7.5.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 119/66


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/698

z 30. apríla 2019,

ktorým sa menia prílohy III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o kozmetických výrobkoch (1), a najmä na jeho článok 31 ods. 1,

keďže:

(1)

Látka 1-(4-chlórfenoxy)-1-(imidazol-1-yl)-3,3-dimetyl-bután-2-ón, ktorej bol v medzinárodnej nomenklatúre kozmetických zložiek (INCI) pridelený názov Climbazole, je v súčasnosti v kozmetických výrobkoch povolená ako konzervačná látka s maximálnou koncentráciou 0,5 % v použiteľnom výrobku. Je uvedená v položke 32 prílohy V k nariadeniu (ES) č. 1223/2009. V súlade s článkom 14 ods. 1 písm. d) bodom ii) nariadenia (ES) č. 1223/2009 Climbazole môže byť obsiahnutý v kozmetických výrobkoch aj na iné účely, nielen ako konzervačná látka, jeho obsah však nesmie prekročiť koncentračný limit stanovený v položke 32 prílohy V.

(2)

Vedecký výbor pre bezpečnosť spotrebiteľov (ďalej len „VVBS“) dospel na svojom plenárnom zasadnutí, ktoré sa konalo 21. – 22. júna 2018, v dodatku k jeho predchádzajúcim stanoviskám ku Climbazole (2) k stanovisku, že pri scenári súhrnnej expozície je Climbazole bezpečný pri použití ako konzervačná látka v pleťových krémoch, vo vlasových lotionoch a výrobkoch na starostlivosť o nohy pri maximálnej koncentrácii 0,2 % a pri použití ako konzervačná látka v zmývateľných šampónoch pri maximálnej koncentrácii 0,5 %.

(3)

VVBS takisto dospel k záveru, že pri scenári súhrnnej expozície je Climbazole bezpečný pri použití ako látka proti lupinám v zmývateľných šampónoch pri maximálnej koncentrácii 2 %.

(4)

Vzhľadom na tento dodatok existuje potenciálne riziko pre ľudské zdravie vyplývajúce z používania Climbazole ako konzervačnej látky alebo inej ako konzervačnej látky v súčasnosti povolenej pri maximálnej koncentrácii 0,5 % vo všetkých kozmetických výrobkoch. Používanie Climbazole ako konzervačnej látky by sa preto malo povoliť len v pleťových krémoch, vo vlasových lotionoch, výrobkoch na starostlivosť o nohy a v zmývateľných šampónoch. Maximálna koncentrácia by mala byť 0,2 % v prípade pleťových krémov, vlasových lotionov a výrobkov na starostlivosť o nohy a 0,5 % v prípade zmývateľných šampónov.

(5)

Použitie Climbazole ako inej ako konzervačnej látky by sa malo obmedziť na zmývateľné šampóny, v prípade ktorých sa táto látka používa ako látka proti lupinám. Na účely takéhoto použitia by mala byť maximálna koncentrácia stanovená na úrovni 2 %.

(6)

Nariadenie (ES) č. 1223/2009 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)

Výrobnému odvetviu by sa mal poskytnúť primeraný čas na to, aby sa prispôsobilo novým požiadavkám vykonaním potrebných úprav v zložení svojich výrobkov, aby sa zabezpečilo, že sa na trh uvedú iba výrobky, ktoré spĺňajú tieto nové požiadavky. Výrobnému odvetviu by sa mal takisto poskytnúť primeraný čas na to, aby z trhu stiahlo výrobky, ktoré nespĺňajú tieto nové požiadavky.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre kozmetické výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha III k nariadeniu (ES) č. 1223/2009 sa mení v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

V prílohe V k nariadeniu (ES) č. 1223/2009 sa položka 32 nahrádza textom uvedeným v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

1.   Od 27. novembra 2019 sa na trh Únie nesmú uvádzať kozmetické výrobky, ktoré obsahujú1-(4-chlórfenoxy)-1-(imidazol-1-yl)-3,3-dimetyl-bután-2-ón na iné ako konzervačné účely a ktoré nie sú v súlade s obmedzeniami stanovenými v tomto nariadení.

Od 27. februára 2020 sa na trhu Únie nesmú sprístupňovať kozmetické výrobky, ktoré obsahujú1-(4-chlórfenoxy)-1-(imidazol-1-yl)-3,3-dimetyl-bután-2-ón na iné ako konzervačné účely a ktoré nie sú v súlade s obmedzeniami stanovenými v tomto nariadení.

2.   Od 27. novembra 2019 sa na trh Únie nesmú uvádzať kozmetické výrobky, ktoré obsahujú1-(4-chlórfenoxy)-1-(imidazol-1-yl)-3,3-dimetyl-bután-2-ón na konzervačné účely a ktoré nie sú v súlade s podmienkami stanovenými v tomto nariadení.

Od 27. februára 2020 sa na trhu Únie nesmú sprístupňovať kozmetické výrobky, ktoré obsahujú1-(4-chlórfenoxy)-1-(imidazol-1-yl)-3,3-dimetyl-bután-2-ón na konzervačné účely a ktoré nie sú v súlade s podmienkami stanovenými v tomto nariadení.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 2 sa uplatňuje od 27. novembra 2019.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. apríla 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 342, 22.12.2009, s. 59.

(2)  Dodatok k vedeckým stanoviskám ku Climbazole (P64) – ref. SCCS/1506/13 a SCCS/1590/17, konečné znenie prijaté 21. – 22. júna 2018, SCCS/1600/18.


PRÍLOHA I

V prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1223/2009 sa dopĺňa táto položka:

Referenčné číslo

Identifikácia látky

Obmedzenia

Znenie podmienok použitia a upozornení

Chemický názov/INN

Názov v jednotnom zozname zložiek

CAS číslo

EC číslo

Typ výrobku, časti tela

Maximálna koncentrácia v použiteľnom prípravku

Iné

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„310

1-(4-chlórfenoxy)-1-(imidazol-1-yl)-3,3-dimetyl-bután-2-ón (*1)

Climbazole

38083-17-9

253-775-4

zmývateľný šampón proti lupinám (*2)

2,0 % (*2)

Na iné účely ako zabránenie rozmnožovaniu mikroorganizmov vo výrobku. Tento účel musí vyplývať z prezentácie výrobku. (*2)

 


(*1)  Ak sa používa ako konzervačná látka, pozri prílohu V, položku č. 32.

(*2)  Od 27. novembra 2019 sa na trh Únie nesmú uvádzať kozmetické výrobky, ktoré obsahujú1-(4-chlórfenoxy)-1-(imidazol-1-yl)-3,3-dimetyl-bután-2-ón a ktoré nie sú v súlade s uvedenými obmedzeniami.

Od 27. februára 2020 sa na trhu Únie nesprístupňujú kozmetické výrobky obsahujúce 1-(4-chlórfenoxy)-1-(imidazol-1-yl)-3,3-dimetyl-bután-2-ón, ktoré nie sú v súlade s uvedenými obmedzeniami.“


PRÍLOHA II

Referenčné číslo

Identifikácia látky

Podmienky

Znenie podmienok použitia a upozornení

Chemický názov/INN

Názov v jednotnom zozname zložiek

CAS číslo

EC číslo

Typ výrobku, časti tela

Maximálna koncentrácia v použiteľnom prípravku

Iné

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„32

1-(4-chlórfenoxy)-1-(imidazol-1-yl)-3,3-dimetyl-bután-2-ón (*1)

Climbazole

38083-17-9

253-775-4

a)

vlasové lotiony (*2)

b)

krémy na tvár (*2)

c)

výrobky na starostlivosť o nohy (*2)

d)

zmývateľnéšampóny (*2)

a)

0,2 % (*2)

b)

0,2 % (*2)

c)

0,2 % (*2)

d)

0,5 % (*2)

 

 


(*1)  V prípade iného použitia než ako konzervačnej látky, pozri prílohu III, položku 310.

(*2)  Od 27. novembra 2019 sa na trh Únie nesmú uvádzať kozmetické výrobky, ktoré obsahujú 1-(4-chlórfenoxy)-1-(imidazol-1-yl)-3,3-dimetyl-bután-2-ón a ktoré nie sú v súlade s uvedenými podmienkami.

Od 27. februára 2020 sa na trhu Únie nesprístupňujú kozmetické výrobky obsahujúce 1-(4-chlórfenoxy)-1-(imidazol-1-yl)-3,3-dimetyl-bután-2-ón, ktoré nie sú v súlade s uvedenými podmienkami.“