2.5.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 115/7


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2019/682

z 9. apríla 2019,

ktorým sa členské štáty poverujú ratifikovať v záujme Európskej únie protokol, ktorým sa mení Dohovor Rady Európy o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 16 v spojení s článkom 218 ods. 6 písm. a) bod v),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)

Rada 6. júna 2013 poverila Komisiu, aby sa v mene Únie zúčastnila na rokovaniach o modernizácii Dohovoru Rady Európy o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov (ETS č. 108) (ďalej len „Dohovor č. 108“) a o podmienkach a možnostiach pristúpenia Únie k zmenenému Dohovoru č. 108.

(2)

Protokol, ktorým sa mení Dohovor č. 108 (ďalej len „pozmeňujúci protokol“), bol 18. mája 2018 prijatý Výborom ministrov Rady Európy.

(3)

Cieľom pozmeňujúceho protokolu je rozšíriť rozsah pôsobnosti, zvýšiť úroveň a zlepšiť efektívnosť ochrany údajov poskytovanej podľa Dohovoru č. 108.

(4)

Ustanovenia zmeneného Dohovoru č. 108 sa vzťahujú na činnosti patriace do rozsahu pôsobnosti práva Únie a na činnosti mimo jeho rozsahu pôsobnosti, ako sú činnosti v oblasti národnej bezpečnosti a obrany.

(5)

Ustanoveniami zmeneného Dohovoru č. 108 môžu byť v rozsahu, v ktorom sa uplatňujú na spracúvanie osobných údajov v súvislosti s činnosťami, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti práva Únie, dotknuté spoločné pravidlá alebo pozmenený rozsah ich pôsobnosti v zmysle článku 3 ods. 2 zmluvy, pretože uvedené ustanovenia sú založené na rovnakých zásadách, aké sú stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (1) a v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 (2).

(6)

Vzhľadom na to, že zmenený Dohovor č. 108 bude obsahovať záruky založené na rovnakých zásadách, aké sú stanovené v nariadení (EÚ) 2016/679 a v smernici (EÚ) 2016/680, po jeho nadobudnutí platnosti prispeje k podpore štandardov Únie v oblasti ochrany údajov na globálnej úrovni, uľahčeniu tokov údajov medzi Úniou a zmluvnými stranami Dohovoru č. 108 z krajín mimo Únie, zaisteniu dodržiavania medzinárodných záväzkov členskými štátmi Únie podľa Dohovoru č. 108 a umožní budúce pristúpenie Únie k Dohovoru č. 108.

(7)

Únia nemôže podpísať ani ratifikovať pozmeňujúci protokol, pretože v Dohovore č. 108 sa stanovuje, že len štáty sú zmluvnými stranami tohto dohovoru.

(8)

Členské štáty by sa preto mali poveriť, aby ratifikovali pozmeňujúci protokol, konajúc spoločne v záujme Únie, v rozsahu, v akom jeho ustanovenia patria do výlučnej právomoci Únie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Členské štáty sa týmto poverujú ratifikovať v záujme Únie protokol, ktorým sa mení Dohovor Rady Európy o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov (ETS č. 108), v rozsahu, v akom jeho ustanovenia patria do výlučnej právomoci Únie.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Luxemburgu 9. apríla 2019

Za Radu

predseda

G. CIAMBA


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89).