31.10.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 279/80


SMERNICA KOMISIE (EÚ) 2019/1834

z 24. októbra 2019,

ktorou sa menia prílohy II a IV k smernici Rady 92/29/EHS, pokiaľ ide o čisto technické úpravy

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 92/29/EHS z 31. marca 1992 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na zvýšenú lekársku starostlivosť na palubách plavidiel (1), a najmä na jej článok 8,

keďže:

(1)

V zásade 10 Európskeho piliera sociálnych práv (2) vyhláseného v Göteborgu 17. novembra 2017 sa uvádza, že každý pracovník má právo na zdravé, bezpečné a prispôsobené pracovné prostredie. Právo pracovníkov na vysokú úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na pracovné prostredie, ktoré je prispôsobené ich profesionálnym potrebám a umožňuje im predĺžiť ich účasť na trhu práce, zahŕňa zvýšenú lekársku starostlivosť na palubách plavidiel.

(2)

Vykonávanie smerníc týkajúcich sa zdravia a bezpečnosti pracovníkov pri práci vrátane smernice 92/29/EHS bolo predmetom hodnotenia ex post označovaného ako hodnotenie REFIT. Hodnotenie sa zameralo na relevantnosť smerníc, výskum a nové vedecké poznatky v rôznych príslušných oblastiach. V hodnotení REFIT, na ktoré odkazuje pracovný dokument útvarov Komisie (3), sa okrem iného uvádza, že zoznam povinného zdravotníckeho vybavenia uvedený v prílohe II k smernici 92/29/EHS sa musí aktualizovať a že by sa mala posilniť súdržnosť s medzinárodnými nástrojmi.

(3)

Komisia vo svojom oznámení Bezpečnejšia a zdravšia práca pre všetkých – modernizácia právnych predpisov a politiky EÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (4) opätovne zdôraznila, že zatiaľ čo hodnotenie acquis Únie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci potvrdilo, že právne predpisy v tejto oblasti sú vo všeobecnosti účinné a vhodné na daný účel, existuje priestor na aktualizáciu zastaraných pravidiel a zabezpečenie lepšej a širšej ochrany, súladu a presadzovania v praxi. Komisia zdôrazňuje osobitnú potrebu aktualizovať zoznam povinného zdravotníckeho vybavenia v prílohe II k smernici 92/29/EHS.

(4)

Smernica 92/29/EHS stanovuje minimálne požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia v záujme lepšej lekárskej starostlivosti o osoby, ktoré pracujú na palube plavidla. Obsahuje zoznam povinného zdravotníckeho vybavenia na palube a zaoberá sa tým, ako sa udeľuje zodpovednosť, ako aj aspektmi v oblasti informácií, odbornej prípravy a kontrol.

(5)

Príloha II k smernici 92/29/EHS obsahuje neúplný zoznam zdravotníckeho vybavenia požadovaného na palube vrátane liekov, zdravotníckych zariadení a protilátok. Požiadavky týkajúce sa zdravotníckeho vybavenia sa líšia v závislosti od kategórie plavidiel, ako sa vymedzuje v prílohe I k uvedenej smernici.

(6)

Je vhodné zmeniť prílohu II k smernici 92/29/EHS s ohľadom na vývoj v oblasti vedy a medicíny, ku ktorému došlo od jej prijatia, najmä pokiaľ ide o nové lieky a zdravotnícke vybavenie, ktoré sa stali dostupnými, ako aj lieky alebo zdravotnícke vybavenie, pri ktorých sa už nevyžaduje, aby boli na palube. Okrem toho v niekoľkých prípadoch lekárska prax ukázala, že treba aktualizovať alebo prispôsobiť znenie existujúcich položiek v prílohe II k smernici 92/29/EHS tak, aby presnejšie odrážalo súčasné postupy.

(7)

Plavidlám, ktoré sa nachádzajú v blízkosti pobrežia alebo ktoré neponúkajú ubytovanie v spacích kajutách, patriacim do kategórie C by sa mala venovať osobitná pozornosť, keďže majú tendenciu byť menšie a môže im chýbať priestor na úplné zásoby zdravotníckeho vybavenia. Príloha II k smernici 92/29/EHS by preto členským štátom mala umožniť, aby za výnimočných okolností zvážili používanie alternatív (liekov alebo zdravotníckych pomôcok) z objektívne opodstatnených dôvodov. Vzhľadom na špecifickosť plavidiel kategórie C nie je potrebné určité položky prevážať na palube, a preto by sa zoznam liekov a zdravotníckych zariadení tejto kategórie mal mierne skrátiť.

(8)

Príloha IV k smernici 92/29/EHS by sa mala zmeniť tak, aby zohľadňovala zmenu prílohy II, pretože príloha IV stanovuje všeobecný rámec pre kontrolu zdravotníckeho vybavenia na palube plavidiel a ako taká úzko súvisí s prílohou II a reprodukuje jej obsah na účely kontrol.

(9)

Prílohy II a IV k smernici 92/29/EHS by sa mali zmeniť s cieľom zohľadniť medzinárodné nástroje (5), ako je napríklad Medzinárodná lekárska príručka pre lode, zachovať existujúcu úroveň ochrany pre osoby pracujúce na palubách plavidiel a zohľadniť vedecký a medicínsky vývoj v danej oblasti, ktorý si vyžaduje iba technické úpravy na pracovisku.

(10)

O opatreniach vyplývajúcich z prijatia oznámenia Komisie Bezpečnejšia a zdravšia práca pre všetkých – modernizácia právnych predpisov a politiky EÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré sú potrebné na to, aby právne predpisy Únie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zostali aj naďalej účinné a vhodné na daný účel, sa konzultovalo s Poradným výborom pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

(11)

Poradný výbor pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vo svojom stanovisku k modernizácii šiestich smerníc o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci (6) prijatom 6. decembra 2017 odporúča aktualizovať prílohy II a IV k smernici 92/29/EHS.

(12)

V nasledujúcom Stanovisku k technickej aktualizácii príloh k smernici o lekárskej starostlivosti na palube (92/29) (7) prijatom 31. mája 2018 Poradný výbor pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci odporúča, aby sa prílohy II a IV k smernici 92/29/EHS aktualizovali s cieľom zohľadniť najnovší technologický a medicínsky vývoj v danej oblasti.

(13)

Komisii pomáhali odborníci zastupujúci členské štáty, ktorí poskytli technickú a vedeckú podporu.

(14)

V súlade so spoločným politickým vyhlásením týkajúcim sa vysvetľujúcich dokumentov (8), ktoré prijali členské štáty a Komisia 28. septembra 2011, sa členské štáty zaviazali v odôvodnených prípadoch pripojiť k svojim oznámeniam transpozičných opatrení jeden alebo viacero dokumentov vysvetľujúcich vzťah medzi prvkami smernice a zodpovedajúcimi časťami vnútroštátnych transpozičných nástrojov.

(15)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného článkom 8 smernice 92/29/EHS,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Prílohy II a IV k smernici 92/29/EHS sa nahrádzajú textom uvedeným v prílohe k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 20. novembra 2021. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 24. októbra 2019

Za Komisiu

Predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 113, 30.4.1992, s. 19.

(2)  Európsky pilier sociálnych práv, november 2017, https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_sk.

(3)  SWD(2017) 10 final.

(4)  COM(2017) 12 final.

(5)  Medzinárodná zdravotná príručka pre lode (vrátane zdravotníckej skrinky na palube), 3. vyd., Svetová zdravotnícka organizácia, 2007 (ISBN 978 92 4 154720 8).

(6)  Poradný výbor pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, dok. č. 1718/2017.

(7)  Poradný výbor pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, dok. č. 444/18.

(8)  Ú. v. EÚ C 369, 17.12.2011, s. 14.


PRÍLOHA

1.   

Príloha II k smernici 92/29/EHS sa nahrádza takto:

“PRÍLOHA II

ZDRAVOTNÍCKE VYBAVENIE (NEÚPLNÝ ZOZNAM) (*)

[Článok 1 písm. d)]

(*) V zmysle článku 2 ods. 1 písm. a) môžu členské štáty za výnimočných okolností zvážiť použitie alternatívnych liekov alebo zdravotníckych zariadení z objektívne opodstatnených dôvodov.

I.    LIEKY

 

Kategórie plavidiel

 

A

B

C

1. Kardiovaskulárne

 

 

 

a) Kardio-cirkulárne sympatomimetiká

x

x

 

b) Antianginózne preparáty

x

x

x

c) Diuretiká

x

x

 

d) Hemostyptiká a uterotoniká, ak sú na palube ženy

x

x

 

e) Antihypertenzíva

x

x

 

2. Gastrointestinálny systém

 

 

 

a) Lieky na žalúdočné a dvanástorníkové ťažkosti

 

 

 

– lieky na liečbu žalúdočných vredov a gastritídy

x

x

 

– antacidné gély

x

x

 

b) Antiemetiká

x

x

 

c) Laxatíva

x

 

 

d) Antidiarhoiká

x

x

x

e) Antihaemorrhoidalia

x

x

 

3. Analgetiká a antispasmodiká

 

 

 

a) Analgetiká, antipyretiká a protizápalové prípravky

x

x

x

b) Analgetiká-anodyná

x

x

 

c) Spazmolytiká

x

x

 

4. Nervový systém

 

 

 

a) Anxiolytiká

x

x

 

b) Neuroleptiká

x

x

 

c) Lieky proti morskej chorobe

x

x

x

d) Antiepileptiká

x

x

 

5. Antialergiká a antianafylaktiká

 

 

 

a) Antihistaminiká

x

x

 

b) Glukokortikoidy

x

x

 

6. Respiračný systém

 

 

 

a) Bronchospazmolytiká

x

x

 

b) Antitusiká

x

x

 

c) Lieky používané proti prechladnutiu a sínusitíde

x

x

 

7. Antiinfektíva

 

 

 

a) Antibiotiká (aspoň dve skupiny)

x

x

 

b) Antiparazitiká

x

x

 

c) Protitetanové vakcíny a imunoglobulíny

x

x

 

d) Antimalariká (držanie na palube závisí od prevádzkovej oblasti)

x

x

 

8. Zmesi podporujúce rehydratáciu, príjem kalórií a zväčšenie plazmy

x

x

 

9. Lieky na vonkajšie použitie

 

 

 

a) Dermatologické lieky

 

 

 

– antiseptické roztoky

x

x

x

– antibiotické masti

x

x

 

– protizápalové a analgetické masti

x

x

 

– antimykotické krémy

x

 

 

– prípravky na popáleniny

x

x

x

b) Očné lieky

 

 

 

– antibiotické a protizápalové lieky

x

x

 

– anestetické kvapky

x

x

 

– soľný roztok na vymývanie očí

x

x

x

– hypotonické myotické kvapky

x

x

 

c) Ušné lieky

 

 

 

– anestetické a protizápalové roztoky

x

x

 

d) Lieky proti ústnym infekciám a infekciám v hrdle

 

 

 

– antiseptické ústne vody

x

x

 

e) Lokálne anestetiká

 

 

 

– lokálne anestetiká pôsobiace zmrazujúco

x

 

 

– lokálne anestetiká podávané subkutánnymi injekciami

x

x

 

II.    ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA

 

Kategórie plavidiel

 

A

B

C

1. Resuscitačné zariadenie

 

 

 

– resuscitačný vak (alebo jeho ekvivalent); spolu s veľkými, strednými a malými maskami

x

x

 

– prístroj na príjem kyslíka s ventilom na redukovanie tlaku, aby sa mohol použiť priemyselný kyslík alebo kyslíkový zásobník (1)

x

x

 

– mechanický aspirátor na vyčistenie horných dýchacích ciest

x

x

 

2. Obväzy a vybavenie na šitie

 

 

 

– škrtidlá

x

x

x

– jednorazová zošívačka alebo súprava na šitie s ihlami

x

x

 

– priľnavý elastický obväz

x

x

x

– prúžky gázy

x

x

 

– tubulárna gáza na obväzovanie prstov

x

 

 

– sterilná gáza stlačená

x

x

x

– sterilná plachta pre popálených

x

x

 

– trojrohá šatka

x

x

 

– jednorazové rukavice

x

x

x

– priľnavé obväzy, leukoplasty

x

x

x

– sterilné tlakové obväzy

x

x

x

– priľnavé alebo zinkoxidové obväzy

x

x

x

– nevstrebateľné nite a ihly

x

 

 

– vazelínová gáza, mastný tyl

x

x

 

3. Nástroje

 

 

 

– jednorazové skalpely

x

 

 

– škatuľa na nástroje z vhodného materiálu

x

x

 

– nožnice

x

x

 

– anatomické pinzety

x

x

 

– hemostatické svorky

x

x

 

– ihlovec

x

 

 

– jednorazové britvy

x

 

 

4. Vyšetrovacie a monitorovacie zariadenie

 

 

 

– jednorazové špachtle na stlačenie jazyka

x

x

 

– reagenčné prúžky na analýzu moču

x

 

 

– diagramy na zaznamenanie teploty

x

 

 

– zdravotné evakuačné plachty

x

x

 

– fonendoskop

x

x

 

– sfygmomanometer

x

x

 

– lekársky teplomer

x

x

 

– hypotermický teplomer

x

x

 

– rýchlotest na maláriu (držanie na palube závisí od prevádzkovej oblasti)

x

x

 

5. Zariadenie na podávanie injekcií, perfúziu, punkciu a katetrizáciu

 

 

 

– cievkovacie zariadenie na odvodnenie mechúra (pre mužov aj ženy)

x

 

 

– súprava na intravenóznu infúziu

x

x

 

– jednorazové injekčné striekačky a ihly

x

x

 

6. Všeobecné zdravotnícke zariadenie

 

 

 

– Osobné ochranné zdravotnícke a ošetrovateľské zariadenia

x

x

 

– podložná misa

x

 

 

– fľaša na teplú vodu

x

 

 

– fľaša na moč

x

 

 

– vrecko na ľad

x

 

 

7. Znehybňujúce a fixovacie zariadenia

 

 

 

– súprava dláh na končatiny rôznych veľkostí

x

x

 

– golier na znehybnenie krku

x

x

 

8. Dezinfekcia, dezinsekcia a profylaxia

 

 

 

– prípravky na dezinfekciu vody

x

 

 

– tekuté insekticídy

x

 

 

– práškové insekticídy

x

 

 

III.    PROTILÁTKY

1. Lieky

– všeobecné

– kardiovaskulárne

– gastrointestinálny systém

– nervový systém

– respiračný systém

– antiinfektíva

– na vonkajšie použitie

2. Zdravotnícke zariadenie

– nevyhnutné na príjem kyslíka (vrátane potrieb pre údržbu)

Poznámka

Na účely vykonania oddielu III v praxi sa môžu členské štáty obrátiť na lekársku príručku prvej pomoci na použitie pri nehodách vrátane nebezpečného tovaru IMO (MFAG), ktorá je uvedená v úplnom vydaní predpisov IMO o medzinárodnej námornej preprave nebezpečných tovarov z roku 1990 v znení zmien.

Úpravy oddielu III pri vykonávaní článku 8 môžu okrem iného zohľadňovať aj akúkoľvek aktualizáciu MFAG.

2.   

Príloha IV k smernici 92/29/EHS sa nahrádza takto:

“PRÍLOHA IV

VŠEOBECNÝ RÁMEC KONTROL ZDRAVOTNÍCKEHO VYBAVENIA NA PLAVIDLE

[Článok 2 ods. 1 písm. c), článok 3 ods. 3]

ODDIEL A

PLAVIDLÁ KATEGÓRIE A

I.   Informácie o plavidle

Meno: …

Vlajka: …

Domovský prístav: …

II.   Zdravotnícke vybavenie

 

Požadované množstvo

Skutočné množstvo na palube

Poznámky (najmä trvanlivosť)

1.LIEKY

1.1. Kardiovaskulárne

 

a) Kardio-cirkulárne sympatomimetiká

0

0

0

b) Antianginózne preparáty

0

0

0

c) Diuretiká

0

0

0

d) Hemostyptiká a uterotoniká, ak sú na palube ženy

0

0

0

e) Antihypertenzíva

0

0

0

1.2. Gastrointestinálny systém

 

 

 

a) Lieky na žalúdočné a dvanástorníkové ťažkosti

0

0

0

— lieky na liečbu žalúdočných vredov a gastritídy

0

0

0

— antacidné gély

0

0

0

b) Antiemetiká

0

0

0

c) Laxatíva

0

0

0

d) Antidiarhoiká

0

0

0

e) Antihaemorrhoidalia

0

0

0

1.3. Analgetiká a antispasmodiká

 

 

 

a) Analgetiká, antipyretiká a protizápalové prípravky

0

0

0

b) Analgetiká-anodyná

0

0

0

c) Spazmolytiká

0

0

0

1.4. Nervový systém

 

 

 

a) Anxiolytiká

0

0

0

b) Neuroleptiká

0

0

0

c) Lieky proti morskej chorobe

0

0

0

d)Antiepileptiká

0

0

0

1.5. Antialergiká a antianafylaktiká

 

 

 

a) Antihistaminiká

0

0

0

b) Glukokortikoidy

0

0

0

1.6. Respiračný systém

 

 

 

a) Bronchospazmolytiká

0

0

0

b) Antitusiká

0

0

0

c) Lieky používané proti prechladnutiu a sínusitíde

0

0

0

1.7. Antiinfektíva

 

 

 

a) Antibiotiká (aspoň dve skupiny)

0

0

0

b) Antiparazitiká

0

0

0

c) Protitetanové vakcíny a imunoglobulíny

0

0

0

d) Antimalariká (držanie na palube závisí od prevádzkovej oblasti)

0

0

0

1.8. Zmesi podporujúce rehydratáciu, príjem kalórií a zväčšenie plazmy

0

0

0

1.9. Lieky na vonkajšie použitie

 

 

 

a) Dermatologické lieky

0

0

0

— antiseptické roztoky

0

0

0

— antibiotické masti

0

0

0

— protizápalové a analgetické masti

0

0

0

— antimykotické krémy

0

0

0

— prípravky na popáleniny

0

0

0

b) Očné lieky

0

0

0

— antibiotické a protizápalové lieky

0

0

0

— anestetické kvapky

0

0

0

— soľný roztok na vymývanie očí

0

0

0

— hypotonické myotické kvapky

0

0

0

c) Ušné lieky

0

0

0

— anestetické a protizápalové roztoky

0

0

0

d) Lieky proti ústnym infekciám a infekciám v hrdle

0

0

0

— antiseptické ústne vody

0

0

0

e) Lokálne anestetiká

0

0

0

— lokálne anestetiká pôsobiace zmrazujúco

0

0

0

— lokálne anestetiká podávané subkutánnymi injekciami

0

0

0

2. ZDRAVOTNÍCKE ARIADENIE

2.1. Resuscitačné zariadenie

 

— Cresuscitačný vak (alebo jeho ekvivalent); spolu s veľkými, strednými a malými maskami

0

0

0

— prístroj na príjem kyslíka s ventilom na redukovanie tlaku, aby sa mohol použiť priemyselný kyslík alebo kyslíkový zásobník  (2)

0

0

0

— mechanický aspirátor na vyčistenie horných dýchacích ciest

0

0

0

2.2. Obväzy a vybavenie na šitie

— škrtidlá

0

0

0

— jednorazová zošívačka alebo súprava na šitie s ihlami

0

0

0

—priľnavý elastický obväz

0

0

0

— prúžky gázy

0

0

0

— tubulárna gáza na obväzovanie prstov

0

0

0

— sterilná gáza stlačená

0

0

0

— sterilná plachta pre popálených

0

0

0

— trojrohá šatka

0

0

0

— jednorazové rukavice

0

0

0

— priľnavé obväzy, leukoplasty

0

0

0

— sterilné tlakové obväzy

0

0

0

— priľnavé alebo zinkoxidové obväzy

0

0

0

— nevstrebateľné nite a ihly

0

0

0

— vazelínová gáza, mastný tyl

0

0

0

2.3. Nástroje

— jednorazové skalpely

0

0

0

— škatuľa na nástroje z vhodného materiálu

0

0

0

— nožnice

0

0

0

— anatomické pinzety

0

0

0

— hemostatické svorky

0

0

0

— ihlovec

0

0

0

— jednorazové britvy

0

0

0

2.4. Vyšetrovacie a monitorovacie zariadenie

0

0

0

— jednorazové špachtle na stlačenie jazyka

0

0

0

— reagenčné prúžky na analýzu moču

0

0

0

— diagramy na zaznamenanie teploty

0

0

0

— zdravotné evakuačné plachty

0

0

0

— fonendoskop

0

0

0

— sfygmomanometer

0

0

0

— lekársky teplomer

0

0

0

— hypotermický teplomer

0

0

0

—rýchlotest na maláriu (držanie na palube závisí od prevádzkovej oblasti)

0

0

0

2.5. Zariadenie na podávanie injekcií, perfúziu, punkciu a katetrizáciu

0

0

0

—cievkovacie zariadenie na odvodnenie mechúra (pre mužov aj ženy)

0

0

0

— súprava na intravenóznu infúziu

0

0

0

— jednorazové injekčné striekačky a ihly

0

0

0

2.6. Všeobecné zdravotnícke zariadenie

0

0

0

— Osobné ochranné zdravotnícke a ošetrovateľské zariadenia

0

0

0

— podložná misa

0

0

0

— fľaša na teplú vodu

0

0

0

— fľaša na moč

0

0

0

— vrecko na ľad

0

0

0

2.7. Znehybňujúce a fixovacie zariadenia

0

0

0

— súprava dláh na končatiny rôznych veľkostí

0

0

0

— golier na znehybnenie krku

0

0

0

2.8. Dezinfekcia, dezinsekcia a profylaxia

0

0

0

— prípravky na dezinfekciu vody

0

0

0

— tekuté insekticídy

0

0

0

— práškové insekticídy

0

0

0

3. PROTILÁTKY

3.1. Všeobecné

0

0

0

3.2. Kardiovaskulárne

0

0

0

3.3. Gastrointestinálny systém

0

0

0

3.4. Nervový systém

0

0

0

3.5. Respiračný systém

0

0

0

3.6. Antiinfektíva

0

0

0

3.7. Na vonkajšie použitie

0

0

0

3.8. Iné

0

0

0

3.9. Nevyhnutné na príjem kyslíka (vrátane potrieb pre údržbu)

0

0

0

Miesto a dátum: …

Podpis kapitána: …

Súhlas kompetentnej osoby alebo orgánu: …

ODDIEL B

PLAVIDLÁ KATEGÓRIE B

I.   Informácie o plavidle

Meno: …

Vlajka: …

Domovský prístav: …

II.   Zdravotnícke vybavenie

 

Požadované množstvo

Skutočné množstvo na palube

Poznámky (najmä trvanlivosť)

1. LIEKY

1.1. Kardiovaskulárne

 

a) Kardio-cirkulárne sympatomimetiká

0

0

0

b) Antianginózne preparáty

0

0

0

c) Diuretiká

0

0

0

d) Hemostyptiká a uterotoniká, ak sú na palube ženy

0

0

0

e) Antihypertenzíva

0

0

0

1.2. Gastrointestinálny systém

 

 

 

a) Lieky na žalúdočné a dvanástorníkové ťažkosti

0

0

0

— lieky na liečbu žalúdočných vredov a gastritídy

0

0

0

— antacidné gély

0

0

0

b) Antiemetiká

0

0

0

c) Antidiarhoiká

0

0

0

d) Antihaemorrhoidalia

0

0

0

1.3. Analgetiká a antispasmodiká

 

 

 

a) Analgetiká, antipyretiká a protizápalové prípravky

0

0

0

b) Analgetiká-anodyná

0

0

0

c) Spazmolytiká

0

0

0

1.4. Nervový systém

 

 

 

a) Anxiolytiká

0

0

0

b) Neuroleptiká

0

0

0

c) Lieky proti morskej chorobe

0

0

0

d) Antiepileptiká

0

0

0

1.5. Antialergiká a antianafylaktiká

 

 

 

a) Antihistaminiká

0

0

0

b) Glukokortikoidy

0

0

0

1.6. Respiračný systém

 

 

 

a) Bronchospazmolytiká

0

0

0

b) Antitusiká

0

0

0

c) Lieky používané proti prechladnutiu a sínusitíde

0

0

0

1.7. Antiinfektíva

 

 

 

a) Antibiotiká (aspoň dve skupiny)

0

0

0

b) Antiparazitiká

0

0

0

c) Protitetanové vakcíny a imunoglobulíny

0

0

0

d) Antimalariká (držanie na palube závisí od prevádzkovej oblasti)

0

0

0

1.8. Zmesi podporujúce rehydratáciu, príjem kalórií a zväčšenie plazmy

0

0

0

1.9. Lieky na vonkajšie použitie

 

 

 

a) Dermatologické lieky

0

0

0

— antiseptické roztoky

0

0

0

— antibiotické masti

0

0

0

— protizápalové a analgetické masti

0

0

0

— prípravky na popáleniny

0

0

0

b) Očné lieky

0

0

0

— antibiotické a protizápalové lieky

0

0

0

— anestetické kvapky

0

0

0

— soľný roztok na vymývanie očí

0

0

0

— hypotonické myotické kvapky

0

0

0

c) Ušné lieky

0

0

0

— anestetické a protizápalové roztoky

0

0

0

d) Lieky proti ústnym infekciám a infekciám v hrdle

0

0

0

— antiseptické ústne vody

0

0

0

e) Lokálne anestetiká

0

0

0

2. ZDRAVOTNÍCKE

2.1. Resuscitačné zariadenie

— lokálne anestetiká podávané subkutánnymi injekciami

0

0

0

—resuscitačný vak (alebo jeho ekvivalent); spolu s veľkými, strednými a malými maskami

0

0

0

—prístroj na príjem kyslíka s ventilom na redukovanie tlaku, aby sa mohol použiť priemyselný kyslík alebo kyslíkový zásobník  (3)

0

0

0

— mechanický aspirátor na vyčistenie horných dýchacích ciest

0

0

0

2.2. Obväzy a vybavenie na šitie

— škrtidlá

0

0

0

— jednorazová zošívačka alebo súprava na šitie s ihlami

0

0

0

— priľnavý elastický obväz

0

0

0

— prúžky gázy

0

0

0

— sterilná gáza stlačená

0

0

0

— sterilná plachta pre popálených

0

0

0

— trojrohá šatka

0

0

0

— jednorazové rukavice

0

0

0

— priľnavé obväzy, leukoplasty

0

0

0

— sterilné tlakové obväzy

0

0

0

— priľnavé alebo zinkoxidové obväzy

0

0

0

— vazelínová gáza, mastný tyl

0

0

0

2.3. Nástroje

— jednorazové skalpely

0

0

0

— škatuľa na nástroje z vhodného materiálu

0

0

0

— nožnice

0

0

0

— anatomické pinzety

0

0

0

— hemostatické svorky

0

0

0

2.4. Vyšetrovacie a monitorovacie zariadenie

0

0

0

— jednorazové špachtle na stlačenie jazyka

0

0

0

— reagenčné prúžky na analýzu moču

0

0

0

— diagramy na zaznamenanie teploty

0

0

0

— zdravotné evakuačné plachty

0

0

0

— fonendoskop

0

0

0

— sfygmomanometer

0

0

0

— lekársky teplomer

0

0

0

— hypotermický teplomer

0

0

0

—rýchlotest na maláriu (držanie na palube závisí od prevádzkovej oblasti)

0

0

0

2.5. Zariadenie na podávanie injekcií, perfúziu, punkciu a katetrizáciu

0

0

0

— súprava na intravenóznu infúziu

0

0

0

—jednorazové injekčné striekačky a ihly

0

0

0

2.6. Všeobecné zdravotnícke zariadenie

0

0

0

— Osobné ochranné zdravotnícke a ošetrovateľské zariadenia

0

0

0

—podložná misa

0

0

0

—fľaša na teplú vodu

0

0

0

—fľaša na moč

0

0

0

—vrecko na ľad

0

0

0

2.7. Znehybňujúce a fixovacie zariadenia

0

0

0

—súprava dláh na končatiny rôznych veľkostí

0

0

0

—golier na znehybnenie krku

0

0

0

3. PROTILÁTKY

3.1. Všeobecné

0

0

0

3.2. Kardiovaskulárne

0

0

0

3.3. Gastrointestinálny systém

0

0

0

3.4. Nervový systém

0

0

0

3.5. Respiračný systém

0

0

0

3.6. Antiinfektíva

0

0

0

3.7. Na vonkajšie použitie

0

0

0

3.8. Iné

0

0

0

3.9. Nevyhnutné na príjem kyslíka (vrátane potrieb pre údržbu)

0

0

0

Miesto a dátum: …

Podpis kapitána: …

Súhlas kompetentnej osoby alebo orgánu: …

ODDIEL C

PLAVIDLÁ KATEGÓRIE C

I.   Informácie o plavidle

Meno: …

Vlajka: …

Domovský prístav: …

II.   Zdravotnícke vybavenie

 

Požadované množstvo

Skutočné množstvo na palube

Poznámky (najmä trvanlivosť)

1.LIEKY

1.1. Kardiovaskulárne

 

a) Antianginózne preparáty

0

0

0

1.2. Gastrointestinálny systém

 

 

 

a) Antidiarhoiká

0

0

0

1.3.Analgetiká a antispasmodiká

 

 

 

a) Analgetiká, antipyretiká a protizápalové prípravky

0

0

0

1.4. Nervový systém

 

 

 

c) Lieky proti morskej chorobe

0

0

0

1.5.Lieky na vonkajšie použitie

 

 

 

a) Dermatologické lieky

0

0

0

— antiseptické roztoky

0

0

0

— prípravky na popáleniny

0

0

0

b) Očné lieky

0

0

0

— soľný roztok na vymývanie očí

0

0

0

2. ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIE

2.1. Obväzy a vybavenie na šitie

— škrtidlá

0

0

0

— priľnavý elastický obväz

0

0

0

— sterilná gáza stlačená

0

0

0

— jednorazové rukavice

0

0

0

— priľnavé obväzy, leukoplasty

0

0

0

— sterilné tlakové obväzy

0

0

0

— priľnavé alebo zinkoxidové obväzy

0

0

0

3. PROTILÁTKY

3.1 Všeobecné

0

0

0

3.2. Kardiovaskulárne

0

0

0

3.3. Gastrointestinálny systém

0

0

0

3.4. Nervový systém

0

0

0

3.5. Respiračný systém

0

0

0

3.6. Antiinfektíva

0

0

0

3.7. Na vonkajšie použitie

0

0

0

3.8. Iné

0

0

0

3.9. Nevyhnutné na príjem kyslíka (vrátane potrieb pre údržbu)

0

0

0

Miesto a dátum: …

Podpis kapitána: …

Súhlas kompetentnej osoby alebo orgánu: …


(1)  Podľa podmienok na používanie tak, ako to stanovujú vnútroštátne právne predpisy a/alebo postupy.

(2)  Podľa podmienok na používanie tak, ako to stanovujú vnútroštátne právne predpisy a/alebo postupy.

(3)  Podľa podmienok na používanie tak, ako to stanovujú vnútroštátne právne predpisy a/alebo postupy.