11.1.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 9/106


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/39

z 10. januára 2019,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 (1), a najmä na jeho článok 33 ods. 2 a 3 a jeho článok 38 písm. d),

keďže:

(1)

Príloha III k nariadeniu Komisie (ES) č. 1235/2008 (2) obsahuje zoznam tretích krajín, ktorých systémy výroby a kontrolné opatrenia pre ekologickú výrobu poľnohospodárskych produktov sú uznané za rovnocenné so systémami a opatreniami stanovenými v nariadení (ES) č. 834/2007.

(2)

Podľa informácií, ktoré poskytla Austrália, sa zmenili názov a internetová adresa jej príslušného orgánu.

(3)

Podľa informácií, ktoré poskytla Kanada, sa zmenili internetové adresy súkromných inšpekčných organizácií „Oregon Tilth Incorporated“ a „TransCanada Organic Certification Services“. Okrem toho sa zrušilo uznanie súkromnej inšpekčnej organizácie „Organic Certifiers“.

(4)

Podľa informácií, ktoré poskytla India, sa zmenil názov jej príslušného orgánu.

(5)

Podľa informácií, ktoré poskytlo Japonsko, sa zrušilo uznanie súkromných inšpekčných organizácií „Japan Eco-system Farming Association“ a „The Mushroom Research Institute of Japan“.

(6)

Podľa informácií, ktoré poskytol Nový Zéland, sa zmenil názov súkromnej inšpekčnej organizácie „BioGro New Zealand“, ako aj internetové adresy všetkých súkromných inšpekčných organizácií.

(7)

Podľa informácií, ktoré poskytla Kórejská republika, sa zmenili internetové adresy súkromných inšpekčných organizácií „Jeonnam bioindustry foundation“ a „Green Environmentally- Friendly certification center“. Okrem toho sa zrušilo uznanie súkromnej inšpekčnej organizácie „Controlunion“.

(8)

Podľa informácií, ktoré poskytlo Švajčiarsko, sa zmenili názov a internetová adresa súkromnej inšpekčnej organizácie „IMOswiss AG“.

(9)

Príloha IV k nariadeniu (ES) č. 1235/2008 obsahuje zoznam štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií oprávnených vykonávať kontroly a vydávať osvedčenia v tretích krajinách na účely rovnocennosti.

(10)

Komisia prijala a preskúmala žiadosť organizácie „Agricert- Certificação de Produtos Alimentares lda“ o zmenu jej špecifikácií. Na základe poskytnutých informácií Komisia dospela k záveru, že je oprávnené rozšíriť geografický rozsah jej uznania v prípade kategórií produktov A a D na Egypt, Guineu a Mozambik.

(11)

Komisia prijala a preskúmala žiadosť organizácie „Albinspekt“ o zmenu jej špecifikácií. Na základe poskytnutých informácií Komisia dospela k záveru, že je oprávnené rozšíriť geografický rozsah jej uznania v prípade kategórií produktov A, B a D na Arménsko, Bosnu a Hercegovinu, Čiernu Horu, bývalú Juhoslovanskú republiku Macedónsko a Srbsko a v prípade kategórie produktov B na Irán, Kazachstan, Moldavsko, Turecko a Ukrajinu.

(12)

Komisia prijala a preskúmala žiadosť organizácie „Bioagricert- S.r.l“ o zmenu jej špecifikácií. Na základe poskytnutých informácií Komisia dospela k záveru, že je opodstatnené rozšíriť geografický rozsah jej uznania v prípade kategórií produktov A, D a E na Kazachstan, v prípade kategórie produktov B na Francúzsku Polynéziu a v prípade kategórie produktov A a D na Filipíny.

(13)

Komisia prijala a preskúmala žiadosť organizácie „Bio.inspecta AG“ o zmenu jej špecifikácií. Na základe poskytnutých informácií Komisia dospela k záveru, že je oprávnené rozšíriť geografický rozsah jej uznania v prípade kategórií produktov A a D na Alžírsko, Kambodžu, Čad a Tunisko.

(14)

Akreditačný orgán v oblasti ekologickej výroby IOAS 6. septembra 2018 informoval Komisiu o svojom rozhodnutí zrušiť akreditáciu súkromnej inšpekčnej organizácie „Bolicert Ltd“. Dôvodom je, že organizácia „Bolicert Ltd“ nevyriešila prípady nedodržiavania predpisov v rámci maximálneho počtu lehôt na predkladanie žiadostí stanovených v postupoch posudzovania akreditačného orgánu IOAS. Audit, ktorý Komisia v máji 2017 vykonala v Bolívii v súkromnej inšpekčnej organizácii „Bolicert Ltd“ okrem toho odhalil nedostatky v súvislosti s normou týkajúcou sa ekologickej výroby, ako aj v oblasti kontrolných opatrení. Vzhľadom na túto situáciu Komisia požiadala organizáciu „Bolicert Ltd“, aby predložila platný certifikát o akreditácii a prijala primerané opatrenia s cieľom odstrániť nedostatky. Keďže organizácia „Bolicert Ltd“ neprijala primerané a včasné nápravné opatrenia na odstránenie nedostatkov a neposkytla Komisii platný certifikát o akreditácii, Komisia sa v súlade s článkom 12 ods. 2 písm. d), e) a f) nariadenia (ES) č. 1235/2008 rozhodla, že vypustí organizáciu „Bolicert Ltd“ zo zoznamu súkromných inšpekčných organizácií a štátnych inšpekčných organizácií na účely rovnocennosti.

(15)

Komisia prijala a preskúmala žiadosť organizácie „Ecocert SA“ o zmenu jej špecifikácií. Na základe poskytnutých informácií Komisia dospela k záveru, že je opodstatnené rozšíriť geografický rozsah jej uznania v prípade kategórií produktov A a D na Libanon, v prípade kategórie produktov B na Haiti, Moldavsko a Tanzániu, v prípade kategórie produktov E na Srí Lanku a v prípade kategórie produktov F na Keňu. Okrem toho sa zdá, že je potrebné zrušiť jej uznanie v prípade kategórie produktov C, pokiaľ ide o Brunej, Čile, Čínu, Ekvádor, Hongkong, Honduras, Indiu, Japonsko, Kórejskú republiku, Maroko, Monako, Madagaskar, Mozambik, Peru, Thajsko, Tunisko, Turecko, Spojené štáty americké a Vietnam.

(16)

Komisia požiadala organizáciu „Ekoagros“, aby poskytla dodatočné informácie o činnostiach, ktoré sú zahrnuté vo výročnej správe v súlade s článkom 12 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1235/2008. Konkrétne sa od organizácie „Ekoagros“ žiadalo, aby poskytla informácie o tom, ako sa riešili prípady nezrovnalostí u prevádzkovateľov prevzatých z iných súkromných inšpekčných organizácií na Ukrajine, v súlade s článkom 92 nariadenia Komisie (ES) č. 889/2008 (3). Okrem toho sa od organizácie Ekoagros žiadalo, aby vysvetlila, ako sa vykonali dodatočné kontroly v prípade určitých výrobkov s pôvodom na Ukrajine, v Kazachstane a v Rusku. Organizácia „Ekoagros“ neposkytla Komisii uspokojivé odpovede. Preto by sa zapísanie organizácie „Ekoagros“ do zoznamu pre Ukrajinu v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 1235/2008 malo pozastaviť, kým nebudú poskytnuté uspokojivé informácie.

(17)

Komisia prijala a preskúmala žiadosť organizácie „IBD Certificações Ltda“ o zmenu jej špecifikácií. Na základe poskytnutých informácií Komisia dospela k záveru, že je opodstatnené rozšíriť geografický rozsah jej uznania v prípade kategórií produktov A, D a E na Rusko a zrušiť jej uznanie v prípade kategórie produktov C pre Brazíliu.

(18)

Komisia prijala a preskúmala žiadosť organizácie „Letis S.A“ o zmenu jej adresy a úpravu jej špecifikácií. Na základe poskytnutých informácií Komisia dospela k záveru, že je oprávnené rozšíriť geografický rozsah jej uznania v prípade kategórie produktov A na Uzbekistan, v prípade kategórií produktov A a D na Azerbajdžan, Bielorusko, Egypt, Pobrežie Slonoviny, Kirgizsko, Maroko, Turkménsko a Spojené arabské emiráty, v prípade kategórií produktov B a C na Kostariku a v prípade kategórií produktov A, B, C a D na Belize, Brazíliu, Kolumbiu, Dominikánsku republiku, Guatemalu, Honduras, Panamu a Salvádor.

(19)

Komisia prijala žiadosť organizácie „Oregon Tilth“ o zrušenie jej uznania pre Čínu.

(20)

Komisia prijala a preskúmala žiadosť organizácie „Organic Control System“ o zmenu jej špecifikácií. Na základe poskytnutých informácií Komisia dospela k záveru, že je opodstatnené rozšíriť geografický rozsah jej uznania v prípade kategórií produktov A, D a E na bývalú Juhoslovanskú republiku Macedónsko.

(21)

Komisia prijala žiadosť organizácie „ORSER“ o zrušenie jej uznania pre Nepál.

(22)

Organizácia „Soil Association Certification Limited“ oznámila Komisii zmenu adresy.

(23)

Prílohy III a IV k nariadeniu (ES) č. 1235/2008 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(24)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre ekologickú poľnohospodársku výrobu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1235/2008 sa mení takto:

1.

Príloha III sa mení v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

2.

Príloha IV sa mení v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. januára 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1235/2008 z 8. decembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín (Ú. v. EÚ L 334, 12.12.2008, s. 25).

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 889/2008 z 5. septembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu (Ú. v. EÚ L 250, 18.9.2008, s. 1).


PRÍLOHA I

Príloha III k nariadeniu (ES) č. 1235/2008 sa mení takto:

1.

V zázname týkajúcom sa Austrálie sa bod 4 nahrádza takto:

„4.

Príslušný orgán: Department of Agriculture and Water Resources,

http://www.agriculture.gov.au/export/controlled-goods/organic-bio-dynamic“.

2.

V zázname týkajúcom sa Kanady sa bod 5 mení takto:

a)

Riadky týkajúce sa číselných kódov CA-ORG-011 a CA-ORG-021 sa nahrádzajú takto:

„CA-ORG-011

Oregon Tilth Incorporated (OTCO)

http://www.tilth.org

CA-ORG-021

TransCanada Organic Certification Services (TCO Cert)

http://www.tcocert.ca/contacts/“

b)

Riadok týkajúci sa číselného kódu CA-ORG-012 sa vypúšťa.

3.

V zázname týkajúcom sa Indie sa bod 4 nahrádza takto:

„4.

Príslušný orgán: Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority APEDA, http://www.apeda.gov.in/apedawebsite/index.asp“.

4.

V zázname týkajúcom sa Japonska sa riadky týkajúce sa JP-BIO-019 a JP-BIO-33 vypúšťajú.

5.

V zázname týkajúcom sa Nového Zélandu sa bod 5 nahrádza takto:

„5.

Súkromné inšpekčné organizácie:

NZ-BIO-001

Ministry for Primary Industries (MPI)

http://www.mpi.govt.nz/exporting/food/organics/

NZ-BIO-002

AsureQuality Limited

https://www.asurequality.com

NZ-BIO-003

BioGro New Zealand Limited

https://www.biogro.co.nz“

6.

V zázname týkajúcom sa Kórejskej republiky sa bod 5 mení takto:

a)

Riadky týkajúce sa číselných kódov KR-ORG-017 a KR-ORG-020 sa nahrádzajú takto:

„KR-ORG-017

Jeonnam bioindustry foundation

www.jbf.kr

KR-ORG-020

Green Environmentally-Friendly certification center

http://cafe.naver.com/greenorganic6279“

b)

Radok týkajúci sa číselného kódu KR-ORG-018 sa vypúšťa.

7.

V zázname týkajúcom sa Švajčiarska sa v bode 5 riadok týkajúci sa číselného kódu CH-BIO-004 nahrádza takto:

„CH-BIO-004

Ecocert IMOswiss AG

http://www.ecocert-imo.ch“


PRÍLOHA II

Príloha IV k nariadeniu (ES) č. 1235/2008 sa mení takto:

1.

V zázname týkajúcom sa organizácie „Agricert – Certificação de Produtos Alimentares lda“ sa v bode 3 v poradí podľa číselných kódov vkladajú tieto riadky:

„EG-BIO-172

Egypt

x

x

GN-BIO-172

Guinea

x

x

MZ-BIO-172

Mozambik

x

x

—“

2.

V zázname týkajúcom sa organizácie „Albinspekt“ sa v bode 3 v poradí podľa číselných kódov vkladajú tieto riadky:

„AM-BIO-139

Arménsko

x

x

x

BA-BIO-139

Bosna a Hercegovina

x

x

x

IR-BIO-139

Irán

x

KZ-BIO-139

Kazachstan

x

MD-BIO-139

Moldavsko

x

ME-BIO-139

Čierna Hora

x

x

x

MK-BIO-139

bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko

x

x

x

RS-BIO-139

Srbsko

x

x

x

TR-BIO-139

Turecko

x

UA-BIO-139

Ukrajina

x

—“

3.

V zázname týkajúcom sa organizácie „Bioagricert S.r.l.“ sa bod 3 mení takto:

a)

V poradí podľa číselných kódov sa vkladajú tieto riadky:

„KZ-BIO-132

Kazachstan

x

x

x

PH-BIO-132

Filipíny

x

x

—“

b)

V riadku týkajúcom sa Francúzskej Polynézie sa dopĺňa krížik v stĺpci B.

4.

V zázname týkajúcom sa organizácie „Bio.inspecta AG“ sa v bode 3 v poradí podľa číselných kódov vkladajú tieto riadky:

„DZ-BIO-161

Alžírsko

x

x

KH-BIO-161

Kambodža

x

x

TD-BIO-161

Čad

x

x

TN-BIO-161

Tunisko

x

x

—“

5.

Záznam o organizácii „Bolicert Ltd“ sa vypúšťa.

6.

V zázname týkajúcom sa organizácie „Ecocert SA“ sa bod 3 mení takto:

a)

V poradí podľa číselných kódov sa vkladá tento riadok:

„LB-BIO-154

Libanon

x

x

—“

b)

V riadku týkajúcom sa Haiti, Moldavska a Tanzánie sa dopĺňa krížik v stĺpci B;

c)

V riadkoch týkajúcich sa Čile, Číny, Ekvádoru, Hongkongu, Hondurasu, Indie, Japonska, Kórejskej republiky, Maroka, Monaka, Madagaskaru, Mozambiku, Peru, Thajska, Tuniska, Turecka a Vietnamu sa vypúšťa krížik v stĺpci C;

d)

V riadku týkajúcom sa Srí Lanky sa dopĺňa krížik v stĺpci E;

e)

V riadku týkajúcom sa Kene sa dopĺňa krížik v stĺpci F;

f)

Riadky týkajúce sa Bruneja a Spojených štátov amerických sa vypúšťajú;

7.

V zázname týkajúcom sa organizácie „Ekoagros“ sa v bode 3 vypúšťa riadok, ktorý sa týka Ukrajiny.

8.

V zázname týkajúcom sa organizácie „IBD Certificações Ltda“ sa bod 3 mení takto:

a)

V poradí podľa číselných kódov sa vkladá tento riadok:

„RU-BIO-122

Rusko

x

x

x

—“

b)

V riadku týkajúcom sa Brazílie sa vypúšťa krížik v stĺpci C;

9.

Text týkajúci sa organizácie „Letis SA“ sa mení takto:

a)

Bod 1 sa nahrádza takto:

„1.

Adresa: Urquiza 1285 planta alta, Rosario, Santa Fe, Argentína“;

b)

V bode 3 sa v poradí podľa číselných kódov vkladajú tieto riadky:

„AZ-BIO-135

Azerbajdžan

x

x

BY-BIO-135

Bielorusko

x

x

BZ-BIO-135

Belize

x

x

x

x

BR-BIO-135

Brazília

x

x

x

x

CI-BIO-135

Pobrežie Slonoviny

x

x

CO-BIO-135

Kolumbia

x

x

x

x

CR-BIO-135

Kostarika

x

x

DO-BIO-135

Dominikánska republika

x

x

x

x

EG-BIO-135

Egypt

x

x

GT-BIO-135

Guatemala

x

x

x

x

HN-BIO-135

Honduras

x

x

x

x

KG-BIO-135

Kirgizsko

x

x

MA-BIO-135

Maroko

x

x

PA-BIO-135

Panama

x

x

x

x

SV-BIO-135

Salvádor

x

x

x

x

TM-BIO-135

Turkménsko

x

x

AE-BIO-135

Spojené arabské emiráty

x

x

VN-BIO-135

Uzbekistan

x

—“

10.

V zázname týkajúcom sa organizácie „Oregon Tilth“ sa v bode 3 vypúšťa riadok, ktorý sa týka Číny.

11.

V zázname týkajúcom sa organizácie „Organic Control System“ sa v bode 3 v poradí podľa číselných kódov vkladá tento riadok:

„MK-BIO-162

bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko

x

x

x

—“

12.

V zázname týkajúcom sa organizácie „ORSER“ sa vypúšťa riadok, ktorý sa týka Nepálu.

13.

V zázname týkajúcom sa organizácie „Soil Association Certification Limited“ sa bod 1 nahrádza takto:

„1.

Adresa: Spear House 51 Victoria Street, Bristol BS1 6AD, Spojené kráľovstvo“.