14.5.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 125/11


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/759

z 13. mája 2019,

ktorým sa stanovujú prechodné opatrenia na uplatňovanie zdravotných požiadaviek v prípade dovozu potravín obsahujúcich produkty rastlinného pôvodu i spracované produkty živočíšneho pôvodu (zmiešané výrobky)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (1), a najmä na jeho článok 9 prvý odsek,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 853/2004 sa stanovujú významné zmeny predpisov a postupov verejného zdravia (bezpečnosť potravín), ktoré majú dodržiavať prevádzkovatelia potravinárskych podnikov. Stanovujú sa v ňom najmä určité podmienky dovozu potravín obsahujúcich produkty rastlinného pôvodu i spracované produkty živočíšneho pôvodu (zmiešané výrobky) do Únie.

(2)

V nariadení Komisie (EÚ) 2017/185 (2) sa stanovujú prechodné opatrenia odchyľujúce sa od týchto predpisov pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov dovážajúcich potraviny, ktoré obsahujú produkty rastlinného pôvodu i spracované produkty živočíšneho pôvodu (zmiešané výrobky) okrem produktov uvedených v článku 3 ods. 1 a 3 nariadenia Komisie (EÚ) č. 28/2012 (3), v prípade ktorých ešte neboli na úrovni Únie stanovené zdravotné požiadavky na dovoz do Únie. Táto výnimka sa uplatňuje do 31. decembra 2020.

(3)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“) (4) stanovuje pravidlá prevencie a kontroly chorôb zvierat, ktoré sa môžu prenášať na zvieratá alebo na ľudí. Uplatňuje sa na produkty živočíšneho pôvodu, a preto aj na zmiešané výrobky, ako sú vymedzené v článku 2 písm. a) rozhodnutia Komisie 2007/275/ES (5). Hneď ako sa nariadenie začne uplatňovať, budú sa ním stanovovať požiadavky na vstup zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu z tretích krajín a území do Únie. Toto nariadenie sa uplatňuje od 21. apríla 2021.

(4)

S cieľom zabezpečiť právnu zrozumiteľnosť a konzistentnosť a uľahčiť prevádzkovateľom a príslušným orgánom prechod na nové pravidlá treba stanoviť jednotný dátum uplatňovania nových podmienok dovozu zmiešaných výrobkov, na ktoré sa vzťahuje článok 6 ods. 4 nariadenia (ES) č. 853/2004. Koniec uplatňovania týchto prechodných opatrení by sa preto mal predĺžiť do 20. apríla 2021.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovujú prechodné opatrenia na uplatňovanie určitých ustanovení nariadenia (ES) č. 853/2004 v prechodnom období od 1. januára 2021 do 20. apríla 2021.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia je „zmiešaný výrobok“ zmiešaný výrobok, ako je vymedzený v článku 2 písm. a) rozhodnutia 2007/275/ES.

Článok 3

Výnimka týkajúca sa zdravotných požiadaviek v prípade dovozu potravín obsahujúcich produkty rastlinného pôvodu i spracované produkty živočíšneho pôvodu

Odchylne od článku 6 ods. 4 nariadenia (ES) č. 853/2004 sú prevádzkovatelia potravinárskych podnikov dovážajúci potraviny, ktoré obsahujú produkty rastlinného pôvodu i spracované produkty živočíšneho pôvodu okrem produktov uvedených v článku 3 ods. 1 a 3 nariadenia (EÚ) č. 28/2012, oslobodení od požiadaviek uvedených v článku 6 ods. 4 nariadenia (ES) č. 853/2004.

Dovoz takýchto produktov spĺňa zdravotné požiadavky na dovoz platné v príslušnom členskom štáte dovozu.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2021 do 20. apríla 2021.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. mája 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/185 z 2. februára 2017, ktorým sa stanovujú prechodné opatrenia na uplatňovanie určitých ustanovení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2017, s. 21).

(3)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 28/2012 z 11. januára 2012, ktorým sa stanovujú požiadavky na osvedčovanie, pokiaľ ide o dovoz určitých zložených produktov do Únie a ich prepravu cez Úniu, a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2007/275/ES a nariadenie (ES) č. 1162/2009 (Ú. v. EÚ L 12, 14.1.2012, s. 1).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 z 9. marca 2016 o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“) (Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2016, s. 1).

(5)  Rozhodnutie Komisie 2007/275/ES o zoznamoch zvierat a výrobkov, na ktoré sa vzťahujú kontroly na miestach hraničnej kontroly podľa smerníc 91/496/EHS a 97/78/ES (Ú. v. EÚ L 116, 4.5.2007, s. 9).