25.10.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 272/147


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2019/1788

z 24. októbra 2019,

ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2015/1763 o reštriktívnych opatreniachvzhľadom na situáciu v Burundi

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä jej článok 29,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 1. októbra 2015 prijala rozhodnutie (SZBP) 2015/1763 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Burundi (1).

(2)

Na základe preskúmania rozhodnutia (SZBP) 2015/1763 by sa platnosť reštriktívnych opatrení mala predĺžiť do 31. októbra 2020.

(3)

Rozhodnutie (SZBP) 2015/1763 by sa malo doplniť o ustanovenie, v ktorom sa uvedie, že Rada a vysoký predstaviteľ môžu na účely vykonávania svojich úloh podľa uvedeného rozhodnutia spracúvať osobné údaje.

(4)

Označenia jednotlivých osôb v prílohe k rozhodnutiu (SZBP) 2015/1763 boli preskúmané a informácie o fyzických osobách by sa mali zmeniť.

(5)

Rozhodnutie (SZBP) 2015/1763 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

lánok 1

Rozhodnutie (SZBP) 2015/1763 sa mení takto:

1.

Vkladá sa tento článok:

Článok 4a

1.   Rada a vysoký predstaviteľ môžu na účely plnenia svojich úloh podľa tohto rozhodnutia spracúvať osobné údaje, a to najmä:

a)

v prípade Rady pri príprave a vykonávaní zmien v prílohe,

b)

v prípade vysokého predstaviteľa pri príprave zmien v prílohe.

2.   Rada a vysoký predstaviteľ môžu v relevantných prípadoch spracúvať príslušné údaje týkajúce sa trestných činov spáchaných fyzickými osobami zaradenými do zoznamu, údaje týkajúce sa odsúdení takých osôb za trestné činy alebo bezpečnostných opatrení vzťahujúcich sa na takéto osoby iba v rozsahu nevyhnutnom na prípravu prílohy.

3.   Na účely tohto rozhodnutia Rada a vysoký predstaviteľ konajú ako „prevádzkovatelia“ v zmysle článku 3 bodu 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 (*1) s cieľom zabezpečiť, aby dotknuté fyzické osoby mohli uplatňovať svoje práva podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725.

(*1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).“"

2.

V článku 6 sa druhý odsek nahrádza takto:

„Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 31. októbra 2020.“

3.

Príloha sa mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 24. októbra 2019

Za Radu

predsedníčka

A.-K. PEKONEN


(1)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/1763 z 1. októbra 2015 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Burundi (Ú. v. EÚ L 257, 2.10.2015, s. 37).


PRÍLOHA

V prílohe k rozhodnutiu (SZBP) 2015/1763 sa zápis 1 pod nadpisom „Zoznam fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov podľa článkov 1 a 2“ nahrádza takto:

 

Meno

Identifikačné údaje

Dôvody zaradenia

„1.

Godefroid BIZIMANA

Pohlavie: Muž

Dátum narodenia: 23.4.1968

Miesto narodenia: NYAGASEKE, MABAYI, CIBITOKE

Burundská štátna príslušnosť. Číslo cestovného pasu: DP0001520

„Chargé de missions de la Présidence“ a bývalý zástupca generálneho riaditeľa štátnej polície. Zodpovedný za ohrozovanie demokracie prijímaním operačných rozhodnutí, ktoré viedli k neprimeranému použitiu sily a násilnému potlačeniu pokojných demonštrácií, ktoré sa začali 26. apríla 2015 po oznámení prezidentskej kandidatúry doterajšieho prezidenta Nkurunzizu. “.