23.4.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 108/5


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/621

zo 17. apríla 2019

o technických informáciách potrebných na kontrolu technického stavu jednotlivých kontrolovaných položiek, o používaní odporúčaných kontrolných metód a o stanovení podrobných pravidiel týkajúcich sa formátu údajov a postupov prístupu k príslušným technickým informáciám

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/45/EÚ z 3. apríla 2014 o pravidelnej kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o zrušení smernice 2009/40/ES (1), a najmä na jej článok 4 ods. 3,

keďže:

(1)

Podľa smernice 2014/45/EÚ by Komisia s cieľom uľahčiť pravidelné kontroly technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel mala prijať vykonávacie akty, v ktorých vymedzí súbor technických informácií potrebných na kontrolu technického stavu jednotlivých kontrolovaných položiek, ako aj používanie odporúčaných kontrolných metód.

(2)

V prílohe I k smernici 2014/45/EÚ sa stanovuje minimálny zoznam kontrolovaných položiek, minimálne normy, ktoré sa majú použiť, ako aj odporúčané kontrolné metódy.

(3)

Na uľahčenie pravidelných kontrol technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel by Komisia takisto mala prijať podrobné pravidlá pre formát údajov a postupy prístupu k príslušným technickým informáciám.

(4)

Členské štáty môžu z kontrol technického stavu vylúčiť dvoj- alebo trojkolesové vozidlá kategórií L3e, L4e, L5e a L7e s objemom motora presahujúcim 125 cm3, ak boli zavedené účinné alternatívne opatrenia pre bezpečnosť cestnej premávky. S cieľom uľahčiť zavedenie a harmonizáciu kontrol technického stavu takýchto vozidiel by sa však mal vymedziť aj usmerňujúci súbor informácií.

(5)

Povinnosti a požiadavky stanovené v tomto nariadení by nemali mať vplyv na povinnosti a požiadavky stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 (2) a v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 (3).

(6)

Výrobcom by sa mal poskytnúť dostatok času na zavedenie online riešení potrebných na sprístupnenie technických informácií staniciam technickej kontroly a relevantným príslušným orgánom.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sa prijímajú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 19 ods. 1 smernice 2014/45/EÚ,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

1.   Týmto nariadením sa pre pravidelné kontroly technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel stanovuje:

a)

súbor technických informácií o brzdových zariadeniach, riadení, viditeľnosti, svietidlách, odrazových označeniach, elektrickom príslušenstve, nápravách, kolesách, pneumatikách, zavesení náprav, podvozku, príslušenstve podvozka, ďalšom vybavení a zaťažení životného prostredia, ktoré sú potrebné na kontrolu technického stavu jednotlivých položiek, ktoré sa majú preverovať, a o použití odporúčaných kontrolných metód v súlade s bodom 3 prílohy I k smernici 2014/45/EÚ a

b)

podrobné pravidlá týkajúce sa formátu údajov a postupov prístupu k príslušným technickým informáciám.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie sa uplatňuje na vozidlá, ktoré podliehajú kontrole technického stavu podľa článku 2 ods. 1 smernice 2014/45/EÚ, ktoré boli prvýkrát prihlásené do evidencie alebo prvýkrát uvedené do prevádzky v členskom štáte od 20. mája 2018.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„výrobca“ je každá fyzická alebo právnická osoba v zmysle nariadenia (EÚ) č. 167/2013 (4), nariadenia (EÚ) č. 168/2013 (5) a smernice 2007/46/ES (6);

2.

„zástupca výrobcu“ je každá fyzická alebo právnická osoba v zmysle nariadenia (EÚ) č. 167/2013, nariadenia (EÚ) č. 168/2013 a smernice 2007/46/ES;

3.

„strojovo čitateľný“ je priamo použiteľný počítačom;

4.

„informácie o opravách a údržbe“ sú informácie v zmysle nariadenia (EÚ) č. 167/2013, nariadenia (EÚ) č. 168/2013 a smernice 2007/46/ES;

5.

„evidencia“ je administratívne povolenie pre uvedenie vozidla do prevádzky v cestnej premávke, v zmysle vymedzenia registrácie v článku 2 písm. b) smernice Rady 1999/37/ES (7).

Článok 4

Technické informácie o vozidle

Technické informácie potrebné na vykonanie kontroly technického stavu sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 5

Postupy prístupu k technickým informáciám o vozidle

1.   Technické informácie o vozidle stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu sa staniciam technickej kontroly a relevantným príslušným orgánom sprístupnia nediskriminačne, v ľahko dostupnej forme, neobmedzene, včas a konzistentne.

2.   Technické informácie sa sprístupnia najneskôr do 6 mesiacov od zápisu vozidla do evidencie alebo jeho uvedenia do prevádzky. Pri vozidlách zapísaných do evidencie alebo uvedených do prevádzky v období od 20. mája 2018 do 20. novembra 2019 sa však tieto informácie sprístupnia 20. mája 2020.

3.   Odchylne od odseku 2, v prípadoch podľa prvej, druhej a piatej zarážky článku 5 ods. 4 smernice 2014/45/EÚ výrobca poskytne technické informácie stanici technickej kontroly a relevantnému príslušnému orgánu na požiadanie a bezodkladne.

4.   Výrobca poskytne následné zmeny a doplnenia technických informácií uvedených v odseku 1 staniciam technickej kontroly a relevantným príslušným orgánom v rovnakom čase, v akom sa sprístupnia zmeny a doplnenia informácií o oprave a údržbe vozidiel.

5.   Technické informácie sa sprístupnia v úradnom jazyku (jazykoch) členského štátu stanice technickej kontroly, alebo v akomkoľvek inom jazyku, ktorý odsúhlasí príslušný orgán daného členského štátu.

6.   Výrobcovia určia kontaktné miesto zodpovedné za udeľovanie prístupu k technickým informáciám o vozidle. Kontaktné údaje tohto kontaktného miesta sa sprístupnia na webových stránkach výrobcu. Kontaktným miestom môže byť aj zástupca výrobcu.

7.   Členské štáty alebo ich príslušné orgány podľa potreby pomáhajú výrobcovi pri uisťovaní, že stanica technickej kontroly, ktorá žiada o prístup k technickým informáciám o vozidle, je schválená v súlade s článkom 12 ods. 1 smernice 2014/45/EÚ.

Článok 6

Formát údajov

1.   Technické informácie na základe identifikačného čísla vozidla v otvorenom (open-source) a štruktúrovanom formáte údajov sprístupní výrobca:

a)

príslušným orgánom na požiadanie ako súbor strojovo čitateľných dátových súborov použiteľných offline a

b)

staniciam technickej kontroly a príslušným orgánom formou online riešenia. Pri používaní online riešenia sa technické informácie, ktoré musí výrobca poskytnúť zároveň ako súčasť informácií o opravách a údržbe na webových stránkach, sprístupnia v rovnakom formáte údajov. Ostatné technické informácie o vozidle sa sprístupnia vo formáte údajov, ktorý sa používa pre podobné informácie.

2.   Výrobca sa môže odchýliť od požiadaviek stanovených v odseku 1 v prípade vozidiel s jednotlivým alebo vnútroštátnym typovým schválením alebo v prípade vozidiel typovo schválených v malých sériách v zmysle nariadenia (EÚ) č. 167/2013, nariadenia (EÚ) č. 168/2013 a smernice 2007/46/ES, alebo ak výrobca nemusí dodržiavať nariadenie (EÚ) č. 715/2007, nariadenie (EÚ) č. 167/2013 alebo nariadenie (EÚ) č. 168/2013. Informácie sa však musia poskytnúť v ľahko prístupnej a konzistentnej podobe, aby sa dali spracovať s vynaložením primeraného úsilia.

3.   Pri vozidlách s vydaným postupným, zmiešaným alebo viacstupňovým typovým schválením v zmysle nariadenia (EÚ) č. 167/2013, nariadenia (EÚ) č. 168/2013 a smernice 2007/46/ES je výrobca, ktorý zodpovedá za daný stupeň dokončenia, zodpovedný za oznamovanie technických informácií o vozidle týkajúcich sa konkrétneho systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky daného stupňa konečnému výrobcovi. Konečný výrobca je zodpovedný za poskytnutie technických informácií o dokončenom vozidle príslušným orgánom a staniciam technickej kontroly.

4.   Odsek 3 sa neuplatňuje na vozidlá s jednotlivým alebo vnútroštátnym typovým schválením, ani na vozidlá typovo schválené v malých sériách v zmysle nariadenia (EÚ) č. 167/2013, nariadenia (EÚ) č. 168/2013 a smernice 2007/46/ES.

Článok 7

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 20. mája 2020.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. apríla 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2014, s. 51.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2007, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 z 18. júna 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a motorov s ohľadom na emisie z ťažkých úžitkových vozidiel (Euro VI) a o prístupe k informáciám o oprave a údržbe vozidiel, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 715/2007 a smernica 2007/46/ES a zrušujú smernice 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES (Ú. v. EÚ L 188, 18.7.2009, s. 1).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013 z 5. februára 2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom s týmito vozidlami (Ú. v. EÚ L 60, 2.3.2013, s. 1).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 z 15. januára 2013 o schvaľovaní a dohľade nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (Ú. v. EÚ L 60, 2.3.2013, s. 52).

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Rámcová smernica), (Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1).

(7)  Smernica Rady 1999/37/ES z 29. apríla 1999 o registračných dokumentoch pre vozidlá (Ú. v. ES L 138, 1.6.1999, s. 57).


PRÍLOHA

1.   VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

I.

Na účely tejto prílohy sú „pokyny na používanie elektronického rozhrania vozidla“ základné diagnostické informácie a informácie o skúške vybavenia, najmä:

I.1.

opis umiestnenia elektronického rozhrania v danom vozidle a prístupu k nemu;

I.2.

informácia o tom, či konkrétny systém podporuje diagnostickú interakciu (áno/nie); ak áno:

I.2.1.

špecifikácia typov zberníc a protokolov pre dané vozidlo;

I.2.2.

špecifikácia komunikačných parametrov kontrolovaného systému/funkcie pre dané vozidlo;

I.3.

informácia o pôvodne inštalovanom systéme v danom vozidle.

II.

Technické informácie týkajúce sa vozidiel kategórie L a vozidiel mimo rozsahu pôsobnosti smernice 2014/45/EÚ sa uvádzajú ako usmernenie.

2.   INFORMÁCIE NA ÚČELY KONTROLY

Položka

Metóda

Potrebné informácie

Kategória, pre ktorú sú tieto informácie potrebné

 

< 3,5t

> 3,5t

O

L

T

1.

BRZDOVÉ ZARIADENIE

 

1.1.

Mechanický stav a funkcia

 

1.1.1.

Pedál prevádzkovej brzdy/čap ručnej páky

Vizuálna kontrola komponentov počas prevádzky brzdového systému.

Poznámka: Vozidlá s brzdovou sústavou s posilňovačom by sa mali prekontrolovať s vypnutým motorom.

 

 

 

 

 

 

1.1.2.

Stav pedála/ručnej páky a dráha zariadenia ovládajúceho brzdu

Vizuálna kontrola komponentov počas činnosti brzdového systému.

Poznámka: Vozidlá s brzdovou sústavou s posilňovačom by sa mali prekontrolovať s vypnutým motorom.

 

 

 

 

 

 

1.1.3.

Podtlakové čerpadlo alebo kompresor a zásobníky

Vizuálna kontrola komponentov pri normálnom pracovnom tlaku. Skontrolovať čas potrebný na to, aby podtlak alebo tlak vzduchu dosiahol bezpečnú prevádzkovú hodnotu, a fungovanie výstražného zariadenia, viacokruhového bezpečnostného ventilu a poistného tlakového ventilu.

Max. tlak vypnutia – min. tlak zapnutia regulátora [v baroch]

Pozri predpis EHK OSN č. 13, bod 5.1.4.5.2

 

X

 

 

 

Statický uzatvárací tlak viacokruhového bezpečnostného ventilu [v baroch]

Pozri predpis EHK OSN č. 13, bod 5.1.4.5.2

 

X

 

 

X

1.1.4.

Výstražná signalizácia nízkeho tlaku alebo manometer

Kontrola funkčnosti.

 

 

 

 

 

 

1.1.5.

Ručne ovládaný ovládací ventil brzdy

Vizuálna kontrola komponentov počas prevádzky brzdového systému.

 

 

 

 

 

 

1.1.6.

Ovládač parkovacej brzdy, pákový ovládač, západka parkovacej brzdy, elektronická parkovacia brzda

Vizuálna kontrola komponentov počas prevádzky brzdového systému.

Všeobecný opis elektronickej parkovacej brzdy

X

X

 

 

X

1.1.7.

Brzdové ventily [nožný brzdič, vyfukovací (odľahčovací) ventil, regulátor tlaku]

Vizuálna kontrola komponentov počas prevádzky brzdového systému.

 

 

 

 

 

 

1.1.8.

Spojkové hlavice pre brzdy prípojného vozidla (elektrické a pneumatické)

Odpojiť a znovu zapojiť všetky spojkové hlavice brzdového systému medzi ťažným vozidlom a prípojným vozidlom.

 

 

 

 

 

 

1.1.9.

Zásobník energie, zásobník stlačeného vzduchu

Vizuálna kontrola.

 

 

 

 

 

 

1.1.10.

Súčasti posilňovača bŕzd, hlavný brzdový valec (hydraulické systémy)

Vizuálna kontrola komponentov, pokiaľ možno počas činnosti brzdového systému.

 

 

 

 

 

 

1.1.11.

Tuhé brzdové potrubia

Vizuálna kontrola komponentov, pokiaľ možno počas činnosti brzdového systému.

 

 

 

 

 

 

1.1.12.

Pružné brzdové hadice

Vizuálna kontrola komponentov, pokiaľ možno počas činnosti brzdového systému.

 

 

 

 

 

 

1.1.13.

Brzdové obloženia a doštičky

Vizuálna kontrola.

Metóda posudzovania opotrebovania a limitu opotrebovania

Pozri predpis EHK OSN č. 13, bod 5.2.1.11.2 a 5.2.2.8.2.

X

X

X

X

 

1.1.14.

Brzdové bubny, brzdové kotúče

Vizuálna kontrola.

Metóda posudzovania opotrebovania a limitu opotrebovania

Pozri predpis EHK OSN č. 13, bod 5.2.1.11.2 a 5.2.2.8.2.

X

X

X

 

 

1.1.15.

Brzdové lanká, ťahadlá, páky, tyče

Vizuálna kontrola komponentov, pokiaľ možno počas činnosti brzdového systému.

 

 

 

 

 

 

1.1.16.

Brzdový aktuátor (vrátane pružinových brzdových valcov alebo hydraulických brzdových valčekov)

Vizuálna kontrola komponentov, pokiaľ možno počas činnosti brzdového systému.

Typ brzdového valca – prevádzkový/parkovací

Maximálny zdvih [v mm]

Dĺžka páky [v mm]

Pozri predpis EHK OSN č. 13, bod 5.1.4.5.2

 

X

X

 

 

1.1.17.

Regulátor brzdnej sily

Vizuálna kontrola komponentov, pokiaľ možno počas činnosti brzdového systému.

Vstupný tlak [v baroch]

 

X

X

 

 

Výstupný tlak pre x % maximálneho zaťaženia nápravy [v baroch]

Predpis EHK OSN č. 13, príloha 10 bod 7.4 + diagram 5

 

X

X

 

 

1.1.18.

Samonastavovací mechanizmus vymedzenia vôle brzdových pák a ukazovatele opotrebenia bŕzd

Vizuálna kontrola.

Maximálny zdvih [v mm]

Pozri predpis EHK OSN č. 13, bod 5.1.4.5.2

 

X

X

 

 

Princíp fungovania [automatický/manuálne prispôsobenie]

 

X

X

 

 

1.1.19.

Odľahčovací brzdový systém (ak je namontovaný alebo sa požaduje)

Vizuálna kontrola.

 

 

 

 

 

 

1.1.20.

Samočinná brzda prípojného vozidla

Odpojiť prípojku na brzdové zariadenie medzi ťažným vozidlom a prívesom.

 

 

 

 

 

 

1.1.21.

Kompletný brzdový systém

Vizuálna kontrola

 

 

 

 

 

 

1.1.22.

Kontrolné prípojky (ak sú namontované alebo sa požadujú)

Vizuálna kontrola

Umiestnenie a identifikácia kontrolných prípojok

Pozri predpis EHK OSN č. 13, bod 5.1.4.2

 

X

X

 

 

Umiestnenie a identifikácia kontrolných prípojok

Pozri bod 2.1.8.1 prílohy I k nariadeniu (EÚ) 2015/68

 

 

 

 

X

1.1.23.

Nájazdová brzda

Vizuálna kontrola a skúška činnosti

 

 

 

 

 

 

1.2.

Pôsobenie a účinok prevádzkovej brzdy

 

1.2.1.

Pôsobenie

Počas skúšky na skúšobni bŕzd alebo ak to nie je možné, počas cestnej kontroly postupne pôsobiť brzdou na kolesá až po dosiahnutie maximálnej brzdnej sily.

Osobitné požiadavky na skúšanie vozidla na skúšobni bŕzd (skúšobný režim)

X

X

X

X

X

1.2.2.

Účinok

Skúška na skúšobni bŕzd. Ak sa z technických dôvodov nedá použiť, vykonať cestnú skúšku s použitím záznamového decelerometra na stanovenie zbrzdenia, a zodpovedajúceho najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti alebo v prípade návesov súčtu povoleného zaťaženia náprav.

Vozidlá alebo prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 3,5 tony musia byť skontrolované podľa noriem stanovených v ISO 21069 alebo rovnocennými metódami.

Cestné skúšky by sa mali vykonať za suchých podmienok na priamej ceste bez stúpania alebo klesania

Konštrukčný tlak v systéme pri maximálnom zaťažení [v baroch]

Pozri predpis EHK OSN č. 13, bod 5.1.4.5.2

 

X

X

 

 

Referenčná brzdná sila [kN] pri vstupnom tlaku [bar] – náprava 1

 

X

X

 

 

Referenčná brzdná sila [kN] pri vstupnom tlaku [bar] – náprava 2

 

X

X

 

 

Referenčná brzdná sila [kN] pri vstupnom tlaku [bar] – náprava 3

 

X

X

 

 

Referenčná brzdná sila [kN] pri vstupnom tlaku [bar] – náprava 4

Pozri predpis EHK OSN č. 13, bod 5.1.4.6.2

 

X

X

 

 

Výpočtový tlak pre každú nápravu

 

X

X

 

 

1.3.

Pôsobenie a účinok núdzovej brzdy (ak ide o samostatný systém)

 

1.3.1.

Pôsobenie

Ak je núdzový brzdový systém oddelený od systému prevádzkovej brzdy, uplatnite metódu uvedenú v bode 1.2.1.

Všeobecný opis systému vrátane okruhov (jasné vymedzenie núdzovej brzdy)

X

X

 

 

X

1.3.2.

Účinok

Ak je núdzový brzdový systém oddelený od systému prevádzkovej brzdy, uplatnite metódu uvedenú v bode 1.2.2.

 

 

 

 

 

 

1.4.

Pôsobenie a účinok parkovacej brzdy

 

1.4.1.

Pôsobenie

Zatiahnuť brzdu pri skúške na skúšobni bŕzd.

Všeobecný opis systému vrátane odporúčaného skúšobného postupu, ak nie je možná dynamická skúška (na skúšobni alebo cestná)

X

X

X

 

 

1.4.2.

Účinok

Skúška na stroji na skúšanie bŕzd. V prípade, že to nie je možné, počas cestnej skúšky pomocou decelerometra s ukazovateľom údajov alebo záznamom alebo s vozidlom umiestneným na svahu so známym sklonom.

 

 

 

 

 

 

1.5.

Činnosť systému odľahčovacej brzdy

Vizuálna kontrola, a ak je to možné, skúška funkčnosti systému.

Všeobecný opis

 

X

 

 

 

1.6.

Protiblokovací brzdový systém (ABS)

Vizuálna kontrola a kontrola výstražného zariadenia a/alebo použitie elektronického rozhrania vozidla.

Pokyny na používanie elektronického rozhrania vozidla

X

X

X

X

X

1.7.

Elektronický brzdový systém (EBS)

Vizuálna kontrola a kontrola výstražného zariadenia a/alebo použitie elektronického rozhrania vozidla.

Pokyny na používanie elektronického rozhrania vozidla

X

X

X

 

X

1.8.

Brzdová kvapalina

Vizuálna kontrola

 

 

 

 

 

 

2.

RIADENIE

 

2.1.

Mechanický stav

 

2.1.1.

Stav mechanizmu riadenia

Vozidlo umiestniť nad pracovnú jamu alebo na zdvihák, kolesá sú nad zemou alebo na otočných plošinách, a otáčať volantom z jednej krajnej polohy do druhej. Vizuálna kontrola funkcie mechanizmu riadenia.

 

 

 

 

 

 

2.1.2.

Upevnenie puzdra prevodky riadenia

Vozidlo umiestniť nad pracovnú jamu alebo na zdvihák a kolesá vozidla sú na zemi, otáčať volantom/riadidlami v smere hodinových ručičiek a proti smeru hodinových ručičiek alebo použiť špeciálne upravený detektor vôle v zavesení kolies. Vizuálna kontrola upevnenia skrine prevodky riadenia k podvozku.

 

 

 

 

 

 

2.1.3.

Stav tyčí riadenia

Vozidlo umiestniť nad pracovnú jamu alebo na zdvihák a s kolesami vozidla na zemi otáčať volantom v smere a proti smeru hodinových ručičiek alebo použiť špeciálne upravený detektor vôle v zavesení kolies. Vizuálna kontrola komponentov riadenia zameraná na prípadné opotrebenie, praskliny a bezpečnosť.

 

 

 

 

 

 

2.1.4.

Fungovanie riadiacich tyčí

Vozidlo umiestniť nad pracovnú jamu alebo na zdvihák a s kolesami vozidla na zemi otáčať volantom v smere a proti smeru hodinových ručičiek alebo použiť špeciálne upravený detektor vôle v zavesení kolies. Vizuálna kontrola komponentov riadenia zameraná na prípadné opotrebenie, praskliny a bezpečnosť.

 

 

 

 

 

 

2.1.5.

Posilňovač riadenia

Skontrolovať prípadné netesnosti systému riadenia a hladinu hydraulickej kvapaliny v nádrži (ak je viditeľná). Kolesá sú umiestnené na zemi, motor je v chode, a kontroluje sa, či systém riadenia s posilňovačom funguje.

 

 

 

 

 

 

2.2.

Volant, stĺpik riadenia, riadidlá

 

2.2.1.

Stav volantu/riadidiel

Vozidlo umiestniť nad pracovnú jamu alebo na zdvihák, hmotnosť vozidla spočíva na zemi, tlačiť a ťahať volant rovnobežne so stĺpikom, tlačiť volant/riadidlá v rôznych smeroch kolmo na stĺpik/vidlice. Vizuálna kontrola vôle a stavu pružných spojok alebo kardanových kĺbov.

 

 

 

 

 

 

2.2.2.

Stĺpik riadenia/spoje a vidlice a tlmiče riadenia

Vozidlo umiestniť nad pracovnú jamu alebo na zdvihák, hmotnosť vozidla spočíva na zemi, tlačiť a ťahať volant rovnobežne so stĺpikom, tlačiť volant/riadidlá v rôznych smeroch kolmo na stĺpik/vidlice. Vizuálna kontrola vôle a stavu pružných spojok alebo kardanových kĺbov.

Tlmič riadenia namontovaný (ÁNO/NIE)

 

 

 

X

 

2.3.

Vôľa riadenia

Vozidlo umiestniť nad pracovnú jamu alebo na zdvihák, hmotnosť vozidla spočíva na kolesách. V prípade vozidiel s posilňovačom riadenia je motor podľa možností v chode a kolesá sú nasmerované rovno, volantom zľahka otočiť čo najviac v smere hodinových ručičiek a proti smeru hodinových ručičiek bez toho, aby došlo k pohybu kolies. Vizuálna kontrola voľného pohybu.

 

 

 

 

 

 

2.4.

Geometria kolies (X)2

Nastavenie geometrie riadených kolies skontrolujte vhodným zariadením.

 

 

 

 

 

 

2.5.

Točnica riaditeľnej nápravy prívesu

Vizuálna kontrola alebo použitie špeciálne upraveného detektora vôle kolies.

 

 

 

 

 

 

2.6.

Elektronický posilňovač riadenia (EPS)

Vizuálna kontrola a kontrola konzistentnosti medzi uhlom volantu a uhlom kolies pri zapnutí/vypnutí motora a/alebo použití elektronického rozhrania vozidla.

Pokyny na používanie elektronického rozhrania vozidla

X

X

 

 

 

3.

VÝHĽAD

 

3.1.

Zorné pole

Vizuálna kontrola zo sedadla vodiča.

 

 

 

 

 

 

3.2.

Stav zasklenia

Vizuálna kontrola.

 

 

 

 

 

 

3.3.

Spätné zrkadlá alebo zariadenia

Vizuálna kontrola.

 

 

 

 

 

 

3.4.

Stierače čelného skla

Vizuálna kontrola a skúška činnosti.

 

 

 

 

 

 

3.5.

Ostrekovače čelného skla

Vizuálna kontrola a skúška činnosti.

 

 

 

 

 

 

3.6.

Systém na odhmlievanie (X)2

Vizuálna kontrola a skúška činnosti.

 

 

 

 

 

 

4.

SVIETIDLÁ, ODRAZOVÉ SKLÁ A ELEKTRICKÉ ZARIADENIE

 

4.1.

Svetlomety

 

4.1.1.

Stav a funkcia

Vizuálna kontrola a skúška činnosti.

Kategória svetelného zdroja […,…]

X

X

 

X

X

4.1.2.

Nastavenie

Určiť horizontálne nastavenie každého svetlometu stretávacieho svetla pomocou zariadenia na kontrolu nastavenia svetlometov alebo pomocou elektronického rozhrania vozidla.

Nastavenie stretávacích svetiel [v percentách] – z hľadiska vertikálneho sklonu aj smeru

X

X

 

X

 

Pokyny na používanie elektronického rozhrania vozidla

X

X

 

X

 

Informácie z elektronického rozhrania vozidla o aktivácii pohybu svetlometu s cieľom umožniť vyhodnotenie nastavenia na určenie horizontálneho nastavenia

X

X

 

X

 

4.1.3.

Spínače

Vizuálna kontrola a skúška činnosti alebo použitie elektronického rozhrania vozidla

Pokyny na používanie elektronického rozhrania vozidla

X

X

 

X

 

4.1.4.

Súlad s požiadavkami1.

Vizuálna kontrola a skúška činnosti.

 

 

 

 

 

 

4.1.5.

Zariadenia na prispôsobenie sklonu (ak sú povinné)

Vizuálna kontrola a skúška činnosti, ak je to možné, alebo použitie elektronického rozhrania vozidla.

Prevádzkový režim [manuálny/automatický]

X

X

 

X

 

Pokyny na používanie elektronického rozhrania vozidla

X

X

 

X

 

4.1.6.

Zariadenie na čistenie svetlometov (ak je povinné)

Vizuálna kontrola a pokiaľ možno skúška činnosti.

Zariadenie povinné [ÁNO/NIE]

X

X

 

 

 

4.2.

Predné a zadné obrysové svietidlá, bočné obrysové svietidlá, doplnkové obrysové svietidlá a denné prevádzkové svetlá

 

4.2.1.

Stav a funkcia

Vizuálna kontrola a skúška činnosti.

Denné prevádzkové svetlá namontované [ÁNO/NIE]

X

X

 

X

 

4.2.2.

Spínače

Vizuálna kontrola a skúška činnosti.

 

 

 

 

 

 

4.2.3.

Súlad s požiadavkami1

Vizuálna kontrola a skúška činnosti.

 

 

 

 

 

 

4.3.

Brzdové svietidlá

 

4.3.1.

Stav a funkcia

Vizuálna kontrola a skúška činnosti.

 

 

 

 

 

 

4.3.2.

Spínače

Vizuálna kontrola a skúška činnosti alebo použitie elektronického rozhrania vozidla.

Vybavenie signálom núdzového brzdenia [ÁNO/NIE]

X

X

X

 

 

Pokyny na používanie elektronického rozhrania vozidla

X

X

X

 

 

4.3.3.

Súlad s požiadavkami1.

Vizuálna kontrola a skúška činnosti.

 

 

 

 

 

 

4.4.

Smerové a výstražné svietidlá

 

4.4.1.

Stav a funkcia

Vizuálna kontrola a skúška činnosti.

 

 

 

 

 

 

4.4.2.

Spínače

Vizuálna kontrola a skúška činnosti.

 

 

 

 

 

 

4.4.3.

Súlad s požiadavkami1.

Vizuálna kontrola a skúška činnosti.

 

 

 

 

 

 

4.4.4.

Frekvencia blikania

Vizuálna kontrola a skúška činnosti.

 

 

 

 

 

 

4.5.

Predný hmlový svetlomet a zadné hmlové svietidlá

 

4.5.1.

Stav a funkcia

Vizuálna kontrola a skúška činnosti.

 

 

 

 

 

 

4.5.2.

Nastavenie (X)2

Skúška činnosti a skúška pomocou zariadenia na kontrolu nastavenia svetlometov

 

 

 

 

 

 

4.5.3.

Spínače

Vizuálna kontrola a skúška činnosti.

 

 

 

 

 

 

4.5.4.

Súlad s požiadavkami1.

Vizuálna kontrola a skúška činnosti.

 

 

 

 

 

 

4.6.

spätné svetlomety

 

4.6.1.

Stav a funkcia

Vizuálna kontrola a skúška činnosti.

 

 

 

 

 

 

4.6.2.

Súlad s požiadavkami1

Vizuálna kontrola a skúška činnosti.

 

 

 

 

 

 

4.6.3.

Spínače

Vizuálna kontrola a skúška činnosti.

 

 

 

 

 

 

4.7.

Svietidlo na osvetlenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom

 

4.7.1.

Stav a funkcia

Vizuálna kontrola a skúška činnosti.

 

 

 

 

 

 

4.7.2.

Súlad s požiadavkami1

Vizuálna kontrola a skúška činnosti.

 

 

 

 

 

 

4.8.

Odrazové sklá, označenia na zvýšenie viditeľnosti a rozoznateľnosti a zadné tabuľky

 

4.8.1.

Stav

Vizuálna kontrola.

 

 

 

 

 

 

4.8.2.

Súlad s požiadavkami1

Vizuálna kontrola.

 

 

 

 

 

 

4.9.

Povinné kontrolky osvetľovacieho zariadenia

 

4.9.1.

Stav a funkcia

Vizuálna kontrola a skúška činnosti.

 

 

 

 

 

 

4.9.2.

Súlad s požiadavkami1

Vizuálna kontrola a skúška činnosti.

 

 

 

 

 

 

4.10.

Elektrické spojenie medzi ťažným vozidlom a prívesom alebo návesom

Vizuálna kontrola: podľa možnosti skontrolujte elektrickú kontinuitu spojenia.

 

 

 

 

 

 

4.11.

Elektrické vedenie

Vizuálna kontrola, keď je vozidlo nad pracovnou jamou alebo na zdviháku, v niektorých prípadoch vrátane priestoru motora.

Identifikácia vedení/káblov (napr. farba, tienenie, prierez, rozmery), monitorovanie izolácie (vysoké napätie)

X

X

 

X

 

Umiestnenie všetkých vedení vysokého napätia

X

X

 

X

 

4.12.

Nepovinné svietidlá a odrazové sklá (X)2

Vizuálna kontrola a skúška činnosti.

 

 

 

 

 

 

4.13.

Akumulátor (batérie)

Vizuálna kontrola.

Umiestnenie akumulátora (batérií)

X

X

 

X

X

Počet batérií

X

X

 

X

X

Osobitné prvky pre vysokonapäťové batérie

X

X

 

X

 

Informácie o vypínači batérie špecifické pre vozidlo (VIN) [ÁNO/NIE]

X

X

 

X

 

Informácie o poistke batérie špecifické pre vozidlo (VIN) [ÁNO/NIE]

X

X

 

X

 

Informácie o ventilácii batérie špecifické pre vozidlo (VIN) [ÁNO/NIE]

X

X

 

X

 

Informácie o princípe fungovania špecifické pre vozidlo (VIN)

X

X

 

X

 

5.

NÁPRAVY, KOLESÁ, PNEUMATIKY A ZAVESENIE NÁPRAV

 

5.1.

Nápravy

 

5.1.1.

Nápravy

Vizuálna kontrola, vozidlo je nad pracovnou jamou alebo na zdviháku. Môže sa použiť detektor vôle v zavesení kolies a odporúča sa pre vozidlá s maximálnou hmotnosťou presahujúcou 3,5 tony.

Všeobecný opis, počet náprav

X

X

X

X

X

5.1.2.

Čapy kolesa

Vizuálna kontrola, vozidlo je nad pracovnou jamou alebo na zdviháku. Môže sa použiť detektor vôle v zavesení kolies a odporúča sa pre vozidlá s maximálnou hmotnosťou presahujúcou 3,5 tony. Na každé koleso sa vyvinie sila v zvislom alebo bočnom smere a sleduje sa rozsah pohybu medzi nápravnicou a čapom nápravy.

 

 

 

 

 

 

5.1.3.

Ložiská kolesa

Vizuálna kontrola, vozidlo je nad pracovnou jamou alebo na zdviháku. Môže sa použiť detektor vôle v zavesení kolies. Môže sa použiť detektor vôle v zavesení kolies a odporúča sa pre vozidlá s maximálnou hmotnosťou presahujúcou 3,5 tony. Kolesom mykajte alebo na každé koleso vyviňte silu v bočnom smere a sledujte rozsah pohybu kolesa smerom nahor vzhľadom na čap nápravy.

 

 

 

 

 

 

5.2.

Kolesá a pneumatiky

 

5.2.1.

Náboj kolesa

Vizuálna kontrola.

 

 

 

 

 

 

5.2.2.

Kolesá (disky)

Vizuálna kontrola oboch strán, vozidlo je nad pracovnou jamou alebo na zdviháku.

Veľkosť/rozmery kolies/hĺbka zálisu ráfika

X

X

X

X

X

5.2.3.

Pneumatiky

Vizuálna kontrola celej pneumatiky buď otáčaním kolesa nad zemou, pričom vozidlo je nad pracovnou jamou alebo na zdviháku, alebo posúvaním vozidla dozadu a dopredu nad montážnou jamou.

Rozmer pneumatiky,

X

X

X

X

X

nosnosť,

X

X

X

X

X

rýchlostná kategória

X

X

X

X

X

Systém sledovania tlaku pneumatiky [ÁNO/NIE] – priamy/nepriamy

X

X

X

X

X

5.3.

Systém zavesenia

 

5.3.1.

Pružiny a stabilizátor

Vizuálna kontrola, vozidlo je nad pracovnou jamou alebo na zdviháku. Môže sa použiť detektor vôle v zavesení kolies a odporúča sa pre vozidlá s maximálnou hmotnosťou presahujúcou 3,5 tony.

 

 

 

 

 

 

5.3.2.

Tlmiče pruženia

Vizuálna kontrola, vozidlo je nad pracovnou jamou alebo na zdviháku, alebo sa použije špeciálne zariadenie, ak je k dispozícii.

 

 

 

 

 

 

5.3.2.1.

Skúška účinnosti tlmenia (X)2

Použite špeciálne zariadenie a porovnajte rozdiely na ľavej/pravej strane.

 

 

 

 

 

 

5.3.3.

Rúry hnacieho hriadeľa, ramená nápravy, priečne trojuholníkové ramená a ramená zavesenia kolesa

Vizuálna kontrola, vozidlo je nad pracovnou jamou alebo na zdviháku. Môže sa použiť detektor vôle v zavesení kolies a odporúča sa pre vozidlá s maximálnou hmotnosťou presahujúcou 3,5 tony.

 

 

 

 

 

 

5.3.4.

Kĺby zavesenia

Vizuálna kontrola, vozidlo je nad pracovnou jamou alebo na zdviháku. Môže sa použiť detektor vôle v zavesení kolies a odporúča sa pre vozidlá s maximálnou hmotnosťou presahujúcou 3,5 tony.

 

 

 

 

 

 

5.3.5.

Vzduchové pruženie

Vizuálna kontrola

 

 

 

 

 

 

6.

PODVOZOK A JEHO PRÍSLUŠENSTVO

 

6.1.

Podvozok alebo rám a príslušenstvo

 

6.1.1.

Všeobecný stav

Vizuálna kontrola, vozidlo je nad pracovnou jamou alebo na zdviháku.

 

 

 

 

 

 

6.1.2.

Výfukové potrubie a tlmiče

Vizuálna kontrola, vozidlo je nad pracovnou jamou alebo na zdviháku.

 

 

 

 

 

 

6.1.3.

Palivová nádrž a potrubie (vrátane palivovej nádrže a potrubia na vykurovanie)

Vizuálna kontrola, vozidlo je nad pracovnou jamou alebo na zdviháku; v prípade systémov LPG/CNG/LNG použite zariadenie na zistenie netesností.

Všeobecný opis a umiestnenie vrátane ochrany

X

X

 

X

X

6.1.4.

Nárazníky, bočné ochranné zariadenie a zadné ochranné zariadenie proti podbehnutiu

Vizuálna kontrola.

Výnimka z povinnosti mať bočné ochranné zariadenia a/alebo zadné ochranné zariadenie proti podbehnutiu (ÁNO/NIE)

 

X

X

 

 

6.1.5.

Nosič rezervného kolesa (ak je namontovaný)

Vizuálna kontrola.

 

 

 

 

 

 

6.1.6.

Zariadenie na mechanické spájanie a ťahanie

Vizuálna kontrola opotrebenia a správneho fungovania s osobitným dôrazom na namontované bezpečnostné zariadenie a/alebo s použitím meracieho zariadenia.

 

 

 

 

 

 

6.1.7.

Prevodovka

Vizuálna kontrola.

 

 

 

 

 

 

6.1.8.

Upevnenie motora

Vizuálna kontrola, nemusí sa vykonávať nad pracovnou jamou ani na zdviháku.

 

 

 

 

 

 

6.1.9.

Výkon motora (X)2

Vizuálna kontrola a/alebo použitie elektronického rozhrania.

Platná konfigurácia riadiacej jednotky motora

X

X

 

X

X

Pokyny na používanie elektronického rozhrania vozidla

X

X

 

X

X

Pokyny na čítanie kalibračnej identifikácie

X

X

 

X

X

Informácie o platných kalibračných identifikáciách

X

X

 

X

X

Identifikačné číslo softvéru vrátane kontrolných súčtov alebo podobných údajov na validáciu integrity.

X

X

 

X

X

6.2.

Kabína a karoséria

 

6.2.1.

Stav

Vizuálna kontrola

 

 

 

 

 

 

6.2.2.

Upevnenie

Vizuálna kontrola nad pracovnou jamou alebo na zdviháku.

 

 

 

 

 

 

6.2.3.

Dvere a zámky dverí

Vizuálna kontrola.

 

 

 

 

 

 

6.2.4.

Podlaha

Vizuálna kontrola nad pracovnou jamou alebo na zdviháku.

 

 

 

 

 

 

6.2.5.

Sedadlo vodiča

Vizuálna kontrola.

 

 

 

 

 

 

6.2.6.

Ostatné sedadlá

Vizuálna kontrola.

Maximálny celkový počet sedadiel (okrem sedadla vodiča)

X

X

 

 

 

Počet sedadiel smerujúcich dozadu

X

X

 

 

 

6.2.7.

Ovládače riadenia

Vizuálna kontrola a skúška činnosti.

 

 

 

 

 

 

6.2.8.

Schody do kabíny

Vizuálna kontrola.

 

 

 

 

 

 

6.2.9.

Ostatné vnútorné a vonkajšie príslušenstvo a vybavenie

Vizuálna kontrola.

 

 

 

 

 

 

6.2.10.

Kryty kolies, zariadenia zabraňujúce rozstreku

Vizuálna kontrola.

 

 

 

 

 

 

6.2.11.

Stojan

Vizuálna kontrola.

 

 

 

 

 

 

6.2.12.

Držadlá a opierky pre nohy

Vizuálna kontrola.

 

 

 

 

 

 

7.

OSTATNÉ VYBAVENIE

 

7.1.

Bezpečnostné pásy/spony a zadržiavacie systémy (pokiaľ ide o kategóriu L: L6/L7)

 

7.1.1.

Kotvové úchyty bezpečnostných pásov/spôn

Vizuálna kontrola.

Počet a umiestnenie bodov ukotvenia bezpečnostných pásov

X

X

 

X

X

7.1.2.

Stav bezpečnostných pásov/spôn

Vizuálna kontrola a skúška činnosti.

Kategória bezpečnostného pásu pre každé miesto na sedenie

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

7.1.3.

Obmedzovač sily bezpečnostných pásov

Vizuálna kontrola a/alebo použitie elektronického rozhrania

Pokyny na používanie elektronického rozhrania vozidla

X

X

 

X

 

7.1.4.

Predpínače bezpečnostných pásov

Vizuálna kontrola a/alebo použitie elektronického rozhrania

Pokyny na používanie elektronického rozhrania vozidla

X

X

 

X

 

7.1.5.

Airbag

Vizuálna kontrola a/alebo použitie elektronického rozhrania

Počet a umiestnenie airbagov

X

X

 

X

 

Pokyny na používanie elektronického rozhrania vozidla

X

X

 

X

 

7.1.6.

SRS systémy

Vizuálna kontrola kontrolky nesprávneho fungovania (MIL) a/alebo použitie elektronického rozhrania.

Pokyny na používanie elektronického rozhrania vozidla

X

X

 

X

 

7.2.

Hasiaci prístroj (X)2

Vizuálna kontrola.

 

 

 

 

 

 

7.3.

Zámky a zariadenie proti neoprávnenému použitiu

Vizuálna kontrola a skúška činnosti

 

 

 

 

 

 

7.4.

Výstražný trojuholník (ak sa vyžaduje)(X)2

Vizuálna kontrola.

 

 

 

 

 

 

7.5.

Lekárnička (ak sa vyžaduje) (X) 2

Vizuálna kontrola.

 

 

 

 

 

 

7.6.

Zakladacie kliny (ak sa vyžadujú) (X)2

Vizuálna kontrola.

 

 

 

 

 

 

7.7.

Výstražné zvukové zariadenie

Vizuálna kontrola a skúška činnosti

 

 

 

 

 

 

7.8.

Rýchlomer

Vizuálna kontrola alebo kontrola činnosti počas cestnej kontroly alebo prostredníctvom elektronických zariadení.

Pokyny na používanie elektronického rozhrania vozidla

 

X

 

 

 

7.9.

Tachograf (ak je namontovaný/požadovaný)

Vizuálna kontrola.

Umiestnenie snímačov

 

X

 

 

 

Umiestnenie plomb

 

X

 

 

X

7.10.

Obmedzovač rýchlosti (ak je namontovaný/požadovaný)

Vizuálna kontrola a skúška činnosti, ak je toto zariadenie k dispozícii.

 

 

 

 

 

 

7.11.

Počítadlo celkovej prejdenej vzdialenosti, ak je k dispozícii (X)2

Vizuálna kontrola a/alebo použitie elektronického rozhrania

Pokyny na používanie elektronického rozhrania vozidla

X

X

 

X

 

7.12.

Elektronická kontrola stability (ESC), ak je namontovaná/požadovaná)

Vizuálna kontrola a/alebo použitie elektronického rozhrania

Pokyny na používanie elektronického rozhrania vozidla

X

X

 

 

 

8.

ZAŤAŽENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

 

8.1.

Hluk

 

8.1.1.

Systém obmedzovania hluku

Subjektívne vyhodnotenie (ak kontrolný technik usúdi, že úroveň hluku môže byť na hraničnej úrovni, môže sa vykonať hluková skúška stojaceho vozidla pomocou merača hluku).

Úrovne hluku stojaceho vozidla [dB(A) pri 1/min].

X

X

 

X

X

8.2.

Emisie výfukových plynov

 

8.2.1.

Emisie zážihových motorov

 

8.2.1.1.

Zariadenie na reguláciu výfukových emisií

Vizuálna kontrola

Všeobecný opis systému regulácie emisií.

Vybavenie filtrom tuhých častíc [ÁNO/NIE]

X

X

 

 

 

8.2.1.2.

Plynné emisie

Pre vozidlá po emisné triedy Euro 5 a Euro V (1):

Meranie pomocou analyzátora výfukových plynov v súlade s požiadavkami1 alebo načítania z palubného diagnostického systému (OBD). Kontrola výfuku je štandardným postupom posudzovania výfukových emisií. Na základe posúdenia rovnocennosti a zohľadňujúc príslušné právne predpisy týkajúce sa typového schválenia môžu členské štáty povoliť využívanie systému OBD v súlade s odporúčaniami výrobcu a inými požiadavkami.

Pre vozidlá emisných tried Euro 6 a Euro VI (2):

Meranie pomocou analyzátora výfukových plynov v súlade s požiadavkami1 alebo načítania z palubného diagnostického systému (OBD) v súlade s odporúčaniami výrobcu a inými požiadavkami1.

Meranie sa neuplatňuje v prípade dvojtaktných motorov.

Úrovne plynných emisií, ak ich výrobca uvádza

X

X

 

X

 

Informácie špecifické pre vozidlo (VIN) alebo kód motora

X

X

 

X

 

Pre skúšanie na výfuku:

Požiadavky na prípravu motora – napr. minimálna teplota oleja/vody [v °C] a postupy na uvedenie motora do režimu skúšania typu II

X

X

 

X

 

Výsledky emisnej skúšky typu II

X

X

 

X

 

Voľnobežné otáčky CO [v %]

X

X

 

X

 

Vysoké voľnobežné otáčky CO [v %]

X

X

 

X

 

Lambda []

X

X

 

X

 

Pri OBD použiť:

Konektor a komunikačný protokol (norma, napájacie napätie, umiestnenie)

X

X

 

 

 

Zoznam kódov DTC (trieda A, B1 a B2 v súčasnosti iba pre ťažké vozidlá)

X

X

 

 

 

8.2.2.

Emisie vznetových motorov

 

8.2.2.1.

Zariadenie na reguláciu výfukových emisií

Vizuálna kontrola

Všeobecný opis systému regulácie emisií Napríklad

Systém DeNOx [ÁNO/NIE]

Vybavenie filtrom tuhých častíc [ÁNO/NIE]

X

X

 

 

 

Umiestnenie EGR

X

X

 

 

 

Informácie špecifické pre [vozidlo (VIN)/] typ motora

X

X

8.2.2.2.   Opacita (dymivosť)

Vozidlá zaevidované alebo uvedené do prevádzky pred 1. januárom 1980 sú oslobodené od tejto požiadavky.

Pre vozidlá po emisné triedy Euro 5 a Euro V (3):

Meranie opacity výfukových plynov sa vykonáva počas voľnej akcelerácie (bez zaťaženia z voľnobežných až na medzné otáčky) s radiacou pákou prevodovky v neutrálnej polohe a zapnutou spojkou alebo načítaním z OBD. Kontrola výfuku je štandardným postupom posudzovania výfukových emisií. Na základe posúdenia rovnocennosti môžu členské štáty povoliť využívanie systému OBD v súlade s odporúčaniami výrobcu a inými požiadavkami.

Pre vozidlá emisných tried Euro 6 a Euro VI (4):

Meranie opacity výfukových plynov sa vykonáva počas voľnej akcelerácie (bez zaťaženia z voľnobežných až na medzné otáčky) s radiacou pákou prevodovky v neutrálnej polohe a zapnutou spojkou alebo načítaním z OBD v súlade s odporúčaniami výrobcu a inými požiadavkami1.

Predbežná príprava vozidla:

1.

Vozidlá sa môžu skúšať bez predbežnej prípravy, hoci by sa malo z bezpečnostných dôvodov skontrolovať, či je motor zahriaty a či je v uspokojivom mechanickom stave.

2.

Požiadavky na predbežnú prípravu:

i)

Motor musí dosiahnuť úplnú prevádzkovú teplotu, napríklad teplota oleja meraná sondou v trubici na meranie hladiny oleja musí byť aspoň 80 °C, alebo musí mať bežnú prevádzkovú teplotu, ak je nižšia, alebo teplota motorového bloku meraná úrovňou infračerveného žiarenia musí byť aspoň ekvivalentná. Ak sa na základe konfigurácie vozidla toto meranie nedá uskutočniť, stanovenie bežnej prevádzkovej teploty motora sa môže vykonávať inými prostriedkami, napríklad pomocou chladiaceho ventilátora motora.

ii)

Výfukový systém sa prečistí aspoň troma cyklami voľnej akcelerácie alebo ekvivalentnou metódou.

Skúšobný postup:

1.

Motor a akékoľvek namontované turbodúchadlo musí pred začiatkom každého cyklu voľnej akcelerácie bežať na voľnobežných otáčkach. Pri naftových motoroch ťažkých úžitkových vozidiel to znamená čakať aspoň 10 sekúnd po uvoľnení akcelerátora.

2.

Na začatie každého cyklu voľnej akcelerácie sa akceleračný pedál musí rýchlo (v priebehu menej než jednej sekundy) a rovnomerne stlačiť, ale nie násilne, tak aby sa dosiahla maximálna dodávka zo vstrekovacieho čerpadla.

3.

Počas každého cyklu voľnej akcelerácie musí motor dosiahnuť medzné otáčky alebo pri vozidlách s automatickou prevodovkou otáčky špecifikované výrobcom, alebo ak takýto údaj nie je k dispozícii, dve tretiny medzných otáčok pred tým, než sa uvoľní akceleračný pedál. Toto by sa mohlo kontrolovať napríklad monitorovaním otáčok motora alebo tak, že sa nechá uplynúť dostatočný čas medzi počiatočným stlačením pedálu a jeho uvoľnením, čo by malo v prípade vozidiel kategórií M2, M3, N2 a N3 predstavovať minimálne dve sekundy.

4.

Vozidlá v skúške nevyhovejú len vtedy, keď aritmetické priemery minimálne troch posledných cyklov voľnej akcelerácie prekročia hraničné hodnoty. To sa môže vypočítať tak, že sa nebude brať do úvahy žiadne meranie, ktoré sa značne odchyľuje od nameraného priemeru, alebo tak, že sa použije iný spôsob štatistického výpočtu, ktorý zohľadňuje rozptyl meraní. Členské štáty môžu obmedziť počet skúšobných cyklov.

5.

V snahe zabrániť nepotrebnému skúšaniu členské štáty môžu medzi nevyhovujúce vozidlá zaradiť vozidlá, ktorých namerané hodnoty výrazne presiahli medzné hodnoty po menej než troch akceleračných cykloch alebo po čistiacich cykloch. Takisto v snahe zabrániť nepotrebnému skúšaniu môžu členské štáty medzi vyhovujúce vozidlá zaradiť vozidlá, ktorých namerané hodnoty boli výrazne nižšie ako medzné hodnoty po menej než troch akceleračných cykloch alebo po čistiacich cykloch.

Informácie špecifické pre typ motora vozidla (VIN)

X

X

 

X

 

Pre skúšanie na výfuku:

Požiadavky na prípravu motora – napr. minimálna teplota oleja/vody [v °C] a postupy na uvedenie motora do režimu skúšania typu II

X

X

 

X

 

hodnota k zaznamenaná na výrobnom štítku vozidla (výsledok emisnej skúšky typu II)

X

X

 

X

 

Medzné otáčky motora pri skúškach typu II

Obmedzovač otáčok motora pri akcelerácii bez zaťaženia [ÁNO/NIE]

X

X

 

X

 

Opis potrebný na deaktiváciu obmedzovača otáčok motora na vykonanie skúšky pri voľnej akcelerácii;

X

X

 

X

 

Pri OBD použiť:

Povolené kódy DTC pri snímaní OBD {kódy pre skupinu NOx 3000 v prípade ľahkých vozidiel}

X

X

 

X

 

Konektor a komunikačný protokol (norma, napájacie napätie, umiestnenie)

X

X

 

X

 

Zoznam kódov DTC (trieda A, B1 a B2 v súčasnosti iba pre ťažké vozidlá)

X

X

 

X

 

8.3.

Potlačenie elektromagnetického rušenia

 

Rádiové rušenie (X)2

 

 

 

 

 

 

 

8.4.

Ďalšie položky týkajúce sa životného prostredia

 

8.4.1.

Úniky kvapalín

 

 

 

 

 

 

 

9.

DOPLŇUJÚCE SKÚŠKY PRE VOZIDLÁ KATEGÓRIÍ M2, M3 URČENÉ NA PREPRAVU OSÔB

 

9.1.

Dvere

 

9.1.1.

Vstupné a výstupné dvere

Vizuálna kontrola a skúška činnosti.

 

 

 

 

 

 

9.1.2.

Núdzové východy

Vizuálna kontrola a kontrola činnosti (v prípade potreby).

 

 

 

 

 

 

9.2.

Systém na odhmlievanie a odmrazovanie skiel (X)2

Vizuálna kontrola a skúška činnosti

 

 

 

 

 

 

9.3.

Systém vetrania a kúrenia (X)2

Vizuálna kontrola a skúška činnosti

 

 

 

 

 

 

9.4.

Sedadlá

 

9.4.1.

Sedadlá pre cestujúcich (vrátane sedadiel pre sprevádzajúci personál)

Vizuálna kontrola

 

 

 

 

 

 

9.4.2.

Sedadlo vodiča (doplňujúce požiadavky)

Vizuálna kontrola

 

 

 

 

 

 

9.5.

Vnútorné osvetlenie a zariadenia na zobrazenie cieľa jazdy (smerové tabuľky) (X)2

Vizuálna kontrola a skúška činnosti

 

 

 

 

 

 

9.6.

Uličky medzi sedadlami, plochy na státie

Vizuálna kontrola

 

 

 

 

 

 

9.7.

Schody a stupienky

Vizuálna kontrola a kontrola činnosti (v prípade potreby).

 

 

 

 

 

 

9.8.

Komunikačný systém pre cestujúcich (X)2

Vizuálna kontrola a skúška činnosti.

 

 

 

 

 

 

9.9.

Upozornenia (X)2

Vizuálna kontrola.

 

 

 

 

 

 

9.10.

Požiadavky týkajúce sa prepravy detí. (X)2

 

9.10.1.

Dvere

Vizuálna kontrola

 

 

 

 

 

 

9.10.2.

Signalizácia a špeciálne vybavenie

Vizuálna kontrola

 

 

 

 

 

 

9.11.

Požiadavky týkajúce sa prepravy zdravotne postihnutých osôb (X)2.

 

9.11.1.

Dvere, rampy a výťahy

Vizuálna kontrola a skúška činnosti

 

 

 

 

 

 

9.11.2.

Systém na upevnenie invalidného vozíka

Vizuálna kontrola a podľa potreby kontrola činnosti.

 

 

 

 

 

 

9.11.3.

Signalizácia a špeciálne vybavenie

Vizuálna kontrola

 

 

 

 

 

 

9.12.

Iné špeciálne vybavenie (X)2

 

9.12.1.

Zariadenia na prípravu jedál

Vizuálna kontrola

 

 

 

 

 

 

9.12.2.

Sanitárne zariadenie

Vizuálna kontrola

 

 

 

 

 

 

9.12.3.

Iné zariadenia (napr. audiovizuálne systémy)

Vizuálna kontrola

 

 

 

 

 

 

POZNÁMKY:

1

„Požiadavky“ sa stanovujú v rámci typového schvaľovania ku dňu schválenia, prvého zápisu do evidencie alebo prvého uvedenia do prevádzky, ako aj v rámci povinností dodatočnej montáže alebo vnútroštátnych právnych predpisov v krajine evidencie. Tieto príčiny poruchy platia len v prípade, keď sa kontroluje dodržiavanie požiadaviek.

2

(X) označuje položky, ktoré sa týkajú stavu vozidla a jeho vhodnosti na použitie v cestnej premávke, nie sú však považované za podstatné v rámci kontroly technického stavu.

(1)  Typové schválenie v súlade so smernicou 70/220/EHS, nariadením (ES) č. 715/2007 prílohou I tabuľkou 1 (Euro 5), smernicou 88/77/EHS a smernicou 2005/55/ES.

(2)  Typové schválenie v súlade s nariadením (ES) č. 715/2007 prílohou I tabuľkou 2 (Euro 6) a nariadením (ES) č. 595/2009 (Euro VI).

(3)  Typovo schválené v súlade so smernicou 70/220/EHS, s tabuľkou 1 (Euro 5) prílohy I k nariadeniu (ES) č. 715/2007, so smernicou 88/77/EHS a smernicou 2005/55/ES.

(4)  Typovo schválené v súlade s tabuľkou 2 (Euro 6) prílohy I k nariadeniu (ES) č. 715/2007 a s nariadením (ES) č. 595/2009 (Euro VI).