31.1.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 27/11


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/145

z 30. januára 2019,

ktorým sa opravuje holandské znenie nariadenia (EÚ) č. 68/2013 o Katalógu kŕmnych surovín

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 z 13. júla 2009 o uvádzaní krmív na trh a ich používaní, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 a ktorým sa zrušujú smernica Rady 79/373/EHS, smernica Komisie 80/511/EHS, smernice Rady 82/471/EHS, 83/228/EHS, 93/74/EHS, 93/113/ES a 96/25/ES a rozhodnutie Komisie 2004/217/ES (1), a najmä na jeho článok 26 ods. 3,

keďže:

(1)

V holandskom znení nariadenia Komisie (EÚ) č. 68/2013 (2) sú chyby v zápisoch 13.8.1 a 13.8.2 uvedených v časti C prílohy, pokiaľ ide o zložku kŕmnej suroviny, ktorá sa má uvádzať. To, že sa v nich namiesto „draslík“ uvádza „vlhkosť“ ovplyvňuje rozsah určitých povinností prevádzkovateľov.

(2)

Holandské znenie nariadenia (EÚ) č. 68/2013 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom opraviť. Ostatných jazykových znení sa táto oprava netýka.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

(netýka sa slovenského znenia)

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. januára 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 229, 1.9.2009, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 68/2013 zo 16. januára 2013 o Katalógu kŕmnych surovín (Ú. v. EÚ L 29, 30.1.2013, s. 1).