15.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 73/84


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/411

z 29. novembra 2018,

ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa stanovujú technické požiadavky týkajúce sa vytvorenia, prevádzky a údržby elektronického centrálneho registra v oblasti platobných služieb a prístupu k údajom, ktoré obsahuje

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES (1), a najmä na jej článok 15 ods. 4 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Podľa článku 15 ods. 1 smernice (EÚ) 2015/2366 je Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) povinný vytvoriť, prevádzkovať a udržiavať elektronický centrálny register obsahujúci údaje, ktoré mu oznámili príslušné orgány v súlade s odsekom 2 uvedeného článku.

(2)

S cieľom zabezpečiť správnu prezentáciu údajov, ktoré obsahuje elektronický centrálny register, by mal orgán EBA zaistiť, aby sa vkladanie alebo zmena údajov uskutočňovali bezpečným spôsobom. Na tento účel by mal orgán EBA poskytnúť zamestnancom príslušných orgánov osobný prístup k aplikácii registra. Orgán EBA a príslušné orgány, ktoré sa rozhodli zasielať údaje orgánu EBA, by mali automaticky zaistiť používanie bezpečných a primeraných techník šifrovania v koncových zariadeniach a počas prenosu údajov.

(3)

Keďže je nevyhnutné, aby elektronický centrálny register obsahoval štandardizované a jednotné údaje pre všetky platobné inštitúcie a inštitúcie elektronických peňazí usadené v Únii a aby boli prezentované v rovnakom formáte, by akékoľvek údaje, ktoré vložili alebo zmenili príslušné orgány, mali byť pred tým, ako sa sprístupnia verejnosti, overené prostredníctvom aplikácie elektronického centrálneho registra.

(4)

Treba zabezpečiť pravosť, integritu a nespochybniteľnosť údajov, ktoré obsahuje elektronický centrálny register. Orgán EBA by mal preto zaručiť, aby sa údaje bezpečne uchovávali a aby sa všetky vložené alebo menené údaje riadne zaznamenávali.

(5)

S cieľom umožniť, aby používatelia platobných služieb a iné zainteresované strany využívali elektronický centrálny register efektívne, je potrebné, aby bola aplikácia registra vytvorená spôsobom, ktorý zaručuje spoľahlivé fungovanie a dostupnosť bez prerušovania.

(6)

Je žiaduce, aby používatelia elektronického centrálneho registra boli schopní efektívne vyhľadávať údaje v registri. Preto by mala existovať možnosť vyhľadávať údaje na základe viacerých rôznych kritérií vyhľadávania.

(7)

S cieľom splniť potreby odvetvia platobných služieb by mal orgán EBA sprístupniť obsah registra na stiahnutie prostredníctvom štandardizovaného súboru. Všetkým zainteresovaným stranám by to umožnilo automatické vyhľadávanie údajov v uvedenom súbore.

(8)

Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov, ktoré orgán EBA predložil Komisii.

(9)

Orgán EBA vykonal otvorené verejné konzultácie k návrhu regulačných technických predpisov, z ktorých vychádza toto nariadenie, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o stanovisko Skupinu zainteresovaných strán v bankovníctve vytvorenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 (2),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA 1

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Interní používatelia registra

1.   Na účely tohto nariadenia je interným používateľom zamestnanec príslušného orgánu, ktorý je zodpovedný za manuálne vkladanie údajov do elektronického centrálneho registra Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) („elektronický centrálny register“) a za ich zmenu.

2.   Každý príslušný orgán vymenuje aspoň dvoch svojich zamestnancov za interných používateľov.

3.   Príslušné orgány oznámia orgánu EBA totožnosť osôb uvedených v odseku 2.

Článok 2

Správa registra

Orgán EBA spravuje zoznam interných používateľov, poskytuje im autentifikačné údaje a príslušným orgánom poskytuje technickú podporu.

Článok 3

Prístup zo strany interných používateľov

1.   Aplikácia elektronického centrálneho registra je prostredníctvom dvojstupňovej autentifikácie prístupná len pre interných používateľov.

2.   Orgán EBA poskytuje interným používateľom prednastavené používateľské meno a heslo a ďalšie bezpečnostné oprávnenia na získanie prístupu k aplikácii elektronického centrálneho registra.

3.   Pri prvom prihlásení do aplikácie elektronického centrálneho registra sú interní používatelia povinní zmeniť svoje prednastavené používateľské meno a heslo.

4.   Orgán EBA zabezpečuje, aby použitá metóda autentifikácie umožnila identifikáciu každého interného používateľa.

5.   Orgán EBA zabezpečuje, aby aplikácia elektronického centrálneho registra neumožňovala, aby do elektronického centrálneho registra vkladali údaje alebo ich v ňom menili osoby, ktoré k aplikácii registra nemajú prístup alebo ktoré na to nemajú príslušné povolenia.

Článok 4

Verejní používatelia

1.   Na účely tohto nariadenia sú verejnými používateľmi elektronického centrálneho registra používatelia platobných služieb a iné zainteresované strany, ktoré majú prístup do elektronického centrálneho registra prostredníctvom webového sídla orgánu EBA.

2.   Verejní používatelia majú možnosť prístupu do elektronického centrálneho registra bez použitia prístupových oprávnení.

3.   Verejným používateľom elektronického centrálneho registra prístup umožňuje iba čítanie, vyhľadávanie a sťahovanie údajov, ktoré obsahuje register. Verejní používatelia nemajú žiadne práva na zmenu obsahu registra.

4.   Ak majú verejní používatelia prístup do elektronického centrálneho registra, na webovom sídle orgánu EBA sa zobrazia kritériá vyhľadávania podľa článku 15 ods. 1

KAPITOLA 2

PRENOS ÚDAJOV PRÍSLUŠNÝMI ORGÁNMI ORGÁNU EBA

Článok 5

Prenos údajov príslušnými orgánmi orgánu EBA

1.   Príslušné orgány zasielajú orgánu EBA údaje, ktoré má obsahovať elektronický centrálny register, manuálne prostredníctvom webového používateľského rozhrania alebo automaticky prostredníctvom aplikácie do aplikačného rozhrania.

2.   Príslušné orgány oznámia orgánu EBA, ktorý prístup uprednostňujú pri prenose údajov podľa odseku 1.

3.   Príslušným orgánom, ktoré oznámili orgánu EBA, že ich uprednostňovaným prístupom je automatický prenos údajov, sa po predchádzajúcom oznámení orgánu EBA umožní manuálny prenos údajov.

4.   Príslušné orgány poskytnú orgánu EBA hypertextový odkaz na svoj vnútroštátny verejný register. Orgán EBA sprístupňuje uvedené hypertextové odkazy verejnosti v elektronickom centrálnom registri.

Článok 6

Manuálne vkladanie a zmena údajov

1.   Príslušné orgány, ktoré sa rozhodli zasielať údaje orgánu EBA manuálne, vkladajú údaje za svoje členské štáty do webovej aplikácie elektronického centrálneho registra alebo ich v nej menia. Tieto údaje sa vkladajú vo formáte stanovenom v článku 1 ods. 2 až 9 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/410 (3). Odkaz sa doplní po prijatí vykonávacích technických predpisov]

2.   Manuálne vložené alebo menené údaje sa sprístupnia verejnosti v elektronickom centrálnom registri po tom, ako boli overené prostredníctvom aplikácie uvedeného registra v súlade s článkom 8.

3.   Ak manuálne vložené alebo menené údaje neboli overené prostredníctvom aplikácie elektronického centrálneho registra, údaje sa zamietnu a nesprístupnia sa verejnosti. Interný používateľ opäť vykoná vloženie alebo zmenu, pričom použije opravené údaje.

4.   Orgán EBA vkladá do manuálne vložených alebo menených údajov v elektronickom centrálnom registri dátum a časovú pečiatku. Tento dátum a časová pečiatka určujú okamih poslednej zmeny v registri.

5.   Príslušné orgány zabezpečia, aby boli do elektronického centrálneho registra orgánu EBA v ten istý deň vložené všetky zmeny obsahu ich vnútroštátnych verejných registrov týkajúce sa udelenia alebo odňatia povolenia, alebo registrácie.

Článok 7

Automatizovaný prenos údajov

1.   Príslušné orgány, ktoré sa rozhodli zasielať údaje orgánu EBA automaticky, zasielajú údaje priamo z aplikácií svojich vnútroštátnych verejných registrov do aplikácie elektronického centrálneho registra.

2.   Orgán EBA a príslušné orgány zaistia bezpečný prenos údajov medzi aplikáciami svojich príslušných registrov s cieľom zabezpečiť pravosť, integritu a nespochybniteľnosť zasielaných údajov s použitím rozšírených a všeobecne uznávaných šifrovacích techník.

3.   Príslušné orgány zašlú orgánu EBA v rámci jedného dávkového súboru so spoločným štandardným a štruktúrovaným formátom („dávkový súbor“) celý súbor údajov stanovených v článku 1 ods. 2 až 9 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/410, ktoré obsahujú ich vnútroštátne verejné registre.

4.   Prenos dávkového súboru sa vykonáva najmenej raz za každý deň, v ktorom bol zmenený obsah vnútroštátneho verejného registra.

5.   Ak príslušné orgány zmenia obsah svojich vnútroštátnych verejných registrov v súvislosti s udelením alebo odňatím povolenia alebo registrácie a ak nemôžu tieto zmeny zaslať automaticky, vložia ich manuálne v ten istý deň.

6.   Orgán EBA umožní príslušným orgánom, aby raz denne zaslali dávkový súbor bez ohľadu na to, či bol zmenený obsah ich vnútroštátnych verejných registrov.

7.   Údaje, ktoré sa do elektronického centrálneho registra zasielajú automaticky, sa v registri sprístupnia verejnosti čo najskôr po spracovaní a overení dávkového súboru prostredníctvom aplikácie elektronického centrálneho registra v súlade s článkom 8 a najneskôr do konca dňa, v ktorom bol dávkový súbor spracovaný a overený. Všetky údaje, ktoré predtým zaslal alebo manuálne vložil príslušný orgán a ktoré sú verejne dostupné v elektronickom centrálnom registri, sa nahradia údajmi, ktoré uvedený príslušný orgán zašle následne.

8.   Orgán EBA neumožní príslušným orgánom, aby zaslali nový dávkový súbor skôr, než dostanú výsledok overenia ich predtým zaslaného dávkového súboru.

9.   Ak údaje, ktoré sa do elektronického centrálneho registra zasielajú automaticky, nie sú overené prostredníctvom aplikácie elektronického centrálneho registra, celý súbor údajov, ktoré obsahuje dávkový súbor, sa zamietne a nesprístupní sa verejnosti v uvedenom registri.

10.   Orgán EBA vkladá do údajov automaticky zasielaných do aplikácie elektronického centrálneho registra dátum a časovú pečiatku. Uvedený dátum a časová pečiatka určujú okamih poslednej synchronizácie medzi elektronickým centrálnym registrom a vnútroštátnymi verejnými registrami.

Článok 8

Overovanie údajov

1.   Údaje, ktoré orgánu EBA zasielajú príslušné orgány, sú overované prostredníctvom aplikácie elektronického centrálneho registra, a to s cieľom predísť akýmkoľvek chýbajúcim údajom alebo duplicite údajov.

2.   S cieľom predísť akýmkoľvek chýbajúcim údajom sú prostredníctvom aplikácie elektronického centrálneho registra overované údaje v kolónkach, ktoré príslušné orgány vybrali alebo zaslali orgánu EBA, s výnimkou kolónky pre obchodné meno fyzickej alebo právnickej osoby.

3.   S cieľom predísť duplicite údajov sú prostredníctvom aplikácie elektronického centrálneho registra overované údaje v každej z týchto kolónok:

a)

v prípade platobných inštitúcií, fyzických alebo právnických osôb, ktoré využívajú výnimku podľa článku 32 smernice (EÚ) 2015/2366, poskytovateľov služieb informovania o účte, inštitúcií elektronických peňazí, právnických osôb využívajúcich výnimku podľa článku 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/ES (4), inštitúcií uvedených v článku 2 ods. 5 bodoch 4 až 23 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (5) a osôb, ktorým bolo odňaté povolenie alebo registrácia:

i)

národné identifikačné číslo;

ii)

príslušný typ fyzickej alebo právnickej osoby, ako sa uvádza v článku 1 ods. 2 až 9 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/410;

iii)

dátum povolenia alebo registrácie;

b)

v prípade zástupcov platobných inštitúcií, fyzických alebo právnických osôb využívajúcich výnimku podľa článku 32 smernice (EÚ) 2015/2366, poskytovateľov služieb informovania o účte, inštitúcií elektronických peňazí a právnických osôb využívajúcich výnimku podľa článku 9 smernice 2009/110/ES:

i)

národné identifikačné číslo zástupcu;

ii)

národné identifikačné číslo fyzickej alebo právnickej osoby, v mene ktorej zástupca poskytuje platobné služby;

iii)

dátum registrácie;

c)

v prípade poskytovateľov služieb vykonávajúcich služby podľa článku 3 písm. k) bodov i) a ii) a článku 3 písm. l) smernice (EÚ) 2015/2366:

i)

národné identifikačné číslo poskytovateľa služieb;

ii)

výnimka, na základe ktorej poskytovateľ služieb vykonáva činnosti;

iii)

dátum registrácie.

4.   Ak sa štatút povolenia alebo registrácie fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá má zástupcov poskytujúcich platobné služby v jej mene, zmení z „povolený“ alebo „registrovaný“ na „odňatý“, údaje týkajúce sa zástupcov, ktorí sú s touto osobou spojení, nie sú overené prostredníctvom aplikácie elektronického centrálneho registra.

5.   Príslušné orgány dostanú odpoveď o výsledku postupu overovania údajov z aplikácie elektronického centrálneho registra jasným a jednoznačným spôsobom a čo najskôr. Výsledok postupu overovania údajov zahŕňa aj percentuálny podiel zmeny obsahu predtým zaslaných informácií.

6.   Ak zaslané údaje neprejdú úspešne postupom overovania, orgán EBA vo svojej odpovedi príslušným orgánom uvedie všetky dôvody zamietnutia.

7.   Ak bolo overenie neúspešné a ak sa zmeny obsahu vnútroštátneho verejného registra týkajú udelenia alebo odňatia povolenia alebo registrácie, príslušné orgány, ktoré zasielajú údaje automaticky, zašlú do konca dňa, v ktorom došlo k neúspešnému overeniu, opravený alebo aktualizovaný dávkový súbor spolu s celým súborom údajov, alebo manuálne vložia nové zmeny vykonané v súvislosti s obsahom ich vnútroštátnych verejných registrov, ktoré sa týkajú udelenia alebo odňatia povolenia, alebo registrácie.

8.   Na účely overenia národných identifikačných čísel príslušné orgány oznámia orgánu EBA typy a formáty národných identifikačných čísel, ktoré používajú vo svojich vnútroštátnych registroch.

9.   Aplikácia elektronického centrálneho registra umožňuje príslušným orgánom vložiť do registra zástupcu viackrát, ak uvedený zástupca poskytuje platobné služby v mene viac ako jednej fyzickej alebo právnickej osoby. Každé vloženie údajov sa považuje za samostatný záznam.

Článok 9

Údaje týkajúce sa zástupcov

1.   Orgán EBA a príslušné orgány zabezpečia, aby boli zástupcovia vložení do elektronického centrálneho registra prepojení s fyzickou alebo právnickou osobou, v mene ktorej poskytujú platobné služby.

2.   Ak sa štatút fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá má zástupcov poskytujúcich platobné služby v jej mene, zmení z „povolený“ alebo „registrovaný“ na „odňatý“, štatút zástupcov spojených s touto fyzickou alebo právnickou osobou sa zmení z „aktívny“ na „neaktívny“.

Článok 10

Zodpovednosť príslušných orgánov

1.   Príslušné orgány zodpovedajú za presnosť údajov, ktoré boli manuálne vložené alebo automaticky zaslané do aplikácie elektronického centrálneho registra a ktoré sa týkajú fyzických alebo právnických osôb, ktorým udelili povolenie alebo ktoré zaregistrovali, ako aj zástupcov a poskytovateľov služieb, ktorí vykonávajú služby podľa článku 3 písm. k) bodov i) a ii) a článku 3 písm. l) smernice (EÚ) 2015/2366, uvedených v ich vnútroštátnych verejných registroch,

2.   Aplikácia elektronického centrálneho registra umožňuje interným používateľom a aplikáciám vnútroštátnych verejných registrov vkladať alebo meniť údaje, za ktoré zodpovedá ich príslušný orgán.

3.   Príslušné orgány nemôžu meniť údaje, za ktoré sú zodpovedné iné príslušné orgány.

4.   Príslušné orgány nemôžu vkladať údaje týkajúce sa platobných inštitúcií, fyzických alebo právnických osôb využívajúcich výnimku podľa článku 32 smernice (EÚ) 2015/2366 a ich zástupcov, poskytovateľov služieb informovania o účte, inštitúcií uvedených v článku 2 ods. 5 bodoch 4 až 23 smernice 2013/36/EÚ, inštitúcií elektronických peňazí, právnických osôb využívajúcich výnimku podľa článku 9 smernice 2009/110/ES a ich zástupcov a poskytovateľov služieb vykonávajúcich služby podľa článku 3 písm. k) bodov i) a ii) a článku 3 písm. l) smernice (EÚ) 2015/2366 usadených v inom hostiteľskom členskom štáte.

KAPITOLA 3

POŽIADAVKY NESÚVISIACE S FUNKČNOSŤOU

Článok 11

Bezpečnostné požiadavky

1.   Údaje aplikácie elektronického centrálneho registra sa zálohujú a záložné kópie sa uchovávajú na účely obnovy po núdzovej udalosti.

2.   V prípade zistenia akýchkoľvek bezpečnostných problémov musí byť orgán EBA schopný okamžite odstaviť aplikáciu elektronického centrálneho registra a zabrániť akémukoľvek prístupu k serveru.

3.   Aplikácia elektronického centrálneho registra musí byť schopná opäť sa po poruche obnoviť a bez zbytočného odkladu pokračovať v bežnej prevádzke.

4.   V prípade, že je aplikácia elektronického centrálneho registra odstavená a nemôže spracúvať dávkové súbory zasielané príslušnými orgánmi, uvedená aplikácia spracuje najnovšie súbory zaslané každým príslušným orgánom po obnovení svojej bežnej prevádzky.

5.   Orgán EBA informuje príslušné orgány o každej poruche alebo odstavení aplikácie elektronického centrálneho registra.

6.   Ak porucha aplikácie elektronického centrálneho registra ovplyvnila spracovanie dávkového súboru zaslaného príslušným orgánom, orgán EBA požiada príslušný orgán, aby predložil nový dávkový súbor. Ak to príslušný orgán nemôže urobiť, požiada orgán EBA, aby obnovil údaje do verzie, ktorá bola predložená s posledným dávkovým súborom overeným pred poruchou.

7.   Orgán EBA vytvorí svoj register v súlade s medzinárodnými normami pre kybernetickú bezpečnosť.

Článok 12

Požiadavky týkajúce sa dostupnosti a výkonnosti

1.   Elektronický centrálny register musí byť schopný spracovať počiatočný súbor údajov, ktorý sa v súčasnosti nachádza vo verejných registroch spravovaných príslušnými orgánmi.

2.   Aplikácia elektronického centrálneho registra musí byť schopná spracovať zvýšenie objemu údajov získaných od príslušných orgánov. Takéto zvýšenie nesmie mať vplyv na dostupnosť registra.

3.   Orgán EBA zabezpečí, aby sa elektronický centrálny register sprístupnil okamžite po odstránení poruchy aplikácie registra a po obnovení bežnej prevádzky.

4.   Automatizovaný prenos údajov uvedený v článku 7 nesmie mať vplyv na dostupnosť elektronického centrálneho registra.

5.   Orgán EBA informuje verejných používateľov o každej nedostupnosti elektronického centrálneho registra, ako aj o dôvodoch tejto nedostupnosti a o obnovení registra prostredníctvom uverejnenia uvedených informácií na svojom webovom sídle.

Článok 13

Požiadavky týkajúce sa údržby a podpory

1.   Orgán EBA monitoruje prevádzku aplikácie registra, analyzuje jej výkonnosť a v prípade potreby zavádza zmeny s cieľom zabezpečiť, aby aplikácia bola v súlade s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení.

2.   Orgán EBA monitoruje pravidelný prenos údajov do elektronického centrálneho registra a ich aktualizáciu príslušnými orgánmi.

3.   Orgán EBA pravidelne skúma vhodnosť požiadaviek nesúvisiacich s funkčnosťou uvedených v tejto kapitole.

4.   Orgán EBA poskytuje príslušným orgánom podporu týkajúcu sa prevádzky elektronického centrálneho registra. Orgán EBA na tento účel zavedie do aplikácie registra funkciu, ktorá príslušným orgánom umožní predkladať otázky. Orgán EBA zoradí všetky otázky podľa poradia.

5.   Orgán EBA odpovie na otázky uvedené v odseku 4 bez zbytočného odkladu do konca dňa, v ktorom boli otázky predložené. Orgán EBA odpovie na otázky v poradí, v akom boli doručené.

6.   Orgán EBA poskytne príslušným orgánom priestor na testovanie a podporu pre uvedené technické prostredie.

7.   Orgán EBA zriadi kanál určený na oznamovanie incidentov týkajúcich sa prevádzky elektronického centrálneho registra.

Článok 14

Audítorský záznam

1.   Elektronický centrálny register umožňuje zaznamenávanie všetkých údajov, ktoré príslušné orgány zaslali orgánu EBA.

2.   Elektronický centrálny register umožňuje zaznamenávanie všetkých automatizovaných alebo manuálnych úkonov, ktoré vykonali aplikácie vnútroštátnych verejných registrov alebo interní používatelia, ako aj čas, kedy sa tieto úkony vykonali.

3.   Orgán EBA musí mať možnosť prístupu k údajom zaznamenávaným podľa odsekov 1 a 2.

4.   Orgán EBA musí mať možnosť získavať správy z údajov zaznamenávaných podľa odsekov 1 a 2, čo mu umožňuje monitorovať a vykladať údaje, ktoré zaslali príslušné orgány.

KAPITOLA 4

PRÍSTUP K ÚDAJOM

Článok 15

Vyhľadávanie údajov

1.   Elektronický centrálny register musí používateľom registra umožňovať vyhľadávanie údajov v registri na základe rôznych kritérií vyhľadávania vrátane:

a)

príslušný typ fyzickej alebo právnickej osoby, ako sa uvádza v článku 1 ods. 2 až 9 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/410;

b)

mena fyzickej alebo právnickej osoby;

c)

národného identifikačného čísla fyzickej alebo právnickej osoby;

d)

názvu príslušného orgánu zodpovedného za prevádzku vnútroštátneho verejného registra;

e)

štátu, v ktorom je fyzická alebo právnická osoba usadená;

f)

mesta, v ktorom je fyzická alebo právnická osoba usadená;

g)

poskytovaných platobných služieb a služieb elektronických peňazí;

h)

hostiteľského členského štátu, v ktorom platobná inštitúcia, inštitúcia elektronických peňazí alebo poskytovateľ služieb informovania o účte, ktoré majú povolenie alebo boli registrované, poskytujú služby alebo v ktorom oznámili svoj zámer poskytovať služby;

i)

platobných služieb a služieb elektronických peňazí poskytovaných v hostiteľskom členskom štáte;

j)

štatútu povolenia alebo registrácie;

k)

dátumu povolenia alebo registrácie;

l)

dátumu odňatia povolenia alebo registrácie.

2.   Elektronický centrálny register vykonáva vyhľadávanie údajov, ak je vybrané aspoň jedno z kritérií vyhľadávania.

3.   Elektronický centrálny register umožňuje, aby používatelia registra použili akúkoľvek kombináciu kritérií uvedených v odseku 1.

4.   Elektronický centrálny register umožňuje, aby si používatelia registra vybrali z rozbaľovacieho menu údaje v položkách uvedených v odseku 1 písm. a), d), e) a j).

5.   Elektronický centrálny register umožňuje, aby si používatelia registra vybrali z menu so zoznamom možností kritériá vyhľadávania uvedené v odseku 1 písm. g), h) a i).

6.   S cieľom rozšíriť rozsah vyhľadávania orgán EBA zabezpečí, aby používatelia registra mali k dispozícii vyhľadávanie umožňujúce používanie symbolov alebo značiek nahrádzajúcich jednotlivé znaky a/alebo slová (vyhľadávanie pomocou zástupných znakov).

7.   Orgán EBA informuje používateľov registra o tom, ako majú používať symboly uvedené v odseku 6 prostredníctvom uverejnenia daných informácií na svojom webovom sídle.

Článok 16

Zobrazovanie výsledkov vyhľadávania

1.   Elektronický centrálny register zobrazuje výsledky vyhľadávania všetkých fyzických a právnických osôb, ktoré spĺňajú kritériá vyhľadávania vybrané používateľom registra.

2.   Údaje zobrazované v súvislosti s fyzickými a právnickými osobami zahŕňajú:

a)

meno osoby;

b)

národné identifikačné číslo osoby;

c)

štát, v ktorom je usadená;

d)

mesto, v ktorom je usadená;

e)

príslušný typ fyzickej alebo právnickej osoby, ako sa uvádza v článku 1 ods. 2 až 9 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/410;

f)

poskytované platobné služby a služby elektronických peňazí.

3.   Pri výbere názvu fyzickej alebo právnickej osoby zo zobrazených výsledkov vyhľadávania údaje uvedené v článku 1 ods. 2 až 9 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/410 sa v prípade príslušnej osoby zobrazia vrátane posledného dátumu a časovej pečiatky vložených orgánom EBA.

4.   Zástupcovia sa zobrazujú ako samostatný záznam aj ako súčasť záznamu fyzickej alebo právnickej osoby, v mene ktorej poskytujú platobné služby.

5.   Orgán EBA v elektronickom centrálnom registri presne zobrazí údaje zaslané príslušnými orgánmi a zabezpečí úplnosť zobrazených údajov.

Článok 17

Sťahovanie údajov

1.   Orgán EBA sprístupní obsah elektronického centrálneho registra verejným používateľom registra na manuálne a automatizované stiahnutie prostredníctvom skopírovania obsahu do štandardizovaného súboru.

2.   Orgán EBA aktualizuje štandardizovaný súbor uvedený v odseku 1 najmenej dvakrát denne vo vopred určených intervaloch. Orgán EBA zverejní vopred určené intervaly takýchto aktualizácií.

KAPITOLA 6

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 18

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. novembra 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015, s. 35.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12),

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/410 z 29. novembra 2018, v ktorom sa stanovujú vykonávacie technické predpisy týkajúce sa podrobností a štruktúry údajov v oblasti platobných služieb, ktoré majú príslušné orgány oznamovať orgánu EBA podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366. (Pozri stranu 20 tohto úradného vestníka).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2009/110/ES zo 16. septembra 2009 o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje smernica 2000/46/ES (Ú. v. EÚ L 267, 10.10.2009, s. 7).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).