22.1.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 19/3


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2019/93

z 21. januára 2019,

ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) 2017/1509 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) 2017/1509 z 30. augusta 2017 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike a o zrušení nariadenia (ES) č. 329/2007 (1), a najmä na jeho článok 47 ods. 2,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada prijala 30. augusta 2017 nariadenie (EÚ) 2017/1509/SZBP.

(2)

Dve fyzické osoby označené v prílohe XV k nariadeniu (EÚ) 2017/1509 zomreli a ich záznamy by sa mali z uvedenej prílohy vypustiť.

(3)

Príloha XV k nariadeniu (EÚ) 2017/1509 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha XV k nariadeniu (EÚ) 2017/1509 sa mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. januára 2019

Za Radu

predsedníčka

F. MOGHERINI


(1)  Ú. v. EÚ L 224, 31.8.2017, s. 1.


PRÍLOHA

V nariadení (EÚ) 2017/1509 v prílohe XV časti a) sa vypúšťajú tieto záznamy:

2.

CHU Kyu-Chang, dátum narodenia: 25.11.1928

4.

KIM Yong-chun, dátum narodenia: 4.3.1935