17.1.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 15/22


VYKONÁVACIA SMERNICA KOMISIE (EÚ) 2019/69

zo 16. januára 2019,

ktorou sa stanovujú technické špecifikácie pre poplašné a signálne zbrane podľa smernice Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 91/477/EHS z 18. júna 1991 o kontrole získavania a vlastnenia zbraní (1), a najmä na jej článok 10a ods. 3,

keďže:

(1)

V prílohe I k smernici 91/477/EHS sa stanovuje, že predmety, ktoré zodpovedajú vymedzeniu pojmu strelná zbraň stanovenému v uvedenej smernici, sa nezahrnú do uvedeného vymedzenia, ak sú určené na účel poplachu, signalizácie alebo záchrany života a dajú použiť iba na stanovený účel.

(2)

Niektoré predmety určené na účel poplachu, signalizácie alebo záchrany života, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu, sa dajú jednoducho s použitím bežných nástrojov upraviť na strelné zbrane. Preto, aby sa chápali ako poplašné a signálne zbrane na účely smernice 91/477/EHS a nepodliehali kontrolám, ktoré sa uplatňujú na strelné zbrane podľa uvedenej smernice, by nemalo byť možné tieto predmety zmeniť s použitím bežných nástrojov buď tak, aby vystrelili, alebo aby sa dali upraviť tak, aby boli schopné vystreliť strelu, náboj alebo projektil okamžitým uvoľnením nahromadenej energie.

(3)

Špecifikácia opísaná v odôvodnení (2) by mala byť súčasťou súboru technických špecifikácií zameraných kumulatívne na zabezpečenie toho, aby sa predmet nedal upraviť tak, aby bol schopný vystreliť strelu, náboj alebo projektil okamžitým uvoľnením nahromadenej energie. Predovšetkým vzhľadom na to, že hlaveň predmetu je rozhodujúca pre úpravu takýchto predmetov na strelné zbrane, by nemalo byť možné ju odstrániť alebo upraviť bez toho, aby sa tým znefunkčnil celý predmet. Okrem toho by sa do hlavne mali vložiť neodstrániteľné prekážky, a nábojová komora a hlaveň by sa mali posunúť, prehnúť alebo vychýliť tak, aby nebolo možné predmet nabiť a vystreliť z neho.

(4)

S cieľom zabezpečiť, aby technické špecifikácie pre poplašné a signálne zbrane boli vhodné pre širokú škálu poplašných a signálnych zbraní, ktoré v súčasnosti existujú, by technické špecifikácie stanovené v tejto smernici mali zohľadniť všeobecne uznávané medzinárodné normy a hodnoty v prípade nábojov a komôr pre poplašné a signálne zbrane, predovšetkým tabuľku VIII zo súboru Tabuliek rozmerov nábojov a komôr (Tables of Dimensions of Cartridges and Chambers – TDCC), ktoré zostavila Medzinárodná stála komisia na skúšky ručných palných zbraní (CIP).

(5)

Členské štáty by s cieľom odradiť od jednoduchej úpravy poplašných a signálnych zbraní na strelné zbrane mali zabezpečiť, aby zbrane vyrobené v Únii alebo dovezené do Únie podliehali kontrolám na určenie súladu s technickými špecifikáciami stanovenými v tejto smernici. Tieto kontroly by mohli zahŕňať napríklad kontrolu rôznych modelov alebo typov predmetu, alebo jednotlivých predmetov, alebo obidve.

(6)

Od členských štátov by sa malo vyžadovať, aby si na požiadanie navzájom poskytovali informácie o výsledkoch kontrol, ktoré vykonali v súvislosti s poplašnými a signálnymi zbraňami. S cieľom uľahčiť výmenu informácií by sa od členských štátov malo vyžadovať, aby určili aspoň jedno národné kontaktné miesto schopné poskytovať informácie ostatným členským štátom.

(7)

V záujme uľahčenia vykonávania kontrol poplašných a signálnych zbraní by sa od členských štátov malo vyžadovať, aby pri vykonávaní takýchto kontrol vzájomne spolupracovali.

(8)

Touto smernicou nie je dotknutý článok 3 smernice 91/477/EHS.

(9)

V súlade so spoločným politickým vyhlásením členských štátov a Komisie z 28. septembra 2011 k vysvetľujúcim dokumentom (2) sa členské štáty zaviazali v odôvodnených prípadoch pripojiť k svojim oznámeniam transpozičných opatrení jeden alebo viacero dokumentov vysvetľujúcich vzťah medzi prvkami smernice a zodpovedajúcimi časťami vnútroštátnych transpozičných nástrojov.

(10)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného článkom 13b ods. 1 smernice 91/477/EHS,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Technické špecifikácie

Členské štáty zabezpečia, že na to, aby predmety s držiakom zásobníka neboli považované za strelné zbrane v zmysle smernice 91/477/EHS, ktoré sú navrhnuté iba na streľbu s použitím nábojok, dráždivých látok, iných účinných látok alebo pyrotechnického signálneho streliva, musia vždy spĺňať technické špecifikácie stanovené v prílohe k tejto smernici.

Článok 2

Overovanie súladu s technickými špecifikáciami

1.   Členské štáty zabezpečia, aby predmety druhu uvedeného v článku 1 podliehali kontrolám na určenie ich súladu s technickými špecifikáciami stanovenými v prílohe.

2.   Členské štáty vzájomne spolupracujú pri vykonávaní kontrol uvedených v odseku 1.

Článok 3

Výmena informácií

Na požiadanie poskytne členský štát inému členskému štátu výsledky ním vykonaných kontrol v súlade s článkom 2. Na tieto účely každý členský štát určí aspoň jedno národné kontaktné miesto na poskytovanie takýchto výsledkov a oznámi kontaktné údaje národných kontaktných miest Komisii.

Článok 4

Transpozičné ustanovenia

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 17. januára 2020. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 6

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 16. januára 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 256, 13.9.1991, s. 51.

(2)  Ú. v. EÚ C 369, 17.12.2011, s. 14.


PRÍLOHA

Technické špecifikácie pre predmety uvedené v článku 1

1.

Predmety musia spĺňať tieto požiadavky:

a)

sú schopné streľby s pyrotechnickými signálnymi nábojmi, len ak je na ústí hlavne nasadený adaptér;

b)

v predmete je trvalo umiestnené zariadenie, ktorý zabraňuje vystreleniu nábojov s jednou alebo viacerými celoplášťovými strelami, nábojmi alebo projektilmi;

c)

sú navrhnuté pre náboj, ktorý je uvedený v tabuľke VIII a spĺňa rozmery a iné normy uvedené v tejto tabuľke zo súboru Tabuliek rozmerov nábojov a komôr (Tables of Dimensions of Cartridges and Chambers – TDCC), ktoré zostavila Medzinárodná stála komisia na skúšky ručných palných zbraní (CIP), keďže sa táto tabuľka uplatňuje vo verzii platnej v čase prijatia tejto smernice.

2.

Predmety nie je možné upraviť s použitím bežných nástrojov tak, aby vystrelili, alebo aby sa dali upraviť tak, aby boli schopné vystreliť strelu, náboj alebo projektil okamžitým uvoľnením nahromadenej energie.

3.

Všetky hlavné časti predmetov sú také, že sa nedajú namontovať alebo používať ako hlavné časti strelných zbraní.

4.

Hlavne predmetov sa nedajú odstrániť alebo upraviť bez toho, aby došlo k výraznému poškodeniu alebo zničeniu predmetu.

5.

V prípade predmetov, ktorých hlaveň nie je dlhšia ako 30 cm, alebo ktorých celková dĺžka nepresahuje 60 centimetrov, predmet obsahuje neodstrániteľné prekážky po celej dĺžke hlavne tak, aby strela, náboj alebo projektil nemohol cez hlaveň vystreliť okamžitým uvoľnením nahromadenej energie, a aby akýkoľvek voľný priestor, ktorý v ústí hlavne zostane, nebol dlhší ako 1 cm.

6.

V prípade predmetov, na ktoré sa nevzťahuje bod 5, predmet obsahuje neodstrániteľné prekážky najmenej v jednej tretine dĺžky hlavne tak, aby strela, náboj alebo projektil nemohol cez hlaveň vystreliť okamžitým uvoľnením nahromadenej energie, a aby akýkoľvek voľný priestor, ktorý v ústí hlavne zostane, nebol dlhší ako 1 cm.

7.

Vo všetkých prípadoch bez ohľadu na to, či sa na predmet vzťahuje bod 5 alebo bod 6, sa prvá prekážka umiestni čo najbližšie za komoru predmetu tak, aby umožnila unikanie plynov cez výstupné otvory.

8.

Pri predmetoch navrhnutých len na streľbu s použitím nábojok prekážky uvedené v bode 5 alebo 6 zablokujú celú hlaveň s výnimkou jedného alebo viacerých výstupných otvorov pre tlak plynu. Okrem toho prekážky úplne blokujú hlaveň tak, aby žiadny plyn nemohol byť vystrelený z prednej časti predmetu.

9.

Všetky prekážky sú trvalé a nie je možné ich odstrániť bez toho, aby sa zničila komora alebo hlaveň zariadenia.

Pri predmetoch navrhnutých len na streľbu s použitím nábojok sú prekážky celé vyrobené z materiálu, ktorý je odolný proti rezaniu, vŕtaniu, frézovaniu drážok alebo brúseniu (či akémukoľvek podobnému procesu) a majú minimálnu tvrdosť 700 HV 30 (podľa Vickersovej skúšky tvrdosti).

Pri predmetoch, na ktoré sa nevzťahuje druhý pododsek tohto bodu, sú prekážky vyrobené z materiálu, ktorý je odolný proti rezaniu, vŕtaniu, frézovaniu drážok alebo brúseniu (či akémukoľvek podobnému procesu) a majú minimálnu tvrdosť 610 HV 30. Hlaveň môže mať pozdĺž svojej osi kanál, ktorý umožní z predmetu vystreliť dráždivé alebo iné účinné látky.

V každom prípade sú prekážky navrhnuté tak, aby zabránili:

a)

vytvoreniu alebo rozšíreniu diery v hlavni pozdĺž jej osi;

b)

odstráneniu hlavne, okrem prípadov, keď je rám a komora predmetu znefunkčnená v dôsledku odstránenia hlavne, alebo keď je celistvosť predmetu natoľko porušená, že nemôže byť použitý ako základ strelnej zbrane bez zásadnej opravy alebo doplnenia.

10.

Nábojová komora a hlaveň sú navzájom posunuté, prehnuté alebo vychýlené tak, aby nebolo možné predmet nabiť, alebo z neho vystreliť. Okrem toho v prípade predmetov revolverového typu:

a)

predné otvory komory valca sa zúžia tak, aby sa zabezpečilo, že náboje sa zablokujú v komore;

b)

tieto otvory sú posunuté voči komore.