17.5.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 129/37


ODPORÚČANIE KOMISIE (EÚ) 2019/794

z 15. mája 2019

o koordinovanom pláne kontrol s cieľom stanoviť prevalenciu určitých látok migrujúcich z materiálov a predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami

[oznámené pod číslom C(2019) 3519]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 292,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (1), a najmä na jeho článok 53,

po konzultácii so Stálym výborom pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

keďže:

(1)

Článkom 53 nariadenia (ES) č. 882/2004 sa Komisia splnomocňuje odporučiť koordinované plány kontrol, ktoré sa pripravujú ad hoc, ak sa to považuje za potrebné, s cieľom posúdiť prevalenciu nebezpečenstiev spojených s krmivami, potravinami a zvieratami.

(2)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 (2) sa stanovujú všeobecné požiadavky týkajúce sa bezpečnosti materiálov a predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami [ďalej len „materiály prichádzajúce do styku s potravinami“, v nariadení (ES) č. 1935/2004 materiály určené na styk s potravinami], najmä pokiaľ ide o prechod zložiek materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami do potravín. Okrem toho sa v súlade s článkom 5 ods. 1 uvedeného nariadenia stanovili osobitné opatrenia, pokiaľ ide o skupiny materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami. Konkrétne bol v prípade plastových materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami nariadením Komisie (EÚ) č. 10/2011 (3) stanovený zoznam povolených látok. Aj na niektoré z týchto povolených látok sa vzťahujú obmedzenia, medzi ktoré patria aj špecifické migračné limity (SML), na základe ktorých sa obmedzuje ich migrácia do potravín a na potraviny.

(3)

Informácie zo systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (ďalej len „RASFF“) nahlasované podľa článku 50 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (4) svedčia o rôznych prípadoch nesúladu, pokiaľ ide o migráciu určitých látok z materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami. V súčasnosti však nie sú k dispozícii adekvátne informácie na to, aby sa dostatočným spôsobom v potravinách stanovila prevalencia týchto látok, ktoré migrujú z materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami.

(4)

Primárne aromatické amíny („PAA“) sú skupinou zlúčenín, z ktorých niektoré sú karcinogénne, zatiaľ čo pri ostatných existuje podozrenie, že sú karcinogénne. PAA môžu vznikať v materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami z povolených látok, v dôsledku prítomnosti nečistôt alebo produktov rozkladu a použitia azofarbív na farbenie materiálov. V prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 10/2011 sa stanovuje, že takéto PAA nesmú migrovať z plastových materiálov a predmetov do potravín alebo potravinových simulátorov. Okrem toho sa v rámci práce Spoločného výskumného centra Európskej komisie zistilo, že PAA sa vyskytujú vo farebných papierových obrúskoch v koncentráciách, ktoré sú relevantné na účely monitorovania.

(5)

Formaldehyd (materiál prichádzajúci do styku s potravinami č. 98) je látka povolená na úrovni Únie na použitie pri výrobe plastových materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami. Platí preň SML 15 mg/kg (vyjadrené ako celkový formaldehyd a metenamín).

(6)

Nariadením Komisie (EÚ) č. 284/2011 (5) sa stanovujú osobitné podmienky a podrobné postupy dovozu polyamidových a melamínových plastových kuchynských potrieb pochádzajúcich alebo odosielaných z Čínskej ľudovej republiky a z čínskej osobitnej administratívnej oblasti Hongkong vrátane povinnosti členských štátov vykonať fyzické kontroly v prípade 10 % zásielok. Nariadenie bolo prijaté pre zvýšený počet prípadov nesúladu z dôvodu uvoľňovania vysokých úrovní PAA z polyamidových plastových materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami a formaldehydu z melamínových plastových materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami.

(7)

Z nedávnej analýzy údajov na základe kontrol, ktoré sa vykonali v mieste dovozu do Európskej únie, nahlásených v súlade s článkom 9 nariadenia (EÚ) č. 284/2011 vyplýva, že došlo k zníženiu počtu prípadov nesúladu týchto výrobkov, Z údajov, ktoré obsahuje RASFF a ktoré sa získali na základe analýzy vzoriek odobratých na trhu, však vyplýva, že niektoré z týchto výrobkov ešte stále nespĺňajú požiadavky. Informácie takisto svedčia o tom, že pôvod takýchto výrobkov sa neobmedzuje na Čínu a Hongkong. Preto je vhodné okrem kontrol vykonávaných podľa nariadenia (EÚ) č. 284/2011 kontrolovať aj úrovne PAA a formaldehydu.

(8)

Melamín (materiál prichádzajúci do styku s potravinami č. 239) je látka, ktorá je takisto povolená pri výrobe plastových materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami a na ktorú sa vzťahuje SML 2,5 mg/kg. Okrem migrácie formaldehydu bola hlásená aj migrácia melamínu z melamínových plastových kuchynských potrieb. Preto je vhodné na tých istých vzorkách kontrolovať úrovne migrujúceho melamínu.

(9)

Fenol (materiál prichádzajúci do styku s potravinami č. 241) je látka povolená na použitie ako monomér na výrobu plastových materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami, ktorá sa môže použiť aj na výrobu iných druhov materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami vrátane epoxidových živíc používaných v lakoch a náteroch. Na plastové materiály prichádzajúce do styku s potravinami sa uplatňuje SML 3 mg/kg, ktorý bol zavedený nariadením Komisie (EÚ) 2015/174 (6) na základe prehodnotenia zo strany Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“). Úrad vo svojom stanovisku znížil prípustný denný príjem (TDI) z 1,5 mg/kg telesnej hmotnosti na 0,5 mg/kg telesnej hmotnosti, pričom uviedol, že okrem materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami existuje mnoho ďalších zdrojov expozície fenolu, ktoré môžu prispieť k expozíciám na úrovni TDI alebo vyššej. S ohľadom na potenciálne prekročenie TDI je preto vhodné kontrolovať úroveň fenolu.

(10)

Látka 2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propán (materiál prichádzajúci do styku s potravinami č. 151), známa ako bisfenol A („BPA“), je látka povolená na použitie ako monomér na výrobu plastových materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami, ktorá sa však používa aj na výrobu iných materiálov a predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami vrátane epoxidových živíc používaných v lakoch a náteroch. Nedávno bol nariadením Komisie (EÚ) 2018/213 (7) zavedený nový SML 0,05 mg/kg pre plastové materiály prichádzajúce do styku s potravinami a okrem toho sa uvedený SML vzťahuje na laky a nátery na základe prehodnotenia zo strany úradu, ktorý dočasný prípustný denný príjem (tTDI) oproti predchádzajúcemu TDI znížil. Preto je vhodné tieto materiály prichádzajúce do styku s potravinami kontrolovať, aby sa určilo, či je migrácia BPA v súlade s týmto novým SML.

(11)

Okrem BPA sa v materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami môžu používať iné bisfenoly alebo z nich iné bisfenoly môžu migrovať. Predovšetkým látka 4-(4′-hydroxyfenyl)sulfonylfenol, známa ako bisfenol S („BPS“, materiál prichádzajúci do styku s potravinami č. 154), sa používa ako monomér na výrobu polyétersulfónových plastov a je povolená na použitie na výrobu plastových materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami v Únii; vzťahuje sa na ňu SML 0,05 mg/kg. K dispozícii nie sú žiadne aktuálne informácie o jej možnej migrácii do potravín a informácie o jej možnom použití alebo migrácii z materiálov s lakom alebo náterom prichádzajúcich do styku s potravinami. Preto je vhodné kontrolovať materiály, z ktorých môže BPS migrovať, aby sa overila prevalencia BPS migrujúceho do potravín.

(12)

Ftalátové estery („ftaláty“) sú skupinou látok, ktoré sa vo veľkej miere používajú ako zmäkčovadlá a technické podporné činidlá. Na použitie v plastových materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami je povolených päť ftalátov, medzi ktoré patria O,O'-dibutyl-benzén-1,2-dikarboxylát („DBP“, materiál prichádzajúci do styku s potravinami č. 157), O-benzyl-O'-butyl-benzén-1,2-dikarboxylát („BBP“, materiál prichádzajúci do styku s potravinami č. 159), O,O'-bis(2-etylhexyl)-benzén-1,2-dikarboxylát („DEHP“, materiál prichádzajúci do styku s potravinami č. 283), O,O'-bis(7-metyloktyl)-benzén-1,2-dikarboxylát („DINP“, materiál prichádzajúci do styku s potravinami č. 728) a O,O'-bis(8-metylnonyl)-benzén-1,2-dikarboxylát („DIDP“, materiál prichádzajúci do styku s potravinami č. 729). Tieto ftaláty sú spolu s viacerými ďalšími látkami zahrnuté do skupinového obmedzenia s SML (T) 60 mg/kg. Na DBP, BBP a DEHP sa uplatňujú aj individuálne SML, zatiaľ čo v prípade DINP a DIDP existuje skupinové obmedzenie 9 mg/kg. Koncentrácia týchto piatich ftalátov je obmedzená aj v prípade výrobkov určených na starostlivosť o dieťa (na kŕmenie), ako je stanovené v prílohe XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (8). Okrem skutočnosti, že podľa výsledkov z RASFF neboli dodržané SML, sa v plastových materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami môžu stále nachádzať a migrovať do potravín ftaláty, ktoré nie sú povolené na toto použitie. S ohľadom na potenciálny nesúlad je preto vhodné kontrolovať úroveň ftalátov.

(13)

Okrem ftalátov sa v plastových materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami používajú ako zmäkčovadlá aj iné neftalátové látky. Sójový olej, epoxidovaný („ESBO“, materiál prichádzajúci do styku s potravinami č. 532), ako aj O,O'-bis(7-metyloktyl)-cyklohexán-1,2-dikarboxylát („DINCH“, materiál prichádzajúci do styku s potravinami č. 775) a kyselina tereftalová, O,O'-bis(2-etylhexyl)-benzén-1,4-dikarboxylát („DEHTP“ alebo „DOTP“, materiál prichádzajúci do styku s potravinami č. 798), sú povolené na použitie na výrobu plastových materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami a sú zahrnuté do skupiny s SML (T) 60 mg/kg. Okrem toho pre DEHTP aj ESBO platia individuálne SML 60 mg/kg, s výnimkou tesniacich krúžkov z PVC použitých na uzavretie sklenených pohárov obsahujúcich detské potraviny pre dojčatá a malé deti, v prípade ktorých SML pre ESBO predstavuje 30 mg/kg. V rámci predchádzajúcej práce členských štátov a Švajčiarska sa zistil nesúlad, pokiaľ ide o migráciu ESBO z viečok sklenených pohárov. Keďže na základe indícií sa okrem toho možno domnievať, že DINCH a DEHTP by sa mohli používať ako náhrady ftalátov, a k dispozícii je málo informácií alebo žiadne informácie o ich migrácii do potravín, je vhodné overiť prevalenciu týchto látok migrujúcich do potravín.

(14)

Perfluóralkylované a polyfluóralkylované látky („PFAS“) sú skupinou zlúčenín, do ktorej patrí kyselina 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadekafluóroktánová („PFOA“) a 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadekafluór-1-oktánsulfonát amónny („PFOS“). Pre ich amfifilné vlastnosti sa tieto fluórované zlúčeniny používajú na výrobu náterov odpudzujúcich vodu a tuky, ako sú napríklad nátery používané na obalových materiáloch na báze papiera a lepenky. Informácie od niektorých členských štátov svedčia o možných obavách v súvislosti s úrovňami týchto látok v obalových materiáloch na báze papiera a lepenky s náterom. Okrem toho sa podľa nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1000 (9) od 4. júla 2020 obmedzuje použitie PFOA pri výrobe predmetov vrátane materiálov a predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami a ich uvádzania na trh. Preto je vhodné ďalej skúmať prevalenciu týchto látok v materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami.

(15)

V materiáloch a predmetoch prichádzajúcich do styku s potravinami vrátane kuchynského riadu a stolového riadu, ako aj zariadenia na spracovanie potravín, sa používajú kovy a zliatiny. Pre kovy migrujúce z plastových materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami sú na úrovni Únie stanovené viaceré SML; informácie z RASFF však svedčia o viacerých prípadoch nesúladu, pokiaľ ide o kovový kuchynský riad a stolový riad, ktoré sa zistili v rámci posúdenia rizika alebo na základe vnútroštátnych právnych predpisov. Keďže nebezpečenstvá súvisiace s určitými kovmi ako olovo a kadmium sú jasne definované, je vhodné vykonať kontroly migrácie kovov do potravín a zlepšiť chápanie prevalencie migrácie kovov, okrem iného najmä z dovezených materiálov a predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami, ako aj z tradičných a remeselných výrobkov.

(16)

V záujme zaistenia celkovej inertnosti a bezpečnosti plastových materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami je stanovený celkový migračný limit, aby sa obmedzilo uvoľňovanie neprchavých zložiek do potravín, okrem iného aj častíc, ako sú napríklad mikrovlákna. Keďže existuje tlak na to, aby sa bežné plastové materiály a predmety z environmentálnych dôvodov nahradili, v záujme zníženia environmentálneho vplyvu sa v kombinácii s plastmi používajú ako plnidlá prídavné látky získané z prírodných zdrojov. Aby sa overilo, či bola dodržaná správna výrobná prax a či sú tieto plastové materiály a predmety prichádzajúce do styku s potravinami dostatočne inertné, je vhodné kontrolovať celkovú migráciu.

(17)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie tohto odporúčania a získať spoľahlivé a porovnateľné výsledky kontrol by v prípade potreby malo členským štátom pri vykonávaní tohto odporúčania pomáhať referenčné laboratórium Európskej únie (RLEÚ) pre materiály prichádzajúce do styku s potravinami.

(18)

Aby sa získalo čo najviac informácií o prevalencii látok migrujúcich z materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami by sa okrem toho mali vyzvať členské štáty, aby predložili relevantné údaje získané v nedávnom období, teda pred prijatím tohto odporúčania. S cieľom zabezpečiť, aby boli tieto výsledky spoľahlivé a konzistentné s výsledkami získanými v rámci tohto programu kontrol, mali by sa predkladať len výsledky, ktoré sa získali v súlade s relevantnými pravidlami týkajúcimi sa výberu vzoriek a analýzy materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami, ako aj s právnymi predpismi o úradných kontrolách.

(19)

Hlavným cieľom tohto odporúčania je stanoviť prevalenciu látok migrujúcich z materiálov a predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami do potravín alebo prevalenciu látok v materiáloch a predmetoch prichádzajúcich do styku s potravinami; jeho účelom nie je pomôcť pochopiť úrovne expozície. Údaje by sa preto mali predkladať v spoločnom formáte, aby sa zabezpečilo, že sú koordinované a zostavené konzistentným spôsobom.

(20)

Príslušné orgány členských štátov by v relevantných prípadoch mali zvážiť opatrenia na presadzovanie v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi a postupmi.

(21)

Informácie o prevalencii týchto látok získané na základe tohto odporúčania by sa mali použiť na určenie toho, či je v budúcnosti potrebné prijať nejaké opatrenie, najmä s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí a záujmov spotrebiteľov. Takéto budúce opatrenie môže zahŕňať dodatočné kontrolné opatrenia, pokiaľ ide o látky z plastových materiálov, v prípade ktorých existujú osobitné opatrenia na úrovni EÚ. Okrem toho môžu výsledky prispieť k vytvoreniu informačnej základne, z ktorej budú vychádzať úvahy o budúcich prioritách v kontexte hodnotenia právnych predpisov o materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami, najmä pokiaľ ide o materiály, v prípade ktorých existujú osobitné opatrenia na úrovni EÚ.

(22)

Vykonávaním uvedeného koordinovaného plánu kontrol nie sú dotknuté iné úradné kontroly, ktoré členské štáty vykonávajú v rámci svojich národných programov kontroly, ako sa uvádza v článku 3 nariadenia (ES) č. 882/2004.

PRIJALA TOTO ODPORÚČANIE:

1.

Členské štáty by mali zaviesť koordinovaný plán kontroly materiálov a predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami, ako sa uvádza v prílohe k tomuto odporúčaniu. V čo najväčšej možnej miere by sa mal dodržať minimálny celkový počet vzoriek odporúčaný v prílohe.

2.

Členské štáty by mali podávať správy o úradných kontrolách vykonaných v súlade s danou prílohou.

3.

Členské štáty by okrem toho mali nahlásiť výsledky získané v rámci všetkých predchádzajúcich kontrol, ktoré sa vykonali v období piatich rokov pred 1. januárom 2019. Tieto kontroly by mali byť relevantné pre látky v materiáloch alebo predmetoch prichádzajúcich do styku s potravinami a pre látky migrujúce z materiálov a predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami, na ktoré sa vzťahuje toto odporúčanie, a mali by sa vykonávať v súlade s príslušnými právnymi predpismi o materiáloch alebo predmetoch prichádzajúcich do styku s potravinami a o úradných kontrolách. Výsledky by sa mali nahlasovať v súlade s prílohou.

4.

V prípade nesúladu by členské štáty mali zvážiť dodatočné opatrenia na presadzovanie v súlade s článkom 54 nariadenia (ES) č. 882/2004. Bez toho, aby boli dotknuté iné požiadavky na nahlasovanie údajov, by sa v rámci tohto odporúčania nemali takéto opatrenia oznamovať.

5.

Toto odporúčanie je určené členským štátom.

V Bruseli 15. mája 2019

Za Komisiu

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 z 27. októbra 2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a o zrušení smerníc 80/590/EHS a 89/109/EHS (Ú. v. EÚ L 338, 13.11.2004, s. 4).

(3)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 10/2011 zo 14. januára 2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami (Ú. v. EÚ L 12, 15.1.2011, s. 1).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1).

(5)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 284/2011 z 22. marca 2011, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky a podrobné postupy dovozu polyamidových a melamínových plastových kuchynských potrieb pochádzajúcich alebo odosielaných z Čínskej ľudovej republiky a z čínskej osobitnej administratívnej oblasti Hongkong (Ú. v. EÚ L 77, 23.3.2011, s. 25).

(6)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/174 z 5. februára 2015, ktorým sa mení a opravuje nariadenie (EÚ) č. 10/2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami (Ú. v. EÚ L 30, 6.2.2015, s. 2).

(7)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/213 z 12. februára 2018 o používaní bisfenolu A v lakoch a náteroch určených na styk s potravinami a o zmene nariadenia (EÚ) č. 10/2011, pokiaľ ide o používanie danej látky v plastových materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami (Ú. v. EÚ L 41, 14.2.2018, s. 6).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.).

(9)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1000 z 13. júna 2017, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o kyselinu perfluoroktánovú (PFOA), jej soli a látky súvisiace s PFOA Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2017, s. 14.


PRÍLOHA

OPATRENIA A ROZSAH KOORDINOVANÉHO PLÁNU KONTROL

1.   Cieľ

Všeobecným cieľom tohto plánu kontrol je stanoviť prevalenciu látok migrujúcich z materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami do potravín alebo prítomnosť látok v materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami. Príslušné orgány členských štátov by preto mali vykonávať úradné kontroly s cieľom stanoviť prevalenciu na trhu Európskej únie, pokiaľ ide o

migráciu cieľových látok z materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami,

cieľové látky v materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami,

celkovú migráciu z plastových materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami.

2.   Opis vzoriek a metodika

Ďalej uvedená tabuľka obsahuje druhy materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami, z ktorých by sa mali vyberať vzorky, spolu s látkami, v prípade ktorých by sa mala analyzovať migrácia z uvedených materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami, s výnimkou fluórovaných zlúčenín, v prípade ktorých by sa malo analyzovať množstvo v materiáli.

Vzorky materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami by sa mali odoberať aj v mieste dovozu z tretích krajín, hoci členské štáty by mali zohľadniť kontroly, ktoré sa už vykonávajú v súlade s nariadením (EÚ) č. 284/2011. Členské štáty by mali vykonávať aj kontroly trhu vrátane odberu vzoriek v miestach veľkoobchodu a distribúcie, aby sa umožnil prístup k dostatočne veľkej vzorke v danej dávke alebo šarži a aby sa v prípade potreby uľahčili následné kroky.

Laboratóriami, ktoré vykonajú analýzu vzoriek, by mali byť laboratóriá určené v súlade s článkom 12 nariadenia (ES) č. 882/2004, ktorým by mali poskytovať pomoc národné referenčné laboratóriá v súlade s článkom 33 ods. 2 písm. e) uvedeného nariadenia. RLEÚ by malo podporovať toto odporúčanie v súlade s článkom 94 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 (1), ak to národné referenčné laboratóriá vyžadujú.

Ak nie je praktické určiť migráciu s použitím potravín alebo potravinových simulátorov, mala by sa stanoviť prevalencia v materiáli a na odhad maximálnej migrácie do potravín by sa mal použiť výpočet alebo modelovanie.

Látky, ktoré sa majú testovať

Materiál prichádzajúci do styku s potravinami, z ktorého sa majú odobrať vzorky

Primárne aromatické amíny (PAA)

plastový kuchynský riad a stolový riad a potlačené materiály prichádzajúce do styku s potravinami vrátane papiera a lepenky

Formaldehyd a melamín

plastový kuchynský riad a stolový riad vrátane netradičného plastového kuchynského riadu a stolového riadu, ako sú napríklad opakovane použiteľné tégliky na kávu s použitím prídavných látok v plastoch získaných z prírodných zdrojov, ako je napríklad bambus

Fenol

plastový kuchynský riad a stolový riad; materiály s lakom alebo náterom a potlačené obalové materiály z plastov, papiera a lepenky prichádzajúce do styku s potravinami

Bisfenoly vrátane BPA a BPS

polykarbonátové plasty (BPA) a polyétersulfónové plasty (BPS); kovové obaly s náterom (napr. plechovky, viečka)

Ftaláty a neftalátové zmäkčovadlá

plastové materiály a predmety, najmä vyrobené s použitím polyvinylchloridu (PVC), ako sú napríklad platne tvarované za tepla, ohybné obaly a tuby; plechovky a viečka

Fluórované zlúčeniny

materiály a predmety na báze papiera a lepenky vrátane tých, ktoré sa používajú na balenie rýchleho občerstvenia, pokrmov, ktoré si možno vziať so sebou, pekárenských výrobkov a vreciek ma popkorn do mikrovlnnej rúry

Kovy

keramický, smaltovaný, sklenený a kovový kuchynský riad a stolový riad vrátane remeselných a tradičných materiálov a predmetov

Celková migrácia

neobvyklý plastový kuchynský riad a stolový riad, ako sú napríklad opakovane použiteľné tégliky na kávu s použitím prídavných látok v plastoch získaných z prírodných zdrojov, ako je napríklad bambus

3.   Počet vzoriek

Ďalej uvedená tabuľka obsahuje orientačný odporúčaný celkový počet vzoriek, ktoré sa majú testovať v každom zúčastnenom členskom štáte na účely tohto koordinovaného plánu kontrol.

Členský štát

Odporúčaný minimálny počet všetkých vzoriek

Belgicko, Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Spojené kráľovstvo

100

Česká republika, Cyprus, Maďarsko, Holandsko, Poľsko, Rumunsko

75

Dánsko, Írsko, Grécko, Chorvátsko, Litva, Rakúsko, Portugalsko, Švédsko

50

Bulharsko, Estónsko, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Slovinsko, Slovensko, Fínsko

25

4.   Časový rámec pre kontroly

Kontroly by sa mali uskutočniť od 1. júna 2019 do 31. decembra 2019.

5.   Oznamovanie

Výsledky by sa mali oznámiť Komisii v jednotnom formáte do 29. februára 2020.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1).