12.2.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 41/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/225

zo 6. februára 2019,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 748/2009, pokiaľ ide o prevádzkovateľov lietadiel, ktorých riadiacim členským štátom je Spojené kráľovstvo

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Únii, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (1), a najmä na jej článok 18a ods. 3 písm. b),

keďže:

(1)

Spojené kráľovstvo 29. marca 2017 predložilo oznámenie o svojom úmysle vystúpiť z Únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii. Zmluvy sa prestanú vzťahovať na Spojené kráľovstvo odo dňa nadobudnutia platnosti dohody o vystúpení, alebo ak takáto dohoda nebude uzavretá, dva roky po uvedenom oznámení, pokiaľ Európska rada po dohode so Spojeným kráľovstvom jednomyseľne nerozhodne o predĺžení tejto lehoty.

(2)

V prílohe k nariadeniu Komisie (ES) č. 748/2009 (2) sa Spojené kráľovstvo určuje za riadiaci členský štát pre určitých prevádzkovateľov lietadiel. Vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie by v prípade absencie akýchkoľvek osobitných ustanovení malo za následok, že Spojené kráľovstvo by sa už nemohlo považovať za riadiaci členský štát na účely článku 18a smernice 2003/87/ES. Pre prípad, že sa so Spojeným kráľovstvom neuzavrie dohoda o vystúpení, je preto potrebné zmeniť prílohu k nariadeniu (ES) č. 748/2009 s cieľom určiť riadiace členské štáty pre daných prevádzkovateľov lietadiel.

(3)

Zmeny v zozname prevádzkovateľov lietadiel sú založené na najaktuálnejších údajoch poskytnutých organizáciou Eurocontrol.

(4)

Nariadenie (ES) č. 748/2009 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(5)

V súlade s článkom 4 ods. 3 nariadenia Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 (3) k ukončeniu uplatňovania aktov stanovenému k určitému dátumu dochádza uplynutím poslednej hodiny dňa zodpovedajúceho tomuto dátumu. Toto nariadenie by sa preto malo uplatňovať odo dňa nasledujúceho po dni, ktorým sa nariadenie (ES) č. 748/2009 prestane uplatňovať na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii.

(6)

Toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť čo najskôr a malo by sa uplatňovať len v prípade absencie dohody o vystúpení uzavretej so Spojeným kráľovstvom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (ES) č. 748/2009 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa odo dňa nasledujúceho po dni, ktorým sa nariadenie (ES) č. 748/2009 prestane uplatňovať na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii.

Toto nariadenie sa však neuplatňuje, ak do uvedeného dátumu nadobudla platnosť dohoda o vystúpení uzavretá so Spojeným kráľovstvom v súlade s článkom 50 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. februára 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 748/2009 z 5. augusta 2009 o zozname prevádzkovateľov lietadiel, ktorí vykonávali činnosť leteckej dopravy uvedenú v prílohe I k smernici 2003/87/ES k 1. januáru 2006 alebo po tomto dátume, v ktorom sa každému prevádzkovateľovi lietadiel určuje riadiaci členský štát (Ú. v. EÚ L 219, 22.8.2009, s. 1).

(3)  Nariadenie Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 z 3. júna 1971, ktorým sa stanovujú pravidlá pre lehoty, dátumy a termíny (Ú. v. ES L 124, 8.6.1971, s. 1).


PRÍLOHA

BELGICKO

Identifikačné číslo CRCO

Názov prevádzkovateľa

Štát prevádzkovateľa

1905

3M COMPANY

SPOJENÉ ŠTÁTY

38484

AEROTRANSCARGO

MOLDAVSKÁ REPUBLIKA

41049

AHS AIR INT

PAKISTAN

45375

AIR BELGIUM SA

BELGICKO

7649

AIRBORNE EXPRESS

SPOJENÉ ŠTÁTY

35078

AIRLIFT INTL (GHANA)

GHANA

33612

ALLIED AIR LIMITED

NIGÉRIA

27011

ASL AIRLINES BELGIUM

BELGICKO

31416

AVIA TRAFFIC COMPANY

TADŽIKISTAN

30020

AVIASTAR-TU CO.

RUSKÁ FEDERÁCIA

123

Abelag Aviation NV

BELGICKO

38941

BMI REGIONAL LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

908

BRUSSELS AIRLINES

BELGICKO

f200001

British Midland Regional Limited

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

25996

CAIRO AVIATION

EGYPT

4369

CAL CARGO AIRLINES

IZRAEL

29517

CAPITAL AVTN SRVCS

HOLANDSKO

7526

CIGNA Corporation

SPOJENÉ ŠTÁTY

f11336

CORPORATE WINGS LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

32909

CRESAIR

SPOJENÉ ŠTÁTY

32432

EGYPTAIR CARGO

EGYPT

f12977

EXCELLENT INVESTMENT LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

32486

FAYARD ENTERPRISES

SPOJENÉ ŠTÁTY

f11102

FedEx Express Corporate Aviation

SPOJENÉ ŠTÁTY

13457

Flying Partners CVBA

BELGICKO

29427

Flying Service N.V.

BELGICKO

24578

GAFI GENERAL AVIAT

MAURÍCIUS

34865

GARUDA AVIATION

AUSTRÁLIA

32737

GREAT ALLIANCE WORLD

LUXEMBURSKO

f12983

GREEN DIESEL LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

29980

HAINAN AIRLINES (2)

ČÍNA

23700

HEWA BORA AIRWAYS

KONGO

28582

INTER WETAIL AG

ŠVAJČIARSKO

9542

INTL PAPER CY

SPOJENÉ ŠTÁTY

24997

JET AIRWAYS INDIA

INDIA

27709

KALITTA AIR

SPOJENÉ ŠTÁTY

28087

LAS VEGAS CHARTER

SPOJENÉ ŠTÁTY

32303

MASTER TOP LINHAS

BRAZÍLIA

37066

MERIDIAN (AIRWAYS)

BELGICKO

35776

MERIDIAN (GHANA)

GHANA

1084

MIL BELGIUM

BELGICKO

31207

N604FJ LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

f11462

N907WS AVIATION LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

20472

NCC SERVICES

SPOJENÉ ŠTÁTY

26688

NEWELL RUBBERMAID

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10341

OfficeMax Inc

SPOJENÉ ŠTÁTY

31660

RIPPLEWOOD AVTN

SPOJENÉ ŠTÁTY

2344

SAUDIA

SAUDSKÁ ARÁBIA

29222

SILVERBACK CARGO

RWANDA

30241

SKYBLUE AVIATION

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

39079

SOLARIUS AVIATION

SPOJENÉ ŠTÁTY

35334

SONOCO PRODUCTS CO

SPOJENÉ ŠTÁTY

26784

SOUTHERN AIR

SPOJENÉ ŠTÁTY

38995

STANLEY BLACK&DECKER

SPOJENÉ ŠTÁTY

27769

Sea Air

BELGICKO

f10971

THOMAS William H.

SPOJENÉ ŠTÁTY

36184

TNT EXPRESS (UK)

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

34920

TRIDENT AVIATION SVC

SPOJENÉ ŠTÁTY

30011

TUI AIRLINES - JAF

BELGICKO

27911

ULTIMATE ACFT SERVIC

SPOJENÉ ŠTÁTY

20065

V L M

BELGICKO

8962

VALERO SERVICES, INC

SPOJENÉ ŠTÁTY

13603

VF CORP

SPOJENÉ ŠTÁTY

36269

VF INTERNATIONAL

ŠVAJČIARSKO

37064

VIPER CLASSICS LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

28453

VLM Airlines NV

BELGICKO

f11467

WILSON & ASSOCIATES OF DELAWARE LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

25432

Wal-Mart Stores

SPOJENÉ ŠTÁTY

37549

YILTAS GROUP

TURECKO


BULHARSKO

Identifikačné číslo CRCO

Názov prevádzkovateľa

Štát prevádzkovateľa

33329

AERO POWER LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

27698

AEROVISTA

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

26520

AIR LIBYA 2

LÍBYA

39180

ALK JSC

BULHARSKO

36020

ARARAT INTERNATIONAL

ARMÉNSKO

34563

ASIA AIRWAYS

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

24508

BALTIC AIRLINES UU

RUSKÁ FEDERÁCIA

28445

BH AIR

BULHARSKO

43451

BUL AIR LTD.

BULHARSKO

29056

BULGARIA AIR

BULHARSKO

27538

BULGARIAN AIR CHRTR.

BULHARSKO

25981

CARGO AIR LTD.

BULHARSKO

32313

EAST WING KAZAKHSTAN

KAZACHSTAN

36884

FLY ADJARA

GRUZÍNSKO

36995

GR AVIA S.A.

GUINEA

25134

INTERNAL MINISTRY UU

RUSKÁ FEDERÁCIA

28505

IRANIAN AIR TRANSPOR

IRÁNSKA ISLAMSKÁ REPUBLIKA

31721

JORDAN INT AIR CARGO

JORDÁNSKO

28246

KOKSHETAU AIRLINE

KAZACHSTAN

32034

KOMIAVIAVIATRANS 2

RUSKÁ FEDERÁCIA

31019

KREMENCHUK FLIGHT

UKRAJINA

38939

KRUNK AVIATION 2

UKRAJINA

1703

LEARJET

SPOJENÉ ŠTÁTY

38109

LUFTHANSA TECH SOFIA

BULHARSKO

21448

MOSCOW AIRLINES JSC

RUSKÁ FEDERÁCIA

35530

PAMIR AIRWAYS

AFGANISTAN

30622

PMT AIR

KAMBODŽA

37661

RGB ENTERPRISES LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

27203

ROSAVIA AIR COMPANY

UKRAJINA

1830

SENEGALAIR

SENEGAL

32347

TABAN AIR

IRÁNSKA ISLAMSKÁ REPUBLIKA

37954

TROPICAL AIR (Z) LTD

TANZÁNIJSKÁ ZJEDNOTENÁ REPUBLIKA

37793

UKRSPECEXPORT

UKRAJINA

37987

YAK AIR

GRUZÍNSKO

35082

ZAGROS AIRLINES

IRÁNSKA ISLAMSKÁ REPUBLIKA


ČESKO

Identifikačné číslo CRCO

Názov prevádzkovateľa

Štát prevádzkovateľa

30560

ABS JETS INC.

ČESKO

7824

ACL SLOVACKY

ČESKO

35387

ACS SA

ŠPANIELSKO

f11874

AEG Air A.V.V.

ARUBA

16895

AERO VODOCHODY

ČESKO

f11813

AERSALE INC

SPOJENÉ ŠTÁTY

38060

AIR NAVIGATION LK

ČESKO

31304

AIRCRAFT INDUSTRIES

ČESKO

39019

AIRLINE CONT.MNTN EQ

SPOJENÉ ŠTÁTY

31433

ALANDIA AIR AB

FÍNSKO

30203

ATMA AIRLINES

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

34057

AVTN SPECIALTIES

SPOJENÉ ŠTÁTY

35333

AXIS AVIATION GROUP

SPOJENÉ ŠTÁTY

34052

BDK AIR LIMITED

KANADA

22621

CAA CZECH REPUBLIC

ČESKO

34430

CAIMITO ENTERP. LTD

CYPRUS

859

CZECH AIRLINES

ČESKO

36294

CZECH CONNECT AIRLIN

ČESKO

33327

EARTH ONE LIMITED

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

f10182

Executive Flight Services, Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

35214

FLYDUBAI

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

24116

GALLAGHER ENTERPRISE

SPOJENÉ ŠTÁTY

36242

GEORGIAN INTERNATION

GRUZÍNSKO

31631

GLOBAL AVIATION LIBY

LÍBYA

36746

HOLIDAY CZECH

ČESKO

35825

HYUNDAI MOTOR CO

KÓREJSKÁ REPUBLIKA

32231

ILIN AIRCOMPANY

RUSKÁ FEDERÁCIA

30145

INCLEDON ENTERPRISES

CYPRUS

27908

JOB AIR SRO

ČESKO

39009

JUMP TANDEM

ČESKO

30825

LETS FLY SRO

ČESKO

38713

LITTLE AVIATION LTD

AUSTRÁLIA

24616

LR AIRLINES

ČESKO

32935

MIDAMERICA HOLDINGS

SPOJENÉ ŠTÁTY

3597

MIL CZECH REPUBLIC

ČESKO

30743

NORSE AIR CHARTER

JUŽNÁ AFRIKA

29976

NOVA CHEMICALS

SPOJENÉ ŠTÁTY

35361

OKAY HOLDING AS

ČESKO

24121

PETROPAVLOVSK AIR

RUSKÁ FEDERÁCIA

44173

PLORISTA LIMITED

CYPRUS

f13500

Prime Aviation

SINGAPUR

36763

RETENTURA LTD.

CYPRUS

2276

ROCKWELL AUTOMATION

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10379

Red.Com

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10894

SCB Falcon, LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

32812

SKY DIVING FOR FUN

SLOVENSKO

27292

SKY GEORGIA

GRUZÍNSKO

31351

SKY KG AIRLINES

TADŽIKISTAN

32157

SKYDIVE LK

ČESKO

24903

SMARTWINGS A.S.

ČESKO

37554

SOVEREIGN EXPRESS

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

13702

STEVENS EXPRESS

SPOJENÉ ŠTÁTY

f13143

Timber LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

25890

UKRAINIAN PILOT

UKRAJINA

32721

VIDEOTAPE CENTER

SPOJENÉ ŠTÁTY

38948

VIETJET AIR

VIETNAM

39695

YANAIR

UKRAJINA


DÁNSKO

Identifikačné číslo CRCO

Názov prevádzkovateľa

Štát prevádzkovateľa

35753

A/S MAERSK AVIATION

DÁNSKO

33185

AIR ALPHA A/C SALES

DÁNSKO

3456

AIR ALSIE

DÁNSKO

22466

AIR GREENLAND

DÁNSKO

37856

AIR PANAMA

PANAMA

34774

ALIGAP A/S

DÁNSKO

142

ATLANTIC AIRWAYS

DÁNSKO

36122

AVIATION HOLDINGS

SPOJENÉ ŠTÁTY

39508

BGR I/S

DÁNSKO

36842

BRASILIA JET CENTER

BRAZÍLIA

18736

BRUEL, N

DÁNSKO

32921

CANYON GATE FLT SVCS

SPOJENÉ ŠTÁTY

33047

CITICAPITAL LOCAVIA

FRANCÚZSKO

4018

Campbell Sales Company

SPOJENÉ ŠTÁTY

34630

DIRECT AVIATION MNGT

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

27919

DRT VERTRIEBS GMBH

DÁNSKO

366

Danish Air Transport A/S

DÁNSKO

f10500

Duchossois Industries, Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

25431

ELMAGAL AVIATION

SUDÁN

26272

EXECUJET EUROPE A/S

DÁNSKO

35478

FIRST GREENWICH

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

f10218

GCTPA, LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

33254

GE CAPITAL SOLUTIONS

DÁNSKO

37052

GENCHART B.V.

HOLANDSKO

32364

GLOBAL TRANSERVICE

SPOJENÉ ŠTÁTY

32595

GRAAKJAER A/S

DÁNSKO

38120

HUNNU AIR

MONGOLSKO

36297

JET FLEET INTL

SPOJENÉ ŠTÁTY

32158

JET TIME A/S

DÁNSKO

34892

JJO Invest ApS

DÁNSKO

33518

KIRKBI INVEST

DÁNSKO

31243

KIRKBI TRADING

DÁNSKO

f11022

LAKE CAPITAL LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

34672

LAO CAPRICORN AIR

LAOSKÁ ĽUDOVODEMOKRATICKÁ REPUBLIKA

38155

MOENS, G

HOLANDSKO

32541

NAPLES FLIGHT MGMT

SPOJENÉ ŠTÁTY

9914

NILAN A/S

DÁNSKO

12230

Nordic Aviation Capital A/S

DÁNSKO

34830

OLGA LEASING LTD

BERMUDY

f14391

Oaktree Capital Management

SPOJENÉ ŠTÁTY

33803

PARTNERSELSKABET

DÁNSKO

23090

PHARMA NORD

DÁNSKO

33115

POTASH CORP ( 2 )

KANADA

35196

PRIMERA AIR SCAND

DÁNSKO

29123

RHEINLAND AIR SERV.

NEMECKO

31890

ROMANIAN AIRPORT SVC

RUMUNSKO

9918

STAR AIR

DÁNSKO

36191

SUN WAY GEORGIA

GRUZÍNSKO

4357

SUN-AIR of Scandinavia

DÁNSKO

31527

SYMPHONY MILLENIUM

SINGAPUR

21484

THOMAS COOK SCAND.

DÁNSKO

38112

VINCENT AVIATION LTD

NOVÝ ZÉLAND

32655

VIP PARTNERFLY

DÁNSKO

12327

WEIBEL SCIENTIFIC

DÁNSKO


NEMECKO

Identifikačné číslo CRCO

Názov prevádzkovateľa

Štát prevádzkovateľa

31485

328 SUPPORT SERVICES

NEMECKO

26507

AAA AVIATION & AIRCR

NEMECKO

34963

ACG AIR CARGO

NEMECKO

17942

ACH HAMBURG

NEMECKO

24933

ADVANCE AIR LFG

NEMECKO

38865

AERO BEE AIRLINES

KANADA

150

AERODIENST

NEMECKO

32334

AEROFLOT CARGO

RUSKÁ FEDERÁCIA

27739

AEROMEDICAL EVAC

SAUDSKÁ ARÁBIA

171

AEROWEST GMBH (HAN)

NEMECKO

11454

AFI FLIGHT INSPECT.

NEMECKO

31799

AGRATA AVIATION

ESTÓNSKO

27692

AHSEL HAVA

TURECKO

36719

AIR 1 AVIATION

SPOJENÉ ŠTÁTY

5764

AIR ALLIANCE EXPRESS AG & CO.KG

NEMECKO

22484

AIR ALLIANCE GMBH

NEMECKO

36344

AIR ARABIA EGYPT

EGYPT

29576

AIR ARMENIA

ARMÉNSKO

201

AIR CANADA

KANADA

35195

AIR CHINA BUSINESS

ČÍNA

36986

AIR FINKENWERDER

NEMECKO

36989

AIR FUHLSBUETTEL

NEMECKO

32268

AIR HAMBURG

NEMECKO

237

AIR INDIA

INDIA

22378

AIR KUBAN

RUSKÁ FEDERÁCIA

5663

AIR NAMIBIA

NAMÍBIA

29743

AIR NATIONAL CORP

NOVÝ ZÉLAND

17595

AIR SERVICE BERLIN

NEMECKO

31446

AIR TRANSPORT INTL 2

SPOJENÉ ŠTÁTY

35215

AIR X CHARTER (GERMANY) GMBH & CO, KG

NEMECKO

17794

AIRBUS HELICOPTERS

NEMECKO

32484

AIRCASTLE ADVISOR

SPOJENÉ ŠTÁTY

33754

AIRCRAFT AFRICA CO

JUŽNÁ AFRIKA

33817

AIRCRAFT ASSET MGT.

NEMECKO

32868

AIRCRAFT GENERAL

TALIANSKO

f11396

AIRCRAFT GUARANTY CORP TRUSTEE

SPOJENÉ ŠTÁTY

34984

AIRCRAFT MNGMT LS

ŠVAJČIARSKO

37424

AIRCRAFT PARTNER

NEMECKO

36019

AIRCRAFT RENT A.S.

ČESKO

38063

AIRCRAFT SOLUTIONS

LUXEMBURSKO

33852

AIRLIFT SERVICE D.O.

BÝVALÁ JUHOSLOVANSKÁ REPUBLIKA MACEDÓNSKO

33856

AIRMID AVTN SVCS LTD

INDIA

24283

AIRPHIL EXPRESS

FILIPÍNY

34629

AIRVIP LTD.

BERMUDY

33836

AJWA AVIATION

SAUDSKÁ ARÁBIA

30361

AL HOKAIR

ŠVAJČIARSKO

36165

AL SAHAB LIMITED

BAHRAJN

5165

ALPLA AIR CHARTER

RAKÚSKO

38135

ALSCO

SPOJENÉ ŠTÁTY

36981

AMENTUM CAPITAL LTD

ÍRSKO

32684

AMJET AVIATION

SPOJENÉ ŠTÁTY

4944

ANHEUSER BUSCH

SPOJENÉ ŠTÁTY

25743

ANSCHUTZ

SPOJENÉ ŠTÁTY

31290

AOP AIR OPERATING

ŠVAJČIARSKO

34337

API HOLDING

NEMECKO

33706

ARCAS AVIATION GMBH

NEMECKO

38283

ARIRANG IOM AVIATION

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

27073

ARTOC Group for Investment and Development

EGYPT

38398

ASG AVIATION

NEMECKO

35310

ASIA CONTINENT AVIA

KAZACHSTAN

25551

ASIA CONTINENTAL

KAZACHSTAN

24940

ASIA TODAY LTD

ČÍNA

8272

ASL AIRLINES SWISS

ŠVAJČIARSKO

14559

ASW Air-Service Werkflugdiesnt GmbH & Co. KG

NEMECKO

40316

ATA CONCEPT GMBH

ŠVAJČIARSKO

30698

ATG SWISS FIRST

ŠVAJČIARSKO

36360

AUGSBURG AIRWAYS GMB

NEMECKO

29122

AURON LTD

BERMUDY

31787

AV8JET

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

38338

AVANTHA HOLDING LTD

INDIA

38352

AVAZ D.O.O.

BOSNA A HERCEGOVINA

37650

AVIANDO SERVICES

SPOJENÉ ŠTÁTY

31551

AVIATION CAP GRP

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

35968

AVIATION INVESTMENT

NEMECKO

35708

AVIATION JOLINA SEC

KANADA

33093

AVIATION PARTNERS S

HONDURAS

38617

AZT LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

44626

AZURAIR GMBH

NEMECKO

f10001

Academy of Art University

SPOJENÉ ŠTÁTY

3647

Adolf Würth GmbH & Co. KG

NEMECKO

6802

Aero Personal s.a de c.v.

MEXIKO

156

Aeroflot - Russian Airlines

RUSKÁ FEDERÁCIA

35126

Aerologic GmbH

NEMECKO

35389

Agiles Aviation GmbH & Co.KG

NEMECKO

28844

Air Astana JSC

KAZACHSTAN

8221

Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG

NEMECKO

33133

Air China Cargo Co., Ltd

ČÍNA

786

Air China Limited

ČÍNA

1562

Air Serbia

SRBSKO

22317

Air-Service GmbH

NEMECKO

32419

AirBridgeCargo Airlines LLC

RUSKÁ FEDERÁCIA

21756

Airtrans Flugzeugvermietungs GmbH

NEMECKO

8901

Archer Daniels Midland Company

SPOJENÉ ŠTÁTY

19480

Asiana Airlines

KÓREJSKÁ REPUBLIKA

20979

Atlas Air, Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

27868

Atlasjet Airlines

TURECKO

31878

B&D AVIATION

SPOJENÉ ŠTÁTY

7897

BAE SYSTEMS FLT SYST

SPOJENÉ ŠTÁTY

30586

BALL CORP

SPOJENÉ ŠTÁTY

32840

BARBEDOS GROUP LTD

NIGÉRIA

37657

BARBICAN HOLDINGS

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

509

BASF SE

NEMECKO

29137

BATAVIA AIR

INDONÉZIA

35233

BAVARIA INTERNATION

NEMECKO

30306

BEDO BETEILIGUNGS

NEMECKO

17395

BEECHCRAFT BERLIN

NEMECKO

38554

BERATEX GROUP LTD

RUSKÁ FEDERÁCIA

32764

BHARAT FORGE

INDIA

11312

BIZAIR FLUG GMBH

NEMECKO

3166

BLACK & DECKER

SPOJENÉ ŠTÁTY

f12963

BLACK FOREST VENTURES LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

28042

BLUE SKY GROUP

SPOJENÉ ŠTÁTY

37860

BLUEJETS LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

14658

BMW AG

NEMECKO

38111

BOEKHOORN M&A

HOLANDSKO

6667

BOMBARDIER AEROSPACE

SPOJENÉ ŠTÁTY

36062

BORAJET HAVACILIK

TURECKO

37261

BOSTON POST LEASING

SPOJENÉ ŠTÁTY

37922

BOURNEMOUTH AIR LTD.

ŠVAJČIARSKO

680

BURDA REISEFLUG

NEMECKO

29107

BZL Bermuda Limited

BERMUDY

516

Bahag Baus Handelsgesellschaft AG Zug/Schweiz Zweigniederlassung Mannheim

NEMECKO

25978

Bauhaus Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf mbH & Co.

NEMECKO

f10795

Beef Products Inc. / BPI Technology Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

f13674

Blackhorse, LLC.

SPOJENÉ ŠTÁTY

23956

Blue Sky Airservice GmbH

NEMECKO

29389

Bombardier PreOwned

SPOJENÉ ŠTÁTY

31614

Bombardier Transportation GmbH

NEMECKO

37196

Bournemouth Handling Ltd

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

34852

BremenFly

NEMECKO

15176

Bundespolizei-Fliegergruppe

NEMECKO

32874

Business Jet Ltd

NOVÝ ZÉLAND

19823

CA „Air Moldova“ IS

MOLDAVSKÁ REPUBLIKA

33282

CANJET AIRLINES

KANADA

34985

CAPE CHAMONIX WINE

JUŽNÁ AFRIKA

43435

CARGO AIRCRAFT MGT

SPOJENÉ ŠTÁTY

43019

CARGOLOGICAIR LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

32482

CARSON AIR LTD

KANADA

5800

CATHAY PACIFIC

ČÍNA

26021

CEBU PACIFIC AIR

FILIPÍNY

30714

CENTRAL MOUNTAIN AIR

KANADA

28482

CFFI VENTURES INC

KANADA

35194

CHONGQING AIRLINES

ČÍNA

28178

CIRRUS AVIATION

NEMECKO

35527

CLASSIC SERVICES INC

SPOJENÉ ŠTÁTY

36157

CLUB SAAB 340

ŠVAJČIARSKO

4782

COMFORT AIR

NEMECKO

23741

COMMANDER MEXICANA

MEXIKO

33189

CONTINENT AIRLINE UU

RUSKÁ FEDERÁCIA

31333

CORP JET SVCS

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

34548

CORPORATE JET REALI.

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

39156

CSM MINING SUPPLIES

JUŽNÁ AFRIKA

24481

CTL LOGISTICS S.A.

POĽSKO

f11401

CVS/Caremark Corporation

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10103

Canadian Utilities Limited

KANADA

35021

Chai Ltd.

ŠVAJČIARSKO

35418

Challenge Aero AG

UKRAJINA

22448

Cirrus Airlines Luftfahrtgesellschaft mbH

NEMECKO

f10709

Colgan Air Services

SPOJENÉ ŠTÁTY

38182

Community Enterprises, LLC d/b/a 4274 Aviation

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10778

Computer Sciences Corporation

SPOJENÉ ŠTÁTY

824

Condor Flugdienst GmbH

NEMECKO

30922

DAIDALOS AVIATION

UKRAJINA

34179

DAO AVIATION

DÁNSKO

967

DAS DIRECT AIR

NEMECKO

28800

DATELINE OVERSEAS

CYPRUS

30651

DAUAIR

NEMECKO

18003

DBA LUFTFAHRTGESELL.

NEMECKO

26466

DC Aviation GmbH

NEMECKO

f10558

DCS Management Services

SPOJENÉ ŠTÁTY

30996

DEERE & COMPANY

SPOJENÉ ŠTÁTY

38547

DEKALB FARMERS MARK.

SPOJENÉ ŠTÁTY

37580

DERMAPHARM

NEMECKO

f10774

DFZ, LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10589

DH Flugcharter GmbH

NEMECKO

35715

DHL Air Ltd.

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

25139

DIETZ AG

NEMECKO

37808

DIETZ AVIATION GMBH

NEMECKO

18824

DLR BRAUNSCHWEIG

NEMECKO

10853

DLR OBERPFAFFENHOFEN

NEMECKO

37798

DO-TEC GMBH

NEMECKO

27181

DONAVIA JSC

RUSKÁ FEDERÁCIA

35451

DORNIER NO LIMITS

NEMECKO

28795

DULCO HANDEL GMBH

NEMECKO

968

DUSSMANN P

SPOJENÉ ŠTÁTY

30726

DUTCH ANTILLES EXPR.

ARUBA

4484

Delta Air Lines, Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

8980

Delta Technical Services Ltd

NEMECKO

1776

Deutsche Lufthansa AG

NEMECKO

2044

Dr. August Oetker KG

NEMECKO

8082

E.I. du Pont de Nemours and Company

SPOJENÉ ŠTÁTY

34736

EAST UNION

RUSKÁ FEDERÁCIA

36121

EAT LEIPZIG GMBH

NEMECKO

34657

EEA GMBH

NEMECKO

29883

EFB AVIATION

SPOJENÉ ŠTÁTY

996

EGYPTAIR

EGYPT

31615

EICHSFELD AIR GMBH

NEMECKO

9807

EMIRATES INTL

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

35749

EON AVIATION

INDIA

31041

EPC HOLDINGS 644

SPOJENÉ ŠTÁTY

36507

ERSTE ASSET INVEST.

NEMECKO

19629

ESCHMANN H D

NEMECKO

29929

ETIHAD AIRWAYS

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

34011

EURO AIR CHARTER

NEMECKO

1980

EUROPEAN AIR EXPRESS

NEMECKO

2034

EUROWINGS GMBH

NEMECKO

3639

EVERGREEN AIRLINES

SPOJENÉ ŠTÁTY

32264

EXECUJET ASIA

SINGAPUR

36357

EXECUJET AVIATION

JUŽNÁ AFRIKA

39161

EXECUTIVE JET SERV.

KONGO

31909

EXECUTIVE SVCS (AZ)

SPOJENÉ ŠTÁTY

12213

Emil Capital Partners, LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10180

Epps Air Service, Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

22523

FAA

SPOJENÉ ŠTÁTY

4783

FAI RENT-A-JET AKTIENGESELLSCHAFT

NEMECKO

34640

FALCON 007 S.A.R.L.

FRANCÚZSKO

28589

FANCOURT FLUGCHARTER GmbH & CO KG

ŠVAJČIARSKO

12811

FEGOTILA LTD

BERMUDY

35937

FINKCAS

NEMECKO

27700

FIRST DATA CORP

SPOJENÉ ŠTÁTY

32722

FLIGHT CAL. MALAYSIA

MALAJZIA

22238

FLIGHT CALIBRATION

NEMECKO

6705

FLM AVIATION

NEMECKO

31012

FLUGSCHULE HAMBURG

NEMECKO

42260

FLYEGYPT

EGYPT

38804

FLYING TECHNOLOGY

RUSKÁ FEDERÁCIA

26843

FMG-FLUGSCHULE

NEMECKO

11369

FORD EUROPE LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

1595

FRENZEL G

NEMECKO

4232

FRONTIER AIRLINES

SPOJENÉ ŠTÁTY

38973

FUENFTE XR-GMBH

NEMECKO

14557

Firma Steiner-Film

NEMECKO

f10193

Five Star Aviation, LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

36945

Flights Holdings Limited

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

1778

Flugbereitschaft des Bundesministerium der Verteidigung (FlBschft BMVg)

NEMECKO

32678

Fresena Flug GmbH & Co KG

NEMECKO

25111

G-92 KFT

MAĎARSKO

33827

GABINETTE (ANG)

ANGOLA

22807

GAS AIR SERVICE GMBH

NEMECKO

33821

GE CAPITAL B.V.

HOLANDSKO

35147

GE CAPITAL SWITZERL.

ŠVAJČIARSKO

25027

GEKO TRADE

NEMECKO

3349

GENERAL MOTORS

SPOJENÉ ŠTÁTY

36747

GEOJET LUFTFAHR. (2)

NEMECKO

39230

GEORGE TOLOFARI

NIGÉRIA

31914

GERMAN SKY AIRLINES

NEMECKO

38591

GERMANIA EXPRESS

NEMECKO

35803

GHASSAN AHMED AL

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

34848

GLOBAL A/C CONSULT

SPOJENÉ ŠTÁTY

25642

GLOBAL AVTN BERMUDA

BERMUDY

38372

GLOBO AVIACAO

BRAZÍLIA

23743

GOMEL AIRLINES

BIELORUSKO

22366

GOVERNMENT CROATIA

CHORVÁTSKO

22370

GOVERNMENT MACEDONIA

BÝVALÁ JUHOSLOVANSKÁ REPUBLIKA MACEDÓNSKO

38832

GREENWAY JETS

SPOJENÉ ŠTÁTY

2395

GROB AIRCRAFT AG

NEMECKO

32172

GULF JET

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

9243

Germania Fluggesellschaft mbH

NEMECKO

28944

Germanwings GmbH

NEMECKO

34841

Gibbs International, Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

38737

Green Bay Packaging Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

315

Gruss & Company

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10984

Guitar Center, Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

37030

HAMBURG AIRWAYS

NEMECKO

26105

HANSGROHE SE

NEMECKO

32580

HASLBERGER FINANZ.

NEMECKO

33302

HAVERFORD SUISSE

ŠVAJČIARSKO

38607

HAWKER BEECHCRAFT 2

SPOJENÉ ŠTÁTY

31519

HAWKER HUNTER AVTN

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

25435

HBK HOLDING COMPANY

KATAR

35307

HELIJET CHARTER

NEMECKO

31103

HOMAC AVIATION AG

LUXEMBURSKO

26281

HTM HELICOPTER TRAVE

NEMECKO

27680

HURKUS HAVAYOLU TASIMACILIK VE TIC A.S. (d.b.a. FREEBIRD AIRLINES)

TURECKO

28618

Haworth Transport

SPOJENÉ ŠTÁTY

32953

HeidelbergCement AG

NEMECKO

f11187

Herc Management Services LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

33269

Herrenknecht Aviation GmbH

NEMECKO

f10240

Hess Corporation

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10652

IAC FALCON HOLDINGS

SPOJENÉ ŠTÁTY

27301

ICA GLOBAL SERVICES LLC

SINGAPUR

38692

IDEAVILLAGE PRODUCTS

SPOJENÉ ŠTÁTY

35785

IFM Traviation GmbH

NEMECKO

39551

IKAR LLC

RUSKÁ FEDERÁCIA

25785

ILYUSHIN AVIATION

RUSKÁ FEDERÁCIA

37757

INFINUM ALTIDO INC., LTD

RUSKÁ FEDERÁCIA

1528

IRANAIR

IRÁNSKA ISLAMSKÁ REPUBLIKA

30463

IRAQI AIRWAYS (2)

IRAK

37529

ISE INFORMATION SYS.

NEMECKO

24664

Intermap Technologies

SPOJENÉ ŠTÁTY

35760

JEJU AIR

KÓREJSKÁ REPUBLIKA

39559

JESWALT INTL

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

11307

JET EXECUTIVE INT.

NEMECKO

27505

JET GROUP LTD

IZRAEL

21727

JET LINK

IZRAEL

2200

JETAIR FLUG GMBH

NEMECKO

16761

JETFLIGHT AVIATION Inc.

ŠVAJČIARSKO

3328

JETS EXECUTIVOS

MEXIKO

36889

JETSTAR PACIFIC

VIETNAM

32363

JLJ EQUIPMENT LEASIN

SPOJENÉ ŠTÁTY

21462

JOHNSON CONTROLS

SPOJENÉ ŠTÁTY

36272

JORDAN INTNL

ČÍNA

11646

JULIUS BERGER

NIGÉRIA

32107

JUNEYAO AIRLINES

ČÍNA

36509

JUNKER ERWIN GRINDI

ČESKO

21723

Joint Stock Company Ural airlines

RUSKÁ FEDERÁCIA

1610

KARMANN GMBH

NEMECKO

31171

KAZAVIASPAS

KAZACHSTAN

22239

KIEV AVIATION PLANT

UKRAJINA

33034

KINGS AIRLINES (2)

NIGÉRIA

25050

KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE DOO

SRBSKO

1652

KOREAN AIR LINES CO., LTD.

KÓREJSKÁ REPUBLIKA

21632

KRASNOJARSKY AIRLINE

RUSKÁ FEDERÁCIA

33039

KUBASE AVIATION

INDIA

1673

KUWAIT AIRWAYS

KUVAJT

23758

Kimberly-Clark Corporation

SPOJENÉ ŠTÁTY

25800

Knauf Astra Ltd.

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

32568

Kompass GmbH & Co. KG

NEMECKO

4335

Kraft Foods Global Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

36476

LANARA LTD

KAZACHSTAN, KIRGIZSKO

6383

LECH-AIR FLUGZEUG

NEMECKO

20222

LGM LUFTFAHRT GMBH

NEMECKO

38914

LIBRA FLUGZEUG GBR

NEMECKO

28576

LIBRA TRAVEL

ŠVAJČIARSKO

42192

LIEBHERR AVIATION

NEMECKO

f12832

LINCARE LEASING LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

32192

LONDON CORPORATE JET

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

1767

LTU LUFTTRANSPORT

NEMECKO

26498

LUFT AVTN CHARTER

AUSTRÁLIA

34305

LUFTHANSA TECH. VIP

NEMECKO

35742

LWE VERMIETUNGS GMBH

NEMECKO

45016

LYNXJET

IZRAEL

f10298

Levi, Ray & Shoup, Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

15456

Luftfahrt-Bundesamt

NEMECKO

3857

Lufthansa Cargo AG

NEMECKO

27838

Lufthansa Technik AG

NEMECKO

f13551

M-BJEP Ltd.

OSTROV MAN

24502

M. Bohlke Veneer Corp.

SPOJENÉ ŠTÁTY

21072

MAHAN AIR

IRÁNSKA ISLAMSKÁ REPUBLIKA

21878

MAKEDONSKI AVIOTRANS

BÝVALÁ JUHOSLOVANSKÁ REPUBLIKA MACEDÓNSKO

12521

MARXER ANLAGEN

NEMECKO

36372

MAT AIRWAYS

BÝVALÁ JUHOSLOVANSKÁ REPUBLIKA MACEDÓNSKO

38074

MENA AEROSPACE (OB)

BAHRAJN

19999

MENEKSE HAVAYOLLARI

TURECKO

31538

MERLIN AVIATION

ŠVAJČIARSKO

444

MHS Aviation GmbH

NEMECKO

9082

MIDWEST AVIATION NE

SPOJENÉ ŠTÁTY

30093

MIG RUSSIAN AIRCRAFT

RUSKÁ FEDERÁCIA

37975

MILLENNIUM AVIATION

RAKÚSKO

37426

MINERALOGY PTY LTD.

SPOJENÉ ŠTÁTY

29242

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

TANZÁNIJSKÁ ZJEDNOTENÁ REPUBLIKA

28438

MLW AVIATION LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

25067

MNG Havayollari ve Tasimacilik A.S. (MNG Airlines)

TURECKO

3057

MOELLERS MASCHINEN

NEMECKO

36267

MONACO SPORTS MNGMT

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

28473

MOONSTAR AVIATION

TURECKO

31348

MORGAN STANLEY MGMT

SPOJENÉ ŠTÁTY

27187

MW AVIATION GMBH

NEMECKO

31944

MYN AVIATION

SAUDSKÁ ARÁBIA

38209

MZ TRANSPORTATION

NEMECKO

f13119

Mariner Air LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

38512

Microstrategy Services Corporation

SPOJENÉ ŠTÁTY

f13307

Miklos Services Corp.

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

24270

Montenegro Airlines

ČIERNA HORA

f10785

N16FX Trust

SPOJENÉ ŠTÁTY

f12724

N250RG LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

26118

NASA AMES CENTER

SPOJENÉ ŠTÁTY

33963

NATIONAL LEGACY

KUVAJT

7853

NATURAL ENVIRONMENT

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

30581

NAYAK AIRCRAFT SERV.

NEMECKO

38835

NEBULA III LTD UAE

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

11061

NEUMEYR FLUGGERAETE

NEMECKO

15551

NEW YORKER GROUP

NEMECKO

24661

NORTH AMERICAN JET

SPOJENÉ ŠTÁTY

29267

NOVELLUS SYSTEMS

SPOJENÉ ŠTÁTY

31791

NOVESPACE

FRANCÚZSKO

35125

Nasser Ltd.

KAJMANIE OSTROVY

f13922

Newlead Limited

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

12218

Nike, Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

567

OBO JET-CHARTER GMBH

NEMECKO

33138

OCA INTERNATIONAL

NEMECKO

5485

OHLAIR

NEMECKO

22820

OMAN AIR

OMÁN

22436

OMAN ROYAL FLIGHT

OMÁN

2061

OMNIPOL

ČESKO

17692

ONUR AIR

TURECKO

37597

OOO NP AGP MERIDIAN+

RUSKÁ FEDERÁCIA

36743

ORANGE AIRCRAFT (2)

HOLANDSKO

8236

OWENS CORNING CORPORATION

SPOJENÉ ŠTÁTY

25059

Omni Air International

SPOJENÉ ŠTÁTY

23244

Open Joint Stock Company „Rossiya Airlines“ JSC „Rossiya Airlines“

RUSKÁ FEDERÁCIA

3343

P&P PROMOTION

NEMECKO

852

PARAGON RANCH

SPOJENÉ ŠTÁTY

36875

PATRONUS AVIATION

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

23471

PCT Powder Coating Technologies Intl. Sarl

ŠVAJČIARSKO

34044

PD AIR OPERATION LTD

NEMECKO

10690

PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S.

TURECKO

22294

PENSKE JET, INC.

SPOJENÉ ŠTÁTY

19475

PETERS GMBH

NEMECKO

37609

PETROPAVLOVSK MC

RUSKÁ FEDERÁCIA

4265

PHIFER WIRE PRODUCTS

SPOJENÉ ŠTÁTY

5225

PHOENIX AIR GMBH

NEMECKO

3085

PICTON II LTD

BERMUDY

22309

POLET

RUSKÁ FEDERÁCIA

30230

POLET ACFT MNGT

BERMUDY

36251

POLLARD ACFT SALES

SPOJENÉ ŠTÁTY

37040

PREISS-DAIMLER

NEMECKO

34505

PRINCESS AVIATION

LIBANON

29307

PRIVATAIR GMBH

NEMECKO

34553

PRIVATE JET HOLD.

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

12196

PRIVATE WINGS

NEMECKO

37417

PRIVATEJET INT. GMBH

NEMECKO

3751

PROCTER&GAMBLE

SPOJENÉ ŠTÁTY

12648

Pacelli-Beteiligungs GmbH & Co. KG

NEMECKO

33666

Pakistan Aviators and Aviation (Pvt) Ltd.

PAKISTAN

29731

Parc aviation

ÍRSKO

775

Pentastar Aviation, LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

2196

QANTAS AIRWAYS

AUSTRÁLIA

21912

QATAR AIRWAYS

KATAR

39255

RA DR. JAN PLATHNER

NEMECKO

37057

RADIC AVIATION

SAUDSKÁ ARÁBIA

30124

RAE - REGIONAL AIR

NEMECKO

32083

RAY ENTERPRISES

SPOJENÉ ŠTÁTY

30485

RC AVIATION LLP

SPOJENÉ ŠTÁTY

19436

REGIO AIR MECKLENBRG

NEMECKO

33032

RELIANCE COMMERCIAL

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

30938

RIKSOS TURIZM LT

TURECKO

5547

RJR WINSTON SALEM

SPOJENÉ ŠTÁTY

f13620

RNJ GmbH. & CO KG

NEMECKO

32723

RSG RENTAL SERVICES

NEMECKO

29927

RUAG AEROSPACE SERV

NEMECKO

37464

RUAG SWITZERLAND

ŠVAJČIARSKO

36233

RUIZ, L

MEXIKO

38246

RUSAERO

RUSKÁ FEDERÁCIA

9200

RYAN INTL AIRLINES

SPOJENÉ ŠTÁTY

38368

RYAN INTL AIRLINES 2

SPOJENÉ ŠTÁTY

29352

Rentair UK Ltd

NEMECKO

27446

Rhema Bible Church

SPOJENÉ ŠTÁTY

606

Robert Bosch GmbH

NEMECKO

22593

S BRUNEI SULTAN

BRUNEJSKO-DARUSSALAMSKÝ ŠTÁT

f10788

SAP America Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

18991

SAP SE

NEMECKO

34319

SAPOFINA AVTN LTD.

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

21282

SCHROTT WETZEL GMBH

NEMECKO

5031

SCHWARZMUELLER

RAKÚSKO

30971

SEARAY BD100

JUŽNÁ AFRIKA

35352

SEGRAVE AVIATION INC

SPOJENÉ ŠTÁTY

31846

SG FINANS A/S NORGE

ŠVÉDSKO

27571

SHANGHAI AIRLINES

ČÍNA

22814

SHARJAH RULERS FLT

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

29540

SHENZHEN AIRLINES

ČÍNA

27735

SIK-AY Hava Tasimacilik A.S.

TURECKO

38681

SILK WAY WEST

AZERBAJDŽAN

2463

SINGAPORE AIRLINES

SINGAPUR

1034

SIRTE OIL

LÍBYA

f12146

SIRVAIR, S.A. de C.V.

MEXIKO

7867

SIXT

NEMECKO

32179

SKIPPERS AVIATION

AUSTRÁLIA

31208

SKY BEYOND HOLDINGS

SINGAPUR

2477

SKY JET

ŠVAJČIARSKO

37940

SKY SWALLOWS LTD.

RUSKÁ FEDERÁCIA

37740

SKYBIRD AIR LTD

NIGÉRIA

34392

SKYBUS

KAZACHSTAN

32816

SKYBUS AIRLINES

SPOJENÉ ŠTÁTY

19819

SKYPLAN SERVICES

KANADA

31870

SM AVIATION

NEMECKO

43591

SMALL PLANET

NEMECKO

45991

SMALL PLANET (2)

NEMECKO

32544

SMS Aviation GmbH

NEMECKO

33747

SOMON AIR

TADŽIKISTAN

2316

SOUTH AFRICAN AIRWAYS

JUŽNÁ AFRIKA

f11331

SOUTHLAKE AVIATION LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

36224

SPECTRA ENERGY

SPOJENÉ ŠTÁTY

26725

SPIRIT AIRLINES 2

SPOJENÉ ŠTÁTY

28904

SPX FLOW

SPOJENÉ ŠTÁTY

5216

SRILANKAN AIRLINES

SRÍ LANKA

36094

SSP AVIATION

INDIA

23935

STAR ARIES SHIPMGMT

CYPRUS

32446

STAR AVIATION SRVCS

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

29368

STAR AVIATION UG

NEMECKO

15526

STATE ENTERPRISE ANTONOV DESIGN BUREAU

UKRAJINA

32361

STRONG AVIATION

KUVAJT

30086

SUMMIT AIR

KANADA

44422

SUNDAIR GMBH

NEMECKO

37379

SUNEXPRESS DEUTSCHL.

NEMECKO

36720

SWISS AV CONSULTANTS

ŠVAJČIARSKO

28494

SWISS GLOBAL AIR LINES AG

ŠVAJČIARSKO

28910

SWISS GLOBAL JET MGT

ŠVAJČIARSKO

f12122

Safeway, Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

24784

Samsung Techwin Co., Ltd.

KÓREJSKÁ REPUBLIKA

f10701

Servicios Aereos Regiomontanos, S.A.

MEXIKO

21734

Siberia Airlines

RUSKÁ FEDERÁCIA

9354

SkyWork Airlines AG

ŠVAJČIARSKO

f12005

Spiral, Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

29841

Spirit of Spices GmbH

NEMECKO

10201

SunExpress (Günes Ekspres Havacilik A.S.)

TURECKO

28362

Sun D'or International Airlines LTD

IZRAEL

12878

Südzucker Reise-Service GmbH

NEMECKO

36760

T'WAY AIR CO LTD

KÓREJSKÁ REPUBLIKA

8360

TACA

SALVÁDOR

35978

TATHRA INTERNATIONAL

RUSKÁ FEDERÁCIA

32576

TB INVEST GROUP

ČESKO

31566

TEAM AVIATION

NEMECKO

33120

TEC AIRCRAFT LEASING

RAKÚSKO

36210

TESLA AIR

ŠVAJČIARSKO

42391

TEXTRON AVIATION

SPOJENÉ ŠTÁTY

35936

TIGER HERCULES CORP

TAIWAN

f12990

TOKECO INCORPORATED

SPOJENÉ ŠTÁTY

21908

TOKOPH D P

JUŽNÁ AFRIKA

f14958

TPS Group Holding Inc.

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

33923

TREK-AIR B.V.

HOLANDSKO

37070

TREVO AVIATION LTD

NEMECKO

1389

TUIfly GmbH

NEMECKO

33495

TURBOJET KFT

MAĎARSKO

33979

TURKUAZ AIRLINES

TURECKO

7971

TW AIR

BERMUDY

2681

Thai Airways International Public Company Limited

THAJSKO

f10445

Thomas H. Lee Partners

SPOJENÉ ŠTÁTY

14993

Thyssenkrupp Dienstleistungen GmbH

NEMECKO

31353

Tidnish Holdings Limited

KANADA

f11873

Tillford Limited

BERMUDY

2758

Turkish Airlines THY

TURECKO

f12479

Tyremax Pty Ltd

AUSTRÁLIA

22512

UGANDA EXEC FLIGHT

UGANDA

27079

UKRAINIAN MEDITERRAN

UKRAJINA

24948

UKSATSE

UKRAJINA

4692

US Airways, Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

29839

USA 3000 AIRLINES

SPOJENÉ ŠTÁTY

34914

USA JET AIRLINES 3

SPOJENÉ ŠTÁTY

43007

USAA

SPOJENÉ ŠTÁTY

26886

UTair Aviation, jsc

RUSKÁ FEDERÁCIA

18224

UZBEKISTAN AIRWAYS

UZBEKISTAN

2782

United Airlines, Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

8960

United Parcel Service Co

SPOJENÉ ŠTÁTY

35921

United Therapeutics

SPOJENÉ ŠTÁTY

31984

VARIG LOGISTICA SA

BRAZÍLIA

37759

VENTURE AVTN GROUP

SPOJENÉ ŠTÁTY

5198

VHM SCHUL & CHARTER

NEMECKO

31758

VIVAT TRUST LTD.

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

2840

VOLKSWAGEN AG

NEMECKO

45213

VOLKSWAGEN AIRSERV.

NEMECKO

2812

VRG Linhas Aereas S/A

BRAZÍLIA

39258

VUKY HOLDINGS LTD

ŠVAJČIARSKO

31669

Vacuna Jets Limited

BERMUDY

30637

Vale S/A

BRAZÍLIA

f10791

Vecellio Management Service

SPOJENÉ ŠTÁTY

2833

Viessmann Werke GmbH & Co. KG

NEMECKO

18671

Volga-Dnepr Airlines LLC

RUSKÁ FEDERÁCIA

36235

WATERLOO AVIATION

KANADA

24113

WEBER MANAGEMENT

NEMECKO

1323

WEKA Flugdienst GmbH

NEMECKO

35535

WELLS FARGO BANK (2)

SPOJENÉ ŠTÁTY

34391

WHS CONSULTING AG

ŠVAJČIARSKO

10834

WIKING HELIKOPTER

NEMECKO

33317

WINAIR AUSTRIA

RAKÚSKO

34169

WIZZ AIR UKRAINE LLC

UKRAJINA

37044

WOELBERN FLIGHT 01

NEMECKO

36967

WOELBERN FLIGHT 02

NEMECKO

2930

WORLD AIRWAYS

SPOJENÉ ŠTÁTY

30605

Wheels Aviation Ltd.

NEMECKO

27514

Wirtgen BgmbH

NEMECKO

32609

XIAMEN AVIATION AVV

RUSKÁ FEDERÁCIA

31769

XL Airways Germany GmbH

NEMECKO

36920

XR-GMBH

NEMECKO

32403

XRS Holdings, LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

34976

YH AVIATION LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

34953

ZENITH CAPITAL LTD

ŠVAJČIARSKO

33948

ZEUS TAXI AÉREO

BRAZÍLIA

38977

ZWEITE XR-GMBH

NEMECKO

5960

Zeman FTL

NEMECKO

f10488

Ziff Brothers Investment, LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

24568

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

NEMECKO


ESTÓNSKO

Identifikačné číslo CRCO

Názov prevádzkovateľa

Štát prevádzkovateľa

34613

ABELIA TRADING LTD

CYPRUS

22213

ENIMEX

ESTÓNSKO

38113

FL TECHNICS AB

LITVA

22574

MIL JAPAN

JAPONSKO

10937

MIL RUSSIA

RUSKÁ FEDERÁCIA

1117

MIL SWITZERLAND

ŠVAJČIARSKO

35109

NORTH WIND AIRLINES

ESTÓNSKO

38604

SMARTLYNX ESTONIA

ESTÓNSKO

30036

ULS Airlines Cargo

TURECKO

36496

ZAMBEZI AIRLINES

ZIMBABWE


ÍRSKO

Identifikačné číslo CRCO

Názov prevádzkovateľa

Štát prevádzkovateľa

34931

Blue Nightingale Trading

JUŽNÁ AFRIKA

32901

142955 ONTARIO LTD

KANADA

37435

921BE LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

27726

994748 ONTARIO INC

KANADA

f11440

A & C BUSINESS SERVICES INC

SPOJENÉ ŠTÁTY

27976

ABCO Aviation Incorporated

SPOJENÉ ŠTÁTY

35023

ACFT FINANCE TRUST

ÍRSKO

31510

ACP JETS

SPOJENÉ ŠTÁTY

f11447

ADC AVIATION LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10775

ADP Aviation, LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

132

AER LINGUS

ÍRSKO

29293

AERO TIMBER PARTNERS

SPOJENÉ ŠTÁTY

23714

AERO TOY STORE LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

28752

AEROMANAGMENT GROUP

SPOJENÉ ŠTÁTY

39015

AEROSTAR LTD IRELAND

ÍRSKO

32813

AIR BLESSING

SPOJENÉ ŠTÁTY

7057

AIR SHAMROCK

SPOJENÉ ŠTÁTY

32218

AIR TAHOMA

SPOJENÉ ŠTÁTY

28432

AIR TREK

SPOJENÉ ŠTÁTY

33141

AIRTIME LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

34285

ALCHEMIST JET AIR LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

f12838

ALEDO SUB LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

26140

ALLTECH

SPOJENÉ ŠTÁTY

30995

ALPHA ONE FLIGHT SERVICES

SPOJENÉ ŠTÁTY

f12957

AMC 50 LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

31782

AMERIPRISE FINANCIAL

SPOJENÉ ŠTÁTY

27173

APACHE CORP

SPOJENÉ ŠTÁTY

38618

AR INVESTMENTS LLC.

SPOJENÉ ŠTÁTY

39205

ARGOS CAPITAL MNGT

SPOJENÉ ŠTÁTY

34018

ARKIVA LTD.

ÍRSKO

298

ASL AIRLINES (IRELAND) LIMITED

ÍRSKO

29280

ASTOR STREET ASSET

SPOJENÉ ŠTÁTY

35166

AT&T Management Services, L.P.

SPOJENÉ ŠTÁTY

33136

ATLANTIC AV KTEB

SPOJENÉ ŠTÁTY

33008

AVIA PARTNER DENMARK

DÁNSKO

36309

AVIANOVA (RUSSIA)

RUSKÁ FEDERÁCIA

30118

AVIATION CORPORATE SERVICES

ÍRSKO

f11798

AVION SALES LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

27087

AVIONETA

SPOJENÉ ŠTÁTY

29670

Aero Ways Inc

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10007

Air Reese, LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10765

Alaska Eastern Partners

SPOJENÉ ŠTÁTY

36324

Altis

ÍRSKO

f12155

Amalgamated Consolidated, Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

f12108

Ambassador Marketing International Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

26369

B&G LEASING

SPOJENÉ ŠTÁTY

34053

BANK OF NOVA SCOTIA

KANADA

31686

BARNARD AVIATION

SPOJENÉ ŠTÁTY

1537

BAXTER HEALTH CARE

SPOJENÉ ŠTÁTY

34487

BAZIS INTL INC.

KANADA

33090

BEACON AVIATION

ÍRSKO

f11361

BEAUTY CENTRAL LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

25114

BECKER GROUP

SPOJENÉ ŠTÁTY

6890

BECTON DICKINSON

SPOJENÉ ŠTÁTY

32660

BEDEK AVIATION

IZRAEL

38915

BEL AIR LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

36482

BGST LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

33557

BIG PLAY FLIGHT SVCS

SPOJENÉ ŠTÁTY

f12964

BLATTI AVIATION INC

SPOJENÉ ŠTÁTY

33247

BLUE CITY HOLDINGS LTD

SPOJENÉ ŠTÁTY

f11410

BORG HOLDINGS LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

31975

BOULDER US

SPOJENÉ ŠTÁTY

32952

BPG PROPERTIES

SPOJENÉ ŠTÁTY

37279

BUSINESS A.CENTRE CO

THAJSKO

f12103

Benson Football, LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

35372

Bindley Capital Partners

SPOJENÉ ŠTÁTY

f12682

Bombardier New Aircraft

SPOJENÉ ŠTÁTY

36888

Boston Scientific Corp

SPOJENÉ ŠTÁTY

f11899

C C Media Holdings Inc

SPOJENÉ ŠTÁTY

35160

C. Dot Aviation, LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

36790

C2C AIR CHARTERS

SPOJENÉ ŠTÁTY

37117

CA, Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

32717

CAMERON HENKIND

SPOJENÉ ŠTÁTY

22953

CAPE CLEAR CAPITAL

SPOJENÉ ŠTÁTY

22724

CARDINAL HEALTH AVTN

SPOJENÉ ŠTÁTY

30615

CARLISLE HOLDINGS LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

34066

CASTLE 2003-2 IRELAND LTD

ÍRSKO

34153

CAYLEY AVIATION

ŠVAJČIARSKO

30896

CCA AIR CHARTER

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10927

CEF 2002 Aircraft LLC d/b/a Ceridian Corporation

SPOJENÉ ŠTÁTY

36333

CELLO AVIATION LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

29250

CENTURION AVTN SRVCS

SPOJENÉ ŠTÁTY

36860

CESSNA FINANCE CORP

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

f11418

CESSNA FINANCE CORP

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

29096

CHUBB FLIGHT OPERATIONS

SPOJENÉ ŠTÁTY

5078

CINTAS

SPOJENÉ ŠTÁTY

37889

CIRRUS AVIATION (US)

SPOJENÉ ŠTÁTY

21455

CITYJET

ÍRSKO

36082

CMC GROUP INC.

SPOJENÉ ŠTÁTY

44856

CONCIERGE U LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

35826

CONSTELLATION LEASING LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

32509

COOK AIRCRAFT LEASNG

SPOJENÉ ŠTÁTY

33877

CORACLE AVIATION

ŠVAJČIARSKO

19036

CORPORATE JETS PA

SPOJENÉ ŠTÁTY

9248

CRANE COMPANY

SPOJENÉ ŠTÁTY

28444

CROSS AVTN

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

f11386

CUNA MUTUAL INSURANCE SOCIETY

SPOJENÉ ŠTÁTY

f13609

Center for Disease Detection LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

3769

Chevron U.S.A.Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

f12458

Codale Electric Supply Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

f11882

Colson & Colson General Contractor

SPOJENÉ ŠTÁTY

f13788

Constellation Productions

SPOJENÉ ŠTÁTY

30753

Covidien

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10987

Cozzens and Cudahy Air

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10650

DARBY HOLDINGS

SPOJENÉ ŠTÁTY

f11469

DELAWARE GLOBAL OPERATION LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

31690

DELTA JET USA

SPOJENÉ ŠTÁTY

24235

DENISTON ENTERPRISES

SPOJENÉ ŠTÁTY

35507

DIAMOND AIR CHARTER

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

30715

DMB Aviation

SPOJENÉ ŠTÁTY

35370

DOMINOS PIZZA (2)

SPOJENÉ ŠTÁTY

f12713

DSS214 LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

6064

DUBAI AIR WING

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

27997

DYNAMIC AVIATION SERVICES INC

SPOJENÉ ŠTÁTY

f13128

David A. Duffield/ Pegasus VI, LLC.

SPOJENÉ ŠTÁTY

45097

Dreamline Aviation LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

35072

EAC AIR LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

8339

EATON

SPOJENÉ ŠTÁTY

1009

ELI LILLY

SPOJENÉ ŠTÁTY

23828

EMC IRELAND

ÍRSKO

23627

EMERCOM RUSSIA

RUSKÁ FEDERÁCIA

33649

ENCORE 684 LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

f11381

ENCORE/SB AVIATION LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

f12801

EUROPEAN AIRCRAFT CHARTER INC

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10176

Energy Corporation of America

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10183

Executive Flight Solutions, LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

33361

FAGEN INC

SPOJENÉ ŠTÁTY

29521

FAIRMONT AVIATION SE

KANADA

35375

FALCON 50 LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

33587

FANAR AVIATION LTD

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

32271

FAST LINK EGYPT

EGYPT

34792

FASTNET JET ALLIANCE

ÍRSKO

21578

FEDERAL MOGUL

SPOJENÉ ŠTÁTY

28181

FERRO CORP

SPOJENÉ ŠTÁTY

30469

FIRST VIRTUAL AIR

SPOJENÉ ŠTÁTY

18781

FJ900

SPOJENÉ ŠTÁTY

9532

FL Aviation Corporation

SPOJENÉ ŠTÁTY

31774

FLYING SQUIRREL

SPOJENÉ ŠTÁTY

10276

FLYNN FINANCIAL

SPOJENÉ ŠTÁTY

6573

FOUR STAR

SPOJENÉ ŠTÁTY

34371

FREEBIRD MNGMT LTD.

ÍRSKO

f12717

FREEMAN AIR CHARTER SERVICES

SPOJENÉ ŠTÁTY

3826

FRIEDKIN INTL

SPOJENÉ ŠTÁTY

22293

FRONTLINER INC

SPOJENÉ ŠTÁTY

f12666

Falcon Fifty LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

35797

Felham Enterprises Inc

SPOJENÉ ŠTÁTY

23081

Fertitta Enterprises

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10208

Flightstar Corporation

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10877

Fortune Brands, Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

21858

Frost Administrative Services, Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

f11889

Futura Travels Limited

INDIA

39022

GAUGHAN FLYING LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

38550

GC INTERNATIONAL LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

22286

GE CAPITAL-GECAS EI

ÍRSKO

32292

GE COMMERCIAL AV SVC

ÍRSKO

26624

GENERAL MILLS SALES

SPOJENÉ ŠTÁTY

38543

GEORGE GUND 3

SPOJENÉ ŠTÁTY

f13141

GIII Aircraft Management, LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

f12778

GIV EXEC JET LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

38943

GLOBAL EXPRESS GROUP

SPOJENÉ ŠTÁTY

33121

GLOBAL TRIP SUPPORT

SPOJENÉ ŠTÁTY

23814

GLOBAL WINGS LTD

ŠVAJČIARSKO

3964

GOODYEAR

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10230

GPAir Limited

KANADA

f11374

GREEN CHAIR PRODUCTIONS INC

SPOJENÉ ŠTÁTY

f12820

GREENBRIER CAPITAL LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

26847

GREENHILL AVTN

SPOJENÉ ŠTÁTY

31561

GULF PACIFIC AVTN SV

SPOJENÉ ŠTÁTY

f11239

GameStop, Inc

SPOJENÉ ŠTÁTY

33031

Gemini Ltd

SPOJENÉ ŠTÁTY

f13449

General Dynamics Land Systems

SPOJENÉ ŠTÁTY

f12159

Gilead Sciences

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10231

Graham Brothers Construction Co., Inc

SPOJENÉ ŠTÁTY

22958

Group Holdings

SPOJENÉ ŠTÁTY

f13612

Guthy Renker Aviation

SPOJENÉ ŠTÁTY

24874

HAC (Hangar Acquisition Corporation)

SPOJENÉ ŠTÁTY

28219

HARLEY-DAVIDSON

SPOJENÉ ŠTÁTY

21857

HARSCO

SPOJENÉ ŠTÁTY

31054

HEAVYLIFT INT.

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

1423

HERSHEY COMPANY

SPOJENÉ ŠTÁTY

26380

HERTZ CORP

SPOJENÉ ŠTÁTY

35241

HIGHFIELDS CAP MGMT

SPOJENÉ ŠTÁTY

24583

HILL AIR COMPANY I LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

24776

HOME DEPOT

SPOJENÉ ŠTÁTY

33420

HOWARD HOLDINGS PLC

ÍRSKO

5170

HUMANA

SPOJENÉ ŠTÁTY

29387

Harbert Aviation

SPOJENÉ ŠTÁTY

f12750

Hawk Hollow Aviation LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

42446

Hormel Foods Corporation

SPOJENÉ ŠTÁTY

f11193

IAMAW

SPOJENÉ ŠTÁTY

24747

IFFTG

SPOJENÉ ŠTÁTY

32500

ILFC IRELAND LTD

ÍRSKO

21409

IRVING AIR SERVICE

KANADA

28726

International Jet Management

SPOJENÉ ŠTÁTY

36005

Irving Oil Transport Inc.

KANADA

32671

JANNAIRE LLP

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

35830

JAPC INC

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10275

JELD-WEN, Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

27861

JEP LEASING

SPOJENÉ ŠTÁTY

22094

JEPPESEN UK LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

32549

JET CLIPPER JOHNNY

SPOJENÉ ŠTÁTY

35926

JET LOGISTICS INC

SPOJENÉ ŠTÁTY

35981

JET SHARES ONLY

SPOJENÉ ŠTÁTY

32652

JET SMART INC

SPOJENÉ ŠTÁTY

30210

JET-A-WAY CHARTERS

SPOJENÉ ŠTÁTY

36494

JETSELECT, LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

34915

JKB JET HOLDINGS LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

26509

JOLUK AVTN

SPOJENÉ ŠTÁTY

39282

James S Offield

SPOJENÉ ŠTÁTY

31850

Jarden Corp

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10276

Jepson Associates Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

34314

Jet Direct Aviation (návrh na vyhlásenie konkurzu podaný 25. 2. 2009)

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10282

John M. Connors, Jr.

SPOJENÉ ŠTÁTY

1584

Johnson&Johnson

SPOJENÉ ŠTÁTY

35520

Jones International Aviation LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10702

KEB Aircraft Sales, Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

8180

KELLOGG

SPOJENÉ ŠTÁTY

f11341

KKN TRANSPORTATION LEASING LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

32210

KLEIN TOOLS

SPOJENÉ ŠTÁTY

20894

KOHLER CO

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10286

Kansas City Life Insurance Company

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10287

Kenair, Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

f11016

Kendall Jackson Wine Estates

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10713

Konfara Company

SPOJENÉ ŠTÁTY

31706

LCG ENTERPRISES

SPOJENÉ ŠTÁTY

35616

LEONARD GREEN & PART

SPOJENÉ ŠTÁTY

12275

LIBERTY MUTUAL

SPOJENÉ ŠTÁTY

32207

LISBON LIMITED

BERMUDY

1823

LOCKHEED MARTIN CORP

SPOJENÉ ŠTÁTY

28852

LONDON CITY JET

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

35829

LOWES COMPANIES INC

SPOJENÉ ŠTÁTY

40196

LP 221 LC

SPOJENÉ ŠTÁTY

37926

LUGHNASA MGMT LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

36958

LUNA ENTERTAINMENT

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10295

Leco Corporation

SPOJENÉ ŠTÁTY

29729

Letica Leasing LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

36957

Level 3 Communications

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10302

Lower Cross Aircraft Corp.

SPOJENÉ ŠTÁTY

38901

M&M AVIATION GROUP

SPOJENÉ ŠTÁTY

36961

MAGELLAN A/C SVCS

ÍRSKO

30454

MAJJEC JHETT

SPOJENÉ ŠTÁTY

26422

MANDAN

SPOJENÉ ŠTÁTY

38653

MANHAG AG

ŠVAJČIARSKO

31670

MATTHEWS JOHN

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

29444

MC Group

SPOJENÉ ŠTÁTY

12177

MELLON BANK

SPOJENÉ ŠTÁTY

27630

MERCURY ENGINEERING

ÍRSKO

11068

MGM Resorts Aviation Corp

SPOJENÉ ŠTÁTY

30050

MHS TRAVEL & CHTR

SPOJENÉ ŠTÁTY

37895

MID SOUTH JETS INC

SPOJENÉ ŠTÁTY

26475

MIDAMERICAN ENERGY

SPOJENÉ ŠTÁTY

f13615

MIDES SEM DE CV

SALVÁDOR

1104

MIL IRELAND

ÍRSKO

f10317

MMB Management Advisory Services

SPOJENÉ ŠTÁTY

31703

MMRB SERVICES

SPOJENÉ ŠTÁTY

35625

MODESTO EXEC AIR CHR

SPOJENÉ ŠTÁTY

f11411

MONAVIE AIRCRAFT LEASING LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

36426

MPW INDUSTRIAL SVCS

SPOJENÉ ŠTÁTY

40770

MRTV LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

32479

MVA AVIATION LTD.

BERMUDY

20548

Maine Aviation Aircraft Charter, LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

f12230

Mannco LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

27893

Merck & Co., Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10507

Midland Financial Co.

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10968

Mozart Investments, Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

f11326

N14FX TRUST C/O WILMINGTON TRUST CO

SPOJENÉ ŠTÁTY

f12769

N48KZ LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

39276

N583KD LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

18796

N728LW LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10324

NASCAR, Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10328

NCR Corporation

SPOJENÉ ŠTÁTY

18352

NESTLE PURINA PETCAR

SPOJENÉ ŠTÁTY

29867

NEXT FLIGHT JETS

SPOJENÉ ŠTÁTY

32930

NINETY EIGHT AVTN

SPOJENÉ ŠTÁTY

33473

NOK AIR

THAJSKO

f10962

NORTH AMERICAN FLIGHT SERVICES

SPOJENÉ ŠTÁTY

26985

NORTH STAR AVTN

SPOJENÉ ŠTÁTY

42956

NORWEGIAN AIR INTL

ÍRSKO

31004

NOVA CORPORATE SERVICES

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

36522

New Orion Air Group

SPOJENÉ ŠTÁTY

43372

Noble Energy, Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10334

Noel Group Aviation

SPOJENÉ ŠTÁTY

f12013

Norfolk Southern Corp.

SPOJENÉ ŠTÁTY

f12093

Nustar Logistics

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10917

OAKLR Aviation Services LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

32397

OFFICE DEPOT

SPOJENÉ ŠTÁTY

37310

OKAY AIRWAYS

ČÍNA

9116

OMEGA AIR (USA)

SPOJENÉ ŠTÁTY

f11444

OPA LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

7079

ORBIS INTL

SPOJENÉ ŠTÁTY

35897

OSLO EXPRESS

SPOJENÉ ŠTÁTY

37383

OSPREY AIR LEASE LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

2079

OWENS ILLINOIS

SPOJENÉ ŠTÁTY

f11106

Orange Crimson Aviation, LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

10012

P & E PROPERTIES

SPOJENÉ ŠTÁTY

33261

PACIFIC SKY

KANADA

8792

PALMER A

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10642

PAM Management Serv. LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

36792

PB AIR LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

29783

PEGASUS AVIATION CA

SPOJENÉ ŠTÁTY

36816

PHILLIPS EDISON & CO

SPOJENÉ ŠTÁTY

32055

PIONEER ADVENTURES

NOVÝ ZÉLAND

39139

PITCH LINK LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10361

PNC Financial Services Group

SPOJENÉ ŠTÁTY

f11419

POLAR BEAR EXPRESS II LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10729

PPD Development, LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

32096

PRIME AVIATION JSC

KAZACHSTAN

34180

PROFESSIONAL CARE

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10820

Palm Beach Aviation, Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10351

Paramount Pictures Corporation

SPOJENÉ ŠTÁTY

3252

PepsiCo, Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10918

Pilgrim Air

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10979

Pinjet Aviation, LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

31045

PrivateSky Aviation LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

7076

Project ORBIS International, Inc.

FRANCÚZSKO

26605

QUEST AVTN

SPOJENÉ ŠTÁTY

29692

RABBIT RUN

SPOJENÉ ŠTÁTY

32706

RBGT LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10978

REAUD MORGAN QUINN

SPOJENÉ ŠTÁTY

31234

RED BARN FARMS

SPOJENÉ ŠTÁTY

37662

REYNOLDS JET MGMT

SPOJENÉ ŠTÁTY

29947

RIVERSIDE AVIATION LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

35940

RIZON JET UK LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

38890

RKK Management, Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

31650

ROBINSON AVTN

SPOJENÉ ŠTÁTY

f11777

ROBINSON LEASING INC

SPOJENÉ ŠTÁTY

36351

ROCKWELL COLLINS LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

23899

ROLLINS INC.

SPOJENÉ ŠTÁTY

29788

RORO 212

SPOJENÉ ŠTÁTY

31502

ROTOR TRADE (ARC)

SPOJENÉ ŠTÁTY

2292

ROWAN COMPANIES PLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

30090

RUSAVIATION

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

39971

RUUD LIGHTING INC

SPOJENÉ ŠTÁTY

8651

Ryanair DAC

ÍRSKO

28054

SAFEWAY

SPOJENÉ ŠTÁTY

34898

SD VERMOGENSVERWALT

NEMECKO

f12851

SDL MANAGEMENT COMPANY LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

871

SEAGULL AIRCRAFT CORP

SPOJENÉ ŠTÁTY

f11250

SGSF Capital Venture LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

32093

SHEARWATER AIR

SPOJENÉ ŠTÁTY

24869

SIERRA PACIFIC IND

SPOJENÉ ŠTÁTY

36640

SIM SAS

FRANCÚZSKO

f12817

SITRICK AND CO

SPOJENÉ ŠTÁTY

28509

SPEEDWINGS BUSINESS SA

MEXIKO

f12106

SPG Frank Group (SPG Management, LLC and Frank Group, LLC)

SPOJENÉ ŠTÁTY

42170

STA JETS

SPOJENÉ ŠTÁTY

30500

STANDARD & POORS

SPOJENÉ ŠTÁTY

31823

STARSHIP ENTERPRISE

SPOJENÉ ŠTÁTY

131

STOBART AIR

ÍRSKO

44504

SUPER UNIVERSAL LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10397

Select Management Resources, LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10824

Seminole Tribe of Florida

SPOJENÉ ŠTÁTY

f14029

Signature Group LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

f13116

Standridge Color Corporation

SPOJENÉ ŠTÁTY

36081

Starbucks Corporation

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10501

Sunoco Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

35071

T2 Aviation Mgmt.

SPOJENÉ ŠTÁTY

32156

TALLWOOD MANAGEMNT

SPOJENÉ ŠTÁTY

f12709

TAMPA BAY AIRLINES LLC C/O BLUMBERGEXCELSIOR CORP

SPOJENÉ ŠTÁTY

3696

TEXAS INSTRUMENTS

SPOJENÉ ŠTÁTY

f11309

THIRD SECURITY LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

f14943

THUNDERBIRD AVIATION OPERATOR LTD.

SPOJENÉ ŠTÁTY

f13842

TLS Aviation LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

f12991

TONY DOWNS FOODS

SPOJENÉ ŠTÁTY

26406

TRANS WEST AIR SRVCS

SPOJENÉ ŠTÁTY

9788

TRANSIT AIR SRVC

SPOJENÉ ŠTÁTY

31673

TRAVELERS INDEMNITY CO

SPOJENÉ ŠTÁTY

29623

TRICYCLE AVIATION

SPOJENÉ ŠTÁTY

38625

Tashi Corporation

SPOJENÉ ŠTÁTY

f11003

Tendencia Asset Management

KAJMANIE OSTROVY

25363

The Boeing Company

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10441

The Sherwin-Williams Company

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10446

Tour Air, Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

f12231

Translatin S.A.

SPOJENÉ ŠTÁTY

45090

UNICORP AVIATION LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

4090

UNITED COMPANY THE

SPOJENÉ ŠTÁTY

2797

UNITED STATES STEEL

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10462

US Bank NA Trustee

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10460

Unisys Corporation

SPOJENÉ ŠTÁTY

9252

University Corporation for Atmospheric Research (UCAR)

SPOJENÉ ŠTÁTY

9275

VALLEJO INVESTMENTS

SPOJENÉ ŠTÁTY

f11803

VALLEY JET LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

29120

VEN AIR

ÍRSKO

32119

VIA FELIZ II

SPOJENÉ ŠTÁTY

24690

VICTORY AVTN FLORIDA

SPOJENÉ ŠTÁTY

28043

VILLAGE EQUIPMENT

SPOJENÉ ŠTÁTY

36447

VTB LEASING (EUROPE)

RUSKÁ FEDERÁCIA

f10591

Vulcan Materials Company

SPOJENÉ ŠTÁTY

35911

WALLAN AVIATION 2

SAUDSKÁ ARÁBIA

38924

WAR ENTERPRISES

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10470

WASTE MANAGEMENT, INC

SPOJENÉ ŠTÁTY

5187

WELDBEND

SPOJENÉ ŠTÁTY

35439

WELLS FARGO BANK NW

SPOJENÉ ŠTÁTY

31125

WESTON LTD

ÍRSKO

22445

WHITE CLOUD

SPOJENÉ ŠTÁTY

38797

WILDGOOSE LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

36185

WILMINGTON TRUST(EI)

ÍRSKO

33542

WING FINANCIAL LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

28282

WINGEDFOOT AVTN

SPOJENÉ ŠTÁTY

38212

WINGS AVIATION (DE)

SPOJENÉ ŠTÁTY

29233

WRENAIR

ÍRSKO

36499

Warner Chilcott

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10815

Washington Penn Plastic Company

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10789

Wells Fargo Bank Northwest, c/o Morgan & Morgan

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10792

Werner Enterprises Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

25465

WestJet

KANADA

f10784

Wilmington Trust

SPOJENÉ ŠTÁTY

f11532

Worldwide Aircraft Holding Company

BERMUDY

32454

XJET USA

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10485

Xerox Corporation

SPOJENÉ ŠTÁTY

31649

Z1 HOLDINGS

SPOJENÉ ŠTÁTY

44261

ZALA GROUP LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

39577

ZAROX HOLDINGS LTD

GIBRALTÁR

f11027

ZENITH INSURANCE COMPANY

SPOJENÉ ŠTÁTY


GRÉCKO

Identifikačné číslo CRCO

Názov prevádzkovateľa

Štát prevádzkovateľa

24601

AERO-KAMOV

RUSKÁ FEDERÁCIA

23232

AEROSVIT

UKRAJINA

31586

AFRICAN EXPRESS AWYS

KEŇA

39537

AIR CANADA rouge LP

KANADA

30742

AIR COLUMBUS

UKRAJINA

40237

AIR LEISURE

EGYPT

29972

AIR LINK INTL (CY)

CYPRUS

44218

AIR MEDITERRANEAN

GRÉCKO

37802

AIR TRAFFIC LTD

KEŇA

28539

AIRCRAFT SUPPRT&SRVC

LIBANON

39471

AIT AVIATION & TOUR.

IZRAEL

35757

AMBER AVTN (UK) LTD.

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

31252

AMREF FLYING DOCTORS

KEŇA

37966

ASPAMIA LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

34238

ASTRA AIRLINES

GRÉCKO

38330

AVIATION SCIENCES CO

SAUDSKÁ ARÁBIA

23359

AVIATRANS K LTD

UKRAJINA

20514

Aegean Airlines

GRÉCKO

375

American International Group

SPOJENÉ ŠTÁTY

f12684

Avenge Inc

SPOJENÉ ŠTÁTY

34069

BELRESCUEAVIA

BIELORUSKO

33770

BENSLOW BERMUDA LTD.

ŠVAJČIARSKO

35368

BLUE BIRD AIRWAYS

GRÉCKO

20501

BLUE BIRD AVIATION

KEŇA

29396

BOOTH CREEK MGMT

SPOJENÉ ŠTÁTY

31747

CAAC FLIGHT INSPECT

ČÍNA

35729

CASSEL INVEST LTD

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

31895

CENTAVIA

SRBSKO

31412

COMERAVIA

VENEZUELSKÁ BOLÍVAROVSKÁ REPUBLIKA

36113

CONQUISTADOR HELO

SPOJENÉ ŠTÁTY

19644

COSTAIR LTD

GRÉCKO

29987

CRIMEA UNIVERSAL

UKRAJINA

33761

DAL GROUP (SUDAN)

SUDÁN

36466

DESINENCE LTD

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

25895

DONBASSAERO

UKRAJINA

32795

DOVE AIR INC

SPOJENÉ ŠTÁTY

f11403

DRAGON LEASING CORP

SPOJENÉ ŠTÁTY

30350

EAGLE AIR LTD

UGANDA

35299

ELITE AIRLINES

GRÉCKO

40100

ELLINAIR

GRÉCKO

36585

ELTANIN AVIATION

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

37223

ENGALY LTD

ÍRSKO

31744

EUROPEAN AIR CRANE

TALIANSKO

32903

EXECUTIVE AIRL.PTY

AUSTRÁLIA

37101

EXECUTIVE FLIGHT DIV

KATAR

35228

FIRST AIRWAYS

GRÉCKO

34427

FLIGHT OPTIONS (AUS)

AUSTRÁLIA

31722

GAINJET AVIATION

GRÉCKO

f11377

GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP

SPOJENÉ ŠTÁTY

42395

GERMANIA FLUG AG

ŠVAJČIARSKO

31659

GHALAYINI I

EGYPT

33178

GLOBAL AIRWAYS (FA)

JUŽNÁ AFRIKA

36785

GLOBAL ELITE JETS

SAUDSKÁ ARÁBIA

29050

GOLIAF AIR

SVÄTÝ TOMÁŠ A PRINCOV OSTROV

36620

GRAND A AIRCRAFT LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

29777

GREECE AIRWAYS

GRÉCKO

17957

GREENLEAF

SPOJENÉ ŠTÁTY

38025

GRYPHON AIRLINES

KUVAJT

f10233

GS 150-217 LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

f11417

GS200 INC TRUSTEE

SPOJENÉ ŠTÁTY

32656

GULF GLOBAL SVCS LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

23443

HCAA

GRÉCKO

38724

HEAD START AVTN SYS

CYPRUS

25221

HELOG AG

ŠVAJČIARSKO

36373

HERITAGE ACFT LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

36043

HERITAGE AVTN DEV.

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

f12006

Hanwha Chemical Corporation

KÓREJSKÁ REPUBLIKA

38831

INTAKA MANAGE PTY

JUŽNÁ AFRIKA

38792

INTER ILES AIR

MADAGASKAR, KOMORY, RÉUNION

32668

INTERISLAND AIRLINES

FILIPÍNY

26787

INTRACOM

GRÉCKO

31881

INTRALOT

SPOJENÉ ŠTÁTY

36434

ISLANDSITE INVEST.

JUŽNÁ AFRIKA

31621

JADAYEL AVIATION

SAUDSKÁ ARÁBIA

31622

JET AIRLINES JSC

KAZACHSTAN

36274

JETSTREAM WORLDWIDE

ČÍNA

33768

JP AIR OU

ESTÓNSKO

32238

JUBILANT ENPRO PVT

INDIA

30724

KAIZEN AVTN

SPOJENÉ ŠTÁTY

29503

KSENODOXEIA ELLADOS

GRÉCKO

33560

Kenrick Ltd.

IZRAEL

35938

Knightsdene Limited

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

29979

LAO AIRLINES

LAOSKÁ ĽUDOVODEMOKRATICKÁ REPUBLIKA

29995

LEXATA

GRÉCKO

35265

LINAIR LTD.

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

25549

MACEDONIAN AIRLINES

GRÉCKO

32732

MCKINLEY CAPITAL

SPOJENÉ ŠTÁTY

29201

MERPATI NUSANTARA 2

INDONÉZIA

1099

MIL GREECE

GRÉCKO

21948

MINAIR

STREDOAFRICKÁ REPUBLIKA

33733

MOJO AVTN INC/N818LK

BRAZÍLIA

40473

N.Z. VOYAGES

FRANCÚZSKO

35475

NORDSTAR AIRLINES

RUSKÁ FEDERÁCIA

34624

OLYMPIC AIR

GRÉCKO

43116

OLYMPUS AIRWAYS S.A.

GRÉCKO

43757

ORANGE2FLY AIRLINES

GRÉCKO

24067

ORASCOM

EGYPT

22404

OXY USA

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10342

Olayan Financing Company

SAUDSKÁ ARÁBIA

2055

Olympic Airlines

GRÉCKO

30316

PAKISTAN STATE

PAKISTAN

37162

PALADIN ENERGY LTD

AUSTRÁLIA

24760

PALESTINIAN AIRLINES

OKUPOVANÉ PALESTÍNSKE ÚZEMIA

22981

PALMYRA AVIATION LTD

GRÉCKO

27002

PARADISE AVTN

GRÉCKO

34445

PEBUNY LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

28119

POLISH MORSKI

POĽSKO

34853

PORT SIVIL HAVACILIK

TURECKO

37638

PRIMEVALUE TRADING

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

35665

PRIVILEGE AIRWAYS

INDIA

32308

PRIVILIGE JET AIRL.

JORDÁNSKO

33252

PROFLIGHT COMM. SVCS

ZAMBIA

35365

Pro Flite LLC d/b/a Zen Air LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

35750

QUICK FLIGHT LIMITED

INDIA

30685

REFUSE EQUIPMNT MFTG

SAUDSKÁ ARÁBIA

35603

ROSTVERTOL-AVIA

RUSKÁ FEDERÁCIA

23672

RUSSIAN SKY AIRLINES

RUSKÁ FEDERÁCIA

9012

S & K BERMUDA LTD

BERMUDY

37342

SAFARILINK

KEŇA

44653

SCOOT PTE LTD

SINGAPUR

22305

SEAFLIGHT AVTN

BERMUDY

f11025

SELA HOLDING COMPANY LTD

SAUDSKÁ ARÁBIA

33531

SEMEYAVIA JSC

KAZACHSTAN, KIRGIZSKO

36327

SEVEN X AVIATION

ČIERNA HORA

32636

SHORT STOP JET CHARTER

AUSTRÁLIA

34496

SIKORSKY AIRCRAFT 2

SPOJENÉ ŠTÁTY

29176

SINCOM AVIA

UKRAJINA

32837

SKOL AIRLINE

RUSKÁ FEDERÁCIA

31109

SKY EXPRESS GREECE

GRÉCKO

f11402

SUNTRUST EQUIPMENT FINANCE & LEASING CORP

SPOJENÉ ŠTÁTY

3991

Sioux Company Ltd

ŠVAJČIARSKO

25475

THAI FLYING SERVICE

THAJSKO

29509

THE STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE

UKRAJINA

31819

TRANS AVIATION

KUVAJT

28601

TRAVCO AIR

EGYPT

9459

UNIVERSAL AIR LINK

SPOJENÉ ŠTÁTY

38722

VAXUCO

VIETNAM

20044

VERAVIA VERNIKOS

GRÉCKO

35002

VERTIR

ARMÉNSKO

37519

WCC AVIATION INC

FILIPÍNY

35700

WEM LINES SA

GRÉCKO

35842

WORLD HEALING CENT 2

SPOJENÉ ŠTÁTY

25058

WORLD HEALING CENTER

SPOJENÉ ŠTÁTY

24805

YAMAL

RUSKÁ FEDERÁCIA

7307

ZAHID TRACTOR

SAUDSKÁ ARÁBIA

35716

ZR AVIATION

LIBANON


ŠPANIELSKO

Identifikačné číslo CRCO

Názov prevádzkovateľa

Štát prevádzkovateľa

26560

245 PILOT SERVICES

SPOJENÉ ŠTÁTY

39446

ACANITT (CZA) HOLD.

ŠVAJČIARSKO

4648

AERO ANGELES

MEXIKO

19709

AERODATA BELGIUM

BELGICKO

36647

AEROGAL

EKVÁDOR

29663

AEROLANE

ŠPANIELSKO

33221

AEROLINEA PRINCIPAL

ČILE

160

AEROLINEAS ARGENTINA

ŠPANIELSKO

45206

AEROLINEAS ESTELAR LATINOAMERICA C.A.

VENEZUELSKÁ BOLÍVAROVSKÁ REPUBLIKA

20010

AEROLINEAS TEHUACAN

MEXIKO

38432

AEROMASTER DEL PERU

PERU

36924

AERON CIVIL PANAMA

PANAMA

30520

AEROTAXI LOS VALLES

ŠPANIELSKO

2880

AEROVIAS DE MEXICO

MEXIKO

29534

AFRIQUE CARGO SERV

SENEGAL

44479

AIR 31 LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

29323

AIR AMDER

MAURITÁNIA

24500

AIR COMET S.A.

ŠPANIELSKO

9345

AIR EUROPA

ŠPANIELSKO

28016

AIR EXECUTIVE S.L.

ŠPANIELSKO

36047

AIR LOGISTICS (LUX)

LUXEMBURSKO

22380

AIR NOSTRUM

ŠPANIELSKO

39181

AIR ONE AVTN PRIVATE

INDIA

31681

AIR TRACTOR EUROPE

ŠPANIELSKO

736

AIRBUS DEFENCE-SPACE

ŠPANIELSKO

38965

AIRBUS HELI ESPANA

ŠPANIELSKO

7968

AIRBUS HELICOPTER

FRANCÚZSKO

37072

AIRCRAFT HOLDINGS

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

36793

AIRLEASE CORPORATION

SPOJENÉ ŠTÁTY

34981

AIRLIFT USA LLP

SPOJENÉ ŠTÁTY

20066

AIRLINK SOUTH AFRICA

JUŽNÁ AFRIKA

36637

ALBA STAR S.A.

ŠPANIELSKO

43746

ALHOKAIR AVIATION

ŠVAJČIARSKO

43337

ALLIANCEJET, LLC

RUSKÁ FEDERÁCIA

32075

ALPEMA & TOURISM

ŠPANIELSKO

33938

AMAC CORPORATE JET AG

ŠVAJČIARSKO

29581

AMB GROUP

SPOJENÉ ŠTÁTY

38970

AMERICAN JET S.A.

ARGENTÍNA

31409

AMERICAN KING AIR FE

SPOJENÉ ŠTÁTY

37598

AMS LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

34891

ANDALUS LINEAS AER.

ŠPANIELSKO

26796

ANSETT WORLDWIDE

AUSTRÁLIA

31725

ANTRAK AIR GHANA

GHANA

28325

ARAMARK

SPOJENÉ ŠTÁTY

32948

ARKAS S.A.

KOLUMBIA

f12734

ASPEN TRADING CORP

SPOJENÉ ŠTÁTY

37408

ASSOCIATED AVTN (2)

NIGÉRIA

31605

ASTAR (RCH FLIGHTS)

SPOJENÉ ŠTÁTY

32213

ATLANTIC BRIDGE AV 2

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

9456

AUDELI

ŠPANIELSKO

42429

AV. NAVAL GUAYAQUIL

EKVÁDOR

35532

AVEX AIR TRAINING

JUŽNÁ AFRIKA

21660

AVIACION COMERCIAL

MEXIKO

460

AVIANCA

KOLUMBIA

36095

AVION LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

45064

AVIONCO GUERNSEY

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

31593

AVIONICA SUVER S.L.

ŠPANIELSKO

33149

AVPRO INC (2)

SPOJENÉ ŠTÁTY

26651

AZUR AIR LLC

RUSKÁ FEDERÁCIA

8740

Abbott Laboratories

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10630

Aerolider, S.A. de C.V.

MEXIKO

39686

Air Products & Chemicals Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

29159

Airmax, LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

23373

Al Tameer Co. Ltd.

SAUDSKÁ ARÁBIA

f11014

American Resources

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10332

Astra 136 LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

f11141

Averuca, C.A.

VENEZUELSKÁ BOLÍVAROVSKÁ REPUBLIKA

12669

BA CITYFLYER LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

f11305

BANC OF AMERICA LEASING & CAPITAL LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

f11811

BANK OF UTAH TRUSTEE

SPOJENÉ ŠTÁTY

38654

BARRAGAN MIGUEL

MEXIKO

32565

BELLON AVIATION LTD.

ŠVAJČIARSKO

f13938

BEST FLY S.L

ŠPANIELSKO

2621

BINTER CANARIAS SA

ŠPANIELSKO

32392

BIONIC AVIATION CC

JUŽNÁ AFRIKA

f11795

BOMBARDIER AEROSPACE CORP

SPOJENÉ ŠTÁTY

35545

BRASIL WARRANT

BRAZÍLIA

22234

BRECO INTL

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

f12909

BRISAIR S.A.

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

19815

BRISTOW NIGERIA

NIGÉRIA

37278

BUA DELAWARE INC

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10074

Bank of America, NA

SPOJENÉ ŠTÁTY

38518

Benipaula Inc

SPOJENÉ ŠTÁTY

10970

Bombardier Aerospace Corporation

SPOJENÉ ŠTÁTY

f12165

Bradleyville, Ltd

SPOJENÉ ŠTÁTY

31613

C.S.P.SOCIETE

MAURITÁNIA

27598

CABO VERDE EXPRESS

KAPVERDY

30834

CANADIAN METRO AIRL

KANADA

38558

CANARIAS AIRLINES

ŠPANIELSKO

36213

CANARY FLY S.L.

ŠPANIELSKO

35186

CAPITEQ

AUSTRÁLIA

4029

CARGILL

SPOJENÉ ŠTÁTY

23687

CASA AIR SERVICES

MAROKO

32893

CAVERTON HELICOPTERS

NIGÉRIA

29796

CETO MARKETING S.A.

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

38300

CHALLENGER 5445 LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10706

CI-TEN Leasing Corp.

SPOJENÉ ŠTÁTY

30885

CITELYNX TRAVEL

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

44018

CITGO Petroleum Corporation

SPOJENÉ ŠTÁTY

36279

CLEARSKIES

AUSTRÁLIA

32365

CNL GROUP SERVICES

SPOJENÉ ŠTÁTY

38420

COMP. NAT. NAV. SAS

FRANCÚZSKO

38329

COMPANIA OPERADORA DE CORTO Y MEDIO RADIO IBERIA EXPRESS S.A.

ŠPANIELSKO

37198

CONF. BRASILEIRA

BRAZÍLIA

36755

CONSORCIO CJPP

BRAZÍLIA

f11327

COOK CANYON (GP) LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

f13639

COOPER AIR REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA

BRAZÍLIA

39318

COORDENACAO DE AVIACION OPERACIONAL DA POLICIA FEDERAL

BRAZÍLIA

24180

CORP YGNUS AIR S.A.

ŠPANIELSKO

f14711

CORPORACION CASTILLO BERTRAN

SPOJENÉ ŠTÁTY

32284

CORPORATE OIL & GAS

NIGÉRIA

36833

COYABA LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

37293

CPC SA

SPOJENÉ ŠTÁTY

f11342

CSC TRUST CO OF DELAWARE TRUSTEE

SPOJENÉ ŠTÁTY

31491

CSIM AIR

SPOJENÉ ŠTÁTY

f11870

Caleton Holdings

KAJMANIE OSTROVY

32564

Carabo Capital

SPOJENÉ ŠTÁTY

f12156

CareFusion Corporation

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10817

Casafin II LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

39988

Cockrell Resources

SPOJENÉ ŠTÁTY

f11018

Condor Express S.A.

ARGENTÍNA

f10127

Conforto Empreendimentos e Paricipacoes Ltda

BRAZÍLIA

f10710

Contessa Premium Foods

SPOJENÉ ŠTÁTY

38519

Corimon CA

KAJMANIE OSTROVY

35909

Covington Aviation

SPOJENÉ ŠTÁTY

37414

DALLAH AL-BARAKA HOL

SAUDSKÁ ARÁBIA

29548

DARTASSAN

ÍRSKO

26776

DEAN FOODS

SPOJENÉ ŠTÁTY

37252

DELAWARE GG INC

SPOJENÉ ŠTÁTY

29208

DES R CARGO EXPRESS

MAURITÁNIA

35756

DNEST AVIATION

MALAJZIA

3464

DODSON INTERNTL PART

SPOJENÉ ŠTÁTY

33251

DORNIER NIGERIA

NIGÉRIA

31583

DTC LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

11968

DUKE OF WESTMINSTER

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

f10136

Dayco Properties Ltd

SPOJENÉ ŠTÁTY

f12879

EAGLE AIR SERVICES CORP

SPOJENÉ ŠTÁTY

35754

EASSDA

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

35658

EAST COAST JETS INC

SPOJENÉ ŠTÁTY

8808

EASTMAN KODAK

SPOJENÉ ŠTÁTY

23226

EASYJET AIRLINE COMPANY LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

31715

ECUATO GUINEANA (2)

ROVNÍKOVÁ GUINEA

6101

EDELWEISS SUISSE

ŠVAJČIARSKO

37813

EDIFICA 2000

ŠPANIELSKO

f12753

EDINTON HOLDINGS USA INC

SPOJENÉ ŠTÁTY

10068

EDREES MUSTAFA

SAUDSKÁ ARÁBIA

35209

EHEIM VERWALTUNGS

NEMECKO

30842

EJS-AVIATION SERVICE

BAHAMY

29935

ELMET AVIATION

SPOJENÉ ŠTÁTY

35607

ELYSIAN AIRLINES

GUINEA

38631

EMB EQUIPMENT LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

39123

EMBRAER COMMERCIAL

SPOJENÉ ŠTÁTY

4025

EMBRAER SA

SPOJENÉ ŠTÁTY

39798

EMBRAER SA-COMMERC.

BRAZÍLIA

f13610

EMSI Aviation

SPOJENÉ ŠTÁTY

31186

ENGUIA GEN CE LTDA

BRAZÍLIA

24823

EUROCONTINENTAL

ŠPANIELSKO

26217

EUROPEAN FLYERS SL U

ŠPANIELSKO

40052

EVELOP AIRLINES S.L.

ŠPANIELSKO

38902

EVOLUTION ASSET MNGT

SPOJENÉ ŠTÁTY

32605

EXEC JET MANAGEMENT

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

31653

EXEC JET SERVICE (N)

NIGÉRIA

38423

EXECUFLIGHT INC

SPOJENÉ ŠTÁTY

32736

EXECUTIVE AIR SVCS

SPOJENÉ ŠTÁTY

27226

EXECUTIVE AIRLINES

ŠPANIELSKO

26852

EXECUTIVE SKYFLEET

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10915

Electric Boat Corporation

SPOJENÉ ŠTÁTY

f12480

Essar Shipping & Logistics Ltd

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

35238

FAIRMONT AVTN COMP

ŠVAJČIARSKO

7382

FALCONAIR LTD

JUŽNÁ AFRIKA

f12978

FATHER & SON AIR LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

34494

FCI AVIATION LLC

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

37269

FENWAY AVIATION

BRAZÍLIA

18767

FIRST INTL AVTN

SPOJENÉ ŠTÁTY

26564

FL Aviation

SPOJENÉ ŠTÁTY

35848

FLANA

JUŽNÁ AFRIKA

19907

FLIGHT CONSULTANCY

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

38894

FLIGHT PLANS SOLUTI

SPOJENÉ ŠTÁTY

22596

FLIGHTLINE SL

ŠPANIELSKO

38755

FLY540 ANGOLA

ANGOLA

31915

FLYANT SERVICIOS AER

ŠPANIELSKO

5453

FLYBE LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

38743

FLYGTACK LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

31970

FLYING FALCON

SPOJENÉ ŠTÁTY

10992

FLYING LION

SPOJENÉ ŠTÁTY

24821

FORMACION AEROFAN SL

ŠPANIELSKO

34647

FOSTER AVIATION

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

32961

FRAPMAG LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

22740

FREWTON LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

37166

FS AVIATION LLP

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

31564

FUGRO AVIAT CANADA

KANADA

36054

FUJI DREAM AIRLINES

JAPONSKO

35955

FULUCA INVESTMENTS

JUŽNÁ AFRIKA

f10761

Firefly Entertainment Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

31802

Flo-Sun Aircraft, Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

463

GAMA AVTN BEAUPORT

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

38961

GAMBIA BIRD AIRLINE

GAMBIA

4402

GESTAIR

ŠPANIELSKO

25841

GF AIR

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10220

GG Aircraft LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

39093

GLOBAL AIRCRAFT LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

38732

GLOBAL FIVE HOLDINGS

SPOJENÉ ŠTÁTY

28586

GO AHEAD INTERNATION

ŠVAJČIARSKO

32506

GOAL VERWALTUNGS (2)

NEMECKO

30962

GOF AIR SA DE CV

MEXIKO

28810

GOLDNER D

SPOJENÉ ŠTÁTY

34043

GRAND CHINA EXPRESS

ČÍNA

28228

GUARDA COSTEIRA GV

KAPVERDY

1356

GULFSTREAM SAVANNAH

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10219

General Avileasing, Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

37447

Ginnaire Rental Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10226

Glass Aviation, Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

f11875

H&S Air, LLC.

SPOJENÉ ŠTÁTY

27295

HAGEL W

RAKÚSKO

32525

HARPO INC

SPOJENÉ ŠTÁTY

31805

HARVARD OIL & GAS

KANADA

28012

HAWKAIRE

SPOJENÉ ŠTÁTY

28603

HCC SERVICE CO

SPOJENÉ ŠTÁTY

38138

HEBEI AIRLINES LTD

ČÍNA

37568

HELITT LINEAS AEREAS

ŠPANIELSKO

28448

HELVETIC AIRWAYS

ŠVAJČIARSKO

31991

HENNIG .

JUŽNÁ AFRIKA

38709

HEVELCA SOCIETE

SPOJENÉ ŠTÁTY

f11786

HI FLITE INC

SPOJENÉ ŠTÁTY

34338

HISPANIA FLYJET

ŠPANIELSKO

28615

HOLA AIRLINES S.L.

ŠPANIELSKO

33213

HOLLYWOOD AVIATION

SPOJENÉ ŠTÁTY

31093

HONG KONG EXPRESS

OAO HONGKONG

34316

HYUNDAI COLOMBIA

KOLUMBIA

31848

HYUNDAY COLOMBIA

KOLUMBIA

35962

I FLY LTD

RUSKÁ FEDERÁCIA

1475

IBERIA

ŠPANIELSKO

25406

IBERWORLD S.A.U.

ŠPANIELSKO

25843

ICE BIRD

ŠVAJČIARSKO

27097

INAER AV.ANFIBIOS

ŠPANIELSKO

1416

INAER HELI.OFF-SHORE

ŠPANIELSKO

4470

INDUSTRIAS TITAN

ŠPANIELSKO

35945

INSEL AIR

ARUBA

37049

INSULAR CLASS SL

ŠPANIELSKO

36530

INTERALIMENT S.A.L.

LIBANON

f12784

INTERNATIONAL AVIATION LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

37023

INTERNATIONAL FLIGHT

BELGICKO

32557

INTL CONCERTS

SPOJENÉ ŠTÁTY

34440

INTL FLIGHT RES

SPOJENÉ ŠTÁTY

31816

INTL PRIVATE JET

ŠVAJČIARSKO

33401

INTL TRADE HOLDING

KUVAJT

f11397

INVERSIONES LA MESETA C.A.

SPOJENÉ ŠTÁTY

30947

IRS AIRLINES LTD

NIGÉRIA

29121

ISLAS AIRWAYS

ŠPANIELSKO

31918

ISM AVIATION

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

39033

ITABIRA AGRO INDUSTR

BRAZÍLIA

10117

International Lease Finance Corporation

SPOJENÉ ŠTÁTY

39179

Inversiones 2 de Marzo S.A.

SPOJENÉ ŠTÁTY

43786

J P ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

BRAZÍLIA

28372

J.W. Childs Associates

SPOJENÉ ŠTÁTY

31247

JAIR

JUŽNÁ AFRIKA

27693

JATO AVTN

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

36350

JCPenney Co. Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

36363

JEM INVESTMENTS

SPOJENÉ ŠTÁTY

7532

JET2.COM LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

44618

JET4U S.R.L.

PORTUGALSKO

7628

JOHNSON FRANKLIN

SPOJENÉ ŠTÁTY

6281

JOHNSON SC AND SON

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10912

Jorge Gregorio Perez Compac

ARGENTÍNA

f10284

Jupiter Leasing Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

34608

KAMA AVIATION

RUSKÁ FEDERÁCIA

22691

KAVMINVODYAVIA

RUSKÁ FEDERÁCIA

32291

KELLY CORP

SPOJENÉ ŠTÁTY

30722

KING AIR & TRAVELS

NIGÉRIA

21519

KINGS AVIATION

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

22866

KOGALYMAVIA

RUSKÁ FEDERÁCIA

34665

KUNPENG AIRLINES

ČÍNA

32518

LAI

VENEZUELSKÁ BOLÍVAROVSKÁ REPUBLIKA

32926

LAN PERU SA

ŠPANIELSKO

f12766

LAS EUGENIAS AIRCRAFT HOLDINGS LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

1689

LATAM AIRLINES GROUP

ŠPANIELSKO

34764

LEGACY ACFT HOLDONGS

SPOJENÉ ŠTÁTY

33087

LEMCO HOLDINGS LTD.

BERMUDY

f10606

LHF Holdings Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

35540

LIBYAN CAA

LÍBYA

37675

LIDER AVIACAO

BRAZÍLIA

8562

LIDER TAXI AEREO

BRAZÍLIA

34815

LIFT IRELAND LEASING

ÍRSKO

32145

LINK AVIATION

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

32711

LITORANEA LINHAS AER

BRAZÍLIA

34783

LLC Nord Wind

RUSKÁ FEDERÁCIA

32253

LTH JET LEASING

BRAZÍLIA

30440

Lark Aviation LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

32826

Lewis Aeronautical

SPOJENÉ ŠTÁTY

f12478

Longfellow Management Services LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

f14571

Lotca Servicios Integrales S.L.

ŠPANIELSKO

f12854

M&N EQUIPMENT LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

f11439

MACYS CORPORATE SERVICES INC

SPOJENÉ ŠTÁTY

32533

MAITON AIR LLP

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

32725

MALI AIR EXPRESS

MALI

28276

MARBYIA EXEC. FLIGHT

SAUDSKÁ ARÁBIA

14376

MARTINEZ RIDAO

ŠPANIELSKO

37112

MAX AIR (NIGERIA)

NIGÉRIA

26115

MEDAIR CHARTER

JUŽNÁ AFRIKA

28439

MEDIA CONSULTING SERVICES

SPOJENÉ ŠTÁTY

35494

MENA AEROSPEASE

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

26957

MENAJIAN

SPOJENÉ ŠTÁTY

38791

MENORCA LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

40210

MERCADONA S.A.

ŠPANIELSKO

31076

METRO JET USA

SPOJENÉ ŠTÁTY

39178

METROPOLITAN AVT LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

14322

MEXICANA

MEXIKO

39275

MID-SOUTH INV. LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

34331

MIKES AIRPLANE RENT2

SPOJENÉ ŠTÁTY

26896

MOBIL NIGERIA 2

NIGÉRIA

1922

MONARCH AIRLINES LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

10262

MONARCH GEN AVIATION

ŠVAJČIARSKO

4341

MOTOROLA MOBILITY

SPOJENÉ ŠTÁTY

8099

MSF AVIATION

KAJMANIE OSTROVY

35701

MULTIPROMOTUR S.L.

ŠPANIELSKO

37311

Marcus Evans Avians Ltd.

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

f13442

Michigan Aviation LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

24765

Monza Negocios

BRAZÍLIA

f10321

N T Air, Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

f11388

N450JE LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

31771

N526EE

SPOJENÉ ŠTÁTY

32502

NASAIR

SAUDSKÁ ARÁBIA

604

NAYSA

ŠPANIELSKO

31792

NHT LINHAS AEREAS

BRAZÍLIA

f10331

NII Holdings Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

31834

NITA JET

SPOJENÉ ŠTÁTY

39070

NNP HOLDING S/A

BRAZÍLIA

36142

NOAR LINHAS AEREAS

BRAZÍLIA

33203

NOCLAF LIMITED

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

1997

NOMADS

SPOJENÉ ŠTÁTY

32556

NYGREN U

ŠVÉDSKO

39746

New Avant Garde Ltd

MALTA

18907

Norman Aviation

SPOJENÉ ŠTÁTY

31679

OASIS SERVICES

SPOJENÉ ŠTÁTY

32396

OBODEN IBRU

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

35840

OCEANAIR TAXI AEREO

BRAZÍLIA

24549

ODYSSEY AVTN

SPOJENÉ ŠTÁTY

37779

ONCAM AVIATION LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

33704

ORIONAIR S.L.

ŠPANIELSKO

f10603

OTO Development, LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

42965

PAIC PARTICIPAOES

BRAZÍLIA

33299

PALM AVIATION

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

35266

PCS Aviation Services, LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

44056

PDVSA Petroleo S.A.

VENEZUELSKÁ BOLÍVAROVSKÁ REPUBLIKA

8455

PERSONAL JET FLORIDA

SPOJENÉ ŠTÁTY

35295

PHOENICIA AVIATION

LIBANON

31257

PICK N PAY (2)

JUŽNÁ AFRIKA

42844

PLUS ULTRA LINEAS

ŠPANIELSKO

30970

POOL AVIATION NW LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

35542

PORTSIDE INTL LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

32241

PRESIDENTIAL(N981BW)

SPOJENÉ ŠTÁTY

38147

PRIME AIR SVCS LTD

NIGÉRIA

32000

PRIVILEGE STYLE SA

ŠPANIELSKO

32852

PRIYAN FOUNDATION

SPOJENÉ ŠTÁTY

f12698

PROFESSIONAL JET III LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

32480

PRONAIR AIRLINES SL

ŠPANIELSKO

29804

PUNTO-FA

ŠPANIELSKO

23017

Perm Airlines

RUSKÁ FEDERÁCIA

34864

Q JETS AVIATION

KANADA

33331

QUADRA AVIATION LP

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

27231

QUANTUM AIR

ŠPANIELSKO

37367

RADCOOL INVESTMENTS

JUŽNÁ AFRIKA

33067

RAINBOW AIR

VENEZUELSKÁ BOLÍVAROVSKÁ REPUBLIKA

12856

RAYTHEON AIRCRAFT

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

f11770

REAL WORLD TOURS INC

SPOJENÉ ŠTÁTY

f12825

RED HAWK AVIATION LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

26960

RED WINGS CJSC

RUSKÁ FEDERÁCIA

32100

RING AIR

SPOJENÉ ŠTÁTY

23739

ROYAL FLIGHT

RUSKÁ FEDERÁCIA

35605

RPK CAPITAL LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

34812

RPK CAPITAL MNGT

SPOJENÉ ŠTÁTY

34828

RUNWAY ASSET MNGT

JUŽNÁ AFRIKA

33521

RYJET

ŠPANIELSKO

f13673

Redwings, S.A. de C.V.

MEXIKO

23071

S ARGENTINA

ARGENTÍNA

38250

SAETA SL

ŠPANIELSKO

36517

SAICUS AIR S.L.

ŠPANIELSKO

25502

SAL EXPRESS

SVÄTÝ TOMÁŠ A PRINCOV OSTROV

29057

SANTA BARBARA (2)

VENEZUELSKÁ BOLÍVAROVSKÁ REPUBLIKA

32602

SANTANA TEXTIL

BRAZÍLIA

37768

SAPETRO AVIATION LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

29825

SAS INSTITUTE

SPOJENÉ ŠTÁTY

37164

SASEMAR

ŠPANIELSKO

32195

SATA VENEZUELA

VENEZUELSKÁ BOLÍVAROVSKÁ REPUBLIKA

37785

SDE SA

BELGICKO

36925

SEA SA

ARGENTÍNA

1095

SECCION ECONOMICO-ADMIN.

ŠPANIELSKO

39149

SEGURANCA TAXI AEREO

BRAZÍLIA

37250

SENEGAL AIRLINES LTD

SENEGAL

37448

SERIPATRI PARTICIP

BRAZÍLIA

30674

SEV AEREO POLICIA

ŠPANIELSKO

36232

SIENNA CORP SERVICES

ŠVAJČIARSKO

34785

SIERRA NEVADA CORP.

SPOJENÉ ŠTÁTY

32002

SIERRA STELLAR

SPOJENÉ ŠTÁTY

33719

SKY AIR WORLD

AUSTRÁLIA

25929

SKY SERVICES AVTN

ŠPANIELSKO

35092

SKYWAY LTD.

GRUZÍNSKO

30794

SLEEPWELL AVTN

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

38895

SOBHA PURAVANKARA

INDIA

39712

SOL DEL PARAGUAY

PARAGUAJ

11926

SONAIR ANGOLA

ANGOLA

33250

SOSOLISO A/L (2)

NIGÉRIA

19182

SOTAN

BRAZÍLIA

36602

SOUTH AVIATION INC

SPOJENÉ ŠTÁTY

31632

SOUTH EAST ASIAN

FILIPÍNY

4298

SPANAIR S A

ŠPANIELSKO

28727

SPENAERO

SPOJENÉ ŠTÁTY

31936

SQUADRON AVTN SVCS

BERMUDY

24644

ST MERRYN AIR

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

1485

STOCKWOOD V

SPOJENÉ ŠTÁTY

30064

STREAMLINE RUSSIA

RUSKÁ FEDERÁCIA

27934

SUGAR PINE AVIATION LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

34009

SUNRIDER CORPORATION

SPOJENÉ ŠTÁTY

33679

SVS AERO COSTA AZAHA

ŠPANIELSKO

11309

SWIFTAIR ESPANA

ŠPANIELSKO

37862

Starwood Management LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

29913

Sunset Aviation LLC (dba Solairus Aviation)

SPOJENÉ ŠTÁTY

31288

TAG AVTN ESPANA

ŠPANIELSKO

34933

TAILWIND AIRLINES

TURECKO

36754

TAK AVIATION

SPOJENÉ ŠTÁTY

12249

TAM AVIAÇÃO EXECUTIVA E TÁXI AÉREO S/A

BRAZÍLIA

4386

TAM LINHAS AEREAS

ŠPANIELSKO

22992

TATARSTAN AIRLINES

RUSKÁ FEDERÁCIA

31963

TAXI FLY GROUP SA

ŠPANIELSKO

f12830

TDC MANAGEMENT LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

27034

THOMAS COOK AIRLINES LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

35745

TIANJIN AIRLINES

ČÍNA

34310

TIGER AIRCRAFT TRAD.

SPOJENÉ ŠTÁTY

34198

TITAN AVIATION UAE

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

9705

TOWER HOUSE CONSULTS

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

27626

TRABAJOS AER ESPEJO

ŠPANIELSKO

37007

TRABAJOS EXTREMENOS

ŠPANIELSKO

35159

TRAMAS TEXTILES SA

VENEZUELSKÁ BOLÍVAROVSKÁ REPUBLIKA

28247

TRANS AER BOLIVIANA

BOLÍVIJSKÝ MNOHONÁRODNÝ ŠTÁT

15453

TRANSAERO AIRLINES

RUSKÁ FEDERÁCIA

34609

TRANSCON INTERNATIONAL INC.

BAHAMY

36589

TRANSP AEREOS XALAPA

SPOJENÉ ŠTÁTY

34330

TRANSPAIS AEREO

MEXIKO

22047

TRANSPORTES DEL SUR

ŠPANIELSKO

38544

TRIM AIR CHARTER

SPOJENÉ ŠTÁTY

36812

TRINIDAIR UK LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

13174

TRUSTAIR LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

30131

TUI Airways Ltd

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

29974

TURBOR AIR CARGO (2)

SENEGAL

f12239

Tejria Services Limited, Bermuda

BERMUDY

37642

Termo Norte Energia Ltda

BRAZÍLIA

34271

UAML AIR CHARTER

SPOJENÉ ŠTÁTY

38903

UNIQUE JET AVIATION

SPOJENÉ ŠTÁTY

36046

USN AVIATION LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

37185

UTD BANK OF AFRICA

NIGÉRIA

8705

VER.SCHWEIZ.FLIEGER

ŠVAJČIARSKO

35913

VESEY AIR LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

29086

VIM AIRLINES

RUSKÁ FEDERÁCIA

34107

VIPER AVIATION LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

35330

VIRCOP JETS S.L.

ŠPANIELSKO

38266

VOLOTEA S.L.

ŠPANIELSKO

30190

VUELING AIRLINES

ŠPANIELSKO

29378

WAMOS AIR, SA

ŠPANIELSKO

44827

WCA Holdings

SPOJENÉ ŠTÁTY

2885

WESTAIR FLYING

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

1162

WILLIAMS GRAND PRIX

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

36586

WIN WIN SERVICES

SPOJENÉ ŠTÁTY

36955

WINGS JET LTD

MAROKO

31438

WOOD J M

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

35259

WORLD WIDE AC FERRY

KANADA

34390

WTORRE S.A.

BRAZÍLIA

f10475

Westair Corporation

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10479

Wichita Air Services, Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

f11514

Windway Capital Corp

SPOJENÉ ŠTÁTY

35374

XTO ENERGY INC

SPOJENÉ ŠTÁTY


FRANCÚZSKO

Identifikačné číslo CRCO

Názov prevádzkovateľa

Štát prevádzkovateľa

26915

171JC

SPOJENÉ ŠTÁTY

24008

223RD FLIGHT UNIT

RUSKÁ FEDERÁCIA

34029

2M EXECUTIVE AVTN

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

12312

35-55 PARTNERSHIP

SPOJENÉ ŠTÁTY

34746

51 NORTH LIMITED

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

30021

57 AVIATION SERVICES LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

6803

711 CODY INC

SPOJENÉ ŠTÁTY

29177

900NB

SPOJENÉ ŠTÁTY

29496

A J WALTER AVIATION

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

28417

AAK COMPANY

LIBANON

38065

AAR CORP

SPOJENÉ ŠTÁTY

31724

AAS EUROPE

FRANCÚZSKO

44931

AB AIR HOLDING

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

31439

ABC AEROLINEAS SA

MEXIKO

28588

ABDULLAH SAID B.

ŠVAJČIARSKO

32962

ABG AIR LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

36488

ABSOLUTE AVIATION

JUŽNÁ AFRIKA

35443

AC TRAVEL LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

4306

ACCOR SA

FRANCÚZSKO

31934

ACFT MGMT & TRADING

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

30786

ACFT SARL

LUXEMBURSKO

31617

ACFT SARL 2

LUXEMBURSKO

35097

ACTIFLY

FRANCÚZSKO

30027

ADAM AVIATION

SPOJENÉ ŠTÁTY

27910

ADVANCED TRAINING SY

SPOJENÉ ŠTÁTY

24201

AEC INTERN. LTD

ŠVAJČIARSKO

31600

AELIS AIR SERVICES

FRANCÚZSKO

30943

AERO CAPITAL SAS

FRANCÚZSKO

32371

AERO JET CORPORATE

FRANCÚZSKO

31785

AERO SAINT EXUPERY

FRANCÚZSKO

22257

AERO SERVICES LF

FRANCÚZSKO

28041

AERO SVC CORPORATE

FRANCÚZSKO

8491

AERO SVC EXECUTIVE

FRANCÚZSKO

26891

AEROGAVIOTA

KUBA

33839

AEROJET MANAGEMENT

NEMECKO

25901

AEROMAR AIRLINES

MEXIKO

33014

AERONEXUS CORP. LTD

JUŽNÁ AFRIKA

5461

AEROSTOCK

FRANCÚZSKO

30336

AFRIJET AIRLINES(2)

NIGÉRIA

28604

AFRIQIYAH AIRWAYS

LÍBYA

36823

AGCORP

SPOJENÉ ŠTÁTY

35102

AGROAIR SAS

FRANCÚZSKO

1769

AIGLE AZUR

FRANCÚZSKO

32481

AIR 26

ANGOLA

182

AIR AFFAIRES GABON

GABON

186

AIR ALGERIE

ALŽÍRSKO

35192

AIR ARABIA MAROC

MAROKO

28684

AIR ASIA

MALAJZIA

29420

AIR AUSTRAL 2

FRANCÚZSKO

35175

AIR BOTSWANA CO.BW

BOTSWANA

30592

AIR BURKINA (2)

BURKINA FASO

29815

AIR CAIRO

EGYPT

34225

AIR CHARTER PROFSNL

SPOJENÉ ŠTÁTY

33288

AIR CORPORATE FRANCE

FRANCÚZSKO

38966

AIR COTE D'IVOIRE

POBREŽIE SLONOVINY

30879

AIR DECCAN

INDIA

32290

AIR DIVISION KAZAKH

KAZACHSTAN

227

AIR FRANCE

FRANCÚZSKO

231

AIR GEFCO

FRANCÚZSKO

551

AIR GROUP (VAN NUYS)

SPOJENÉ ŠTÁTY

35198

AIR GUYANE

FRANCÚZSKO

24148

AIR HARRODS LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

32175

AIR HORIZON (TOGO)

TOGO

30281

AIR IVOIRE (2)

POBREŽIE SLONOVINY

31977

AIR KING JET

ŠVAJČIARSKO

32016

AIR LEASING

KAMERUN

252

AIR MADAGASCAR

MADAGASKAR

261

AIR MAURITIUS

MAURÍCIUS

12060

AIR ND

FRANCÚZSKO

25802

AIR PARTNER PRIVATE JETS LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

28019

AIR PINK D.O.O.

SRBSKO

24430

AIR PRINT

LUXEMBURSKO

31913

AIR SARINA

ŠVAJČIARSKO

2564

AIR SENEGAL INTL

SENEGAL

5636

AIR SEYCHELLES

SEYCHELY

26152

AIR SRPSKA

BOSNA A HERCEGOVINA

34196

AIR SWIFT LTD.

BERMUDY

25943

AIR TAHITI NUI

FRANCÚZSKO

5633

AIR TRANSAT

KANADA

31078

AIR TURQUOISE SAS

FRANCÚZSKO

12593

AIR VENDEE INVEST

FRANCÚZSKO

34296

AIR WING LTD

BELIZE

2496

AIRBUS OPER. SAS

FRANCÚZSKO

308

AIRBUS SAS

FRANCÚZSKO

24094

AIRBUS TRANSPORT

FRANCÚZSKO

4790

AIRBY

FRANCÚZSKO

38173

AIRCRAFT MGT SVCES

BELGICKO

f11330

AIRCRAFT PROPERTIES LLC C/O GOODMAN PROPERTIES

SPOJENÉ ŠTÁTY

30562

AIRCRAFT SALE&LEASE

LUXEMBURSKO

32884

AIRCRAFT SUPPORT

LIBANON

31015

AIREDALE ENTERPRISE

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

18045

AIRFLEET CREDIT

SPOJENÉ ŠTÁTY

18982

AIRFLITE

SPOJENÉ ŠTÁTY

38429

AIRSTAR LEASING LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

36825

AKDN LOGISTIQUE

FRANCÚZSKO

8231

AL ANWAE EST

SAUDSKÁ ARÁBIA

36155

AL ATHEER

SAUDSKÁ ARÁBIA

28640

AL MISEHAL GROUP

SAUDSKÁ ARÁBIA

24197

AL NASSR LTD

ŠVAJČIARSKO

31508

AL SALAM 319 LTD

KAJMANIE OSTROVY

30177

AL-GHAZZAWI (N450T)

SAUDSKÁ ARÁBIA

27005

AL-GHAZZAWI (N727GG)

SAUDSKÁ ARÁBIA

21699

ALCATEL USA

SPOJENÉ ŠTÁTY

17947

ALENIA AEROSPAZIO

TALIANSKO

30184

ALII AVIATION

SPOJENÉ ŠTÁTY

5117

ALL NIPPON AIRWAYS

JAPONSKO

38790

ALLFAST FASTENING

SPOJENÉ ŠTÁTY

32632

ALLJETS CAPITAL AVV

RUSKÁ FEDERÁCIA

f11476

ALN (BERMUDA) LTD

BERMUDY

32601

ALPHA CHARLIE

SPOJENÉ ŠTÁTY

35733

ALPHA GOLF AVIATION

MONAKO

34201

ALPHA STAR AVTN SVCS

SAUDSKÁ ARÁBIA

38428

ALPHALAND CORP.

FILIPÍNY

37317

ALPIN SKYJETS LTD

ŠVAJČIARSKO

45304

ALTAIR JETS CORP

SPOJENÉ ŠTÁTY

26287

ALTONA

ŠVAJČIARSKO

2987

ALTRIA CLIENT SVCS

SPOJENÉ ŠTÁTY

34289

ALVADOR LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

35920

ALWAFEER AIR

SAUDSKÁ ARÁBIA

38876

AMAC AEROSPACE SG

ŠVAJČIARSKO

22656

AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE

EGYPT

364

AMBRION AVIATION

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

35837

AMER GROUP

EGYPT

369

AMERICAN AIRLINES

SPOJENÉ ŠTÁTY

f836

AMERICAN EAGLE

SPOJENÉ ŠTÁTY

34234

AMERICAN ELECTRIC

SPOJENÉ ŠTÁTY

40684

AMERICAN FLYING JET

SPOJENÉ ŠTÁTY

8928

AMERICAN HOME PROD

SPOJENÉ ŠTÁTY

25806

AMERIDAIR

FRANCÚZSKO

f12696

AML LEASING LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

32857

ANCFCC

MAROKO

31016

ANDAMAN AVIATION

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

32747

ANGODIS

ANGOLA

34393

ANISTANTE HOLDING

ŠVAJČIARSKO

38913

ANTARES AGROPECUARIA

BRAZÍLIA

30530

AOSKY CORPORATION

SPOJENÉ ŠTÁTY

984

APACHE AVIATION

FRANCÚZSKO

6188

APEX OIL COMPANY, INC.

SPOJENÉ ŠTÁTY

28676

APRILIA HOLDINGS INC

KAJMANIE OSTROVY

f10036

APiGroup, Inc

SPOJENÉ ŠTÁTY

34185

AQUARIUS AVIATION

KAJMANIE OSTROVY

37233

ARABIAN JETS

SAUDSKÁ ARÁBIA

4999

ARAMCO SAUDI ARABIA

SPOJENÉ ŠTÁTY

37878

ARG SA

BRAZÍLIA

37184

ARGENTRE ENTERPRISE

BRAZÍLIA

31512

ARINC DIRECT

SPOJENÉ ŠTÁTY

406

ARKIA ISRAEL AL

IZRAEL

33376

ARMAD

ŠVAJČIARSKO

28382

ARMAVIA AVIACOMPANY LLC

ARMÉNSKO

20337

ARTEMIS S.A.

FRANCÚZSKO

29210

ASECNA (SENEGAL)

SENEGAL

8624

ASHMAWI AVIATION

ŠPANIELSKO

35141

ASHOK LEYLAND LTD

INDIA

27518

ASL AIRLINES

FRANCÚZSKO

36976

ATALANTA AIR

SPOJENÉ ŠTÁTY

22135

ATLANTA JET

SPOJENÉ ŠTÁTY

30506

ATLAS BLUE

MAROKO

9002

ATR (AVIONS DE TR)

FRANCÚZSKO

37011

AV CONSULTANTS ASPEN

SPOJENÉ ŠTÁTY

36380

AVANGARD AVTN LTD

RUSKÁ FEDERÁCIA

17951

AVDEF

FRANCÚZSKO

34589

AVEL BRAO

FRANCÚZSKO

33558

AVIA TREASURY GMBH

RAKÚSKO

29467

AVIALAIR

FRANCÚZSKO

35748

AVIAMARKET LIMITED

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

30645

AVIAMAX

NEMECKO

f11782

AVIATION ASSOCIATES LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

29399

AVIATION CAPITAL GRP

SPOJENÉ ŠTÁTY

26160

AVIATION CMP

KANADA

34340

AVIATION INC

SPOJENÉ ŠTÁTY

38085

AVIATION LINK

SAUDSKÁ ARÁBIA

33992

AVIATION PARTNERS 2

SPOJENÉ ŠTÁTY

38198

AVIATRAX

LUXEMBURSKO

25574

AVIENT AVIATION

ZIMBABWE

34211

AVIJET UK LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

43651

AVIMAXX

BAHRAJN

36345

AVIONAC FRANCE

FRANCÚZSKO

23721

AVIREX

GABON

27329

AVPLAN TRIP SUPPORT

SPOJENÉ ŠTÁTY

33168

AVTEX AIR SERVICES

AUSTRÁLIA

33188

AVTN DEVLPMENT INTL

ÍRSKO

33050

AVTRADE UK

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

35255

AVX TAXI AEREO

BRAZÍLIA

31420

AWSAJ AVIATION SVCS

LÍBYA

27710

AXIS AIRWAYS

FRANCÚZSKO

18980

AZERBAIJAN AIRLINES

AZERBAJDŽAN

36972

AZUL LINHAS AEREAS

BRAZÍLIA

f10002

Act Two, Inc.

SPOJENÉ ŠTÁTY

39565

Adams Office LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

f14959

AeroFinance Invest Corp.

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

32610

Aerorio Taxi Aereo

BRAZÍLIA

30304

Air Caraibes

FRANCÚZSKO

f2003

Air Century

DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA

10054

Air Corsica

FRANCÚZSKO

f12199

Air Fleet Operations Limited

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

36010

Alpha Jet (Alabama)

SPOJENÉ ŠTÁTY

f12107

American Credit Acceptance

SPOJENÉ ŠTÁTY

f791

Amerijet International Aviation

SPOJENÉ ŠTÁTY

35644

Amys Kitchen

SPOJENÉ ŠTÁTY

35895

Andromeda Ltd.

CYPRUS

f10726

Arcadia Aviation LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

22917

Arlington Aircraft of Nevada LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10038

Au Revoir Air

SPOJENÉ ŠTÁTY

32958

Avenir Worldwide.

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

f10059

Avenue Distribuidora de Veiculos Ltda

BRAZÍLIA

f10060

Aviation 604 AG

ŠVAJČIARSKO

f10061

B H Aviation Ltd

SPOJENÉ ŠTÁTY

36004

B2 MANAGMENT LTD.

BAHRAJN

32705

BAA JET MANAGEMENT

ČÍNA

32767

BAC LEASING LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

22433

BAHRAIN ROYAL FLIGHT

BAHRAJN

37896

BAM AVIATION LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

22230

BANCO SAFRA SA

BRAZÍLIA

12083

BANGKOK AIRWAYS

THAJSKO

6323

BANLINE AVIATION

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

23830

BB AVIATION INC.

ŠVAJČIARSKO

28129

BCA-BUSINESS

FRANCÚZSKO

29975

BCC EQUIPMENT LEASE

SPOJENÉ ŠTÁTY

37668

BEIJING AIRLINES CO

ČÍNA

37358

BEIJING CAPITAL

ČÍNA

27140

BEK AIR

KAZACHSTAN

9170

BEL AIR

ŠVAJČIARSKO

35267

BELL FINANCIAL CORP

VENEZUELSKÁ BOLÍVAROVSKÁ REPUBLIKA

7723

BELL TEXTRON

SPOJENÉ ŠTÁTY

28608

BERGAIR

ŠVAJČIARSKO

37353

BERTA FINANCE LTD

BELIZE

36116

BEST AERO HANDLING

RUSKÁ FEDERÁCIA

32888

BEST AVIATION LTD

BANGLADÉŠ

35950

BF JET AIR

GHANA

27458

BHG FLIGHTS LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

32788

BISMILLAH AIRLINES

BANGLADÉŠ

26292

BIZAIR LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

34299

BKF AVIATION LIMITED

SPOJENÉ ŠTÁTY

25627

BLUE HERON AVIATION

ŠVAJČIARSKO

28677

BLUE LINE

FRANCÚZSKO

33691

BONEL MARKETING S.A.

ŠVAJČIARSKO

39696

BONIDEA CO, LTD

ČÍNA

25099

BOOGIE PERFORMANCE

FRANCÚZSKO

35778

BOREH INTERNATIONAL

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

30550

BOSNIA AIRLINES

BOSNA A HERCEGOVINA

43658

BOSTON AIR LIMITED

KAJMANIE OSTROVY

35724

BRASIF SA

BRAZÍLIA

34276

BRASS BOX LTD

CYPRUS

34825

BRASSBOX

UKRAJINA

32340

BRAVO AVIATION

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

21446

BREITLING

ŠVAJČIARSKO

30940

BRIDGE AVIATION

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

29373

BRIDGTOWN PLANT

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

36768

BRILLIANT MEDIA

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

38488

BRISTOW AUSTRALIA

AUSTRÁLIA

29940

BROOM P AVTN SVCS

SPOJENÉ ŠTÁTY

22676

BROOME WELLINGTON

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

8153

BRUME

FRANCÚZSKO

31448

BUCKHEAD

SPOJENÉ ŠTÁTY

32896

BUMI RESOURCES

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

36301

BUQUEBUS

ARGENTÍNA

32260

BUREAU POLICE AERO.

FRANCÚZSKO

35325

BURGAN K

KUVAJT

31315

BURMESTER OVERSEAS

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

34152

BUSI JET INTL.

ŠVAJČIARSKO

35499

BUSINESS AIR A.S

ČESKO

32630

BUSINESS AVIATION 2

KONGO

32497

BUSINESS AVIATION LG

BELGICKO

f10174

BVG VIAJES SA DE CV

MEXIKO

f2008

BVI Airways

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

f10079

Beach Capital Management

SPOJENÉ ŠTÁTY

35068

Beacon Capital Partners, LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10082

BelAir Aviation LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

f11004

Billion Mark Ltd.

OAO HONGKONG

f10878

Blue Vista, LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

f10647

Bolloré SA

FRANCÚZSKO

f10834

Boulder Aviation Management

SPOJENÉ ŠTÁTY

f12751

C & S AVIATION LTD

SPOJENÉ ŠTÁTY

38938

C.A.GROUP LTD

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

5988

C.T.T.A.

MAROKO

37649

CALEDONIAN HEL. LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

36413

CALILA INVEST.

BRAZÍLIA

32578

CALVIN KLEIN STUDIO

SPOJENÉ ŠTÁTY

31994

CANADIAN NAT RAILWAY

KANADA

28583

CAPELINK ESTABLISH.

ŠVAJČIARSKO

36417

CAPITAL AVIATION PTE

SINGAPUR

9122

CARTIER EUROPE

HOLANDSKO

34144

CASAM SARL

FRANCÚZSKO

39000

CASANOVA AIR 7X LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

8921

CASINO ADVANCED TECH

FRANCÚZSKO

39170

CATERHAMJET MALAYSIA

MALAJZIA

31570

CBAIR

SPOJENÉ ŠTÁTY

29199

CBAS (PVT) LTD

INDIA

f10110

CBS Mass Media Corporation