27.5.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

LI 139/103


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/775

zo 16. mája 2019,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 454/2011, pokiaľ ide o riadenie zmien

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797 z 11. mája 2016 o interoperabilite železničného systému v Európskej únii (1), a najmä na jej článok 5 ods. 11,

keďže:

(1)

V článku 19 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/796 (2) sa vyžaduje, aby Železničná agentúra Európskej únie (ďalej len „agentúra“) predkladala Komisii odporúčania týkajúce sa technických špecifikácií interoperability (ďalej len „TSI“) a ich revízie v súlade s článkom 5 smernice (EÚ) 2016/797 a aby sa zabezpečilo, že TSI sa prispôsobia technickému pokroku, trhovým trendom a sociálnym požiadavkám.

(2)

V článku 14 delegovaného rozhodnutia Komisie (EÚ) 2017/1474 (3) sa vyžaduje, aby sa oddiel 7.5 prílohy I k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 454/2011 (4) (TAP TSI) zmenil s cieľom spresniť upravený postup riadenia zmien pre TAP TSI.

(3)

V súlade s článkom 5 nariadenia (EÚ) 2016/796 bola zriadená pracovná skupina, ktorá má navrhnúť odporúčania, pokiaľ ide o zmeny oddielu 7.5 TAP TSI.

(4)

Dňa 20. apríla 2018 predložila agentúra Komisii odporúčanie týkajúce sa revízie oddielu 7.5 nariadenia č. 454/2011 (TAP TSI).

(5)

Oddiel 7.5 prílohy I k nariadenia (EÚ) č. 454/2011 týkajúci sa TAP TSI by sa mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

Zoznam príslušných technických dokumentov, na ktoré sa odkazuje v TAP TSI, by sa mal aktualizovať.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného v súlade s článkom 51 ods. 1 smernice (EÚ) 2016/797,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Oddiel 7.5 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 454/2011 (TAP TSI) sa nahrádza textom v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Príloha III k nariadeniu (EÚ) č. 454/2011 sa nahrádza textom prílohy II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. mája 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 138, 26.5.2016, s. 44.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/796 z 11. mája 2016 o Železničnej agentúre Európskej únie, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) 881/2004 (Ú. v. EÚ L 138, 26.5.2016, s. 1).

(3)  Delegované rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/1474 z 8. júna 2017, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797, pokiaľ ide o špecifické ciele týkajúce sa navrhovania, prijímania a revízie technických špecifikácií interoperability (Ú. v. EÚ L 210, 15.8.2017, s. 5).

(4)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 454/2011 z 5. mája 2011 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „telematické aplikácie v osobnej doprave“ transeurópskeho železničného systému (Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2011, s. 11).


PRÍLOHA I

Oddiel 7.5 prílohy I k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 454/2011 sa nahrádza takto:

„7.5.   Riadenie zmien

7.5.1.   Proces riadenia zmien

Postupy riadenia zmien sa navrhnú tak, aby sa zabezpečilo, že náklady a prínosy zmien budú náležite analyzované a že zmeny sa zavedú regulovaným spôsobom. Tieto postupy vymedzuje, uskutočňuje, podporuje a riadi agentúra a zahŕňajú:

identifikáciu technických obmedzení, ktoré sú základom zmeny,

stanovenie subjektu zodpovedného za postupy zavádzania zmien,

postup schvaľovania zmien, ktoré majú byť zavedené,

politiku riadenia, uvoľnenia, migrácie zmien a ich uvedenia do praxe,

vymedzenie zodpovedností za riadenie podrobných špecifikácií, ako aj za zabezpečenie ich kvality a riadenie ich konfigurácie.

Výbor pre riadenie zmien (CCB) pozostáva z agentúry, zastupiteľských orgánov železničného sektora, zastupiteľského orgánu predajcov cestovných lístkov, zastupiteľského orgánu cestujúcich a členských štátov. Takéto spojenie strán zaistí dostatočne široký pohľad na pripravované zmeny a celkové posúdenie ich dôsledkov. CCB bude napokon pôsobiť pod záštitou agentúry.

7.5.2.   Špecifický proces riadenia zmien v prípade dokumentov uvedených v prílohe III k tomuto nariadeniu

Riadenie zmien v prípade dokumentov uvedených v prílohe III k tomuto nariadeniu stanoví agentúra v súlade s týmito kritériami:

1.

Žiadosti o zmeny, ktoré majú vplyv na dokumenty, predkladajú buď členské štáty alebo zastupiteľské orgány železničného sektora pôsobiace na európskej úrovni, ako sa vymedzuje v článku 38 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/796 (*1), alebo zástupca predajcov cestovných lístkov či Medzinárodná železničná únia (UIC), pokiaľ ide o opravy chýb týkajúcich sa špecifikácií pôvodne vypracovaných UIC, alebo riadiaci výbor TAP TSI.

2.

Agentúra zhromažďuje a uchováva žiadosti o zmenu.

3.

Agentúra predloží žiadosti o zmenu určenej pracovnej skupine ERA, ktorá ich vyhodnotí a pripraví návrh, ku ktorému sa v prípade potreby priloží ekonomické hodnotenie.

4.

Agentúra potom predloží každú žiadosť o zmenu a súvisiaci návrh Výboru pre riadenie zmien, ktorý túto žiadosť o zmenu schváli, neschváli alebo odloží jej schvaľovanie.

5.

Ak sa žiadosť o zmenu neschváli, agentúra pošle naspäť žiadateľovi buď dôvod zamietnutia, alebo žiadosť o dodatočné informácie týkajúce sa návrhu žiadosti o zmenu.

6.

Ak bola žiadosť o zmenu schválená, technický dokument sa zmení.

7.

Ak sa v prípade schválenia žiadosti o zmenu nedosiahne konsenzus, agentúra predloží Komisii odporúčanie na aktualizáciu dokumentov uvedených v prílohe III spolu s návrhom novej verzie dokumentu, žiadosťami o zmenu a ich ekonomickým hodnotením a sprístupní tieto dokumenty na svojej webovej stránke.

8.

Nová verzia technického dokumentu so schválenými žiadosťami o zmenu sa sprístupní na stránkach agentúry. Agentúra bude členské štáty informovať prostredníctvom výboru zriadeného v súlade s článkom 29 ods. 1 smernice 2008/57/ES.

9.

Ak by si žiadosť o zmenu vyžadovala zmenu právneho textu TAP TSI, agentúra zašle Európskej komisii žiadosť o revíziu TAP TSI a/alebo požiada agentúru o technické stanovisko.

V prípade, že riadenie zmien má vplyv na prvky, ktoré sa využívajú spoločne v rámci TAF TSI, zmeny sa zavedú tak, aby zostali v súlade s implementovanou TAF TSI s cieľom dosiahnuť optimálne synergie.


(*1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/796 z 11. mája 2016 o Železničnej agentúre Európskej únie, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 881/2004 (Ú. v. EÚ L 138, 26.5.2016, s. 1).““


PRÍLOHAII

Príloha III k nariadeniu (EÚ) č. 454/2011 sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA III

Zoznam technických dokumentov

č.

Referencia

Označenie

1

B.1

Počítačové generovanie a výmena tarifných údajov určených na medzinárodný alebo zahraničný predaj – lístky NRT

2

B.2

Počítačové generovanie a výmena tarifných údajov určených na medzinárodný a zahraničný predaj – cestovné lístky s integrovanou rezerváciou (IRT)

3

B.3

Počítačové generovanie a výmena tarifných údajov určených na medzinárodný alebo zahraničný predaj – špeciálne ponuky

4

B.4

Príručka na zavedenie správ EDIFACT týkajúcich sa výmeny údajov o cestovných poriadkoch

5

B.5

Elektronická rezervácia miest na sedenie/ležanie a elektronický výdaj cestovných dokladov – výmena správ

6

B.6

Elektronická rezervácia miest na sedenie/ležanie a elektronický výdaj prepravných dokladov (normy RCT2)

7

B.7

Medzinárodné cestovné lístky určené na vytlačenie cestujúcimi

8

B.8

Štandardné číselné kódovanie pre železničné podniky, manažérov infraštruktúry a ostatné spoločnosti zapojené do reťazca železničnej dopravy

9

B.9

Štandardné číselné kódovanie miest

10

B.10

Elektronická rezervácia pomoci pre osoby so zníženou pohyblivosťou – výmena správ

12

B.30

Schéma – katalóg správ/dátových súborov potrebný na komunikáciu medzi železničným podnikom a manažérom infraštruktúry v rámci TSI TAP