2.10.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 252/38


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/1664

z 30. septembra 2019,

ktorým sa schvaľuje laboratórium na Ukrajine na vykonávanie sérologických skúšok na sledovanie efektívnosti vakcín proti besnote v prípade psov, mačiek a fretiek

[oznámené pod číslom C(2019) 6906]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2000/258/ES z 20. marca 2000, ktorým sa určuje osobitný inštitút zodpovedný za stanovenie kritérií potrebných pre normalizáciu sérologických skúšok určených na sledovanie efektívnosti vakcín proti besnote (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 2,

keďže:

(1)

Rozhodnutím 2000/258/ES sa laboratórium Agence française de sécurité sanitaire des aliments (ďalej len „AFSSA“) vo francúzskom Nancy určuje ako osobitný inštitút zodpovedný za stanovenie kritérií potrebných pre normalizáciu sérologických skúšok určených na sledovanie účinnosti vakcín proti besnote. AFSSA sa nedávno stala súčasťou francúzskej agentúry Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ďalej len „ANSES“).

(2)

Rozhodnutím 2000/258/ES sa okrem iného stanovuje, že ANSES posudzuje laboratóriá v tretích krajinách, ktoré požiadali o súhlas na vykonávanie sérologických skúšok na sledovanie efektívnosti vakcín proti besnote.

(3)

Príslušný orgán Ukrajiny predložil žiadosť o schválenie laboratória „NeoVetlab Ukraine Ltd“ v Kyjeve a ANSES vypracovala a predložila Komisii pre toto laboratórium priaznivé stanovisko zo 14. septembra 2018.

(4)

Laboratórium „NeoVetlab Ukraine Ltd“ v Kyjeve by sa preto malo schváliť na vykonávanie sérologických skúšok na sledovanie efektívnosti vakcín proti besnote v prípade psov, mačiek a fretiek.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V súlade s článkom 3 ods. 2 rozhodnutia 2000/258/ES sa na vykonávanie sérologických skúšok na sledovanie efektívnosti vakcín proti besnote v prípade psov, mačiek a fretiek týmto schvaľuje toto laboratórium:

NeoVetlab Ukraine Ltd.

11, Akademika Viliamsa str., apt.101

Kyjev, 03191

UKRAJINA

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. októbra 2019.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 30. septembra 2019

Za Komisiu

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 79, 30.3.2000, s. 40.