24.5.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 138/90


ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/847

z 15. mája 2019

o navrhovanej iniciatíve občanov s názvom „Zachráňte včely! Ochrana biodiverzity a skvalitnenie biotopov hmyzu v Európe“

[oznámené pod číslom C(2019) 3800]

(Iba nemecké znenie je autentické)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 zo 16. februára 2011 o iniciatíve občanov (1), a najmä na jeho článok 4,

keďže:

(1)

Predmet navrhovanej iniciatívy občanov s názvom Zachráňte včely! Ochrana biodiverzity a skvalitnenie biotopov hmyzu v Európe“ sa týka tohto: „Potrebujeme hmyz pre naše ekosystémy a na zabezpečenie potravinovej bezpečnosti. Komisia musí prijať právne predpisy na zachovanie a skvalitnenie biotopov hmyzu ako ukazovateľov nepoškodeného životného prostredia“.

(2)

Ciele navrhovanej iniciatívy občanov sú tieto: „Na preukázateľné zlepšenie prirodzeného základu pre život vyzývame k stanoveniu povinných cieľov: zaradiť podporu biodiverzity medzi celkové ciele spoločnej poľnohospodárskej politiky; výrazne obmedziť používanie pesticídov, bez výnimky zakázať škodlivé pesticídy a zreformovať kritériá oprávnenosti; podporovať štrukturálnu diverzitu v poľnohospodárskej krajine; účinne znižovať obsah živín (napr. Natura 2000); účinne zriadiť chránené oblasti (napr. rámcová smernica o vode); zintenzívniť výskum a monitorovanie a zlepšiť vzdelávanie.“

(3)

Zmluva o Európskej únii (ZEÚ) posilňuje občianstvo Únie a ďalej zlepšuje demokratické fungovanie Únie okrem iného tým, že stanovuje právo každého občana zúčastňovať sa na demokratickom živote Únie prostredníctvom európskej iniciatívy občanov.

(4)

V záujme podpory účasti občanov a väčšej prístupnosti Únie by postupy a podmienky požadované v prípade iniciatívy občanov preto mali byť jasné, jednoduché, používateľsky ústretové a primerané povahe iniciatívy občanov.

(5)

Na účely vykonávania zmlúv sa môžu prijať právne akty Únie:

o zriadení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a ďalších ustanovení potrebných na dosiahnutie cieľov spoločnej poľnohospodárskej politiky na základe článku 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ);

o aproximácii ustanovení zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, ktoré majú za cieľ budovanie a fungovanie vnútorného trhu, na základe článku 114 ZFEÚ;

o opatreniach v oblasti veterinárnej starostlivosti a rastlinnej výroby, ktorých priamym cieľom je ochrana verejného zdravia, na základe článku 168 ods. 4 písm. b) ZFEÚ;

o prijatí viacročného rámcového programu stanovujúceho všetky činnosti Únie v oblasti výskumu a technického rozvoja, na základe článku 182 ods. 1 ZFEÚ;

o prijatí opatrení zameraných na dosiahnutie cieľov udržiavania, ochrany a zlepšovania kvality životného prostredia a rozvážneho a racionálneho využívania prírodných zdrojov, na základe článku 192 ods. 1 ZFEÚ v spojení s článkom 191 ods. 1 prvou a treťou zarážkou ZFEÚ.

(6)

Navrhovaná iniciatíva občanov preto nie je zjavne mimo rámca právomocí Komisie predložiť návrh právneho aktu Únie na účely vykonávania zmlúv v súlade s článkom 4 ods. 2 písm. b) nariadenia.

(7)

Okrem toho bol v súlade s článkom 3 ods. 2 uvedeného nariadenia vytvorený občiansky výbor, boli určené kontaktné osoby a navrhovaná iniciatíva občanov nepredstavuje zjavné zneužitie práva, nie je zjavne neopodstatnená ani šikanujúca, ani nie je zjavne v rozpore s hodnotami Únie uvedenými v článku 2 ZEÚ.

(8)

Navrhovaná iniciatíva občanov s názvom „Zachráňte včely! Ochrana biodiverzity a skvalitnenie biotopov hmyzu v Európe“ by sa preto mala zaregistrovať.

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Navrhovaná iniciatíva občanov s názvom „Zachráňte včely! Ochrana biodiverzity a skvalitnenie biotopov hmyzu v Európe“ sa týmto registruje.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 27. mája 2019.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené organizátorom (členom občianskeho výboru) navrhovanej iniciatívy občanov s názvom „Zachráňte včely! Ochrana biodiverzity a skvalitnenie biotopov hmyzu v Európe“, ktorú zastupujú pani Manuela RIPA a pani Clara BORASIO konajúce ako kontaktné osoby.

V Bruseli 15. mája 2019

Za Komisiu

Frans TIMMERMANS

prvý podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 65, 11.3.2011, s. 1.