24.4.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 109/1


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2019/634

z 9. apríla 2019

o podpise Dohody o štatúte medzi Európskou úniou a Bosnou a Hercegovinou týkajúcej sa činností vykonávaných Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Bosne a Hercegovine v mene Únie

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 77 ods. 2 písm. b) a d) a článok 79 ods. 2 písm. c) v spojení s jej článkom 218 ods. 5,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

V článku 54 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 (1) sa stanovuje, že ak sa plánuje nasadenie tímov európskej pohraničnej a pobrežnej stráže v tretej krajine pri činnostiach, pri ktorých majú členovia tímov výkonné právomoci, alebo ak si to vyžiadajú iné činnosti v tretích krajinách, Únia uzatvorí s dotknutou treťou krajinou dohodu o štatúte. Uvedená dohoda o štatúte by mala zahŕňať všetky aspekty potrebné na vykonávanie činností.

(2)

Rada 16. októbra 2017 poverila Komisiu začať rokovania s Bosnou a Hercegovinou o dohode o štatúte týkajúcej sa činností vykonávaných Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Bosne a Hercegovine (ďalej len „dohoda“).

(3)

Rokovania boli úspešne ukončené parafovaním dohody v januári 2019.

(4)

Toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorom sa Spojené kráľovstvo nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2000/365/ES (2); Spojené kráľovstvo sa preto nezúčastňuje na prijatí tohto rozhodnutia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(5)

Toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorom sa Írsko nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2002/192/ES (3); Írsko sa preto nezúčastňuje na prijatí tohto rozhodnutia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(6)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tohto rozhodnutia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu. Vzhľadom na to, že toto rozhodnutie je založené na schengenskom acquis, sa Dánsko v súlade s článkom 4 uvedeného protokolu rozhodne do šiestich mesiacov po rozhodnutí Rady o tomto rozhodnutí, či ho bude transponovať do svojho vnútroštátneho práva.

(7)

Dohoda by sa preto mala podpísať a pripojené spoločné vyhlásenia by sa mali schváliť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje podpísanie Dohody o štatúte medzi Európskou úniou a Bosnou a Hercegovinou týkajúcej sa činností vykonávaných Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Bosne a Hercegovine, s výhradou uzavretia uvedenej dohody (4).

Článok 2

Spoločné vyhlásenia pripojené k tomuto rozhodnutiu sa schvaľujú v mene Únie.

Článok 3

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať dohodu v mene Únie.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 9. apríla 2019

Za Radu

predseda

G. CIAMBA


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 zo 14. septembra 2016 o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutie Rady 2005/267/ES (Ú. v. EÚ L 251, 16.9.2016, s. 1).

(2)  Rozhodnutie Rady 2000/365/ES z 29. mája 2000, ktoré sa týka požiadavky Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis (Ú. v. ES L 131, 1.6.2000, s. 43).

(3)  Rozhodnutie Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis (Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20).

(4)  Text dohody sa uverejní spolu s rozhodnutím o jej uzavretí.


PRÍLOHA

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE TÝKAJÚCE SA ISLANDU, NÓRSKA, ŠVAJČIARSKA A LICHTENŠTAJNSKA

Zmluvné strany Dohody o štatúte medzi Európskou úniou a Bosnou a Hercegovinou týkajúcej sa činností vykonávaných Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Bosne a Hercegovine berú na vedomie úzke vzťahy medzi Európskou úniou a Nórskom, Islandom, Švajčiarskom a Lichtenštajnskom, najmä na základe dohôd z 18. mája 1999 a 26. októbra 2004 týkajúcich sa pridruženia týchto krajín k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis.

Za týchto okolností je žiaduce, aby orgány Nórska, Islandu, Švajčiarska a Lichtenštajnska na jednej strane a Bosna a Hercegovina na strane druhej bezodkladne uzavreli dvojstranné dohody týkajúce sa činností vykonávaných Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Bosne a Hercegovine, a to za podobných podmienok ako v prípade Dohody o štatúte medzi Európskou úniou a Bosnou a Hercegovinou týkajúcej sa činností vykonávaných Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Bosne a Hercegovine.