25.2.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 55/4


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/321

z 18. februára 2019

o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry, a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/1232

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (1), a najmä na jeho článok 57 ods. 4 a článok 58 ods. 2,

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry (ďalej len „KN“), ktorá tvorí prílohu k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia určitého tovaru.

(2)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2017/1232 (3) sa výrobok z liatiny s guľôčkovým grafitom (tvárna liatina, EN-GJS-500-7) zatriedil pod číselný znak KN 7325 99 10 ako ostatné liate predmety z kujnej liatiny.

(3)

Zatriedenie vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2017/1232 bolo založené na vysvetlivkách ku kombinovanej nomenklatúre k číselnému znaku KN 7307 19 10, v ktorých sa vymedzuje kujná liatina, a v súlade s týmito vysvetlivkami termín „kujná“ zahŕňa liatinu s guľôčkovým grafitom.

(4)

Súdny dvor v spojených veciach C-397/17 a C-398/17, Profit Europe (4), rozhodol, že liate príslušenstvo na rúry alebo rúrky s guľôčkovým grafitom sa musí zatriediť do podpoložky 7307 19 90.

(5)

Súdny dvor vo svojom rozhodnutí vychádzal zo zistenia, že liatina s guľôčkovým grafitom a kujná liatina sa navzájom líšia svojou štruktúrou a spôsobom výroby a že hoci liatina s guľôčkovým grafitom má charakteristické vlastnosti podobné charakteristickým vlastnostiam kujnej liatiny (EN-GJM), napriek tomu predstavuje samostatnú kategóriu v zatriedení liatiny (EN-GJS).

(6)

Súdny dvor dospel k záveru, že v tejto súvislosti majú uvedené vysvetlivky v rozsahu, v akom uvádzajú, že „termín ‚kujná liatina‘ zahŕňa liatinu s guľôčkovým grafitom“, za následok rozšírenie termínu „kujná liatina“ na inú kategóriu liatiny, a preto sa na tieto vysvetlivky nesmie prihliadať.

(7)

Rozsudok Súdneho dvora je analogicky uplatniteľný na výrobok, na ktorý sa vzťahuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/1232, keďže daný výrobok zodpovedá norme EN-GJS-500-7 a jeho zatriedenie ako predmet z kujnej liatiny sa zakladalo na znení vysvetliviek ku kombinovanej nomenklatúre k číselnému znaku KN 7307 19 10, o ktorých Súdny dvor zistil, že menia rozsah pôsobnosti podpoložky KN 7307 19 10.

(8)

Zatriedenie výrobku, na ktorý sa vzťahuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/1232, teda nie je v súlade so zisteniami Súdneho dvora v rozsudku, ktorý vyniesol v spojených veciach C-397/17 a C-398/17.

(9)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/1232 by sa preto malo zrušiť a nahradiť.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe sa zatriedi v rámci kombinovanej nomenklatúry pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 tejto tabuľky.

Článok 2

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/1232 sa zrušuje.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. februára 2019

Za Komisiu

v mene predsedu

Stephen QUEST

generálny riaditeľ

Generálne riaditeľstvo pre dane a colnú úniu


(1)  Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1232 z 3. júla 2017 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry (Ú. v. EÚ L 177, 8.7.2017, s. 23).

(4)  Rozsudok z 12. júla 2018, Profit Europe, C-397/17 a C 398/17, EU:C:2018:564.


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie

(číselný znak KN)

Odôvodnenie

(1)

(2)

(3)

Okrúhly výrobok s priemerom približne 500 mm a hmotnosťou približne 23 kg. Je vyrobený z liatiny s guľôčkovým grafitom (tvárna liatina, EN-GJS-500-7). Výrobok je natretý čiernym bitúmenom na ochranu proti korózii.

Je certifikovaný podľa normy EN 124 (vtokové mreže dažďových vpustov a poklopy vstupných šácht pre pozemné komunikácie) a používa sa ako kryt kanalizácie (napríklad pre kanalizáciu na odvod dažďovej vody).

Pozri obrázok (1).

7325 99 90

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1 a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením číselných znakov KN 7325 , 7325 99 a 7325 99 90 .

Zatriedenie výrobku pod číselný znak 7325 10 00 ako ostatné liate predmety z nekujnej liatiny je vylúčené, keďže nekujná liatina nie je tvarovateľná pri namáhaní tlakom, zatiaľ čo liatina s guľôčkovým grafitom je tvarovateľná pri namáhaní ťahom a do určitej miery aj pri namáhaní tlakom. Liatinu s guľôčkovým grafitom ako takú teda nemožno považovať za nekujnú liatinu (pozri analogicky rozsudok z 12. júla 2018, Profit Europe, spojené veci C-397/17 a C-398/17, EU:C:2018:564).

Zatriedenie výrobku pod číselný znak 7325 99 10 ako ostatné liate predmety z kujnej liatiny je takisto vylúčené, keďže liatina s guľôčkovým grafitom a kujná liatina sa navzájom líšia svojou štruktúrou a spôsobom výroby. Hoci liatina s guľôčkovým grafitom má charakteristické vlastnosti podobné charakteristickým vlastnostiam kujnej liatiny (EN-GJM), napriek tomu predstavuje samostatnú kategóriu (EN-GJS) (pozri analogicky rozsudok z 12. júla 2018, Profit Europe, spojené veci C-397/17 a C-398/17).

Výrobok sa preto má zatriediť pod číselný znak KN 7325 99 90 ako „ostatné liate predmety z iného železa“.

Image 1

(1)  Obrázok má len informačný charakter.