovatky

 

 

 

1.1.1.1.5.1

Súlad prevádzkových hodnôt výhybiek a križovatiek s TSI

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Á/N

Výhybky a križovatky sa udržiavajú v rámci limitných prevádzkových hodnôt vymedzených v TSI.

X

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.1.5.2

Minimálny priemer kolesa pri dvojitej srdcovke

[NNN]

Maximálna dĺžka, v ktorej nie je koleso vedené pri dvojitej srdcovke závisí od minimálneho priemeru kolesa v prevádzke uvedeného v milimetroch.

X

X

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.1.6

Odolnosť koľaje voči použitému zaťaženiu

 

 

 

1.1.1.1.6.1

Maximálne spomalenie vlaku

[N.N]

Limitná hodnota odolnosti koľaje voči pozdĺžnemu zaťaženiu uvedená ako maximálne povolené spomalenie vlaku a vyjadrená v metroch za sekundu na druhú.

X

X

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.1.6.2

Použitie bŕzd na vírivý prúd

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

povolené/podmienečne povolené/povolené len v prípade núdzovej brzdy/podmienečne povolené len v prípade núdzovej brzdy/nepovolené

Informácia o obmedzeniach pri použití bŕzd na vírivý prúd.

X

X

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.1.6.3

Použitie magnetických bŕzd

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

povolené/podmienečne povolené/podmienečne povolené len v prípade núdzovej brzdy/povolené len v prípade núdzovej brzdy/nepovolené

Informácia o obmedzeniach pri použití magnetických bŕzd.

X

X

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.1.6.4

Dokument obsahujúci podmienky používania bŕzd na vírivý prúd

Reťazec znakov

Elektronický dokument od manažéra infraštruktúry dostupný v dvoch jazykoch EÚ a uchovávaný agentúrou, ktorý obsahuje podmienky používania bŕzd na vírivý prúd uvedených v bode 1.1.1.1.6.2.

 

X

16. januára 2020.

1.1.1.1.6.5

Dokument obsahujúci podmienky používania magnetických bŕzd

Reťazec znakov

Elektronický dokument od manažéra infraštruktúry dostupný v dvoch jazykoch EÚ a uchovávaný agentúrou, ktorý obsahuje podmienky používania magnetických bŕzd uvedených v bode 1.1.1.1.6.3.

 

X

16. januára 2020.

1.1.1.1.7

Ochrana zdravia, bezpečnosť a životné prostredie

 

 

 

1.1.1.1.7.1

Zákaz použitia mazania okolesníkov

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Á/N

Informácia o tom, či je zakázané používať vozidlové zariadenie na mazanie okolesníkov.

X

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.1.7.2

Výskyt priecestí

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Á/N

Informácia o výskyte priecestí (vrátane priechodu pre chodcov cez koľaje) na traťovom úseku.

X

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.1.7.3

Povolené zrýchlenie blízko priecestia

Reťazec znakov

Existencia obmedzenia zrýchlenia vlaku, ak zastavuje alebo sa rozbieha v blízkosti priecestia, vyjadreného konkrétnou krivkou referenčného zrýchlenia.

 

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.1.7.4

Existencia traťového detektora horúcobežnosti nápravových ložísk

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Á/N

Existencia traťového detektora horúcobežnosti nápravových ložísk.

X

X

16. januára 2020.

1.1.1.1.7.5

Traťový detektor horúcobežnosti nápravových ložísk v súlade s TSI

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Á/N

Špecifické pre francúzske, talianske a švédske siete.

Traťový detektor horúcobežnosti nápravových ložísk v súlade s TSI.

 

X

16. januára 2020.

1.1.1.1.7.6

Označenie traťového detektora horúcobežnosti nápravových ložísk

Reťazec znakov

Špecifické pre francúzske, talianske a švédske siete.

Označenie traťového detektora horúcobežnosti nápravových ložísk sa uplatňuje, ak traťový detektor horúcobežnosti nápravových ložísk nie je v súlade s TSI.

 

X

16. januára 2020.

1.1.1.1.7.7

Vytvorenie traťového detektora horúcobežnosti nápravových ložísk

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu

Špecifické pre francúzske, talianske a švédske siete.

Vytvorenie traťového detektora horúcobežnosti nápravových ložísk.

 

X

16. januára 2020.

1.1.1.1.7.8

Železničná poloha traťového detektora horúcobežnosti nápravových ložísk

Vopred určený reťazec znakov:

[± NNNN.NNN] + [reťazec znakov]

Špecifické pre francúzske, talianske a švédske siete.

Lokalizácia traťového detektora horúcobežnosti nápravových ložísk sa uplatňuje, ak traťový detektor horúcobežnosti nápravových ložísk nie je v súlade s TSI.

 

X

16. januára 2020.

1.1.1.1.7.9

Smer merania traťového detektora horúcobežnosti nápravových ložísk

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

N/O/B

Špecifické pre francúzske, talianske a švédske siete.

Smer merania traťového detektora horúcobežnosti nápravových ložísk sa uplatňuje, ak traťový detektor horúcobežnosti nápravových ložísk nie je v súlade s TSI.

Ak je smer merania:

rovnaký ako smer vymedzený začiatkom a koncom traťového úseku: (N),

opačný ako smer vymedzený začiatkom a koncom traťového úseku: (O),

obojsmerný: (B).

 

X

16. januára 2020.

1.1.1.1.7.10

Požadované stále červené svetlá

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Á/N

Úseky, kde sa v súlade s vykonávacím nariadením (EÚ) 2019/773 vyžadujú dve stále červené svetlá.

 

 

1. januára 2021.

1.1.1.1.7.11

Súčasť tichšej trate

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Á/N

Súčasť „tichšej trate“ v súlade s článkom 5 písm. b) nariadenia Komisie (EÚ) č. 1304/2014 (4).

X

 

1. januára 2021.

1.1.1.1.8

Tunel

 

 

 

1.1.1.1.8.1

Kód manažéra infraštruktúry

[AAAA]

Manažér infraštruktúry je každý orgán alebo podnik zodpovedný najmä za zriadenie a udržiavanie železničnej infraštruktúry alebo jej časti.

X

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.1.8.2

Označenie tunela

Reťazec znakov

Jedinečné označenie tunela alebo jedinečné číslo tunela v rámci členského štátu.

X

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.1.8.3

Začiatok tunela

Vopred určený reťazec znakov:

[zemepisná šírka (NN.NNNN) + zemepisná dĺžka (± NN.NNNN) + km (± N NNN.NNN)]

Zemepisné súradnice v desatinných stupňoch a kilometrická poloha začiatku tunela na trati.

X

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.1.8.4

Koniec tunela

Vopred určený reťazec znakov:

[zemepisná šírka (NN.NNNN) + zemepisná dĺžka (± NN.NNNN) + km (± N NNN.NNN)]

Zemepisné súradnice v desatinných stupňoch a kilometrická poloha konca tunela na trati.

X

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.1.8.5

Vyhlásenie ES o overení týkajúce sa súladu s požiadavkami technických špecifikácií interoperability platnými pre železničný tunel.

Vopred určený reťazec znakov:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné číslo vyhlásení ES v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/250.

 

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.1.8.6

Vyhlásenie o preukázaní súladu EI (ako sa vymedzuje v odporúčaní 2014/881/EÚ) týkajúce sa súladu s požiadavkami technických špecifikácií interoperability platnými pre železničný tunel

Vopred určený reťazec znakov:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné číslo EI vyhlásení podľa rovnakých požiadaviek na formát, ako tie čo boli uvedené pre vyhlásenia ES v prílohe VII k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/250.

 

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.1.8.7

Dĺžka tunela

[NNNNN]

Dĺžka tunela v metroch od vstupného portálu po výstupný portál.

X

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.1.8.8

Plocha priečneho rezu

[NNN]

Najmenšia plocha priečneho rezu tunela v metroch štvorcových.

 

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.1.8.8.1

Súlad tunela s TSI INF

Á/N

Súlad tunela s TSI INF pri maximálnej povolenej rýchlosti.

X

 

1. januára 2021.

1.1.1.1.8.8.2

Dokument manažéra infraštruktúry obsahujúci presný opis tunela

Reťazec znakov

Elektronický dokument od manažéra infraštruktúry a uchovávaný agentúrou s presným opisom priechodného prierezu a geometriou tunela

 

 

1. januára 2021.

1.1.1.1.8.9

Existencia núdzového plánu

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Á/N

Informácia o tom, či existuje núdzový plán.

 

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.1.8.10

Požadovaná protipožiarna kategória železničných koľajových vozidiel

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

A/B/žiadna

Zatriedenie podľa spôsobu, akým osobný vlak s požiarom na palube bude pokračovať v jazde určitý čas.

X

X

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.1.8.11

Požadovaná vnútroštátna protipožiarna kategória železničných koľajových vozidiel

Reťazec znakov

Zatriedenie podľa spôsobu, akým osobný vlak s požiarom na palube bude pokračovať v jazde určitý čas.

 

X

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.2

Subsystém „energia“

 

 

 

1.1.1.2.1

Vyhlásenia o overení koľaje

 

 

 

1.1.1.2.1.1

Vyhlásenie ES o overení koľaje týkajúce sa súladu s požiadavkami technických špecifikácií interoperability platnými pre subsystém „energia“.

Vopred určený reťazec znakov:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné číslo vyhlásení ES v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/250.

 

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.2.1.2

Vyhlásenie o preukázaní súladu EI (ako sa vymedzuje v odporúčaní 2014/881/EÚ) pre koľaj týkajúce sa súladu s požiadavkami technických špecifikácií interoperability platnými pre subsystém „energia“

Vopred určený reťazec znakov:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné číslo EI vyhlásení podľa rovnakých požiadaviek na formát, ako tie čo boli uvedené pre vyhlásenia ES v prílohe VII k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/250.

 

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.2.2

Systém trolejového vedenia

 

 

 

1.1.1.2.2.1.1

Druh systému trolejového vedenia

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

vrchné trolejové vedenie,

jedna prúdová koľajnica,

dve prúdové koľajnice,

neelektrifikované.

Informácia o druhu systému trolejového vedenia.

X

X

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.2.2.1.2

Napájacia sústava (napätie a frekvencia)

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

AC 25 kV – 50 Hz/

AC 15 kV – 16,7 Hz/

DC 3 kV/

DC 1,5 kV/

DC (špecifický prípad FR)/

DC 750 V/

DC 650 V/

DC 600 V/

iné

Informácia o systéme trakčnej napájacej sústavy (menovité napätie a frekvencia).

X

X

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.2.2.1.3

Umax2 pre trate uvedené v bode 7.4.2.2.1 nariadenia (EÚ) č. 1301/2014.

[NNNNNN]

Špecifické pre francúzsku sieť

Najvyššie nestále napätie podľa normy EN50163 pre trate uvedené v bode 7.4.2.2.1 nariadenia (EÚ) č. 1301/2014.

 

X

16. januára 2020.

1.1.1.2.2.2

Maximálny prúd vlaku

[NNNN]

Informácia o maximálnom povolenom prúde vlaku vyjadrená v ampéroch.

 

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.2.2.3

Maximálny prúd pri státí na jeden zberač

[NNN]

Informácia o maximálnom povolenom prúde vlaku pri státí v prípade systémov jednosmerného prúdu vyjadrená v ampéroch.

 

X

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.2.2.4

Povolenie na rekuperačné brzdenie

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Á/N/Len ak je vozidlo schopné rozpoznať núdzové vypnutie v súlade s normou EN 50 388

Údaj o tom, či je rekuperačné brzdenie povolené, nepovolené alebo povolené za špecifických podmienok.

 

X

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.2.2.5

Maximálna výška trolejového drôtu

[N.NN]

Informácia o maximálnej výške trolejového drôtu vyjadrená v metroch.

 

X

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.2.2.6

Minimálna výška trolejového drôtu

[N.NN]

Informácia o minimálnej výške trolejového drôtu vyjadrená v metroch.

 

X

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.2.3

Zberač

 

 

 

1.1.1.2.3.1

Akceptované hlavy zberača v súlade s TSI

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu

Informácia o hlavách zberača v súlade s TSI, ktorých použitie je povolené.

 

X

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.2.3.2

Iné akceptované hlavy zberača

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu

Informácia o hlavách zberača, ktorých použitie je povolené.

 

X

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.2.3.3

Požiadavky na počet zdvihnutých zberačov a rozstup medzi nimi pri danej rýchlosti

Vopred určený reťazec znakov:

[N] [NNN] [NNN]

Informácia o maximálnom povolenom počte zdvihnutých zberačov na vlak a o minimálnom rozstupe osí hláv susedných zberačov vyjadrenom v metroch pri danej rýchlosti vyjadrená v metroch.

 

X

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.2.3.4

Povolený materiál klzných líšt

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu

Informácia o materiáloch klzných líšt, ktorých použitie je povolené.

 

X

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.2.4

Úsekové deliče vrchného trolejového vedenia

 

 

 

1.1.1.2.4.1.1

Oddelenie fáz

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Á/N

Informácia o výskyte oddelenia fáz a požadované informácie.

 

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.2.4.1.2

Informácie o oddelení fáz

Vopred určený reťazec znakov

Uvedenie niekoľkých požadovaných informácií o oddelení fáz.

 

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.2.4.2.1

Oddelenie systémov

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Á/N

Informácia o výskyte oddelenia systémov.

 

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.2.4.2.2

Informácie o oddelení systémov

Vopred určený reťazec znakov

Uvedenie niekoľkých požadovaných informácií o oddelení systémov.

 

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.2.4.3

Vzdialenosť medzi značkou a koncom oddelenia fáz

[N]

Špecifické pre kontrolu zlučiteľnosti trate vo francúzskej sieti.

Vzdialenosť medzi návestidlom, ktorým sa rušňovodičovi povoľuje „zdvihnúť zberač“ alebo „zapnúť hlavný vypínač“ po prechode oddelenia fáz a koncom úseku oddelenia fáz.

 

X

16. januára 2020.

1.1.1.2.5

Požiadavky na železničné koľajové vozidlá

 

 

 

1.1.1.2.5.1

Požadované vozidlové zariadenie na obmedzenie prúdu alebo výkonu

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Á/N

Informácia o tom, či sa vo vozidle vyžaduje zariadenie na obmedzenie prúdu alebo výkonu.

 

X

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.2.5.2

Povolená prítlačná sila

Reťazec znakov

Údaj o povolenej prítlačnej sile vyjadrený v newtonoch.

 

X

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.2.5.3

Požadované automatické sťahovacie zariadenie

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Á/N

Informácia o tom, či sa vo vozidle vyžaduje automatické sťahovacie zariadenie.

 

X

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.3

Subsystém „riadenie-zabezpečenie a návestenie“

 

 

 

1.1.1.3.1

Vyhlásenia o overení koľaje

 

 

 

1.1.1.3.1.1

Vyhlásenie ES o overení koľaje týkajúce sa súladu s požiadavkami technických špecifikácií interoperability platnými pre subsystém „riadenie-zabezpečenie a návestenie“.

Vopred určený reťazec znakov:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné číslo vyhlásení ES v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/250.

 

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.3.2

Systém vlakového zabezpečovača (ETCS) v súlade s TSI

 

 

 

1.1.1.3.2.1

Úroveň Európskeho systému riadenia vlakov (ETCS)

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu

Úroveň aplikácií systému ETCS v súvislosti s traťovým zariadením.

X

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.3.2.2

ETCS baseline

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu

Systém ETCS baseline nainštalovaný pozdĺž trate.

 

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.3.2.3

ETCS infill potrebný na prístup k trati

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Á/N

Informácia o tom, či je na prístup k trati z bezpečnostných dôvodov potrebná funkcia infill.

X

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.3.2.4

ETCS infill nainštalovaný pozdĺž trate

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

žiadny/slučka/GSM-R infill/slučka a GSM-R.

Informácia o nainštalovanom traťovom zariadení schopnom vysielať infill informácie prostredníctvom slučky alebo globálneho systému pre mobilnú komunikáciu železníc (GSM-R) v prípade zariadenia úrovne.

 

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.3.2.5

Zavedená vnútroštátna aplikácia ETCS Packet 44

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Á/N

Informácia o tom, či sa medzi koľajou a vlakom vysielajú údaje o vnútroštátnych aplikáciách.

 

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.3.2.6

Výskyt prevádzkových obmedzení alebo podmienok

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Á/N

Informácia o tom, či existujú obmedzenia alebo podmienky z dôvodu čiastočného súladu s TSI CCS z nariadenia Komisie (EÚ) 2016/919 (5).

 

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.3.2.7

Voliteľné funkcie ETCS

Reťazec znakov

Voliteľné funkcie ETCS, ktoré môžu zlepšiť prevádzku na trati.

Parameter vypustený. Uvádza sa pre informáciu.

1.1.1.3.2.8

Potvrdenie celistvosti vlaku vozidlovým zariadením potrebné na prístup k trati

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Á/N

Informácia o tom, či je na prístup k trati z bezpečnostných dôvodov potrebné potvrdenie celistvosti vlaku vozidlovým zariadením.

 

X

16. januára 2020.

1.1.1.3.2.9

Kompatibilita systému ETCS

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu

Požiadavky na systém ETCS použité na preukázanie technickej zlučiteľnosti.

 

X

16. januára 2020.

1.1.1.3.2.10

ETCS M_verzia

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu

ETCS M_verzia podľa SRS 7.5.1.9.

 

 

1. januára 2021.

1.1.1.3.3

Rádio (GSM-R) v súlade s TSI

 

 

 

1.1.1.3.3.1

Verzia GSM-R

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu

Číslo verzie špecifikácie funkčných požiadaviek (FRS) a špecifikácie systémových požiadaviek (SRS) traťového zariadenia GSM-R.

X

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.3.3.2

Počet aktívnych mobilných telefónov s GSM-R (EDOR) alebo súbežných komunikacií na palube pre úroveň ETCS 2 alebo 3 potrebných na vykonanie odovzdaní v rámci rádioblokových centrál bez prerušenia prevádzky

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

1/2.

Počet súbežných komunikačných spojení na palube pre úroveň ETCS 2 alebo 3 potrebných na bezproblémovú prevádzku vlaku. Týka sa to spracovania komunikačných spojení zo strany RBC (rádioblokovej centrály). Nie je to rozhodujúce z hľadiska bezpečnosti ani interoperability.

 

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.3.3.3

Voliteľné funkcie GSM-R

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu

Použitie voliteľných funkcií GSM-R, ktoré môžu zlepšiť prevádzku na trati. Slúžia len na informáciu a nepredstavujú kritériá na prístup k sieti.

 

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.3.3.3.1

Dodatočné informácie o vlastnostiach siete

Reťazec znakov

Akékoľvek ďalšie informácie o charakteristikách siete alebo príslušnom dokumente od manažéra infraštruktúry a uchovávané agentúrou, napr. úroveň rušenia, ktorá vedie k odporúčaniu k dodatočnej ochrane vozidlového zariadenia

 

 

1. januára 2021.

1.1.1.3.3.3.2

GPRS pre ETCS

Výber z vopred určeného zoznamu:

Á/N

Informácia o tom, či možno použiť GPRS pre ETCS.

 

 

1. januára 2021.

1.1.1.3.3.3.3

Oblasť realizácie GPRS

Reťazec znakov

Informácia o oblasti, v ktorej možno použiť GPRS pre ETCS.

 

 

1. januára 2021.

1.1.1.3.3.4

Použitie skupiny 555

Výber z vopred určeného zoznamu:

Á/N

Informácia o tom, či sa používa skupina 555.

 

X

16. januára 2020.

1.1.1.3.3.5

Siete GSM-R, na ktoré sa vzťahuje roamingová dohoda

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu

Zoznam sietí GSM-R, na ktoré sa vzťahuje roamingová dohoda.

 

X

16. januára 2020.

1.1.1.3.3.6

Existencia roamingového prístupu do verejných sietí

Výber z vopred určeného zoznamu:

Á/N

V prípade možnosti Áno zadajte názov verejnej siete:

Existencia roamingového prístupu do verejných sietí

 

 

1. januára 2021.

1.1.1.3.3.7

Podrobnosti o roamingovom prístupe do verejných sietí

Reťazec znakov

Ak je konfigurovaný roamingový prístup do verejných sietí, uveďte do ktorých sietí, pre ktorých používateľov a v ktorých oblastiach.

 

 

1. januára 2021.

1.1.1.3.3.8

Bez pokrytia GSMR

Výber z vopred určeného zoznamu:

Á/N

Informácia o tom, že nie je k dispozícii pokrytie GSMR.

X

 

1. januára 2021.

1.1.1.3.3. 9

Hlasová kompatibilita rádiového systému

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu

Požiadavky na rádiový systém používané na preukázanie hlasovej technickej zlučiteľnosti.

 

X

16. januára 2020.

1.1.1.3.3.10

Dátová kompatibilita rádiového systému

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu

Požiadavky na rádiový systém používané na preukázanie dátovej technickej zlučiteľnosti.

 

X

16. januára 2020.

1.1.1.3.4

Systémy detekcie vlakov v plnom súlade s TSI

 

 

 

1.1.1.3.4.1

Existencia systému detekcie vlakov v plnom súlade s TSI:

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Á/N

Informácia o tom, či je nainštalovaný akýkoľvek systém detekcie vlakov, ktorý je v plnom súlade s požiadavkami TSI CCS z nariadenia (EÚ) 2016/919.

X

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.3.5

Pôvodné systémy vlakového zabezpečovača

 

 

 

1.1.1.3.5.1

Iné nainštalované vlakové zabezpečovacie, riadiace a výstražné systémy

Systému zabezpečenia vlaku

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Á/N

Informácia o tom, či sú pre normálnu prevádzku na trati nainštalované iné vlakové zabezpečovacie, riadiace a výstražné systémy.

Parameter vypustený. Uvádza sa pre informáciu.

1.1.1.3.5.2

Potreba viac ako jedného vlakového zabezpečovacieho, riadiaceho a výstražného systému požadovaného vo vozidle

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu

Informácia o tom, či sa vo vozidle vyžaduje viac ako jeden vlakový zabezpečovací, riadiaci a výstražný systém a či sú v prevádzke súčasne.

Parameter vypustený. Uvádza sa pre informáciu.

1.1.1.3.5.3

Pôvodný systém vlakového zabezpečovača

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu

Informácia o tom, ktorý systém triedy B je nainštalovaný.

X

X

16. januára 2020.

1.1.1.3.6

Pôvodné rádiové systémy

 

 

 

1.1.1.3.6.1

Iné nainštalované rádiové systémy (pôvodné rádiové systémy)

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu

Informácia o nainštalovaných pôvodných rádiových systémoch.

X

X

16. januára 2020.

1.1.1.3.7

Systémy detekcie vlakov, ktoré nie sú v plnom súlade s TSI

 

 

 

1.1.1.3.7.1.1

Druhy systémov detekcie vlakov

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

koľajový obvod/snímač kolies/slučka

Informácia o nainštalovaných typoch systémov detekcie vlakov.

X

X

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.3.7.1.2

Typ koľajových obvodov alebo počítadiel náprav, v prípade ktorých sú potrebné osobitné kontroly

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Informácia o typoch systémov detekcie vlakov, pre ktoré sú potrebné osobitné kontroly.

 

X

16. januára 2020.

1.1.1.3.7.1.3

Dokument s postupom týkajúcim sa typu systémov detekcie vlakov podľa bodu 1.1.1.3.7.1.2

Reťazec znakov

Elektronický dokument od manažéra infraštruktúry dostupný v dvoch jazykoch EÚ a uchovávaný agentúrou s presným postupom pre osobitnú kontrolu, ktorú treba vykonať v prípade systémov detekcie vlakov uvedených v bode 1.1.1.3.7.1.2.

 

X

16. januára 2020.

1.1.1.3.7.1.4

Úsek s obmedzením detekcie vlakov

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Á/N

Špecifické pre kontrolu zlučiteľnosti trate vo francúzskej sieti.

Úseky s/so:

tonážou, ktorá prejde po koľaji, nižšou ako 15 000 ton/deň/koľaj

zabezpečovacím zariadením

45 – sekundovým oneskorením pre zabezpečovacie zariadenie

zariadením oznamujúcim koľajový obvod

bez pomocného posunovacieho pedálu v bežnom smere jazdy na nereverzných dvojkoľajných tratiach

bez pomocného posunovacieho pedálu bez ohľadu na smer premávky na jednokoľajných tratiach a tratiach určených na dvojkoľajnú prevádzku

bez mechanizmu oznamovania pomocou pedálov

45 – sekundovým oneskorením v prípade resetovacích zariadení na osobitné oznamovanie

 

X

16. januára 2020.

1.1.1.3.7.2.1

Súlad maximálnej povolenej vzdialenosti medzi dvoma za sebou umiestnenými nápravami s TSI

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

súlad s TSI/nesúlad s TSI

Informácia o tom, či je požadovaná vzdialenosť v súlade s TSI.

X

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.3.7.2.2

Maximálna povolená vzdialenosť medzi dvoma za sebou umiestnenými nápravami v prípade nesúladu s TSI

[NNNNN]

Informácia o maximálnej povolenej vzdialenosti medzi dvoma za sebou umiestnenými nápravami uvedená v milimetroch v prípade nesúladu s TSI.

 

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.3.7.3

Minimálna povolená vzdialenosť medzi dvoma za sebou umiestnenými nápravami

[NNNN]

Informácia o vzdialenosti uvedená v milimetroch.

 

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.3.7.4

Minimálna povolená vzdialenosť medzi prvou a poslednou nápravou

[NNNNN]

Informácia o vzdialenosti uvedená v milimetroch.

 

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.3.7.5

Maximálna vzdialenosť medzi koncom vlaku a prvou nápravou

[NNNN]

Informácia o maximálnej vzdialenosti medzi koncom vlaku a prvou nápravou uvedená v milimetroch platná pre obe strany (prednú i zadnú) vozidla alebo vlaku.

 

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.3.7.6

Minimálna povolená šírka venca

[NNN]

Informácia o šírke uvedená v milimetroch.

 

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.3.7.7

Minimálny povolený priemer kolesa

[NNN]

Informácia o priemere kolesa uvedená v milimetroch.

 

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.3.7.8

Minimálna povolená hrúbka okolesníka

[NN.N]

Informácia o hrúbke okolesníka uvedená v milimetroch.

 

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.3.7.9

Minimálna povolená výška okolesníka

[NN.N]

Informácia o výške okolesníka v milimetroch.

 

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.3.7.10

Maximálna povolená výška okolesníka

[NN.N]

Informácia o výške okolesníka v milimetroch.

 

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.3.7.11

Minimálne povolené zaťaženie nápravy

[NN.N]

Informácia o zaťažení uvedená v tonách.

Parameter vypustený. Uvádza sa pre informáciu.

1.1.1.3.7.11.1

Minimálne povolené zaťaženie nápravy na kategóriu vozidla

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu

Informácia o záťaži uvedená v tonách v závislosti od kategórie vozidla.

 

 

1. januára 2021.

1.1.1.3.7.12

Súlad pravidiel pre priestor okolo kolies bez kovových prvkov s TSI

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

súlad s TSI/nesúlad s TSI

Informácia o tom, či sú pravidlá v súlade s TSI.

 

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.3.7.13

Súlad pravidiel pre kovovú konštrukciu vozidiel s TSI

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

súlad s TSI/nesúlad s TSI

Informácia o tom, či sú pravidlá v súlade s TSI.

 

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.3.7.14

Súlad požadovaných feromagnetických vlastností materiálu kolesa s TSI

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

súlad s TSI/nesúlad s TSI

Informácia o tom, či sú pravidlá v súlade s TSI.

 

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.3.7.15.1

Súlad maximálnej povolenej impedancie medzi protiľahlými kolesami dvojkolesia s TSI

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

súlad s TSI/nesúlad s TSI

Informácia o tom, či sú pravidlá v súlade s TSI.

 

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.3.7.15.2

Maximálna povolená impedancia medzi protiľahlými kolesami dvojkolesia v prípade nesúladu s TSI

[N.NNN]

Hodnota maximálnej povolenej impedancie uvedená v ohmoch v prípade nesúladu s TSI.

 

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.3.7.16

Súlad pieskovania s TSI

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

súlad s TSI/nesúlad s TSI

Informácia o tom, či pravidlá sú alebo nie sú v súlade s TSI.

Parameter vypustený. Uvádza sa pre informáciu.

1.1.1.3.7.17

Maximálne množstvo piesku

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu

Maximálne povolené množstvo piesku na koľaj za 30 s uvedený v gramoch.

 

 

1. januára 2021.

1.1.1.3.7.18

Zrušenie pieskovania požadované vodičom

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Á/N

Informácia o tom, či sa vyžaduje alebo nevyžaduje možnosť aktivácie/deaktivácie pieskovacích zariadení vodičom podľa pokynov manažéra infraštruktúry.

 

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.3.7.19

Súlad pravidiel o vlastnostiach piesku s TSI

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

súlad s TSI/nesúlad s TSI

Informácia o tom, či sú pravidlá v súlade s TSI.

 

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.3.7.20

Existencia pravidiel k používaniu vozidlového zariadenia mazania okolesníkov

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Á/N

Informácia o tom, či existujú pravidlá aktivácie alebo deaktivácie mazania okolesníkov.

 

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.3.7.21

Súlad pravidiel používania kompozitných brzdových klátikov s TSI

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

súlad s TSI/nesúlad s TSI

Informácia o tom, či sú pravidlá v súlade s TSI.

 

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.3.7.22

Súlad pravidiel pre pomocné šuntovacie zariadenia s TSI

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

súlad s TSI/nesúlad s TSI

Informácia o tom, či sú pravidlá v súlade s TSI.

 

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.3.7.23

Súlad pravidiel týkajúcich sa kombinácie vlastností železničných koľajových vozidiel ovplyvňujúcich šuntovaciu impedanciu s TSI

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

súlad s TSI/nesúlad s TSI

Informácia o tom, či sú pravidlá v súlade s TSI.

 

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.3.8

Prechody medzi systémami

 

 

 

1.1.1.3.8.1

Existencia prepínania medzi rôznymi zabezpečovacími, riadiacimi a výstražnými systémami počas jazdy

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Á/N

Informácia o tom, či existuje prepínanie medzi rôznymi systémami počas jazdy.

 

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.3.8.2

Existencia prepínania medzi rôznymi rádiovými systémami

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Á/N

Informácia o tom, či existuje možnosť prepínania medzi rôznymi rádiovými systémami a vypnutie komunikácie počas jazdy.

 

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.3.9

Parametre týkajúce sa elektromagnetického rušenia

 

 

 

1.1.1.3.9.1

Existencia pravidiel týkajúcich sa magnetických polí tvorených vozidlom a ich súlad s TSI

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

žiadne/súlad s TSI/nesúlad s TSI

Informácia o tom, či tieto pravidlá existujú a či sú v súlade s TSI.

 

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.3.9.2

Existencia obmedzení harmonických kmitov v trakčnom prúde vozidiel a ich súlad s TSI

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

žiadne/súlad s TSI/nesúlad s TSI

Informácia o tom, či tieto pravidlá existujú a či sú v súlade s TSI.

 

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.3.10

Traťový systém v prípade mimoriadnych podmienok

 

 

 

1.1.1.3.10.1

Úroveň ETCS pre prípad mimoriadnych podmienok

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu

Úroveň aplikácie ERTMS/ETCS pre prípad mimoriadnych podmienok v súvislosti s traťovým zariadením.

 

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.3.10.2

Iné zabezpečovacie, riadiace a výstražné systémy vlaku pre prípad mimoriadnych podmienok

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu

Informácia o existencii iného systému ako ETCS pre prípad mimoriadnych podmienok.

 

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.3.11

Parametre týkajúce sa bŕzd

 

 

 

1.1.1.3.11.1

Maximálna požadovaná zábrzdná vzdialenosť

[NNNN]

Pre maximálnu traťovú rýchlosť sa udáva maximálna hodnota zábrzdnej vzdialenosti vlaku [v metroch].

X

X

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.1.1.3.11.2

Dostupnosť dodatočných informácií od manažéra infraštruktúry

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Á/N

Dostupnosť dodatočných informácií od manažéra infraštruktúry vymedzená v časti 4.2.2.6.2 bode 2 prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/773.

X

X

16. januára 2020.

1.1.1.3.11.3

Dokumenty poskytnuté manažérom infraštruktúry týkajúce sa brzdného účinku.

Reťazec znakov

Elektronický dokument od manažéra infraštruktúry dostupný v dvoch jazykoch EÚ a uchovávaný agentúrou, ktorý obsahuje dodatočné informácie podľa vymedzenia v časti 4.2.2.6.2 bode 2 prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/773.

 

X

16. januára 2020.

1.1.1.3.12

Iné parametre týkajúce sa CCS

 

 

 

1.1.1.3.12.1

Podpora výkyvnej vozňovej skrine

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Á/N

Informácia o tom, či ETCS podporuje funkcie výkyvnej vozňovej skrine.

Parameter vypustený. Uvádza sa pre informáciu.

1.1.1.4

Predpisy a obmedzenia

 

 

 

1.1.1.4.1

Existencia predpisov a obmedzení výlučne miestnej povahy

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Á/N

Existencia predpisov a obmedzení výlučne miestnej povahy

 

 

1. januára 2021.

1.1.1.4.2

Dokumenty poskytnuté manažérom infraštruktúry týkajúce sa predpisov alebo obmedzení výlučne miestnej povahy

Reťazec znakov

Elektronický dokument od prevádzkovateľa infraštruktúry a uchovávaný agentúrou, ktorý poskytuje dodatočné informácie

 

 

1. januára 2021.

1.2

MIESTO PREVÁDZKY

 

 

 

1.2.0.0.0

Všeobecné informácie

 

 

 

1.2.0.0.0.1

Názov miesta prevádzky

Reťazec znakov

Názov sa zvyčajne vzťahuje na mesto alebo obec, alebo na účel riadenia dopravy.

X

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.2.0.0.0.2

Jedinečné identifikačné číslo miesta prevádzky

Vopred určený reťazec znakov:

[AA+AAAAAAAAAA]

Kód zložený z kódu krajiny a alfanumerického kódu miesta prevádzky.

X

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.2.0.0.0.3

Primárny kód miesta prevádzky TAF TAP

Vopred určený reťazec znakov:

[AANNNNN]

Primárny kód vytvorený pre TAF/TAP.

 

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.2.0.0.0.4

Druh miesta prevádzky

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu

Druh zariadenia vzhľadom na prevažujúce prevádzkové funkcie.

X

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.2.0.0.0.4.1

Druh zariadenia na zmenu rozchodu koľaje

Reťazec znakov

Druh zariadenia na zmenu rozchodu koľaje

 

X

16. januára 2020.

1.2.0.0.0.5

Zemepisná poloha miesta prevádzky

Vopred určený reťazec znakov:

[zemepisná šírka (NN.NNNN) + zemepisná dĺžka (± NN.NNNN)]

Zemepisné súradnice v desatinných stupňoch sa zvyčajne udávajú pre stred miesta prevádzky.

X

X

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.2.0.0.0.6

Železničná poloha miesta prevádzky

Vopred určený reťazec znakov:

[NNN.NNN] + [reťazec znakov]

Kilometrická poloha miesta prevádzky na trati. Zvyčajne sa udáva pre stred miesta prevádzky.

X

X

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.2.1

DOPRAVNÁ KOĽAJ

 

 

 

1.2.1.0.0

Všeobecné informácie

 

 

 

1.2.1.0.0.1

Kód manažéra infraštruktúry

[AAAA]

Manažér infraštruktúry je každý orgán alebo podnik zodpovedný najmä za zriadenie a udržiavanie železničnej infraštruktúry alebo jej časti.

X

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.2.1.0.0.2

Označenie koľaje

Reťazec znakov

Jedinečné označenie koľaje alebo jedinečné číslo koľaje v rámci miesta prevádzky.

X

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.2.1.0.1

Vyhlásenia o overení koľaje

 

 

 

1.2.1.0.1.1

Vyhlásenie ES o overení koľaje týkajúce sa súladu s požiadavkami technických špecifikácií interoperability platnými pre subsystém „infraštruktúra“

Vopred určený reťazec znakov:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné číslo vyhlásení ES v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/250.

 

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.2.1.0.1.2

Vyhlásenie o preukázaní súladu EI (ako sa vymedzuje v odporúčaní 2014/881/EÚ) týkajúce sa súladu s požiadavkami technických špecifikácií interoperability platnými pre subsystém „infraštruktúra“

Vopred určený reťazec znakov:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné číslo EI vyhlásení podľa rovnakých požiadaviek na formát, ako tie čo boli uvedené pre vyhlásenia ES v prílohe VII k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/250.

 

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.2.1.0.2

Výkonnostné parametre

 

 

 

1.2.1.0.2.1

Zatriedenie koľaje do TEN

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

časť súhrnnej siete TEN-T/časť základnej siete TEN-T pre nákladnú dopravu/časť základnej siete TEN-T pre osobnú dopravu/mimo siete TEN

Informácia o časti transeurópskej siete, do ktorej koľaj patrí.

X

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.2.1.0.2.2

Kategória trate:

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu

Zatriedenie trate podľa TSI INF – nariadenie (EÚ) č. 1299/2014.

 

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.2.1.0.2.3

Súčasť železničného koridoru nákladnej dopravy

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu

Informácia o tom, či je trať priradená k železničnému koridoru nákladnej dopravy.

 

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.2.1.0.3

Usporiadanie trate

 

 

 

1.2.1.0.3.1

Interoperabilný obrys vozidla

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

GA/GB/GC/G1/DE3/S/IRL1/žiadny

Obrysy vozidiel GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1 podľa vymedzenia v európskej norme.

Parameter vypustený. Uvádza sa pre informáciu.

1.2.1.0.3.2

Medzinárodné obrysy vozidiel:

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

G2/GB1/GB2/žiadny

Mnohostranne dohodnutý obrys vozidla alebo medzinárodný obrys vozidla iný ako GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1 podľa vymedzenia v európskej norme.

Parameter vypustený. Uvádza sa pre informáciu.

1.2.1.0.3.3

Vnútroštátne obrysy vozidiel

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu

Vnútroštátny obrys vozidla vymedzený v európskej norme alebo iný miestny obrys vozidla.

Parameter vypustený. Uvádza sa pre informáciu.

1.2.1.0.3.4

Obrysy

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu

Obrysy podľa vymedzenia v európskej norme alebo iné miestne obrysy vrátane dolnej alebo hornej časti.

X

X

16. januára 2020.

1.2.1.0.3.5

Železničná poloha konkrétnych bodov vyžadujúcich osobitné kontroly

Vopred určený reťazec znakov:

[± NNNN.NNN] + [reťazec znakov]

Poloha konkrétnych bodov vyžadujúcich osobitné kontroly z dôvodu odchýlok od obrysu podľa bodu 1.2.1.0.3.4.

 

X

16. januára 2020.

1.2.1.0.3.6

Dokument obsahujúci priečny rez konkrétnych bodov vyžadujúcich osobitné kontroly

Reťazec znakov

Elektronický dokument od manažéra infraštruktúry a uchovávaný agentúrou, ktorý obsahuje priečny rez konkrétnych bodov vyžadujúcich osobitné kontroly z dôvodu odchýlok od obrysu podľa bodu 1.2.1.0.3.4. V prípade potreby sa k dokumentu, ktorý obsahuje priečny rez, môžu pripojiť usmernenia týkajúce sa kontroly v konkrétnom bode.

 

X

16. januára 2020.

1.2.1.0.4

Parametre koľaje

 

 

 

1.2.1.0.4.1

Menovitý rozchod koľaje

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

750/1 000 /1 435 /1 520 /1 524 /1 600 /1 668 /iný

Jediná hodnota vyjadrená v milimetroch, ktorá označuje rozchod koľaje.

X

X

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.2.1.0.5

Tunel

 

 

 

1.2.1.0.5.1

Kód manažéra infraštruktúry

[AAAA]

Manažér infraštruktúry je každý orgán alebo podnik zodpovedný najmä za zriadenie a udržiavanie železničnej infraštruktúry alebo jej časti.

X

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.2.1.0.5.2

Označenie tunela

Reťazec znakov

Jedinečné označenie tunela alebo jedinečné číslo tunela v rámci členského štátu.

X

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.2.1.0.5.3

Vyhlásenie ES o overení pre tunel týkajúce sa súladu s požiadavkami technických špecifikácií interoperability platnými pre železničný tunel

Reťazec znakov:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné číslo vyhlásení ES v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/250.

 

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.2.1.0.5.4

Vyhlásenie o preukázaní súladu EI (ako sa vymedzuje v odporúčaní 2014/881/EÚ) pre tunel týkajúce sa súladu s požiadavkami technických špecifikácií interoperability platnými pre železničný tunel

Vopred určený reťazec znakov:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné číslo EI vyhlásení podľa rovnakých požiadaviek na formát, ako tie čo boli uvedené pre vyhlásenia ES v prílohe VII k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/250.

 

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.2.1.0.5.5

Dĺžka tunela

[NNNNN]

Dĺžka tunela v metroch od vstupného portálu po výstupný portál.

 

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.2.1.0.5.6

Existencia núdzového plánu

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Á/N

Informácia o tom, či existuje núdzový plán.

 

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.2.1.0.5.7

Požadovaná protipožiarna kategória železničných koľajových vozidiel

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

A/B/žiadna

Zatriedenie spôsobu, akým osobný vlak s požiarom na palube bude pokračovať v jazde určitý čas.

 

X

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.2.1.0.5.8

Požadovaná vnútroštátna protipožiarna kategória železničných koľajových vozidiel

Reťazec znakov

Zatriedenie spôsobu, akým osobný vlak s požiarom na palube bude pokračovať v jazde určitý čas – podľa vnútroštátnych právnych predpisov, ak existujú.

 

X

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.2.1.0.5.9

Povolené dieselové alebo iné tepelné hnacie systémy

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Á/N

Informácia o tom, či je v tuneli povolené používať dieselové alebo iné tepelné hnacie systémy.

 

 

1. januára 2021.

1.2.1.0.6

Nástupište

 

 

 

1.2.1.0.6.1

Kód manažéra infraštruktúry

[AAAA]

Manažér infraštruktúry je každý orgán alebo podnik zodpovedný najmä za zriadenie a udržiavanie železničnej infraštruktúry alebo jej časti.

X

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.2.1.0.6.2

Označenie nástupišťa

Reťazec znakov

Jedinečné označenie nástupišťa alebo jedinečné číslo nástupišťa v rámci miesta prevádzky.

X

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.2.1.0.6.3

Zatriedenie nástupišťa do TEN

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

časť súhrnnej siete TEN-T/časť základnej siete TEN-T pre nákladnú dopravu/časť základnej siete TEN-T pre osobnú dopravu/mimo siete TEN

Označuje časť transeurópskej siete, do ktorej nástupište patrí.

X

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.2.1.0.6.4

Užitočná dĺžka nástupišťa

[NNNN]

Maximálna súvislá dĺžka (vyjadrená v metroch) tej časti nástupišťa, pri ktorej vlak za normálnych prevádzkových podmienok zastavuje a ostáva stáť, aby cestujúci mohli nastúpiť do vlaku a vystúpiť z neho, s príslušnou prirážkou na zastavenie.

X

X

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.2.1.0.6.5

Výška nástupišťa

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

250/280/550/760/300 – 380/200/580/680/685/730/840/900/915/920/960/1 100 /iná

Vzdialenosť medzi horným povrchom nástupišťa a jazdnou plochou priľahlej koľaje. Ide o menovitú hodnotu vyjadrenú v milimetroch.

X

X

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.2.1.0.6.6

Pomoc na nástupišti pri odchode vlaku

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Á/N

Informácia o prítomnosti zariadenia alebo pracovníkov pomáhajúcich vlakovému personálu pri odchode vlaku.

X

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.2.1.0.6.7

Rozsah použitia pomocného zariadenia na nástup a výstup na nástupišti

[NNNN]

Informácia o úrovni vstupu do vlaku, pre ktorú možno použiť pomocné zariadenie na nástup a výstup.

X

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.2.2

MANIPULAČNÁ KOĽAJ

 

 

 

1.2.2.0.0

Všeobecné informácie

 

 

 

1.2.2.0.0.1

Kód manažéra infraštruktúry

[AAAA]

Manažér infraštruktúry je každý orgán alebo podnik zodpovedný najmä za zriadenie a udržiavanie železničnej infraštruktúry alebo jej časti.

X

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.2.2.0.0.2

Označenie manipulačnej koľaje

Reťazec znakov

Jedinečné označenie manipulačnej koľaje alebo jedinečné číslo manipulačnej koľaje v rámci miesta prevádzky.

X

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.2.2.0.0.3

Zatriedenie manipulačnej koľaje do TEN

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

časť súhrnnej siete TEN-T/časť základnej siete TEN-T pre nákladnú dopravu/časť základnej siete TEN-T pre osobnú dopravu/mimo siete TEN

Označuje časť transeurópskej siete, do ktorej manipulačná koľaj patrí.

X

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.2.2.0.1

Vyhlásenie o overení manipulačnej koľaje

 

 

 

1.2.2.0.1.1

Vyhlásenie ES o overení manipulačnej koľaje týkajúce sa súladu s požiadavkami technických špecifikácií interoperability platnými pre subsystém „infraštruktúra“

Vopred určený reťazec znakov:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné číslo vyhlásení ES v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/250.

 

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.2.2.0.1.2

Vyhlásenie o preukázaní súladu EI (ako sa vymedzuje v odporúčaní 2014/881/EÚ) pre manipulačnú koľaj týkajúce sa súladu s požiadavkami technických špecifikácií interoperability platnými pre subsystém „infraštruktúra“

Vopred určený reťazec znakov:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné číslo EI vyhlásení podľa rovnakých požiadaviek na formát, ako tie čo boli uvedené pre vyhlásenia ES v prílohe VII k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/250.

 

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.2.2.0.2

Výkonnostný parameter

 

 

 

1.2.2.0.2.1

Užitočná dĺžka manipulačnej koľaje

[NNNN]

Celková dĺžka manipulačnej koľaje/odstavnej koľaje vyjadrená v metroch, na ktorej môžu byť vlaky bezpečne odstavené.

X

X

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.2.2.0.3

Usporiadanie trate

 

 

 

1.2.2.0.3.1

Sklon odstavných koľají

[NN.N]

Maximálna hodnota sklonu vyjadrená v milimetroch na meter.

 

X

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.2.2.0.3.2

Minimálny polomer smerového oblúka

[NNN]

Polomer najmenšieho smerového oblúka vyjadrený v metroch.

 

X

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.2.2.0.3.3

Minimálny polomer zaoblenia lomu sklonu

[NNN+NNN]

Polomer najmenšieho vertikálneho oblúka vyjadrený v metroch.

 

X

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.2.2.0.4

Pevné zariadenia na servis vlakov

 

 

 

1.2.2.0.4.1

Existencia zariadenia na vyprázdňovanie toaliet

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Á/N

Informácia o tom, či existuje zariadenie na vyprázdňovanie toaliet (pevné zariadenie na servis vlakov) podľa vymedzenia v TSI INF – nariadenie (EÚ) č. 1299/2014.

X

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.2.2.0.4.2

Existencia zariadenia na vonkajšie čistenie

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Á/N

Informácia o tom, či existuje zariadenie na vonkajšie čistenie (pevné zariadenie na servis vlakov) podľa vymedzenia v TSI INF – nariadenie (EÚ) č. 1299/2014.

X

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.2.2.0.4.3

Existencia zariadenia na doplnenie zásob vody

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Á/N

Informácia o tom, či existuje zariadenie na doplnenie zásob vody (pevné zariadenie na servis vlakov) podľa vymedzenia v TSI INF – nariadenie (EÚ) č. 1299/2014.

X

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.2.2.0.4.4

Existencia zariadenia na dopĺňanie paliva

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Á/N

Informácia o tom, či existuje zariadenie na dopĺňanie paliva (pevné zariadenie na servis vlakov) podľa vymedzenia v TSI INF – nariadenie (EÚ) č. 1299/2014.

X

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.2.2.0.4.5

Existencia zariadenia na dopĺňanie zásob piesku

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Á/N

Informácia o tom, či existuje zariadenie na dopĺňanie zásob piesku (pevné zariadenie na servis vlakov).

X

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.2.2.0.4.6

Existencia zariadenia na elektrické napájanie

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Á/N

Informácia o tom, či existuje zariadenie na elektrické napájanie (pevné zariadenie na servis vlakov).

X

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.2.2.0.5

Tunel

 

 

 

1.2.2.0.5.1

Kód manažéra infraštruktúry

[AAAA]

Manažér infraštruktúry je každý orgán alebo podnik zodpovedný najmä za zriadenie a udržiavanie železničnej infraštruktúry alebo jej časti.

X

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.2.2.0.5.2

Označenie tunela

Reťazec znakov

Jedinečné označenie tunela alebo jedinečné číslo tunela v rámci členského štátu.

X

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.2.2.0.5.3

Vyhlásenie ES o overení pre tunel týkajúce sa súladu s požiadavkami technických špecifikácií interoperability platnými pre železničný tunel

Vopred určený reťazec znakov:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné číslo vyhlásení ES v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/250.

 

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.2.2.0.5.4

Vyhlásenie o preukázaní súladu EI (ako sa vymedzuje v odporúčaní 2014/881/EÚ) pre tunel týkajúce sa súladu s požiadavkami technických špecifikácií interoperability platnými pre železničný tunel

Vopred určený reťazec znakov:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné číslo EI vyhlásení podľa rovnakých požiadaviek na formát, ako tie čo boli uvedené pre vyhlásenia ES v prílohe VII k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/250.

 

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.2.2.0.5.5

Dĺžka tunela

[NNNNN]

Dĺžka tunela v metroch od vstupného portálu po výstupný portál.

 

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.2.2.0.5.6

Existencia núdzového plánu

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Á/N

Informácia o tom, či existuje núdzový plán.

 

 

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.2.2.0.5.7

Požadovaná protipožiarna kategória železničných koľajových vozidiel

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

A/B/žiadna

Zatriedenie spôsobu, akým osobný vlak s požiarom na palube bude pokračovať v jazde určitý čas.

 

X

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.2.2.0.5.8

Požadovaná vnútroštátna protipožiarna kategória železničných koľajových vozidiel

Reťazec znakov

Zatriedenie spôsobu, akým osobný vlak s požiarom na palube bude pokračovať v jazde určitý čas – podľa vnútroštátnych právnych predpisov, ak existujú.

 

X

V súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/880/EÚ a najneskôr do 16. marca 2019.

1.2.2.0.6

Systém trolejového vedenia

 

 

 

1.2.2.0.6.1

Maximálny prúd pri státí na jeden zberač

[NNN]

Informácia o maximálnom povolenom prúde vlaku pri státí v prípade systémov jednosmerného prúdu vyjadrená v ampéroch.

 

X

16. januára 2020.

1.2.3

Predpisy a obmedzenia

 

 

 

1.2.3.1

Existencia predpisov a obmedzení výlučne miestnej povahy

Výber jednej možnosti z vopred určeného zoznamu:

Á/N

Existencia predpisov a obmedzení výlučne miestnej povahy

 

 

1. januára 2021.

1.2.3.2

Dokumenty poskytnuté manažérom infraštruktúry týkajúce sa predpisov alebo obmedzení výlučne miestnej povahy

Reťazec znakov

Elektronický dokument od prevádzkovateľa infraštruktúry a uchovávaný agentúrou, ktorý poskytuje dodatočné informácie

 

 

1. januára 2021.

4.   CELKOVÝ PREHĽAD SYSTÉMU

4.1.   Systém registra infraštruktúry

Architektúra systému registrov infraštruktúry je takáto.

Obrázok 1

Systém registra infraštruktúry

Image 1

4.2.   Správa aplikácie registra infraštruktúry

Aplikácia registra infraštruktúry je webová aplikácia, ktorú zriadila, riadi, udržiava a spravuje agentúra.

Agentúra sprístupní vnútroštátnym registračným orgánom tieto súbory a dokumenty, ktoré majú použiť na zriadenie registrov infraštruktúry a ich prepojenie s aplikáciou registra infraštruktúry:

a)

používateľskú príručku;

b)

špecifikáciu štruktúry súborov na prenos údajov;

c)

opis kódov na vypracovanie súborov – príručku opisujúcu proces overovania zasielaných súborov.

4.3.   Minimálne požadované funkcie aplikácie registra infraštruktúry

Aplikácia registra infraštruktúry obsahuje aspoň tieto funkcie:

a)

správa používateľov: správca aplikácie registra infraštruktúry musí mať možnosť spravovať prístupové práva používateľov;

b)

audit informácií: správca aplikácie registra infraštruktúry musí mať možnosť prezrieť si záznamy o každej činnosti, ktorú používatelia vykonali v aplikácii registra infraštruktúry, a to vo forme zoznamu činností, ktoré používatelia vykonali v aplikácii registra infraštruktúry v konkrétnom časovom rámci;

c)

pripojenie a overenie: registrovaní používatelia aplikácie registra infraštruktúry musia byť schopní pripojiť sa k aplikácii registra infraštruktúry cez internet a používať jej funkcie v súlade so svojimi právami;

d)

vypracovanie súborov pre používateľov z radov manažérov infraštruktúry;

e)

zlúčenie súborov pre používateľov z radov vnútroštátnych registračných orgánov;

f)

vyhľadávanie údajov v registri infraštruktúry vrátane miest prevádzky a/alebo traťových úsekov, a to aj dátumov platnosti údajov;

g)

voľba miesta prevádzky alebo traťového úseku a zobrazenie ich podrobností: používatelia aplikácie registra infraštruktúry musia byť schopní vymedziť zemepisnú oblasť pomocou mapového rozhrania, pričom aplikácia registra infraštruktúry poskytne dostupné údaje požadované používateľmi pre túto oblasť;

h)

zobrazenie informácií pre špecifikovanú podskupinu tratí a miest prevádzky vo vymedzenej oblasti pomocou mapového rozhrania;

i)

vizuálne zobrazenie položiek registra infraštruktúry na digitálnej mape: používatelia musia byť prostredníctvom aplikácie registra infraštruktúry schopní prechádzať registrom infraštruktúry, vybrať položku zobrazenú na mape a získať všetky relevantné informácie,

j)

vizuálne zobrazenie údajov registra infraštruktúry umožňujúce uverejňovanie tematických máp;

k)

vypracovanie zoznamu traťových úsekov a miest prevádzky, ktoré sú súčasťou trasy vymedzenej používateľom, a exportovanie príslušných vlastností;

l)

vydanie osvedčenia pri každom exportovaní vlastností na základe vyhľadávania, ktoré má železničný podnik využívať v súlade s článkom 23 ods. 1 smernice (EÚ) 2016/797;

m)

aplikačné programové rozhranie (API);

n)

overenie, nahrávanie a prijímanie súborov údajov poskytovaných vnútroštátnym registračným orgánom.

4.4.   Prevádzkový režim

Systém registra infraštruktúry poskytuje dve hlavné rozhrania v rámci aplikácie registra infraštruktúry:

a)

jedno, ktoré majú používať členské štáty na predkladanie svojich súborov údajov;

b)

druhé, ktoré majú používať používatelia aplikácie registra infraštruktúry na pripojenie k systému a získavanie informácií.

Kým sa dosiahne stupeň vývoja aplikácie registra infraštruktúry, v ktorom budú môcť manažéri infraštruktúry aktualizovať informácie priamo v nej, sa budú do centrálnej databázy aplikácie registra infraštruktúry zadávať kópie súborov údajov uchovávaných jednotlivými členskými štátmi. Konkrétne vnútroštátne registračné orgány vytvárajú súbory, ktoré zahŕňajú úplné súbory údajov v súlade so špecifikáciami uvedenými v tabuľke 1, a zadávajú ich do aplikácie registra infraštruktúry v súlade s článkom 5.

Vnútroštátne registračné orgány nahrajú súbory do aplikácie registra infraštruktúry prostredníctvom vyhradeného rozhrania vytvoreného na tieto účely. Osobitný modul umožňuje overovanie a nahrávanie údajov poskytovaných vnútroštátnymi registračnými orgánmi.

Centrálna databáza aplikácie registra infraštruktúry sprístupňuje verejnosti údaje zasielané vnútroštátnymi registračnými orgánmi bez akejkoľvek úpravy.

Základná funkcia aplikácie registra infraštruktúry umožňuje používateľom vyhľadávať a získavať údaje z registra infraštruktúry.

V aplikácii registra infraštruktúry zostanú uchované úplné historické záznamy o údajoch, ktoré poskytli vnútroštátne registračné orgány. Tieto záznamy sa uchovávajú dva roky od dátumu odstránenia údajov.

Agentúra ako správca aplikácie registra infraštruktúry poskytuje používateľom prístup na požiadanie.

Odpovede na dopyty používateľov aplikácie registra infraštruktúry sa poskytnú do 24 hodín od zadania dopytu.

4.5.   Dostupnosť

Aplikácia registra infraštruktúry je dostupná sedem dní v týždni. Nedostupnosť systému počas údržby musí byť minimálna.

V prípade poruchy mimo normálneho pracovného času začne agentúra pracovať na obnove služby v nasledujúci pracovný deň agentúry.

5.   PRÍRUČKA POUŽÍVANIA SPOLOČNÝCH ŠPECIFIKÁCIÍ

Agentúra na svojej webovej lokalite sprístupní verejnosti používateľskú príručku spoločných špecifikácií uvedenú v článku 7, ktorú bude podľa potreby aktualizovať.

Musí obsahovať rozšírené vymedzenia všetkých objektov a parametrov registra infraštruktúry a usmernenie týkajúce sa najbežnejších situácií a riešení modelovania železničnej siete.

Príručka musí konkrétne obsahovať:

a)

opis funkcií poskytovaných aplikáciou registra infraštruktúry;

b)

položky a ich príslušný opis podľa oddielu 3.3 a tabuľky 1; pre každé pole musí byť uvedený aspoň jeho formát, medzná hodnota, podmienky, v prípade ktorých sa parameter uplatňuje a je povinný, železničné technické pravidlá pre hodnoty parametrov, odkaz na TSI a iné technické dokumenty súvisiace s položkami registra infraštruktúry;

c)

podrobné vymedzenia a špecifikácie parametrov;

d)

ustanovenia týkajúce sa modelovania siete a zberu údajov spolu s príslušnými vysvetleniami a príkladmi;

e)

postupy overovania a poskytovania údajov z registrov infraštruktúry členských štátov do aplikácie registra infraštruktúry.

Používateľská príručka musí obsahovať vysvetlenia špecifikácií uvedených v tejto prílohe, ktoré sú potrebné na správny vývoj systému registra infraštruktúry.


(1)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/250 z 12. februára 2019 o vzoroch vyhlásení a osvedčení ES pre železničné komponenty interoperability a subsystémy, o vzore vyhlásenia o zhode s povoleným typom železničného vozidla a o ES postupoch overovania subsystémov v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797, ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 201/2011 (Ú. v. EÚ L 42, 13.2.2019, s. 9).

(2)  Odporúčanie Komisie 2014/881/EÚ z 18. novembra 2014 o postupe na preukázanie úrovne súladu existujúcich železničných tratí so základnými parametrami technických špecifikácií interoperability (Ú. v. EÚ L 356, 12.12.2014, s. 520).

(3)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1299/2014 z 18. novembra 2014 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „infraštruktúra“ systému železníc v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 356, 12.12.2014, s. 1).

(4)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1304/2014 z 26. novembra 2014 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „železničné koľajové vozidlá – hluk“, ktorým sa mení rozhodnutie 2008/232/ES a zrušuje rozhodnutie 2011/229/EÚ (Ú. v. EÚ L 356, 12.12.2014, s. 421).

(5)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/919 z 27. mája 2016 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystémov „riadenie-zabezpečenie a návestenie“ železničného systému v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 158, 15.6.2016, s. 1).