25.2.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 55/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/320

z 12. decembra 2018,

ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ, pokiaľ ide o uplatňovanie základných požiadaviek uvedených v článku 3 ods. 3 písm. g) uvedenej smernice, s cieľom zabezpečiť lokalizáciu volajúceho pri tiesňových komunikáciách z mobilných zariadení

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ zo 16. apríla 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania rádiových zariadení na trhu, ktorou sa zrušuje smernica 1999/5/ES (1), a najmä na jej článok 3 ods. 3,

keďže:

(1)

Ako sa uvádza v odôvodnení 14 smernice 2014/53/EÚ, rádiové zariadenie môže byť nápomocné pri poskytovaní prístupu k tiesňovým službám, a preto by malo byť v náležitých prípadoch navrhnuté tak, aby podporovalo funkcie požadované na prístup k týmto službám.

(2)

Systém zriadený v rámci programu Galileo na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1285/2013 (2) je globálnym navigačným satelitným systémom (ďalej len „GNSS“), ktorý je v plnom vlastníctve a pod plnou kontrolou Únie a ktorý poskytuje službu veľmi presného určenia polohy pod civilnou kontrolou. Systém Galileo sa môže používať v kombinácii s inými GNSS.

(3)

V Stratégii pre Európu v oblasti kozmického priestoru (3) prijatej v roku 2016 sa oznamujú opatrenia, ktorými sa zavádza používanie služieb určenia polohy a navigačných služieb systému Galileo v mobilných telefónoch.

(4)

Rada vo svojich záveroch z 5. decembra 2017 (4) podporuje rozvoj silného nadväzujúceho trhu s aplikáciami a službami založenými na vesmírnych technológiách a zdôrazňuje, že v prípade potreby by sa mali prijať primerané opatrenia vrátane regulačných, aby sa dosiahla úplná kompatibilita zariadení predávaných v Únii so systémom Galileo a aby sa podporilo zavádzanie zariadení podporujúcich systém Galileo na svetovom trhu.

(5)

V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES (5) sa stanovuje zavedenie jednotného európskeho čísla tiesňového volania („112“) v celej Únii a členským štátom sa ukladá povinnosť zabezpečiť, aby podniky poskytujúce koncovým používateľom elektronické komunikačné služby na uskutočnenie volania na číslo alebo čísla v národnom číslovacom pláne sprístupnili orgánom, ktoré riešia tiesňové volania, aspoň na jednotné európske číslo tiesňového volania „112“ informácie o polohe volajúceho.

(6)

Ručné mobilné telefóny s vyspelou výpočtovou technikou („mobilné zariadenia“) sú kategóriou telekomunikačných rádiových zariadení, ktoré sa v Únii najviac používajú na volania na jednotné európske číslo tiesňového volania „112“.

(7)

Úroveň presnosti určenia polohy rádiového zariadenia, z ktorého sa pristupuje k tiesňovým službám, zohráva kľúčovú úlohu pri zabezpečení účinnosti požadovaného prístupu k týmto službám. V súčasnosti sa informácia o polohe volajúceho v prípade tiesňových komunikácií z mobilných zariadení zisťuje podľa identifikačného znaku bunky (cell-ID) na základe oblasti pokrytia príslušného vysielača, v ktorej sa mobilné zariadenie nachádza. Oblasť pokrytia vysielača sa pohybuje od 100 metrov do niekoľkých kilometrov. V niektorých prípadoch, najmä v horách, vo veľkomestách a veľkých budovách, to môže viesť k významným chybám pri určovaní polohy volajúcich na tiesňovú linku.

(8)

Identifikácia polohy volajúceho podľa identifikačného znaku bunky v kombinácii s údajmi z WiFi a GNSS umožňuje omnoho presnejšie určenie polohy volajúceho, rýchlejšie a účinnejšie záchranné práce a takisto optimalizáciu zdrojov.

(9)

Riešenia určenia polohy volajúceho založené na GNSS už boli zavedené v ôsmich členských štátoch EÚ a v niektorých tretích krajinách.

(10)

Už v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/758 (6) sa s ohľadom na palubné systémy eCall využívajúce linku tiesňového volania 112 vyžaduje, aby prijímače v týchto systémoch boli kompatibilné so službami určovania polohy, ktoré poskytujú systémy Galileo a EGNOS.

(11)

Z uvedených dôvodov by mali mobilné zariadenia patriť do kategórie rádiových zariadení, ktoré podporujú určité funkcie zabezpečujúce prístup k tiesňovým službám podľa článku 3 ods. 3 písm. g) smernice 2014/53/EÚ. Nové mobilné zariadenia by mali byť schopné poskytovať prístup k informáciám o polohe na základe WiFi a GNSS v prípade tiesňových komunikácií a funkcia určenia polohy by mala byť kompatibilná so službami programu Galileo, s ktorými by mala spolupracovať.

(12)

Smernica 2014/53/EÚ je obmedzená na vyjadrenie základných požiadaviek. S cieľom uľahčiť posudzovanie zhody s uvedenými požiadavkami sa v nej stanovuje predpoklad zhody pre rádiové zariadenia, ktoré sú v súlade s dobrovoľnými harmonizovanými normami prijatými v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 (7) na účely formulácie podrobných technických špecifikácií týchto požiadaviek.

(13)

Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike (Cenelec) a Európsky inštitút pre telekomunikačné normy (ETSI) boli požiadané, aby na podporu implementácie článku 3 smernice 2014/53/EÚ vypracovali harmonizované normy pre rádiové zariadenia (M/536) (8).

(14)

Hospodárskym subjektom by sa mala poskytnúť dostatočná lehota na to, aby mohli vykonať potrebné úpravy mobilných zariadení, ktoré majú v úmysle uviesť na trh. Nič v tomto nariadení by sa nemalo vykladať tak, aby to bránilo hospodárskym subjektom dodržiavať ho odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti.

(15)

Komisia počas prípravných prác súvisiacich s opatreniami uvedenými v tomto nariadení uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a na zasadnutiach 14. novembra 2017 a 14. marca 2018 uskutočnila konzultácie s expertnou skupinou pre vesmírnu politiku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Základné požiadavky stanovené v článku 3 ods. 3 písm. g) smernice 2014/53/EÚ sa uplatňujú na ručné mobilné telefóny, ktoré majú počítaču podobné vlastnosti, pokiaľ ide o schopnosť spracovať a ukladať dáta.

2.   Súlad s odsekom 1 sa zabezpečí prostredníctvom technických riešení na príjem a spracovanie dát WiFi, dát z globálnych navigačných satelitných systémov kompatibilných a interoperabilných prinajmenšom so systémom Galileo uvedeným v nariadení (EÚ) č. 1285/2013, ako aj na poskytovanie týchto dát na prenos v prípade tiesňových komunikácií.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 17. marca 2022.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. decembra 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 153, 22.5.2014, s. 62.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1285/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení a využívaní európskych systémov satelitnej navigácie, ktorým sa ruší nariadenie Rady (ES) č. 876/2002 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 1).

(3)  Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Stratégia pre Európu v oblasti kozmického priestoru, COM(2016) 705 final.

(4)  Závery Rady z 5. decembra 2017 o „Hodnotení programov Galileo a EGNOS v polovici trvania a o činnosti Agentúry pre európsky GNSS“, 15435/17.

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 2002 o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb (smernica univerzálnej služby) (Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 51).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/758 z 29. apríla 2015 o požiadavkách typového schválenia pri zavádzaní palubného systému eCall využívajúceho službu tiesňovej linky 112 a o zmene smernice 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 123, 19.5.2015, s. 77).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12).

(8)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie C(2015) 5376 final zo 4. augusta 2015 o normalizačnej žiadosti adresovanej Európskemu výboru pre normalizáciu v elektrotechnike a Európskemu inštitútu pre telekomunikačné normy, pokiaľ ide o rádiové zariadenia, na podporu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ.