22.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 81/58


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/360

z 13. decembra 2018,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365 v súvislosti s poplatkami, ktoré Európsky orgán pre cenné papiere a trhy účtuje archívom obchodných údajov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365 z 25. novembra 2015 o transparentnosti transakcií financovania prostredníctvom cenných papierov a opätovného použitia a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (1), a najmä na jeho článok 11 ods. 2,

keďže:

(1)

V článku 62 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (2) sa stanovuje, že príjmy Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) sa skladajú z poplatkov zaplatených orgánu ESMA v prípadoch uvedených v právnych predpisoch Únie, ako aj z príspevkov vnútroštátnych orgánov verejnej moci a dotácie Únie.

(2)

Archívom obchodných údajov zriadeným v Únii by sa mal účtovať registračný poplatok, aby sa pokryli náklady ESMA na spracovanie žiadosti o registráciu.

(3)

Náklady ESMA na spracovanie žiadosti o registráciu budú vyššie, keď archív obchodných údajov poskytuje doplnkové služby. Poskytovanie takýchto doplnkových služieb je ukazovateľom vysokého predpokladaného obratu a zvýšených nákladov súvisiacich s posudzovaním žiadosti o registráciu. Preto by sa na účely účtovania registračných poplatkov mali archívy obchodných údajov rozdeliť do dvoch kategórií podľa predpokladaného celkového obratu, vyššieho a nižšieho predpokladaného obratu. Na tieto kategórie by sa mali uplatňovať rôzne registračné poplatky v závislosti od toho, či majú archívy obchodných údajov v úmysle poskytovať doplnkové služby.

(4)

Ak archív obchodných údajov, ktorý je už registrovaný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 (3), požiada o rozšírenie registrácie, výdavky potrebné na presné posúdenie a preskúmanie žiadosti by boli nižšie ako v prípade novej registrácie, keďže ESMA už má k dispozícii relevantné informácie týkajúce sa žiadajúceho archívu obchodných údajov. Žiadajúci archív obchodných údajov by mal preto platiť znížený poplatok. Ak archív obchodných údajov, ktorý ešte nie je registrovaný podľa nariadenia (EÚ) č. 648/2012, súčasne predloží žiadosti o registráciu podľa nariadenia (EÚ) č. 648/2012 aj nariadenia (EÚ) 2015/2365, výdavky potrebné na presné posúdenie a preskúmanie žiadostí by boli takisto nižšie kvôli synergiám preskúmavania rovnakého druhu dokumentov. V prípade súčasne predložených žiadostí by mal archív obchodných údajov zaplatiť registračný poplatok v plnej výške podľa nariadenia (EÚ) č. 648/2012 a znížený poplatok za rozšírenie registrácie podľa nariadenia (EÚ) 2015/2365.

(5)

Ak začne archív obchodných údajov ponúkať doplnkové služby po registrácii, a teda bude spadať do vyššej kategórie z hľadiska predpokladaného celkového obratu, mal by uhradiť rozdiel medzi pôvodným registračným poplatkom a registračným poplatkom, ktorý zodpovedá kategórii s vyšším predpokladaným obratom. Na druhej strane, ak archív obchodných údajov po registrácii prestane ponúkať doplnkové služby, ESMA by mu nemal vrátiť finančné prostriedky, pretože výdavky potrebné na posúdenie žiadosti archívu obchodných údajov s vysokým obratom boli počas registrácie skutočne vynaložené.

(6)

Aby sa zabránilo neodôvodneným žiadostiam, registračné poplatky by sa nemali spätne uhrádzať, ak žiadateľ stiahne žiadosť počas procesu registrácie ani v prípade zamietnutia žiadosti.

(7)

S cieľom zaistiť efektívne využívanie rozpočtu ESMA a súčasne zmierniť finančnú záťaž pre členské štáty a Úniu je potrebné zabezpečiť, aby archívy obchodných údajov platili aspoň všetky náklady týkajúce sa dohľadu nad nimi. Výška poplatkov za dohľad by sa mala stanoviť tak, aby sa zamedzilo značnej akumulácii deficitu alebo prebytku v prípade činností, ktoré súvisia s archívmi obchodných údajov. Ak by prišlo k situácii deficitu, orgán ESMA by od archívov obchodných údajov nemal tento deficit vymáhať. Ak by išlo o značný deficit, orgán ESMA by mal analyzovať jeho dôvody a zmeniť svoje pro forma náklady na dohľad na nasledujúce rozpočtové obdobie. Pokiaľ ide o prebytky, prebytky poplatkov by sa archívom obchodných údajov nemali vracať.

(8)

S cieľom zaistiť spravodlivé a jasné pridelenie poplatkov, do ktorých sa zároveň premieta skutočná administratívna záťaž súvisiaca s dohľadom nad konkrétnym subjektom, by sa poplatok za dohľad mal vypočítať na základe obratu vytvoreného zo základných činností archívu obchodných údajov a jeho doplnkových služieb. Na účely výpočtu uplatňovaného obratu je nevyhnutné rozlišovať doplnkové služby, ktoré priamo súvisia s poskytovaním základných služieb centrálneho zhromažďovania a uchovávania záznamov o transakciách financovania prostredníctvom cenných papierov (SFT) podľa nariadenia (EÚ) 2015/2365, ako napríklad sprostredkovanie pôžičiek a riadenie kolaterálu, a služby súvisiace s centrálnym zhromažďovaním a uchovávaním záznamov o SFT a derivátoch, ako napríklad párovanie obchodov, potvrdzovanie/prehlásenie obchodov, oceňovanie kolaterálu a oznamovanie treťou stranou. Poplatky za dohľad účtované archívu obchodných údajov by mali byť primerané činnosti konkrétneho archívu obchodných údajov v pomere k celkovej činnosti všetkých registrovaných archívov obchodných údajov, nad ktorými sa vykonáva dohľad, za daný rok. Mal by sa však stanoviť minimálny ročný poplatok za dohľad, pretože existujú určité fixné administratívne náklady na dohľad. Táto suma nie je ovplyvnená úhradou poplatkov za dohľad podľa nariadenia (EÚ) č. 648/2012.

(9)

Mali by sa stanoviť pravidlá pre poplatky účtované archívom obchodných údajov z tretích krajín, ktoré žiadajú o uznanie v Únii podľa nariadenia (EÚ) 2015/2365, aby pokryli administratívne náklady na uznanie a ročný dohľad. V tejto súvislosti by poplatok za uznanie mal obsahovať dve zložky – nevyhnutné výdavky ESMA súvisiace so spracovaním žiadosti o uznanie takýchto archívov obchodných údajov z tretích krajín podľa článku 19 ods. 4 uvedeného nariadenia a nevyhnutné výdavky súvisiace s uzavretím dohôd o spolupráci s príslušnými orgánmi tretej krajiny, v ktorej je žiadajúci archív obchodných údajov zaregistrovaný podľa článku 20 uvedeného nariadenia. Náklady spojené s uzavretím dohôd o spolupráci by sa mali rozdeliť medzi uznané archívy obchodných údajov z tej istej tretej krajiny. Archívom obchodných údajov z tretích krajín by sa mal okrem toho účtovať ročný poplatok za dohľad.

(10)

Ak archív obchodných údajov z tretej krajiny, ktorý už je uznaný podľa nariadenia (EÚ) č. 648/2012, požiada o rozšírenie svojej registrácie o uznanie, náklady na spracovanie žiadosti by mali byť nižšie než náklady na spracovanie novej žiadosť, a to kvôli synergiám medzi režimami podľa nariadenia (EÚ) č. 648/2012 a nariadenia (EÚ) 2015/2365. Zložka poplatku za uznanie súvisiaca so spracovaním žiadosti by sa teda mala znížiť. Na druhej strane, náklady na uzavretie dohody o spolupráci obsahujú náklady, ktoré súvisia výlučne so súladom s nariadením (EÚ) 2015/2365. Zložka poplatku za uznanie súvisiaca s dohodami o spolupráci by teda nemala závisieť od existencie dohôd o spolupráci podľa nariadenia (EÚ) č. 648/2012.

(11)

Funkcie dohľadu, ktoré vykonáva ESMA v súvislosti s uznanými archívmi obchodných údajov z tretích krajín, súvisia predovšetkým s vykonávaním dohôd o spolupráci vrátane efektívnej výmeny údajov medzi príslušnými orgánmi. Náklady na zabezpečenie týchto funkcií by sa mali pokryť z ročných poplatkov za dohľad účtovaných uznaným archívom obchodných údajov. Keďže tieto náklady budú oveľa nižšie než náklady, ktoré vzniknú ESMA za priamy dohľad nad registrovanými archívmi obchodných údajov v Únii, mali by byť poplatky za dohľad účtované uznaným archívom obchodných údajov oveľa nižšie než minimálny poplatok za dohľad účtovaný archívu obchodných údajov, nad ktorým vykonáva ESMA priamy dohľad.

(12)

Príslušným vnútroštátnym orgánom vznikajú náklady pri výkone ich práce podľa nariadenia (EÚ) 2015/2365 a v dôsledku akéhokoľvek delegovania úloh orgánom ESMA na príslušné vnútroštátne orgány na základe článku 74 nariadenia (EÚ) č. 648/2010 a v súlade s článkom 9 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/2365. Poplatky účtované archívom obchodných údajov zo strany ESMA by mali pokrývať aj tieto náklady. S cieľom zabrániť tomu, aby príslušnému orgánu vznikla strata alebo zisk z vykonávania delegovaných úloh alebo z pomoci ESMA, by ESMA mal tomuto príslušnému orgánu spätne uhradiť vzniknuté skutočné náklady.

(13)

Keďže so zreteľom na činnosť archívu obchodných údajov v roku, v ktorom sa zaregistroval, budú k dispozícii len obmedzené údaje, dočasný poplatok za dohľad by sa mal vypočítať na základe odhadu výdavkov potrebných na dohľad nad príslušným archívom obchodných údajov v prvom roku. Presný výpočet poplatku by mal zohľadňovať dátum registrácie archívu obchodných údajov a dátum, kedy začína platiť oznamovacia povinnosť uvedená v článku 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/2365, aby presne zodpovedal úrovni dohľadu požadovanej orgánom ESMA. Ak sa regulačné oznamovanie archívu obchodných údajov začína len v roku nasledujúcom po jeho registrácii, dočasný poplatok za dohľad za rok, v ktorom sa uskutočnila registrácia, by mal byť založený na registračnom poplatku. Je to preto, že výdavky potrebné na dohľad nad archívom obchodných údajov, ktorý ešte údaje neoznamuje, sú porovnateľné s výdavkami potrebnými na posúdenie žiadosti o registráciu. Táto suma sa upravuje proporcionálne v závislosti od času medzi registráciou a koncom roka za predpokladu, že štandardný registračný proces si vyžaduje 150 pracovných dní. Ak sa regulačné oznamovanie archívu obchodných údajov začína v prvých šiestich mesiacoch roka, v ktorom sa uskutočnila registrácia, dočasný poplatok za dohľad by sa mal vypočítať na základe uplatniteľného obratu, ktorý odzrkadľuje príjmy archívu obchodných údajov v prvej polovici roka. Ak sa regulačné oznamovanie archívu obchodných údajov začína v posledných šiestich mesiacoch roka, v ktorom sa uskutočnila registrácia, dočasný poplatok za dohľad by sa mal vypočítať na základe úrovne registračného poplatku archívu obchodných údajov. Je to kvôli tomu, že na uplatnenie uplatniteľného obratu sú k dispozícii len obmedzené údaje.

(14)

Archívy obchodných údajov zaregistrované v roku 2019 nezačnú poskytovať oznamovacie služby pred koncom roka 2019 a je pravdepodobné, že v roku 2019 nebudú vyvíjať takmer žiadnu činnosť. Preto by sa ich ročný poplatok za dohľad za rok 2020 mal vypočítať na základe ich uplatniteľného obratu počas prvého polroka 2020.

(15)

Toto nariadenie by malo byť základom pre právo ESMA účtovať poplatky archívom obchodných údajov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Úplné vrátenie nákladov na dohľad

Poplatky účtované archívom obchodných údajov pokrývajú:

a)

všetky náklady súvisiace s registráciou archívov obchodných údajov a dohľadom nad nimi orgánom ESMA v súlade s nariadením (EÚ) 2015/2365 vrátane nákladov vyplývajúcich z uznávania archívov obchodných údajov, ako aj nákladov vyplývajúcich z rozšírenia registrácie alebo rozšírenia uznania v prípade archívov obchodných údajov, ktoré sú už registrované alebo uznané podľa nariadenia (EÚ) č. 648/2012;

b)

všetky náklady na spätnú úhradu nákladov príslušných orgánov, ktoré im vznikli pri výkone práce podľa nariadenia (EÚ) 2015/2365 a v dôsledku delegovania úloh podľa článku 74 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 a v súlade s článkom 9 nariadenia (EÚ) 2015/2365.

Článok 2

Uplatniteľný obrat

1.   Archívy obchodných údajov registrované podľa nariadenia (EÚ) 2015/2365 uchovávajú len audítorom overené účty na účely tohto nariadenia, v ktorých sa rozlišujú minimálne:

a)

príjmy zo základných funkcií centrálneho zhromažďovania a uchovávania záznamov o SFT podľa nariadenia (EÚ) 2015/2365;

b)

príjmy z doplnkových služieb, ktoré priamo súvisia s centrálnym zhromažďovaním a uchovávaním záznamov o SFT podľa nariadenia (EÚ) 2015/2365.

Uplatniteľné príjmy z doplnkových služieb archívu obchodných údajov za daný rok n) sú príjmy zo služieb uvedených v písmene b).

2.   Archívy obchodných údajov registrované podľa nariadenia (EÚ) 2015/2365 aj podľa nariadenia (EÚ) č. 648/2012 uchovávajú audítorom overené účty na účely tohto nariadenia, v ktorých sa rozlišujú minimálne:

a)

príjmy zo základných funkcií centrálneho zhromažďovania a uchovávania záznamov o SFT podľa nariadenia (EÚ) 2015/2365;

b)

príjmy zo základných funkcií centrálneho zhromažďovania a uchovávania záznamov o derivátoch podľa nariadenia (EÚ) č. 648/2012;

c)

príjmy z doplnkových služieb, ktoré priamo súvisia s centrálnym zhromažďovaním a uchovávaním záznamov o SFT podľa nariadenia (EÚ) 2015/2365;

d)

príjmy z doplnkových služieb, ktoré priamo súvisia s centrálnym zhromažďovaním a uchovávaním záznamov o SFT podľa nariadenia (EÚ) 2015/2365 a takisto s centrálnym zhromažďovaním a uchovávaním záznamov o derivátoch podľa nariadenia (EÚ) č. 648/2012.

Uplatniteľné príjmy z doplnkových služieb archívu obchodných údajov za daný rok n) sú súčtom

príjmov uvedených v písmene c) a

podielu príjmov uvedených v písmene d).

Podiel príjmov uvedených v písmene d) sa rovná príjmom uvedeným v písmene a) vydeleným súčtom

príjmov uvedených v písmene a) a

príjmov uvedených v písmene b).

3.   Uplatniteľný obrat archívu obchodných údajov za daný rok n) je súčtom

jeho príjmov zo základných funkcií centrálneho zhromažďovania a uchovávania záznamov o SFT podľa nariadenia (EÚ) 2015/2365 na základe audítorom overených účtov z predchádzajúceho roka (n – 1) a

jeho uplatniteľných príjmov z doplnkových služieb určených podľa odsekov 1 a 2 na základe audítorom overených účtov z predchádzajúceho roka (n – 1)

vydelený súčtom

celkových príjmov všetkých registrovaných archívov obchodných údajov zo základných funkcií centrálneho zhromažďovania a uchovávania záznamov o SFT podľa nariadenia (EÚ) 2015/2365 na základe audítorom overených účtov z predchádzajúceho roka (n – 1) a

celkových uplatniteľných príjmov z doplnkových služieb všetkých registrovaných archívov obchodných údajov určených podľa odsekov 1 a 2 na základe audítorom overených účtov z predchádzajúceho roka (n – 1).

Uplatniteľný obrat daného archívu obchodných údajov (vo vzorci uvedenom ďalej označený skratkou „AOÚi“), sa teda vypočíta takto:

Formula

príjmy zo SFT = príjmy zo základných služieb SFT + uplatniteľné príjmy z doplnkových služieb.

4.   Ak archív obchodných údajov nevykonával činnosť počas celého predchádzajúceho roka (n-1), jeho uplatniteľný obrat sa odhadne podľa vzorca uvedeného v odseku 3 tak, že sa hodnoty vypočítané za počet mesiacov, počas ktorých archív obchodných údajov vykonával činnosť v roku (n-1) extrapolujú na celý rok (n-1).

Článok 3

Úprava poplatkov

Poplatky účtované za činnosti ESMA súvisiace s archívmi obchodných údajov sa stanovujú tak, aby sa zamedzilo značnej akumulácii deficitu alebo prebytku.

V prípade, že sa značný deficit alebo prebytok opakujú, Komisia zreviduje výšku poplatkov.

KAPITOLA II

POPLATKY

Článok 4

Druhy poplatkov

1.   Archívom obchodných údajov zriadeným v Únii, ktoré požiadajú o registráciu v súlade s článkom 5 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/2365, sa účtujú tieto druhy poplatkov:

a)

registračný poplatok a poplatok za rozšírenie registrácie v súlade s článkom 5;

b)

ročné poplatky za dohľad podľa článku 6.

2.   Archívom obchodných údajov zriadeným v tretích krajinách, ktoré požiadajú o uznanie v súlade s článkom 19 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2015/2365, sa účtujú tieto druhy poplatkov:

a)

poplatok za uznanie alebo poplatok za rozšírenie registrácie v súlade s článkom 7 ods. 1 a 2;

b)

ročné poplatky za dohľad pre uznané archívy obchodných údajov v súlade s článkom 7 ods. 3

Článok 5

Registračný poplatok a poplatok za rozšírenie registrácie

1.   V registračnom poplatku, ktorý má zaplatiť žiadajúci archív obchodných údajov, sa odrážajú výdavky potrebné na presné posúdenie a preskúmanie žiadosti o registráciu alebo o rozšírenie registrácie, pričom sa berú do úvahy služby, ktoré bude poskytovať archív obchodných údajov vrátane všetkých doplnkových služieb.

2.   Platí, že archív obchodných údajov ponúka doplnkové služby v ktorejkoľvek z nasledujúcich situácií:

a)

keď priamo poskytuje doplnkové služby;

b)

keď subjekt patriaci do tej istej skupiny ako archív obchodných údajov poskytuje doplnkové služby;

c)

keď subjekt, s ktorým archív obchodných údajov uzavrel dohodu v kontexte obchodného reťazca alebo reťazca činností po obchodovaní alebo obchodnej činnosti o spolupráci pri poskytovaní služieb, poskytuje doplnkové služby.

3.   Keď archív obchodných údajov neposkytuje doplnkové služby, ako sa uvádza v odseku 2, považuje sa za archív obchodných údajov s nízkym predpokladaným celkovým obratom a platí registračný poplatok vo výške 65 000 EUR.

4.   Keď archív obchodných údajov poskytuje doplnkové služby, ako sa uvádza v odseku 2, považuje sa za archív obchodných údajov s vysokým predpokladaným celkovým obratom a platí registračný poplatok vo výške 100 000 EUR.

5.   Keď archív obchodných údajov žiada o registráciu a je už zaregistrovaný podľa hlavy VI kapitoly 1 nariadenia (EÚ) č. 648/2012, platí poplatok za rozšírenie registrácie vo výške:

a)

50 000 EUR v prípade archívov obchodných údajov, ktoré poskytujú doplnkové služby, ako sa uvádza v odseku 2;

b)

32 500 EUR v prípade archívov obchodných údajov s nízkym predpokladaným obratom, ktoré neposkytujú doplnkové služby, ako sa uvádza v odseku 2.

6.   Ak archív obchodných údajov, ktorý ešte nie je zaregistrovaný podľa nariadenia (EÚ) č. 648/2012, súčasne predkladá žiadosti o registráciu podľa nariadenia (EÚ) č. 648/2012 a nariadenia (EÚ) 2015/2365, zaplatí registračný poplatok podľa nariadenia (EÚ) č. 648/2012 v plnej výške a poplatok za rozšírenie registrácie podľa odseku 5.

7.   V prípade podstatnej zmeny podmienok registrácie, ako sa uvádza v článku 5 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2015/2365, následkom ktorej má archív obchodných údajov uhradiť vyšší registračný poplatok podľa odsekov 3, 4 a 5, než je pôvodne zaplatený registračný poplatok, sa archívu obchodných údajov účtuje rozdiel medzi pôvodne zaplateným registračným poplatkom a vyšším uplatniteľným registračným poplatkom vyplývajúcim z uvedenej podstatnej zmeny.

Článok 6

Ročné poplatky za dohľad v prípade registrovaných archívov obchodných údajov a archívov obchodných údajov, ktoré rozšírili svoju registráciu

1.   Registrovanému archívu obchodných údajov sa účtuje ročný poplatok za dohľad.

2.   Celkový ročný poplatok za dohľad a ročný poplatok za dohľad prípade daného archívu obchodných údajov za daný rok n) sa vypočítava takto:

a)

celkovým ročným poplatkom za dohľad v danom roku n) je odhad výdavkov súvisiacich s dohľadom nad činnosťami archívov obchodných údajov podľa nariadenia (EÚ) 2015/2365 zahrnutých do rozpočtu ESMA v danom roku;

b)

ročným poplatkom za dohľad v prípade archívu obchodných údajov v danom roku n) je celkový ročný poplatok za dohľad určený podľa písmena a) rozdelený medzi všetky archívy obchodných údajov registrované v roku n-1, primerane k ich uplatniteľnému obratu vypočítanému podľa článku 2 ods. 3

3.   Archív obchodných údajov, ktorý žiada o registráciu alebo o rozšírenie registrácie v súlade s článkom 5 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2015/2365, neplatí v žiadnom prípade nižší ročný poplatok za dohľad než 30 000 EUR.

Článok 7

Poplatky pre archívy obchodných údajov z tretích krajín

1.   Archív obchodných údajov, ktorý žiada o uznanie podľa článku 19 ods. 4 písm. a) nariadenia (EÚ) 2015/2365, platí poplatok za uznanie, ktorý sa vypočítava ako súčet týchto položiek:

a)

20 000 EUR;

b)

sumy, ktorá je výsledkom rozdelenia 35 000 EUR medzi celkový počet archívov obchodných údajov z tej istej tretej krajiny, ktoré sú buď uznané orgánom ESMA alebo žiadali o uznanie, ale ešte neboli uznané.

2.   Archív obchodných údajov, ktorý žiada o rozšírenie registrácie podľa článku 19 ods. 4 písm. b) nariadenia (EÚ) 2015/2365, platí poplatok za uznanie, ktorý sa vypočítava ako súčet 10 000 EUR a sumy vypočítanej v súlade s odsekom 1 písm. b).

3.   Archív obchodných údajov uznaný v súlade s článkom 19 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2015/2365 platí ročný poplatok za dohľad vo výške 5 000 EUR.

KAPITOLA III

PODMIENKY TÝKAJÚCE SA PLATIEB A SPÄTNEJ ÚHRADY

Článok 8

Všeobecné spôsoby platieb

1.   Všetky poplatky sa platia v eurách. Platia sa tak, ako sa uvádza v článkoch 9, 10 a 11.

2.   V prípade každej oneskorenej platby vzniká za každý deň pokuta vo výške 0,1 % dlžnej sumy.

Článok 9

Platba registračných poplatkov

1.   Registračný poplatok uvedený v článku 5 sa platí v plnej výške v čase, keď archív obchodných údajov predkladá žiadosť o registráciu podľa článku 5 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2015/2365.

2.   Registračné poplatky sa spätne neuhrádzajú, ak archív obchodných údajov stiahne svoju žiadosť o registráciu prv, než ESMA prijme odôvodnené rozhodnutie o registrácii alebo jej odmietnutí, alebo ak sa registrácia zamietne.

Článok 10

Platba ročných poplatkov za dohľad

1.   Ročný poplatok za dohľad uvedený v článku 6 sa za daný rok platí v dvoch splátkach.

Prvá splátka je splatná 28. februára daného roku a jej výška predstavuje približne päť šestín odhadovaného ročného poplatku za dohľad. Ak uplatniteľný obrat vypočítaný podľa článku 2 v uvedenom čase ešte nie je k dispozícii, východiskom pre výpočet obratu je posledný uplatniteľný obrat podľa článku 2, ktorý je k dispozícii.

Druhá splátka je splatná 31. októbra. Výška druhej splátky sa rovná ročnému poplatku za dohľad vypočítanému podľa článku 6 zníženému o výšku prvej splátky.

2.   Orgán ESMA posiela faktúry za splátky archívom obchodných údajov aspoň 30 dní pred príslušným dátumom splatnosti.

Článok 11

Platba poplatkov pre archívy obchodných údajov z tretích krajín

1.   Poplatky za uznanie uvedené v článku 7 ods. 1 a 2 sa platia v plnej výške v čase, keď archív obchodných údajov predkladá žiadosť o uznanie podľa článku 19 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2015/2365. Tieto poplatky sa spätne neuhrádzajú.

2.   Vždy, keď sa predloží nová žiadosť o uznanie archívu obchodných údajov z tretej krajiny podľa článku 19 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2015/2365, orgán ESMA prepočíta sumu uvedenú v článku 7 ods. 1 písm. b).

Rozdiel medzi sumou účtovanou podľa článku 7 ods. 1 písm. b) a sumou vyplývajúcou z prepočtu spätne uhrádza orgán ESMA rovnakým dielom už uznaným archívom obchodných údajov z tej istej tretej krajiny. Tento rozdiel spätne uhrádza buď prostredníctvom priamej platby alebo odpočítaním od poplatkov, ktoré sa budú účtovať v nasledujúcom roku.

3.   Ročný poplatok za dohľad v prípade uznaného archívu obchodných údajov je splatný do konca februára každého roka. Orgán ESMA posiela uznanému archívu obchodných údajov faktúru aspoň 30 dní pred uvedeným dátumom.

Článok 12

Spätná úhrada výdavkov príslušných orgánov

1.   Archívom obchodných údajov účtuje poplatky za ich registráciu, rozšírenie registrácie, dohľad nad nimi a ich uznanie podľa tohto nariadenia len orgán ESMA.

2.   Orgán ESMA spätne uhrádza príslušným vnútroštátnym orgánom skutočné náklady vzniknuté v dôsledku výkonu ich úloh podľa nariadenia (EÚ) 2015/2365 a v dôsledku akéhokoľvek delegovania úloh podľa článku 74 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 a v súlade s článkom 9 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/2365.

KAPITOLA IV

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 13

Výpočet dočasných poplatkov za dohľad

1.   V prípade, že sa oznamovacia povinnosť uvedená v článku 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/2365 v súlade s článkom 33 ods. 2 písm. a) uvedeného nariadenia začína v roku nasledujúcom po registrácii archívu obchodných údajov podľa článku 5 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2015/2365, archív obchodných údajov platí v roku svojej registrácie dočasný poplatok za dohľad vypočítaný v súlade s časťou 1 prílohy.

2.   V prípade, že sa oznamovacia povinnosť uvedená v článku 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/2365 v súlade s článkom 33 ods. 2 písm. a) uvedeného nariadenia začína v prvých šiestich mesiacoch roka, v ktorom sa uskutočnila registrácia archívu obchodných údajov podľa článku 5 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2015/2365, archív obchodných údajov platí v roku svojej registrácie dočasný poplatok za dohľad vypočítaný v súlade s časťou 2 prílohy.

3.   V prípade, že sa oznamovacia povinnosť uvedená v článku 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/2365 v súlade s článkom 33 ods. 2 písm. a) uvedeného nariadenia začína v posledných šiestich mesiacoch roka, v ktorom sa uskutočnila registrácia archívu obchodných údajov podľa článku 5 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2015/2365, archív obchodných údajov platí v roku svojej registrácie dočasný poplatok za dohľad vypočítaný v súlade s časťou 3 prílohy.

Článok 14

Platba registračných poplatkov a poplatkov pre archívy obchodných údajov z tretích krajín v roku 2019

1.   Archívy obchodných údajov, ktoré požiadajú o registráciu podľa článku 5 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2015/2365 v roku 2019, zaplatia registračný poplatok uvedený v článku 6 v plnej výške do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia alebo k dátumu predloženia ich žiadosti o registráciu, podľa toho, čo nastane neskôr.

2.   Archívy obchodných údajov z tretích krajín, ktoré požiadajú o uznanie podľa článku 19 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2015/2365 v roku 2019, zaplatia poplatok za uznanie uvedený v článku 7 ods. 1 alebo prípadne v článku 7 ods. 2 v plnej výške do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia alebo k dátumu predloženia žiadosti, podľa toho, čo nastane neskôr.

3.   Archívy obchodných údajov z tretích krajín uznané v roku 2019 v súlade s článkom 19 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2015/2365 zaplatia ročný poplatok za dohľad za rok 2019 v súlade s článkom 7 ods. 3 v plnej výške do 60 dní od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia alebo do 30 dní od dátumu, keď orgán ESMA informuje archív obchodných údajov o rozhodnutí o uznaní uvedenom v článku 19 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2015/2365, podľa toho, čo nastane neskôr.

Článok 15

Ročný poplatok za dohľad za rok 2020 v prípade archívov obchodných údajov, ktoré sa registrovali alebo rozšírili svoju registráciu v roku 2019

1.   Ročným poplatkom za dohľad v prípade archívov obchodných údajov za roku 2020 je celkový ročný poplatok za dohľad určený podľa článku 6 ods. 2 písm. a) rozdelený medzi všetky archívy obchodných údajov registrované v roku 2019, primerane k ich uplatniteľnému obratu vypočítanému podľa odseku 2.

2.   Na účely výpočtu ročného poplatku za dohľad za rok 2020 v súlade s článkom 6 v prípade archívu obchodných údajov registrovanom v roku 2019 podľa článku 5 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2015/2365 je uplatniteľný obrat archívu obchodných údajov súčtom

príjmov zo základných funkcií centrálneho zhromažďovania a uchovávania záznamov o SFT v období od 1. januára 2020 do 30. júna 2020 a

uplatniteľných príjmov z doplnkových služieb archívu obchodných údajov v súlade s článkom 2 ods. 1 a 2 v období od 1. januára 2020 do 30. júna 2020

vydeleným súčtom

celkových príjmov zo základných funkcií centrálneho zhromažďovania a uchovávania záznamov o SFT v období od 1. januára 2020 do 30. júna 2020 všetkých registrovaných archívov obchodných údajov a

uplatniteľných príjmov z doplnkových služieb v súlade s článkom 2 ods. 1 a 2 v období od 1. januára 2020 do 30. júna 2020 všetkých registrovaných archívov obchodných údajov.

3.   Ročný poplatok za dohľad za rok 2020 pre archívy obchodných údajov registrované v roku 2019 sa platí v dvoch splátkach.

Prvá splátka je splatná 28. februára 2020 a jej výška sa rovná registračnému poplatku zaplatenému archívom obchodných údajov v roku 2019 podľa článku 5.

Druhá splátka je splatná 31. októbra 2020. Výška druhej splátky sa rovná ročnému poplatku za dohľad vypočítanému podľa odseku 1 zníženému o výšku prvej splátky.

Ak je výška prvej splátky zaplatenej archívom obchodných údajov vyššia než ročný poplatok za dohľad vypočítaný podľa odseku 1, orgán ESMA spätne uhradí archívu obchodných údajov rozdiel medzi zaplatenou sumou v prvej splátke a ročným poplatkom za dohľad vypočítaným podľa odseku 1.

4.   Orgán ESMA posiela faktúry na splátky ročného poplatku za dohľad za rok 2020 archívom obchodných údajov registrovaným v roku 2019 aspoň 30 dní pred dátumom splatnosti.

5.   Keď budú k dispozícii audítorom overené účty za rok 2020, archívy obchodných údajov registrované v roku 2019 oznámia orgánu ESMA akékoľvek zmeny v uplatniteľnom obrate vypočítanom v súlade s odsekom 2, ktoré vyplývajú z rozdielu medzi konečnými údajmi za obdobie od 1. januára 2020 do 30. júna 2020 a predbežnými údajmi použitými pri výpočte podľa odseku 2.

Archívom obchodných údajov sa účtuje rozdiel medzi ročným poplatkom za dohľad za rok 2020 skutočne zaplateným podľa odseku 1 a ročným poplatkom za dohľad za rok 2020, ktorý sa má zaplatiť v dôsledku akejkoľvek zmeny uplatniteľného obratu uvedeného v prvom pododseku.

Orgán ESMA posiela faktúru na akúkoľvek ďalšiu splátku uvedenú v predchádzajúcom pododseku aspoň 30 dní pred príslušným dátumom splatnosti.

Článok 16

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. decembra 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1).


PRÍLOHA

DOČASNÉ POPLATKY V PRVOM ROKU

Časť 1

Dočasný poplatok za dohľad v roku registrácie archívu obchodných údajov, keď oznamovacia povinnosť začne platiť v nasledujúcom roku

1.

Dočasný poplatok za dohľad v prípade archívu obchodných údajov je nižšia z týchto súm:

a)

registračný poplatok archívu obchodných údajov v súlade s článkom 5 [OP: vložte odkaz na delegované nariadenie podľa článku 11 ods. 2 SFTR];

b)

registračný poplatok archívu obchodných údajov v súlade s článkom 5 [OP: vložte odkaz na delegované nariadenie podľa článku 11 ods. 2 SFTR] vynásobený podielom počtu pracovných dní od dátumu registrácie do konca roka a počtu 150 pracovných dní.

Tento výpočet sa vykonáva takto:

dočasný poplatok za dohľad nad archívom obchodných údajov = Min (registračný poplatok, registračný poplatok * koeficient)

Formula

2.

Dočasný poplatok za dohľad sa platí v plnej výške do 60 dní od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia alebo do 30 dní od oznámenia uvedeného v článku 8 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/2365, podľa toho, čo nastane neskôr.

Časť 2

Dočasný poplatok za dohľad v roku registrácie archívu obchodných údajov, keď oznamovacia povinnosť začne platiť v prvých šiestich mesiacoch toho istého roka

1.

Dočasný poplatok za dohľad v prípade archívu obchodných údajov je celkový ročný poplatok za dohľad určený v súlade s článkom 6 ods. 2 písm. a) [OP: vložte odkaz na delegované nariadenie podľa článku 11 ods. 2 SFTR] rozdelený medzi všetky archívy obchodných údajov registrované v danom roku, primerane k ich uplatniteľnému obratu vypočítanému podľa odseku 2.

2.

Na účely výpočtu dočasného poplatku za dohľad je uplatniteľný obrat archívu obchodných údajov súčtom

príjmov zo základných funkcií centrálneho zhromažďovania a uchovávania záznamov o SFT v období od 1. januára do 30. júna roka, v ktorom sa archív obchodných údajov zaregistroval, a

uplatniteľných príjmov z doplnkových služieb archívu obchodných údajov v súlade s článkom 2 ods. 1 a 2 [OP: vložte odkaz na delegované nariadenie podľa článku 11 ods. 2 SFTR] v období od 1. januára do 30. júna roka, v ktorom sa archív obchodných údajov zaregistroval

vydeleným celkovými príjmami zo základných funkcií centrálneho zhromažďovania a uchovávania záznamov o SFT a uplatniteľnými príjmami z doplnkových služieb všetkých registrovaných archívov obchodných údajov v súlade s článkom 2 ods. 1 a 2 [OP: vložte odkaz na delegované nariadenie podľa článku 11 ods. 2 SFTR] v období od 1. januára do 30. júna daného roka.

3.

Dočasný poplatok za dohľad sa platí v dvoch splátkach.

Prvá splátka je splatná do 30 dní od oznámenia uvedeného v článku 8 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/2365 a jej výška sa rovná registračnému poplatku archívu obchodných údajov podľa článku 5 [OP: vložte odkaz na delegované nariadenie podľa článku 11 ods. 2 SFTR].

Druhá splátka je splatná 31. októbra. Výška druhej splátky sa rovná dočasnému poplatku za dohľad vypočítanému podľa odseku 1 zníženému o výšku prvej splátky.

Ak je výška prvej splátky zaplatenej archívom obchodných údajov vyššia než dočasný poplatok za dohľad vypočítaný podľa odseku 1, orgán ESMA vráti archívu obchodných údajov rozdiel medzi zaplatenou sumou v prvej splátke a dočasným poplatkom za dohľad vypočítaným podľa odseku 1.

4.

Keď budú k dispozícii audítorom overené účty za rok registrácie, archívy obchodných údajov oznámia orgánu ESMA akékoľvek zmeny v uplatniteľnom obrate vypočítanom v súlade s odsekom 1, ktoré vyplývajú z rozdielu medzi konečnými údajmi za obdobie od 1. januára do 30. júna, a predbežnými údajmi použitými pri výpočte podľa odseku 1.

Archívom obchodných údajov sa účtuje rozdiel medzi ročným poplatkom za dohľad za rok registrácie skutočne zaplateným podľa odseku 3 a ročným poplatkom za dohľad za rok registrácie, ktorý sa má zaplatiť v dôsledku akejkoľvek zmeny uplatniteľného obratu uvedeného v prvom pododseku.

5.

Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 a 4, dočasný poplatok za dohľad nesmie byť nižší než 15 000 EUR.

Časť 3

Dočasný poplatok za dohľad v roku registrácie archívu obchodných údajov, keď oznamovacia povinnosť začne platiť v posledných šiestich mesiacoch toho istého roka

1.

Dočasný poplatok za dohľad v prípade archívu obchodných údajov je celkový poplatok za dohľad určený v súlade s článkom 6 ods. 2 písm. a) [OP: vložte odkaz na delegované nariadenie podľa článku 11 ods. 2 SFTR] rozdelený medzi všetky archívy obchodných údajov, primerane k podielu registračného poplatku zaplateného archívom obchodných údajov orgánu ESMA k súčtu všetkých registračných poplatkov zaplatených archívmi obchodných údajov orgánu ESMA v danom roku.

2.

Poplatok určený podľa odseku 1 je splatný do 30 dní od oznámenia uvedeného v článku 8 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/2365.