25.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 83/38


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/474

z 19. marca 2019,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 33, 114 a 207,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 (3) sa ustanovuje Colný kódex Únie (ďalej len „kódex“) a všeobecné pravidlá a postupy uplatniteľné na tovar vstupujúci na colné územie Únie alebo tovar prepravený z colného územia Únie.

(2)

Talianska obec Campione d'Italia, ktorá je talianskou exklávou na území Švajčiarska, ako aj talianske vody jazera Lugano, by sa mali začleniť do colného územia Únie, pretože historické dôvody, pre ktoré boli tieto územia vyňaté, ako sú napríklad ich izolovanosť a hospodárske znevýhodnenie, už pominuli. Z rovnakých dôvodov by sa tieto územia mali začleniť do všeobecného systému spotrebných daní, pričom by aj naďalej mali zostať vyňaté zo spoločného systému dane z pridanej hodnoty. S cieľom zabezpečiť, aby sa tieto zmeny uplatňovali konzistentne od rovnakého momentu, začlenenie uvedených území do colného územia Únie by sa malo uplatňovať od 1. januára 2020.

(3)

Kódex by sa mal zmeniť s cieľom objasniť, že držiteľ rozhodnutia o záväznej informácii o nomenklatúrnom zatriedení tovaru (ZINZ) môže používať uvedené rozhodnutie ešte šesť mesiacov po tom, ako bolo rozhodnutie ZINZ zrušené, ak zrušenie vyplýva zo skutočnosti, že uvedené rozhodnutie nie je v súlade s colnými predpismi alebo že podmienky stanovené pre vydanie rozhodnutia ZINZ neboli splnené alebo sa prestali plniť.

(4)

Dočasné uskladnenie by sa malo pridať do zoznamu colných formalít, na ktoré sa vzťahuje ustanovenie kódexu stanovujúce zánik colného dlhu, ktorý vznikol nesplnením povinnosti alebo nedodržaním podmienky, ak porušenia nemali výrazný vplyv na správne fungovanie príslušného režimu, nepredstavovali pokus o podvodné konanie a situácia sa následne napravila. Na účely zániku colného dlhu v uvedených prípadoch by sa k dočasnému uskladneniu nemalo pristupovať inak než k colnému režimu. Delegovanie právomoci na Komisiu s cieľom doplniť uvedené ustanovenie kódexu by sa malo takisto zmeniť tak, aby zahŕňalo dočasné uskladnenie.

(5)

Ak colné orgány musia zrušiť platnosť predbežného colného vyhlásenia o vstupe vzhľadom na skutočnosť, že tovar, na ktorý sa vyhlásenie vzťahuje, nevstúpil na colné územie Únie, platnosť predbežného colného vyhlásenia o vstupe by sa mala zrušiť bezodkladne 200 dní odo dňa podania vyhlásenia, a nie v lehote 200 dní, keďže ide o obdobie, v rámci ktorého tovar musí vstúpiť na colné územie Únie.

(6)

Aby sa colným orgánom umožnilo vykonávanie primeranej analýzy rizík a primeraných kontrol na základe rizika, je potrebné zabezpečiť, aby im hospodárske subjekty poskytli údaje a informácie pred príchodom tovaru, ktorý nie je tovarom Únie, vo forme predbežného colného vyhlásenia o vstupe. Ak predbežné colné vyhlásenie o vstupe nebolo podané pred vstupom tovaru na colné územie Únie a od povinnosti podať ho nebolo upustené, hospodárske subjekty by mali predložiť údaje a informácie, ktoré sú bežne zahrnuté v predbežných colných vyhláseniach o vstupe, vo svojom colnom vyhlásení alebo vyhlásení na dočasné uskladnenie. Na uvedené účely by možnosť podať colné vyhlásenie alebo vyhlásenie na dočasné uskladnenie namiesto predbežného colného vyhlásenia o vstupe mala byť k dispozícii len vtedy, ak to colné orgány, ktorým sa tovar predkladá, umožnia. Ak colné orgány musia zrušiť platnosť vyhlásenia na dočasné uskladnenie vzhľadom na skutočnosť, že tovar, na ktorý sa vyhlásenie vzťahuje, sa nepredložil colným orgánom, platnosť uvedeného vyhlásenia by sa mala zrušiť bezodkladne po uplynutí 30 dní odo dňa podania vyhlásenia, a nie v lehote 30 dní, keďže ide o obdobie, v rámci ktorého sa tovar musí predložiť colným orgánom.

(7)

Úplné oslobodenie od dovozného cla by sa malo udeliť v prípade tovaru, ktorý bol opravený alebo pozmenený v rámci colného režimu pasívny zušľachťovací styk v krajine alebo na území, s ktorými Únia uzavrela medzinárodnú dohodu, ktorá takéto oslobodenie stanovuje, aby sa zabezpečilo, že Únia si splní svoje medzinárodné záväzky v tejto oblasti. Vzhľadom na to, že rozsah uvedeného oslobodenia sa obmedzuje na dovoz výrobkov, ktoré boli skutočne opravené alebo pozmenené v dotknutej krajine alebo na dotknutom území, nemal by sa rozšíriť na dovoz opravených alebo pozmenených výrobkov získaných z náhradného tovaru alebo náhradných výrobkov v systéme jednoduchej výmeny. Oslobodenie od dovozného cla by sa preto nemalo uplatňovať na uvedený tovar a uvedené výrobky.

(8)

Ak colné orgány musia zrušiť platnosť predbežného colného vyhlásenia o výstupe alebo oznámenia o spätnom vývoze vzhľadom na skutočnosť, že príslušný tovar nebol prepravený z colného územia Únie, platnosť vyhlásenia alebo oznámenia by sa mala zrušiť bezodkladne po uplynutí 150 dní odo dňa jeho podania, a nie v lehote 150 dní, keďže ide o obdobie, v rámci ktorého sa tovar musí prepraviť z colného územia Únie.

(9)

V súlade so zásadou proporcionality je na dosiahnutie základných cieľov umožnenia účinného fungovania colnej únie a vykonávania spoločnej obchodnej politiky potrebné a vhodné vyriešiť niekoľko technických problémov, ktoré sa zistili pri vykonávaní kódexu od nadobudnutia jeho účinnosti, začleniť dve územia jedného členského štátu do colného územia Únie a zosúladiť kódex s medzinárodnými dohodami, ktoré neboli v platnosti v čase jeho prijatia. V súlade s článkom 5 ods. 4 Zmluvy o Európskej únii toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(10)

Nariadenie (EÚ) č. 952/2013 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) č. 952/2013 sa mení takto:

1.

V článku 4 ods. 1 sa dvanásta zarážka nahrádza takto:

„—

územie Talianskej republiky okrem obce Livigno,“.

2.

V článku 34 ods. 9 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„9.   Ak rozhodnutie ZINZ alebo ZIPT stratí platnosť v súlade s odsekom 1 písm. b) alebo odsekom 2, alebo sa zruší v súlade s odsekmi 5, 7 alebo 8, rozhodnutie ZINZ alebo ZIPT možno ešte stále používať v súvislosti so záväznými zmluvami, ktoré boli založené na tomto rozhodnutí a uzavreté pred tým, ako toto rozhodnutie stratilo platnosť alebo bolo zrušené. Toto predĺžené používanie sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie ZIPT vydané na tovar, ktorý má byť vyvezený.“

3.

V článku 124 ods. 1 písm. h) sa bod i) nahrádza takto:

„i)

porušenia, ktoré viedli k vzniku colného dlhu, nemali výrazný vplyv na správne fungovanie dočasného uskladnenia alebo príslušného colného režimu a nepredstavovali pokus o podvodné konanie;“.

4.

Článok 126 sa nahrádza takto:

„Článok 126

Delegovanie právomoci

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 284 s cieľom určiť zoznam porušení, ktoré nemajú výrazný vplyv na správne fungovanie dočasného uskladnenia alebo príslušného colného režimu, a doplniť článok 124 ods. 1 písm. h) bod i).“

5.

V článku 129 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Ak tovar, na ktorý sa podalo predbežné colné vyhlásenie o vstupe, nevstúpil na colné územie Únie, colné orgány bezodkladne zrušia platnosť tohto vyhlásenia v každom z týchto prípadov:

a)

na žiadosť deklaranta; alebo

b)

po uplynutí 200 dní od podania vyhlásenia.“

6.

V článku 139 sa odsek 5 nahrádza takto:

„5.   Ak sa na tovar, ktorý nie je tovarom Únie a ktorý sa predkladá colným orgánom, nepodalo predbežné colné vyhlásenie o vstupe, jedna z osôb uvedených v článku 127 ods. 4 podá bez toho, aby bol dotknutý článok 127 ods. 6, bezodkladne takéto vyhlásenie alebo namiesto neho, pokiaľ to colné orgány umožnia, colné vyhlásenie alebo vyhlásenie na dočasné uskladnenie, s výnimkou prípadov, keď sa od povinnosti podať takéto vyhlásenie upúšťa. Ak sa za takýchto okolností podá colné vyhlásenie alebo vyhlásenie na dočasné uskladnenie, vyhlásenie musí obsahovať aspoň údaje potrebné na predbežné colné vyhlásenie o vstupe.“

7.

V článku 146 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Ak sa tovar, na ktorý sa podalo vyhlásenie na dočasné uskladnenie, nepredložil colným orgánom, colné orgány bezodkladne zrušia platnosť tohto vyhlásenia v každom z týchto prípadov:

a)

na žiadosť deklaranta alebo

b)

po uplynutí 30 dní od podania vyhlásenia.“

8.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 260a

Tovar opravený alebo pozmenený v rámci medzinárodných dohôd

1.   Úplné oslobodenie od dovozného cla sa udeľuje na zušľachtené výrobky získané z tovaru prepusteného do colného režimu pasívny zušľachťovací styk, ak sa k spokojnosti colných orgánov preukáže, že:

a)

uvedený tovar bol opravený alebo pozmenený v krajine alebo na území mimo colného územia Únie, s ktorými Únia uzavrela medzinárodnú dohodu, ktorá takéto oslobodenie stanovuje, a

b)

podmienky na oslobodenie od dovozného cla stanovené v dohode uvedenej v písmene a) sú splnené.

2.   Odsek 1 sa neuplatňuje na zušľachtené výrobky získané z náhradného tovaru uvedeného v článku 223 a na náhradné výrobky uvedené v článkoch 261 a 262.“

9.

V článku 272 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Ak sa tovar, na ktorý sa podalo predbežné colné vyhlásenie o výstupe, neprepravil z colného územia Únie, colné orgány bezodkladne zrušia platnosť tohto vyhlásenia v každom z týchto prípadov:

a)

na žiadosť deklaranta alebo

b)

po uplynutí 150 dní od podania vyhlásenia.“

10.

V článku 275 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Ak sa tovar, na ktorý sa podalo oznámenie o spätnom vývoze, neprepravil z colného územia Únie, colné orgány bezodkladne zrušia platnosť tohto oznámenia v každom z týchto prípadov:

a)

na žiadosť deklaranta alebo

b)

po uplynutí 150 dní od podania oznámenia.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 1 ods. 1 sa uplatňuje od 1. januára 2020.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. marca 2019

Za Európsky parlament

predseda

A. TAJANI

Za Radu

predseda

G. CIAMBA


(1)  Ú. v. EÚ C 367, 10.10.2018, s. 39.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 31. januára 2019 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 18. februára 2019.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).