11.4.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

LI 100/8


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/587

z 11. apríla 2019,

ktorým sa mení príloha I k nariadeniu (ES) č. 119/2009, pokiaľ ide o zahrnutie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a niektorých z jeho závislých území Britskej koruny do zoznamu tretích krajín alebo ich častí, z ktorých sa povoľuje dovoz zásielok voľne žijúcich zajacovitých, určitých voľne žijúcich suchozemských cicavcov a chovných králikov do Únie

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/99/ES zo 16. decembra 2002 ustanovujúcu pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh (1), a najmä na článok 8 úvodnú vetu, článok 8 ods. 1 prvý pododsek, článok 8 ods. 4 a článok 9 ods. 4,

keďže:

(1)

Spojené kráľovstvo 29. marca 2017 predložilo oznámenie o svojom úmysle vystúpiť z Únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“). Európska rada 22. marca 2019 po dohode so Spojeným kráľovstvom prijala rozhodnutie (EÚ) 2019/476 (2), ktorým sa predlžuje lehota podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ. V súlade s uvedeným rozhodnutím sa v prípade, že Dolná snemovňa Spojeného kráľovstva najneskôr do 29. marca 2019 neschváli dohodu o vystúpení, lehota stanovená v článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ predĺži do 12. apríla 2019. Keďže dohoda o vystúpení nebola schválená do 29. marca 2019, právo Únie sa od 13. apríla 2019 na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve (ďalej len „dátum vystúpenia“) prestane uplatňovať.

(2)

V nariadení Komisie (ES) č. 119/2009 (3) sa stanovujú podmienky verejného zdravia, podmienky zdravia zvierat a požiadavky na certifikáciu potrebné pre dovoz zásielok voľne žijúcich zajacovitých, určitých voľne žijúcich suchozemských cicavcov a chovných králikov do Únie a zoznam tretích krajín a ich častí, z ktorých sa povoľuje dovoz takýchto zásielok do Únie.

(3)

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska poskytlo záruky potrebné na to, aby uvedená krajina a niektoré z jej závislých území Britskej koruny aj po dátume vystúpenia spĺňali podmienky stanovené v nariadení (ES) č. 119/2009, pokiaľ ide o dovoz zásielok voľne žijúcich zajacovitých, určitých voľne žijúcich suchozemských cicavcov a chovných králikov do Únie, a to tak, že budú dodržiavať súlad s právnymi predpismi Únie počas počiatočného obdobia aspoň deviatich mesiacov.

(4)

Vzhľadom na tieto osobitné záruky, ktoré poskytlo Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, a s cieľom zabrániť akémukoľvek zbytočnému narušeniu obchodu po dátume vystúpenia by sa Spojené kráľovstvo a niektoré z jeho závislých území Britskej koruny mali zahrnúť do zoznamu tretích krajín a ich častí stanoveného v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 119/2009, z ktorých je povolený dovoz zásielok voľne žijúcich zajacovitých, určitých voľne žijúcich suchozemských cicavcov a chovných králikov do Únie.

(5)

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 119/2009 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

Toto nariadenie by sa malo uplatňovať od 13. apríla 2019 s výnimkou prípadu, že právo Únie sa bude na Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a v ňom naďalej uplatňovať aj v uvedenom dátume.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Časť 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 119/2009 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 13. apríla 2019.

Ak sa však právo Únie bude na Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a v ňom naďalej uplatňovať aj v uvedenom dátume, toto rozhodnutie sa uplatňovať nebude.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. apríla 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  Rozhodnutie Európskej rady (EÚ) 2019/476 prijaté po dohode so Spojeným kráľovstvom z 22. marca 2019, ktorým sa predlžuje lehota podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ (Ú. v. EÚ L 80 I, 22.3.2019, s. 1).

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 119/2009 z 9. februára 2009, ktorým sa stanovuje zoznam tretích krajín alebo ich častí na účely dovozu mäsa voľne žijúcich zajacovitých, určitých voľne žijúcich suchozemských cicavcov a chovných králikov do Spoločenstva alebo jeho tranzitu cez Spoločenstvo, ako aj požiadavky veterinárneho osvedčovania (Ú. v. EÚ L 39, 10.2.2009, s. 12).


PRÍLOHA

Tabuľka uvedená v časti 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 119/2009 sa mení takto:

a)

Za položku týkajúcu sa Kanady sa vkladajú tieto riadky:

„Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

GB

WL

 

RM

 

WM

 

Guernsey

GG

WL

 

RM

 

WM“

 

b)

Za položku týkajúcu sa Grónska sa vkladajú tieto riadky:

„Jersey

JE

WL

 

RM

 

WM“