22.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 81/125


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/364

z 13. decembra 2018,

ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o formát žiadostí o registráciu a rozšírenie registrácie archívov obchodných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365 z 25. novembra 2015 o transparentnosti transakcií financovania prostredníctvom cenných papierov a opätovného použitia a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 8,

keďže:

(1)

Jednotný formát žiadostí o registráciu a rozšírenie registrácie archívov obchodných údajov predkladaných Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) by mal zabezpečiť, že všetky informácie, ktoré sa vyžadujú podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/359 (2), sú predložené a ľahko identifikované orgánom ESMA.

(2)

Na uľahčenie identifikácie informácií predložených archívom obchodných údajov každý dokument priložený k žiadosti by mal obsahovať jedinečné referenčné číslo.

(3)

V súlade s článkom 1 ods. 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/359 ak sa žiadajúci archív obchodných údajov domnieva, že požiadavka delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/359 nie je naň uplatniteľná, musí v svojej žiadosti jasne uviesť uvedenú požiadavku a poskytnúť vysvetlenie, prečo sa táto požiadavka naň nevzťahuje. Tieto požiadavky a vysvetlenia by mali byť jasne identifikované v žiadosti o registráciu alebo rozšírenie registrácie.

(4)

Všetky informácie predkladané orgánu ESMA v žiadosti o registráciu alebo rozšírenie registrácie archívu obchodných údajov by sa mali poskytovať na trvalom médiu, ako sa vymedzuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES (3), s cieľom umožniť ich uchovávanie na budúce použitie a reprodukciu.

(5)

Toto nariadenie vychádza z návrhu vykonávacích technických predpisov, ktoré orgán ESMA predložil Európskej komisii podľa postupu v článku 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (4).

(6)

Orgán ESMA vykonal otvorené verejné konzultácie o návrhu týchto vykonávacích technických predpisov, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o stanovisko skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov vytvorenú v súlade s článkom 37 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Formát žiadosti o registráciu a rozšírenie registrácie

1.   Žiadosť o registráciu alebo rozšírenie registrácie sa predkladá vo formáte stanovenom v prílohe.

2.   Archív obchodných údajov poskytuje jedinečné referenčné číslo pre každý predložený dokument a jasne identifikuje, na ktorú osobitnú požiadavku v delegovanom nariadení (EÚ) 2019/359 dokument odkazuje.

3.   V žiadosti o registráciu alebo rozšírenie registrácie sa musia jasne uviesť dôvody, prečo sa nepredkladajú informácie vzťahujúce sa na určitú požiadavku.

4.   Žiadosť o registráciu alebo rozšírenie registrácie sa predkladá na trvalom médiu, ako sa vymedzuje v článku 2 ods. 1 písm. m) smernice 2009/65/ES.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. decembra 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015, s. 1.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/359 z 13. decembra 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy bližšie určujúce podrobnosti žiadosti o registráciu alebo registrácie archívu obchodných údajov (pozri stranu 45 tohto úradného vestníka).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).


PRÍLOHA

FORMÁT ŽIADOSTI O REGISTRÁCIU ALEBO ROZŠÍRENIE REGISTRÁCIE ARCHÍVU OBCHODNÝCH ÚDAJOV

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Dátum žiadosti

 

Obchodný názov archívu obchodných údajov

 

Adresa sídla archívu obchodných údajov

 

Druhy transakcií financovania prostredníctvom cenných papierov, pre ktoré archív obchodných údajov žiada registráciu

 

Meno osoby zodpovednej za žiadosť

 

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za žiadosť

 

Meno osoby/osôb zodpovednej/zodpovedných za dodržiavanie predpisov archívom obchodných údajov alebo zapojenej/zapojených do posudzovania dodržiavania predpisov archívom obchodných údajov

 

Kontaktné údaje osoby/osôb zodpovednej/zodpovedných za dodržiavanie predpisov archívom obchodných údajov alebo zapojenej/zapojených do posudzovania dodržiavania predpisov archívom obchodných údajov

 

Identifikácia akejkoľvek materskej spoločnosti alebo akejkoľvek pobočky

 


ODKAZY NA DOKUMENTY (1)

 

Článok (EÚ) 2019/359

Jedinečné referenčné číslo dokumentu

Názov dokumentu

Kapitola/oddiel/strana dokumentu, kde sú informácie poskytnuté, alebo dôvod, prečo sa informácie neposkytli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Všetky informácie požadované v zmysle delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/359 s výnimkou článku 1 písm. a), c) a g).