14.1.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 11/34


Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/26 z 8. januára 2019, ktorým sa dopĺňajú právne predpisy Únie týkajúce sa typového schvaľovania, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie

( Úradný vestník Európskej únie L 8 I z 10. januára 2019 )

Na titulnej strane a na strane 1:

namiesto:

„II    Nelegislatívne akty

má byť:

„I    Legislatívne akty“.