13.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 71/15


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/397

z 19. decembra 2018,

ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/2251, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o dátum, do ktorého smú protistrany naďalej uplatňovať svoje postupy riadenia rizík pre určité zmluvy o mimoburzových derivátoch, ktoré nezúčtováva centrálna protistrana

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (1), a najmä na jeho článok 11 ods. 15,

keďže:

(1)

Spojené kráľovstvo predložilo 29. marca 2017 oznámenie o svojom zámere vystúpiť z Únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii. Zmluvy sa prestanú vzťahovať na Spojené kráľovstvo odo dňa nadobudnutia platnosti dohody o vystúpení alebo v prípade, ak sa tak nestane, dva roky po uvedenom oznámení, t. j. od 30. marca 2019, pokiaľ Európska rada po dohode so Spojeným kráľovstvom jednomyseľne nerozhodne o predĺžení tejto lehoty.

(2)

V požiadavke na výmenu kolaterálu stanovenej v nariadení (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o zmluvy o mimoburzových (OTC) derivátoch, ktoré nezúčtováva centrálna protistrana, sa nezohľadňuje eventualita, že niektorý členský štát bude chcieť z Únie vystúpiť. Problémy, ktorým čelia tie strany zmluvy o OTC derivátoch, ktorých protistrany sú usadené v Spojenom kráľovstve, sú priamym následkom udalosti, ktorá je mimo ich kontroly a ktorá ich môže znevýhodňovať oproti iným protistranám v Únii.

(3)

V delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2016/2251 (2) sa stanovujú odlišné dátumy uplatňovania postupov na výmenu kolaterálu pre zmluvy o OTC derivátoch, ktoré sa nezúčtovávajú centrálne, v závislosti od kategórie protistrany týchto zmlúv.

(4)

Protistrany nedokážu predvídať, aký štatút by mohla nadobudnúť protistrana usadená v Spojenom kráľovstve, ani to, do akej miery by uvedená protistrana mohla pokračovať v poskytovaní určitých služieb protistranám usadeným v Únii. V snahe riešiť túto situáciu protistrany možno budú chcieť vykonať nováciu zmluvy tak, že nahradia protistranu usadenú v Spojenom kráľovstve protistranou usadenou v členskom štáte.

(5)

Pred uplatňovaním nariadenia (EÚ) č. 648/2012 a delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/2251 protistrany zmlúv o OTC derivátoch, ktoré sa nezúčtovávajú centrálne, neboli povinné vymieňať kolaterál, a bilaterálne obchody preto neboli zabezpečené kolaterálom alebo boli zabezpečené kolaterálom dobrovoľne. Ak by protistrany boli povinné vymieňať kolaterál v dôsledku novácie svojich zmlúv s cieľom riešiť vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie, môže sa stať, že zostávajúca protistrana nebude môcť s nováciou súhlasiť.

(6)

S cieľom zabezpečiť hladké fungovanie trhu a rovnaké podmienky pre protistrany usadené v Únii by protistrany mali mať možnosť nahradiť protistrany usadené v Spojenom kráľovstve protistranami usadenými v členskom štáte, a to bez toho, aby museli vymieňať kolaterál vo vzťahu k zmluvám, pri ktorých bola vykonaná novácia. Dátum, od ktorého by mali byť povinné vymieňať kolaterál pri novácii daných zmlúv, by mal byť 12 mesiacov odo dňa začatia uplatňovania tohto pozmeňujúceho nariadenia.

(7)

Delegované nariadenie (EÚ) 2016/2251 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(8)

Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov, ktorý Komisii predložil Európsky orgán pre bankovníctvo, Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európsky orgán pre cenné papiere a trhy.

(9)

Je nevyhnutné čo najrýchlejšie uľahčiť účastníkom trhu vykonávanie efektívnych riešení. Európsky orgán pre bankovníctvo, Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európsky orgán pre cenné papiere a trhy preto analyzovali potenciálne súvisiace náklady a prínosy, ale neuskutočnili žiadne otvorené verejné konzultácie v súlade s článkom 10 ods. 1 druhým pododsekom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 (3), článkom 10 ods. 1 druhým pododsekom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 (4) a článkom 10 ods. 1 druhým pododsekom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (5). Z toho istého dôvodu by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení.

(10)

Toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť čo najskôr a malo by sa začať uplatňovať až odo dňa nasledujúceho po dni, ktorým sa zmluvy prestanú uplatňovať na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve s výnimkou prípadu, keď dohoda o vystúpení uzavretá so Spojeným kráľovstvom nadobudne platnosť pred uvedeným dátumom, alebo keď dôjde k predĺženiu dvojročnej lehoty uvedenej v článku 50 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmena delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/2251

Článok 35 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/2251 sa nahrádza takto:

„Článok 35

Prechodné ustanovenia

Protistrany uvedené v článku 11 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 môžu naďalej uplatňovať postupy riadenia rizík, ktoré zaviedli k dátumu uplatňovania tohto nariadenia pre uzavreté zmluvy o OTC derivátoch, ktoré sa nezúčtovávajú centrálne alebo pri ktorých sa vykonala novácia, medzi 16. augustom 2012 a príslušnými dátumami uplatňovania tohto nariadenia.

Protistrany uvedené v článku 11 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 môžu naďalej uplatňovať postupy riadenia rizík, ktoré zaviedli k 14. marca 2019 pre zmluvy o OTC derivátoch, ktoré sa nezúčtovávajú centrálne a ktoré spĺňajú všetky tieto podmienky:

a)

zmluvy o OTC derivátoch, ktoré sa nezúčtovávajú centrálne, boli uzavreté alebo pri nich bola vykonaná novácia buď pred príslušnými dátumami uplatňovania tohto nariadenia, ako sa stanovuje v článkoch 36, 37 a 38 tohto nariadenia, alebo 14. marca 2019, čokoľvek nastane skôr;

b)

novácia zmlúv o OTC derivátoch, ktoré sa nezúčtovávajú centrálne, sa vykonáva na výhradný účel nahradenia protistrany usadenej v Spojenom kráľovstve protistranou usadenou v členskom štáte;

c)

novácia zmlúv o OTC derivátoch, ktoré sa nezúčtovávajú centrálne, sa vykonáva medzi dátumom nasledujúcim po dni, ktorým sa právo Únie prestáva uplatňovať na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii, a jedným z nasledujúcich dátumov, podľa toho, ktorý nastane neskôr:

i)

príslušné dátumy uplatňovania stanovené v článkoch 36, 37 a 38 tohto nariadenia alebo

ii)

12 mesiacov od dátumu nasledujúceho po dni, ktorým sa právo Únie prestáva uplatňovať na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii.“

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od dátumu nasledujúceho po dni, ktorým sa zmluvy prestávajú uplatňovať na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii.

Toto nariadenie sa však neuplatňuje v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

a)

do uvedeného dátumu nadobudla platnosť dohoda o vystúpení uzavretá so Spojeným kráľovstvom v súlade s článkom 50 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii;

b)

bolo prijaté rozhodnutie predĺžiť dvojročnú lehotu uvedenú v článku 50 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2251 zo 4. októbra 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre postupy zmierňovania rizika pre zmluvy o mimoburzových derivátoch, ktoré centrálna protistrana nezúčtovala (Ú. v. EÚ L 340, 15.12.2016, s. 9).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).