25.1.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 23/19


NARIADENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2019/113

zo 7. decembra 2018,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1333/2014 o štatistike peňažných trhov (ECB/2018/33)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 5,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2533/98 z 23. novembra 1998 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 1 a článok 6 ods. 4,

po porade s Európskou komisiou,

keďže:

(1)

Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1333/2014 (ECB/2014/48) (2) vyžaduje vykazovanie štatistických údajov spravodajskými jednotkami, aby Európsky systém centrálnych bánk (ESCB) mohol na účely plnenia svojich úloh vytvárať štatistiky o eurovom peňažnom trhu.

(2)

S cieľom zabezpečiť dostupnosť kvalitnej štatistiky o eurovom peňažnom trhu je potrebné zmeniť niektoré ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 1333/2014 (ECB/2014/48). Je najmä dôležité zabezpečiť, aby každá spravodajská jednotka vykazovala Európskej centrálnej banke (ECB) alebo príslušnej národnej centrálnej banke (NCB) informácie o všetkých transakciách uskutočnených medzi spravodajskou jednotkou a finančnými korporáciami (okrem centrálnych bánk, keď transakcia nie je uskutočnená na investičné účely), ako aj verejnou správou a niektorými nefinančnými korporáciami. Okrem toho je potrebné zabezpečiť, aby zhromažďovanie údajov profitovalo z rozšíreného povinného používania identifikátora právnickej osoby (Legal entity identifier – LEI) pri vykazovaní v Únii.

(3)

Vzhľadom na skutočnosť, že je dôležité zabezpečiť dostupnosť včasnej štatistiky o eurovom peňažnom trhu, je tiež potrebné harmonizovať a rozšíriť povinnosti spravodajských jednotiek týkajúce sa včasného prenosu informácií národným centrálnym bankám alebo ECB.

(4)

Mali by sa prijať preventívne opatrenia, ktoré zabezpečia, aby spravodajské jednotky zhromažďovali, zostavovali a zasielali štatistické informácie takým spôsobom, ktorý chráni integritu týchto informácií. Je najmä potrebné zdôrazniť, že štatistické informácie prijaté národnými centrálnymi bankami alebo ECB by mali byť nestranné (t. j. mali by predstavovať neutrálne zachytenie pozorovateľných nezávislých transakcií spravodajskej jednotky), objektívne a spoľahlivé, aby boli v súlade so všeobecnými zásadami verejného záväzku ESCB týkajúceho sa európskej štatistiky (3). Spravodajské jednotky by mali navyše zabezpečiť, aby boli všetky chyby vo vykázaných štatistických informáciách opravené a oznámené ECB a príslušnej NCB v najbližšom možnom termíne.

(5)

Implementáciou týchto ustanovení sa zabezpečí, aby mal ESCB k dispozícii včasnejšie, komplexnejšie, podrobnejšie, harmonizovanejšie a spoľahlivejšie štatistické informácie o eurovom peňažnom trhu, čo umožní dôkladnejšiu analýzu transmisného mechanizmu menovej politiky. Zhromaždené údaje sa môžu navyše využiť pri vývoji a správe jednodňovej úrokovej sadzby nezabezpečených transakcií v eurách.

(6)

Nariadenie (EÚ) č. 1333/2014 (ECB/2014/48) by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny

Nariadenie (EÚ) č. 1333/2014 (ECB/2014/48) sa mení takto:

1.

Článok 1 sa mení takto:

a)

vkladá sa tento bod 5a:

„5a.

„finančnými korporáciami“ sa rozumejú inštitucionálne jednotky, ktoré sú nezávislými právnymi subjektmi a trhovými výrobcami, ktorých hlavnou činnosťou je produkcia finančných služieb, ako je to uvedené v revidovanom európskom systéme účtov (ESA 2010) ustanovenom v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 (*1);

(*1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 174, 26.6.2013, s. 1).“;"

b)

body 3 až 5 sa vypúšťajú;

c)

bod 9 sa nahrádza takto:

„9.

„štatistikou peňažných trhov“ sa rozumie štatistika týkajúca sa zabezpečených, nezabezpečených a derivátových transakcií s nástrojmi peňažných trhov v príslušnom vykazovacom období medzi spravodajskými jednotkami a finančnými korporáciami (okrem centrálnych bánk, keď transakcia nie je uskutočnená na investičné účely), verejnou správou alebo nefinančnými korporáciami, ktoré sú v súlade s rámcom LCR podľa Bazileja III klasifikované ako „veľkoobchod“, s výnimkou transakcií v rámci skupiny;“;

d)

bod 14 sa nahrádza takto:

„14.

„referenčnou spravodajskou skupinou“ sa rozumejú peňažné finančné inštitúcie, ktoré sú rezidentmi eurozóny, s výnimkou centrálnych bánk a fondov peňažného trhu, a ktoré prijímajú vklady denominované v eurách od ostatných finančných korporácií, verejnej správy, alebo nefinančných korporácií a/alebo vydávajú iné dlhové nástroje a/alebo poskytujú úvery denominované v eurách uvedené v prílohách I, II alebo III ostatným finančným korporáciám, verejnej správe, alebo nefinančným korporáciám;“;

e)

vkladá sa tento bod 20a:

„20a.

„úverová inštitúcia“ má rovnaký význam ako v článku 4 ods. 1 bod 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (*2);

(*2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).“;"

f)

bod 25 sa nahrádza takto:

„25.

„jednodňovým indexovaným swapom“ (overnight index swap – OIS) sa rozumie úrokový swap, u ktorého sa periodická pohyblivá sadzba rovná geometrickému priemeru jednodňovej sadzby (alebo jednodňovej indexovanej sadzby) počas určeného obdobia. Záverečná platba sa vypočíta ako rozdiel medzi pevne stanovenou úrokovou sadzbou a zloženou jednodňovou sadzbou zaznamenanou počas trvania OIS, ktorý sa uplatňuje na nominálnu hodnotu transakcie;“;

2.

Článok 3 sa mení takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Na účely pravidelnej tvorby štatistiky peňažných trhov vykazujú spravodajské jednotky NCB členského štátu, ktorého sú rezidentmi, na konsolidovanom základe, teda aj za všetky ich pobočky v Únii a EZVO, denne štatistické informácie týkajúce sa nástrojov peňažného trhu. Požadované štatistické informácie sú uvedené v prílohách I, II a III. Spravodajské jednotky vykazujú požadované štatistické informácie v súlade s minimálnymi normami pre prenos, presnosť, pojmový súlad, revízie a integritu údajov, ktoré sú ustanovené v prílohe IV. Štatistické informácie, ktoré NCB prijíma od spravodajských jednotiek, zasiela ECB v súlade s článkom 4 ods. 2 tohto nariadenia.“;

b)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Národné centrálne banky vymedzujú a implementujú spravodajský režim, ktorý majú dodržiavať spravodajské jednotky v súvislosti s nástrojmi peňažného trhu. Týmto spravodajským režimom sa zabezpečí poskytovanie požadovaných štatistických informácií a umožní dôsledná kontrola dodržiavania minimálnych noriem ustanovených v prílohe IV.“;

c)

odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.   Národné centrálne banky vymedzujú a implementujú spravodajský režim, ktorý majú dodržiavať dodatočné spravodajské jednotky v súlade s ich vnútroštátnymi požiadavkami na štatistické vykazovanie. Národné centrálne banky zabezpečia, aby vnútroštátny spravodajský režim vyžadoval od dodatočných spravodajských jednotiek, aby dodržiavali požiadavky rovnocenné článkom 6 až 8, článku 10 ods. 3 a článkom 11 a 12 tohto nariadenia. Národné centrálne banky zabezpečia, aby tento spravodajský režim poskytoval požadované štatistické informácie a umožnil dôslednú kontrolu dodržiavania minimálnych noriem ustanovených v prílohe IV.“;

3.

Článok 4 sa mení takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   V prípade, že NCB v súlade s článkom 3 ods. 3 rozhodne, že spravodajské jednotky budú vykazovať štatistické informácie uvedené v prílohách I, II a III priamo ECB, spravodajské jednotky zasielajú tieto informácie ECB raz za deň medzi 18. hod. v deň uzavretia obchodu a 7. hod. SEČ (*3) v prvý deň vyrovnania TARGET2 nasledujúci po dni uzavretia obchodu.

(*3)  SEČ zohľadňuje prechod na letný stredoeurópsky čas.“;"

b)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   V iných prípadoch, než sa uvádza v odseku 1, zasielajú národné centrálne banky ECB denné štatistické informácie o peňažnom trhu, ako sa uvádza v prílohách I, II a III, prijaté od spravodajských jednotiek vybraných podľa článku 2 ods. 2, 3 a 4, alebo od dodatočných spravodajských jednotiek vybraných podľa článku 2 ods. 6 raz za deň do 7. hod. SEČ v prvý deň vyrovnania TARGET2 nasledujúci po dni uzavretia obchodu.“;

c)

dopĺňa sa tento odsek 5:

„5.   Pri hodnotení, či spravodajská jednotka splnila požiadavky uvedené v tomto článku, predstavuje porušenie ktorejkoľvek z minimálnych noriem pre prenos ustanovených v odseku 1 bod i) a ii) prílohy IV prípad nedodržania rovnakého druhu požiadavky na vykazovanie na účely stanovenia, že neboli dodržané požiadavky rámca ECB týkajúceho sa nedodržiavania požiadaviek na štatistické vykazovanie.“;

4.

Článok 5 sa vypúšťa;

5.

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 1333/2014 (ECB/2014/48) sa nahrádza textom uvedeným v prílohe I k tomuto nariadeniu;

6.

Príloha II k nariadeniu (EÚ) č. 1333/2014 (ECB/2014/48) sa nahrádza textom uvedeným v prílohe II k tomuto nariadeniu;

7.

Príloha III k nariadeniu (EÚ) č. 1333/2014 (ECB/2014/48) sa nahrádza textom uvedeným v prílohe III k tomuto nariadeniu;

8.

Príloha IV k nariadeniu (EÚ) č. 1333/2014 (ECB/2014/48) sa nahrádza textom uvedeným v prílohe IV k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Záverečné ustanovenia

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 15. marca 2019.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

Vo Frankfurte nad Mohanom 7. decembra 2018

Za Radu guvernérov ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 8.

(2)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1333/2014 z 26. novembra 2014 o štatistike peňažných trhov (ECB/2014/48) (Ú. v. EÚ L 359, 16.12.2014, s. 97).

(3)  Dostupné na internetovej stránke ECB na www.ecb.europa.eu.


PRÍLOHA I

„PRÍLOHA I

Schémy vykazovania pre štatistiku peňažných trhov týkajúce sa zabezpečených transakcií

ČASŤ 1

TYP NÁSTROJOV

Spravodajské jednotky vykazujú Európskej centrálnej banke (ECB) alebo príslušnej národnej centrálnej banke (NCB) všetky zmluvy o repo transakcii a transakcie, ktoré podľa nich uskutočnili, vrátane trojstranných repo transakcií, ktoré sú denominované v eurách so splatnosťou do jedného roka vrátane (vymedzené ako transakcie so splatnosťou maximálne 397 dní po dni vyrovnania), medzi spravodajskou jednotkou a finančnými korporáciami (okrem centrálnych bánk, keď transakcia nie je uskutočnená na investičné účely), verejnou správou alebo nefinančnými korporáciami, ktoré sú v súlade s rámcom LCR podľa Bazileja III klasifikované ako „veľkoobchod“. Transakcie v rámci skupiny sa nevykazujú.

ČASŤ 2

TYP ÚDAJOV

1.

Typ údajov založených na transakciách (*1), ktoré sa majú vykazovať za každú transakciu:

Kolónka

Opis údajov

Možnosť alternatívneho vykazovania (ak je to relevantné) a iné požiadavky

Reported transaction status (stav vykazovanej transakcie)

Tento atribút označuje, či je transakcia novou transakciou, alebo zmenou, zrušením či opravou už vykázanej transakcie.

 

Novation status (stav novácie)

Tento atribút označuje, či je transakcia nováciou.

 

Unique transaction identifier (jedinečný identifikátor transakcie)

Jedinečný kód, ktorý umožňuje identifikáciu transakcie v príslušnom segmente trhu.

Vykazovanie tejto kolónky je povinné, ak sú údaje k dispozícii.

Proprietary transaction identification (vlastná identifikácia transakcie)

Jedinečný interný identifikátor transakcie, ktorý používa spravodajská jednotka pre každú transakciu. Vlastná identifikácia transakcie je jedinečná pre každú transakciu vykazovanú za segment peňažného trhu a spravodajskú jednotku.

 

Related proprietary transaction identification (vlastná identifikácia súvisiacej transakcie)

Jedinečný interný identifikátor transakcie, ktorý používa spravodajská jednotka pre pôvodný obchod, ktorý bol následne predmetom novácie.

Vykazovanie tejto kolónky je povinné, ak to prichádza do úvahy.

Counterparty proprietary transaction identification (vlastná identifikácia transakcie protistranou)

Vlastná identifikácia transakcie pridelená rovnakej transakcii protistranou spravodajskej jednotky.

Vykazovanie tejto kolónky je povinné, ak sú údaje k dispozícii.

Counterparty identification (identifikácia protistrany)

Identifikačný kód, ktorý sa používa na rozoznanie protistrany spravodajskej jednotky za vykazovanú transakciu.

Identifikátor právnickej osoby (Legal entity identifier – LEI) sa použije vždy, keď bol protistrane takýto identifikátor pridelený. Sektor protistrany a umiestnenie protistrany sa vykazujú, ak nie je pridelený LEI.

Counterparty sector (sektor protistrany)

Inštitucionálny sektor protistrany

Povinná kolónka, ak sa neuvedie identifikácia protistrany.

Counterparty location (umiestnenie protistrany)

Kód krajiny podľa Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu (ISO), v ktorej je protistrana registrovaná.

Povinná kolónka, ak sa neuvedie identifikácia protistrany.

Tri-party agent identification (identifikácia jednotky pri trojstrannej transakcii)

Identifikátor protistrany pri trojstrannej transakcii.

Vykazovanie tejto kolónky je povinné v prípade trojstranných transakcií.

LEI sa použije vždy, keď bol jednotke takýto identifikátor pridelený.

Reporting date (dátum vykazovania)

Počiatočný a konečný dátum a čas obdobia, ktorého sa údaje o transakciách v súbore týkajú.

 

Electronic time stamp (elektronická časová pečiatka)

Čas, kedy je transakcia uzavretá alebo zaznamenaná.

 

Trade date (deň uzavretia obchodu)

Deň, kedy strany uskutočnili finančnú transakciu.

 

Settlement date (dátum vyrovnania)

Dátum, kedy je hotovosť pôvodne vymenená za aktívum, ako bolo zmluvne dohodnuté.

V prípade predĺženia repo transakcií na otvorenom základe je ním dátum, kedy nastane vyrovnanie predĺženia, aj keď sa neuskutoční výmena hotovosti.

Maturity date (dátum splatnosti)

Dátum spätnej kúpy, t. j. dátum, kedy sa má hotovosť vrátiť alebo prijať výmenou za aktívum, ktoré bolo poskytnuté alebo prijaté ako kolaterál.

 

Transaction type (typ transakcie)

Tento atribút označuje, či je transakcia uskutočnená na prijatie hotovostného úveru alebo poskytnutie hotovostného úveru.

 

Transaction nominal amount (nominálna hodnota transakcie)

Suma v eurách pôvodne prijatá alebo poskytnutá.

 

Rate type (typ sadzby)

Používa sa na identifikáciu, či má nástroj pevne stanovenú alebo pohyblivú sadzbu.

 

Deal rate (sadzba transakcie)

Úroková sadzba vyjadrená v súlade s konvenciou peňažného trhu pre výpočet úroku ACT/360, pri použití ktorej bola zmluva o repo transakcii uzavretá a ktorou sa má úročiť hotovostný úver.

Vykazovanie tejto kolónky je povinné len pre nástroje s pevnou úrokovou sadzbou.

Reference rate index (index referenčnej sadzby)

Medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov (ISIN) základnej referenčnej sadzby, na základe ktorej sa vypočítavajú pravidelné platby úroku.

Vykazovanie tejto kolónky je povinné len pre nástroje s pohyblivou úrokovou sadzbou.

Basis point spread (rozpätie bázických bodov)

Počet bázických bodov pripočítaných (ak sú kladné) k základnej referenčnej sadzbe alebo odpočítaných (ak sú záporné) od základnej referenčnej sadzby pre výpočet skutočnej úrokovej sadzby platnej pre dané obdobie pri emisii nástroja s pohyblivou úrokovou sadzbou.

Vykazovanie tejto kolónky je povinné len pre nástroje s pohyblivou úrokovou sadzbou.

Collateral ISIN (ISIN kolaterálu)

ISIN aktíva poskytnutého ako kolaterál.

Vykazovanie tejto kolónky je nepovinné pri trojstranných zmluvách o repo transakciách, ktoré nie sú uskutočnené s využitím koša cenných papierov ako kolaterálu, pre ktorý existuje spoločný ISIN alebo pri typoch kolaterálu, pre ktoré ISIN nie je k dispozícii.

Ak sa neuvedie ISIN aktíva poskytnutého ako kolaterál, je potrebné poskytnúť informácie o type kolaterálu, sektore emitenta kolaterálu a združených zábezpekách.

Collateral pool (združené zábezpeky)

Používa sa na určenie, či aktívum poskytnuté ako kolaterál predstavuje združené zábezpeky.

 

Collateral type (typ kolaterálu)

Používa sa na identifikáciu triedy aktíva poskytnutého ako kolaterál.

Povinná kolónka, ak sa neuvedie ISIN kolaterálu.

Collateral Issuer Sector (sektor emitenta kolaterálu)

Inštitucionálny sektor emitenta kolaterálu.

Povinná kolónka, ak sa neuvedie ISIN kolaterálu.

Special collateral indicator (ukazovateľ osobitného kolaterálu)

Na identifikáciu všetkých zmlúv o repo transakciách uskutočnených so zabezpečením všeobecným kolaterálom alebo tých, ktoré sa uskutočnili so zabezpečením osobitným kolaterálom.

Uvádza sa len, ak je údaj dostupný spravodajskej jednotke.

Collateral nominal amount (nominálna hodnota kolaterálu)

Nominálna hodnota aktív poskytnutých ako kolaterál, v eurách.

Nepovinná kolónka pre trojstranné repo transakcie a pre všetky transakcie, v prípade ktorých poskytnuté aktíva nie je možné identifikovať prostredníctvom ISIN.

Collateral haircut (zníženie hodnoty kolaterálu)

Opatrenie na kontrolu rizika, ktoré sa uplatňuje na podkladový kolaterál tak, že sa hodnota tohto podkladového kolaterálu vypočíta v trhovej hodnote aktíva a zníži sa o určitú percentuálnu sadzbu („haircut“).

Vykazovanie tejto kolónky sa požaduje v prípade samostatných transakcií s kolaterálom, inak je nepovinné.

2.

Hranica významnosti:

Transakcie, ktoré sa uskutočňujú s nefinančnými korporáciami, sa vykazujú len vtedy, ak sa uskutočňujú s nefinančnými korporáciami, ktoré sa na základe rámca LCR podľa Bazileja III klasifikujú ako „veľkoobchod“ (*2).


(*1)  Normy pre elektronické vykazovanie a technické špecifikácie pre údaje sú ustanovené osobitne. Sú dostupné na internetovej stránke ECB na www.ecb.europa.eu.

(*2)  Pozri dokument „Basel III: The liquidity coverage ratio and liquidity risk monitoring tools“, Bazilejský výbor pre bankový dohľad, január 2013, s. 23 až 27, dostupné na internetovej stránke Banky pre medzinárodné zúčtovanie na www.bis.org.


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA II

Schémy vykazovania pre štatistiku peňažných trhov týkajúce sa nezabezpečených transakcií

ČASŤ 1

TYP NÁSTROJOV

1.

Spravodajské jednotky vykazujú Európskej centrálnej banke (ECB) alebo príslušnej národnej centrálnej banke (NCB):

a)

všetky prijaté úvery spravodajskej jednotky od finančných korporácií (okrem centrálnych bánk, keď transakcia nie je uskutočnená na investičné účely), verejnej správy alebo nefinančných korporácií, ktoré sú v súlade s rámcom LCR podľa Bazileja III klasifikované ako „veľkoobchod“, pri ktorých sa používajú nástroje vymedzené v tabuľke uvedenej nižšie, ktoré sú denominované v eurách, so splatnosťou do jedného roka vrátane (vymedzené ako transakcie so splatnosťou maximálne 397 dní po dni vyrovnania);

b)

všetky transakcie poskytnutia úveru denominované v eurách poskytnuté iným úverovým inštitúciám so splatnosťou do jedného roka vrátane (vymedzené ako transakcie so splatnosťou maximálne 397 dní po dni vyrovnania) prostredníctvom nezabezpečených vkladov alebo účtov splatných na požiadanie alebo prostredníctvom nákupu komerčných cenných papierov, vkladových certifikátov, zmeniek s pohyblivým úrokovým výnosom a iných dlhových cenných papierov so splatnosťou do jedného roka od emitujúcich úverových inštitúcií.

Na účely ods. 1 písm. a) a b) sú vyňaté transakcie v rámci skupiny.

2.

Tabuľka nižšie uvádza podrobný štandardný opis kategórií nástrojov v prípade transakcií, ktoré sú spravodajské jednotky povinné vykazovať ECB. V prípade, že sú spravodajské jednotky povinné vykazovať transakcie ich NCB, príslušná NCB prispôsobí tieto opisy kategórií nástrojov na vnútroštátnej úrovni tak, aby boli v súlade s týmto nariadením.

Typ nástroja

Opis

Deposits (vklady)

Nezabezpečené úročené vklady (vrátane účtov splatných na požiadanie, avšak bez vkladov na bežných účtoch), ktoré sú buď s výpovednou lehotou alebo s lehotou splatnosti najviac jeden rok, t. j. do 397 dní po dni vyrovnania, a ktoré si spravodajské jednotka buď vezme (prijatie úveru) alebo uloží (poskytnutie úveru).

Call accounts/Call money (účty/peniaze splatné na požiadanie)

Peňažné účty s dennými zmenami platnej úrokovej sadzby, ktoré zakladajú úrokové platby alebo výpočty v pravidelných intervaloch, a s výpovednou lehotou na výber peňažných prostriedkov.

Sporiaci účet s výpovednou lehotou na výber peňažných prostriedkov.

Certificate of deposit (vkladový certifikát)

Termínovaný dlhový nástroj v obchodovateľnej alebo neobchodovateľnej forme vydaný PFI, ktorý oprávňuje jeho držiteľa na osobitnú pevne stanovenú úrokovú sadzbu počas vymedzeného pevne stanoveného obdobia do jedného roka, t. j. do 397 dní po dni vyrovnania, a ktorý je buď úročený alebo s diskontom.

Commercial paper (komerčný cenný papier)

Nezabezpečený dlhový nástroj vydaný PFI s lehotou splatnosti najviac jeden rok, t. j. do 397 dní po dni vyrovnania, ktorý je buď úročený alebo s diskontom.

Asset backed commercial paper (komerčný cenný papier krytý aktívami)

Dlhový nástroj vydaný PFI s lehotou splatnosti najviac jeden rok, t. j. do 397 dní po dni vyrovnania, ktorý je buď úročený alebo s diskontom a je zabezpečený určitou formou kolaterálu.

Floating rate note (zmenka s pohyblivým úrokovým výnosom)

Dlhový nástroj, v prípade ktorého sa pravidelné platby úrokov vypočítavajú na základe hodnoty, t. j. fixáciou základnej referenčnej sadzby, ako je sadzba Euro Interbank Offered Rate (Euribor), k dátumom, ktoré sú vopred stanovené a známe ako dátumy fixácie, a ktorého lehota splatnosti je najviac jeden rok, t. j. do 397 dní po dni vyrovnania.

Other short-term debt securities (ostatné krátkodobé dlhové cenné papiere)

Nepodriadené cenné papiere iné ako majetkové účasti so splatnosťou do jedného roka, t. j. do 397 dní po dni vyrovnania, vydané spravodajskými jednotkami, ktoré sú nástrojmi zvyčajne obchodovateľnými a obchodovanými na sekundárnych trhoch alebo môžu byť realizované na trhu, a ktoré neposkytujú držiteľovi žiadne vlastnícke práva vo vzťahu k vydávajúcej inštitúcii. Táto položka zahŕňa:

a)

cenné papiere, ktoré priznávajú držiteľovi nepodmienené právo na pevne stanovený alebo zmluvne stanovený príjem v podobe kupónových platieb a/alebo určenej pevne stanovenej čiastky k určitému dátumu (alebo dátumom) alebo s počiatočným dátumom stanoveným v čase emisie;

b)

neobchodovateľné nástroje vydané spravodajskými jednotkami, ktoré sa následne stali obchodovateľnými, a ktoré by mali byť preklasifikované ako „dlhové cenné papiere“.

ČASŤ 2

TYP ÚDAJOV

1.

Typ údajov založených na transakciách (*1), ktoré sa majú vykazovať za každú transakciu:

Kolónka

Opis údajov

Možnosť alternatívneho vykazovania (ak je to relevantné) a iné požiadavky

Reported transaction status (stav vykazovanej transakcie)

Tento atribút označuje, či je transakcia novou transakciou, alebo zmenou, zrušením či opravou už vykázanej transakcie.

 

Novation status (stav novácie)

Tento atribút označuje, či je transakcia nováciou.

 

Unique transaction identifier (jedinečný identifikátor transakcie)

Jedinečný kód, ktorý umožňuje identifikáciu transakcie v príslušnom segmente trhu.

Vykazovanie tejto kolónky je povinné, ak sú údaje k dispozícii.

Proprietary transaction identification (vlastná identifikácia transakcie)

Jedinečný interný identifikátor transakcie, ktorý používa spravodajská jednotka pre každú transakciu. Vlastná identifikácia transakcie je jedinečná pre každú transakciu vykazovanú za segment peňažného trhu a spravodajskú jednotku.

 

Related proprietary transaction identification (vlastná identifikácia súvisiacej transakcie)

Jedinečný interný identifikátor transakcie, ktorý používa spravodajská jednotka pre pôvodný obchod, ktorý bol následne predmetom novácie.

Vykazovanie tejto kolónky je povinné, ak to prichádza do úvahy.

Counterparty proprietary transaction identification (vlastná identifikácia transakcie protistranou)

Vlastná identifikácia transakcie pridelená rovnakej transakcii protistranou spravodajskej jednotky.

Vykazovanie tejto kolónky je povinné, ak sú údaje k dispozícii.

Counterparty identification (identifikácia protistrany)

Identifikačný kód, ktorý sa používa na rozoznanie protistrany spravodajskej jednotky za vykazovanú transakciu.

Identifikátor právnickej osoby (Legal entity identifier – LEI) sa použije vždy, keď bol protistrane takýto identifikátor pridelený. Sektor protistrany a umiestnenie protistrany sa vykazujú, ak nie je pridelený LEI.

Counterparty sector (sektor protistrany)

Inštitucionálny sektor protistrany

Povinná kolónka, ak sa neuvedie identifikácia protistrany.

Counterparty location (umiestnenie protistrany)

Kód krajiny podľa Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu (ISO), v ktorej je protistrana registrovaná.

Povinná kolónka, ak sa neuvedie identifikácia protistrany.

Reporting date (dátum vykazovania)

Počiatočný a konečný dátum a čas obdobia, ktorého sa údaje o transakciách v súbore týkajú.

 

Electronic time stamp (elektronická časová pečiatka)

Čas, kedy je transakcia uzavretá alebo zaznamenaná.

 

Trade date (deň uzavretia obchodu)

Deň, kedy strany uskutočnili vykazovanú finančnú transakciu.

 

Settlement date (dátum vyrovnania)

Dátum, kedy sa suma peňažných prostriedkov vymení medzi protistranami alebo dátum, kedy sa vyrovná nákup alebo predaj dlhového nástroja.

V prípade účtov splatných na požiadanie a iných nezabezpečených prijatých/poskytnutých úverov s výpovednou lehotou je ním dátum, kedy nastane predĺženie vkladu (t. j. dátum, kedy by bol vyplatený, ak by sa požiadalo o jeho vrátenie a nedošlo by k predĺženiu).

Maturity date (dátum splatnosti)

Dátum, kedy je suma peňažných prostriedkov splatná a musí byť vyplatená veriteľovi dlžníkom alebo dátum, kedy je dlhový nástroj splatný a musí byť vyplatený.

 

Instrument type (typ nástroja)

Nástroj prostredníctvom ktorého sa prijímajú alebo poskytujú úvery.

 

Transaction type (typ transakcie)

Tento atribút označuje, či je transakcia prijatím hotovostného úveru alebo poskytnutím hotovostného úveru.

 

Transaction nominal amount (nominálna hodnota transakcie)

Suma peňažných prostriedkov v eurách poskytnutá alebo prijatá ako vklad. V prípade dlhových cenných papierov je ňou nominálna hodnota vydaného/kúpeného cenného papiera.

 

Transaction deal price (cena transakcie)

Hrubá cena (t. j. cena, ktorá zahŕňa naakumulovaný úrok), za ktorú sa cenný papier vydal alebo zobchodoval, v percentuálnych bodoch.

Vykazuje sa ako 100 pre nezabezpečené vklady.

Rate type (typ sadzby)

Používa sa na identifikáciu, či má nástroj pevne stanovenú alebo pohyblivú sadzbu.

 

Deal rate (sadzba transakcie)

Úroková sadzba vyjadrená v súlade s konvenciou peňažného trhu pre výpočet úroku ACT/360, pri použití ktorej bol vklad realizovaný a ktorou sa úročí poskytnutá suma hotovosti. V prípade dlhových nástrojov je to efektívna úroková sadzba vyjadrená v súlade s konvenciou peňažného trhu pre výpočet úroku ACT/360, pri použití ktorej bol nástroj vydaný alebo kúpený.

Vykazovanie tejto kolónky je povinné len pre nástroje s pevnou úrokovou sadzbou.

Reference rate index (index referenčnej sadzby)

Medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov (ISIN) základnej referenčnej sadzby, na základe ktorej sa vypočítavajú pravidelné platby úroku.

Vykazovanie tejto kolónky je povinné len pre nástroje s pohyblivou úrokovou sadzbou.

Basis point spread (rozpätie bázických bodov)

Počet bázických bodov pripočítaných (ak sú kladné) k indexu referenčnej sadzby alebo odpočítaných (ak sú záporné) od indexu referenčnej sadzby pre výpočet skutočnej úrokovej sadzby platnej pre dané obdobie pri emisii nástroja s pohyblivou úrokovou sadzbou.

Vykazovanie tejto kolónky je povinné len pre nástroje s pohyblivou úrokovou sadzbou.

Call or put (kúpa alebo predaj)

Používa sa na identifikáciu, či je s nástrojom spojená kúpna alebo predajná opcia.

Vykazovanie tejto kolónky je povinné len pre nástroje s kúpnou/predajnou opciou.

First call/put date (najskorší dátum kúpy/predaja)

Najskorší dátum, kedy možno uplatniť opciu na splatenie alebo predaj.

Vykazovanie tejto kolónky je povinné len pre nástroje s kúpnou alebo predajnou opciou, ktoré možno uplatniť k jednému z vopred stanovených dátumov.

Call/put notice period (výpovedná lehota pre kúpu/predaj)

Počet kalendárnych dní, ktoré držiteľ nástroja/emitent nástroja poskytne emitentovi/držiteľovi nástroja pred uplatnením kúpnej/predajnej opcie.

Vykazovanie tejto kolónky je povinné pre všetky nástroje/transakcie s výpovednou lehotou na uplatnenie kúpnej/predajnej opcie a pre vklady s vopred dohodnutou výpovednou lehotou.

2.

Hranica významnosti:

Transakcie, ktoré sa uskutočňujú s nefinančnými korporáciami, sa vykazujú len vtedy, ak sa uskutočňujú s nefinančnými korporáciami, ktoré sa na základe rámca LCR podľa Bazileja III klasifikujú ako „veľkoobchod“.


(*1)  Normy pre elektronické vykazovanie a technické špecifikácie pre údaje sú ustanovené osobitne. Sú dostupné na internetovej stránke ECB na www.ecb.europa.eu.


PRÍLOHA III

„PRÍLOHA III

Schémy vykazovania pre štatistiku peňažných trhov týkajúce sa derivátových transakcií

ČASŤ 1

TYP NÁSTROJOV

Spravodajské jednotky vykazujú Európskej centrálnej banke (ECB) alebo príslušnej národnej centrálnej banke (NCB):

a)

všetky devízové swapové transakcie medzi spravodajskou jednotkou a finančnými korporáciami (okrem centrálnych bánk, keď transakcia nie je uskutočnená na investičné účely), verejnou správou alebo nefinančnými korporáciami, ktoré sú v súlade s rámcom LCR podľa Bazileja III klasifikované ako „veľkoobchod“, pri ktorých sa euro kupuje/predáva pri spotovom výmennom kurze voči cudzej mene a je spätne predané alebo spätne kúpené k budúcemu dátumu pri vopred dohodnutom forwardovom výmennom kurze, so splatnosťou do jedného roka vrátane (vymedzené ako transakcie so splatnosťou maximálne 397 dní po dni vyrovnania spotovej zložky devízovej swapovej transakcie);

b)

jednodňové indexované swapové (OIS) transakcie denominované v eurách medzi spravodajskou jednotkou a finančnými korporáciami (okrem centrálnych bánk, keď transakcia nie je uskutočnená na investičné účely), verejnou správou alebo nefinančnými korporáciami, ktoré sú v súlade s rámcom LCR podľa Bazileja III klasifikované ako „veľkoobchod“.

Na účely písm. a) a b) sú vyňaté transakcie v rámci skupiny.

ČASŤ 2

TYP ÚDAJOV

1.

Typ údajov založených na transakciách (*1) pre devízové swapové transakcie, ktoré sa majú vykazovať za každú transakciu:

Kolónka

Opis údajov

Možnosť alternatívneho vykazovania (ak je to relevantné) a iné požiadavky

Reported transaction status (stav vykazovanej transakcie)

Tento atribút označuje, či je transakcia novou transakciou, alebo zmenou, zrušením či opravou už vykázanej transakcie.

 

Novation status (stav novácie)

Tento atribút označuje, či je transakcia nováciou.

 

Unique transaction identifier (jedinečný identifikátor transakcie)

Jedinečný kód, ktorý umožňuje identifikáciu transakcie v príslušnom segmente trhu.

Vykazovanie tejto kolónky je povinné, ak sú údaje k dispozícii.

Proprietary transaction identification (vlastná identifikácia transakcie)

Jedinečný interný identifikátor transakcie, ktorý používa spravodajská jednotka pre každú transakciu. Vlastná identifikácia transakcie je jedinečná pre každú transakciu vykazovanú za segment peňažného trhu a spravodajskú jednotku.

 

Related proprietary transaction identification (vlastná identifikácia súvisiacej transakcie)

Jedinečný interný identifikátor transakcie, ktorý používa spravodajská jednotka pre pôvodný obchod, ktorý bol následne predmetom novácie.

Vykazovanie tejto kolónky je povinné, ak to prichádza do úvahy.

Counterparty proprietary transaction identification (vlastná identifikácia transakcie protistranou)

Vlastná identifikácia transakcie pridelená rovnakej transakcii protistranou spravodajskej jednotky.

Vykazovanie tejto kolónky je povinné, ak sú údaje k dispozícii.

Counterparty identification (identifikácia protistrany)

Identifikačný kód, ktorý sa používa na rozoznanie protistrany spravodajskej jednotky za vykazovanú transakciu.

Identifikátor právnickej osoby (Legal entity identifier – LEI) sa použije vždy, keď bol protistrane takýto identifikátor pridelený. Sektor protistrany a umiestnenie protistrany sa vykazujú, ak nie je pridelený LEI.

Counterparty sector (sektor protistrany)

Inštitucionálny sektor protistrany.

Povinná kolónka, ak sa neuvedie identifikácia protistrany.

Counterparty location (umiestnenie protistrany)

Kód krajiny podľa Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu (ISO), v ktorej je protistrana registrovaná.

Povinná kolónka, ak sa neuvedie identifikácia protistrany.

Reporting date (dátum vykazovania)

Počiatočný a konečný dátum a čas obdobia, ktorého sa údaje o transakciách v súbore týkajú.

 

Electronic time stamp (elektronická časová pečiatka)

Čas, kedy je transakcia uzavretá alebo zaznamenaná.

 

Trade date (deň uzavretia obchodu)

Deň, kedy strany uskutočnili vykazovanú finančnú transakciu.

 

Spot value date (deň vyrovnania spotu)

Deň, kedy jedna strana predá druhej strane určený objem určenej meny a príjme platbu dohodnutého objemu inej určenej meny na základe dohodnutého výmenného kurzu známeho ako spotový výmenný kurz.

 

Maturity date (dátum splatnosti)

Dátum, kedy devízová swapová transakcia vyprší a mena predaná v deň vyrovnania spotu sa spätne kúpi.

 

Foreign exchange transaction type (typ devízovej transakcie)

Tento atribút označuje, či suma v eurách vykázaná v rámci nominálnej hodnoty transakcie sa v deň vyrovnania spotu kupovala alebo predávala.

Uvedené by malo odkazovať na eurový spot, t. j. či sa euro v deň vyrovnania spotu kupovalo alebo predávalo.

 

Transaction nominal amount (nominálna hodnota transakcie)

Nominálna hodnota devízového swapu v eurách.

 

Foreign currency code (kód cudzej meny)

Medzinárodný trojmiestny kód ISO meny, ktorá sa kupuje/predáva výmenou za euro.

 

Foreign exchange spot rate (spotový výmenný kurz)

Výmenný kurz medzi eurom a cudzou menou, ktorý sa uplatňuje na prvú zložku devízovej swapovej transakcie.

 

Foreign exchange forward points (výmenné forwardové body)

Rozdiel medzi forwardovým výmenným kurzom a spotovým výmenným kurzom vyjadrený v bázických bodoch kótovaný v súlade s prevládajúcimi trhovými konvenciami pre príslušný menový pár.

 

2.

Typ údajov založených na transakciách pre OIS transakcie, ktoré sa majú vykazovať za každú transakciu.

Kolónka

Opis údajov

Možnosť alternatívneho vykazovania (ak je to relevantné) a iné požiadavky

Reported transaction status (stav vykazovanej transakcie)

Tento atribút označuje, či je transakcia novou transakciou, alebo zmenou, zrušením či opravou už vykázanej transakcie.

 

Novation status (stav novácie)

Tento atribút označuje, či je transakcia nováciou.

 

Unique transaction identifier (jedinečný identifikátor transakcie)

Jedinečný kód, ktorý umožňuje identifikáciu transakcie v príslušnom segmente trhu.

Vykazovanie tejto kolónky je povinné, ak sú údaje k dispozícii.

Proprietary transaction identification (vlastná identifikácia transakcie)

Jedinečný interný identifikátor transakcie, ktorý používa spravodajská jednotka pre každú transakciu. Vlastná identifikácia transakcie je jedinečná pre každú transakciu vykazovanú za segment peňažného trhu a spravodajskú jednotku.

 

Related proprietary transaction identification (vlastná identifikácia súvisiacej transakcie)

Jedinečný interný identifikátor transakcie, ktorý používa spravodajská jednotka pre pôvodný obchod, ktorý bol následne predmetom novácie.

Vykazovanie tejto kolónky je povinné, ak to prichádza do úvahy.

Counterparty proprietary transaction identification (vlastná identifikácia transakcie protistranou)

Vlastná identifikácia transakcie pridelená rovnakej transakcii protistranou spravodajskej jednotky.

Vykazovanie tejto kolónky je povinné, ak sú údaje k dispozícii.

Counterparty identification (identifikácia protistrany)

Identifikačný kód, ktorý sa používa na rozoznanie protistrany spravodajskej jednotky za vykazovanú transakciu.

LEI sa použije vždy, keď bol protistrane takýto identifikátor pridelený. Sektor protistrany a umiestnenie protistrany sa vykazujú, ak nie je pridelený LEI.

Counterparty sector (sektor protistrany)

Inštitucionálny sektor protistrany

Povinná kolónka, ak sa neuvedie identifikácia protistrany.

Counterparty location (umiestnenie protistrany)

Kód krajiny podľa ISO, v ktorej je protistrana registrovaná.

Povinná kolónka, ak sa neuvedie identifikácia protistrany.

Reporting date (dátum vykazovania)

Počiatočný a konečný dátum a čas obdobia, ktorého sa údaje o transakciách v súbore týkajú.

 

Electronic time stamp (elektronická časová pečiatka)

Čas, kedy je transakcia uzavretá alebo zaznamenaná.

Nepovinná kolónka.

Trade date (deň uzavretia obchodu)

Deň, kedy strany uskutočnili vykazovanú finančnú transakciu.

 

Start date (počiatočný dátum)

Dátum, ku ktorému sa vypočíta jednodňová sadzba pohyblivej časti.

 

Maturity date (dátum splatnosti)

Posledný deň obdobia, za ktoré sa vypočítala zložená jednodňová sadzba.

 

Fixed interest rate (pevne stanovená úroková sadzba)

Pevne stanovená sadzba použitá na výpočet výnosu z OIS.

 

Transaction type (typ transakcie)

Tento atribút označuje, či pevne stanovená sadzba bola spravodajskou jednotkou vyplatená alebo prijatá.

 

Transaction nominal amount (nominálna hodnota transakcie)

Pomyselná hodnota OIS.

 

3.

Hranica významnosti:

Transakcie, ktoré sa uskutočňujú s nefinančnými korporáciami, sa vykazujú len vtedy, ak sa uskutočňujú s nefinančnými korporáciami, ktoré sa na základe rámca LCR podľa Bazileja III klasifikujú ako „veľkoobchod“.


(*1)  Normy pre elektronické vykazovanie a technické špecifikácie pre údaje sú ustanovené osobitne. Sú dostupné na internetovej stránke ECB na www.ecb.europa.eu.


PRÍLOHA IV

„PRÍLOHA IV

Minimálne normy, ktoré má uplatňovať aktuálna spravodajská skupina

Spravodajské jednotky musia spĺňať tieto minimálne normy, aby vyhoveli požiadavkám Európskej centrálnej banky (ECB) na štatistické vykazovanie.

1.

Minimálne normy pre prenos:

i)

vykazovanie údajov musí byť včasné a v súlade s termínmi, ktoré stanoví ECB a príslušná národná centrálna banka (NCB);

ii)

štatistické výkazy musia mať formu a formát odvodený od technických požiadaviek na vykazovanie, ktoré stanoví ECB a príslušná NCB;

iii)

spravodajská jednotka musí poskytnúť ECB a príslušnej NCB údaje o jednej alebo viacerých kontaktných osobách;

iv)

musia sa dodržiavať technické špecifikácie na prenos údajov do ECB a príslušnej NCB.

2.

Minimálne normy pre presnosť:

i)

štatistické informácie musia byť správne;

ii)

spravodajské jednotky musia byť schopné poskytnúť informácie o vývoji, ktorý naznačujú prenesené údaje;

iii)

štatistické informácie musia byť úplné nesmú obsahovať nepretržité a štrukturálne medzery; na chýbajúce údaje je potrebné upozorniť, vysvetliť ich ECB a príslušnej NCB, a pokiaľ je to možné, čo najskôr doplniť,

iv)

spravodajské jednotky musia dodržiavať miery, zásady zaokrúhľovania a počet desatinných miest, ktoré stanoví ECB a príslušná NCB pre technický prenos údajov.

3.

Minimálne normy pre súlad s pojmami:

i)

štatistické informácie musia byť v súlade s vymedzením pojmov a klasifikáciami uvedenými v tomto nariadení;

ii)

v prípade odchýlok od vymedzenia týchto pojmov a klasifikácií musia spravodajské jednotky pravidelne monitorovať a vyčísliť rozdiel medzi použitým meradlom a meradlom uvedeným v tomto nariadení;

iii)

spravodajské jednotky musia byť schopné vysvetliť zmeny v prenesených údajoch v porovnaní s hodnotami za predchádzajúce obdobia.

4.

Minimálne normy pre revízie:

Musia sa dodržiavať zásady a postupy pre revízie, ktoré ustanovia ECB a príslušná NCB. K revíziám odchyľujúcim sa od pravidelných revízií musia byť pripojené vysvetľujúce poznámky.

5.

Minimálne normy pre integritu údajov:

i)

je potrebné, aby spravodajské jednotky zostavovali a zasielali štatistické informácie nezávisle a objektívne;

ii)

chyby v prenesených údajoch sú spravodajské jednotky povinné opraviť a oznámiť ECB a príslušnej NCB v najbližšom možnom termíne.