25.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 83/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/472

z 19. marca 2019,

ktorým sa stanovuje viacročný plán pre populácie lovené v západných vodách a priľahlých vodách a na rybolov využívajúci tieto populácie, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 2016/1139 a (EÚ) 2018/973 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 811/2004, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007 a (ES) č. 1300/2008

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

V Dohovore Organizácie Spojených národov z 10. decembra 1982 o morskom práve, ktorého zmluvnou stranou je aj Únia, sa stanovujú povinnosti týkajúce sa ochrany morských zdrojov vrátane uchovávania alebo obnovy populácií druhov rýb, ktoré sú predmetom rybolovu, a to na úrovniach, pri ktorých je možné dosahovať maximálny udržateľný výnos (ďalej len „MSY“).

(2)

Na samite Organizácie Spojených národov o udržateľnom rozvoji, ktorý sa konal v New Yorku v roku 2015, sa Únia a jej členské štáty zaviazali do roku 2020 účinne regulovať rybolov, zastaviť nadmerný, nezákonný, nenahlásený a neregulovaný rybolov a deštruktívne rybolovné praktiky a zaviesť vedecky podložené plány hospodárenia s cieľom čo možno najrýchlejšej obnovy populácií rýb minimálne na úrovne, pri ktorých je možné dosahovať MSY zodpovedajúci ich biologickým vlastnostiam.

(3)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 (3) sa stanovujú pravidlá spoločnej rybárskej politiky (ďalej len „SRP“) v súlade s medzinárodnými záväzkami Únie. SRP má prispievať k ochrane morského prostredia, udržateľnému hospodáreniu so všetkými komerčne využívanými druhmi a najmä k dosiahnutiu dobrého environmentálneho stavu do roku 2020, ako sa stanovuje v článku 1 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES (4).

(4)

K cieľom SRP patrí okrem iného zabezpečiť, aby rybolov a akvakultúra boli dlhodobo environmentálne udržateľné a aby sa v súvislosti s riadením rybárstva uplatňoval preventívny prístup a ekosystémový prístup.

(5)

Na dosiahnutie cieľov SRP sa má prijať niekoľko ochranných opatrení, prípadne ich ľubovoľná kombinácia, napríklad viacročné plány, technické opatrenia a určovanie a prideľovanie rybolovných možností.

(6)

Podľa článkov 9 a 10 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 majú viacročné plány vychádzať z vedeckých, technických a hospodárskych odporúčaní. V súlade s uvedenými ustanoveniami by viacročný plán stanovený týmto nariadením (ďalej len „plán“) mal obsahovať ciele, kvantifikovateľné cieľové hodnoty s jasnými časovými rámcami, ochranné referenčné body, záruky a technické opatrenia určené na zamedzenie nechceným úlovkom a ich zníženie a minimalizovať vplyv na morské prostredie, najmä na citlivé biotopy a chránené druhy.

(7)

V tomto nariadení by sa mali zohľadniť obmedzenia týkajúce sa veľkosti plavidiel vykonávajúcich maloobjemový a pobrežný rybolov používaných v najvzdialenejších regiónoch.

(8)

„Najlepšie dostupné vedecké odporúčania“ by sa mali vykladať tak, že ide o verejne dostupné vedecké odporúčania, ktoré vychádzajú z najaktuálnejších vedeckých údajov a metód a ktoré buď vydal, alebo preskúmal nezávislý vedecký subjekt uznávaný na úrovni Únie alebo na medzinárodnej úrovni.

(9)

Komisia by mala získať najlepšie dostupné vedecké odporúčania týkajúce sa populácií, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti plánu. Na tento účel uzatvára memorandá o porozumení s Medzinárodnou radou pre výskum mora (ďalej len „ICES“). Vedecké odporúčania, najmä rady ICES alebo podobného nezávislého vedeckého subjektu uznávaného na úrovni Únie alebo na medzinárodnej úrovni, by mali vychádzať z plánu a mali by sa v nich uvádzať predovšetkým rozsahy FMSY a referenčné body biomasu, t. j. MSY Btrigger a Blim. Uvedené hodnoty by sa mali uvádzať v príslušných odporúčaniach týkajúcich sa danej populácie a, ak je to vhodné, aj vo všetkých ďalších verejne dostupných vedeckých odporúčaniach, napríklad aj vrátane odporúčaní týkajúcich sa zmiešaného rybolovu, ktoré vydala najmä rada ICES alebo podobný nezávislý vedecký subjekt uznávaný na úrovni Únie alebo na medzinárodnej úrovni.

(10)

V nariadeniach Rady (ES) č. 811/2004 (5), (ES) č. 2166/2005 (6), (ES) č. 388/2006 (7), (ES) č. 509/2007 (8) a (ES) č. 1300/2008 (9) sa stanovujú pravidlá využívania severnej populácie merlúzy európskej, populácií merlúzy európskej a homára štíhleho v Kantábrijskom mori a na západe Pyrenejského polostrova, populácie soley európskej v Biskajskom zálive, populácie soley európskej v západnej časti Lamanšského prielivu, populácie sleďa atlantického západne od Škótska a populácie tresky škvrnitej v Kattegate, v Severnom mori, západne od Škótska a v Írskom mori. Uvedené a ďalšie populácie druhov žijúcich pri morskom dne sa lovia v rámci zmiešaného rybolovu. Preto je vhodné zaviesť jednotný viacročný plán zohľadňujúci takéto technické interakcie.

(11)

Takýto viacročný plán by sa mal zároveň vzťahovať na populácie druhov žijúcich pri morskom dne a ich rybolov v západných vodách, ktoré pozostávajú zo severozápadných a juhozápadných vôd. Uvedenými populáciami druhov žijúcich pri morskom dne sú súmerné a platesotvaré ryby, drsnokožce a homár štíhly (Nephrops norvegicus), ktoré žijú na dne vodného stĺpca alebo v jeho blízkosti.

(12)

Niektoré populácie druhov žijúcich pri morskom dne sa lovia v západných vodách a priľahlých vodách. Rozsah pôsobnosti ustanovení plánu týkajúcich sa cieľových hodnôt a záruk vzťahujúcich sa na populácie, ktoré sa lovia väčšinou v západných vodách, by sa preto mal rozšíriť aj na oblasti mimo západných vôd. V prípade populácií, ktoré sa lovia prevažne mimo západných vôd, no vyskytujú sa aj v západných vodách, je navyše potrebné vo viacročných plánoch stanoviť cieľové hodnoty a záruky týkajúce sa oblastí, ktoré sa nachádzajú mimo západných vôd, kde sa tieto populácie väčšinou lovia, a teda rozšíriť pôsobnosť daných viacročných plánov aj na západné vody.

(13)

Geografický rozsah pôsobnosti plánu by mal vychádzať z geografickej distribúcie populácií uvedených v najnovších vedeckých odporúčaniach k populáciám, ktoré poskytla najmä rada ICES alebo podobný nezávislý vedecký subjekt uznávaný na úrovni Únie alebo na medzinárodnej úrovni. Budúce zmeny geografickej distribúcie populácií uvedených v pláne môžu byť potrebné, a to buď z dôvodu kvalitnejších vedeckých informácií alebo migrácie populácií. Komisia by sa preto mala splnomocniť prijímať delegované akty, ktorými sa upraví geografická distribúcia populácií uvedených v pláne, ak z vedeckých odporúčaní poskytnutých najmä radou ICES alebo podobným nezávislým vedeckým subjektom uznávaným na úrovni Únie alebo na medzinárodnej úrovni vyplýva zmena geografickej distribúcie relevantných populácií.

(14)

Ak populácie spoločného záujmu využívajú aj tretie krajiny, Únia by mala spolupracovať s týmito tretími krajinami s cieľom zabezpečiť, aby sa s týmito populáciami hospodárilo udržateľným spôsobom, ktorý je v súlade s cieľmi uvedenými v nariadení (EÚ) č. 1380/2013, najmä s cieľom stanoveným v jeho článku 2 ods. 2, ako aj s cieľmi stanovenými v tomto nariadení. Ak sa nedosiahne formálna dohoda, Únia by mala vynaložiť maximálne úsilie, aby sa dosiahla spoločná dohoda o rybolove takýchto populácií s cieľom umožniť udržateľné hospodárenie, čím sa podporia rovnaké podmienky pre prevádzkovateľov z Únie.

(15)

Cieľom plánu by malo byť prispieť k dosiahnutiu cieľov SRP, a najmä k dosiahnutiu a udržaniu MSY týkajúceho sa cieľových populácií, k plneniu povinnosti vylodiť úlovky v súvislosti s populáciami druhov žijúcich pri morskom dne, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia výlovu, a k podpore primeranej životnej úrovne osôb závislých od rybárskych činností, a to s prihliadnutím na aspekty pobrežného rybolovu, ako aj sociálno-ekonomické aspekty. V pláne by sa mal uplatňovať aj ekosystémový prístup k riadeniu rybárstva s cieľom minimalizovať nepriaznivé vplyvy rybolovných činností na morské ekosystémy. Mal by byť v súlade s právnymi predpismi Únie v oblasti životného prostredia, najmä s cieľom dosiahnuť do roku 2020 dobrý environmentálny stav (v súlade so smernicou 2008/56/ES) a cieľmi smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES (10) a smernice Rady 92/43/EHS (11). V pláne by sa mali uviesť aj podrobnosti vykonávania povinnosti vylodiť úlovky v západných vodách Únie v prípade všetkých druhov populácií, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky podľa článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

(16)

V článku 16 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa vyžaduje, aby sa rybolovné možnosti stanovovali v súlade s cieľmi stanovenými v jeho článku 2 ods. 2 a aby boli v súlade s cieľmi, časovými rámcami a rozmedziami stanovenými vo viacročných plánoch.

(17)

Cieľovú rybolovnú úmrtnosť (ďalej len „F“) zodpovedajúcu cieľu dosiahnutia a udržania MSY je vhodné stanoviť ako rozsahy hodnôt, ktoré sú v súlade s dosiahnutím MSY(FMSY). Uvedené rozsahy, určené na základe najlepších dostupných vedeckých odporúčaní, sú nevyhnutné na zabezpečenie flexibility s cieľom zohľadniť vývoj vedeckých odporúčaní, prispieť k vykonávaniu povinnosti vylodiť úlovky a vziať do úvahy vlastnosti zmiešaného rybolovu. Rozsahy FMSY by mala vypočítať najmä rada ICES, konkrétne v rámci svojho pravidelného odporúčania týkajúceho sa výlovu, alebo podobný nezávislý vedecký subjekt uznávaný na úrovni Únie alebo na medzinárodnej úrovni. Na základe plánu by sa pri výpočte rozsahov malo prihliadať na to, aby sa nimi dosiahlo najviac 5 % zníženie dlhodobého výnosu v porovnaní s MSY. Horná hranica rozsahu by mala byť obmedzená tak, aby pravdepodobnosť poklesu danej populácie pod hodnotu Blim predstavovala najviac 5 %. Uvedená horná hranica by mala tiež zodpovedať pravidlu odporúčaní ICES (ICES „advice rule“), na základe ktorého v prípade, že neresiaca sa biomasa alebo abundancia vykazujú zlé hodnoty, F sa zníži na hodnotu, ktorá neprekračuje hornú hranicu rovnajúcu sa hodnote bodu FMSY vynásobenej neresiacou sa biomasou alebo abundanciou v roku celkového povoleného výlovu (ďalej len „TAC“) a vydelenej hodnotou MSY Btrigger. Rada ICES zohľadňuje uvedené úvahy a pravidlo odporúčaní pri poskytovaní vedeckého poradenstva v súvislosti s rybolovnou úmrtnosťou a možnosťami výlovu.

(18)

Na účely stanovenia rybolovných možností by mala existovať prahová hodnota rozsahov FMSY pre bežné situácie a pre určité situácie za predpokladu, že dotknutá populácia sa považuje za populáciu v dobrom stave, aj horná hranica. Rybolovné možnosti by malo byť možné stanoviť len do výšky hornej hranice, ak je to na základe vedeckých odporúčaní alebo dôkazov potrebné na účely dosiahnutia cieľov stanovených v tomto nariadení pre zmiešaný rybolov alebo zamedzenia vážnej škode na populácii v dôsledku vnútrodruhovej alebo medzidruhovej dynamiky populácií, alebo obmedzenia medziročných výkyvov rybolovných možností.

(19)

Príslušná poradná rada by mala mať možnosť odporučiť Komisii prístup k riadeniu, ktorého cieľom je obmedziť medziročné výkyvy rybolovných možností pre konkrétnu populáciu uvedenú v tomto nariadení. Rada by mala mať možnosť zohľadniť všetky takéto odporúčania pri stanovovaní rybolovných možností za predpokladu, že uvedené rybolovné možnosti sú v súlade s cieľmi a zárukami stanovenými v pláne.

(20)

V prípade populácií, pre ktoré sú k dispozícii ciele týkajúce sa MSY, a na účely uplatnenia záruk je nevyhnutné stanoviť ochranné referenčné body vyjadrené ako minimálna úroveň neresiacej sa biomasy v prípade populácií rýb a minimálna úroveň abundancie v prípade homára štíhleho.

(21)

Ak veľkosť populácie klesne pod tieto úrovne, mali by sa poskytnúť primerané ochranné opatrenia. Ak sa vo vedeckých odporúčaniach uvádza, že sú potrebné nápravné opatrenia, mali by záruky zahŕňať zníženie rybolovných možností a špecifické ochranné opatrenia. Uvedené opatrenia by sa mali podľa potreby doplniť všetkými ostatnými vhodnými opatreniami, ako sú opatrenia Komisie v súlade s článkom 12 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, alebo opatrenia členských štátov v súlade s článkom 13 uvedeného nariadenia.

(22)

Malo by byť možné stanoviť hodnoty TAC v prípade homára štíhleho v štyroch konkrétnych oblastiach hospodárenia, a to ako súčet obmedzení výlovu stanovených pre každú funkčnú jednotku a štatistických obdĺžnikov mimo funkčných jednotiek v rámci každej oblasti hospodárenia. To by však nemalo vylúčiť prijatie opatrení na ochranu konkrétnych funkčných jednotiek.

(23)

Na účely uplatňovania regionálneho prístupu v záujme ochrany a udržateľného využívania morských biologických zdrojov je vhodné stanoviť možnosť prijímať v západných vodách technické opatrenia týkajúce sa všetkých populácií.

(24)

Režim obmedzenia rybolovného úsilia pre soley v západnej časti Lamanšského prielivu sa ukázal byť účinným riadiacim nástrojom, ktorý dopĺňa stanovenie možností rybolovu. Takéto obmedzenie úsilia by sa preto malo zachovať v rámci plánu.

(25)

Ak má úmrtnosť pri rekreačnom rybolove výrazný vplyv na populáciu, s ktorou sa hospodári na základe MSY, Rada by mala mať možnosť stanoviť nediskriminačné obmedzenia pre rekreačných rybárov. Rada by sa pri stanovovaní týchto limitov mala opierať o transparentné a objektívne kritériá. Členské štáty by mali v prípade potreby prijať potrebné a primerané opatrenia na monitorovanie a získavanie údajov na účel spoľahlivého odhadu skutočných úrovní úlovkov v rámci rekreačného rybolovu.

(26)

S cieľom splniť povinnosť vylodiť úlovky stanovenú v článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 by sa v pláne mali stanovovať aj ďalšie opatrenia týkajúce sa riadenia, ktoré sa bližšie určia v súlade s článkom 18 uvedeného nariadenia.

(27)

Lehota na predloženie spoločných odporúčaní členských štátov, ktoré majú priamy hospodársky záujem, by sa mala stanoviť v súlade s požiadavkami nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

(28)

V súlade s článkom 10 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 by sa mali prijať ustanovenia, na základe ktorých bude Komisia pravidelne posudzovať primeranosť a účinnosť uplatňovania tohto nariadenia na základe vedeckých odporúčaní. Plán by sa mal vyhodnotiť do 27. marca 2024 a potom každých päť rokov. Uvedené obdobie je dostatočne dlhé na to, aby umožnilo úplné vykonávanie povinnosti vylodiť úlovky a prijatie a realizáciu regionálnych opatrení, a aby sa účinky daných opatrení prejavili na populáciách a rybolove. Ide zároveň o minimálne obdobie, ktoré vyžadujú vedecké subjekty.

(29)

S cieľom včas a primerane sa prispôsobiť technickému a vedeckému pokroku a zabezpečiť flexibilitu a umožniť vývoj určitých opatrení by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmenu alebo doplnenie tohto nariadenia v oblasti úprav týkajúcich sa populácií, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, po zmenách v geografickej distribúcii populácií, nápravných opatrení, vykonávania povinnosti vylodiť úlovky a obmedzení týkajúcich sa celkovej kapacity flotíl daných členských štátov. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (12). Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(30)

S cieľom zabezpečiť právnu istotu je vhodné spresniť, že opatrenia dočasného pozastavenia, ktoré boli prijaté v záujme dosiahnutia cieľov plánu, možno považovať za oprávnené na podporu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 (13).

(31)

Vďaka uplatneniu dynamických referencií na rozsahy FMSY a ochranné referenčné body sa zaručuje, že uvedené parametre, ktoré sú nevyhnutné na stanovenie rybolovných možností, neprestanú byť aktuálne, a že Rada bude vždy môcť využívať najlepšie dostupné vedecké odporúčania. Okrem toho by sa mal pri riadení populácií v Baltskom mori uplatňovať prístup pozostávajúci z poskytovania dynamických referencií na účely najlepších dostupných vedeckých odporúčaní. Malo by sa tiež spresniť, že povinnosť vylodiť úlovky sa netýka rekreačného rybolovu v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje viacročný plán pre rybolov v Baltskom mori. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1139 (14) by sa preto malo zmeniť.

(32)

Mala by sa preskúmať minimálna ochranná referenčná veľkosť pre homára štíhleho v oblastiach Skagerrak a Kattegat. Malo by sa tiež spresniť, že povinnosť vylodiť úlovky sa netýka rekreačného rybolovu v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje viacročný plán pre rybolov v Severnom mori. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/973 (15) by sa preto malo zmeniť.

(33)

Nariadenia Rady (ES) č. 811/2004, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007 a (ES) č. 1300/2008 by sa mali zrušiť.

(34)

Pred dokončením plánu sa dôsledne zvážil jeho pravdepodobný hospodársky a sociálny vplyv súlade s článkom 9 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

PREDMET ÚPRAVY, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Týmto nariadením sa stanovuje viacročný plán (ďalej len „plán“), ktorý sa týka nižšie uvedených populácií druhov žijúcich pri morskom dne (vrátane hlbokomorských populácií) v západných vodách a v prípade výskytu uvedených populácií mimo západných vôd aj v ich priľahlých vodách, ako aj rybolovu využívajúceho tieto populácie:

1.

stuhochvost čierny (Aphanopus carbo) v podoblastiach ICES 1, 2, 4, 6 – 8, 10 a 14 a divíziách 3a, 5a, 5 – b, 9a, a 12b;

2.

dlhochvost tuponosý (Coryphaenoides rupestris) v podoblastiach ICES 6 a 7 a divízii 5b;

3.

morona striebristá (Dicentrarchus labrax) v divíziách ICES 4b, 4c, 7a, 7d – h, 8a a 8b;

4.

morona striebristá (Dicentrarchus labrax) v divíziách ICES 6a, 7b a 7j;

5.

morona striebristá (Dicentrarchus labrax) v divíziách ICES 8c a 9a;

6.

treska škvrnitá (Gadus morhua) v divízii ICES 7a;

7.

treska škvrnitá (Gadus morhua) v divíziách ICES 7e – k;

8.

kalkany (Lepidorhombus spp.) v divíziách ICES 4a a 6a;

9.

kalkany (Lepidorhombus spp.) v divízii ICES 6b;

10.

kalkany (Lepidorhombus spp.) v divíziách ICES 7b – k, 8a, 8b a 8d;

11.

kalkany (Lepidorhombus spp.) v divíziách ICES 8c a 9a;

12.

čertovité (Lophiidae) v divíziách ICES 7b – k, 8a, 8b a 8d;

13.

čertovité (Lophiidae) v divíziách ICES 8c a 9a;

14.

treska jednoškvrnná (Melanogrammus aeglefinus) v divízii ICES 6b;

15.

treska jednoškvrnná (Melanogrammus aeglefinus) v divízii ICES 7a;

16.

treska jednoškvrnná (Melanogrammus aeglefinus) v divíziách ICES 7b – k;

17.

treska merlang (Merlangius merlangus) v divíziách ICES 7b, 7c a 7e – k;

18.

treska merlang (Merlangius merlangus) v podoblasti 8 a divízii ICES 9a;

19.

merlúza európska (Merluccius merluccius) v podoblastiach ICES 4, 6 a 7, a divíziách 3a, 8a, 8b a 8d;

20.

merlúza európska (Merluccius merluccius) v divíziách ICES 8c a 9a;

21.

mieň modrý (Molva dypterygia) v podoblastiach ICES 6 a 7 a divízii 5b;

22.

homár štíhly (Nephrops norvegicus) podľa funkčnej jednotky v podoblasti ICES 6 a divízii 5b:

v oblasti North Minch (FJ 11),

v oblasti South Minch (FJ 12),

v zátoke Clyde (FJ 13),

v divízii 6a, mimo funkčných jednotiek (západne od Škótska);

23.

homár štíhly (Nephrops norvegicus) podľa funkčnej jednotky v podoblasti ICES 7:

vo východnej časti Írskeho mora (FJ 14),

v západnej časti Írskeho mora (FJ 15),

v oblasti Porcupine Banks (FJ 16),

v Aranských vodách (FJ 17),

v Írskom mori (FJ 19),

v Keltskom mori (FJ 20 – 21),

v Bristolskom zálive (FJ 22),

mimo funkčných jednotiek (južné Keltské more, vody juhozápadne od Írska);

24.

homár štíhly (Nephrops norvegicus) podľa funkčnej jednotky v divíziách ICES 8a, 8b, 8d a 8e:

v severnej a centrálnej časti Biskajského zálivu (FJ 23 – 24);

25.

homár štíhly (Nephrops norvegicus) podľa funkčnej jednotky v podoblastiach ICES 9 a 10 a oblasti CECAF 34.1.1:

v atlantických pyrenejských vodách – východ, západná časť Galície a severná časť Portugalska (FJ 26 – 27);

v atlantických pyrenejských vodách – východ a juhozápadná a západná časť Portugalska (FJ 28 – 29);

v atlantických pyrenejských vodách– východ a Cádizský záliv (FJ 30);

26.

pagel bledý (Pagellus bogaraveo) v podoblasti ICES 9;

27.

platesa veľká (Pleuronectes platessa) v divízii ICES 7d;

28.

platesa veľká (Pleuronectes platessa) v divízii ICES 7e;

29.

treska žltkavá (Pollachius pollachius) v podoblastiach ICES 6 a 7;

30.

solea európska (Solea solea) v podoblastiach ICES 5, 12 a 14 a divízii 6b;

31.

solea európska (Solea solea) v divízii ICES 7d;

32.

solea európska (Solea solea) v divízii ICES 7e;

33.

solea európska (Solea solea) v divíziách ICES 7f a 7g;

34.

solea európska (Solea solea) v divíziách ICES 7 h, 7j a 7k;

35.

solea európska (Solea solea) v divíziách ICES 8a a 8b;

36.

solea európska (Solea solea) v divíziách ICES 8c a 9a.

Ak z vedeckých odporúčaní, najmä odporúčaní rady ICES alebo podobného nezávislého vedeckého subjektu uznávaného na úrovni Únie alebo na medzinárodnej úrovni, vyplýva zmena v geografickej distribúcií populácií uvedených v prvom pododseku tohto odseku, Komisia môže v súlade s článkom 18 prijať delegované akty, ktorými sa zmení toto nariadenie v dôsledku úpravy oblastí uvedených v prvom pododseku tohto odseku s cieľom zohľadniť uvedenú zmenu. Takéto úpravy sa nesmú týkať oblastí výskytu populácií mimo vôd Únie podoblastí ICES 4 až 10 a oblasti CECAF 34.1.1, 34.1.2 a 34.2.0.

2.   Ak na základe vedeckého odporúčania Komisia dospeje k názoru, že zoznam populácií uvedený v prvom pododseku odseku 1 je potrebné zmeniť, môže predložiť návrh na jeho zmenu.

3.   Na priľahlé vody, na ktoré sa vzťahuje odsek 1 tohto článku, sa uplatňujú sa iba články 4 a 7 a opatrenia týkajúce sa rybolovných možností podľa článku 8 tohto nariadenia.

4.   Toto nariadenie sa vzťahuje aj na vedľajšie úlovky, ku ktorých uloveniu došlo v západných vodách pri love populácií uvedených v odseku 1. V prípade, že sa rozsahy FMSY a záruky súvisiace s biomasou daných populácií stanovia na základe iných právnych predpisov Únie, ktorými sa stanovujú viacročné plány, uplatnia sa uvedené rozsahy a záruky.

5.   V tomto nariadení sa zároveň uvádzajú podrobnosti vykonávania povinnosti vylodiť úlovky v západných vodách Únie v prípade všetkých druhov populácií, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky podľa článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

6.   V tomto nariadení sa stanovujú technické opatrenia podľa článku 9, ktoré sú v súvislosti so všetkými populáciami uplatniteľné v západných vodách.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa okrem pojmov vymedzených v článku 4 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009 (16) a článku 3 nariadenia Rady (ES) č. 850/98 (17), uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„západné vody“ sú severozápadné vody (podoblasti ICES 5 (s výnimkou divízie 5a a v rámci divízie 5b iba tie časti, ktoré sú vodami Únie), 6 a 7) a juhozápadné vody (podoblasti ICES 8, 9 a 10 (vody okolo Azorských ostrovov), a oblasti CECAF 34.1.1, 34.1.2 a 34.2.0 (vody okolo Madeiry a Kanárskych ostrovov);

2.

„rozsah FMSY“ je rozpätie hodnôt podľa najlepších dostupných vedeckých odporúčaní, najmä od rady ICES alebo od podobného nezávislého vedeckého subjektu uznávaného na úrovni Únie alebo na medzinárodnej úrovni, pri ktorých všetky úrovne rybolovnej úmrtnosti v rámci daného rozsahu vedú v dlhodobom horizonte k maximálnemu udržateľnému výnosu (ďalej len „MSY“), a to s prihliadnutím na štruktúru rybolovu a súčasné priemerné environmentálne podmienky, pričom dané úrovne nemajú významný vplyv na proces reprodukcie dotknutých populácií. Pri výpočte rozsahu sa prihliada na to, aby sa ním dosiahlo najviac 5 % zníženie dlhodobého výnosu v porovnaní s MSY. Rozsah je obmedzený tak, aby pravdepodobnosť poklesu populácie pod hraničný referenčný bod pre biomasu neresiacej sa populácie (Blim) predstavovala najviac 5 %;

3.

„MSY Flower“ je najnižšia hodnota v rámci rozsahu FMSY;

4.

„MSY Fupper“ je najvyššia hodnota v rámci rozsahu FMSY;

5.

„hodnota bodu FMSY“ je hodnota odhadovanej miery rybolovnej úmrtnosti, ktorá s prihliadnutím na štruktúru rybolovu a za súčasných priemerných environmentálnych podmienok prináša dlhodobý maximálny výnos;

6.

„dolný rozsah FMSY“ je rozpätie obsahujúce hodnoty od hodnoty bodu MSY Flower po hodnotu bodu FMSY;

7.

„horný rozsah FMSY“ je rozpätie hodnôt FMSY obsahujúce hodnoty od hodnoty bodu FMSY až po hodnotu bodu MSY Fupper;

8.

„Blim“ je referenčný bod biomasy neresiacej sa populácie podľa najlepších dostupných vedeckých odporúčaní poskytovaných najmä radou ICES alebo podobným nezávislým vedeckým subjektom uznávaným na úrovni Únie alebo na medzinárodnej úrovni, pod hranicou ktorého môže dôjsť k zníženiu reprodukčnej schopnosti;

9.

„MSY Btrigger“ je referenčný bod pre biomasu neresiacej sa populácie, alebo v prípade homára štíhleho referenčný bod pre abundanciu, stanovený na základe najlepších dostupných vedeckých odporúčaní, a to predovšetkým od rady ICES alebo podobného nezávislého vedeckého subjektu uznávaného na úrovni Únie alebo na medzinárodnej úrovni; pokiaľ daná biomasa alebo abundancia klesnú pod tento bod, je potrebné prijať špecifické a náležité riadiace opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa kombináciou miery využívania a prirodzených výkyvov populácie obnovili nad úrovne, pri ktorých možno v dlhodobom horizonte dosiahnuť MSY.

KAPITOLA II

CIELE

Článok 3

Ciele

1.   Plán prispieva k dosiahnutiu cieľov spoločnej rybárskej politiky uvedených v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, najmä uplatňovaním preventívneho prístupu k riadeniu rybárstva, a jeho účelom je zabezpečiť, aby využívanie živých morských biologických zdrojov viedlo k obnove a zachovaniu populácií lovených druhov nad úrovňami, pri ktorých možno dosiahnuť MSY.

2.   Plán prispieva k odstráneniu odhadzovania úlovkov tým, že v čo najväčšej možnej miere zabráni nechceným úlovkom a zníži ich množstvo, a k plneniu povinnosti vylodiť úlovky stanovenej v článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 v prípade druhov, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia výlovu a toto nariadenie.

3.   V pláne sa uplatňuje ekosystémový prístup k riadeniu rybárstva s cieľom zabezpečiť, aby sa minimalizoval negatívne vplyvy rybolovných činností na morský ekosystém. Plán je v súlade s právnymi predpismi Únie v oblasti životného prostredia, najmä cieľom, ktorým je dosiahnutie dobrého environmentálneho stavu do roku 2020, ako sa stanovuje v článku 1 ods. 1 smernice 2008/56/ES.

4.   Medzi ciele plánu patrí najmä:

a)

zabezpečiť splnenie podmienok uvedených v deskriptore 3 v prílohe I k smernici 2008/56/ES;

b)

prispieť k plneniu ďalších relevantných deskriptorov uvedených v prílohe I k smernici 2008/56/ES úmerne k úlohe, ktorú rybolov zohráva pri ich plnení; a

c)

prispieť k dosiahnutiu cieľov stanovených v článkoch 4 a 5 smernice 2009/147/ES a v článkoch 6 a 12 smernice 92/43/EHS, najmä minimalizovať negatívny vplyv rybolovných činností na zraniteľné biotopy a chránené druhy.

5.   Opatrenia podľa plánu sa prijímajú v súlade s najlepšími dostupnými vedeckými odporúčaniami. V prípade nedostatočných údajov je cieľom zabezpečenie porovnateľného stupňa ochrany relevantných populácií.

KAPITOLA III

CIEĽOVÉ HODNOTY

Článok 4

Cieľové hodnoty

1.   V prípade populácií uvedených v článku 1 ods. 1 je nevyhnutné čo najskôr a postupne rastúcim tempom do roku 2020 dosiahnuť cieľovú hodnotu rybolovnej úmrtnosti zodpovedajúcu rozsahom FMSY stanoveným v článku 2 a následne ju udržiavať v rámci rozsahov FMSY v súlade s týmto článkom.

2.   O rozsahy FMSY vyplývajúce z plánu treba požiadať najmä radu ICES alebo podobný nezávislý vedecký subjekt uznávaný na úrovni Únie alebo na medzinárodnej úrovni.

3.   V súlade s článkom 16 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 platí, že keď Rada stanovuje rybolovné možnosti pre istú populáciu, musí tieto možnosti stanoviť v rámci dolného rozsahu FMSY, ktorý je v danom čase k dispozícii pre predmetnú populáciu.

4.   Bez ohľadu na odseky 1 a 3 sa rybolovné možnosti pre populáciu môžu stanoviť na úrovniach, ktoré sú nižšie ako rozsahy FMSY.

5.   Bez ohľadu na odseky 3 a 4 možno rybolovné možnosti pre populáciu stanoviť v súlade s horným rozsahom FMSY, ktorý je v danom čase k dispozícii pre predmetnú populáciu, a to za predpokladu, že úroveň populácie uvedenej v článku 1 ods. 1 presahuje hodnotu MSY Btrigger:

a)

ak je to potrebné na základe vedeckých odporúčaní alebo dôkazov na dosiahnutie cieľov stanovených v článku 3 v prípade zmiešaného rybolovu;

b)

ak je na základe vedeckých odporúčaní alebo dôkazov potrebné zamedziť vážnej škode na populácii v dôsledku vnútrodruhovej alebo medzidruhovej dynamiky populácií; alebo

c)

s cieľom obmedziť výkyvy rybolovných možností medzi po sebe idúcimi rokmi na najviac 20 %.

6.   Ak pre populáciu uvedenú v článku 1 ods. 1 nemožno určiť rozsahy FMSY v dôsledku absencie primeraných vedeckých informácií, s touto populáciou sa musí hospodáriť v súlade s článkom 5, až pokým nie sú k dispozícii rozsahy FMSY podľa odseku 2 tohto článku.

7.   Rybolovné možnosti sa v každom prípade stanovujú tak, aby sa zabezpečila nižšia ako 5 % pravdepodobnosť poklesu biomasy neresiacej sa populácie pod Blim.

Článok 5

Hospodárenie s populáciami lovenými ako vedľajší úlovok

1.   Opatrenia týkajúce sa hospodárenia s populáciami uvedenými v článku 1 ods. 4 vrátane prípadných náležitých rybolovných možností sa stanovujú s prihliadnutím na najlepšie dostupné vedecké odporúčania a musia byť konzistentné s cieľmi uvedenými v článku 3.

2.   V prípade absencie primeraných vedeckých informácií sa pri hospodárení s populáciami uvedenými v článku 1 ods. 4 uplatňuje preventívny prístup k riadeniu rybárstva v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a v súlade s článkom 3 ods. 5 tohto nariadenia.

3.   V súlade s článkom 9 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa pri riadení zmiešaného rybolovu so zreteľom na populácie uvedené v článku 1 ods. 4 tohto nariadenia zohľadňuje náročnosť loviť súčasne všetky populácie na úrovni MSY, a to najmä v situáciách, keď v dôsledku takéhoto rybolovu dôjde k jeho predčasnému zákazu.

Článok 6

Obmedzenie výkyvov rybolovných možností pre populáciu

Príslušná poradná rada môže odporučiť Komisii prístup k riadeniu, ktorého cieľom je obmedziť medziročné výkyvy rybolovných možností pre konkrétnu populáciu uvedenú v článku 1 ods. 1

Rada môže zohľadniť všetky takéto odporúčania pri stanovovaní rybolovných možností za predpokladu, že uvedené rybolovné možnosti sú v súlade s článkami 4 a 8.

KAPITOLA IV

ZÁRUKY

Článok 7

Ochranné referenčné body

Na základe plánu je potrebné požiadať najmä radu ICES alebo podobný nezávislý vedecký subjekt uznávaný na úrovni Únie alebo na medzinárodnej úrovni o tieto ochranné referenčné body na zaručenie úplnej reprodukčnej schopnosti populácií uvedených v článku 1 ods. 1:

a)

MSY Btrigger pre populácie uvedené v článku 1 ods. 1;

b)

Blim pre populácie uvedené v článku 1 ods. 1

Článok 8

Záruky

1.   Ak z vedeckých odporúčaní vyplýva, že biomasa neresiacej sa populácie a v prípade populácií homára štíhleho abundancia ktorejkoľvek z populácií uvedených v článku 1 ods. 1, v danom roku klesla pod hodnotu Btrigger, prijmú sa všetky náležité nápravné opatrenia s cieľom zabezpečiť rýchlu obnovu príslušnej populácie alebo funkčnej jednotky na úrovne presahujúce úrovne, pri ktorých možno dosiahnuť MSY. Konkrétne – bez ohľadu na článok 4 ods. 3 sa rybolovné možnosti stanovia na úrovne zodpovedajúce rybolovnej úmrtnosti, ktorá je nižšia ako horný rozsah FMSY, pričom sa prihliada na pokles biomasy.

2.   Ak z vedeckých odporúčaní vyplýva, že úroveň biomasy neresiacej sa populácie a v prípade populácií homára štíhleho abundancia ktorejkoľvek z populácií uvedených v článku 1 ods. 1, klesla pod hodnotu Btrigger, prijmú sa ďalšie nápravné opatrenia s cieľom zabezpečiť rýchlu obnovu príslušnej populácie alebo funkčnej jednotky na úrovne presahujúce úrovne, pri ktorých možno dosiahnuť MSY. Bez ohľadu na článok 4 ods. 3 môže medzi uvedené nápravné opatrenia patriť najmä pozastavenie cieleného rybolovu dotknutej populácie alebo funkčnej jednotky a primerané zníženie rybolovných možností.

3.   Medzi nápravné opatrenia uvedené v tomto článku môžu patriť:

a)

núdzové opatrenia v súlade s článkami 12 a 13 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;

b)

opatrenia podľa článku 9 tohto nariadenia.

4.   Výber opatrení uvedených v tomto článku sa uskutoční v súlade s povahou, závažnosťou, trvaním a opakovaním situácie, keď sú neresiaca sa biomasa populácie a v prípade populácií homára štíhleho abundancia pod úrovňami uvedenými v článku 7.

KAPITOLA V

TECHNICKÉ OPATRENIA

Článok 9

Technické opatrenia

1.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 18 tohto nariadenia a článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 s cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ ide o tieto technické opatrenia:

a)

špecifikácií vlastností rybárskeho výstroja a pravidiel jeho používania s cieľom zabezpečiť alebo zlepšiť selektívnosť, znížiť nechcené úlovky alebo minimalizovať negatívny vplyv na ekosystém;

b)

špecifikácií úprav alebo zariadení na doplnenie rybárskeho výstroja s cieľom zabezpečiť alebo zlepšiť selektívnosť, znížiť nechcené úlovky alebo minimalizovať negatívny vplyv na ekosystém;

c)

obmedzení alebo zákazov používania určitého rybárskeho výstroja a rybolovných činností v určitých oblastiach alebo obdobiach s cieľom chrániť neresiace sa ryby, ryby nedosahujúce minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť alebo necieľové druhy rýb, alebo minimalizovať negatívny vplyv na ekosystémy; a

d)

stanovenia minimálnych ochranných referenčných veľkostí pre ktorúkoľvek z populácií, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, s cieľom zabezpečiť ochranu mladých jedincov morských organizmov.

2.   Opatrenia uvedené v odseku 1 tohto článku prispievajú k dosiahnutiu cieľov stanovených v článku 3.

KAPITOLA VI

RYBOLOVNÉ MOŽNOSTI

Článok 10

Rybolovné možnosti

1.   Členské štáty pri prideľovaní rybolovných možností, ktoré majú k dispozícii v súlade s článkom 17 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, zohľadňujú pravdepodobné zloženie úlovkov plavidiel, ktoré sa zúčastňujú na zmiešanom rybolove.

2.   Podľa článku 16 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 si členské štáty môžu po tom, čo informujú Komisiu, medzi sebou vymeniť všetky rybolovné možnosti, ktoré im boli pridelené, alebo ich časť.

3.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 8, možno stanoviť TAC pre populácie homára štíhleho v západných vodách pre oblasti hospodárenia zodpovedajúce každej z oblastí vymedzených v článku 1 ods. 1 prvom pododseku bodoch 22 až 25. V takýchto prípadoch môže TAC pre oblasť hospodárenia predstavovať súčet obmedzení výlovu v uvedených funkčných jednotkách a štatistických obdĺžnikoch mimo funkčných jednotiek.

Článok 11

Rekreačný rybolov

1.   Ak sa vo vedeckých odporúčaniach uvádza, že rekreačný rybolov má výrazný vplyv na rybolovnú úmrtnosť populácie uvedenej v článku 1 ods. 1, Rada môže pre rekreačných rybárov stanoviť nediskriminačné obmedzenia.

2.   Rada sa pri stanovovaní obmedzení uvedených v odseku 1 opiera o transparentné a objektívne kritériá vrátane tých, ktoré sú environmentálnej, sociálnej a hospodárskej povahy. Použité kritériá môžu zahŕňať najmä vplyv rekreačného rybolovu na životné prostredie, spoločenský význam uvedenej činnosti a jej prínos pre hospodárstvo v pobrežných oblastiach.

3.   V náležitých prípadoch členské štáty prijmú potrebné a primerané opatrenia na monitorovanie a získavanie údajov na účel spoľahlivého odhadu skutočných úrovní úlovkov uvedených v rámci rekreačného rybolovu.

Článok 12

Obmedzenie rybolovného úsilia pre soley v západnej časti Lamanšského prielivu

1.   Hodnoty TAC pre soleu v západnej časti Lamanšského prielivu (divízia ICES 7a) stanovené v pláne sa doplnia o obmedzenia rybolovného úsilia.

2.   Pri stanovovaní rybolovných možností Rada každoročne rozhodne o maximálnom počte dní na mori pre plavidlá nachádzajúce sa v západnej časti Lamanšského prielivu, ktoré lovia vlečnými sieťami s rozperným rahnom a veľkosťou ôk najmenej 80 mm, a pre plavidlá v západnej časti Lamanšského prielivu, ktoré lovia statickými sieťami s veľkosťou ôk najviac 220 mm.

3.   Maximálny počet dní na mori uvedený v odseku 2 sa upravuje v rovnakom pomere ako miera rybolovnej úmrtnosti zodpovedajúca výkyvu hodnôt TAC.

KAPITOLA VII

USTANOVENIA SÚVISIACE S POVINNOSŤOU VYLODIŤ ÚLOVKY

Článok 13

Ustanovenia súvisiace s povinnosťou vylodiť úlovky v západných vodách Únie

1.   Pre všetky populácie druhov v západných vodách, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky podľa článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 18 tohto nariadenia a článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 s cieľom doplniť toto nariadenie o podrobné ustanovenia týkajúce sa tejto povinnosti stanovenej v článku 15 ods. 5 bodov a) až e) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

2.   Povinnosť vylodiť úlovky stanovená v článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa nevzťahuje na rekreačný rybolov, a to ani v prípadoch, keď Rada stanovuje obmedzenia v súlade s článkom 11 tohto nariadenia.

KAPITOLA VIII

PRÍSTUP DO VÔD A K ZDROJOM

Článok 14

Oprávnenia na rybolov a stropy rybolovnej kapacity

1.   V prípade všetkých zón ICES uvedených v článku 1 ods. 1 tohto nariadenia vydáva každý členský štát plavidlám plaviacim sa pod jeho vlajkou, a ktoré vykonávajú rybolovné činnosti v danej oblasti, oprávnenia na rybolov v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1224/2009. V takýchto oprávneniach na rybolov môžu členské štáty zároveň obmedziť celkovú kapacitu daných plavidiel používajúcich špecifický výstroj.

2.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 18 tohto nariadenia a článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, ktorými sa dopĺňa toto nariadenie stanovovaním obmedzení celkovej kapacity flotíl dotknutých členských štátov s cieľom uľahčiť dosiahnutie cieľov stanovených v článku 3 tohto nariadenia.

3.   Každý členský štát zostaví a vedie zoznam plavidiel, ktoré majú oprávnenie na rybolov uvedené v odseku 1, a sprístupní ho Komisii a ostatným členským štátom na svojej oficiálnej webovej stránke.

KAPITOLA IX

HOSPODÁRENIE S POPULÁCIAMI SPOLOČNÉHO ZÁUJMU

Článok 15

Zásady a ciele hospodárenia s populáciami spoločného záujmu pre Úniu a tretie krajiny

1.   Pokiaľ populácie spoločného záujmu využívajú aj tretie krajiny, Únia spolupracuje s uvedenými tretími krajinami s cieľom zabezpečiť, aby sa s predmetnými populáciami hospodárilo udržateľným spôsobom, ktorý je v súlade s cieľmi uvedenými v nariadení (EÚ) č. 1380/2013, najmä s cieľom stanoveným v jeho článku 2 ods. 2, ako aj s cieľmi stanovenými v tomto nariadení. Ak sa nedosiahne žiadna formálna dohoda, Únia vynaloží maximálne úsilie, aby sa dosiahla spoločná dohoda o rybolove takýchto populácií s cieľom umožniť udržateľné hospodárenie, čím sa podporia rovnaké podmienky pre prevádzkovateľov z Únie.

2.   V kontexte spoločného hospodárenia s populáciami s tretími krajinami môže Únia uskutočňovať výmenu rybolovných možností s tretími krajinami podľa článku 33 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

KAPITOLA X

REGIONALIZÁCIA

Článok 16

Regionálna spolupráca

1.   Na opatrenia uvedené v článkoch 9 a 13 a článku 14 ods. 2 tohto nariadenia sa uplatňuje článok 18 ods. 1 až 6 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

2.   Na účely odseku 1 tohto článku môžu členské štáty s priamym hospodárskym záujmom v severozápadných vodách predkladať spoločné odporúčania pre severozápadné vody a členské štáty s priamym hospodárskym záujmom v juhozápadných vodách predkladať spoločné odporúčania pre juhozápadné vody. Uvedené členské štáty tiež môžu spolu predkladať spoločné odporúčania pre všetky uvedené vody. Uvedené odporúčania sa predkladajú v súlade s článkom 18 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 prvýkrát najneskôr 27. marca 2020 a následne 12 mesiacov po predložení každého hodnotenia plánu v súlade s článkom 17 tohto nariadenia. Dotknuté členské štáty môžu predložiť odporúčania aj v prípade potreby, najmä v prípade zmeny stavu ktorejkoľvek z populácií, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, alebo s cieľom riešiť núdzové situácie, na ktoré upozorňujú najnovšie vedecké odporúčania. Spoločné odporúčania k opatreniam týkajúcim sa daného kalendárneho roka sa predkladajú najneskôr do 1. júla predchádzajúceho roka.

3.   Právomocami udelenými podľa článkov 9 a 13 a článku 14 ods. 2 tohto nariadenia nie sú dotknuté právomoci prenesené na Komisiu na základe iných ustanovení právnych predpisov Únie vrátane nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

KAPITOLA XI

HODNOTENIE A PROCESNÉ USTANOVENIA

Článok 17

Hodnotenie plánu

Do 27. marca 2024 a následne každých päť rokov Komisia predkladá Európskemu parlamentu a Rade správu o výsledkoch plánu a jeho vplyve na populácie, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, a na rybolov využívajúci dané populácie, a to najmä v súvislosti s dosiahnutím cieľov stanovených v článku 3.

Článok 18

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 1 ods. 1 a článkoch 9 a 13 a článku 14 ods. 2 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 26. marca 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 1 ods. 1, článkoch 9 a 13 a článku 14 ods. 2 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktorá sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 1 ods. 1 a článkov 9 a 13 a článku 14 ods. 2 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament ani Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

KAPITOLA XII

PODPORA Z EURÓPSKEHO NÁMORNÉHO A RYBÁRSKEHO FONDU

Článok 19

Podpora z Európskeho námorného a rybárskeho fondu

Opatrenia dočasného pozastavenia prijaté na dosiahnutie cieľov plánu sa považujú za dočasné pozastavenie rybolovných činností na účely článku 33 ods. 1 písm. a) a c) nariadenia (EÚ) č. 508/2014.

KAPITOLA XIII

ZMENY NARIADENÍ (EÚ) 2016/1139 A (EÚ) 2018/973

Článok 20

Zmeny nariadenia (EÚ) 2016/1139

Nariadenie (EÚ) 2016/1139 sa mení takto:

1.

Článok 2 sa nahrádza takto:

„Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje vymedzenie pojmov uvedené v článku 4 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, článku 4 nariadenia (ES) č. 1224/2009 a článku 2 nariadenia (ES) č. 2187/2005. Okrem toho sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„pelagické populácie“ sú populácie rýb uvedené v článku 1 ods. 1 písm. c) až h) tohto nariadenia a ich akákoľvek kombinácia;

2.

„rozsah FMSY“ je rozpätie hodnôt podľa najlepších dostupných vedeckých odporúčaní, najmä od rady ICES alebo od podobného nezávislého vedeckého subjektu uznávaného na úrovni Únie alebo na medzinárodnej úrovni, pri ktorých všetky úrovne rybolovnej úmrtnosti v rámci daného rozsahu vedú v dlhodobom horizonte k maximálnemu udržateľnému výnosu (MSY), a to s prihliadnutím na štruktúru rybolovu a súčasné priemerné environmentálne podmienky, pričom dané úrovne nemajú významný vplyv na proces reprodukcie dotknutých populácií. Pri výpočte rozsahu sa prihliada na to, aby sa ním dosiahlo najviac 5 % zníženie dlhodobého výnosu v porovnaní s MSY. Rozsah je obmedzený tak, aby pravdepodobnosť poklesu populácie pod hraničný referenčný bod pre biomasu neresiacej sa populácie (Blim) predstavovala najviac 5 %;

3.

„MSY Flower“ je najnižšia hodnota v rámci rozsahu FMSY;

4.

„MSY Fupper“ je najvyššia hodnota v rámci rozsahu FMSY;

5.

„hodnota bodu FMSY“ je hodnota odhadovanej miery rybolovnej úmrtnosti, ktorá s prihliadnutím na štruktúru rybolovu a za súčasných priemerných environmentálnych podmienok prináša dlhodobý maximálny výnos;

6.

„dolný rozsah FMSY“ je rozpätie obsahujúce hodnoty od hodnoty bodu MSY Flower po hodnotu bodu FMSY;

7.

„horný rozsah FMSY“ je rozpätie hodnôt FMSY obsahujúce hodnoty od hodnoty bodu FMSY až po hodnotu bodu MSY Fupper;

8.

„Blim“ je referenčný bod biomasy neresiacej sa populácie podľa najlepších dostupných vedeckých odporúčaní poskytovaných najmä radou ICES alebo podobným nezávislým vedeckým subjektom uznávaným na úrovni Únie alebo na medzinárodnej úrovni, pod hranicou ktorého môže dôjsť k zníženiu reprodukčnej schopnosti;

9.

„MSY Btrigger“ je referenčný bod pre biomasu neresiacej sa populácie, ktorý sa uvádza v najlepších dostupných vedeckých odporúčaniach, a to predovšetkým od rady ICES alebo podobného nezávislého vedeckého subjektu uznávaného na úrovni Únie alebo na medzinárodnej úrovni; pokiaľ daná biomasa alebo abundancia klesnú pod tento bod, je potrebné prijať špecifické a náležité riadiace opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa kombináciou miery využívania a prirodzených výkyvov populácie obnovili nad úrovne, pri ktorých možno v dlhodobom horizonte dosiahnuť MSY;

10.

„dotknuté členské štáty“ sú členské štáty s priamym záujmom na riadení, t. j. Dánsko, Nemecko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Fínsko a Švédsko.“

2.

Článok 4 sa nahrádza takto:

„Článok 4

Cieľové hodnoty

1.   V prípade populácií uvedených v článku 1 ods. 1 je nevyhnutné čo najskôr a postupne rastúcim tempom do roku 2020 dosiahnuť cieľovú hodnotu rybolovnej úmrtnosti zodpovedajúcu rozsahom FMSY stanoveným v článku 2 a následne ju udržiavať v rámci rozsahov FMSY v súlade s týmto článkom.

2.   O rozsahy FMSY vyplývajúce z plánu treba požiadať najmä radu ICES alebo podobný nezávislý vedecký subjekt uznávaný na úrovni Únie alebo na medzinárodnej úrovni.

3.   V súlade s článkom 16 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 platí, že keď Rada stanovuje rybolovné možnosti pre istú populáciu, musí tieto možnosti stanoviť v rámci dolného rozsahu FMSY, ktorý je v danom čase k dispozícii pre predmetnú populáciu.

4.   Bez ohľadu na odseky 1 a 3 možno rybolovné možnosti stanoviť na úrovniach, ktoré sú nižšie ako rozsahy FMSY.

5.   Bez ohľadu na odseky 3 a 4 možno rybolovné možnosti pre populáciu stanoviť v súlade s horným rozsahom FMSY, ktorý je v danom čase k dispozícii pre predmetnú populáciu, a to za predpokladu, že úroveň populácie uvedenej v článku 1 ods. 1 presahuje hodnotu MSY Btrigger:

a)

ak je to potrebné na základe vedeckých odporúčaní alebo dôkazov na dosiahnutie cieľov stanovených v článku 3 v prípade zmiešaného rybolovu;

b)

ak je na základe vedeckých odporúčaní alebo dôkazov potrebné zamedziť vážnej škode na populácii v dôsledku vnútrodruhovej alebo medzidruhovej dynamiky populácií; alebo

c)

s cieľom obmedziť výkyvy rybolovných možností medzi po sebe idúcimi rokmi na najviac 20 %.

6.   Rybolovné možnosti sa v každom prípade stanovujú tak, aby sa zabezpečila nižšia ako 5 % pravdepodobnosť poklesu biomasy neresiacej sa populácie pod Blim.“

3.

V kapitole III sa za článok 4 vkladá tento článok:

„Článok 4a

Ochranné referenčné body

Na základe plánu je potrebné požiadať najmä radu ICES alebo podobný nezávislý vedecký subjekt uznávaný na úrovni Únie alebo na medzinárodnej úrovni o tieto ochranné referenčné body na zaručenie úplnej reprodukčnej schopnosti populácií uvedených v článku 1 ods. 1:

a)

MSY Btrigger pre populácie uvedené v článku 1 ods. 1;

b)

Blim pre populácie uvedené v článku 1 ods. 1“

4.

Článok 5 sa nahrádza takto:

„Článok 5

Záruky

1.   Ak z vedeckých odporúčaní vyplýva, že biomasa neresiacej sa populácie v prípade ktorejkoľvek z populácií uvedených v článku 1 ods. 1 v danom roku klesla pod hodnotu Btrigger, prijmú sa všetky náležité nápravné opatrenia s cieľom zabezpečiť rýchlu obnovu príslušnej populácie na úrovne presahujúce úrovne, pri ktorých možno dosiahnuť MSY. Konkrétne – bez ohľadu na článok 4 ods. 3 sa rybolovné možnosti stanovia na úrovne zodpovedajúce rybolovnej úmrtnosti, ktorá je nižšia ako horný rozsah FMSY, pričom sa prihliada na pokles biomasy.

2.   Ak z vedeckých odporúčaní vyplýva, že úroveň biomasy neresiacej sa populácie v prípade ktorejkoľvek z populácií uvedených v článku 1 ods. 1 a klesla pod hodnotu Blim, prijmú sa ďalšie nápravné opatrenia s cieľom zabezpečiť rýchly návrat príslušnej populácie na úrovne presahujúce úroveň, pri ktorej možno dosiahnuť MSY. Bez ohľadu na článok 4 ods. 3 môže medzi uvedené nápravné opatrenia patriť najmä pozastavenie cieleného rybolovu populácie a primerané zníženie rybolovných možností.

3.   Medzi nápravné opatrenia uvedené v tomto článku môžu patriť:

a)

núdzové opatrenia v súlade s článkami 12 a 13 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;

b)

opatrenia podľa článkov 7 a 8 tohto nariadenia.

4.   Výber opatrení uvedených v tomto článku sa uskutoční v súlade s povahou, závažnosťou, trvaním a opakovaním situácie, keď je neresiaca sa biomasa populácie pod úrovňami uvedenými v článku 4a.“

5.

V článku 7 sa dopĺňa tento odsek:

„3.   Povinnosť vylodiť úlovky stanovená v článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa nevzťahuje na rekreačný rybolov, a to ani v prípadoch, keď Rada stanovuje obmedzenia pre rekreačných rybárov.“

6.

Prílohy I a II sa vypúšťajú.

Článok 21

Zmeny nariadenia (EÚ) 2018/973

Nariadenie (EÚ) 2018/973 sa mení takto:

1.

V článku 9 sa dopĺňa tento odsek:

„3.   Odchylne od prílohy XII k nariadeniu (ES) č. 850/98 sa minimálna ochranná referenčná veľkosť pre homára štíhleho (Nephrops norvegicus) v divízii ICES 3a stanovuje na 105 mm.

Tento odsek sa uplatňuje do dátumu, ku ktorému sa prestane uplatňovať príloha XII k nariadeniu (ES) č. 850/98.“

2.

Článok 11 sa nahrádza takto:

„Článok 11

Ustanovenia súvisiace s povinnosťou vylodiť úlovky vo vodách Únie v Severnom mori

1.   Pre všetky populácie druhov v Severnom mori, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky podľa článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 16 tohto nariadenia a článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 s cieľom doplniť toto nariadenie o podrobné ustanovenia týkajúce sa danej povinnosti stanovenej v článku 15 ods. 5 písm. a) až e) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

2.   Povinnosť vylodiť úlovky stanovená v článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa nevzťahuje na rekreačný rybolov, a to ani v prípadoch, keď Rada stanovuje obmedzenia rekreačného rybolovu v súlade s článkom 10 ods. 4 tohto nariadenia.“

KAPITOLA XIV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 22

Zrušenia

1.   Zrušujú sa tieto nariadenia:

a)

nariadenie (ES) č. 811/2004;

b)

nariadenie (ES) č. 2166/2005;

c)

nariadenie (ES) č. 388/2006;

d)

nariadenie (ES) č. 509/2007;

e)

nariadenie (ES) č. 1300/2008.

2.   Odkazy na zrušené nariadenia sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 23

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. marca 2019

Za Európsky parlament

predseda

A. TAJANI

Za Radu

predseda

G. CIAMBA


(1)  Ú. v. EÚ C 440, 6.12.2018, s. 171.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 12. februára 2019 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 5. marca 2019.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej stratégii) (Ú. v. EÚ L 164, 25.6.2008, s. 19).

(5)  Nariadenie Rady (ES) č. 811/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa zavádzajú opatrenia na obnovu zásob severnej šťuky morskej (Ú. v. EÚ L 150, 30.4.2004, s. 1).

(6)  Nariadenie Rady (ES) č. 2166/2005 z 20. decembra 2005, ktorým sa stanovujú opatrenia na obnovu zásob merlúzy južnej a homára nórskeho v Kantábrijskom mori a na západe Pyrenejského polostrova a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 850/98 o zachovaní zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení na ochranu mláďat morských organizmov (Ú. v. EÚ L 345, 28.12.2005, s. 5).

(7)  Nariadenie Rady (ES) č. 388/2006 z 23. februára 2006, ktorým sa ustanovuje viacročný plán trvalo udržateľného využívania zásob soley v Biskajskom zálive (Ú. v. EÚ L 65, 7.3.2006, s. 1).

(8)  Nariadenie Rady (ES) č. 509/2007 zo 7. mája 2007, ktorým sa ustanovuje viacročný plán trvalo udržateľného využívania populácie soley v západnej časti Lamanšského prielivu (Ú. v. EÚ L 122, 11.5.2007, s. 7).

(9)  Nariadenie Rady (ES) č. 1300/2008 z 18. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populáciu sleďa na západe Škótska a na ňu zameraný rybolov (Ú. v. EÚ L 344, 20.12.2008, s. 6).

(10)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7).

(11)  Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).

(12)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

(13)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011 (Ú. v. EÚ L 149, 20.5.2014, s. 1).

(14)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1139 zo 6. júla 2016, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populácie tresky škvrnitej, sleďa atlantického a šproty severnej v Baltskom mori a pre rybolov využívajúci tieto populácie a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2187/2005 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1098/2007 (Ú. v. EÚ L 191, 15.7.2016, s. 1).

(15)  Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2018/973 zo 4. júla 2018, ktorým sa vytvára viacročný plán pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a ich lov, spresňuje vykonávanie povinnosti vylodiť úlovky v Severnom mori a zrušujú sa nariadenia Rady (ES) č. 676/2007 a (ES) č. 1342/2008 (Ú. v. EÚ L 179, 16.7.2018, s. 1).

(16)  Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Únie na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1).

(17)  Nariadenie Rady (ES) č. 850/98 z 30. marca 1998 o zachovaní zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení na ochranu mláďat morských organizmov (Ú. v. ES L 125, 27.4.1998, s. 1).


Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady

Európsky parlament a Rada majú v úmysle zrušiť právomoci prijímať technické opatrenia prostredníctvom delegovaných aktov podľa článku 8 tohto nariadenia, keď prijmú nové nariadenie o technických opatreniach, ktoré zahŕňa právomoci vzťahujúce sa na rovnaké opatrenia.