8.8.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 208/44


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/1334

z 7. augusta 2019

o určitých dočasných ochranných opatreniach v súvislosti s africkým morom ošípaných na Slovensku

[oznámené pod číslom C(2019) 5989]

(Iba slovenské znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách v obchode vnútri Spoločenstva s cieľom dobudovania vnútorného trhu (1), a najmä na jej článok 9 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcu sa veterinárnych kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Únie s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (2), a najmä na jej článok 10 ods. 4,

keďže:

(1)

Africký mor ošípaných je infekčná vírusová choroba, ktorá postihuje populácie domácich a divo žijúcich ošípaných a môže mať závažný vplyv na ziskovosť chovu ošípaných, keďže môže narušiť obchod v rámci Únie a vývoz do tretích krajín.

(2)

V prípade výskytu ohniska afrického moru ošípaných existuje riziko rozšírenia pôvodcu choroby do iných chovov ošípaných a medzi divo žijúce ošípané. Obchodovaním so živými ošípanými alebo produktmi z nich sa teda môže rozšíriť z jedného členského štátu do druhého členského štátu a do tretích krajín.

(3)

V smernici Rady 2002/60/ES (3) sa stanovujú minimálne opatrenia, ktoré sa majú uplatňovať v rámci Únie na kontrolu afrického moru ošípaných. V článku 9 smernice 2002/60/ES sa v prípade výskytu ohnísk uvedenej choroby stanovuje zriadenie ochranných a kontrolných pásiem (ďalej len „ochranné pásma a pásma dohľadu“), v ktorých sa majú uplatňovať opatrenia stanovené v článkoch 10 a 11 uvedenej smernice.

(4)

Z dôvodu výskytu ohnísk afrického moru ošípaných na území Slovenska v okrese Trebišov Slovensko informovalo Komisiu o situácii na svojom území, pokiaľ ide o africký mor ošípaných, a v súlade s článkom 9 smernice 2002/60/ES zriadilo ochranné pásmo a pásmo dohľadu, v ktorých sa uplatňujú opatrenia stanovené v článkoch 10 a 11 uvedenej smernice.

(5)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1273 (4) bolo prijaté v nadväznosti na zriadenie ochranných pásiem a pásiem dohľadu na Slovensku v súlade s článkom 9 smernice 2002/60/ES.

(6)

Odo dňa prijatia vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2019/1273 sa epidemiologická situácia na Slovensku v súvislosti s africkým morom ošípaných zmenila tak, že sa vyskytlo nové ohnisko v okrese Trebišov, a preto Slovensko vykonalo požadované kontrolné opatrenia a zozbieralo ďalšie údaje z dohľadu.

(7)

S cieľom predísť akémukoľvek zbytočnému narušeniu obchodu v rámci Únie a vytváraniu neodôvodnených prekážok obchodu s tretími krajinami je nevyhnutné v spolupráci so Slovenskom vymedziť na úrovni Únie revidované ochranné pásma a pásma dohľadu vzťahujúce sa na africký mor ošípaných v uvedenom členskom štáte. Tieto revidované pásma dohľadu a ochranné pásma zohľadňujú súčasnú epidemiologickú situáciu v tomto členskom štáte.

(8)

Oblasti identifikované ako ochranné pásma a pásma dohľadu na Slovensku by sa preto mali uviesť v prílohe k tomuto rozhodnutiu a malo by sa stanoviť trvanie uvedenej regionalizácie.

(9)

Okrem toho by sa malo vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2019/1273 zrušiť a nahradiť týmto rozhodnutím, aby sa zohľadnili aktualizované zavedené riadiace opatrenia pre toto ochorenie, ako aj vývoj situácie na Slovensku, pokiaľ ide o africký mor ošípaných.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Slovensko zabezpečí, aby ochranné pásma a pásma dohľadu zriadené v súlade s článkom 9 smernice 2002/60/ES zahŕňali aspoň oblasti uvedené ako ochranné pásma a pásma dohľadu v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2019/1273 sa zrušuje.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 18. novembra 2019.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené Slovenskej republike.

V Bruseli 7. augusta 2019

Za Komisiu

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Smernica Rady 2002/60/ES z 27. júna 2002, ktorou sa ustanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných, a ktorá mení a dopĺňa smernicu 92/119/EHS, pokiaľ ide o Teschenovu chorobu a africký mor ošípaných (Ú. v. ES L 192, 20.7.2002, s. 27).

(4)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1273 z 26. júla 2019 o určitých dočasných ochranných opatreniach v súvislosti s africkým morom ošípaných na Slovensku (Ú. v. EÚ L 201, 30.7.2019, s. 6).


PRÍLOHA

Slovenská republika

Oblasti podľa článku 1

Deň ukončenia uplatňovania

Ochranné pásmo

obce Strážne, Veľký Kamenec, Malý Kamenec, Somotor, Veľký Horeš, Streda nad Bodrogom

18. novembra 2019

Pásmo dohľadu

obce Viničky, Klin nad Bodrogom, Ladmovce, Zemplín, Svätá Mária, Rad, Svinice, Svätuše, Malý Horeš, Pribeník, Borša, Bara, Dobrá, Kráľovský Chlmec, Vojka, Cejkov, Malá Tŕňa, Slovenské Nové Mesto, Čerhov, Kašov, Veľká Tŕňa, Luhyňa, Veľaty, Michaľany, Hrčeľ, Kysta, Novosad, Zemplínske Jastrabie, Brehov, Zatín, Bol', Soľnička, Poľany, Leles, Bačka, Biel, Veľké Trakany, Malé Trakany, Čierna nad Tisou, Čierna, Boťany, Ptrukša, Byšta, Brezina, Kazimír, Lastovce, Stanča, Zemplínska Nová Ves, Zemplínsky Branč, Kožuchov, Zemplínske Hradište, Hraň, Sirník, Malčice, Petrikovce, Veľké Raškovce, Ižkovce, Beša, Čičarovce, Veľké Kapušany, Maťovské Vojkovce, Budince, Kapušianske Kľačany, Ruská, Veľké Slemence

18. novembra 2019