15.10.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 262/66


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2019/1722

zo 14. októbra 2019,

ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2018/1544 o reštriktívnych opatreniach proti šíreniu a používaniu chemických zbraní

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä jej článok 29,

so zreteľom na rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/1544 z 15. októbra 2018 o reštriktívnych opatreniach proti šíreniu a používaniu chemických zbraní (1),

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 15. októbra 2018 prijala rozhodnutie (SZBP) 2018/1544.

(2)

Rozhodnutie (SZBP) 2018/1544 sa uplatňuje do 16. októbra 2019. Na základe preskúmania uvedeného rozhodnutia by sa platnosť reštriktívnych opatrení, ktoré sú v ňom stanovené, mala predĺžiť do 16. októbra 2020.

(3)

Rozhodnutie (SZBP) 2018/1544 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Článok 8 rozhodnutia (SZBP) 2018/1544 sa nahrádza takto:

Článok 8

Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 16. októbra 2020. Toto rozhodnutie sa pravidelne preskúmava. Podľa potreby sa predĺži jeho účinnosť alebo bude zmenené, ak Rada usúdi, že sa jeho ciele nedosiahli.“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 14. októbra 2019

Za Radu

predseda

F. MOGHERINI


(1)  Ú. v. EÚ L 259, 16.10.2018, s. 25.