8.2.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 37/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/227

z 28. novembra 2018,

ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 1062/2014, pokiaľ ide o určité kombinácie látky/typu výrobku, v prípade ktorých bol ako hodnotiaci príslušný orgán určený príslušný orgán Spojeného kráľovstva

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (1), a najmä na jeho článok 89 ods. 1 prvý pododsek,

keďže:

(1)

V prílohe II k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1062/2014 (2) sa uvádza zoznam kombinácií účinnej látky/typu výrobku, ktoré sú zaradené do kontrolného programu existujúcich účinných látok nachádzajúcich sa v biocídnych výrobkoch („kontrolný program“).

(2)

Príslušný orgán Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) je hodnotiacim príslušným orgánom v prípade viacerých kombinácií účinnej látky/typu výrobku uvedených v prílohe II k delegovanému nariadeniu (EÚ) č. 1062/2014.

(3)

Spojené kráľovstvo predložilo 29. marca 2017 oznámenie o svojom úmysle vystúpiť z Únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii. Znamená to, že Spojené kráľovstvo 30. marca 2019 vystúpi z Únie a na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve sa už nebudú uplatňovať právne predpisy Únie. Medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom sa v súčasnosti rokuje o dohode o vystúpení, v ktorej sa predpokladá „prechodné obdobie“. Podľa návrhu ustanovení dohody o vystúpení dohodnutých medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom na úrovni vyjednávačov nemôže príslušný orgán Spojeného kráľovstva počas prechodného obdobia konať ako hodnotiaci príslušný orgán v prípade žiadnej kombinácie účinnej látky/typu výrobku zaradenej do kontrolného programu. Okrem toho nie je vôbec isté, či dohodu o vystúpení po jej finalizácii podpíšu a ratifikujú obe strany, a to pred 30. marcom 2019.

(4)

Preto pokiaľ ide o kombinácie účinnej látky/typu výrobku zaradené do kontrolného programu, v prípade ktorých bol ako hodnotiaci príslušný orgán určený príslušný orgán Spojeného kráľovstva, je potrebné s účinnosťou od 30. marca 2019 určiť spomedzi príslušných orgánov zostávajúcich 27 členských štátov Európskej únie, krajín EHP alebo Švajčiarska nový hodnotiaci príslušný orgán.

(5)

Bez ohľadu na to, v akom štádiu sa nachádza hodnotenie žiadosti, by sa malo členským štátom, ktorých príslušné orgány sú určené na nahradenie orgánov Spojeného kráľovstva, povoliť, aby v súlade s článkom 80 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 účtovali poplatky za poskytnuté služby.

(6)

S ohľadom na skutočnosť, že kontrolný program sa musí dokončiť do cieľového dátumu uvedeného v článku 89 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 528/2012, na dokončenie hodnotení novopridelených žiadostí v prípade kombinácií účinnej látky/typu výrobku by sa mali stanoviť príslušné lehoty.

(7)

Delegované nariadenie (EÚ) č. 1062/2014 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Delegované nariadenie (EÚ) č. 1062/2014 sa mení takto:

1.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 6a

Žiadosti, v prípade ktorých bol hodnotiacim príslušným orgánom pred 30. marcom 2019 príslušný orgán Spojeného kráľovstva

1.   Tento článok sa uplatňuje na žiadosti, v prípade ktorých bol hodnotiacim príslušným orgánom pred 30. marcom 2019 príslušný orgán Spojeného kráľovstva, pokiaľ ide o položky 79, 85, 113, 171, 187, 188, 321, 345, 346, 458, 531, 554, 571, 599, 609, 1045, 1046 a 1047 uvedené v prílohe II.

2.   V prípade žiadosti predloženej pred 30. marcom 2019 hodnotiaci príslušný orgán členského štátu, ktorý nahradil príslušný orgán Spojeného kráľovstva, najneskôr do 30. apríla 2019 informuje účastníka o poplatkoch, ktoré sa majú platiť podľa článku 80 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 528/2012, a žiadosť zamietne, ak účastník v lehote stanovenej hodnotiacim príslušným orgánom neuhradí poplatky. Informuje o tom účastníka a agentúru.

3.   Odchylne od lehôt stanovených v článku 6 ods. 3 zašle hodnotiaci príslušný orgán hodnotiacu správu a závery v niektorej z nasledujúcich lehôt, podľa toho, čo nastane neskôr:

a)

do 31. decembra 2020;

b)

v lehote na preloženie hodnotiacej správy podľa článku 6 ods. 3 písm. b) stanovenej v prílohe III.“

2.

Tabuľka uvedená v prílohe II sa nahrádza tabuľkou uvedenou v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 30. marca 2019.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. novembra 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1062/2014 zo 4. augusta 2014 o pracovnom programe na systematické skúmanie všetkých existujúcich účinných látok nachádzajúcich sa v biocídnych výrobkoch uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 (Ú. v. EÚ L 294, 10.10.2014, s. 1).


PRÍLOHA

Tabuľka v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1062/2014 sa nahrádza touto tabuľkou:

„Číslo položky

Názov látky

Spravodajský členský štát

Číslo EC

Číslo CAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

17

18

19

21

22

1

formaldehyd

DE

200-001-8

50-00-0

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

9

bronopol

ES

200-143-0

52-51-7

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

x

36

etanol

EL

200-578-6

64-17-5

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

kyselina mravčia

BE

200-579-1

64-18-6

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1025

kyselina peroxomravčia získaná z kyseliny mravčej a peroxidu vodíka

BE

 

 

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

43

kyselina salicylová

NL

200-712-3

69-72-7

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

etylénoxid

NO

200-849-9

75-21-8

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

kyselina glykolová

NL

201-180-5

79-14-1

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1026

kyselina peroxyoctová získaná z tetraacetyletyléndiamínu (TAED) a peroxidu vodíka

AT

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1027

kyselina peroxyoctová získaná z 1,3-diacetyloxypropán-2-yl-acetátu a peroxidu vodíka

AT

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1028

kyselina peroxyoctová získaná z tetraacetyletyléndiamínu (TAED) a perboritanu sodného

AT

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1029

kyselina peroxyoctová získaná perhydrolýzou N-acetylkaprolaktámu peroxidom vodíka v alkalickom prostredí

AT

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

kyselina (+)-L-mliečna

DE

201-196-2

79-33-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

(2R,6aS,12aS)-2-izopropenyl-8,9-dimetoxy-1,2,6,6a,12,12a-hexahydrochromeno[3,4-b]furo[2,3-h]chromén-6-ón (rotenón)

PL

201-501-9

83-79-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

85

symklozén

DE

201-782-8

87-90-1

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

92

bifenyl-2-ol

ES

201-993-5

90-43-7

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

113

3-fenyl-2-propén-2-ál (cinamaldehyd)

PL

203-213-9

104-55-2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117

geraniol

FR

203-377-1

106-24-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

122

etándiál

FR

203-474-9

107-22-2

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133

kyselina hexa-2,4-diénová (kyselina sorbová)

DE

203-768-7

110-44-1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

154

chlorofén

NO

204-385-8

120-32-1

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171

2-fenoxyetanol

IT

204-589-7

122-99-6

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

1072

oxid uhličitý

FR

204-696-9

124-38-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

179

oxid uhličitý získaný z propánu, butánu alebo zo zmesi týchto dvoch plynov spaľovaním

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

180

nátrium-dimetylarzinát (kakodylát sodný)

PT

204-708-2

124-65-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

185

tosylchlóramid sodný (chlóramín-T).

ES

204-854-7

127-65-1

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

187

kálium-dimetylditiokarbamát

SE

204-875-1

128-03-0

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

188

nátrium-dimetylditiokarbamát

SE

204-876-7

128-04-1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

195

nátrium-2-bifenylát

ES

205-055-6

132-27-4

 

 

 

x

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

206

tirám

BE

205-286-2

137-26-8

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

nátrium-metám

BE

205-293-0

137-42-8

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

227

2-tiazol-4-yl-1H-benzoimidazol (tiabendazol)

ES

205-725-8

148-79-8

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

235

diurón

DK

206-354-4

330-54-1

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

239

kyánamid

DE

206-992-3

420-04-2

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

253

tetrahydro-3,5-dimetyl-1,3,5-tiadiazín-2-tión (dazomet)

BE

208-576-7

533-74-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

283

terbutrín

SK

212-950-5

886-50-0

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

292

(1,3-dioxo-1,3,4,5,6,7-hexahydro-2H-izoindol-2-yl)metyl-(1R-trans)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)cyklopropánkarboxylát (d-tetrametrín)

DE

214-619-0

1166-46-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

321

monolinurón

HU

217-129-5

1746-81-2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropán-1,3-diamín (diamín)

PT

219-145-8

2372-82-9

 

x

x

x

 

x

 

x

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

336

2,2′-disulfándiylbis(N-metylbenzamid) (DTBMA)

PL

219-768-5

2527-58-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

339

1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón (BIT)

ES

220-120-9

2634-33-5

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

341

2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (MIT)

SI

220-239-6

2682-20-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

346

dihydrát dichlórizokyanurátu sodného

DE

220-767-7

51580-86-0

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

345

troklozén-nátrium

DE

220-767-7

2893-78-9

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

348

mecetrónium-etylsulfát (MES)

PL

221-106-5

3006-10-8

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

359

formaldehyd uvoľnený z etylénbis(oxy)dimetanolu [produkty reakcie etylénglykolu a paraformaldehydu (EGForm)]

PL

222-720-6

3586-55-8

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

365

sodná soľ pyridín-2-tiol-1-oxidu (pyritión-nátrium)

SE

223-296-5

3811-73-2

 

x

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

368

meténamín-3-chlóralylchlorid (CTAC)

PL

223-805-0

4080-31-3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

377

2,2′,2″-(hexahydro-1,3,5-triazín-1,3,5-triyl)trietanol (HHT)

PL

225-208-0

4719-04-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

382

1,3,4,6-tetrakis(hydroxymetyl)tetrahydroimidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dión (TMAD)

ES

226-408-0

5395-50-6

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

392

metylénditiokyanát

FR

228-652-3

6317-18-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

393

1,3-bis(hydroxymetyl)-5,5-dimetylimidazolidín-2,4-dión (DMDMH)

PL

229-222-8

6440-58-0

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

397

didecyl(dimetyl)amónium-chlorid (DDAC)

IT

230-525-2

7173-51-5

x

x

x

x

 

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

401

striebro

SE

231-131-3

7440-22-4

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

1023

striebro, ako nanomateriál

SE

231-131-3

7440-22-4

 

x

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

405

oxid siričitý získaný zo síry spaľovaním

DE

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

424

aktívny bróm získaný z bromidu sodného a chlórnanu sodného

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1030

aktívny bróm získaný z bromidu sodného a chlórnanu vápenatého

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1031

aktívny bróm získaný z bromidu sodného a chlóru

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1032

aktívny bróm získaný z bromidu sodného elektrolýzou

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1033

aktívny bróm získaný z kyseliny brómnej a močoviny a brómmočoviny

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1034

aktívny bróm získaný z brómnanu sodného a N-bromsulfamátu a kyseliny amidosírovej

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

1035

aktívny bróm získaný z ozónu a bromidu z prírodných vôd a bromidu sodného

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

434

tetrametrín

DE

231-711-6

7696-12-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

439

peroxid vodíka

FI

231-765-0

7722-84-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1036

peroxid vodíka uvoľnený z peruhličitanu sodného

FI

 

 

 

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

444

7a-etyldihydro-1H,3H,5H-oxazolo[3,4-c]oxazol (EDHO)

PL

231-810-4

7747-35-5

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

450

dusičnan strieborný

SE

231-853-9

7761-88-8

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

453

peroxodisíran disodný

PT

231-892-1

7775-27-1

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

432

aktívny chlór uvoľnený z chlórnanu sodného

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

455

aktívny chlór uvoľnený z chlórnanu vápenatého

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

457

aktívny chlór uvoľnený z chlóru

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

458

monochloramín získaný zo síranu amónneho a zdroja chlóru

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1016

chlorid strieborný

SE

232-033-3

7783-90-6

x

x

 

 

 

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

473

pyretríny a pyretroidy

ES

232-319-8

8003-34-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

491

oxid chloričitý

DE

233-162-8

10049-04-4

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1037

oxid chloričitý získaný z chloritanu sodného elektrolýzou

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1038

oxid chloričitý získaný z chloritanu sodného acidifikáciou

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1039

oxid chloričitý získaný z chloritanu sodného oxidáciou

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1040

oxid chloričitý získaný z chlorečnanu sodného a peroxidu vodíka v prítomnosti silnej kyseliny

PT

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1041

oxid chloričitý získaný z chloridu sodného elektrolýzou

DE

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1042

oxid chloričitý získaný z chloritanu sodného a bisulfátu sodného a kyseliny chlorovodíkovej

DE

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1043

oxid chloričitý získaný z chloritanu sodného a bisulfátu sodného

DE

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1044

oxid chloričitý získaný z chloritanu sodného a peroxodisíranu sodného

DE

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

494

2,2-dibróm-2-kyanoacetamid (DBNPA)

DK

233-539-7

10222-01-2

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

501

karbendazím

DE

234-232-0

10605-21-7

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

1022

pentahydroxid-chlorid hlinitý

NL

234-933-1

12042-91-0

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

515

chloramín aktivovaný bromidom (BAC) získaný z prekurzorov bromidu amónneho a chlórnanu sodného

SE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

522

zinkium-pyritión

SE

236-671-3

13463-41-7

 

x

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

 

524

dodecylguanidín, monohydrochlorid

ES

237-030-0

13590-97-1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

529

aktívny bróm získaný z chloridu brómneho

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

531

(benzyloxy)metanol

AT

238-588-8

14548-60-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

550

kyselina D-glukónová, zlúčenina s N,N″-bis(4-chlórfenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekánbis(amidimidom) (2:1) (CHDG)

PT

242-354-0

18472-51-0

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

554

p-[(dijódmetyl)sulfonyl]toluén

CH

243-468-3

20018-09-1

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

559

(benztiazol-2-ylsulfanyl)metyltiokyanát (TCMTB)

NO

244-445-0

21564-17-0

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

562

[2-Metyl-4-oxo-3-(prop-2-inyl)cyklopent-2-én-1-yl]-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)cyklopropánkarboxylát (praletrín)

EL

245-387-9

23031-36-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

563

kálium-(E,E)-hexa-2,4-dienoát (sorban draselný)

DE

246-376-1

24634-61-5

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

566

produkty reakcie paraformaldehydu a 2-hydroxypropylamínu (pomer 1:1) (HPT)

AT

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

571

2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón (OIT)

FR

247-761-7

26530-20-1

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

577

(dimetyl)oktadecyl[3-(trimetoxysilyl)propyl]amónium-chlorid

ES

248-595-8

27668-52-6

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

588

brómchlór-5,5-dimetylimidazolidín-2,4-dión (BCDMH)

NL

251-171-5

32718-18-6

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

590

3-(4-izopropylfenyl)-1,1-dimetylmočovina (izoproturón)

DE

251-835-4

34123-59-6

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

597

1-[2-(alyloxy)-2-(2,4-dichlórfenyl)etyl]-1H-imidazol (imazalil)

DE

252-615-0

35554-44-0

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

599

S-[(6-chlór-2-oxooxazolo[4,5-b]pyridín-3(2H)-yl)metyl]-O,O-dimetyl-fosforotioát (azametifos)

IT

252-626-0

35575-96-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

608

dimetyl(tetradecyl)[3-(trimetoxysilyl)propyl]amónium-chlorid

PL

255-451-8

41591-87-1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1045

olej z Eucalyptus citriodora, hydratovaný, cyklizovaný

CZ

 

1245629-80-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1046

olej z Cymbopogon winterianus, frakcionovaný, hydratovaný, cyklizovaný

CZ

nie je k dispozícii

nie je k dispozícii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1047

olej z Eucalyptus citriodora a citronelálu, hydratovaný, cyklizovaný

CZ

nie je k dispozícii

nie je k dispozícii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

609

2-hydroxy-α, α, 4-trimetylcyklohexánmetanol

CZ

255-953-7

42822-86-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

619

3-jódprop-2-inyl-butylkarbamát (IPBC)

DK

259-627-5

55406-53-6

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

620

tetrakis(hydroxymetyl)fosfónium-sulfát (2:1) (THPS)

MT

259-709-0

55566-30-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

648

4,5-dichlór-2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón (DCOIT)

NO

264-843-8

64359-81-5

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

656

produkty reakcie paraformaldehydu a 2-hydroxypropylamínu (pomer 3:2) (MBO)

AT

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

667

alkyl (C12-18)benzyldimetylamónium-chlorid [ADBAC (C12-18)]

IT

269-919-4

68391-01-5

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

671

alkyl (C12-16)benzyldimetylamónium-chlorid [ADBAC/BKC (C12-C16)]

IT

270-325-2

68424-85-1

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

673

didecyl(dimetyl)amónium-chlorid [DDAC) (C8-10)]

IT

270-331-5

68424-95-3

x

x

x

x

 

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

690

kvartérne amóniové zlúčeniny, C12-18-alkyl(benzyl)dimetylamónium, soli s 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, 1,1-dioxidom (1:1) (ADBAS)

MT

273-545-7

68989-01-5

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

691

nátrium-[(hydroxymetyl)amino]acetát

AT

274-357-8

70161-44-3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

692

C10-16-alkyldimetylamín-N-oxidy

PT

274-687-2

70592-80-2

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

693

hydrogenperoxosíran-bissíran pentadraselný (KPMS)

SI

274-778-7

70693-62-8

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

939

aktívny chlór získaný z chloridu sodného elektrolýzou

SK

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1048

aktívny chlór uvoľnený z kyseliny chlórnej

SK

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1049

aktívny chlór získaný z chloridu sodného a hydrogenperoxosíranu-bissíranu pentadraselného

SI

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1050

aktívny chlór získaný z morskej vody (chloridu sodného) elektrolýzou

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

1051

aktívny chlór získaný z hexahydrátu chloridu horečnatého a chloridu draselného elektrolýzou

FR

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1052

aktívny chlór získaný z hexahydrátu chloridu horečnatého elektrolýzou

FR

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1053

aktívny chlór získaný z chloridu draselného elektrolýzou

DK

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1054

aktívny chlór získaný z N-chlorsulfamátu sodného

SI

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1055

aktívny chlór získaný z chloridu sodného a hydrogenperoxosíranu-bissíranu pentadraselného a kyseliny amidosírovej

SI

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1056

aktívny chlór získaný z kyseliny chlorovodíkovej elektrolýzou

SI

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

701

kyselina dihydrogen-bis[monoperoxyftaláto(2-)-O 1,OO 1]horečnatá (MMPP)

PL

279-013-0

84665-66-7

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1024

výťažok z oleja (za studena lisovaného) zo semien rastliny Azadirachta indica extrahovaný superkritickým oxidom uhličitým

DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

724

alkyl (C12-C14) benzyldimetylamónium-chlorid [ADBAC (C12-C14)]

IT

287-089-1

85409-22-9

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

725

alkyl (C12-C14) dimetyl(etylbenzyl)amónium-chlorid [ADEBAC (C12-C14)]

IT

287-090-7

85409-23-0

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

731

Chrysanthemum cinerariaefolium, extrakt

ES

289-699-3

89997-63-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

1057

Chrysanthemum cinerariaefolium, extrakt z otvorených a zrelých kvetov Tanacetum cinerariifolium získaný uhľovodíkovým rozpúšťadlom

ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

1058

Chrysanthemum cinerariaefolium, extrakt z otvorených a zrelých kvetov Tanacetum cinerariifolium získaný superkritickým oxidom uhličitým

ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

744

levanduľa, Lavandula hybrida, extrakt/levanduľový olej

PT

294-470-6

91722-69-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

779

produkty reakcie kyseliny glutámovej a N-(C12-C14-alkyl)propyléndiamínu (glukoprotamín)

DE

403-950-8

164907-72-6

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

785

kyselina 6-(ftalimido)peroxyhexánová (PAP)

IT

410-850-8

128275-31-0

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

791

2-butyl-benzo[d]izotiazol-3-ón (BBIT)

CZ

420-590-7

4299-07-4

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

792

oxid chloričitý získaný z tetrachlórdekaoxidového komplexu (TCDO) acidifikáciou

DE

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

811

argentium-nátrium-hydrogén-zirkónium fosfát

SE

422-570-3

265647-11-8

x

x

 

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

794

sec-butyl-2-(2-hydroxyetyl)piperidín-1-karboxylát (ikaridín)

DK

423-210-8

119515-38-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

797

cis-1-(3-chlóralyl)-3,5,7-triáza-1-azóniaadamantán-chlorid (cis CTAC)

PL

426-020-3

51229-78-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

813

kyselina peroxyoktánová

FR

 

33734-57-5

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1014

zeolit strieborný

SE

nie je k dispozícii

nie je k dispozícii

 

x

 

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152

produkty reakcie 5,5-dimetylhydantoínu, 5-etyl-5-metylhydantoínu s brómom a chlórom (DCDMH)

NL

nie je k dispozícii

nie je k dispozícii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

459

reakčná zmes oxidu titaničitého a chloridu strieborného

SE

nie je k dispozícii

nie je k dispozícii

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

777

produkty reakcie 5,5-dimetylhydantoínu, 5-etyl-5-metylhydantoínu s chlórom (DCEMH)

NL

nie je k dispozícii

nie je k dispozícii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

810

fosforečnanové sklo s obsahom striebra

SE

nie je k dispozícii

308069-39-8

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

824

zeolit strieborno-zinočnatý

SE

nie je k dispozícii

130328-20-0

 

x

 

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1013

zeolit strieborno-meďnatý

SE

nie je k dispozícii

130328-19-7

 

x

 

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1017

striebro adsorbované na oxide kremičitom (ako nanomateriál vo forme stabilného agregátu s primárnymi časticami na nanoúrovni)

SE

nie je k dispozícii

nie je k dispozícii

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

854

(RS)-3-alyl-2-metyl-4-oxocyklopent-2-enyl-(1R,3R;1R,3S)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)-cyklopropánkarboxylát (zmes 4 izomérov 1R trans, 1R: 1R trans, 1S: 1R cis, 1R: 1R cis, 1S 4:4:1:1) (d-aletrín)

DE

prípravok na ochranu rastlín

231937-89-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

855

(RS)-3-alyl-2-metyl-4-oxocyklopent-2-enyl (1R,3R)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)-cyklopropánkarboxylát (zmes len 2 izomérov 1R trans: 1R/S 1:3) (esbiotrín)

DE

prípravok na ochranu rastlín

260359-57-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

843

4-bróm-2-(4-chlórfenyl)-1-etoxymetyl-5-trifluórmetylpyrol-3-karbonitril (chlórfenapyr)

PT

prípravok na ochranu rastlín

122453-73-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

859

polymér dimetylamínu (Einecs 204-697-4) s (chlórmetyl)oxiránom (Einecs 203-439-8)/polymérny kvartérny chlorid amónny (PQ polymér)

HU

polymér

25988-97-0

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

868

polyhexametylén-biguanid, hydrochlorid so strednou číselnou hodnotou molekulovej hmotnosti (Mn) 1 415 a priemernou polydisperzitou (PDI) 4.7 [PHMB (1415;4.7)]

FR

polymér

32289-58-0 a 1802181-67-4

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

869

poly(oxy-1,2-etándiyl), α-[2-(didecylmetylamónio)etyl]-ω-hydroxy-, propanoát (soľ) (bardap 26)

IT

polymér

94667-33-1

 

x

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

872

N-didecyl-N-dipolyetoxyamónium-boritan/didecylpolyoxetylamónium-boritan (polymérny betaín)

EL

polymér

214710-34-6

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1059

Capsicum oleoresin

Extrakty a ich fyzikálne modifikované deriváty. Produkt môže obsahovať živičné kyseliny a ich estery, terpény a produkty oxidácie alebo polymerácie týchto terpénov (Capsicum frutescens, Solanaceae, ľuľkovité)

BE

nie je k dispozícii

8023-77-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1060

Capsicum annuum, extrakt

Extrakty a ich fyzikálne modifikované deriváty ako tinktúry, konkréty, absolúty (čistý koncentrovaný aromatický rastlinný extrakt), vonné oleje, oleoživice, terpény, bezterpénované frakcie, destiláty, zvyšky atď. získané z Capsicum annuum, Solanaceae, ľuľkovité.

BE

283-403-6

84625-29-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1061

reakčná zmes (6E)-N- (4-hydroxy-3-metoxy-2-metylfenyl) -8-metylnon-6-enamidu a N-(4-hydroxy-3-metoxy-2-metylfenyl) -8-metylnonánamidu

BE

nie je k dispozícii

nie je k dispozícii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1062

D-fruktóza

AT

200-333-3

57-48-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1063

med

AT

 

8028-66-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1064

slad, extrakt

Extrakty a ich fyzikálne modifikované deriváty ako tinktúry, koncentráty, absolúty, vonné oleje, olejové živice, terpény, bezterpénované frakcie, destilačné zvyšky atď. získané z Hordeum, Gramineae.

AT

232-310-9

8002-48-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1065

ocot

(potravinárska akosť s maximálnym obsahom kyseliny octovej 10 %)

AT

nie je k dispozícii

8028-52-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1066

syr

AT

nie je k dispozícii

nie je k dispozícii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1067

sušené vajcia

NL

nie je k dispozícii

nie je k dispozícii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1068

Saccharomyces cerevisiae

NL

nie je k dispozícii

68876-77-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1069

koncentrovaná jablková šťava

NL

nie je k dispozícii

nie je k dispozícii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1070

sladký pomarančový extrakt

Extrakty a ich fyzikálne modifikované deriváty ako tinktúry, koncentráty, absolúty, vonné oleje, olejové živice, terpény, bezterpénované frakcie, destilačné zvyšky atď. získané z Citrus sinensis, Rutaceae.

CH

232-433-8

8028-48-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1071

cesnak, extrakt

Extrakty a ich fyzikálne modifikované deriváty ako sú tinktúry, koncentráty, absolúty, esenciálne oleje, olejové živice, terpény, bezterpénové frakcie, destiláty, destilačné zvyšky atď. získané z Allium sativum, Liliaceae.

AT

232-371-1

8008-99-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x“